bilten br. 4

Download Bilten br. 4

Post on 09-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Informativno glasilo Islamske zajednice Bonjaka u vedskoj Broj 4 - juni 2014. aban / Ramazan 1435

 • S A D R A J

  - Impresum - Uvodnik za etvrti broj Aktivnosti IZBU-a - Odrana sjednica UO Udruenja ilmijje IZB u vedskoj - Projekcija filma Imami ehidi na omladinskom susretu - Prikupljanje pomoi za nastradale u poplavama u BiH - Informacija - godinji odmori - Predramazanski seminar imama IZB u vedskoj Dematske aktivnosti - Demat Norkkping - Zavrnica mektebske 2013./14. - Demat Halmstad - Uspjeno zavrena mektebska 2013./14. - Demat Malm - Izlet u Aspan - Hafiska mukabela u dematu Norkkping - Bemuf: Ljetni susret 2014 - Tuzlanska medresa u jednoj kolskoj godi-ni iznjedrila pet hafiza - Zekat i sadekatu-l-fitr

  POZIV NA SARADNJU Oglasite se i Vi u Biltenu IZBU-a. Javite nam

  se sa vaim prijedlozima, primjedbama i sugestijama.

  e-mail: bilten@izb.se

  BILTEN Informativno glasilo

  Islamske zajednice Bonjaka u

  vedskoj

  GLAVNI UREDNIK

  Idriz-ef. Karaman

  glavni imam

  IZVRNI UREDNIK

  Almedin-ef. Spahi

  REDAKCIJA:

  Savjet glavnog imama:

  Nezir-ef. piodi

  Smajo-ef. ahat

  Elvedin-ef. Belija

  SARADNICI U OVOM BROJU:

  hfz.Jusuf-ef. Horozovi, Norkkping

  Jasmin Dervievi, sekretar IZBU-a

  Alen-ef. Deli, Malm

  JUNI 2014. 2

 • Povodom nastupanja ramazani-erifa Muhamed, a.s., se jed-nom prilikom ashabima obratio na sljedei nain: O ljudi, prikuio vam se asni mjesec, mjesec blagoslova, sree i napretka, mjesec u kojem je Lejletu-l-kadr, no koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da danju postite, a noi da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Pa, ko u ramazanu obavi nafilu, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko u ramazanu obavi farz, kao da je izvan ramazana obavio 70 farzova. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Dennet. To je mjesec meusobnog ispoma-ganja muslimana, mjesec u kome se uveavaju prihodi i opskrba vjernika. U ramazanu posebno praktizirajte etiri stvari, dvije, kojima ete zadovoljiti Allah, d.., i dvije, bez ko-jih, ionako, neete moi. Ono ime ete zadovoljiti Allaha, d.., je da stalno ponavljate Kelime i ehadet i traite oprost. Ono bez ega, ionako, neete moi je da molite Allaha, d.., za Dennet i spas od Dehenne-ma. Ko priredi iftar postau, imat e nagradu kao da je roba oslobodio, bit e mu oproteni grijesi uinjeni prema Allahu, d.. Allah daje ovu nagradu i onome ko radi iftara prui postau au mlijeka ili vode ili hur-mu. A ko postaa nahrani veerom, Allah, d.., e mu oprostiti sve manje grijehe i napojit e ga sa izvora, tako da vie nikada nee oetnjeti, a u Dennetu e imati posebnu nagradu. Kad bi ljudi znali kakva sve dobra donosi ramazan, sigurno bi moji sljedbenici zaeljeli da cijela godina bude ramazan. Prvih deset dana Allah, d.., prosipa svoju mislost meu ljude, drugih deset oprata grijehe svojim ro-bovima, a posljednjih deset dana oprata i onima koji su zasluili dehennemsku kaznu. Ovim Poslanikovim, a.s., rijeima teko se ta moe dodati, osim dove da u zdravlju i rahatluku doekamo ramazani-erif i iskoristimo ga na najbolji mogui nain. Mi zadovoljni i Allah, d.., s nama zadovoljan. RAMAZAN ERIF MUBAREK OLSUN!

  Idriz-ef. Karaman

  JUNI 2014. 3

  UVODNIK ZA ETVRTI BROJ BILTENA IZB U VEDSKOJ

 • U ponedeljak, 02.06.2014.godine, u Borsu je odrana prva sjednica novoizabranog upravnog odbora Udruenja ilmijje Islamske zajednice Bonjaka u vedskoj, kojom je presjedavao Nezir-ef. piodi, predsjednik Udruenja. Na sjednici su realizovani zadaci od skuptine te je predloen i usvojen Plan i program rada za 2014.god.

  Upravni odbor je donio odluku da se slijedee

  aktivnosti sprovedu u tekuoj godini:

  1. Da se postavi rubrika Udruenje ilmijje na stranici IZBU, gdje e biti dostupni osnovi podaci o udruenju, normativni akti i aktuelne informacije;

  2. Organizovati dvodnevnu ekskurziju, poslije

  kurbanskog bajrama, za imame IZBU-a u jedan od

  Bonjakih demata u Njemakoj;

  3. U saradnji sa Ilmijjom u BiH odabrati jednog

  imama kojem je ugroena egzistencija u poplavama i

  klizitima u BiH, te uplatiti jednokratnu pomo u iznosu

  od 2.000kr iz kase Udruenja;

  4. Sugerirati dematima da odre projekciju filma

  Imami ehidi tamo gdje nije odrana;

  5. Dematima i imamima sugerirati da se vie radi

  na meuimamskim i meudematskim posjetama u

  okviru IZBU-a u cilju boljeg meuimamskog i

  meudematskog dijaloga i saradnje;

  6. Postojei Pravilnik o radu imama i muallima u IZBU-u pripremiti za javnu raspravu o izmjenama i dopunama meu lanstvom Udruenja. Prema statutu Udruenja, sjedite Udruenja ilmijje je u mjestu boravka izabranog predsjednika. Prema tom pravilu sjedite Udruenja ilmijje je u Helsingborgu za 2014.god. Udruenje ilmijje ima za cilj da u svom lanstvu okupi sve imame i muallime Islamske zajednice Bonjaka u vedskoj, te da zajednikim usavravanjem, aktivnostima i razmjenom iskustava postigne bolje jedinstvo i napredak zajednice. Nova adresa Udruenja ilmijje IZBU-a je: BIF, BOX 5048, 250 05 Helsingborg

  A.S.

  Odrana sjednica Upravnog odbora Udruenja ilmijje IZB u vedskoj

  Udruenje ilmijje ima za cilj da u svom lanstvu okupi sve imame i muallime Islamske zajednice Bonjaka u vedskoj, te da zajednikim usavravanjem, aktivnostima i razmjenom iskustava postigne bolje jedinstvo i napredak zajednice.

  4 JUNI 2014.

  http://www.izb.se/index.php/2-uncategorised/50-odrzana-sjednica-izvrsnog-odbora-udruzenja-ilmijje-izbus-a

 • Prva projekcija filma Imami ehidi u vedskoj odrana je 28. aprila ove godine na seminaru imama u

  dematu Gislaved.

  Na seminaru su bili prisutni skoro svi imami IZBu-a i gledajui ovaj film imali su priliku da se jo jednom

  prisjete ivota i djela svojih kolega ehida.

  Neki imami su te veeri mogli da se prisjete imama ehida s kojim su nekad u medresi dijelili kolsku klu-

  pu, s kojima su dugo godina bili radne kolege, a neki su meu imamima ehidima na ovom filmu mogli vidjeti i

  svoje najblie lanove porodice.

  Veina imama i prisutnih je kraj ovog filma doekala sa suzama u oima. Poseban gost na seminaru i pro-

  jekciji filma bio je Mensur ef. Paali, predsjednik Udruenja ilmijje IZ u BiH.

  Nakon toga, projekcija filma Imami ehidi odrana je u jo nekoliko demata (Skvde, Halmstad i Hel-

  singborg), a poseban dojam ostavila je projekcija ovog filma na omladinskom susretu na landu, koje je organi-

  zirao Muslimanski omladinski savez vedske (Bemuf).

  Projekcija je odrana 7. juna u okviru programa omladinskog druenja, a gosti projekcije bili su i dr. Admir

  Mulaosmanovi i mr. Sedad Belija, sin imama ehida koji je, takoer, bio prikazan na ovom filmu. Uvodne rijei

  o filmu i njegovoj poruci kazao je Nezir ef. piodi, predsjednik Udruenja ilmijje u vedskoj.

  Omladinskom susretu je prisustvovalo oko sedamdeset omladinaca od 14 do 27 godina. Veina njih je

  prvi put prisustvovala projekciji filma i imala priliku da vidi priu o 97 imama, asnih ehida, bosanskih gazija

  koji su dali ono najvrijednije to su imali svoje ivote za opstanak vjere i domovine. Veliki broj njih bili su jako

  mladi i svoje ivote su dali u najljepim godinama.

  N..

  Projekcija filma Imami ehidi na omladinskom susretu

  JUNI 2014. 5

  http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=19855:svedska-projekcija-filma-imami-sehidi-na-omladinskom-susretu&catid=201:aktuelnosti-kat&Itemid=457

 • Kontakt podaci u vrijeme godinjih odmora

  Obavjetavamo vas da e sekretar IZB u vedskoj, zbog koritenja godinjeg odmora biti odsutan od 12. juna

  do 08. jula 2014.g., a blagajnik od 21. juna do 20. jula 2014.g.

  Kontakt osobe u ovom periodu su:

  Mustafa ef. etkic: tel/fax. 08-653 68 21, mob. 070-745 85 41

  Idriz ef. Karaman; tel. 040-19 31 91, mob. 070-730 02 46

  Svim lanovima Islamske zajednice Bonjaka u vedskoj elimo ugodne dane ljetnih odmora i putovanja!

  Izvrni odbor IZBU

  JUNI 2014. 6

  Ovim vas elimo izvijestiti da je u akciji za prikupljanje novanih sredstava za nastradale u poplavama u BiH, koju je pokrenula Islamska zajednica Bonjaka u vedskoj u saradnji sa Rijasetom, do sada prikupljeno 658 240 kruna. Sredstva se redovno uplauju na poseban Rijasetov raun i troe se po rasporedu Operativnog

  taba koji je Rijaset oformio. Izvrni odbor IZBU smatra da je ovaj rezultat odlian i koristi priliku da se zahvali svim uesnicima u akciji, uz dovu Allahu, d.., da ukabuli, a stradalim u poplavama olaka. Kako su, meutim, tete izazvane poplavama ogromne i sanacija e trajati dugo, Rijaset Islamske zajednice u BiH preporuuje da se nastavi sa prikupljanjem novanih sredstava. Operativni tab Rijaseta e pratiti stanje na terenu i prispjela sredstva usmjeravati najpotrebnijim. Ovu priliku koristimo da pozovemo sve nae lanove koji e putovati na godinje odmore u BiH da posjete nastradala podruja i lino uestvuju u sanaciji teta. Bit e to, ako Bog da, konkretna fizika pomo, ali jo vie moralna podrka naem nastradalom narodu.

  Jasmin Dervievi, sekretar IZBU-a

  Prikupljanje pomoi za nastradale u poplavama u BiH

  Ovu priliku koristimo da pozovemo sve nae lanove koji e putovati na godinje odmore u BiH da posjete nastradala podruja i lino uestvuju u sanaciji teta. Bit e to, ako Bog da, konkretna fizika pomo, ali jo vie moralna podrka naem nastradalom narodu.

  http://www.izb.se/index.php/2-uncategorised/49-kontakt-podaci-u-vrijeme-godisnjih-odmora