linus numerasi

of 31 /31

Click here to load reader

Author: laieela-de-matematicer

Post on 05-Dec-2014

1.530 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

TRANSCRIPT

  • 1. Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 1Peneraju pendidikan negara

2. Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 2Peneraju pendidikan negara 3. National Key Result Areas (NKRAs) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum3Peneraju pendidikan negara 4. Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum4Peneraju pendidikan negara 5. Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaranyang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baikbelum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telahmelaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan padatahun 2006.Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikanoleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) untuk murid Tahap II.PROTIM selepas UPSR.Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidakdapat memenuhi kehendak NKRA.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum5Peneraju pendidikan negara 6. KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 6Peneraju pendidikan negara 7. JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil):BPKMODUL GURU DAN MODUL MURIDBPGLATIHAN GURULPMINSTRUMEN SARINGANBPSH PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATAJNJK PEMANTAUAN & BIMBINGANBP KhasMURID BERKEPERLUAN KHASUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum7Peneraju pendidikan negara 8. Literasi? Celik hurufNumerasi? Celik nomborUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum8Peneraju pendidikan negara 9. Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 9Peneraju pendidikan negara 10. Kebolehan untuk melakukan operasi asasmatematik dan memahami ideamatematik yang mudah sertamengaplikasikan pengetahuan dankemahiran matematik dalam kehidupanharian.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 10Peneraju pendidikan negara 11. Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai:TambahTolakDarabBahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum11Peneraju pendidikan negara 12. Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum12Peneraju pendidikan negara 13. Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum13Peneraju pendidikan negara 14. Tahun 11TahunTidak Saringan 1 Ya Saringan 1(Mac)(Mac) TidakPraNumerasi 11 PraNumerasiTidak Saringan 2 Ya Saringan 2(Jun)Arus Arus(Jun)Perdana Perdana TidakPraNumerasi 22 PraNumerasiTidak Saringan 33Ya Saringan(Sept) (Sept) MuridMurid Ya PemeriksaanTidakBerkeperluan Berkeperluan PemeriksaanPerubatanKhas Khas Perubatan Tahun 22TahunUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 14Peneraju pendidikan negara 15. Tahun 22TahunSaringan 11 Saringan(Mac)(Mac) PraNumerasiPraNumerasiSaringan 22 Saringan(Jun)(Jun) Arus ArusPerdana PerdanaNumerasiNumerasiSaringan 33 Saringan(Sept) (Sept) Tahun 33TahunUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 15Peneraju pendidikan negara 16. Tahun 33 Tahun Saringan 11Saringan (Mac) (Mac) Numerasi Numerasi Saringan 22Saringan (Jun) (Jun) ArusArus PerdanaPerdana Numerasi Numerasi Saringan 33Saringan (Sept)(Sept)Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum16Peneraju pendidikan negara 17. TAHUNPERINGKATSARINGAN (S) BULANSASARAN S1 Mac 2010Semua Murid TAHUN 1 PRA S2Jun 2010 NUMERASIMurid S3 Sept. 2010PraNumerasi S1 Mac 2011 TAHUN 2 S2 Jun 2011 *Semua Murid S3Sept 2011 NUMERASIS1 Mac 2012 Murid TAHUN 3 S2 Jun 2012Numerasi S3 Sept 2012Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki SaringanUnit Matematik Rendah 2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalamBahagian Pembangunan Kurikulum 17peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).Peneraju pendidikan negara 18. Proses Cadangan Penempatan Ke ProgramPendidikan KhasTahun 11 Tahun Mencapai 2 atau kurang Saringan 1/2/3 Saringan 1/2/3 konstruk Saringan(Mac/Jun/Sept) (Mac/Jun/Sept) Perlu Melalui Proses: TidakIPP: Instrumen Penentu PenempatanBorang Cadangan Penenpatan PelajarBerkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD) MuridMuridYaPemeriksaan TidakBerkeperluan BerkeperluanPemeriksaanPerubatanLINUSLINUS PerubatanKhas KhasUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum18Peneraju pendidikan negara 19. Numerasi Tahun 1Tahun 2Tahun 3Nombor Bulat Membaca, menulis,Membaca, menulis, membilang Membaca, menulis, membilang dan menyusun dan menyusun nombor hingga membilang dan menyusun nombor hingga 20.100.nombor hingga 1000.Operasi asas Menyatakan fakta asasMenyatakan fakta asas tambah Menyatakan fakta asas tambah dan tolak.dan tolak, darab dan bahagitambah dan tolak, darab dan(2, 10, 5 dan 4).bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).Aplikasi Mata wang Malaysia Mata wang Malaysia hinggaMata wang Malaysia hingga hingga RM10RM50 RM100 Menyatakan bahagianMenyatakan waktu dalam jam.Menyatakan waktu dalam jam dalam sehari. dan minit. Mengenal bentukMengelas bentuk 3-dimensiMenamakan bentuk 3-dimensi 3-dimensi dan 2-dimensi. dan 2-dimensi. dan 2-dimensi. Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum19 Peneraju pendidikan negara 20. Unit 1Unit 6Nombor bulat 0 hinggaTolak dalam lingkungan1018Unit 2Unit 7Nombor bulat 11 Wang hingga RM10hingga 20Unit 3Unit 8 Tambah hingga jumlah Pengenalan masa dan10waktuUnit 4Unit 9 Tambah hingga jumlahBentuk 3-Dimensi18Unit 5Unit 10 Tolak dalam lingkungan Bentuk 2-Dimensi10Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum20Peneraju pendidikan negara 21. DefinisiNumerasiKeupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yangmudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupanharian mengikut bahasa pengantar di sekolahKonstruk 1Keupayaan pranombor dan mengenal angkaKonstruk 2Keupayaan membilangKonstruk 3Keupayaan memahami nilai nomborKonstruk 4Keupayaan membuat seriasiKonstruk 5Keupayaan mengenal mata wang MalaysiaKonstruk 6Keupayaan menyatakan waktuKonstruk 7Keupayaan mengendalikan operasi asasKonstruk 8Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang MalaysiaKonstruk 9Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipaduKonstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknyaKonstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harianterhad kepada nombor bulatKonstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harianmelibatkan mata wang, masa dan ukuran panjangUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum21Peneraju pendidikan negara 22. Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,SJKT dan SABK.Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:Saringan 1 (Mac)Saringan 2 (Jun)Saringan 3 (September)Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka padaawal tahun setiap tahun.Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 22Peneraju pendidikan negara 23. Organisasi Kandungan: Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebihterperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Skop dan kedalaman dikurangkan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum23Peneraju pendidikan negara 24. Tumpuan: Gaya pembelajaran murid. Menepati skop soalan dan cara penyoalan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 24Peneraju pendidikan negara 25. Gaya Pembelajaran:Cara murid memproses maklumatdari konkrit kepada abstrak.Cara murid memproses maklumatdari pasif kepada aktif.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum25Peneraju pendidikan negara 26. Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. Diadakan juga lembaran kerja.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum26Peneraju pendidikan negara 27. Proses Membuat perkaitan Membuat penaakulan Komunikasi Menyelesaikan masalah Membuat perwakilan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 27Peneraju pendidikan negara 28. SeronokBermaknaBergunaMencabarUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 28Peneraju pendidikan negara 29. Berstruktur, hierarki dan linearUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 29Peneraju pendidikan negara 30. Pembelajaran Bermodul Rasional/justifikasi modul Matlamat modul Objektif pembelajaran modul Ujian peringkat masuk Aktiviti Pembelajaran Penggunaan media sokongan (Pelbagai media) Ujian kendiri/diagnostik PascaujianUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum30Peneraju pendidikan negara 31. SEKIAN TERIMA KASIHUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 31Peneraju pendidikan negara