livno bilten br.4

Download Livno bilten br.4

Post on 17-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Livno bilten br.4

TRANSCRIPT

 • Bilten Opine Livno - prosinac 2013. - Broj 4

  LIVNO

  Od stoljea devetogPitka voda u kuanstvima podkamenikih sela

  Premijer Hrvatske u posjeti Livnu

  Mutimirova povelja

  Info Livno Bilten br.4.indd 1Info Livno Bilten br.4.indd 1 12.12.2013 12:26:1212.12.2013 12:26:12

 • Bilten Opine Livno - prosinac 2013.2

  Cijenjeni sugraani,istaknuo bih nekoliko dogaaja u ovoj 2013. godini u kojoj smo proslavili i 1121. obljetnicu prvog pisanog spomi-njanja livanjskoga kraja. Naa bogata prolost ne samo da nas je obvezala da gradimo, nego i da obnavljamo i ouva-mo sve ono to je vrijedno. Za svaki put potreban je onaj prvi korak kojeg smo mi evo i uinili i koji je za stanovnike est podkamenikih sela i Srevia za-pravo povijesni iskorak jer je do svakog

  kuanstva dola pitka voda. U ovako fi nancijski tekim vremenima, pokuavamo su-stavno uokviriti Livanjsko polje vodovodnom mreom te omoguiti svim stanovnicima opine, uz normalan ivot i rad, ostanak na njihovim ognjitima. Stoga emo u nared-nom periodu poticati ljude da kroz mala gospodarstva, farme, mini mljekare koriste prednosti naeg podneblja i doprinesu smanjenju nezaposlenosti u Livnu. Da je se sve ovo dogodilo pedesetak godina ranije ne bismo imali polupust kraj, zaputene i prazne kue, seoske kole bez uenika, kao i panjake bez stada. No, nadam se, da ovim na mala vrata vraamo ivot danas u ova sela, sutra u sela od aia do Donjih Rujana. Mogunosti lokalne uprave su poprilino ograniene! Ipak izgradnjom infrastrukture, stvaranjem povoljnih uvjeta pokuavamo privui domae i strane ulagae da ulau i otvaraju nova radna mjesta. Na sjednici Opinskog vijea Livna usvojili smo Regulacij-ski plan poljoprivredno-proizvodne zone Brda, koja je kapitalni projekt u opini Livno, s jednim jedinim ciljem da kroz upoljavanje sprijeimo odliv mladih i kolovanih ljudi sa ovih prostora. Za jedan ovakav vaan projekt potrebno je dosta sustavnog i upornog rada za koji vjerujem da e na koncu i poluiti eljene rezultate.

  Luka elan Opinski naelnik

  IMPRESSUMBilten Opine LivnoTrg branitelja Livna 1 LivnoTel: 034 201 094, fax 034 200 315info@livno.ba; www.livno.baNakladnik: Opina LivnoZa nakladnika: Luka elan, Opinski naelnikUrednici: Silvija Bri i Pavo DuvnjakNaklada: 1500 primjerakaTisak i grafika priprema: Suton d.o.o.Foto: Andrija Vrdoljak, Jozo Cikojevi, arhiva

  RIJE NAELNIKA

  Info Livno Bilten br.4.indd 2Info Livno Bilten br.4.indd 2 12.12.2013 12:26:1512.12.2013 12:26:15

 • Bilten Opine Livno - prosinac 2013. 3

  Cijenjeni itatelji,pred vama je jo jedan broj Info biltena Opine Livno, etvrti po redu. Piemo o dogaajima u naoj opini kako bismo vam omoguili uvid u sve ono to se radilo u proteklom periodu. Zapoinjemo sa vijestima, infrastrukturnim radovima, piemo o povijesnim injenicama i zavravamo zanimljivostima. U godini koja je na izmaku Europski pokret u BiH Opinu Livno proglasio je europskim otvorenim gradom Bosne i Hercegovine za 2013. godinu a nael-nika opine najboljim menaderom-naelnikom u Federaciji BiH. Veliku po-zornost izazvao je posjet premijera Republike Hrvatske Zorana Milanovia sa suradnicima naoj dravi. itajte detaljnije o boravku premijera u Livnu. U naoj opini boravila je i administratorica UN-a Helen Clark. Infrastrukturni radovi tema su i ovog broja biltena sa detaljnijom vijeu o otvaranju vodovo-da za podkamenika sela. U naoj opini ukupno je popisano 37.487 osoba, 9.138 kuanstava i 11.287 stanova. Informiramo vas o detaljima provedenog popisa u opini Livno.Donosimo iznimno zanimljiv lanak o povijesti Livna, odgovaramo na pita-nje zato povelja kneza Mutimira nije sauvana u originalu ve u pet kasnijih prijepisa od kojih je najstariji iz 1568. godine, koji se nalazi u upnom uredu u Katel Suurcu i objavljujemo fotografi ju prijepisa. Pored toga u ovom broju biltena piemo i o livanjskom grbu.Donosimo i crtice o tome kako smo proslavili ovogodinji roendan grada, koji su doga-aji obiljeili proteklo ljeto, a izdvajamo i tekst koji odgovara na pitanje bismo li trebali razmisliti o koritenju LED rasvjete? Je li tono da je isplativija i da moemo utedjeti u potronji elektrine energije? Donosimo novosti iz kolstva i sporta.U ovom broju Info biltena posebnu zahvalnost zbog predanog rada na arheolokim istra-ivanjima na podruju opine Livno i na ouvanju livanjske kulturne batine izraavamo Fra Boni Vrdoljaku u In memoriamu. Vjerujemo cijenjeni itatelji da e vam i ovaj broj biltena Info Livno biti zanimljiv i pruiti cjelovitu informaciju o aktivnostima vezanim za rad lokalne zajednice. Do idueg broja lijep pozdrav!

  SADRAJ

  RIJE UREDNITVA

  INFO VIJESTI .................................................... 4NAELNIK ELAN NAJBOLJI MENADER-NAELNIK I LIVNO EUROPSKI OTVORENI GRAD 2013 ................. 6PREMIJER HRVATSKE MILANOVI U LIVNU .... 7NASTAVLJENI RADOVI NA UREENJU KORITA RIJEKE BISTRICE ................................ 8RADOVI NA IZGRADNJI GLAZBENE KOLE ...... 8IZMJENJENO KROVITE NA ZGRADI STARE OPINE .................................................. 8ZAVRENI ZEMLJANI RADOVI U ULICI BR. 4 ... 8PITKA VODA OD LIPE DO PROLOGA .................. 9ADMINISTRATORICA UNDP-A HELEN CLARK U LIVNU ................................. 10POPIS STANOVNITVA U OPINI LIVNO PROAO BEZ PROBLEMA ................................ 11OPINA LIVNO ZATRAILA PREKATEGORI-ZACIJU GP KAMENSKO I VAGANJ .................. 12OD STOLJEA DEVETOG ................................. 13

  LIVNJACI PROSLAVILI 1121. ROENDAN GRADA ............................................................ 16DAN OPINE 2013. (fotogalerija) .................... 17 PREDSTAVLJEN VODI JAVNA RASVJETA I LOKALNA SAMOUPRAVA .............................. 18U PROJEKTU LOD III SUDJELUJU I ETIRI UDRUENJA IZ LIVNA ........................ 19OI VIDE RUKE RADE .................................. 19 ODRANO LIVANJSKO KULTURNO LJETO 2013. ................................................... 20 KULTURNO LJETO (fotogalerija) ..................... 22LED RASVJETA U O FRA LOVRO KARAULA .. 23PETNAEST TISUA MARAKA ZA NABAVKU KNJIGA .......................................... 23UENICI GLAZBENE NA PRIJEMU KOD NAELNIKA ............................................ 23I OVE GODINE SPORTSKE IGRE MLADIH U LIVNU .......................................................... 24IVANA KLIANIN IGRAICA TURNIRA ............ 24IBENANI POBJEDNICI TURNIRA ................. 24LIVANJSKI GRB .............................................. 25IN MEMORIAM FRA BONI VRDOLJAKU .......... 27

  Info Livno Bilten br.4.indd 3Info Livno Bilten br.4.indd 3 12.12.2013 12:26:1512.12.2013 12:26:15

 • Bilten Opine Livno - prosinac 2013.4

  INFOVIJESTI Potpisani Ugovori sa organizacijama civilnog drutva

  U zgradi Opine Livno danas je odrana ceremoni-ja potpisivanja Ugovora sa organizacijama civilnog drutva iji projekti su odobreni prema javnom pozivu u sklopu projekta Jaanje lokalne demokracije LOD III. Ugovor su potpisali predstavnici etiri nevladine organizacije i to Klub La vie Livno koji je aplicirao s projektom Vrti otvoren za svako dijete, Udruga

  graana Guber za projekt Oi vide, ruke rade, Udruga paraplegiara i oboljelih od djeje paralize za projekt I vi ste nai sugraani, te Vijee mladih Livno koje je aplici-ralo s projektom Ideje jednoga za ideje drugih. Nazone je pozdravila koordinatorica projekta Ivana Markov kazavi da je na dva javna poziva pristiglo sedamnaest projeka-ta od kojih je odabrano etiri navedena.Pored nevladinih organizacija i predstavnika UNDP-a BiH potpisivanju ugovora nazo-an je bio i naelnik opine Livno Luka elan. U kratkom obraanju naelnik je izrazio zadovoljstvo to je opina Livno jedna od jedanaest opina u UNDP-evom projektu te zaelio uspjean rad u realizaciji projekata. Naglasio je da je ukupna vrijednost odobre-nih projekata stotinu etrdeset tisua i dvjesto etrdeset osam konvertibilnih maraka od ega trideset posto fi nancira Opina Livno a ostatak UNDP. Koordinator za razvoj kapaciteta na projektu LOD III Namik Hadali kazao je da se projekt Jaanje lokal-ne demokracije fi nancira Europska unija iz sredstava Instrumenata za predpristupnu pomo (IPA) u iznosu od 2 milijuna eura. Provoenje projekta treba biti zavreno u travnju idue godine.

  Finski veleposlanik u Sloveniji i BiH boravio u Livnu Naelnik opine livno Luka elan primio je u svoj uredu nj.e. Pekka J. Metsa, velepo-slanika Finske u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Razgovarali su o trenutanim politikim prilikama u Bosni i Hercegovini te o moguim posljedicama na Bih nakon ulaska Repu-blike Hrvatske u Europsku uniju. Veleposlanik Metso je izrazio svoju zabrinutost zbog sporosti Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uvjeta za pristup Europskoj uniji. Miljenja je da bh politiari moraju usuglasiti stavove kako bi napredak Bosne i Hercegovine ko-nano bio vidljiv. Naelnik elan je fi nskom veleposlaniku ukratko predstavio livanjsku opinu, njezine prednosti i mogunosti za strana ulaganja, naglasivi problem nezapo-slenosti. Kazao je kako lokalna zajednica u skladu sa svojim ovlastima i mogunostima ulae napore u rjeavanje tog problema ali i dodao da je u tim nastojanjima svakako neophodna pomo i viih razina vlasti.

  Veleposlanik Fletcher u LivnuU Livnu je boravio ef Misije OESS-a u BiH, veleposlanik Fletcher Burton. Susreo se s livanjskim naelnikom Lukom elanom. Razgovarali su, izmeu ostaloga, o suradnji op-inskih vlasti s Misijom OESS-a u BiH i djelatnicima Misije Ureda u Livnu. Izraeno je obostrano zadovoljstvo dosa-danjom suradnjom te istaknuta potreba za nastavak iste i u budue. Veleposlaniku Burtonu ovo je bio prvi dolazak u Livno a naelnik elan ga je upoznao sa trenutanom poli-tikom situacijom, te ekonomskim i socijalnim prilikama u livanjskoj opini.

  Info Livno Bilten br.4.indd 4Info Livno Bilten br.4.indd 4 12.12.2013 12:26:1712.12.2013 12:26:17

 • Bilten Opine Livno - prosinac 2013. 5

  Opina Livno i ove godine