bilten br.63

Download Bilten br.63

Post on 03-Feb-2017

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bilten RPK PanevoBilten RPK PanevoU ovom broju Biltena:

  - Siva ekonomija i Novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraaju- Odran seminar "Stope carina i carinske olakice u 2013. godini"- U okviru Projekta 1306 odrana press konferencija- Poetna konferencija projekta Podrka MSP - pokreta razvoja regiona- Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava pokrajinskog sekretarijata zapoljoprivredu- Tema Biltena: Dunavska strategija EU i Srbija

  - Skuptina RPK Panevo usvojila izvetaje- Prezentacija Mainske kole Panevo

  Godina V Broj 63 Mart 2013.

  Skuptina RPK Panevo usvojila izvetaje

  Regionalna privredna komora Panevo je 20.marta 2013. godine u svojim prostorijama odrala sednicuSkuptine. U okviru taaka dnevnog reda bilo je usvajanje Zapisnika sa sednice Skuptine odrane dana 12.12.2012.godine i Verifikacija odluka i usvajanje Zapisnika sa elektronske sednice Skuptine odrane dana 26.12.2012. godine.Zatim je usledilo usvajanje Izvetaja o radu Regionalne privredne komore Panevo za 2012. godinu, usvajanjeFinansijskog izvetaja RPK Panevo po zavrnom raunu za 2012. godinu. Nakon ovih izvetaja taka dnevnog reda jebila sprovoenje Plana izbornih aktivnosti organa i tela RPK Panevo.

  Predsednik Bosilj Dragan je ukratko obrazloio da stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunamaZakona o privrednim komorama, privredne komore su u obavezi da se registruju u Ageniciji za privredne registre, kojaje sa zakanjenjem donela uputstvo o registraciji sa rokom 31.12.2012. godine i bilo je neophodno da se StatutRegionalne privredne komore Panevo uskladi sa novim zakonom. Zbog kratkog roka zakazana je elektronska sednicaUpravnog odbora i Skuptine radi donoenja Odluke o izmenama i dopunama Statuta Regionalne privredne komorePanevo.

  Uvodnu re kod Izvetaja o radu dao je Dragan Bosilj, predsednik Komore, istakavi da je predlog Izvetaja oradu RPK Panevo za 2012. godinu razmatran i usvojen od strane Upravnog odbora dat Skuptini Komore nausvajanje. Izvetaj o radu RPK Panevo prikazuje da je Komora je u 2012. godini sprovela sve aktivnosti zacrtaneProgramom rada za 2012. godinu. Ukratko se osvrnuo na osnovne pravce i aktivnosti u prethodnoj godini.

 • Bilten RPK PanevoBilten RPK Panevo Godina V Broj 63 Mart 2013.

  Makroekonomska kretanja su bila nepovoljna, privredna aktivnost u padu, ubrzana inflacija i nezaposlenost uporastu. Proizvodnja u poljoprivredi je za 20% manja nego u prethodnoj godini, to je posledica sue i ne preduzimanjaagrotehnikih mera. Dolo je do smanjenja domae tranje to je dovelo do smanjene privredne aktivnosti u zemlji.Nepovoljni trendovi, recesija i stagnacija u Evropskoj uniji je dovela do pada tranje za proizvodima iz Srbije i dosmanjenja stranih ulaganja. U Junom Banatu zabeleen je pad industrijske proizvodnje za 11%, nezaposlenost jeporasla ukupno 38.000, pad robne razmene sa inostranstvom, izvoz je za 25% manji nego u 2011. godini a uvoz oko30% manji od prethodne godine.

  Predsednik Bosilj Dragan je rekao da su svi strateki zadaci realizovani i to: zastupanje privrede, promocijaprivrednih potencijala Junobanatskog regiona i jaanje bilateralne saradnje, privredno povezivanje i pronalaenje ino-partnera, realizacija projekta i edukacija, organizovanje nastupa preduzea na domaim i inostranim sajmovima, kao iposlovno povezivanje.i na kraju poslovno informisanje. Prisutni lanovi Skuptine su jednoglasno usvojili Izvetaj o raduRPK Panevo za 2012. godinu.

  Predsednik Bosilj Dragan je izneo da su Nadzorni odbor i Upravni odbor na svojoj sednici razmatrali Finansijskiizvetaj RPK Panevo za 2012. godinu, ocenivi da Komora poslovala pozitivno, domainski i uputili ga Skuptini nausvajanje. Predsednik Skuptine je konstatovao da su Finansijski izvetaj RPK Panevo za 2012. godinu i izvetajNadzornog odbora RPK Panevo jednoglasno usvojeni. Takoe je usvojena i Odluka o izmenama i dopunama StatutaRegionalne privredne komore Panevo. Potom su u okviru sprovoenja izbornih aktivnosti usvojene Odluka oraspisivanju izbora za lanove Skuptine RPK Panevo, Odluka o raspisivanju izbora za lanove Upravnog odbora RPKPanevo, Odluka o raspisivanju izbora za lanove Nadzornog odbora RPK Panevo, Odluka o raspisivanju izbora zalanove Odbora udruenja i Saveta centara u RPK Panevo i na kraju Odluka o obrazovanju Komisije za sprovoenjeizbornih aktivnosti u RPK Panevo.

  Pod takom Razno predsednik Skuptine Krsti Sava je istakao da je na ranijoj sednici doneta Odluka orazreenju lanova Skuptine RPK Panevo kojima je prestao osnov po kome su birani i da je usvojen predlog da se timlanovima urue priznanje za doprinos u radu Komore. Predsednik Bosilj je rekao da sednici Skuptine, zbogzdravstvenih problema ne prisustvuju Radak Kosta i Hadistevi Radmila, zatim je uruio povelju za doprinos u raduKomore Muni Sneani, Kneevi Miletu i Krsti Dragoljubu.

  Skuptina RPK Panevo usvojila izvetaje

  Prezentacija Mainske kole Panevo

  Na prezentaciji Mainske kole Panevo u Regionalnoj privrednoj komori Panevo, 14.marta 2013.godine,predstavljeni su potencijali kole i mogunosti saradnje ove obrazovne instucije sa organima lokalne samouprave,Nacionalnom slubom za zapoljavanje i preduzetnicima Paneva.

  Uesnicima skupa su predstavljeni potencijali Mainske kole kada je re o novim tehnologijama-projektovanju na raunaru, proizvodnji pomou raunara i mehatronici. Kroz praktine primere direktnog i inverznoginenjeringa potvrene su brojne mogunosti unapreenja saradnje kako sa privrednicima, tako i sa drugimzainteresovanim stranama lokalne zajednice. Obuke, razvojne i standarne usluge projektnog biroa, razvoj iistraivanje, neki su od elemenata ponude Mainske kole privrednicima, dok je sa druge strane (preduzetnikkoli) mogue ostvariti unapreenje praktine nastave, dodelu stipendija uenicima, donaciju za nabavku opremekoja bi se zajedniki koristila. Takoe, istaknut je znaaj zajednikog rada na formulisanju predloga i programa novihobrazovnih profila, posebno proizvodnih radnika koji su deficitarni u lokalnoj zajednici.

  Ovo je jo jedan dobar primer dobre saradnje Regionalne privredne komore Panevo sa obrazovniminstitucijama.

 • Bilten RPK PanevoBilten RPK PanevoSiva ekonomija i Novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraaju

  Regionalna privredna komora Panevo je u saradnji sa Ministarstvom saobraaja i Poslovnim udruenjemdrumskog saobraaja Srbijatransport, realizovala sastanak na temu: Predloeni zahtevi privrednika u cilju izradenovog Nacrta zakona o prevozu putnika u drumskom saobraaju i potrebne mere i aktivnosti koje treba preduzeti u ciljulegalizacije sive ekonomije u prevozu putnika u drumskom saobraaju. Sastanku su prisustvovati naelnik Republikeinspekcije za drumski saobraaj, gdin Mile Nikitovi, i direktor Poslovnog udruenja drumskog saobraajaSrbijatransport , gdin GoranAleksi.

  Skupu se prvi obratio, gospodin Goran Aleksi koji je naglasio da je ovo prvi put da se jedna radna verzija Nacrtazakona daje na uvid privredi, kako bi njen sadraj bio podvrgnut izmenama u cilju donoenja to boljeg zakonskogreenja. Naveo je da je pokrenuta iroka inicijativa da se prikupe primedbe i sugestije koje treba implementirati uzakonsko reenje. U nastavku je izneo sve primedbe, predluge i sugestije privrednika koji su upuene Ministarstvusaobraaja na Radnu verziju Nacrta zakona o prevozu putnika u drumskom saobraaju.- U odnosu na postojei Zakon koji je na snazi, u prednacrtu Zakona nisu prepoznati predlozi koji bi poboljali zakonskuregulativu u borbi protiv sive ekonomije kako u domaem tako i u meunarodnom prevozu putnika i pored toga to jeMinistarstvo saobraaja borbu protiv sive ekonomije, stavila kao najznaajniji i najprioritetniji problem drumskogputnikog saobraaja u Srbiji.- Neregistrovani prevoznici i fizika lica koji se "bave" javnim prevozom putnika nisu obuhvaeni kaznenin odredbama.Definisati nedozvoljena postupanja fizikih lica koja svojim delovanjem umanjuju prihode legalnim prevoznicimaputnika.Neophodno je urediti privrednu delatnost prevoza putnika u drumskom saobraaju kao privrednu delatnost. Poredreenja strunog i inenjerskog karaktera neophodno je u posebnim poglavljima- Definisati principe i pravila poslovanja koji e obezbediti jednake uslove za sve privrednike u svim delovima Srbije koji jeekonomski odriv.- U velikom broju lanova Zakona predvieno je da ministar donosi sve pravilnike i ostala podzakonska akta to je u redu.Meutim nije prihvatljivo da se zakonom definie nosilac javnih ovlaenja, a posebno da Ministarstvo u daljem postupkusprovodi donesene pravilnike i akta, jer je to neekonomino zbog poveanja trokova i dravne administracije, aistovremeno oteava komunikaciju izmeu privrede i ministarstva.

  Godina V Broj 63 Mart 2013.

 • Bilten RPK PanevoBilten RPK Panevo Godina V Broj 63 Mart 2013.Siva ekonomija i Novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraaju

  Ministar pravilnicima treba da definie pravila i da po jasnoj proceduri ovlastiti Privrednu komoru ili Poslovnaudruenja koja bi bila operativnija, strunija i nezavisnija u svom radu, a Predstavnici Ministarstva bi bili nadzorni organnad poverenim poslovima. Privredi su potrebne jake i dobro organizovane i strune institucije koje su regulatori izatitnici odrivog poslovnog ambijenta. Potrebna su jasna definisana- Pravila i transparentno definisane procedure i postupanja.- Kaznene odredbe su represivne i rigorozne prema prevoznicima. Nivo kazni mora biti u srazmeri sa teinom prekraja iekonomskim prilikama u Srbiji. Za pravna lica Zakonom je predvieno 115 razliitih kaznenih odredbi. Za odgovorno liceu pravnom licu isto toliko. Razdvojiti postupanja pojedinih fizikih lica u pravnom licu, za koje pravno lice ne snosiodgovornost.- Zakon o bezbednosti saobraaja u lanu 322 definie ta je to verodostojan dokaz o uinjenom prekraju. Poznato jeda veina podnetih prijava protiv nelegalnih radnji u prevozu putnika ostaje nekanjeno zbog nedostatka dokaza.Potrebno je ovakva reenja ugraditi u nacrt ovog Zakona.- Obezbediti sveobuh