Bilten Podravke, br. 1944

Download Bilten Podravke, br.  1944

Post on 03-Jul-2015

3.786 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. GODINA XLIX, Broj 1944, Petak 30. srpnja 2010. L I S T D I O N I K O G D R U T VA P O D R AV K A K O P R I V N I C A Studena i Podravka dio su UmagaOptimalizacija organizacijske strukture Podravke (5) Sjeanje na prof. Zlatu Bartl (11) </li></ul><p> 2. PODRAVKA03IMPRESSUMPie: Ines Banjanin, glavna urednicaNOVINE DIONIKOG UvodnikDRUTVA PODRAVKAPODRAVKA, prehrambenaindustrija, d.d. KoprivnicaZa izdavaa: Dijana JendrainkinDUrednica: Ines Banjaninrage Podravkaice i Podravkai,kako tee proces od otkupa penice do kona-Redakcija lista: Ines Banjanin,pred vama je zadnji broj listaPodravka nog mlinskog proizvoda, od kojih su ak tri takvaBoris Fabijanec, Berislavkoji izlazi prije kolektivnog godinjegproizvoda nagraena priznanjem Superior TasteGodek, Vjekoslav Indir, Dijana odmora, ali ne i posljednji ovoga ljeta. A kako bi Award, to ih je svrstalo u sam vrh prepoznatihJendrainkin, Mladen Pavkoviproveli to ugodniji i oputeniji odmor, Podrav- visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda. Re-Lektura: Ivana Koroec Vujicaka je i ove godine omoguila isplatu regresa.portau o Podravkinom mlinu kroz stoljea doGrafika priprema i dizajn:Bez obzira jeste li ga planirali za svoje ljetovanje danas moete proitati na 6. i 7. stranici.www.borisbenko.com ili koju drugu namjenu i ove nam je godine naVe se neko vrijeme u kompaniji sve vie govoriNaklada: 8.000 primjerakaplai isplaen iznos od 100 kuna bruto po danu o pokretanju vlastite poljoprivredne proizvod-Adresa: Ante Starevia 32,godinjeg. Ne mogu a da ne napomenem kakonje, a trenutno je u tijeku stvaranje preduvjeta za48000 Koprivnica u vrijeme kada sve vie sluamo o dodatnim za- to. Vie o temi razvoja vlastite proizvodnje sirovi-Telefoni: 048/651-220 (urednik)duenjima na razini drave, ali i ostalih poslovnihna za postojee tvornice, kao i o predstojeem048/651-505 (novinari) subjekata, ovo je jedna iznimno pozitivna vijest Danu rajica u Umagu, doznajte u razgovoruFaks: 048/621-061za sve nas Podravkine zaposlenike. I ovoga jes project managerom iz Podravkine Nabave puta vodstvo nae kompanije opravdalo slogan Zdravkom Matotanom.MList Podravka itajte i na www.www.podravka.com koji nas prati, a to je kompanija sa srcem. oda vam je jo uvijek svjee sjeanje Sljedei broj novina izlazi ve s prvim danimana kolske klupe, naroito ako ste oveTisak: Kersch Offset rujna, do kada e kompanija ve funkcionirati godine proslavili neku od obljetnica u skladu s organizacijskim promjenama, koje su mature. U Podravki ste tijekom ovog mjeseca trenutno u tijeku. Naime, u kompaniji se provo-mogli sresti neka nova lica ako ste zakoraili u Po- Cjenik oglasnog de organizacijske promjene iji je cilj racionaliza- dravkinu Informatiku ili ste se nali u krugu neke prostora u listu Podravka cija trokova i optimalizacija pojedinih procesa.od tvornica. Rije je o uenicima koji obavljaju Tako promjene koje se odnose na Podravku strunu praksu u naoj kompaniji. U razgovoru d.d. podrazumijevanju umjesto dosadanja 23s tim mladim ljudima uli smo samo pozitivna (1/1) sektora smanjenje na 16 sektora, a vie o tome iskustva, a neki od njih moda e po zavretku oglasni prostor cijele stranice moete proitati na 5. stranici. kolovanja ba tu pronai i svoje radno mjesto, 200 x 275 (+3) mm Budui da je pred nama dva tjedna odmora,jer mnogima od njih upravo je to i elja. Podrav- 2.000,00 kn donosimo vam i dogaanja koja e u nared-kine praktikante moete upoznati na 12. i 13. nom razdoblju obiljeiti ljeto u Umagu, gdje jestranici. Od ostalih novosti koje vam donosimo (1/2) zapoelo 21. izdanje ATP Studena Croatia Openu ovom broju novina izdvojila bih jo i izgradnju oglasni prostor polovice stranice Umag. Zateknete li se u blizini, vjerujem da etelogistikog centra u irokom Brijegu kojega je 80 x 231 mm ili 165 x 115 mm iz bogatog zabavnog sportskog, turistikog i posjetio i predsjednik Uprave Podravke Miroslav 1.000,00 kn naravno, kulinarskog programa pronai netoVitkovi. Tamo se, kako doznajemo, sve radnje (1/3) za sebe. odvijaju prema predvienim planovima, a po oglasni prostor na zadnjoj stranici Ako ste u vrijeme najveih vruina tijekom srp-zavretku projekta poslovni e se procesi odvijati 108 x 150 mmnja prolazili ulicom Ivana esmikog u Koprivni- u adekvatnim prostorima, a uz znaajnije utede 700,00 kn ci, niste mogli ne primijeniti kolone traktora kojiu trokovima. su natovareni penicom ekali na otkup ovogo-Podsjeam vas jo samo da provjerite da li se (1/4) dinjeg roda. Sezona u toj Podravkinoj tvornici uvae ime nalazi meu dobitnicima u nagradnoj oglasni prostor etvrtine stranicepunom je jeku, ali ne samo u otkupu itarica, veigri Podravkine mesne industrije Danica, a odlu- 80 x 110 mm i u samoj mlinskoj proizvodnji. Stoga su nai no-ite li se ipak okuati u rotiljanju, pronaite savjet 500,00 kn vinari posjetili tvornicu Mlina, gdje se trenutnona stranicama Coolinarike i ne zaboravite za bolji radi u smjenama bez prestanka.Takoer su otkrili okus jela dodati ilicu Vegete. 3. 04 TEMA BROJA&gt; Podravka e i ove godine na sebisvojstven nain obogatiti umakiturnir ATP Studena Croatia OpenStudena i Podravka dio su UmagaT urnir ATP Studena Croatia OpenSuradnja koja traje godinama prerasla je sinonim je za jedno od najzanimljivijih Umag koji ve peti put za redom poslovne okvire i izrasla u prijateljski od- profesionalnih mukih turnira u Europi u u svom naslovu nosi ime Studene,nos, a tome svakako pridonosi i injenicaklasi International series organizacije ATP.zapoeo je 26. srpnja ove godine. Kon- da je Podravka u Umagu gotovo doma-Osnovni cilj organizatora ove je godinecert Tonyja Cetinskog i najboljih izvoaa a kompanija, koja ima svoju tvornicu za bio osigurati prisutnost hrvatskih igraashowa Hrvatska trai zvijezdu odran preradu rajice. i igraa visoko pozicioniranih na ATP lje-uoi otvorenja proteklog vikenda, bio je Suradnjom na ATP Studena Croatia Openstvici. Stoga i ove godine okuplja najpo-svojevrsni uvod u ovu sportsko-turistikuUmag Podravka i Istraturist nastavljajuznatija imena svjetskog tenisa poput bra-manifestaciju. svoje dugorono i sve kvalitetnije par-nitelja prologodinjeg naslova i 5. igraaDvadesetprvo izdanje umakog turni-tnerstvo koje iz godine u godinu jo vr-svijeta Nikolaya Davidenka, zatim Jurgenara traje do 1. kolovoza 2010. godine, a ie povezuje ove dvije poznate hrvatskeMelzera, Juan Carlosa Ferrera, Alexanderaovoga puta objedinjuje vrhunski sportkompanije. Podravku i Istraturist vee i Dologopova, Philippa Petzschnera, Juani turistiku ponudu pa s pravom slovi za komercijalno partnerstvo pa se Podrav- Ignacia Chela i domaih igraa Ivana Lju-najvaniji drutveni dogaaj ovog ljeta. kini proizvodi nalaze u svakodnevnoj biia, Ive Karlovia i Maria Ania.OLjubiteljima tenisa ove je godine ponu-ponudi njihovih ugostiteljskih i smjetaj-vogodinji ljetni zabavni programena mogunost kupnje on-line ulaznica nih objekata. Osim toga, partneri su i unije stao u samo sedam dana odr-na redizajniranoj internetskoj stranici, a projektu izgradnje imida grada Umaga avanja ATP turnira, nego se pro-oni koji ne uspiju doi do umakih terena, kao poeljnog i prepoznatljivog mjesta irio na mjesec dana kontinuirane zabavemoi e pratiti izravno emitiranje 13 me-za odmor, rekreaciju i zabavu. Stoga je ikoja traje od 17. srpnja do 14. kolovoza.eva na tri kontinenta.oekivano da je Umag prerastao epitetLjetni zabavni dio ukupno traje pet tjeda-Podravka se u organizaciju turnira nijesamo turistike destinacije te svake go- na, poevi od 17. srpnja kada je na ATPukljuila samo financijskim sredstvima,dine posjetiteljima tijekom odravanja stadionu odravan Istrian Gourmet&amp;Jazzve i svojim proizvodima i raznovrsnim turnira nudi sve vie sadraja i sve bolji i Festival, a od 25. srpnja do sredine kolo-programima kako bi predstavila naukvalitetniji program.voza redaju se najbolji DJ-i te e se odratikompaniju i na sebi svojstven nain obo- Tako e u jo vie dana odravanja ove jo pet mega koncerata. Tako e 4. kolo-gatila ovaj turnir. Studena i Podravka go- manifestacije biti organiziran veliki broj voza posjetitelje razonoditi Parni valjak, 5.dinama su dio umakog turnira, iju je po- evenata, a sam dogaaj izvrsna je prilika za kolovoza Kiril Dzajkovski, 7. kolovoza Te-sebnost Podravka prepoznala na samom promociju turizma, kao i nae kompanije. resa Garsia i Cubismo, 11. kolovoza Vayapoetku odravanja ove manifestacije.Inae, ATP Studena Croatia Open Umag Con Dios i 14. kolovoza Gipsy Kings. 4. PODRAVKA 05 Broj sektora s 23 smanjen na 16 &gt; Organizacijske promjene u cilju racionalizacije trokova i optimalizacije pojedinih procesa provode se kroz objedinjavanje u snanije organizacijske cjelinePodravkina Uprava nastavlja s pro- plaama i beneficijama koje proizlaze izproizvodnji pripojen je cijelom sektoru Pro-voenjem aktivnosti zapoetih u menaderskih ugovora. Najznaajnije pro-izvodnja. Osim spajanja na razini sektora,svibnju ove godine, usmjerenih una- mjene dogodile su se u korporativnim funk-provedene su i promjene na mikrorazina- preenju procesa i organizacijske strukturecijama, sektorima internacionalne prodaje,ma unutar novih sektora, ime je znaajno te ostvarivanju uteda na svim razinama uproizvodnji te komunikaciji s tritem i po-smanjen i broj upravljakih pozicija 2. razine svim poslovnim funkcijama. troaima. Tako su financijski sektori Riznica razine direktora slubi. Time se eli postii Restrukturiranje Grupe Podravka u ovoj fazii Raunovodstvo spojeni u sektor Financije, optimalizacija procesa, odnosno eliminira- usmjereno je na formiranje makro i mikro ime je smanjen i broj slubi unutar mikro- nje dupliranja procesa te postizanje uteda organizacijske strukture koja odgovara po- organizacije novog sektora. Sektor Stratekina svim razinama. trebama poslovnih procesa te zahtjevimarazvoj sputen je na razinu upravljake Osim uteda koje e se postii smanjiva- i promjenama trita. Intenzivne organi- slube pod nazivom Razvoj poslovanja, a njem broja upravljakih pozicija, dodatne zacijske promjene s ciljem racionalizacije sektor Podrka poslovnim programima u utede postignute su i smanjivanjem pla- trokova i optimalizacije pojedinih procesasvojem veem dijelu spojen je sa sektorom a i ukidanjem beneficija izvrnim direk- provode se kroz objedinjavanje u snanijeKorporativne komunikacije te je i unutar no-torima. Uz to, smanjuje se i broj slubenih organizacijske cjeline. Promjene koje se od- vog sektora znaajno smanjen broj slubi. vozila koja su dana na koritenje pojedinim nose na matino poduzee Podravku d.d. Jo u travnju 2010. godine sektor Uslugedirektorima. Tako e uz Upravu, samo iz- podrazumijevaju umjesto dosadanja 23i korporativna administracija pripojen je vrni direktori imati na raspolaganju auto- sektora i isto toliko izvrnih direktora, sma- sektoru Ljudski potencijali ime je takoer mobile kao beneficiju. Koritenje slubenih njenje na 16, ime je smanjen i broj izvrnihsmanjen broj slubi unutar novoformira- automobila za sve ostale korisnike kojima jedirektora nog sektora, ali i ukinuta samostalnost stra- do sada slubeni automobil bio na raspo- Uprava Podravke d.d.s pri- tekom poslovnom podruju Usluge. Odlaganju u obliku beneficije, bit e ureeno Predsjednik uprave: pada-pet sektora internacionalne prodaje ostalanovim sustavom upravljanja vozilima. OMiroslav Vitkovijuimsu tri Trite Jugoistone Europe kao sa-sim makroorganizacije, prve faze mostalan sektor, sektorireorganizacije na mikrorazinama Ured UpraveUredi predsjednika Centralna i Istona Europai ostvarivanja uteda na plaamaJoko irii lanova Upravespojeni su u jedan sek-i beneficijama, Podravku oekuje dodat- tor, kao i sektori Zapadna na optimalizacija procesa i organizacije Razvoj poslovanja Interna revizijaEuropa i Prekooceanske na mikrorazinama, a posebno u podrujuNenad Maeri Davorka Maerizemlje. Sektor Podrka administracije te prodajno-distributivnih i logistikih procesa. U skladu s iz- mjenama procesa, ta- SPPKORPORATIVNE koer e se provesti i SPP PiP FARMACEUTIKA FUNKCIJE restrukturiranje radne snage na nain da od- govara strukturi i veliiniProizvodnja NabavaBelupo d.d. Koprivnica poslovne aktivnosti. UBranka Ruec-Sobota Branko VuljakStanislav Biondi fokusu restrukturiranjaTrite RH Trite jugoistone EuropeLjudski potencijali i kor- bit e poveanje efi- Ivan iko Robert Fodor porativna administracijakasnosti i efektivnosti,Marko Ranilovimaksimalno koritenje Trite Centralne iTrite ZE i prekooce- internih resursa gdjeIstone Europeanskih zemaljaPripremio: Korporativne komunikacije god je to mogue te Dalibor ijak Davor varc Vedran imunovidaljnji izlazak iz nema-Sektor Ljudskipotencijali itinih djelatnosti. Zbog PP Jela i dodaci jelimaPP Podravka hranaFinancije jaanja i irenja matinihkorporativna Dino BijaMelita BuniDraga Celiakadministracija djelatnosti ljudski e se resursi, kao i materijalni,PP PiaPP meso i mesniKontroling Zvonimir imunoviproizvodi Danica d.o.o.Dubravka Rehorovi usmjeravati u produk-eljko Tonklin tivne, profitabilne i du- Logistika Informatika gorono odrive aktiv- Velimir VrhovskiDario Galinec nosti Grupe Podravka. 5. 06 REPORTAAPria o mlinukroz stoljea do danasTeko je tijekom srpanjskih vruina ne uoiti guve koje nasta- mati i mljeti ito. Naravno, sezona je u tvornici u punom jeku, neju uz nae silose i mlin. Zato smo i odluili krenuti u Podravkinsamo u otkupu itarica, ve i u samoj mlinskoj proizvodnji.mlin i nau tvornicu za koju nam s ponosom tehniki direktor Na samoj istovarnoj rampi, iako je otkup ve pri kraju, doekala naspripreme i finalizacije Mlina Stjepan Lalek istie da ima tradiciju me-je uobiajena guva traktora s prikolicama iz kojih su se istovarivaleljave ita i vie od stotinjak godina. posljednje koliine ovogodinjeg uroda. Praina je tu neminovnostPoznato je da je na lokaciji dananjeg Podravkinog mlina izgraenu zraku kud god da se okrenete i zbog toga, kako nam je pojasnilapotkraj 19. stoljea paromlin, tonije 1894., a ve 1900. pao je pod direktorica Mlina i Pekare Vesna koda, radnici koji tu rade primajusteaj, no meljava nije stala. Prije njega postojao je i gradski mlin na dodatak na svoju plau za vrijeme koje provedu u tako oteanimpotoku Koprivnica. U povijesnim dokumentima prvi puta se jedan uvjetima rada. Umlin u Koprivnici spominje 1414. godine i bio je takoer smjeten z vruinu i prainu uvjeti su uistinu teki, no uavi u silosna potoku Koprivnica. A od 17. stoljea, dakle od prestanka turskesituacija se mijenja i nije nam vie bilo toliko vrue. Razlogopasnosti do danas, mlinarstvo je izrazito bilo prisutno u naemje betonska graevina koja ipak titi od vanjskih uvjeta i dajekraju kao znaajna gospodarska djelatnost. Neumornost te ne- ugodniji ambijent. Tehniki direktor Lalek s dosadanjim tijekom ot-ophodne meljave ita ija brana i njihove mjeavine zavravaju ukupa, a posebice zbog uvjeta koji su prethodili etvi izrazio je svojemnogim delicijama, vidljiva je i danas u tradiciji i kvaliteti proizvoda zadovoljstvo. U silose Mlina pristiglo je dvije tisue i petstotina tonakoje stvaraju ovi vrijedni i marljivi Podravkai.uljane repice. Penice je otkupljeno preko dvadeset tisua tona iNi u vrijeme velikih vruina, kada je i jedan dio zaposlenika zbog sva e...</p>