bilten csu kragujevac br. 4

Download Bilten CSU Kragujevac br. 4

Post on 09-Feb-2017

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • U periodu od januara do kraja juna

  2014. godine, CSU KG organizovao

  je 22 akreditovana programa S.U.

  pri emu je ostvareno 5,384 sata

  strunog usavravanja, a programe

  je pohaalo 637 uesnika.

  I u ovom periodu, kao i do sada,

  vei je broj ena uesnika i to do 7

  puta. Od ukupnog broja uesnika,

  nepunih 15% su uesnici mukog

  pola.

  5.384 SATI S.U. ZA NASTAVNIKE

  BILTEN br. 4 CENTAR ZA STRUNO USAVRAVANJE ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU KRAGUJEVAC

  JANUARJUN 2014. godine

  Potovani korisnici usluga Centra za struno usavravanje

  zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, pred vama se nalazi

  novi broj biltena, odnosno izvetaja o radu CSU KG za

  proteklih est meseci.

  Sve aktivnosti koje CSU KG sprovodi su uvek temeljno i

  unapred planirane kako bi odgovorile vaim potrebama.

  Sva vaa pitanja i sugestije moete poslati na mejl adresu:

  czsu.kg@hotmail.com ili poslati u inbox na FB stranici.

  Hvala na poverenju i saradnji!

  CSU KG tim

  UVODNA RE

 • JANUARSKI DANI PROSVETNIH RADNIKA 2014. U toku manifestacije, obuku je

  prolo 287 zaposlenih u

  obrazovanju, prilikom ega je

  ostvareno 2176 sati strunog

  Ovogodinju manifestaciju Januarski

  dani prosvetnih radnika otvorio je aki

  hor osnovne kole "Svetozar Markovi",

  sa svojom uiteljicom Gordanom Gaji,

  izvoenjem pesme na znakovnom

  jeziku.

  Nakon pozdravne rei direktorke CSU

  KG, Zorice Nikoli, na otvaranju su

  govorili i predsednik Skuptine grada

  Kragujevca, gospodin Saa Mileni i

  lan gradskog vea za kulturu,

  obrazovanje i informisanje, gospodin

  Dragoslav Miloevi. Prisutnima su se

  obratili i predstavnici Ministarstva

  prosvete, nauke i tehnolokog razvoja,

  gospoa Sneana Pavlovi i gospodin

  Bogoljub Lazarevi, kao i gospoa

  Gorica Stanojevi, direktorka RC aak,

  koja je govorila o znaaju Mree RC i

  CSU Srbije za obrazovanje i celoivotno

  uenje.

  Na samom kraju sveanog otvaranja

  manifestacije, direktorka CSU KG,

  Zorica Nikoli je, u ime Centra, dodelila

  zahvalnice za izuzetnu saradnju onim

  ustanovama/institucijama i pojedincima

  koji su u proteklom periodu pokazali

  veliku otvorenost i spremnost za

  saradnju sa Centrom za struno

  usavravanje zaposlenih u obrazovanju

  Kragujevac.

  Program ovogodinje manifestacije

  poeo je 10. januara 2014. godine,

  realizacijom tribine Rad odeljenskih

  stareina i odeljenskih zajednica.

  Akreditaciju ove tribine podrao je RC

  aak.

  11. januara, u prostorijama CSU KG,

  realizovan je jo jedan struni skup

  Savetovanje: Portfolio zaposlenih u

  obrazovanju - faktor profesionalnog

  razvoja.

  Istog dana realizovan je i dvodnevni

  seminar "Efikasna obrada kolske

  dokumentacije pomou raunara". Cilj

  navedenog programa je da osposobi i

  unapredi kompetencije nastavnika za

  p r ime n j i v a n j e i n f o rma c i o no -

  komunikac ione t ehno logi j e u

  svakodnevnom radu za praenje

  postignua uenika.

  14. januara organizovan je i seminar

  Virtuelni hotel-praktina obuka

  nastavnika za hotelsko poslovanje, za

  zaposlene u Turistiko-ugostiteljskoj

  koli "Toza Dragovi" .

  Seminar "7 koraka prevencije bolesti

  zavisnosti" odran je 13. januara.

  Cilj ovog programa je da informie i

  obui prosvetne radnike za interaktivni

  rad, timski rad i rad kroz igru i

  zajedniku akciju preko interaktivnih

  radionica u radu sa decom.

  U okviru manifestacije "Januarski dani

  prosvetnih radnika", organizovan je i

  seminar pod nazivom "Inkluzivno

  obrazovanje i individualni obrazovni

  plan". S obzirom na to da jo uvek

  p o s t o j i v e l i k a p o t r e b a z a

  organizovanjem programa na temu

  inkluzivnog obrazovanja i izrade IOP-a,

  navedeni seminar je, nakon realizacije

  u decembru, ponovo organizovan i u

  januaru, u okviru ove manifestacije.

  Ove godine je po prvi put, u CSU KG,

  realizovan seminar za nastavnike

  nemakog jezika Efikasno operativno

  planiranje nastave nemakog jezika

  kroz unapreivanje kompetencija

  nastavnika.

  Po s l e dn j i s emi n a r u okv i r u

  manifestacije bio je Bukvar ivotne

  sredine, realizovan u saradnji sa

  CEOOR.

 • Decembra 2013. godine, CSU KG, u

  saradnji sa predkolskom ustanovom i

  kragujevakim osnovnim kolama

  pokrenuo niz aktivnosti, odnosno

  radionica za decu predkolskog uzrasta

  i osnovce. Implementacija ovih

  radionica nastavljena je i u 2014. god.

  Radionice za predkolce su do sada

  odrane u tri kragujevaka vrtia, a cilj

  je da se ove radionice nastave i

  organizuju i u ostalim kragujevakim

  vrtiima. Ovo su kreativne lingvistike

  radionice koje imaju za cilj da se, kroz

  igru, pesmu i izradu razliitih predmeta

  za igru i uenje, deca upoznaju sa

  drugim zemljama, ljudima, jezicima.

  Ove radionice ukljuuju maternji jezik

  (srpski), engleski i francuski jezik.

  Struni saradnici CSU KG, zajedno sa

  predkolcima su izraivali razliite

  predmete od razliitih materijala, crtali,

  igrali i ujedno uili osnovne pojmove

  na navedenim stranim jezicima, za iju

  osnovu je korieno znanje maternjeg

  jezika. Autori i realizatori ovih radionica

  su Sunica Otovi, Vladimir Sredojevi i

  Nevena epanovi.

  U februaru 2014. godine, CSU KG je

  organizovao i radionice za uenike

  osnovnih kola u Kragujevcu. Radionice

  su realizovane u O ,,Moma Stanojlovi''

  i O ,,Dragia Lukovi panac''. Ciljna

  grupa bili su uenici od prvog do

  etvrtog razreda osnovne kole.

  Ove radionice imaju za cilj da kroz

  razliite aktivnosti deca mlaih

  razreda razvijaju koncentraciju,

  panju i pamenje, kao i saradniki

  rad u grupama. Razvijaju brzinu

  razmiljanja i zakljuivanja, podiu

  intelektualne sposobnosti, razvijaju

  finu motoriku . Realizatorke

  radionica su Zorica

  Popovi i Neda Bogojevi.

  RADIONICE ZA PREDKOLCE I OSNOVCE

 • TEPE konferencija 2014.

  12. aprila, realizovan je seminar

  Komunikacijom do zadovoljnog

  nastavnika i uenika. Autori ovog

  seminara imaju za cilj da upoznaju

  uesnike sa razliitim savremenim

  teorijama komunikacije i primenom

  uspenog naina komuniciranja sa

  uenicima, a naroito onim uenicima

  koji esto ulaze u konfliktne situacije.

  12. i 13. aprila, u Politehnikoj koli,

  odran je dvodnevni seminar Uimo

  da uimo . Cilj seminara je

  poboljanje kvaliteta nastave i uenja

  poveanjem stepena kompetencija

  nastavnog osobl ja u domenu

  psihologije uenja.

  26. aprila organizovan je seminar

  Organizacija rada nastavnika.

  Jedan od ciljeva seminara je

  samoprocena i lina orijentacija

  nastavnika , u okviru dnevnog,

  operativnog i godienjeg plana i

  programa.

  26. i 27. aprila odran je dvodnevni

  seminar Eksperiment - siguran put

  do trajnog i primenljivog znanja.

  Autorke ovog seminara ovim putem

  ele da skrenu panju na vanost

  razvijanja radoznalosti kod dece,

  SEMINARI U ORGANIZACIJI CSU KG

  podizanje motivacije za izuavanje

  pojava i procesa u prirodi, kao i o

  razvijanju pozitivnog stava o nauci kod

  uenika.

  27. aprila realizovan je seminar

  Upoznajmo geografiju, iji je cilj da

  usmeri nastavnike na osposobljavanje

  uenika da sami dou do trajnog i

  primenljivog znanja i da prepoznaju

  uzrono-posledine odnose u svom

  okruenju.

  U maju mesecu, CSU KG je nastavio sa

  organizovanjem razliitih programa SU,

  te je 11. maja realizovana tribina pod

  nazivom Profesionalizacija zaposlenih

  u obrazovanju, iju akreditaciju je

  podrao CSU Kragujevac. Cilj ove

  tribine je razvoj i unapreenje

  profesionalnih kompetencija nastavnika,

  upoznavanje uesnika sa elementima

  profesije i neophodnosti profesio-

  nalizacije nastavnikog zanimanja i dr.

  Pored tribine, istog dana odran je i

  seminar Ugledni asprilika za sve.

  U periodu od 15. do 17. maja, 2014.

  godine, realizovana je ovogodinja

  TEPE konferencija, na Uiteljskom

  fakultetu u Zagrebu.

  Tema ovogodinje meunarodne

  konferencije bila je Overcoming

  Fragmentation in Teacher Education

  Policy and Practice- Prevazilaenje

  razlike izmeu obrazovnih politika i

  obrazovne prakse.

  Na ovogodinjoj konferenciji

  uvaeni is traivai iz sfere

  obrazovanja, profesori i nastavnici

  praktiari iz cele Evrope govorili su

  o kvalitetu obrazovanja nastavnika, o

  veoj koherentnosti razliitih

  aspekata profesionalnog razvoja

  na s tavn ika , o usk la eno s t i

  inicijalnog obrazovanja, indukcije

  (uk l j uu j u i men to r s tvo ) i

  kontinuiranog profesionalnog

  razvoja, i dr.

  Na ovogodinjoj konferenciji Mrea

  RC i CSU Srbije predstavila je

  istraivanje potreba nastavnika na

  osnovu kojeg je kreiran i akreditovan

  novi program strunog usavravanja

  koji e biti namenjen nastavnicima

  koji imaju do 5 godina radnog

  i s k u s t v a , t j . na s t a vn i c ima

  poetnic ima . Ovaj program

  predstavl ja samo j ednu od