bilten br. 83, april 2009

Download Bilten Br. 83, April 2009

Post on 13-Sep-2015

237 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bilten

TRANSCRIPT

 • Osnov odrivosti koji dominira svime, nije znaajansamo sa ekolokog isocijalnog aspekta. Njegovi prin-cipi tite sve vrijednosti turistike privrede i slogan di-vlja ljepota, odnosno Wild Beauty postaje sr ponudeove destinacije.

  Prioriteti odrivosti time utiu na mnoge sektore. Onazahtijeva efikasnuinfrastrukturu,to je Vlada na vrijeme uvidjela i realizuje neophodneinvesticije na tom polju.

  Zatim, odrivost zahtijeva skup pravila koja prodiru usve privredne i ivotne tokove, i kojih svi treba da sepredano pridravaju.

  Izvod iz Strategije razvojaturizma Crne Gore do 2020. godine

 • 2.April 2009. godine

  USPJENO REALIZOVANA PRVA AKCIJA SADNJE UOKVIRU KAMPANJE

  OVA ZEMLJA NAM JE DOM

  Poetkom 2007. godine, Vlada Crne Gore je donijela Nacionalnu strategijuodrivog razvoja, koja definie ciljeve budueg razvoja kojim e se postiiekonomski, socijalni i ekoloki odrivi razvoj na osnovu sopstvenih ljudskih,

  ekonomskih i prirodnih resursa, sa integracionim procesima na putu ka EU ilanstvom u Ujedinjenim nacijama kao i drugim organizacijama.

  Ministarstvo turizma i zatite ivotne sredine, uz prethodno sproveden proces par-ticipacije razliitih zaintersovanih strana, pripremilo je komunikacionu platformu zaodrivi razvoj i u skladu sa tim, uvaavajui potrebe dananjih, a uvaavajui pravabuduih generacija pokrenulo novu kampanju o odrivom razvoju pod sloganom

  "OVA ZEMLJA NAM JE DOM - CRNA GORA, MOJ DIOPLANETE"

  Cilj kampanje je da se podsjeanjem na to koliko je priroda bila dareljiva premaCrnoj Gori inspiriemo graane da se prema ivotnoj sredini, kao dobri i odgovornigraani, ponu odnositi kao prema sopstvenoj kui.

  Mijenjanje stava je veoma zahtjevno a u namjeri da se to postigne, bie korienesve mogunosti komunikacije, kako bi se prenijele poruke i podigao nivo svijesti ovanosti i znaaju ouvanja ivotne sredine.

  Komunikacija ima izuzetnu mo ne samo da jednostavno prenese informaciju, negoi da inspirie inspiracija u ovoj platformi se oslanja na ponos graana Crne Gorena svoju zemlju.

  Kampanju pod sloganom Ova zemlja nam je dom - Crna Gora, moj dio planeteprati logo sveden istim i modernim vizuelnim jezikom koji transponuje ideju ekolokeosvijeenosti i podrava usvojeni slogan kampanje. etiri geometrijska oblika u e-tiri boje simbolizuju etiri elementa od kojih je "sainjeno sve na ovom svijetu: vodu,vatru, zemlju i vazduh.

  Javno (javni prostor u najirem smislu, pa tako i zajednika ivotna sredina) jo uvi-jek se preesto percipira kao "niije, pa u tom smislu to postaje i "niija odgov-ornost.

  Ideja o "etiri elementaje odavno postala optemjesto u popularnojkulturi i globalno je vrlopopularan motiv u ko-munikaciji u oblastiouvanja ivotne sre-dine.

  Geometrijska pravilnostveine oblika logo-a di-rektno asocira na idejuOva zemlja nam jedom i na priu iza te ideje a to je grafika aluzija na tlocrt/kvadraturu stambenogprostora, a mi elimo da poaljemo poruku o cijeloj Crnoj Gori kao stambenom/iv-otnom prostoru, tj. domu u vlasnitvu svakog pojedinca.

  IZDAVAI:

  VLADA CRNE GOREMINISTARTSTVO TURIZMA IZATITE IVOTNE SREDINE

  Ministar:Predrag Nenezi

  Sekretar:eljka Radak Kukavii

  Portparol:Jelena Paovi

  Adresa:Rimski trg 46

  81000 Podgorica

  Telefon:+382 (0)20 482 333+382 (0)20 482 334+382 (0)20 234 116

  Fax:+382 (0)20 234 168

  E-mail:mturizma@gov.me

  Web site:www.mturizma.gov.me

  NACIONALNA TURISTIKA ORGANIZACIJA CRNE GORE

  Direktor:Saa Radovi

  Adresa:Rimski trg 47

  81000 Podgorica Crna Gora

  Telefon:+382 (0)20 235 155

  Fax:+382 (0)20 235 159

  Call centar:1300

  E-mail:info@montenegro.travel

  Web site:www.montenegro.travel

  Bilten je tampan narecikliranom papiru.

 • 3.April 2009. godine

  LOGO KAMPANJE

  Motiv stabla, ije su konture u sreditu logo-a, inspirisan jejednom od specifinosti flore i vegetacije Crne Gore relik-tnom umom kotanja. Izvan te aluzije na konkretnu biljnuvrstu i crnogorski toponim, stablo, generalno, simbolizujeivot i viegeneracijsko trajanje. Vizuelno, taj motiv u potreb-noj mjeri "razbija i oplemenjuje, strogu minimalistiku struk-turu logo-a.

  Za potrebe ove kampanje Ministarstvo turizma i zatite iv-otne sredine izradilo je televizijski spot snimljen u visokokvalitetnoj tehnici kojiprikazuje najljepe i ou-vane prirodne ljepoteCrne Gore. Spot jeuraen kao poetinakompozicija vizuelnihatrakcija autentinih ikontrastnih fragmenatacrnogorskih pejzaa, odkojih je u svakom kaovaan element i motivljudskog stanita/kue isamog ovjeka, ime se oslikava ideja o nerazdvojivostiljudske egzistencije i prirodnog okruenja. Povieni emo-cionalan ton spota postignut je besprijekornom estetizaci-jom slike, kako u kompoziciji kadrova, tako i u kvalitetufotografije.

  Osim tv spota uraena su i tri radio dingla, sa efektnimporukama, koji se emituju na radio stanicama.

  PRVA AKCIJA U OKVIRU KAMPANJE

  Kampanju pod sloganom Ova zemlja nam je dom - CrnaGora, moj dio planete otpoeli smo velikom akcijom sad-nje, kojom smo, za manje od deset dana tokom aprila, usvim optinama u Crnoj Gori, zasadili 650.000 sadnica, imeje simbolino svaki stanovnik Crne Gore posadio jednu novusadnicu. Prva velika akcija sadnje, koja se realizuje u okviru kam-panje Ova zemlja nam je dom Crna Gora moj dio plan-ete, poela je 16. aprila u osam crnogorskih optina.

  U Podgorici, Danilovgradu, Budvi, Tivtu, Kotoru, HercegNovom, Baru i Ulcinju, na dvadeset lokaliteta posaeno jeoko 50 hiljada mladih stabala.

  Ministar turizma i zatite ivotne sredine Predrag Nenezi16. aprila u Podgorici, na lokalitetu "Toloka uma",sveano je otvorio prvu akciju sadnje i tom prilikom istakaonadu i uvejrenje da emo kreiranjem ovakvih akcija uticati

  na podizanje svijesti o znaaju ivotne sredine kako zasadanje, tako i za generacije koje dolaze.

  Nakon uvodnog govora ministra Nenezia, prvu sadnicuposadio je predsjednik Vlade Crne Gore, g-din Miloukanovi. Akciji su prisustvovali i predsjednik Skup-tine Crne Gore g-din Ranko Krivokapi, potpredsjednikVlade Crne Gore i ministar za informaciono drutvo prof.dr Vujica Lazovi, ministar poljoprivrede umarstva ivodoprivrede Milutin Simovi, ministar prosvjete i naukeprof. dr Sreten kuleti, ministar Unutranjih poslova ijavne uprave Jusuf Kalamperovi, ministar pravde MiraRadovi, kao i drugi predstavnici dravnih institucija,Glavnog grada, Generaltaba vojske Crne Gore,Udruenja gorana Podgorice, uenici osnovnih kola,djeijih vrtia i druge javne linosti.

  Akcija sadnje u Podgorici organizovana je u saradnji saGlavnim gradom i Udruenjem gorana, u okviru koje jena sedam lokaliteta u gradu posaeno preko 10. 200stabala.

  Crna Gora je zemlja sa dugom istorijom i ponos nazemlju iz koje smo potekli treba da se odraava i krozpozitivan i savjestan odnos prema ivotnoj sredini.Pokretanjem ove kampanje elimo svakom pojedincu isvim njegovim zajednicama ukazati na sutinu i poten-cijalnost ovjeka u njegovoj evoluciji. Crnu Goru nijesmonaslijedili od predaka, ve smo je pozjamili od svojih po-tomaka i stoga moramo ukazati na odgovoran odnosprema sredini u kojoj ivimo.

  U Danilovgradu, Budvi, Tivtu, Kotoru, Herceg Novom,Baru i Ulcinju predsjednici svih pomenutih optina sim-

  STATISTIKA

  16. aprila

  - Na preko 20 lokacija u centralnom i primorskom dijelu Crne Gore,- Zasaeno vie od 50.000 sadnica u gradskim i vangradskim zonama,- Prisustvovalo vie od 1.500 volontera (predstavnici Vlade, lokalnih samouprava,

  udruenja gorana, uenici, vojska, policija, javne institucije i slube, nevladine or-ganizacije, mediji, itd).

 • 4.April 2009. godine

  bolinom sadnjom prve sadnice oznailisu poetak akcije i dali svoj lini i profe-sionalni doprinos njenoj uspjenoj real-izaciji.

  Nastavak prvog dijela akcije sadnja us-lijedio je 24. aprila. Ministar turizma izatite ivotne sredine PredragNenezi, zajedno sa ministrom inos-tranih poslova Milanom Roenom ipredsjednikom Prestonice Cetinje drMilovanom Jankovicem, oznaio jepoetak drugog dijela akcije sadnje, uokviru kampanje "Ova zemlja nam jedom-Crna Gora, moj dio planete", nalokaciji ispred Plavog dvora na Cetinju.

  Akciju sadnje na Cetinju obiljeili su predstavnici diplomatskogkora u Crnoj Gori , koji su za ovu priliku donirali po jednu sad-nicu, za novi park "Prijateljstva". Sadnice su odabrane uskladu sa projektom ureenja prostora oko Plavog dvora, kojije Prestonici Cetinje doniran od strane UNDP-a.

  Akciji sadnje na Cetinju prisustvao je i ministar kulture,sporta i medija, gospodin Branislav Miunovi, direktor Na-cionalne turistike organizacije Crne Gore, gospodin SaaRadovi, predstavnici Vlade Crne Gore, dravnih institucija,udruenja gorana, uenici kola sa Cetinja kao i brojnejavne linosti.

  Zvaninici i ambasadori (lanovi diplomatskog kora) koji sudonirali sadnice u praku na Cetinju su: Ambasador Austrije,Nj.E. g. Florian Raunig; Ambasador Njemake, Nj.E. g. PeterPlatte; Ambasador Ujedinjenih Amerikih Drava, Nj.E. g.Roderick V. Moore; Ambasador Rusije, Nj.E. g. Jakov Fe-dorovi Gerasimov, ; Ambasador Velike Britanije, Nj.E. g.Kevin Lyne; Ambasador Francuske, Nj.E.g. BernardGaranche; Ambasador Srbije, Nj.E.g. Zoran Lutovac; Am-basador Maarske, Nj.E. g Zoltan omoi; AmbasadorGrke, Nj.E. g. Georgios Avgoustis; Ambasador Bosne iHercegovine, Nj.E. g. Branimir Juki; Ambasador Italije, Nj.E.g. Sergio Barbanti; Ambasador Slovenije, NJ.E. g JernejVideti; Ambasador Hrvatske, Nj.E. g Nj. E. g. Petar Turi-novi, otpravnika poslova Poljske Jaroslav Lindenberg;Konzul Republike eke, g. Miroslav Kosek; 0tpravnicaposlova Kineske ambasade, ga Liyuan Wu; g. AleksandarAvanessov, rezidentni predstavnik za Crnu Goru kao i pred-stavnici Ambasade Ukrajine, Rumunije i Bugarske.

  Ambasadori kam-panje na Cetinju bilisu muziar RamboAmadeus i sportistaNia Savljevi.

  Drugi dio akcije sad-nje sproveden je uoptinama cen-tralnog i sjevernogdijela Crne Gore,