instrumen numerasi lisan inlsk_sjkc_sjkt

Author: mohd-nasyat-safwan-abd-manan

Post on 06-Apr-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  1/20

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  INSTRUMENNUMERASI LISAN

  SARINGAN 3 (SK / SJKC / SJKT)

  TAHUN 2010

  Sep tember 2010

  1. Instrume n ini me nga ndung i 24 item .

  2. Sem ua mur id Ta hun 1 ya ng t id a k me lep a si sa ringa n 2 me st ime nd ud uki sa ringa n ini.

  3. Sa ringa n ini bo leh d ita d bir sec a ra individ u ata u kump ula n kec il.Bila nga n murid d a la m kump ula n kec il tid a k leb ih d a ripa d a 3 orang .

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  2/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  2

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 1 : Keup ayaa n p ra nombor da n me nge na l angka

  1. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n kad a ng ka 1, 6, 9M i n t a m u r i d m e n y e b u t a n g k a - a n g k atersebut:

  Arahan Guru kepada Murid Seb utka n a ngka-ang ka ini

  Murid menyebut angka-angka tersebut

  2. Ara ha n kep a d a Guru

  sediakan 2 set kad angka 2, 4 dan 5Susun kad a ng ka terseb ut sec a ra ra wa kM i n t a m u r i d m e m a d a n k a n k a d a n g k ayang sama

  Arahan Guru kepada Murid

  A m b i l d a n p a d a n k a n k a d a n g k ayang sama

  Mur i d mengamb i l dan memadank an k adangka yang sama

  Contoh:

  d a n

  6

  2 2

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  3/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  3

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan 8 ge tah pemada mMinta murid bi lang getah pemadamMinta murid mengambil 5 getah pemadamMin ta mur i d b i l ang bak i ge tah pemadam

  Arahan Guru kepada Murid

  Bi lang getah pemadam yang ada

  Mur id menyebut bi langan getah pemadam

  Ambil dan bi lang 5 ge tah pemada m

  Murid menga mb il geta h p ema d am mengikutb ila nga n yang d iminta

  Bilang ba ki geta h pe ma da m

  Mur id menyebut baki getah pemadam

  4. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan 10 ge tah pemada mLetakkan kad angka 7Minta murid sebut angka yang ditunjukkanM in t a murid menga mb il ge t a h p ema da mmengikut kad angka yang diber iMurid membilang getah pemadam tersebut

  Arahan Guru kepada MuridApakah angka in i?Murid menjawab A m b i l g e t a h p e m a d a m m e n g i k u t k a dangka ini

  M u r i d m e n g a m b i l g e t a h p e m a d a m d a nmembi lang satu-satu mengikut kad angkayang diber i

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  4/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  4

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 3 : Keup ayaan mem aha mi nila i nom bor

  5. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n sekep ing kad ga mb a r (ga mb a rbuah epal)dan kad angka 1, 2, 3, 4, 5 dan6Minta murid m emb ilang b uah ep a l pada kadgambar tersebutMur i d me l e t ak k an k ad angk a meng i k u tb ilangan buah epa lad a kad gamb arMurid mem ad ankan kad ang ka de nga n kad

  ga mba r denga n betul

  Arahan Guru kepada Murid

  Bi lang objek pada kad gambar ini

  L e t a k s a t u k a d a n g k a y a n gmewaki l i bi langan objek pada gambar

  Murid meletakkan kad angka yang diminta

  Pad ankan kad angka d engan g amb ar

  M u r i d m e m a d a n k a n k a d a n g k a d e n g a ng a m b a r

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  5/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  5

  6. Ara ha n kep a d a Guru

  Se d ia ka n ka d g a m b a r b u a h n a n a s d a nbuah dur ianMinta mur id membi lang buah nanas padakad gambar dan menyebut angkanyaU lang ak t i v i t i yang sama un tuk kadgambar dur ian

  Arahan Guru kepada Murid B i l ang j um l ah buah nanas da l am k adgambar ini

  B i l ang j um l ah buah du r i an da l am k adgambar ini

  M u r i d m e n y e b u t b i l a n g a n b u a h - b u a h a ndalam kedua-dua kad

  Konstruk 3 : Keup ayaa n mem ahami nila i nomb or

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  6/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  6

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 4 : Keup ayaan m em bua t seriasi

  7. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed iakan d ua kumpu lan ge tah p ema da myang berbeza kuantit inya

  Contoh:Kumpulan A : 8 getah pemadamKumpulan B : 4 getah pemadam

  Minta mur id mel ihat getah pemadam padasetiap kumpulanMinta murid mengira getah pemadam padasetiap kumpulanMinta murid me nunjukka n kump ula n g eta hpemadam yang sediki t bi langannya

  Arahan Guru kepada Murid

  Lihat d ua kumpulan g etah p ema da m

  Kira bi langan getah pemadam Kumpulan Adan Kumpulan B

  Tunjukkan kump ulan geta h p ema d am ya ngsed ikit b ila nga nnya

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  7/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  7

  8. Ara ha n kep a d a Guru

  Tunjukkan 3 keping kad gambar pokok yangberlainan ketinggian dalam lampiranMinta mur id menyusun kad gambar pokokyang menunjukkan urutan t inggi ke rendah

  Arahan Guru kepada Murid

  Susun ka d g a mb a r p ok ok da ri t ing g ike rendah

  Murid menyusun kad gambar yang diminta

  Konstruk 4 : Keupayaan m embua t seriasi

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  8/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  8

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan ka d g a mb a r d uit syiling Ma la ysiadan duit syi l ing negara luar sepert i dalamlampiranMinta murid me nunjukkan kad gamb ar syilingMalaysia

  Arahan Guru kepada Murid

  Lihat kad gambar ini Tunjuk kad ga mb a r d uit syiling Ma la ysia

  10. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed iakan kad gamb ar wang kertas Ma laysiadan wang k e r t as nega r a l ua r s epe r t ilampiranMinta murid menunjukkan kad gambar wangkertas Malaysia

  Arahan Guru kepada Murid

  Tunjukka n ga mb a r wa ng kertas Ma la ysia

  M u r i d m e n u n j u k k a n g a m b a r w a n gkertas Malaysia

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  9/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  9

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n sek ep ing ka d g a mb a r y angmenun j uk k an s uas ana wak t u ma l am(gambar disediakan dalam lampiran)Minta murid menyatakan bi lakah situasi i tudi lakukan, sama ada siang atau malam

  Arahan Guru kepada Murid

  Ga mb ar menunjukkan seo ra ng kanak-kanaksedang t idur

  A p a y a n g s e d a n g d i l a k u k a n o l e hkanak-kanak dalam gambar i tu?

  Bila ka h situa si ini d ila kuka n, w a ktu sia ngatau malam?

  12. Ara ha n kep a d a Guru

  Minta murid me nyata kan na ma ha ri sa ringa nlisan dijalankan

  Arahan Guru kepada Murid

  Ha ri ini hari ap a?

  Murid memberikan jawapan

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  10/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  10

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 7 : Keup ayaa n m eng end a likan o perasi asas

  13. Ara ha n kep a d a Guru

  Letakkan 10 ge tah pemada mMinta murid mengambi l 3 ge tah pemadamdan memasukkan ke dalam bekasMinta murid mengambi l 2 ge tah pemadamlagi dan memasukkannya ke dalam bekasyang samaMinta m urid menyata kan sama ada b ilanga n

  g e t a h p e m a d a m t e rse b u t b e rt a m b a ha ta u b erkura ng

  Arahan Guru kepada Murid

  Masukkan 3 g e t a h p e m a d a m ke d a la mbekas

  Ma sukkan lag i 2 getah pemad am ke d alambekas itu

  Ada kah bilanga n getah pema da m di da lamb eka s b ertam b a h a tau b erkura ng?

  Murid memberikan jawapan

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  11/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  11

  Konstruk 7 : Keup ayaan m eng end a lika n o perasi asas

  14. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n kad simb ol operasi (+) da n ()Minta murid mem ilih simb o l yang b etul untukmenunjukkan ja wa pa n p a d a item 13

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih kad simbol yang menunjukkan jawapan

  anda pa da item 13Murid memilih kad simbol yang betul

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  12/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  12

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 8 : Keup ayaan m eng end a likan o perasi asasme liba tkan ma ta wa ng Ma laysia

  15. Ara ha n kep a d a Guru

  Se d ia kan se kep ing d uit syiling 10 sen d a nsekeping duit syiling 20 sen ( duit sebenar )Minta minta murid menyebut nilai duit sylingtersebut

  Arahan Guru kepada Murid

  Berap akah jum la h nila i d uit syiling ini?

  Murid menyebut nilainya

  16. Ara ha n kep a d a GuruSed ia kan 2 kep ing kad gambar gabunganduit syiling seperti dalam lampiranMinta mur id menyatakan ni la i dui t sy i l ingda lam kad ga mb ar terseb utUlang aktivit i untuk kad gambar kedua

  Arahan Guru kepada Murid

  Lihat kad gambar ini

  Bera pa kah nila i syiling ini?

  Murid memberikan jawapan

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  13/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  13

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objekdan isi padu

  18. Ara ha n kep a d a GuruSed ia kan 2 bij i gelas berisi air (penuh dant idak penuh)M i n t a mur i d mem i l i h ge l as y ang penuhberisi air

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih g ela s yang p enuh b erisi a ir

  Murid me mb erika n jawa p a nnya

  17. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n seb ua h b uku te ks d a n seh e la ikertas A4M i n t a mur i d mengangk a t buk u t ek s d itangan kir i dan kertas A4 di tangan kanan

  Arahan Guru kepada Murid

  Angkat buku teks di tangan kir i dan kertasA4 d i tangan kanan

  Mana yang lebih berat?

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  14/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  14

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 10 : Keup ayaa n me nterjema h a yat b iasa kep ada ayatma tem a tik da n seb a liknya

  19. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed iakan kad angka 3, 4, 7 da n 8 serta kadsimbol (+) dan (=)Sed ia ka n 7 ge tah p ema d a mLetakkan kad angka 3 dan 4Minta murid mengambi l 3 ge tah pemadamdan meletakkannya pada kad angka 3Minta murid mengambi l 4 ge tah pemadam

  dan meletakkannya pada kad angka 4Minta m urid menyata ka n jumlah p ema d amyang ad aMinta murid memil ih kad angka yang betul(7 atau 8) sebagai jawapannyaM i n t a mur i d meny a t ak an ope r as iyang di jalankanMinta murid meletakkan kad simbol (+) dan(=) pada tempat yang betu l

  Arahan Guru kepada Murid

  Ambil dan letakkan 3 pemadam pa da kada ngka 3

  Amb il lag i 4 pema da m d an le takkan pa dakad angka 4

  Kira jumlah p ema d am yang ad a

  M u r i d m e n y e b u t b i l a n g a n p e m a d a myang ad a

  Pilih kad angka yang m enunjukkan jawa panyang betul (7 atau 8)

  Apakah operasi yang telah di jalankan?

  Murid menyatakan operasi yang terl ibat

  Le t ak k an k ad s i mbo l i n i d i t empa tyang betul

  Murid meletakkan kad simbol (+) dan ()

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  15/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  15

  Konstruk 10 : Keup a yaa n me nterjem ah a yat b iasa kep ad a ayatma tema tik da n seb a liknya

  20. Ara ha n kep a d a Guru

  Se d ia ka n ka d sim b o l () , (=) , be ka s, ka dangka 2, 4, 5 dan 6 ( dalam lampiran)Minta murid masukkan 6 g e t a h p e m a d a mke dalam bekasMin ta mur i d menya takan b i l angan ge tahpe ma da m terseb utMinta murid meletakkan kad angka 6M i n t a mur i d menge l ua r k an 2 g e t a hpemadam dar i dalam bekasMinta murid meletakkan kad angka 2 padagetah pemadam di luar bekasMinta murid menyata kan g etah p ema da m d idalam mangkuk bertambah atau berkurangM i n t a m u r i d m e m b i l a n g b a k i g e t a hpemadam di da lam bekasMinta murid meletakkan kad simbol () dan(=) di tempat yang betulMinta murid melengkapkan ayat matematik

  Arahan Guru kepada Murid

  Bi lang dan sebut jumlah getah pemadamyang terdapat di dalam bekas

  Murid memberikan jawapan

  Letakkan kad angka yang betul

  Keluarkan dua geta h pe ma da m

  Letakkan kad angka yang betul

  Adakah ber tambah atau berkurang ?

  Letakkan kad simbol di tempat yang betul

  B i l ang dan s ebu t bak i ge t ah pemadamyang t ingg a l

  Murid memberikan jawapan

  L e n g k a p k a n d a l a m b e n t u k a y a tmatematik

  6 2 = 4

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  16/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  16

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 11 : Keupayaan mengapl ikas i pengetahuan dankem a h ira n d a la m keh id upa n ha ria n te rhadkepada nombor bulat

  22. Ara ha n kep a d a Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid menjawab soalan yang diberi

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan te l i t i apa yang saya akanb a c a ka n d a n ke m u d ia n ja w a b so a la nyang diberikanMurid memberi jawapan

  21. Ara ha n kep a d a Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid menjawab soalan yang diberi

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan te l i t i apa yang saya akanbacakan dan kemudian jawab soalan yangdiberikanMurid memberi jawapan

  Saya a da 4 ba tang pensil.

  Saya beri kamu 3 ba ta ng pensil.

  Berapa ba ki pensel yang ada sekarang?

  Saya a da 2 buah b uku.

  Kamu a da 2 buah b uku juga .

  Berapakah jumlah buku tersebut?

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  17/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  17

  Konstruk 12 : Keupayaan mengapl ikas i pengetahuan dankem ahiran da lam kehid upan harian meliba tkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  23. Ara ha n Kep a d a Guru

  Sed iakan kad gamb ar pensel dan klip kerta s(dalam lampiran)Minta murid me nyata kan b ilanga n klip kertasya n g sa m a p a n ja n g d e n g a nseb a tang p ensel

  Arahan Guru kepada Murid

  Berapa banyak kl ip kertas diperlukan untukm e n j a d i s a m a p a n j a n g d e n g a nseb a tang p ensel?Mur id membi l ang k l i p ke r tas danmenja wa b soa lan

  24. Ara ha n kep a d a GuruBaca masalah berikut:

  Minta murid menjawab soalan tersebut

  Arahan Guru kepada Murid

  Denga r d enga n telit i ap a yang a ka n sa yab a c a k a n d a n ke m u d ia n ja w a b so a la nyang d ib erika n

  Murid memberikan jawapan

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Sani ad a RM1

  Ibu memberi RM1 lag i.

  Berap akah jumlah wang Sani?

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  18/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  18

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Lampiran

  Untuk digunting dan ditampalkan pada permukaan yang keras

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  19/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  19

  Lampiran

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  20/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKT 20

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Lampiran