BILTEN br 1 SNSD SREBRENICA

Download BILTEN br  1 SNSD  SREBRENICA

Post on 29-Jun-2015

213 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>BILTENSNSD</p> <p>OO SNSD SRBRENICAGodina:1</p> <p>Informativno glasilo op{tinskog odboraBroj: 1 januar 2007. god.RE^-DVE UREDNI[TVA U ovom broju donosimo: - Intervju sa predsj. OO SNSD Srebrenica. - Intervju sa predsj. IO SNSD Srebrenica. - Aktivnost iz Op{tinskog odbora, - Aktivnosti iz IO OO SNSD Srebrenica - Aktivnosti iz mjesni odbora, - Aktiv mladi SNSD-a, - Aktiv `ena SNSD-a, - Promotivne aktivnostiTira`: 1000 primjerakaZbog razu|enosti teritorije na{e op{tine i medijske blokade skoro pola djela op{tine,zbog nedovoqno informacija o aktivnostima vlade rs,odlu~ili smo da pokrenemo informativni BILTEN na{eg op{tinskog odbora.On bi izlazio povremeno i davao bi informacije na{em ~lanstvu,simpatizerima SNSD-a i cjelom stanovni{tvu op{tine Srebrenica o aktivnostima i radu OO SNSD-a u Srebrenici,o radu na{eg odborni~kog kluba u SO Srebrenica o aktivnostima na{ih MO i radu Aktiva mladih i Aktiva ` e n a S N S D - a u Srebrenici.Tako|e bilten bi davao i informacije o na{im istaknutim aktivistima u raznim sferama dru{tvenog djelovawa.Nadamo se da }e na{i ~itaoci biti zadovoqni pru`enim informacijama. @elimo da budemo na usluzi na{eg ~lanstva i na{ih simpatizera.</p> <p>KLUB ODORNIKA SNSD-a PRIORITETI SNSD-a u Buxetu Op{tine Srebrenica Na zadwoj sjednici sjednici SO Srebrenica koju je vodio na{ predsjednik stranke usvojen je nacrt Programa rada SO Srebrenica za 2007 god. Program rada Skup{tine za 2007. god kako nam je rekao dr Pavlovi} treba da da akcenat na razvojne programe op{tine koji }e se zasnovati na kreirawu novih radnih mjesta uglavnom za mala i sredwa preduze}a.Program }e sadr`avati i SNSD prioritete za 2007. God. A koji }e biti ugra|eni u buxetu op{tine Srebrenica.</p> <p>Ure|iva~ki kolegijum: - Petrovi} Predrag, - Dragi} Gli{i}, - Zeki} @eqko, - Ru`ica Jankovi}, - Vladan Milovanovi}. Grafi~ka priprema: - Dragi} Gli{i}, Glavni urednik: Radomir dr Pavlovi} Za izdava~a: OO SNSD Srebrenica. Adresa: Op{tina Srebrenica, Ulica Titova br. 24 (Stara zgrada MUP-a) Bilten izlazi povremeno.</p> <p>Tribina SNSD u Skelanima</p> <p>STRANA 2</p> <p>BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1</p> <p>Intervju: PAVLOVI] dr RADOMIR- preds.OO SNSD-a Srebrenica</p> <p>RECEPT ZA USPJEH : TIMSKI RAD I RE^ENO - URA\ENOD.GLI[I]: G-dine Pavlovi}u skoro je 3,5 god kako ste predsj. OO SNSD-a u Srebrenici,recite nam {ta je sve ura|eno u va{oj partiji za ovo vrijeme? Dr Pavlovi}: Za predsjednika OO SNSD Srebrenica sam izabran na unutarstrana~kim izborima u proqe}e 2003. god u uslovima kada je SDS neprikosnoveno vladao na ovim prostorima jer je na op{tim izborima 2002. god. Imao dva puta boqi izborni rezultat od SNSD a ~iji je predsjednik u to vrijeme bio Budimir Maksimovi}.( SDS:SNSD = 1281: 591 glasova). Zatekli smo prostorije stranke u zgradi suda bez inventara koji je odnesen sa papirologijom rasutoj po podu. Eto tako sam ja po~eo praviti OO na{e partije u Srebrenici. Na tim izborima izabran je novi OO od 25 qudi i drugi organi stranke. Izabrano je i novo rukovodstvo stranke sa predsjednikom, dva potpredsjednika, sekretarom i izvr{nim odborom. Za predsjednika IO izabran je Predrag Petrovi} a za predsjednika op{tinskog odbora je izabrana moja malenkost. Usledio je period organizacionog ja~awa partije , formirawe novih mjesnih odbora ,formirawe aktiva mladih i aktiva `ena kao i rad na terenu sa stanovni{tvom i novi pristup u radu op{tinskog odbora i ve}a odgovornost ~lanova prema partiji, zna~i jedan ve}i partijski rad koji treba da bude timski i koordiniran. D.GLI[I]: ... i onda dolaze lokalni izbori u oktobru 2004 god. Kako su tekle pripreme u va{oj partiji za te izbore? Dr Pavlovi}: Pa mi smo se za godinu dana dosta dobro stabilizovali partiju, formirali smo nekoliko novih Mjesnih odbora, u partijski rad vi{e su ukqu~eni mladi i `ene, bila je dobra koordinacija na cjelom prostoru op{tine naro~ito izme|u Skelana i Srebrenice gdje je i najve}i broj `iteqa. Izbore u oktobru 2004 god do~ekali smo spremno i prvi put od prvih vi{estrana~kih izbora (1990) SNSD je u Srebrenici pobjedio SDS i postao najja~a srpska partija.Ta pobjeda bila je ubjedqiva tako da smo skoro duplo smo imali vi{e glasova od SDS(1100:696), iako su oni bili u koaliciji sa Demokratskom strankom RS, ~iji je predstavnik imao 166 glasova. Kada oduzmemo te glasove DS onda je pobjeda SNSD bila vi{e od duplo. Ta pobjeda je dobro odjeknula u vrhu partije pa smo bili jedan od rjetkih OO na koga se nisu odnosili zakqu~ci Glavnog Odbora stranke u pogledu rekonstrukcije ili drugih mjera koje su bile nalo`ene.To je znak dobrog rada na{eg OO, IO i mjesnih odbora. D.GLI[I]: Koji su daqi zadaci partije? Dr Pavlovi}: Nakon lokalnih izbora slijedilo je daqe ja~awe partije u smislu formirawa novih mjesnih odbora. Sada imamo 9 MO. Partija se pripremala i za izbore u Mjesnim zajednicama. Dobili smo sedam predsjednika mjesnih zajednica, a u dvije mjesne zajednice imamo ve}inu u savjetu, ali ne i svog predsjedika. Partija je sve vi{e i vi{e ja~ala zahvaquju}i ozbiqnom i timskom radu wenog rukovodstva. To se vi|elo i na terenu gdje smo pokrenuli mnoge projekte od elektrifikacije MZ, do izgradwe puteva, ku}a i obnove doma}instava. Na prostoru Srebrenice po~eli su se otvarati novi pogoni koji su kreirali nova radna mjesta, a u Skelanski kraj je do{la japanska rayvojna agencija JICA koja ima zadatak da podstakne razvoj ovog kraja u poqoprivredi. D.GLI[I]: I onda dolaze op{ti izbori 2006 god... Dr Pavlovi}: Tako je. Nakon petogodi{we vladavine SDS-a na republi~kom nivou koji je ostavio katastrofalne rezultatu u ovoj op{tini od 2000-2006 godine na vlast u aprilu dolazi vlada SNSD-a na ~elu sa premijerom Miloradom Dodikom. Po~ele su ozbiqne pripreme u na{em op{tinskom odboru, formiran je izborni {tab na ~elu sa Predragom Petrovi}em koji je bio predsjednik izbornog {taba i za vrijeme lokalnih izbora 2004 god. Izabran je novi aktiv mladih SNSD-a sa novim predsjednikom Nadom Milosavqevi}. Reorganizovani su Mjesni odbori. Izborni stab je dao zadu`ewa svakom svom ~lanu i svi smo preuzeli obaveze za izborni rezultat i stavili svoje potpise. Spremno smo do~ekali izbore i zabiqe`ili jo{ boqi izborni rezultat nego 2004 god. Za parlamentarnu skup{tinu BiH SNSD je imao 2042 glasa, za Neboj{u Radmanovi}a 1945, za Milana Jeli}a oko 1800 glasova, za NS RS 1580 glasova. Zna~i u prosjeku preko 1800 glasova za sve nivoe vlasti. SNSD je u Srebrenici imao vi{e glasova nego sve srpske partije zajedno. Od ukupno glasova 45% otpata na glasove sa Skelanskog kraja, a 55% na glasove iz Srebrenice, Gostiqa i Poto~ara. Pobjedili smo SDS za vi{e od duplo (1580:660). Srebrenica i Mili}i su jedine dvije op{tine na ovoj regiji gdje smo uzastopno pobjedili na izborima i duplo u odnosu na SDS i 2004 i 2006 god. D.GLI[I]: [ta sada posle ovako velike pobjede SNSD na svim nivoima, {ta }e biti glavni zadaci va{eg op{tinskog odbora? Dr Pavlovi}: Odmah posle izbora imali smo sastanak OO SSD-a g|e smo analizirali izborne rezultate i odredili nove pravce. Donijeli smo niz zakqu~aka koji se odnose na daqi partijski rad i daqe ja~awe ovog odbora. U roku od 6 mjeseci nakon op{tih izbora treba da se odr`e i unutarpartijski izbori.Sada na{u pobjedu treba da pretvorimo djela, da ispunimo predizborna obe}awa gra|anima. Ve} ima nekih pomaka prema vladi RS. U novom buxetu Vlade RS bi}e obezbje|eno 500.000,00 KM za interno raseqeno stanovnistvo ove op{tine, zatim zna~ajna sredstva za stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca u ovoj op{tini, zatim rje{avawe pitawa rudnika Sase, rudnika boksita, rjesavawe AD Ferosa i AD Limka u Skelanima, povla~ewe sredstava iz investicionog fonda za razvoj poqoprivrede i sredstava za razvoj drvne industrije, zatim sredstava i iz drugih fondova, za zapo{qavawe, stambenog i dr. Kao kruna rada SNSD o~ekujemo po~etak asfaltirawa regionalnih puteva Skelani-Bratunac i Skelani-Srebrenica . Vjerovatno to nije sve. Moramo vi{e misliti na mlade i `ene... Foto Radomir dr Pavlovi}</p> <p>Januar 2007.</p> <p>BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1OP[TINA SREBRENICA OO SNSD SREBRENICA Datum;29.10.2006 god.</p> <p>STRANA 3</p> <p>Sjednica je oz`ana u prostorijama Mjesne zajednice Skelani sa po~etkom u 17 ~.Sjednici je prisustvovalo 19 od 25 ~lanova op{tinskog odbora. Na sjednici je bio prisutan i Budimir Maksimovic ~lan GO i Savo Jovanovi} predsjednik Statutarne komisije op{tinskog odbora. Na sjednici je usvojen jednoglasno slede}i</p> <p>ZAKQU^CI SA XII SJEDNICE OO SNSD SREBRENICA ODR@ANOG 28.10.2006 god U SKELANIMA</p> <p>DNEVNI RED1.Izvjestaj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica sa predlogom mjera. Izvjestilac dr Pavlovi} predsjednik OO. a) Usvajawe zakqu~aka IO OO SNSD Srebrenica od 13.10.2006. b) Prijedlog za rekonstrukciju Op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama i prijedloga mjesnih odbora Skelani i Srebrenica kao i prijedloga Aktiva mladih. 2.Dono{ewe Odluke o izradi Programa za razvoj op{tine Srebrenica. 3.Imenovawe komisije OO koja }e dostaviti izvje{taj o postovawu Pravilnika o strana~koj disciplini i odgovornosti na{ih ~lanova 4.Teku}a pitawa</p> <p>ZAKQU^CI1.Usvojeni su zakqu~ci IO OO SNSD Srebrenica. Za je glasalo 15, uzdr`ano 4, nijedan protiv od ~lanova OO. Dostavqamo vam zakqu~ke u prilogu. 2.Usvojen je izvje{taj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica koji je podnio predsedik OO Pavlovi} dr Radomir. Za 15, uzdr`ano 3, protiv 1. Prijedlog Budimira Maksimovi}a da se izvje{taj vrati na doradu nije pro{ao. Za wegov prijedlog je glasalo 4, a protiv 15 ~lanova op{tinskog odbora. Uz ovaj izvje{taj usvojen je i slede}i ZAKQU^AK: Da se dostavi IO i OO Informacija o zacrtanom i ostvarenom finansijskom Planu sa analitickim pristupom. Glasalo 18 za. b) Uokviru ove ta~ke razmatrana je i rekonstrukcija op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama wenih ~lanova a na osnovu prijedloga MO Skelani,Srebrenica i Aktiva mladih.Dao je i tuma~ewe predsjednik Statutarne komisije Savo Jovanovi} tuma~e}i ~lan 16 Satuta stranke. Na prijedlog MO Skelani zbog nedolaska na sjednice op{tinskog odbora i udaqavawa od politike SNSD-a i pribli`avawa politici SDS-a zamjeweni su ~lanovi op{tinskog odbora - Sne`ana Katani} i Jablanka Perendi} koja je odselila sa Skelana.Umjesto wih kooptirani su u Op{tinski odbor @IVANOVI] RADOJE i OBRADOVI] SLAVICA Za ovaj prijedlog je glasalo 16 za 3 uzdr`ana ~lana op{tinskog odbora Na prijedlog Aktiva mladih da u op{tinski odbor u|e sada{wi predsjednik Aktiva mladih. Porodica poginulog borca i apsolvent prava NADA MILOSAVQEVI] umjesto dosada{weg predsjednika Aktiva mladih Dragana Vujadinovi}a koji je i predsjednik UO Doma Zdravqa i predsjednik MZ Gostiq.Za ovaj prijedlog je glasalo 13 ~lanova op{tinskog odbora, tako da je novi ~lan op{tinskog odbora ispred Aktiva mladih Nada Milosavqevi}. Na prijedlog MO Srebrenica izvr{ena je zamjena Bore Petkovi}a zbog odlaska u Bijeqinu. Umjesto wega na predlog predsj MO Srebrenica kooptirana je u op{tinski odbor STEVANOVI] VERA.Ovaj prijedlog je dobio 14 glasova, 5 uzdr`anih Zbog nedolaska na sjednice op{tinskog odbora, 6 nedolazaka od 10 zamjewena je i JOVI] ALEKSANDRA. Umjesto we kooptiran je na{ raniji odbornik ZORICA NIKOLI] nastavnik u osnovnoj skoli u Srebrenici.Za ovaj prijedlog glasalo je 15 ~lanova op{tinskog odbora od 19.Uokviru ove ta~ke usvojen je i slede}i ZAKQU^AK: Da Statutarna komisija izvr{i Analizu prisustva svih ~lanova sjednicama op{tinskog odbora i da dostavi izvje{taj op{tinskom odboru sa predlogom mjera .Glasalo 15 .U prilogu izvje{taj predsj op{tinskog odbora o provedenim izborima. c)Uokviru ovog Izvje{taja usvojen je i Prijedlog za raspu{tawe MO Gostiq i MO Poto~ari kao i za rekonstrukciju MO Kalimanici i Kostolomci.Zadu`uje se predsj OO da imenuje povjerenike i izvr{i rekonstrukciju navedenih Mjesnih odbora. Rok 30 dana. 3.Donesena je Odluka o izradi Programa za Razvoj op{tine SREBRENICA koji }e se dostaviti Vladi RS. Za izradu su zadu`eni Pavlovi} Radomir, Budimir Maksimovi}, Savo Jovanovi}, Mirko Vasi}, Blagomir Jovanovi}, Svetozar Mitrovi} i Gli{i} Darko. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Rok 30 dana. 4.Fomirana Komisija koja }e dostaviti izvjestaj IO i OO SNSD Srebrenica o postovawu Pravilnika o strana~koj odgovornosti i disciplini u sastavu Savo Jovanovi}, Nada Milosavqevi} i Gli{i} Darko. Rok 30 dana. Glasalo 16 za, 3 uzdr`ano. 5.Odbornik DNS-a Milka Ranki} mo`e biti pridru`en ~lan na{eg kluba ali kao nezavisni odbornik a ne kao odbornik SNSD. Nakon izvjesnog vremena OO SNSD Srebrenica }e razmatrati wen zahtjev za prijem u stranku, s obzirom da je Milka Ranki} 2000 godine bila na listi Socijalista a 2004 na listi DNS-a. PREDSJEDNIK OO SNSD SREBRENIk Pavlovi} dr Radomir</p> <p>Odborni~ki kandidati SNSD na tribini u Srebrenici Januar 2007.</p> <p>BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1OO SNSD-a SREBRENICA Datum: 19.10.2006 g. REZIME OP[TIH IZBORA 01.10.2006 NA PODRU^JU OP[TINE SREBRENICA</p> <p>STRANA 4</p> <p>SNSD Boqi od SDS-a 2,5 puta ( 1580/650)</p> <p>Na podru~ju op{tine Srebrenica je glasalo oko 4300 glasa~a od toga je oko 300 neva`e}ih, zna~i ukupno oko 4000 od toga je oko 25 % Bo{waka ili 920 i oko 3100 Srba.SNSD je imao 2042 glasa za Parlament BiH. 1945 za Neboj{u Radmanovi}a 1780 za Milana Jeli}a 1580 za NS RS Op{tinski odbor je ostvario svoj izborni ciq u dosta prqavoj kampawi i medijskoj blokadi bez TV signala na skoro 50% teritorije op{tine.Ako tome dodamo i odre|ene snage na{e stranke koje su pri`eqkivale slab izborni rezultat i pad predsjenika OO SNSD i cjelokupnog aktuelnog OO SNSD, snage SDS-a ~ija je parola NA @IVOT ( i smrt) , onda ve}ina ~lanova OO treba da bude zadovoqna postignutim izbornim rezultatom jer je to uspjeh svih nas i ovog OO koji je pokazao jedinstvo koje je krunisano pobjedom. Ista}u samo neke parameter na{e izborne pobjede. Radikali) Bili smo boqi od SDS-a skoro 2,5 puta ( 1580/650) Finansijska sredstva za izbore su bila mala u odnosu na druge op{tine . Najboqi izborni rezultat su postigli MO Skelani 62 %, MO Crvica 62 %, MO Srebrenica 42 %, I MO Orahovica 47 %. Najboqi rezultat je bio na bira~kom mjestu u Toplici 78%. Najslabiji izborni rezultat je bio u MO Gostiq 26% I MO Poto~ari 29%. Od ~lanova izbornog {taba koji su bili zadu`eni za pojedine MO najslabiji izborni rezultat je donio Budimir Maksimovi} i Nikola Simi} koji su bili zadu`eni za MO Gostiq i MO Poto~ari. Od srpskog bira~kog tjela imali smo vi{e glasova nego sve srpske partije zajedno( SDS-DEPOS-PDP-DNS-</p> <p>- Predla`em da OO SNSD Srebrenica usvoji spisak aktivista koji su predlo`ili MO i aktiv mladih a koji su dopriweli izbornoj Pobjedi SNSD u Srebrenici. - Predla`em da po 5 aktivista za zahvalnice GO predlo`e ~etiri najboqa MO i to Skelani, Crvica, Srebrenica i Orahovica - Podr`avam zakqu~ke IO OO SNSD-a Srebrenica koji se odnose na Raspu{tawe MO Gostiq i Poto~ari i imenovawe povjerenika ~iji je zadatak da postupe po Pravilniku o unutarstrana~koj odgovornosti , disciplini i statutu stranke i Rekonstrukcija MO Kostolomci i Gostiq. - Upoznati OO o smjernicama i uputstvima GO . - Predla`em konsolidovawe, daqe ja~awe i reformisawe OO sa ve}im ukqu~ewem omladine i `ena. -...</p>