e bilten br 1

Download E bilten br 1

Post on 18-Feb-2016

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svim građanima iskrene čestitke povodom 10. decembra - Dana grada Tešnja!

TRANSCRIPT

 • Glasovi su kao i iva voda; nau svoj put i probiju se.

  Ilhamijin put u smrtRead Kadi Teanj, 1912. - Sarajevo , 1988.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 1

  Glasovi su kao i iva voda; nau svoj put i probiju se...

  Ilhamijin put u smrtRead Kadi 1912.-1988.

  OPINA TEANJ

  Decembar 2012.

  T: +387 32 650 547, +387 32 650 220; F: +387 32 650 547www.opcina-tesanj.ba, e-mail: optesanj@bih.net.ba

  eBiltenOpina Teanj

  Opinski naelnik

  Svim graanima iskrene estitke povodom 10. decembra - Dana grada Tenja!

  E-BILTEN BROJ 1

 • Lokalna samouprava i izazovi koji su pred namaLokalna samouprava (opina) je uvijek i svugdje u svijetu najblia graanima. Nove koliine vode i tretman otpadnih voda su nam prioriteti.

  kakva je Bosna i Hercegovina, sa dva entiteta i deset kantona, to je samo tee i sloenije. Znao sam to i prije kandidature i kroz posao pomonika Naelnika, sada mi je samo jo mnogo puta potvreno.Od bilo kojeg pojedinanog problema, do problema koji je zajedniki za sve nas. U nepunih 30 dana od kako obavljam dunost Opinskog naelnika radio sam na mnogo vanih poslova. Ovom prilikom pomenut u dva vana podruja. U podruju tretmana otpadnih voda imao sam kontakte sa Federalnim ministarstvom koje nam je kontakt u ime Evropske investicijske banke (EIB). Prethodno Vijee je donijelo Odluku o koritenju povoljnih kreditnih sredstava za gradnju 1. faze jedinstvenog sistema kanalizacije za cijelu opinu. Naalost, i evropa nekad kasni (valjda imaju i svojih problema), pa od augusta nisu jo dali stav po pitanju nae aplikacije. Nakon njihovog stava oekuje nas potpisivanje ugovora o kreditiranju. Uporedo s tim, tokom decembra bi trebala biti zavrena izrada Idejnog projekta za cijelu opinu.

  Prolo je dva mjeseca od kako su se graani, 7. oktobra, na lokalnim izborima birali nain naeg daljeg razvoja. Politike stranke i kandidati su iznosili razliite ideje i poglede na probleme nae zajednice. I sve je to dio naeg demokratskog ureenja. Hvala Bogu, i onima koji su se borili za ovu dravu, da je tako, da nismo drutvo poput Sirije i slinih. Sada, nakon to su izbori iza nas, i nakon to smo konstituisali organe Opine (Opinsko vijee i Naelnik), nema nijednog razloga da ne uradimo sve to je u naoj moi na obezbjeenju boljih uslova ivljenja za sve nas. Ve je proao nepun mjesec dana otkako sam preuzeo obavljanje dunosti Opinskog naelnika. Koliko god da sam bio svjestan odgovornosti ili sloenosti obavljanja te dunosti, ozbiljan ovjek ne moe a da ne razmilja o odgovornosti koju preuzima, o svoj sloenosti drutva u kojem ivimo.

  Lokalna samouprava (opina) je uvijek i svugdje u svijetu najblia graanima. I za ono za to jeste odgovorna i za ono za to nije nadlena. U dravi

  Potovani sugraani,

  Povjerenje i dobra saradnja se temelje na meusobnom razumijevanju koje je teko ostvariti bez dovoljno tanih i pouzdanih informacija.

  Stoga, smatram korisnim da sa vama i na ovaj nain razmijenim odreeni broj informacija i pogleda na vrijeme i prostor u kojm ivimo.

  Nadam se da e nam ova komunikacija pomoi, vama da budete vie informisani, time i ukljueni u razvoj zajednice, meni da od vas dobijem vae stavove, razmiljanja, prijedloge i sugestije, ali i podrku.

  Dobrodoli

  Opinski naelnikmr. sc. Suad Huski, prof.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 2

  U utorak, 4.12. preduzee ES Hydrotechnics je opini i komunalnom preduzeu je predstavilo rezultate hidrogeolokih istraivanja vodoizvorita Jelah. Rezultati do kojih su istraivanjem doli su umjereno optimistini i ohrabrujui. Vrlo brzo e nam dostaviti idejno rjeenje, kojim e nas pribliiti obezbjeenju novih koliina vode, kako oni iz istraivanja navode, novih 10 l/s (litara u sekundi) ili vie od pola miliona litara dnevno. Ohrabrujue, ali do ostvarenja ima jo mnogo posla, koji se mora uraditi i to to bre.

 • Vjerujemo da e naa opina i u budunosti biti poeljno mjesto ivljenja, privlana za investitore i mlade generacije, te da emo i u budunosti biti ponosni ivotom u naoj zajednici.

  10. decembar - Dan grada Tenja

  Prolost ne umire, ona ivi kao i sadanjost.Obiljeavanje znaajnih datuma je esto prilika i povod da se napravi podsjeanje na ljude i dogaaje.

  Jedna izreka kae da prolost ivi kao i sadanjost. Moda ba u Tenju ova izreka ima smisla, jer nam je prolost tako bliska da je moemo vrlo snano osjetiti, od prvih dokaza ivota ljudi na ovim prostorima, veih i znaajnih spomenika materijalne kulture iz tog doba, pa i svega onog to nosimo sa sobom u nematerijalnom naslijeu, jeziku, obiajima, uspomenama Sjedite kralja, nahija, kadiluk, vojna utvrda, sve je to Teanj bio.

  Obiljeavanje znaajnih datuma je esto prilika i povod da se napravi podsjeanje na ljude i dogaaje. A Teanj se ima ega sjeati. 10. decembar je datum kada se prisjeamo davne 1559. godine i gazije Ferhad bega, koji je svojim vakufom postavio obrise urbaniteta samog grada. Gazi Ferhad-beg, sin Iskenderov, sestri sultana Sulejmana Velianstvenog, osnovao je svoj vakuf na desnoj strani Usore. Ferhad-beg se prvi

  put u povijesnim dokumentima spominje kao sudionik Mohake bitke (1526), a zapravo je najznaajnija linost za rani razvitak Tenja. Ferhadija damija, medresa, han, 32 duana, kua sa mlinom, ifluci u Jablanici i agliima u javnoj upotrebi, u tom vremenu su znaili veliku promjenu u razvoju Tenja.

  Danas ivimo u vremenu izrazite globalizacije, vremenu ekonomske krize koja je zahvatila cio svijet i ostavlja traga na najjae svjetske ekonomije ali i na Bosnu i Hercegovinu. ivimo u postratnom i tranzicijskom vremenu. Svjea su nam sjeanja na dva posljednja rata, na stradanje vojnika, civila, na

  OBAVIJEST Namjera mi je da minimalno jednom mjeseno javnosti na ovakav nain predstavljam neke aktuelne dogaaje i aktivnosti.

  Ideje, sugestije i prijedloge svi zainteresovani mogu dostavljati na e mail:

  suad.huskic@opcina-tesanj.ba

  gresiju, ratne zloine, genocid i stradanja, na potpuno okruenje i na mnogo drugih stvari. Negdje sam proitao misao da nas je rat sve uinio jednom generacijom. Nakon svega to se deavalo, danas je naa opina ekonomski razvijenija i infrastrukturno ureenija vie nego ikada u svojoj prolosti. Mnogi nam priznaju da smo drugaiji, esto uspjeniji od drugih opina u BiH. Imamo snanu i dinamini privredu, sposobne i poduzetne ljude. Teanj danas puno znai u svijetu ekonomije. Znai kvalitet, znai

  OPINA TEANJ | eBilten str. 3

  brzinu i snalaljivost i znai osjeaj za dobar posao i predan rad. Svijet u kojem smo se rodili, u kojem smo odrastali nije vie isti, niti e nekada biti. Nemamo vremena da budemo nostalgini i pokuavamo vratiti neto ega nema. Nemamo vremena da se bavimo prolou. Moramo uzeti pouku i ii dalje.

 • ww

  w.o

  pcin

  a-te

  sanj

  .ba

  Suad

  Hus

  kic

  Objavljen je javni konkurs za stipen-diranje redovnih studenata na do-diplomskom studiju u akademskoj 2012/13 godini. Vie inormacija na www.opcina-tesanj.ba

  BLIC VIJESTI

  Naunim skupom u organizaciji Cen-tra za kulturu i obrazovanje Teanj, obiljeeno je 100 godina od roenja Reada Kadia. Read Kadi je autor djela Baeskijin posljednji zapis, Il-hamijin put u smrt i dr.

  U decembru mjesecu (17. i 18. de-cembar) u opini Teanj e biti obav-ljen eksterni audit sistema upravlja-nja kvalitetom (ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

  NAJAVE

  U narednih 10 dana bie objavljen javni poziv za finansiranje projekata udruenja graana za 2013. godinu. Uslovi konkursa e biti usklaeni sa Odlukom o kriterijima za finansiranje

  Za petak 14. decembar, opini Teanj je najavljena posjeta Federalnog mi-nistarstva poljoprivrede na temu re-alizacije kreditnih sredstava. Sastan-ku e prisustvovati i Naelnik opine Usora i Naelnica opine Doboj jug.

  Projekat Jaanje konkurentnosti lo-kalne samouprave, koju provodi nje-maka organizacija GIZ, e za opine Teanj, Tesli i epe obezbijediti za-jedniko predstavljanje za potencijal-ne investitore.

  U decembru, tanije 14. decembra, navrava se tano tri godine od kako je poela implementacija Sporazuma o prikljupljanju i reciklai PET amba-lae. Prikupljeno je vie od 1,5 milio-

  U toku su radovi na nastavku izgrad-nje vodovodnih sistema u O. Planja-ma i sistemu Medakovo-Trepe. Ri-je je o nastavku radova zapoetih u prethodnom periodu.

  Otvorena je javna rasprava o nacrtu Budeta opine Teanj za 2013 godi-nu. Sam dokument i vie informacija o javnoj raspravi mogue je pronai na web stranici opine Teanj.

  U zavrnoj fazi je realizacija toplifika-cije srednjih kola. Grijanje sa grad-ske Toplane je ve u funkciji. Preo-stalo je da se izvri ureenje asfaltnih povrina, koje jo nije zavreno zbog

  Izvreno je ienje od kasetne mu-nicije na nekoliko lokacija na prostoru opine Teanj, ukupne povrine od 24.250 m2, . Radovi su finansirani od strane HO Norveka humanitarna po-mo.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 4

 • ww

  w.o

  pcin

  a-te

  sanj

  .ba

  Suad

  Hus

  kic

  OPINA TEANJ | eBilten str. 5