bilten o bankama br. 21

Download Bilten o bankama br. 21

Post on 09-Feb-2017

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bilten o bankama 21godina 10 prosinac 2010.

 • Bilten o bankama

 • IZDAVA HrvatskanarodnabankaDirekcijazaizdavakudjelatnostTrghrvatskihvelikana3,10002ZagrebTelefoncentrale:01/4564-555Telefon:01/4565-006Telefaks:01/4564-687

  Molimosvekorisnikeovepublikacijedaprilikomkoritenjapodatakaobaveznonaveduizvor.

  OvajepublikacijaizraenanatemeljupodatakakojesukreditneinstitucijedostavileuHrvatskunarodnubanku.Zasvepodatkesadraneuovojpublikacijiodgovarajukreditneinstitucijekojesuihdostavile.NamjenajeovepublikacijeiskljuivoinformativnaionaneinislubenupolitikuilismjernicunadzoraHrvatskenarodnebanke.SvizakljuciizvedeniizdanihinformacijavlastitisuzakljucikorisnikainemogusepripisatiHrvatskojnarodnojbanci.

  Tiskanou475primjeraka

  ISSN1333-1035(tisak)ISSN1334-0115(online)

 • BILTEN O BANKAMA

  Zagreb,2010.

 • Sadraj

  1. Bonitetnaregulativaposlovanjakreditnihinstitucija/11.1. Uvod/11.2. Odlukaoadekvatnostijamstvenogakapitalakreditnihinstitucija/2

  1.2.1.Izrauniznosaizloenostiponderiranogakreditnimrizikom/3

  1.2.2.Izraunkapitalnihzahtjevazatrinerizike/6

  1.2.3.Izraunkapitalnihzahtjevazaoperativnirizik/6

  1.3. Odlukaoklasifikacijiplasmanaiizvanbilannihobveza kreditnihinstitucija/91.4.Odlukaoupravljanjulikvidnosnimrizikom/121.5.Odlukaoupravljanjukamatnimrizikomuknjizibanke/14

  2.Pokazateljiposlovanjakreditnihinstitucija/16Saetak/162.1. Uvod/172.2. Banke/18

  2.2.1.Strukturnaobiljeja/18

  2.2.2.Bilancaiizvanbilannestavke/23

  2.2.3.Zarada/30

  2.2.4.Kreditnirizik/37

  2.2.5.Likvidnosnirizik/45

  2.2.6.Valutnausklaenostimovineiobveza/51

  2.2.7.Kamatnirizikuknjizibanke/53

  2.2.8.Adekvatnostkapitala/54

  2.3.Stambenetedionice/612.3.1.Bilanca/61

  2.3.2.Raundobitiigubitka/64

  2.3.3.Kreditnirizik/65

  2.3.4.Adekvatnostkapitala/66

  3.Metodolokaobjanjenja 67

  4. Popiskreditnihinstitucija 78PrilogI./118PrilogII./119Kratice/120

 • BONITETNA REGULATIVA POSLOVANJA KREDITNIH INSTITUCIJA

  PB BILTEN O BANKAMA 21 BILTEN O BANKAMA 21 1

  BONITETNA REGULATIVA POSLOVANJA KREDITNIH INSTITUCIJA

  1. Bonitetna regulativa poslovanjakreditnihinstitucija

  1.1. Uvod

  UsklopupridruivanjaRepublikeHrvatskelanstvuEuropskeunijeprovedenojeusklaivanjeboni-tetneregulativekojaseodnosinaposlovanjekreditnihinstitucijasdirektivamaEU.Procesusklai-vanjazapoeojeprijenekolikogodina,arezultiraojedonoenjemZakonaokreditniminstitucijamakrajem2008.(oemusmovepisaliuBiltenuobankama,br.17)teizmjenaidopunatogZakonau2009.godini,kaoidonoenjempodzakonskihpropisapotrebnihzanjegovuprovedbutijekom2009.i2010.UsklaivanjedomaegapravnogokvirakojiseodnosinaposlovanjekreditnihinstitucijaspravomEuropskeunijedinamianjeproces,ukojemsestalnopojavljujepotrebazapoboljavanjemiunapreivanjembonitetneregulative.

  Potrebnojenaglasitidajedonesenasasvimnovabonitetnaregulativazaposlovanjekreditnihinsti-tucija,priemusunekapodrujasadadrukijeregulirana(npr.adekvatnostjamstvenogakapitalaudijelukojisetiekapitalnihzahtjevazakreditnirizik,velikeizloenostiidr.),anekasupodrujaprviputpravnoregulirana(npr.kapitalnizahtjevizaoperativnirizikteupravljanjelikvidnosnimrizi-komikamatnimrizikomuknjizibanke).Moesereidajeprovedenatemeljitaipotpunazamjenaregulative.

  tosetiepoetkaprimjenebonitetneregulative,zanajveidiopodruja(adekvatnostjamstveno-gakapitala,klasifikacijaplasmanatevelikeizloenostiidrugibonitetnizahtjevi)bilojepredvienorazdobljeusklaivanjado1.srpnja2009.NozbogpotrebeponovnogusklaivanjasDirektivomokapitalnimzahtjevima(unastavkuteksta:Direktiva,2006/48/EZi2006/49/EZ),koja jenanovoizmijenjenausvibnju2009.godine,odluenojedasedioodredbiijajeprimjenabilaodgoenado1.srpnja2009.,jojednomodgodi,do31.oujka2010.Dotadasuuhrvatskipravniokvirpreneseneodredbenove,izmijenjeneDirektive,pasukreditneinstitucijepotpunousklaenuregulativupoeleprimjenjivati31.oujka2010.

  Unastavkusaetoprikazujemopropisekojimaseureujuadekvatnostjamstvenogakapitala,klasi-fikacijaplasmanaiizvanbilannihobvezateupravljanjelikvidnosnimrizikomikamatnimrizikomuknjizibanke.

 • BONITETNA REGULATIVA POSLOVANJA KREDITNIH INSTITUCIJA

  2 BILTEN O BANKAMA 21

  1.2.Odlukaoadekvatnostijamstvenogakapitalakreditnihinstitucija

  Izraunadekvatnostikapitalakaomjereminimalnopotrebnogakapitalakojikreditneinstitucijemo-rajuodravatiovisnoorizinostisvojegportfeljanasvjetskojrazinipropisanjesporazumomBaselII1,kojijeobjavljenulipnju2004.godine.NavedenijesporazumsnizommanjihdoradaEuropskakomisijaprihvatila2006.godineiugradilauDirektivu.UpostupkuusklaivanjazakonodavstvaRe-publikeHrvatskespravnomsteevinomEuropskeunijeDirektivajeuklopljenauZakonokreditniminstitucijama(unastavkuteksta:Zakon,NN,br.117/2008.,74/2009.i153/2009.)inizpodzakon-skihpropisadonesenihnatemeljutogzakona.PrimjenaBaselaII,patimeinovognainaizraunaadekvatnostijamstvenogakapitalauRepubliciHrvatskoj,zapoelaje31.oujka2010.

  Izraun stope adekvatnosti jamstvenoga kapitala detaljno je propisan Odlukom o adekvatnostijamstvenogakapitalakreditnihinstitucija(unastavkuteksta:Odlukaoadekvatnostikapitala,NN,br.1/2009.,75/2009.i2/2010.)iOdlukomojamstvenomkapitalukreditnihinstitucija(NN,br.1/2009.,41/2009.,75/2009.i2/2010.).Novimodlukamaucijelostisemijenjapristupizraunuadekvatnostijamstvenogakapitala.Iakoizraunsamogajamstvenogakapitalakojiinibrojniknave-denestope,nijeznatnoizmijenjen,uizraunkapitalnihzahtjevauvedenaje,osimpromjenaunainunjihovaizrauna,imogunostprimjeneinternihmodelazaizraunkapitalnihzahtjevazakreditniioperativnirizik.Internimodelizaizraunkapitalnihzahtjevazatrinerizikemoglisuseprimjenji-vatiotprije.

  Zbog strukture bankarskog sustava, u kojem brojano prevladavajumanje kreditne institucije, tezbogiznimnozahtjevnogpostupkaitekodostinihuvjetazalicenciranjeinternihmodelaodstranesupervizoramoeseoekivatidaeseuRepubliciHrvatskojtijekomduljegrazdobljanakonstupanjanasnagunavedenihodredbiprimjenjivatiiskljuivostandardiziranipristupi.Uprilogtompredvia-njuideiinjenicadaod2004.godine,odkadajeuRepubliciHrvatskojomoguenaprimjenainter-nihmodelazaizraunkapitalnihzahtjevazatrinerizike,nijednakreditnainstitucijanijepodnijelazahtjevzaizdavanjesuglasnostitogtipa.

  Stopa adekvatnosti jamstvenogakapitala izraunava sekaoodnos izmeu jamstvenogakapitala izbrojasljedeihiznosa:

  1)iznosaizloenostiponderiranogakreditnimrizikomi2)iznosainicijalnihkapitalnihzahtjevazatrinerizikeioperativnirizikpomnoenihs12,5.

  SvakakreditnainstitucijasasjeditemuRepubliciHrvatskojdunajeodravatistopuadekvatnostijamstvenogakapitalaodnajmanje12%.Propisivanjemminimalnestopeadekvatnosti jamstvenogakapitalaod12%RepublikaHrvatskaiskoristilajenacionalnudiskreciju,kojomsedravamalanica-maEuropskeunijedoputapropisivanjestopeadekvatnostijamstvenogakapitalavieod8%,kolikojepropisanoDirektivom.

  1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Banka za meunarodne namire

 • BONITETNA REGULATIVA POSLOVANJA KREDITNIH INSTITUCIJA

  2 BILTEN O BANKAMA 21 BILTEN O BANKAMA 21 3

  BONITETNA REGULATIVA POSLOVANJA KREDITNIH INSTITUCIJA

  1.2.1.Izrauniznosaizloenostiponderiranogakreditnimrizikom

  Nainizraunakapitalnogzahtjevazakreditnirizikkojisukreditneinstitucijeprimjenjivaleprije31.oujka2010.temeljiosenatzv.sporazumuBaselIibiojeiznimnojednostavan.Portfeljpodloanponderiranju dijelio se prema vrsti izloenosti u nekoliko kategorija, koje su nosile pondere 0%,20%,50%,100%i150%.URepubliciHrvatskojsporazumBaselIbiojedoneklemodificiranjerjeukljuivaoznatnovee(za50%)pondererizikazapotraivanjaodklijenatasnezatienimde-viznimpozicijama.TakvisuponderirizikabiliuvedenizatotojeuRepubliciHrvatskoj,zarazlikuodveineeuropskihdrava,znaajantzv.valutnoinduciranikreditnirizik.Tajrizikpostojikodonihklijenatakoji,unatotometosuimpriljeviuglavnomnominiraniukunama,imajuglavninusvojihkreditnihobvezavezanuuznekuinozemnuvalutu.Akoutomsluajuuodnosunakunudoedojaanjavrijednostivaluteukojojjekreditnominiran,pojaviteserizikdaklijentneemoivraatitakouveanuvrijednostkredita.

  Premanovomnainuizraunaadekvatnostijamstvenogakapitalaportfeljkojijepodloanponderira-njuprvojepotrebnosvrstatiunekuodpropisanihkategorijaizloenosti: premasredinjimdravamailisredinjimbankama,prematijelimalokalneipodrune(regionalne)samouprave,premajavnimdravnimtijelima,premamultilateralnimrazvojnimbankama,premameunarodnimorganizacija-ma,premainstitucijama,prematrgovakimdrutvima,premastanovnitvu,uizloenostiosiguranenekretninama,dospjelanenaplaenapotraivanja,visokorizinapotraivanja,potraivanjauoblikupokrivenihobveznica,sekuritizacijskepozicije,potraivanjauoblikuulaganjauinvesticijskefondoveiuostalestavke.

  Nakonpostupkakategorizacijekreditneinstitucijemogupojedinuizloenostpremanovomnainuizrauna,atodosadanijebilodoputeno,umanjitiprimjenom priznatihtehnikasmanjenjakre-ditnogrizika,tetimekorigirativrijednostizloenostikojaseponderira.Primjerice,kreditosigurangotovinskimdepozitommoe se primjenom tehnika smanjenja, ako se kreditna institucija koristijednostavnommetodomfinancijskogakolaterala,podijelitinadvadijela.Diokreditaosigurangoto-vinskimdepozitom(poduvjetomdasukreditidepozitnominiraniuistojvaluti)dobivaponder0%(odnosnonezahtijevaseodkreditneinstitucijedaradizatiteodrizikazatajdioplasmanaizdvojiadekvatan kapital), a preostali dio kredita dobiva ponder prema pravilima za ponderiranje takveizloenosti.Ukolikokreditnainstitucijaprimjenjujesloenumetodufinancijskogakolaterala,depozitkojijedankaojamstvozanavedenikreditkreditnainstitucijaprvoumanjujezakorektivnefaktore(akoronostivalutadepozitaikreditanisuusklaene),tezatakoumanjeniznosdepozitaumanjujeosnovnuizloenostkojaseondadaljeponderirauskladuspravilimapropisanimaOdlukom.Stogaseestonavodidapriprimjenamaodreenihtehnikasmanjenjakreditnogrizikakaotosunematerijal-nekreditnezatite(primjericeprimljenagarancija)ilipriprimjenijednostavnemetodefinancijskogakolaterala(primjericegarantnidepozit,kolateraluoblikuobveznicaisl.)efektivnodolazidozamjenekategorije.Tosedogaazatotoutimsluajevima