bilten br 1 snsd srebrenica

Download BILTEN br  1 SNSD  SREBRENICA

Post on 29-Jun-2015

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BILTENSNSD

OO SNSD SRBRENICAGodina:1

Informativno glasilo op{tinskog odboraBroj: 1 januar 2007. god.RE^-DVE UREDNI[TVA U ovom broju donosimo: - Intervju sa predsj. OO SNSD Srebrenica. - Intervju sa predsj. IO SNSD Srebrenica. - Aktivnost iz Op{tinskog odbora, - Aktivnosti iz IO OO SNSD Srebrenica - Aktivnosti iz mjesni odbora, - Aktiv mladi SNSD-a, - Aktiv `ena SNSD-a, - Promotivne aktivnostiTira`: 1000 primjerakaZbog razu|enosti teritorije na{e op{tine i medijske blokade skoro pola djela op{tine,zbog nedovoqno informacija o aktivnostima vlade rs,odlu~ili smo da pokrenemo informativni BILTEN na{eg op{tinskog odbora.On bi izlazio povremeno i davao bi informacije na{em ~lanstvu,simpatizerima SNSD-a i cjelom stanovni{tvu op{tine Srebrenica o aktivnostima i radu OO SNSD-a u Srebrenici,o radu na{eg odborni~kog kluba u SO Srebrenica o aktivnostima na{ih MO i radu Aktiva mladih i Aktiva ` e n a S N S D - a u Srebrenici.Tako|e bilten bi davao i informacije o na{im istaknutim aktivistima u raznim sferama dru{tvenog djelovawa.Nadamo se da }e na{i ~itaoci biti zadovoqni pru`enim informacijama. @elimo da budemo na usluzi na{eg ~lanstva i na{ih simpatizera.

KLUB ODORNIKA SNSD-a PRIORITETI SNSD-a u Buxetu Op{tine Srebrenica Na zadwoj sjednici sjednici SO Srebrenica koju je vodio na{ predsjednik stranke usvojen je nacrt Programa rada SO Srebrenica za 2007 god. Program rada Skup{tine za 2007. god kako nam je rekao dr Pavlovi} treba da da akcenat na razvojne programe op{tine koji }e se zasnovati na kreirawu novih radnih mjesta uglavnom za mala i sredwa preduze}a.Program }e sadr`avati i SNSD prioritete za 2007. God. A koji }e biti ugra|eni u buxetu op{tine Srebrenica.

Ure|iva~ki kolegijum: - Petrovi} Predrag, - Dragi} Gli{i}, - Zeki} @eqko, - Ru`ica Jankovi}, - Vladan Milovanovi}. Grafi~ka priprema: - Dragi} Gli{i}, Glavni urednik: Radomir dr Pavlovi} Za izdava~a: OO SNSD Srebrenica. Adresa: Op{tina Srebrenica, Ulica Titova br. 24 (Stara zgrada MUP-a) Bilten izlazi povremeno.

Tribina SNSD u Skelanima

STRANA 2

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1

Intervju: PAVLOVI] dr RADOMIR- preds.OO SNSD-a Srebrenica

RECEPT ZA USPJEH : TIMSKI RAD I RE^ENO - URA\ENOD.GLI[I]: G-dine Pavlovi}u skoro je 3,5 god kako ste predsj. OO SNSD-a u Srebrenici,recite nam {ta je sve ura|eno u va{oj partiji za ovo vrijeme? Dr Pavlovi}: Za predsjednika OO SNSD Srebrenica sam izabran na unutarstrana~kim izborima u proqe}e 2003. god u uslovima kada je SDS neprikosnoveno vladao na ovim prostorima jer je na op{tim izborima 2002. god. Imao dva puta boqi izborni rezultat od SNSD a ~iji je predsjednik u to vrijeme bio Budimir Maksimovi}.( SDS:SNSD = 1281: 591 glasova). Zatekli smo prostorije stranke u zgradi suda bez inventara koji je odnesen sa papirologijom rasutoj po podu. Eto tako sam ja po~eo praviti OO na{e partije u Srebrenici. Na tim izborima izabran je novi OO od 25 qudi i drugi organi stranke. Izabrano je i novo rukovodstvo stranke sa predsjednikom, dva potpredsjednika, sekretarom i izvr{nim odborom. Za predsjednika IO izabran je Predrag Petrovi} a za predsjednika op{tinskog odbora je izabrana moja malenkost. Usledio je period organizacionog ja~awa partije , formirawe novih mjesnih odbora ,formirawe aktiva mladih i aktiva `ena kao i rad na terenu sa stanovni{tvom i novi pristup u radu op{tinskog odbora i ve}a odgovornost ~lanova prema partiji, zna~i jedan ve}i partijski rad koji treba da bude timski i koordiniran. D.GLI[I]: ... i onda dolaze lokalni izbori u oktobru 2004 god. Kako su tekle pripreme u va{oj partiji za te izbore? Dr Pavlovi}: Pa mi smo se za godinu dana dosta dobro stabilizovali partiju, formirali smo nekoliko novih Mjesnih odbora, u partijski rad vi{e su ukqu~eni mladi i `ene, bila je dobra koordinacija na cjelom prostoru op{tine naro~ito izme|u Skelana i Srebrenice gdje je i najve}i broj `iteqa. Izbore u oktobru 2004 god do~ekali smo spremno i prvi put od prvih vi{estrana~kih izbora (1990) SNSD je u Srebrenici pobjedio SDS i postao najja~a srpska partija.Ta pobjeda bila je ubjedqiva tako da smo skoro duplo smo imali vi{e glasova od SDS(1100:696), iako su oni bili u koaliciji sa Demokratskom strankom RS, ~iji je predstavnik imao 166 glasova. Kada oduzmemo te glasove DS onda je pobjeda SNSD bila vi{e od duplo. Ta pobjeda je dobro odjeknula u vrhu partije pa smo bili jedan od rjetkih OO na koga se nisu odnosili zakqu~ci Glavnog Odbora stranke u pogledu rekonstrukcije ili drugih mjera koje su bile nalo`ene.To je znak dobrog rada na{eg OO, IO i mjesnih odbora. D.GLI[I]: Koji su daqi zadaci partije? Dr Pavlovi}: Nakon lokalnih izbora slijedilo je daqe ja~awe partije u smislu formirawa novih mjesnih odbora. Sada imamo 9 MO. Partija se pripremala i za izbore u Mjesnim zajednicama. Dobili smo sedam predsjednika mjesnih zajednica, a u dvije mjesne zajednice imamo ve}inu u savjetu, ali ne i svog predsjedika. Partija je sve vi{e i vi{e ja~ala zahvaquju}i ozbiqnom i timskom radu wenog rukovodstva. To se vi|elo i na terenu gdje smo pokrenuli mnoge projekte od elektrifikacije MZ, do izgradwe puteva, ku}a i obnove doma}instava. Na prostoru Srebrenice po~eli su se otvarati novi pogoni koji su kreirali nova radna mjesta, a u Skelanski kraj je do{la japanska rayvojna agencija JICA koja ima zadatak da podstakne razvoj ovog kraja u poqoprivredi. D.GLI[I]: I onda dolaze op{ti izbori 2006 god... Dr Pavlovi}: Tako je. Nakon petogodi{we vladavine SDS-a na republi~kom nivou koji je ostavio katastrofalne rezultatu u ovoj op{tini od 2000-2006 godine na vlast u aprilu dolazi vlada SNSD-a na ~elu sa premijerom Miloradom Dodikom. Po~ele su ozbiqne pripreme u na{em op{tinskom odboru, formiran je izborni {tab na ~elu sa Predragom Petrovi}em koji je bio predsjednik izbornog {taba i za vrijeme lokalnih izbora 2004 god. Izabran je novi aktiv mladih SNSD-a sa novim predsjednikom Nadom Milosavqevi}. Reorganizovani su Mjesni odbori. Izborni stab je dao zadu`ewa svakom svom ~lanu i svi smo preuzeli obaveze za izborni rezultat i stavili svoje potpise. Spremno smo do~ekali izbore i zabiqe`ili jo{ boqi izborni rezultat nego 2004 god. Za parlamentarnu skup{tinu BiH SNSD je imao 2042 glasa, za Neboj{u Radmanovi}a 1945, za Milana Jeli}a oko 1800 glasova, za NS RS 1580 glasova. Zna~i u prosjeku preko 1800 glasova za sve nivoe vlasti. SNSD je u Srebrenici imao vi{e glasova nego sve srpske partije zajedno. Od ukupno glasova 45% otpata na glasove sa Skelanskog kraja, a 55% na glasove iz Srebrenice, Gostiqa i Poto~ara. Pobjedili smo SDS za vi{e od duplo (1580:660). Srebrenica i Mili}i su jedine dvije op{tine na ovoj regiji gdje smo uzastopno pobjedili na izborima i duplo u odnosu na SDS i 2004 i 2006 god. D.GLI[I]: [ta sada posle ovako velike pobjede SNSD na svim nivoima, {ta }e biti glavni zadaci va{eg op{tinskog odbora? Dr Pavlovi}: Odmah posle izbora imali smo sastanak OO SSD-a g|e smo analizirali izborne rezultate i odredili nove pravce. Donijeli smo niz zakqu~aka koji se odnose na daqi partijski rad i daqe ja~awe ovog odbora. U roku od 6 mjeseci nakon op{tih izbora treba da se odr`e i unutarpartijski izbori.Sada na{u pobjedu treba da pretvorimo djela, da ispunimo predizborna obe}awa gra|anima. Ve} ima nekih pomaka prema vladi RS. U novom buxetu Vlade RS bi}e obezbje|eno 500.000,00 KM za interno raseqeno stanovnistvo ove op{tine, zatim zna~ajna sredstva za stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca u ovoj op{tini, zatim rje{avawe pitawa rudnika Sase, rudnika boksita, rjesavawe AD Ferosa i AD Limka u Skelanima, povla~ewe sredstava iz investicionog fonda za razvoj poqoprivrede i sredstava za razvoj drvne industrije, zatim sredstava i iz drugih fondova, za zapo{qavawe, stambenog i dr. Kao kruna rada SNSD o~ekujemo po~etak asfaltirawa regionalnih puteva Skelani-Bratunac i Skelani-Srebrenica . Vjerovatno to nije sve. Moramo vi{e misliti na mlade i `ene... Foto Radomir dr Pavlovi}

Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1OP[TINA SREBRENICA OO SNSD SREBRENICA Datum;29.10.2006 god.

STRANA 3

Sjednica je oz`ana u prostorijama Mjesne zajednice Skelani sa po~etkom u 17 ~.Sjednici je prisustvovalo 19 od 25 ~lanova op{tinskog odbora. Na sjednici je bio prisutan i Budimir Maksimovic ~lan GO i Savo Jovanovi} predsjednik Statutarne komisije op{tinskog odbora. Na sjednici je usvojen jednoglasno slede}i

ZAKQU^CI SA XII SJEDNICE OO SNSD SREBRENICA ODR@ANOG 28.10.2006 god U SKELANIMA

DNEVNI RED1.Izvjestaj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica sa predlogom mjera. Izvjestilac dr Pavlovi} predsjednik OO. a) Usvajawe zakqu~aka IO OO SNSD Srebrenica od 13.10.2006. b) Prijedlog za rekonstrukciju Op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama i prijedloga mjesnih odbora Skelani i Srebrenica kao i prijedloga Aktiva mladih. 2.Dono{ewe Odluke o izradi Programa za razvoj op{tine Srebrenica. 3.Imenovawe komisije OO koja }e dostaviti izvje{taj o postovawu Pravilnika o strana~koj disciplini i odgovornosti na{ih ~lanova 4.Teku}a pitawa

ZAKQU^CI1.Usvojeni su zakqu~ci IO OO SNSD Srebrenica. Za je glasalo 15, uzdr`ano 4, nijedan protiv od ~lanova OO. Dostavqamo vam zakqu~ke u prilogu. 2.Usvojen je izvje{taj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica koji je podnio predsedik OO Pavlovi} dr Radomir. Za 15, uzdr`ano 3, protiv 1. Prijedlog Budimira Maksimovi}a da se izvje{taj vrati na doradu nije pro{ao. Za wegov prijedlog je glasalo 4, a protiv 15 ~lanova op{tinskog odbora. Uz ovaj izvje{taj usvojen je i slede}i ZAKQU^AK: Da se dostavi IO i OO Informacija o zacrtanom i ostvarenom finansijskom Planu sa analitickim pristupom. Glasalo 18 za. b) Uokviru ove ta~ke razmatrana je i rekonstrukcija op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama wenih ~lanova a na osnovu prijedloga MO Skelani,Srebrenica i Aktiva mladih.Dao je i tuma~ewe predsjednik Statutarne komisije Savo Jovanovi} tuma~e}i ~lan 16 Satuta stranke. Na prijedlog MO Skela