instrumen numerasi lisan inlsk_sjkc_sjkt

Download Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

Post on 06-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  1/20

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  INSTRUMENNUMERASI LISAN

  SARINGAN 3 (SK / SJKC / SJKT)

  TAHUN 2010

  Sep tember 2010

  1. Instrume n ini me nga ndung i 24 item .

  2. Sem ua mur id Ta hun 1 ya ng t id a k me lep a si sa ringa n 2 me st ime nd ud uki sa ringa n ini.

  3. Sa ringa n ini bo leh d ita d bir sec a ra individ u ata u kump ula n kec il.Bila nga n murid d a la m kump ula n kec il tid a k leb ih d a ripa d a 3 orang .

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  2/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  2

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 1 : Keup ayaa n p ra nombor da n me nge na l angka

  1. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n kad a ng ka 1, 6, 9M i n t a m u r i d m e n y e b u t a n g k a - a n g k atersebut:

  Arahan Guru kepada Murid Seb utka n a ngka-ang ka ini

  Murid menyebut angka-angka tersebut

  2. Ara ha n kep a d a Guru

  sediakan 2 set kad angka 2, 4 dan 5Susun kad a ng ka terseb ut sec a ra ra wa kM i n t a m u r i d m e m a d a n k a n k a d a n g k ayang sama

  Arahan Guru kepada Murid

  A m b i l d a n p a d a n k a n k a d a n g k ayang sama

  Mur i d mengamb i l dan memadank an k adangka yang sama

  Contoh:

  d a n

  6

  2 2

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  3/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  3

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan 8 ge tah pemada mMinta murid bi lang getah pemadamMinta murid mengambil 5 getah pemadamMin ta mur i d b i l ang bak i ge tah pemadam

  Arahan Guru kepada Murid

  Bi lang getah pemadam yang ada

  Mur id menyebut bi langan getah pemadam

  Ambil dan bi lang 5 ge tah pemada m

  Murid menga mb il geta h p ema d am mengikutb ila nga n yang d iminta

  Bilang ba ki geta h pe ma da m

  Mur id menyebut baki getah pemadam

  4. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan 10 ge tah pemada mLetakkan kad angka 7Minta murid sebut angka yang ditunjukkanM in t a murid menga mb il ge t a h p ema da mmengikut kad angka yang diber iMurid membilang getah pemadam tersebut

  Arahan Guru kepada MuridApakah angka in i?Murid menjawab A m b i l g e t a h p e m a d a m m e n g i k u t k a dangka ini

  M u r i d m e n g a m b i l g e t a h p e m a d a m d a nmembi lang satu-satu mengikut kad angkayang diber i

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  4/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  4

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 3 : Keup ayaan mem aha mi nila i nom bor

  5. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n sekep ing kad ga mb a r (ga mb a rbuah epal)dan kad angka 1, 2, 3, 4, 5 dan6Minta murid m emb ilang b uah ep a l pada kadgambar tersebutMur i d me l e t ak k an k ad angk a meng i k u tb ilangan buah epa lad a kad gamb arMurid mem ad ankan kad ang ka de nga n kad

  ga mba r denga n betul

  Arahan Guru kepada Murid

  Bi lang objek pada kad gambar ini

  L e t a k s a t u k a d a n g k a y a n gmewaki l i bi langan objek pada gambar

  Murid meletakkan kad angka yang diminta

  Pad ankan kad angka d engan g amb ar

  M u r i d m e m a d a n k a n k a d a n g k a d e n g a ng a m b a r

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  5/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  5

  6. Ara ha n kep a d a Guru

  Se d ia ka n ka d g a m b a r b u a h n a n a s d a nbuah dur ianMinta mur id membi lang buah nanas padakad gambar dan menyebut angkanyaU lang ak t i v i t i yang sama un tuk kadgambar dur ian

  Arahan Guru kepada Murid B i l ang j um l ah buah nanas da l am k adgambar ini

  B i l ang j um l ah buah du r i an da l am k adgambar ini

  M u r i d m e n y e b u t b i l a n g a n b u a h - b u a h a ndalam kedua-dua kad

  Konstruk 3 : Keup ayaa n mem ahami nila i nomb or

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  6/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  6

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 4 : Keup ayaan m em bua t seriasi

  7. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed iakan d ua kumpu lan ge tah p ema da myang berbeza kuantit inya

  Contoh:Kumpulan A : 8 getah pemadamKumpulan B : 4 getah pemadam

  Minta mur id mel ihat getah pemadam padasetiap kumpulanMinta murid mengira getah pemadam padasetiap kumpulanMinta murid me nunjukka n kump ula n g eta hpemadam yang sediki t bi langannya

  Arahan Guru kepada Murid

  Lihat d ua kumpulan g etah p ema da m

  Kira bi langan getah pemadam Kumpulan Adan Kumpulan B

  Tunjukkan kump ulan geta h p ema d am ya ngsed ikit b ila nga nnya

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  7/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  7

  8. Ara ha n kep a d a Guru

  Tunjukkan 3 keping kad gambar pokok yangberlainan ketinggian dalam lampiranMinta mur id menyusun kad gambar pokokyang menunjukkan urutan t inggi ke rendah

  Arahan Guru kepada Murid

  Susun ka d g a mb a r p ok ok da ri t ing g ike rendah

  Murid menyusun kad gambar yang diminta

  Konstruk 4 : Keupayaan m embua t seriasi

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  8/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  8

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia kan ka d g a mb a r d uit syiling Ma la ysiadan duit syi l ing negara luar sepert i dalamlampiranMinta murid me nunjukkan kad gamb ar syilingMalaysia

  Arahan Guru kepada Murid

  Lihat kad gambar ini Tunjuk kad ga mb a r d uit syiling Ma la ysia

  10. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed iakan kad gamb ar wang kertas Ma laysiadan wang k e r t as nega r a l ua r s epe r t ilampiranMinta murid menunjukkan kad gambar wangkertas Malaysia

  Arahan Guru kepada Murid

  Tunjukka n ga mb a r wa ng kertas Ma la ysia

  M u r i d m e n u n j u k k a n g a m b a r w a n gkertas Malaysia

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  9/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  9

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n sek ep ing ka d g a mb a r y angmenun j uk k an s uas ana wak t u ma l am(gambar disediakan dalam lampiran)Minta murid menyatakan bi lakah situasi i tudi lakukan, sama ada siang atau malam

  Arahan Guru kepada Murid

  Ga mb ar menunjukkan seo ra ng kanak-kanaksedang t idur

  A p a y a n g s e d a n g d i l a k u k a n o l e hkanak-kanak dalam gambar i tu?

  Bila ka h situa si ini d ila kuka n, w a ktu sia ngatau malam?

  12. Ara ha n kep a d a Guru

  Minta murid me nyata kan na ma ha ri sa ringa nlisan dijalankan

  Arahan Guru kepada Murid

  Ha ri ini hari ap a?

  Murid memberikan jawapan

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  10/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  10

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 7 : Keup ayaa n m eng end a likan o perasi asas

  13. Ara ha n kep a d a Guru

  Letakkan 10 ge tah pemada mMinta murid mengambi l 3 ge tah pemadamdan memasukkan ke dalam bekasMinta murid mengambi l 2 ge tah pemadamlagi dan memasukkannya ke dalam bekasyang samaMinta m urid menyata kan sama ada b ilanga n

  g e t a h p e m a d a m t e rse b u t b e rt a m b a ha ta u b erkura ng

  Arahan Guru kepada Murid

  Masukkan 3 g e t a h p e m a d a m ke d a la mbekas

  Ma sukkan lag i 2 getah pemad am ke d alambekas itu

  Ada kah bilanga n getah pema da m di da lamb eka s b ertam b a h a tau b erkura ng?

  Murid memberikan jawapan

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  11/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/ SJKC/ SJKT

  11

  Konstruk 7 : Keup ayaan m eng end a lika n o perasi asas

  14. Ara ha n kep a d a Guru

  Sed ia ka n kad simb ol operasi (+) da n ()Minta murid mem ilih simb o l yang b etul untukmenunjukkan ja wa pa n p a d a item 13

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih kad simbol yang menunjukkan jawapan

  anda pa da item 13Murid memilih kad simbol yang betul

 • 8/2/2019 Instrumen Numerasi Lisan INLSK_SJKC_SJKT

  12/20

  Item Tug asan

  Instrumen Numerasi LisanSa ring a n 3 - SK/ SJKC/ SJKTTa hun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  12

  INLSK/SJKC/ SJKT

  Konstruk 8

View more