instrumen latihtubi numerasi · pdf filemodul latih tubi saringan bertulis linus 2.0...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

256 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAK

  NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN LATIHTUBI NUMERASI BERTULIS

  SET 1 (SK) TAHUN 3

  2014

  MAKLUMAT MURID

  NAMA : ................................................................................

  KELAS : .................................................................................

  JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

  ARAHAN

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

  sepadan dalam Bahasa Melayu.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  SET 1

  1. Circle the same numerals.

  Bulatkan angka yang sama.

  7

  3

  6

  5 6 7

  2 3 4

  6 7 8

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  SET 1

  1. Rewrite the same numerals.

  Tulis semula angka yang sama.

  3. Count and write the correct number.

  Bilang dan tuliskan dengan nombor yang betul.

  2

  4

  5

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  ------------------------------------------------------------

  -------------------

  -1-

  SET 1

  3. Count and write the correct number.

  Bilang dan tuliskan dengan nombor yang betul.

  4. Complete the number line.

  Lengkapkan garis nombor.

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  5. Padankan objek dengan nombor yang betul.

  44 45

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  6. Isikan nombor yang tertinggal.

  400

  700

  500

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  7. Write the day after Sunday.

  Tulis nama hari selepas Ahad.

  Sunday

  Ahad

  Monday

  Isnin

  Friday

  Jumaat

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  8. Write the correct time.

  Tulis waktu yang betul.

  oclock

  pukul

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  9. Write the answer.

  Tulis jawapan.

  6 6

  - 1 2

  _____

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  10. Divide.

  Bahagikan.

  24 3 =

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  11. Write the answer.

  Tuliskanjawapan.

  12. Write the answer.

  Tulisjawapan.

  RM50

  + RM20

  RM

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  13. Tick ( ) at the more volume.

  Tandakan( ) padaisipadu yang banyak.

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  14. Circle the highest.

  Bulatkan orang yang paling tinggi.

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  15. Tick ( ) the correct mathematics sentence.

  Tandakan ( ) padaayatmatematik yang betul.

  6 x 5 = 30

  6 5 = 30

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  16. Write the symbol ( + ) or ( - ).

  Tulissimbol( + ) atau ( - ).

  Aiman has 32 storybooks. Hakimie has 15 storybooks. Together they have

  47 storybooks.

  Aimanada 32 bukucerita.Hamimieada 15

  bukucerita.Jumlahbukuceritamerekaadalah 47 buah.

  3215 = 47

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  17. There are 55 note books in the cupboard.Ali takes out 32 note books. How

  many note books are left?

  Terdapat 55buahbuku nota di dalamsebuahalmari. Ali telahmengambil 32

  buahbuku nota. Berapakahbilanganbuku nota yang tinggal?

  =

  18. Rosnahbrings 42 kuihbahulu. Salman also brings 50 kuihbahulu. How many

  bahulu that they bring?

  Rosnahmembuat 50 bijikuihbahuluberbentukbungaros.Salmah pula

  membuat 42 bijikuihbahuluberbentukikan.Berapakahjumlahkuihbahulu yang

  dibuatolehmereka?

  =

  55 32

  50 42

 • Modul Latih Tubi Saringan Bertulis LINUS 2.0

  (Numerasi) 2014

  -------------------------------------------------------------------------------

  -1-

  SET 1

  19. Akim has RM76. He buys a football shirt cost RM44. How much is the

  balance?

  Akimada RM76.Diamembelisehelaijersi bola berharga

  RM44.BerapakahbakiwangAkim?

  20. Nizam eats breakfast for 17 minutes. He plays badminton for 47

  minutes.How many minutes does he take to do the activities?

  Nizambersarapanselama 17 minit.Diabermain badminton selama 47

  minit.Berapakah lama Nizammelakukankedua-duaaktivititersebut?

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAK

  NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN LATIHTUBI NUMERASI BERTULIS

  SET 2 (SK) TAHUN 3

  2014

  MAKLUMAT MURID

  NAMA : ................................................................................

  KELAS : .................................................................................

  JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

  ARAHAN

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

  sepadan dalam Bahasa Melayu.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

 • SET 2 1. Tick ( ) for the same numerals.

  Tanda ( ) pada angka yang sama.

  5 6 7

  6 7 8

  8

  7

  5

  6 7 8

 • SET 2 2. Rewrite the same numerals.

  Tulis semula angka yang sama.

  3

  6

  2

 • SET 2 3. Count the objects and tick ( ) the correct number.

  Bilang objek dan tandakan ( ) nombor yang betul

 • SET 2 4. Count in tens and write the missing numbers.

  Bilang secara sepuluh-sepuluh dan tulis nombor yang

  tertinggal.

 • SET 2 5. Bilang dan tandakan () pada nombor yang betul.

  Count and tick () the correct number

  402 420

 • SET 2 6. Bilang secara menaik dalam kiraan sepuluh-sepuluh dan tulis

  nombor yang tertinggal.

  Count in ascending order in tens and write the left number.

  10

  30

  40

  60

 • SET 2 7. Tick ( ) the correct day.

  Tandakan( ) padahari yang betul.

  8. Write the correct time.

  Tuliswaktu yang betul.

  Today is Tuesday. Tomorrow

  is _________ .

  Hari ini hari Selasa.

  Esok ialah hari_________ .

  Wednesday

  Rabu

  Monday

  Isnin

  oclock

  pukul

 • SET 2 9. Subtract.

  Tolak.

  8 9

  - 1 3

  10. Divide.

  Bahagikan.

  20 4 =

 • SET 2 11. Kirakan jumlah harga bagi kedua-dua barang

  Count the total

  RM ______

  12. Tandakan pada jawapan yang betul

  RM 55

  RM 35

  RM70 - RM50 = RM20

  RM70 - RM50 = RM30

 • SET 2 13. Write the length of the object.

  Tulis panjang objek.

  cm

 • SET 2 14. Match the correct answer.

  Padankanjawapan yang betul.

  500 g 400 g

 • SET 2 15. Match the picture to the correct mathematics sentence.

  Padankan gambar dengan ayat matematik yang betul.

  16 x 4 = 4 16 4 = 4

 • SET 2 16 Write the symbol ( x ) or ( ).

  Tulis simbol ( ) atau ( ).

 • SET 2 17. There are 67 pencils in the box. Salmi takes out 22 pencils.

  How many pencils are left?

  Terdapat 67 batang pensil dalam sebuah kotak. Salmi keluarkan

  22 batang pensil. Berapa batang pensil yang tinggal?

  18. Roslan has 34 rubber bands. Nori has 23 rubber bands. How many rubber bands altogether?

  Roslan ada 34 gelang getah. Noriada 23 gelang getah.

  Berapa gelang getah semuanya?

  - =

  =