e bilten br 2

Download E bilten br 2

Post on 14-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sve najbolje u novoj, 2013. godini!

TRANSCRIPT

 • Glasovi su kao i iva voda; nau svoj put i probiju se.

  Ilhamijin put u smrtRead Kadi Teanj, 1912. - Sarajevo , 1988.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 1

  ...Ruevine se podupiruuzdiu jedna druguPoezija se ne da pjesmi

  Oskudno je dobai svemu ima mjestajer nita nije vano:mogua je privatna povijestizvan izbrbljanih kolosijeka...

  ovjekov zaviajAmir Brka

  OPINA TEANJ

  Januar 2013.

  T: +387 32 650 547, +387 32 650 220; F: +387 32 650 547www.opcina-tesanj.ba, e-mail: optesanj@bih.net.ba

  eBiltenOpina Teanj

  Opinski naelnik

  Sve najbolje u novoj, 2013. godini!

  E-BILTEN BROJ 2

 • zajednice (sa kojim (ne)dijelimo politike poglede) u vrijeme izborne kampanje predstavljajui se u ime mjesne zajednice dri politiki govor na javnom skupu? Predstavlja li on u tom trenutku sve nas, ili sebe (samoga) radi sebe i svojih politikih interesa Iiciljeva? Je li nam svejedno kad neko ko je predstavnik (predsjednik) udruenja u kojem provodimo svoje slobodno vrijeme i drutveno se angaujemo bude kandidat na izbornim listama. Hoe li svi lanovi glasati za njega? Ustavno pravo svakog od nas je da moe biti biran i da moe birati i to ne treba ni sporiti. Pravo je i svakog direktora, predstavnika mjesne zajednice i udruenja da ima svoje politike stavove. Ni to nije upitno. Ali je upitno treba li to pravo mijeati sa ve postojeim javnim dunostima koje obavljaju. Moe li mijeanje tih stvari otvoriti mogunosti zloupotrebe? Osjeamo li kao graani da je to u redu? Predlaui Odluku o nespojivosti funkcija elio sam da doemo do jasnijih kriterija i standarda u javnom i politikom djelovanju za situacije koje nisu predviene Zakonom o sukobu interesa i sl. Odluka nije podrana od Opinskog vijea, 12 vijenika je dalo podrku da odluka u nacrtu proe javnu raspravu i da o njoj graani kau ta misle, a 13 vijenika je smatralo da nai odnosi trebaju ostati na sadanjem nivou i da javnost o ovoj odluci ne treba raspravljati.

  Unapreenje demokratskih odnosa Koliko smo spremni unaprijediti demokratske norme? ta je za sve nas prihvatljivo u drutvenom i politikom ivotu?

  moe, u decembru sam predstavnikom tijelu graana, tj. Opinskom vijeu Teanj ponudio jednu odluku za koju smatram da je mogla i da moe pomoi razvoju viih demokratskih standarda u naoj opini. Objanjenje zato sam ponudio ovakvu odluku mogu postaviti u formi pitanja, na koja svako od nas moe dati odgovor.

  Da li je za svakog od nas prihvatljivo da direktor jedne javne ustanove ili preduzea u vrijeme vrenja javne funkcije bude kandidat za neku politiku dunost? Kako bismo se osjeali da doemo u komunalno preduzee, bolnicu, Centar za socijalni rad u kojem direktor vodi kampanju. Vjerujem da ima ljudi koji bi kao direktori znali i u takvim okolnostima biti profesionalni i ne zloupotrijebiti (ne)priliku. Ali svi ne bi. Kako se osjeamo kada predstavnik nae mjesne

  Demokratija u Bosni i Hercegovini je mlada i krhka, optereana nefunkcionalnim ureenjem drave u ratnim okolnostima. Godinama nakon Dejtonskog sporazuma razvoj demokratskog sistema nije postigao veliki uspjeh. I danas javno raspravljamo o stvarima koje su u drugim zemljama odavno rijeene i nisu uope upitne. Nekada zapravo i nemamo priliku da promijenimo norme i principe, nekada ne moemo doi u priliku da se uje na glas. Recimo, vjerujem da bi se veliki broj graana Bosne i Hercegovine sloio da se pregovori politikih stranaka, dogovori o formiranju vlasti ili prevazilaenju odreenih problema, obavljaju iskljuivo u slubenim prostorijama. Meni se kao graaninu ove drave ne svia kada se ti sastanci odvijaju u razliitim hotelima, restoranima, u nekim privatnim objektima upitne prolosti. To je zapravo degradacija dravnikog i institucionalnog pristupa. Nemam priliku snanije i direktnije na ove stvari utjecati, ali volio bih da se promijene. Voen namjerom da unaprijedimo to se unaprijediti

  OPINA TEANJ | eBilten str. 2

 • Dug je put pred nama u kojem je potreban angaman svih nas i u kojem trebamo rjeavati izuzetno skupe i zahtjevne projekte. Sada smo na prekretnici da uradimo velike stvari za generacije koje e doi.

  Vizija: Teanj-sredina ekoloke svijesti, istoe i redaJue smo bili ono to danas elimo da zaboravimo... (Mea Selimovi, Tvrava). A jesmo li postali neto drugo ?

  Razmiljajui o tome koliko i kako smo radili na ostvarenju vizije Teanj - sredina ekoloke svijesti, istoe i reda prisjetim se vremena kada je usvajana. Iskreno, tada mi je djelovalo prenaglaeno da vizija opine u pevom planu potencira ekoloku svijest, istou i red. Nekako mi se uinilo da po strani ostavljamo mnogo drugih vanih stvari, a fokusiramo se na ekologiju. Danas, nakon est godina takvu viziju i toliko usmjerenja na ekologiju smatram dobrom odlukom. Zato? Da tada nije tako snano naglaen odnos prema ovjekovoj okolini sumnjam da bismo utroili toliko energije i sredstava, da bismo utroili toliko panje prema prirodi u kojoj ivimo. Viziju, naravno, moraju slijediti aktivnosti, programi, projekti. Vizija ima smisla kada je u glavi svih stanovnika, kada svi oni razmiljaju o njoj kao jednoj zajednikoj tenji svih nas. Teanj - sredina ekoloke

  svijesti, istoe i reda, postala je prepoznatljiva i ula je u umove mnogih sugraana. Tokom prethodnih godina provedene su mnoge akcije:- uklanjanje divljih deponija,- sadnja medonosnog bilja,- ienje rijenih korita,- provedena mjerenja kvaliteta zraka i zemlje,

  - voene medijske kampanje i edukacije aktivnosti,- ureivani eko parkovi i javne povrine,- proiren obuhvat prikupljanja otpada,- projektovani i graeni novi vodovodni sistemi (Pousorje, Dobropolje-Meki, O. Planje, Trepe-Medakovo...),

  OBAVIJEST Namjera mi je da minimalno jednom mjeseno javnosti na ovakav nain predstavljam neke aktuelne dogaaje i aktivnosti.

  Ideje, sugestije i prijedloge svi zainteresovani mogu dostavljati na e mail:

  suad.huskic@opcina-tesanj.ba

  - graeni dijelovi kanalizacionog sistema (ije, Radua...),- projektovan (idejno) jedinstveni sistem za tretman otpadnih voda,- prikupljana PET ambalaa (ak 1,6 miliona PET boca)... -i jo mnogo toga.

  No, jesmo li postali neto drugo? Jesmo li i koliko drugaiji? Prije bih rekao da postajemo neto drugo, ali postali jo nismo. Dug je put pred nama u kojem je potreban angaman svih nas i u kojem trebamo rjeavati izuzetno skupe i zahtjevne projekte. Sada smo na prekretnici

  OPINA TEANJ | eBilten str. 3

  da uradimo velike stvari za generacije koje e doi. Izdvojiti 20 i vie miliona KM u ovom vremenu i pored svih problema koje kao zajednica imamo, mudar je i hrabar in, koji nee niko drugi uiniti u nae ime.

 • BLIC VIJESTI NAJAVEU zadnjoj sedmici decembra 2012. godine iz Budeta opine isplaeni su podsticaji za poljoprivrednu pro-izvodnju u iznosu od 280.000 KM.

  Na 3. sjednici Opinskog vi-jea Teanj usvojen je Budet opine Teanj za 2013. godi-nu u iznosu od 10.765.000 KM.

  U opinskoj upravi je 27. i 28. decembra izvren eksterni au-dit prema ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Prema najavama auditora, opina je uspjeno re-certificirana po normama ISO 9001:2008, i uspjeno prola go-dinji eksterni audit po siste-mu za upravljanje okoliem.

  Na konkurs za dodjelu stipen-dija iz Budeta opine za aka-demsku 2012/2013 godinu sti-glo je 428 prijava koje su u toku obrade. Oekuje se zavretak cijelog procesa i potpisivanje ugovora poetkom februara.

  Opinu Teanj su u odvojenim su-sretima posjetili federalni ministri Sanjin Halimovi (Federalno mi-nistarstvo razvoja, poduzetnitva i obrata) i Damir Mai (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).

  U toku je javni poziv za pro-jekte udruenja graana za sufinansiranje iz budeta op-ine u 2013. godini. Vie infor-macija na web stranici opine.

  Omladinski parlament je odr-ao konstituirajuu sjedni-cu, u ijem je radu uestvova-lo 22 uenika iz 8 osnovnih i 3 srednje kole opine Teanj.

  U toku je Javna rasprava po Od-luci o imenovanju naziva ulica i trgova, kojom je predvieno ime-novanje novih ulica: Ulica Ade-ma Omahia Omahe, Ulica Sa-liha Saria i Ahmetagia prolaz. Svi zainteresovani svoje prijed-loge i sugestije mogu upuivati Slubi za drutvene djelatnosti.

  10. janura opinu Teanj e posje-titi prof. dr. Halil Omanovi, direk-tor Ureda za kordinaciju projekta u poljoprivredi FBiH (PCU) zbog razgovora o moguem ukljuenju opine Teanj u nove projekte.

  Nacrt Regulacionog plana Je-lah upuen je u javnu raspra-vu. Javnost e imati priliku da izrazi svoje stavove tokom ja-nuara i februara. Termini pred-stavljanja nacrta e biti naknad-no saopeni putem opinske web stranice i lokalnih medija.

  Tokom januara oekuje se potpi-sivanje ugovora sa preduzeem SGI o dodjeli zamljita za gradnju poslovnog objekta. Procijenjena vrijednost investicije je 7 milona KM, a predvia se zapoljavanje u prvoj godini 15 novih radnika.

  U januaru je planirano formi-ranje Vijea mladih. Omladin-ske organizacije su pozvane da se ukljue u rad Vijea. Za po-etak se trebaju javiti Slube-niku za mlade opine Teanj.

  Na 4. Sjednici Opinskog vije-a Teanj na dnevnom redu bi se trebala nai Strategija razvoja opine Teanj 2012-2018. u for-mi nacrta. Nakon toga e biti organizirana javna rasprava.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 4

 • MALI I VELIKI JUBILEJIU 2012. godini obiljeeni su neki mali i veliki jubileji na prostoru nae opine. Ovom prilikom podsjetit emo se na neke od njih.

  Omladinski ansambl Teanj je novim koncertom obiljeio prvu godinu rada. Ve su ostvarili znaa-jan broj nastupa i gostovanja.

  FAD doo je sveano obiljeio 30 godina postojanja. Osim toga u 2012. godini su napravili rekord od 3 miliona koionih diskova u jednoj godini.

  U aprilu je obiljeeno 20 godina od donoenja kljunih odluka za ratni period 92-95. Tom prili-kom je otvorena i Spomen soba.

  100 godina je od roenja Reada Kadia, pisca knji-evnik porijekla, po kojem se danas zove jedna os-novna kola. Kadiev mezar se nalazi u Tenju.

  Doborov