BILTEN br 1 SNSD SREBRENICA

Download BILTEN br  1 SNSD  SREBRENICA

Post on 29-Jun-2015

211 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

BILTENSNSD

OO SNSD SRBRENICAGodina:1

Informativno glasilo op{tinskog odboraBroj: 1 januar 2007. god.RE^-DVE UREDNI[TVA U ovom broju donosimo: - Intervju sa predsj. OO SNSD Srebrenica. - Intervju sa predsj. IO SNSD Srebrenica. - Aktivnost iz Op{tinskog odbora, - Aktivnosti iz IO OO SNSD Srebrenica - Aktivnosti iz mjesni odbora, - Aktiv mladi SNSD-a, - Aktiv `ena SNSD-a, - Promotivne aktivnostiTira`: 1000 primjerakaZbog razu|enosti teritorije na{e op{tine i medijske blokade skoro pola djela op{tine,zbog nedovoqno informacija o aktivnostima vlade rs,odlu~ili smo da pokrenemo informativni BILTEN na{eg op{tinskog odbora.On bi izlazio povremeno i davao bi informacije na{em ~lanstvu,simpatizerima SNSD-a i cjelom stanovni{tvu op{tine Srebrenica o aktivnostima i radu OO SNSD-a u Srebrenici,o radu na{eg odborni~kog kluba u SO Srebrenica o aktivnostima na{ih MO i radu Aktiva mladih i Aktiva ` e n a S N S D - a u Srebrenici.Tako|e bilten bi davao i informacije o na{im istaknutim aktivistima u raznim sferama dru{tvenog djelovawa.Nadamo se da }e na{i ~itaoci biti zadovoqni pru`enim informacijama. @elimo da budemo na usluzi na{eg ~lanstva i na{ih simpatizera.

KLUB ODORNIKA SNSD-a PRIORITETI SNSD-a u Buxetu Op{tine Srebrenica Na zadwoj sjednici sjednici SO Srebrenica koju je vodio na{ predsjednik stranke usvojen je nacrt Programa rada SO Srebrenica za 2007 god. Program rada Skup{tine za 2007. god kako nam je rekao dr Pavlovi} treba da da akcenat na razvojne programe op{tine koji }e se zasnovati na kreirawu novih radnih mjesta uglavnom za mala i sredwa preduze}a.Program }e sadr`avati i SNSD prioritete za 2007. God. A koji }e biti ugra|eni u buxetu op{tine Srebrenica.

Ure|iva~ki kolegijum: - Petrovi} Predrag, - Dragi} Gli{i}, - Zeki} @eqko, - Ru`ica Jankovi}, - Vladan Milovanovi}. Grafi~ka priprema: - Dragi} Gli{i}, Glavni urednik: Radomir dr Pavlovi} Za izdava~a: OO SNSD Srebrenica. Adresa: Op{tina Srebrenica, Ulica Titova br. 24 (Stara zgrada MUP-a) Bilten izlazi povremeno.

Tribina SNSD u Skelanima

STRANA 2

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1

Intervju: PAVLOVI] dr RADOMIR- preds.OO SNSD-a Srebrenica

RECEPT ZA USPJEH : TIMSKI RAD I RE^ENO - URA\ENOD.GLI[I]: G-dine Pavlovi}u skoro je 3,5 god kako ste predsj. OO SNSD-a u Srebrenici,recite nam {ta je sve ura|eno u va{oj partiji za ovo vrijeme? Dr Pavlovi}: Za predsjednika OO SNSD Srebrenica sam izabran na unutarstrana~kim izborima u proqe}e 2003. god u uslovima kada je SDS neprikosnoveno vladao na ovim prostorima jer je na op{tim izborima 2002. god. Imao dva puta boqi izborni rezultat od SNSD a ~iji je predsjednik u to vrijeme bio Budimir Maksimovi}.( SDS:SNSD = 1281: 591 glasova). Zatekli smo prostorije stranke u zgradi suda bez inventara koji je odnesen sa papirologijom rasutoj po podu. Eto tako sam ja po~eo praviti OO na{e partije u Srebrenici. Na tim izborima izabran je novi OO od 25 qudi i drugi organi stranke. Izabrano je i novo rukovodstvo stranke sa predsjednikom, dva potpredsjednika, sekretarom i izvr{nim odborom. Za predsjednika IO izabran je Predrag Petrovi} a za predsjednika op{tinskog odbora je izabrana moja malenkost. Usledio je period organizacionog ja~awa partije , formirawe novih mjesnih odbora ,formirawe aktiva mladih i aktiva `ena kao i rad na terenu sa stanovni{tvom i novi pristup u radu op{tinskog odbora i ve}a odgovornost ~lanova prema partiji, zna~i jedan ve}i partijski rad koji treba da bude timski i koordiniran. D.GLI[I]: ... i onda dolaze lokalni izbori u oktobru 2004 god. Kako su tekle pripreme u va{oj partiji za te izbore? Dr Pavlovi}: Pa mi smo se za godinu dana dosta dobro stabilizovali partiju, formirali smo nekoliko novih Mjesnih odbora, u partijski rad vi{e su ukqu~eni mladi i `ene, bila je dobra koordinacija na cjelom prostoru op{tine naro~ito izme|u Skelana i Srebrenice gdje je i najve}i broj `iteqa. Izbore u oktobru 2004 god do~ekali smo spremno i prvi put od prvih vi{estrana~kih izbora (1990) SNSD je u Srebrenici pobjedio SDS i postao najja~a srpska partija.Ta pobjeda bila je ubjedqiva tako da smo skoro duplo smo imali vi{e glasova od SDS(1100:696), iako su oni bili u koaliciji sa Demokratskom strankom RS, ~iji je predstavnik imao 166 glasova. Kada oduzmemo te glasove DS onda je pobjeda SNSD bila vi{e od duplo. Ta pobjeda je dobro odjeknula u vrhu partije pa smo bili jedan od rjetkih OO na koga se nisu odnosili zakqu~ci Glavnog Odbora stranke u pogledu rekonstrukcije ili drugih mjera koje su bile nalo`ene.To je znak dobrog rada na{eg OO, IO i mjesnih odbora. D.GLI[I]: Koji su daqi zadaci partije? Dr Pavlovi}: Nakon lokalnih izbora slijedilo je daqe ja~awe partije u smislu formirawa novih mjesnih odbora. Sada imamo 9 MO. Partija se pripremala i za izbore u Mjesnim zajednicama. Dobili smo sedam predsjednika mjesnih zajednica, a u dvije mjesne zajednice imamo ve}inu u savjetu, ali ne i svog predsjedika. Partija je sve vi{e i vi{e ja~ala zahvaquju}i ozbiqnom i timskom radu wenog rukovodstva. To se vi|elo i na terenu gdje smo pokrenuli mnoge projekte od elektrifikacije MZ, do izgradwe puteva, ku}a i obnove doma}instava. Na prostoru Srebrenice po~eli su se otvarati novi pogoni koji su kreirali nova radna mjesta, a u Skelanski kraj je do{la japanska rayvojna agencija JICA koja ima zadatak da podstakne razvoj ovog kraja u poqoprivredi. D.GLI[I]: I onda dolaze op{ti izbori 2006 god... Dr Pavlovi}: Tako je. Nakon petogodi{we vladavine SDS-a na republi~kom nivou koji je ostavio katastrofalne rezultatu u ovoj op{tini od 2000-2006 godine na vlast u aprilu dolazi vlada SNSD-a na ~elu sa premijerom Miloradom Dodikom. Po~ele su ozbiqne pripreme u na{em op{tinskom odboru, formiran je izborni {tab na ~elu sa Predragom Petrovi}em koji je bio predsjednik izbornog {taba i za vrijeme lokalnih izbora 2004 god. Izabran je novi aktiv mladih SNSD-a sa novim predsjednikom Nadom Milosavqevi}. Reorganizovani su Mjesni odbori. Izborni stab je dao zadu`ewa svakom svom ~lanu i svi smo preuzeli obaveze za izborni rezultat i stavili svoje potpise. Spremno smo do~ekali izbore i zabiqe`ili jo{ boqi izborni rezultat nego 2004 god. Za parlamentarnu skup{tinu BiH SNSD je imao 2042 glasa, za Neboj{u Radmanovi}a 1945, za Milana Jeli}a oko 1800 glasova, za NS RS 1580 glasova. Zna~i u prosjeku preko 1800 glasova za sve nivoe vlasti. SNSD je u Srebrenici imao vi{e glasova nego sve srpske partije zajedno. Od ukupno glasova 45% otpata na glasove sa Skelanskog kraja, a 55% na glasove iz Srebrenice, Gostiqa i Poto~ara. Pobjedili smo SDS za vi{e od duplo (1580:660). Srebrenica i Mili}i su jedine dvije op{tine na ovoj regiji gdje smo uzastopno pobjedili na izborima i duplo u odnosu na SDS i 2004 i 2006 god. D.GLI[I]: [ta sada posle ovako velike pobjede SNSD na svim nivoima, {ta }e biti glavni zadaci va{eg op{tinskog odbora? Dr Pavlovi}: Odmah posle izbora imali smo sastanak OO SSD-a g|e smo analizirali izborne rezultate i odredili nove pravce. Donijeli smo niz zakqu~aka koji se odnose na daqi partijski rad i daqe ja~awe ovog odbora. U roku od 6 mjeseci nakon op{tih izbora treba da se odr`e i unutarpartijski izbori.Sada na{u pobjedu treba da pretvorimo djela, da ispunimo predizborna obe}awa gra|anima. Ve} ima nekih pomaka prema vladi RS. U novom buxetu Vlade RS bi}e obezbje|eno 500.000,00 KM za interno raseqeno stanovnistvo ove op{tine, zatim zna~ajna sredstva za stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca u ovoj op{tini, zatim rje{avawe pitawa rudnika Sase, rudnika boksita, rjesavawe AD Ferosa i AD Limka u Skelanima, povla~ewe sredstava iz investicionog fonda za razvoj poqoprivrede i sredstava za razvoj drvne industrije, zatim sredstava i iz drugih fondova, za zapo{qavawe, stambenog i dr. Kao kruna rada SNSD o~ekujemo po~etak asfaltirawa regionalnih puteva Skelani-Bratunac i Skelani-Srebrenica . Vjerovatno to nije sve. Moramo vi{e misliti na mlade i `ene... Foto Radomir dr Pavlovi}

Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1OP[TINA SREBRENICA OO SNSD SREBRENICA Datum;29.10.2006 god.

STRANA 3

Sjednica je oz`ana u prostorijama Mjesne zajednice Skelani sa po~etkom u 17 ~.Sjednici je prisustvovalo 19 od 25 ~lanova op{tinskog odbora. Na sjednici je bio prisutan i Budimir Maksimovic ~lan GO i Savo Jovanovi} predsjednik Statutarne komisije op{tinskog odbora. Na sjednici je usvojen jednoglasno slede}i

ZAKQU^CI SA XII SJEDNICE OO SNSD SREBRENICA ODR@ANOG 28.10.2006 god U SKELANIMA

DNEVNI RED1.Izvjestaj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica sa predlogom mjera. Izvjestilac dr Pavlovi} predsjednik OO. a) Usvajawe zakqu~aka IO OO SNSD Srebrenica od 13.10.2006. b) Prijedlog za rekonstrukciju Op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama i prijedloga mjesnih odbora Skelani i Srebrenica kao i prijedloga Aktiva mladih. 2.Dono{ewe Odluke o izradi Programa za razvoj op{tine Srebrenica. 3.Imenovawe komisije OO koja }e dostaviti izvje{taj o postovawu Pravilnika o strana~koj disciplini i odgovornosti na{ih ~lanova 4.Teku}a pitawa

ZAKQU^CI1.Usvojeni su zakqu~ci IO OO SNSD Srebrenica. Za je glasalo 15, uzdr`ano 4, nijedan protiv od ~lanova OO. Dostavqamo vam zakqu~ke u prilogu. 2.Usvojen je izvje{taj o provedenim op{tim izborima na podru~ju op{tine Srebrenica koji je podnio predsedik OO Pavlovi} dr Radomir. Za 15, uzdr`ano 3, protiv 1. Prijedlog Budimira Maksimovi}a da se izvje{taj vrati na doradu nije pro{ao. Za wegov prijedlog je glasalo 4, a protiv 15 ~lanova op{tinskog odbora. Uz ovaj izvje{taj usvojen je i slede}i ZAKQU^AK: Da se dostavi IO i OO Informacija o zacrtanom i ostvarenom finansijskom Planu sa analitickim pristupom. Glasalo 18 za. b) Uokviru ove ta~ke razmatrana je i rekonstrukcija op{tinskog odbora na osnovu evidencije prisustva sjednicama wenih ~lanova a na osnovu prijedloga MO Skelani,Srebrenica i Aktiva mladih.Dao je i tuma~ewe predsjednik Statutarne komisije Savo Jovanovi} tuma~e}i ~lan 16 Satuta stranke. Na prijedlog MO Skelani zbog nedolaska na sjednice op{tinskog odbora i udaqavawa od politike SNSD-a i pribli`avawa politici SDS-a zamjeweni su ~lanovi op{tinskog odbora - Sne`ana Katani} i Jablanka Perendi} koja je odselila sa Skelana.Umjesto wih kooptirani su u Op{tinski odbor @IVANOVI] RADOJE i OBRADOVI] SLAVICA Za ovaj prijedlog je glasalo 16 za 3 uzdr`ana ~lana op{tinskog odbora Na prijedlog Aktiva mladih da u op{tinski odbor u|e sada{wi predsjednik Aktiva mladih. Porodica poginulog borca i apsolvent prava NADA MILOSAVQEVI] umjesto dosada{weg predsjednika Aktiva mladih Dragana Vujadinovi}a koji je i predsjednik UO Doma Zdravqa i predsjednik MZ Gostiq.Za ovaj prijedlog je glasalo 13 ~lanova op{tinskog odbora, tako da je novi ~lan op{tinskog odbora ispred Aktiva mladih Nada Milosavqevi}. Na prijedlog MO Srebrenica izvr{ena je zamjena Bore Petkovi}a zbog odlaska u Bijeqinu. Umjesto wega na predlog predsj MO Srebrenica kooptirana je u op{tinski odbor STEVANOVI] VERA.Ovaj prijedlog je dobio 14 glasova, 5 uzdr`anih Zbog nedolaska na sjednice op{tinskog odbora, 6 nedolazaka od 10 zamjewena je i JOVI] ALEKSANDRA. Umjesto we kooptiran je na{ raniji odbornik ZORICA NIKOLI] nastavnik u osnovnoj skoli u Srebrenici.Za ovaj prijedlog glasalo je 15 ~lanova op{tinskog odbora od 19.Uokviru ove ta~ke usvojen je i slede}i ZAKQU^AK: Da Statutarna komisija izvr{i Analizu prisustva svih ~lanova sjednicama op{tinskog odbora i da dostavi izvje{taj op{tinskom odboru sa predlogom mjera .Glasalo 15 .U prilogu izvje{taj predsj op{tinskog odbora o provedenim izborima. c)Uokviru ovog Izvje{taja usvojen je i Prijedlog za raspu{tawe MO Gostiq i MO Poto~ari kao i za rekonstrukciju MO Kalimanici i Kostolomci.Zadu`uje se predsj OO da imenuje povjerenike i izvr{i rekonstrukciju navedenih Mjesnih odbora. Rok 30 dana. 3.Donesena je Odluka o izradi Programa za Razvoj op{tine SREBRENICA koji }e se dostaviti Vladi RS. Za izradu su zadu`eni Pavlovi} Radomir, Budimir Maksimovi}, Savo Jovanovi}, Mirko Vasi}, Blagomir Jovanovi}, Svetozar Mitrovi} i Gli{i} Darko. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Rok 30 dana. 4.Fomirana Komisija koja }e dostaviti izvjestaj IO i OO SNSD Srebrenica o postovawu Pravilnika o strana~koj odgovornosti i disciplini u sastavu Savo Jovanovi}, Nada Milosavqevi} i Gli{i} Darko. Rok 30 dana. Glasalo 16 za, 3 uzdr`ano. 5.Odbornik DNS-a Milka Ranki} mo`e biti pridru`en ~lan na{eg kluba ali kao nezavisni odbornik a ne kao odbornik SNSD. Nakon izvjesnog vremena OO SNSD Srebrenica }e razmatrati wen zahtjev za prijem u stranku, s obzirom da je Milka Ranki} 2000 godine bila na listi Socijalista a 2004 na listi DNS-a. PREDSJEDNIK OO SNSD SREBRENIk Pavlovi} dr Radomir

Odborni~ki kandidati SNSD na tribini u Srebrenici Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1OO SNSD-a SREBRENICA Datum: 19.10.2006 g. REZIME OP[TIH IZBORA 01.10.2006 NA PODRU^JU OP[TINE SREBRENICA

STRANA 4

SNSD Boqi od SDS-a 2,5 puta ( 1580/650)

Na podru~ju op{tine Srebrenica je glasalo oko 4300 glasa~a od toga je oko 300 neva`e}ih, zna~i ukupno oko 4000 od toga je oko 25 % Bo{waka ili 920 i oko 3100 Srba.SNSD je imao 2042 glasa za Parlament BiH. 1945 za Neboj{u Radmanovi}a 1780 za Milana Jeli}a 1580 za NS RS Op{tinski odbor je ostvario svoj izborni ciq u dosta prqavoj kampawi i medijskoj blokadi bez TV signala na skoro 50% teritorije op{tine.Ako tome dodamo i odre|ene snage na{e stranke koje su pri`eqkivale slab izborni rezultat i pad predsjenika OO SNSD i cjelokupnog aktuelnog OO SNSD, snage SDS-a ~ija je parola NA @IVOT ( i smrt) , onda ve}ina ~lanova OO treba da bude zadovoqna postignutim izbornim rezultatom jer je to uspjeh svih nas i ovog OO koji je pokazao jedinstvo koje je krunisano pobjedom. Ista}u samo neke parameter na{e izborne pobjede. Radikali) Bili smo boqi od SDS-a skoro 2,5 puta ( 1580/650) Finansijska sredstva za izbore su bila mala u odnosu na druge op{tine . Najboqi izborni rezultat su postigli MO Skelani 62 %, MO Crvica 62 %, MO Srebrenica 42 %, I MO Orahovica 47 %. Najboqi rezultat je bio na bira~kom mjestu u Toplici 78%. Najslabiji izborni rezultat je bio u MO Gostiq 26% I MO Poto~ari 29%. Od ~lanova izbornog {taba koji su bili zadu`eni za pojedine MO najslabiji izborni rezultat je donio Budimir Maksimovi} i Nikola Simi} koji su bili zadu`eni za MO Gostiq i MO Poto~ari. Od srpskog bira~kog tjela imali smo vi{e glasova nego sve srpske partije zajedno( SDS-DEPOS-PDP-DNS-

- Predla`em da OO SNSD Srebrenica usvoji spisak aktivista koji su predlo`ili MO i aktiv mladih a koji su dopriweli izbornoj Pobjedi SNSD u Srebrenici. - Predla`em da po 5 aktivista za zahvalnice GO predlo`e ~etiri najboqa MO i to Skelani, Crvica, Srebrenica i Orahovica - Podr`avam zakqu~ke IO OO SNSD-a Srebrenica koji se odnose na Raspu{tawe MO Gostiq i Poto~ari i imenovawe povjerenika ~iji je zadatak da postupe po Pravilniku o unutarstrana~koj odgovornosti , disciplini i statutu stranke i Rekonstrukcija MO Kostolomci i Gostiq. - Upoznati OO o smjernicama i uputstvima GO . - Predla`em konsolidovawe, daqe ja~awe i reformisawe OO sa ve}im ukqu~ewem omladine i `ena. - Predla`em analizu prisutnosti ~lanova OO dosada{wim Sjednicama i predlog mjera koje bi i{le u prethodno iznijetim prijedlozima. Predsjednik OO SNSD Srebrenica Radomir dr Pavlovi}

Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1

STRANA 5

Saop{tewe iz sekretarijata GO SNSD - B.Luka

Januar 2007.

STRANA 6

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1 Predsjednik MO SNSD Srebrenica Dragan Zeki} NOVA POLITIKA ZA VO\EWE GRADA

MO SNSD Srebrenica je najve}i MO na podru~ju op{tine. On broji 31 ~lana. U`e operativno tijelo MO je predsjedni{tvo od 11 ~lanova. Na zadwim op{tim izborima ovaj MO je postigao dobre rezultate i na{a partija je u samom gradu je imala najboqi izborni rezultat od svih politi~kih partija. To je znak dobrog rada i dobre organizacije ovog MO. MO ima redovne sastanke sa svojim ~lanstvom i svaki ~lan ima svoju izbornu bazu od benzinske pumpe do Doma kulture i Petri~e. Veliki doprinos u radu MO daju mladi i `ene. Na{a daqa politika }e se zasnivati na omasovqavawu ove na{e partije u gradu na jo{ve}em u~e{}u `ena i mladih. Partijski rad mora biti odgovorniji, disciplinovaniji uvo|ewem partijske ~lanarine i afirmacijom ideja na{e stranke. Bori}emo se za {to ve}e zapo{qavawe mladih , za brigu o ponzionerima i socijalno ugro`enim kategorijama stanovni{tva. Bori}emo se za {to boqu zdrvstvenu za{titu, obrazovawe, razvoj sporta i ja~awe kulturni aktivnosti u gradu. Moramo pokazati novu energiju i snagu u odnosu na politiku koja je do sada vodjena u gradu. Nadamo se da }e premijer Dodik zna~ajno pomo}i razvoj Srebrenice i doprinetu boqem `ivotu u Srebrenici.

Predsjednik MO SNSD Srebrenica Dragan Zeki}

Milorad Dodik, predsjednik SNSD ASVALTIRAWE REGIONALNIH PUTEVA Obe}avam vam na proqe}e put Srebrenica-Skelani i Skelani - Bratunac i tada }u opet do}i me|u vas da to proslavimo. Ho}u da vam ka`em da nema izdvajawa Srebrenice od RS nema ni{ta od nekakvog distrikta. Mi tra`imo jednak tretman za sve, mi moramo da uredimo RS, a ne da se zavaravamo praznim obe}awima kao {to je Srbija do Tokija.

Predrag Petrovi}, predsjednik IO OO SNSD Srebrenica ENERGI^NIJE KA REALICIJI PROGRAMA SNSD-A

Bili ste predsjednik Op{tinskog izbornog {taba na Izborima 2004.g kao i na ovogodi{wim, kako komentari{ete rezultat ostvaren u Srebrenici? Naravno da je zadovoqstvo pobjediti SDS u Srebrenici dvostruko ili trostruko ve}im rezultatom, ali to je samo djelimi~no posqedica dobrog rada OI-a. Rezultati su odraz kvalitetnog rada OO i wegovog rukovodstva u protekle 4 godine. Mjesni odbori su pokazali svoju snagu i organizovanost.Neki su u tome bili uspje{niji, a neko mawe uspje{ni. Tamo gdje je rezultat bio slabiji od

Predrag Petrovi}, predsjednik IO OO SNSD Srebrenica

Bili ste predsjednik Op{tinskog izbornog {taba na Izborima 2004.g kao i na ovogodi{wim, kako komentari{ete rezultat ostvaren u Srebrenici? Naravno da je zadovoqstvo pobjediti SDS u Srebrenici dvostruko ili trostruko ve}im rezultatom, ali to je samo djelimi~no posqedica dobrog rada OI-a. Rezultati su odraz kvalitetnog rada OO i wegovog rukovodstva u protekle 4 godine. Mjesni odbori su pokazali svoju snagu i organizovanost.Neki su u tome bili uspje{niji, a neko mawe uspje{ni. Tamo gdje je rezultat bio slabiji od prosjeka odmah smo krenuli u rekonstrukciju MO i ta je pri~a ve}zavr{ena.

Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1

STRANA 7

SNSD-Prioriteti u 2007 god. po mjesnim zajednicamaMZ-GOSTIQ- Nastavak rasvjete 5-6 stubova, Elektrifikacija sela MZ POTO^ARI-@uti most: Rasvjeta 5-6 stubova, regulisawe korita rijeke Kri`evice zbog plavqewa naseqa MZ ORAHOVICA- lokalni put Bibi}i-Bojna - Debelo brdo du`ina oko 2 km. Projekat koji nije pro{ao u participativnom buxetirawu-UNDP MZ TOPLICA- Lokalni Vodovod, Lokalni put Predola-Pod{evar-Pribidoli oko 1,5 km, lokalni put Jezero Krsta~a 2 km, MZ CRVICA- Lokalni put Bujakovi}i-Gruj~ici oko 3 km.Rekonstrukcija vodovoda za osnovnu {kolu, pro~i{}avawe lokalnog puta Petri~a - Baji}i 1,5 km, Petri~a Mjerkovi}i -,0,7 km MZ SKELANI- Lokalni put Dobrak-Zguwa-Pajici oko 4 km. Sanacija lokalnog vodovoda u Skelanima je jedan od ve}ih projekata. Lokalni put Skelani- Alimani 2,5 km Sanacija lokalnog igralista u Kalimani}ima Kongresna ili sala za sastanke u Mjesnom Uredu Skelani Pro{irewe uli~ne rasvjete Kalimani}i-Crni Potok. Elektrifikacija sela Savi}a. MZ KOSTOLOMCI- Lokalni put ]osici- Pribojevici oko 2km MZ KRWICI-RATKOVICI: Elektrifikacija MZ OSAT- Elektrifikacija Ka}ino brdo-Gruj~i}i-Crni vrh oko 1km. EKONOMSKI DIO: SNSD }e podr`ati razvojne projekte, osmisliti i realizovati novo zaposqavawe na Skelanskom kraju- JICA, Mersi Korps, Vo}ar, otkupi mlijeka, biqa, mje{aona Sto~ne hrane, proizvodwa meda, plastenici, su{ara, mini hladwa~a, ja~awe sto~nog fonda, Proizvodwa ribe, Otvarawe mini pogona za zaposqewe. OSTALI PROGRAMI PODR@ANI OD OO SNSD-: 1.Prevoz putnika Petri~a- Skelani 2x sedmi~no 2.Prevoz putnika Skelani-Kostolomci 1x sedm. 3.Vod vatrogasaca od 2 ~ovjeka ( 1+1) na Skelanima 4.Centar lokalnog razvoja u Skelanima (1+1), zapo~eta zgrada op{tine. 5.Program za ure|ewe grada Srebrenice sa sportskom Halom 6.Programe za otvarawe novih radnih mjesta na op{tini Srebrenica. 7. Program ure|ewa {etali{ta za Guber i turisti~ki program za jezero Peru}ac , rijeku Drinu i druge djelove op{tine. 8.Pomo} za zapo{qavawe SNSD kadrova

REALIZACIJA VE]IH PROJEKATA OD STRANE VLADE RS:1.Asvaltiawe regionalnog puta SkelaniSrebrenica, 2.Asvaltirawe regionalnog puta Skelani Bratunac 3.Pokretawe proizvodwe u strate{kim preduze}ima: Rudnik olova i cinka, Rudnik Boksita, Bawa Guber 4.Rje{avawe statusa firmi Limko Skelani i Feros Sebrenica 5.Programi iz drvnoprera|iva~ke industrije: Pilana Jadar, Agapos Skelani. 6.Programi razvoja rije~nog turizma i smeje{tajnih kapaciteta. 7.Projekti rekonstrukcije i obnove stambenih jedinica na podru~ju svih gore navedenih mjesnih zajednica.

Slavi{a Jovanovi}, Predsjednik kluba odbornika SNSD Srebrenica ,

Januar 2007.

STRANA 8

BILTEN OO SNSD SREBRENICA -BROJ 1 Ru`ica Jankovi}, predsjednik MO Skelani

MAKSIMALNO UKAZANO POVJEREWE OBAVEZUJE NAS NA ODGOVORNOSTVeliki broj programa iz oblasti infrastrukture i ekonomskog razvojaMjesni odbor Skelani obuhvata naseqena mesta MZ Skelani i MZ Toplica i jedan je od najboqih mjesnih odbora po ostvarenim rezultatima na zadwim op{tim izborima.Bira~ko mjesto na Jezeru imalo je procentualno najboqi izborni rezultat na op{tini.Predsjednik MO Skelani je Ru`ica Jankovi} koja je ujedno i odbornik u SO Srebrenica ispred na{e partije.Ona isti~e da je izborni rezultat dio timskog rada svih na{ih aktivista od kojih mogu ista}i samo neke poput Biqane,Nenada Tanasijevi}a, Belog, Radoja, Pe~enice, Slavice, Katani}a, Laze, zatim topli~ana Blagojevi}a, Kova~evi}a i dr. Tu posebno moram ista}i na{u omladinu koja je bila na{a udarna snaga da ih sve ne nabrajam.Jo{ jednom SNSD je u Skelanima bio na velikom zadatku i ostvario je ubjedqivu pobjedu u odnosu na sve druge partije.Samo smo SDS potukli vi{e od 3 puta (388:112) i pokazali da narod vjeruje nama, da jedino SNSD ne{to mo`e pomo}i narodu ovog kraja jer SNSD ima kadrove ima qude koji se ne bave la`ima i prevarama nego konkretnim djelima. Da vas posjetim da elektrifikacija MZ Toplica je do{la zahvaquju}i aktivnostima dr Pavlovi}a i na{e stranke, pa {kola i ambulanta na Jezeru, planinski dom, zatim sanacija lokalnih puteva u MZ Toplica za Krsta~u, Staj~i}e, Pale i dr. je rezultat rada na{e partije i wenih qudi. Izgradwa ku}a po Toplici i Ku{i}ima omogu}ila je povratak qudi na svoja ogwi{ta, ne u onom broju kolika je potra`wa ali mi }emo zna~ajno raditi i 2007 god na obnovi ku}a na prostoru mz Toplica i mz Skelani. U 2006 god sanirali smo i rekonstruisali lokalne puteve za Dvizovi}e,Savi}e Risti}e. Vr{i se i rekonstrukcija puta za Noga~evice koji se priprema za asfaltirawe. U svim ovim aktivnostima svoj doprinos su dali i predsjednici Mjesnih zajednica Skelani \uki} Milan i Toplice Boro Jankovi}.U budu}e na{a stranka }e raditi na ekonomskom oporavku ovih mjesnih zajednica naro~ito na re{avawu statusa fabrike Limko kao i formirawu ZZ i razvoju poqoprivrede, lova i ribolova i turizma na rijeci Drini. Najzna~ajnija aktivnost na{e partije u narednom periodu bi}e asfaltirawe regionalnog puta Skelani-Srebrenica, zatim pro{irewe rasvjete na Skelanima,otvarawe centra lokalnog razvoja u Skelanima, kongresne sale, pu{tawe TV predajnika na Stocu za programe iz RS i BiH. SNSD }e raditi na otvarawu mawih programa za preradu mlijeka, uzgoja ribe, preradu meda, proizvodwi koka nosiqa,mini hladwa~i,otkupu maline, kupine, gqive, jo{ ve}e povezivawe sa Vo}arem, proizvodwi sto~ne hrane itd. Tako|e radi}emo na pro{irewu kapaciteta iz drvnoprera|iva~ke industrije. Ru`ica Jankovi}, predsjednik MO Skelani

Skelani - Septembar 2006. Tribina SNSD-a - mladi SNSD-a Januar 2007.

Zeki}@eqko, aktiv mladih

BILTEN OO SNSD SREBRENICA BROJ 1 Aktivnosti iz MO Kostolomci

STRANA 9

NA[I AKTIVISTI NA DJELU Boqa zdravstvena za{tita i putna komunikcijaMjesni odbor Kostolomci obuhvata naseqena mjesta Lijesce, Bujakovici i podru~je MZ Kostolomci. Po zakqu~ku OO SNSD Srebrenica izvr{ena je rekonstrukcija postoje}eg MO SNSD Kostolomci. Mjesni odbor broji 7 ~lanova i to : 1.Jevti} Predrag- predsj. 2.Ivanovi} Ilija 3.Mi}i} Zoran 4.Trifunovi} Milomir 5.Jelisav~i} Danka 6.Vukovi} Danijela [To se ti~e aktivnosti sa podru~ja ove Mjesne zajednice,ona je vrlo `iva i u toku su aktivnosti na rekonstrukciji lokalnog puta koji finansira vlada RS od Arapovica do Isakovica u du`ini od 4 km.Tako|e iz programa participativnog buxetirawa na proqe}e }e se raditi sanacija lokalnog puta Lijesce-Arapovici.Ranije je ura|ena rekonstrukcija lokalnih puteva za Pribojevi}e i Bo`i}e.Daqe moram ista}i aktivnosti patrona`nih sestara iz ambulante Skelani naro~ito Milke \uri} na ovom prostoru na poslovima prevencije i wege bolesnika.

Trifunovi} Milomir-Beli, predsjednik MZ Kostolomci

Op{tina je obezbjedila i prevoz starih i bolesnih petkom do ambulante u Skelanima koji je besplatan.Tako|e trebamo ista}i i aktivnosti Japanske organizacije JICA koje provodi programe na ovom prostoru u pogledu razvoja poqoprivrede.Tako|e }emo nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji stambenih objekata na ovom prostoru u 2007 god.Sve ove aktivnosti su rezultat dobre koordinacije i rada ~lanova i funkcionera SNSD-a na ovom prostoru od predsjednika MO Jevti} Predraga preko predsjednika MZ Kostolomci Trifunovi} Milimira do predsjednika SO Srebrenica dr Pavlovi}a i svih na{ih aktivista. U slede}oj godini jedan od prioriteta ove stranke bi}e stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca sa ovog prostora. Namjeravamo u op{tini napraviti fond za zbriwavawe socijalno najugrozenijih kategorija stanovnika sa ovog prostora.

Predrag Jevti}, predsjednik MO SNSD Kostolomci

Dragan Nikoli}- Xala, predsjednik MO SNSD Kalimani}i

Januar 2007.

STRANA 10

BILTEN OO SNSD SREBRENICA BROJ 1 AKTINOSTI IZ MO GOSTIQ

KONSTITUISAN NOVI MJESNI ODBORNakon odr`anih o{tih izbora zbog slabo izbornog rezultata OO SNSD Srebrenica doneo je zakqu~ak da se izvr{i raspu{tawe MO Gostiq. Za poverenika je postavqen Vladan Milovanovi}, ing. Hemije. On je zadu`en da sprovede izbore u MO Gostiq zajedno se Dobrilom Trifkovi} potpredsjednikom OO. Izbori su odr`ani u prvoj polovini januara 2007. Godine. Novi mjesni odbor broji 7 ~lanova a za predsjednika je izbran Vladan Milovanovi} , ing hemije. U narednom periodu MO }e donijeti program rada SNSD za mjesnu zajednicu Gostiq. Kako nam je istakao novoizabrani predsjednik MO Gostiq prioriteti ovog MO u narednom periodu odnosi}e se na razvoj Mjesne zajednice Gostiq. Jeda od prioriteta bi}e elektrifikacija ove mjesne zajednice i nasavak projekta rasvjete.

Vladan Milovanovi}, Predsjednik UO Doma Zdravqa Srebrenica

AKTIVNOSTI IZ DOMA ZDRAVQA SREBRENICABoqa zdrvstvena za{tita svih gra|ana SrebreniceRazgovarali smo sa novoizabranim predsjednikom UO Doma zdravqa Srebrenica g-dinom Vladanom Milovanovi}em. Prioriteti u radu Doma zdravqa u narednom periodu bi}e: 1. Boqa zdravstvena za{tita stanovni{tva na podru~ju cijele o{tine, 2. Ja~awe amblanti porodi~ne medicine i, timova porodi~ne medicine 3. Pru`awe zdravstve za{tite neosiguranim kategorijama stanovni{tva putem patrona`ne slu`be, 4. Prevencija, promocija i wega bolesnika, 5. Nabavka neophodne opreme, stru~no usavr{avawe kadrova radi boqe dijagnostike i lije~ewa gra|ana Srebrenica. 6. Boqa organizovanost u radu terenskih ambulanti, 7. Dono{ewe neophodnih akata u smislu racionalizacije, smawene potro{we i poboq{awa kvaliteta u radu Doma zdravqa. 8. Nastaviti reformske procese, po{tovati zakonske procedure i uspostaviti {to tje{wu saradwu sa lokalnom zajednicom i Ministarstvom zdravqa Republike Srpske. 9. Poku{at obezbjediti lije~ewe gra|ana Skelana i okoline u zdravstvenom centru U`ice

Vladan Milovanovi}, Predsjednik UO Doma Zdravqa Srebrenica

^LANOVI IO OO SNSD SREBRENICA: 1. Petrovi} Predrag, 2. Ru`ica Jankovi}, 3. \odo Biqana, 4. Dobrila Trifkovi}, 5. Nada Milosavqevi}, 6. Darko Gli{i}, 7. Dragan Zeki}, 8. Slavi{a Jovanovi}, 9. Rade Jovanovi}, 10. Zoran Bibi}, 11. Goran Mijatovi}, 12. Pavlovi} Radomir,Tribina SNSD Srebrenica-2006., Dom kulture Januar 2007.

BILTEN OO SNSD SREBRENICA - BROJ 1 Dobrila Trifkovi}- AKTIV @ENA SREBRENICE

STRANA 11

BORBA ZA RAVNOPRAVNOST @ENA U SREBRENICIUz svu spremnost da `ene u politici od objekta postanu subjektom i da se izbore za aktivniju ulogu, u politi~koj areni jer je to garancija da }e se odnosi u na{em dru{tvu mjewati u korist `ena i zar to nije interes ove zemqe i svih wenih stanovnika. Za sada je uglavnom zadovoqena propisana brojka u u~e{}u od 30 % `ena. Uvidom u preliminarne rezultate odnos na prethodno vrijeme se nije znatno promjenio. Op{ti je zakqu~ak da raste svijst o potrebi `ena u organima odlu~ivawa kako bi `ene dale svoj puni doprinos u poboq{awu onih sfera `ivota za koju prirodno mogu pokazati vi{e osjetqivosti. SNSD je druga politi~ka partija po broju osvojenih glasova i jedno odborni~ko mjesto je pripalo `eni a ostale su raspore|ene u Upravne odbore kako bi {to vi{e `ena u~estvovalo u sprovo|ewu i dono{ewu odluka u radu lokalne zajednice pa i {ire. @ene moraju koristiti svoj rad, rezultate i uspjehe za ostvarivawe politi~kog uticaja: - nastaviti edukaciju i ja~awe `ena kroz timski rad, - izgra|ivawe svijesti o mogu}nostima koje se pru`aju u izgradwi boqe budu}nosti kroz politi~ko djelovawe, - organizovati okrugle stolove sa dobro odabranim ciqnim grupama i temama, - podsticati dogovarawe, razumjevawe i efikasnost, - prepoznati iskrenu zainteresovanost za re{avawe problema u svojoj sredini, - `ene moraju postati dio sveukupne kreativnosti. Iz izvje{taja SNSD-a o konstituisawu mjesnih odbora, formirano je 9 mjesnih odbora . Sastanku Aktiva `ena SNSD-a koji je odr`an 28.10.2005. godine prisustvovalo je 10 ~lanica Aktiva `ena, a sastanak je otvorila i vodila predsednica Aktiva `ena Dobrila Trifkovi}. Nakon upoznavawa sa zakqu~cima sa sjednice OO SNSD-a Srebrenica, na kom je usvojena unutra{wa organizacija mjesnih odbora, ukazala se potreba da se izvr{e i promjene u Aktivu `ena po istom pitawu. Jednoglasno je usvojeno da se i u Aktivu `ena izvr{i promjena i to na slede}i na~in: Predsednica gradskog/op{tinskog Aktiva `ena Dobrila Trifkovi}, Podpredsjednice Vesna Jovanovi}, Zorica Nikoli}, Ru`ica Jankovi}, Sekretarica Swe`ana ~elan, Blagajnik - ]odo Biqana.

Glavni ciqevi Aktiva `ena u narednom periodu su: nastavak rada i saradwe kako unutar Aktiva `ena SNSD-a tako i sa aktivima drugih politi~kih partija koje djeluju na podru~ju Srebrenice a i {ire, raditi na poboq{awu ve}postignutog uspjeha u saradwi sa gra|anima kako na{eg grada tako i {ire, pru`iti jo{boqu podr{ku gra|anima, poboq{ati dosada{wu saradwu sa lokalnim resursima, firmama, ustanovama, kao i sa vladinim i nevladinim institucijama, organizovawe i sprovo|ewe aktivnosti sa svim kategorijama stanovni{tva.

Dobrila Trifkovi}, predsjednica aktiva `ena

PORUKA - iz OO SNSD SrebrenicaSvim aktivistima, ~lanovima i simpatizerima Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz Srebrenice i Skelana koji su nas podr`ali i ukazali nam poverewe na op{tim izborima 2006. Godine: Zahvaqujemo se svima onima koji su dali svoj doprinos u ja~awu SNSD-a u Srebenici a koji se nisu na{li na stranicama ovog prvog na{eg biltena. Nadamo se da }e se na}i u nekom od narednih brojeva. @elimo Vam sve najboqe u 2007. Godini. NAPRIJED SRPSKA!Januar 2007.

STRANA 12

BILTEN OO SNSD SREBRENICA- BROJ 1

Nada Milosavqevi} - AKTIV MLADIH SNSD-a SREBRENICA

MLADI I WIHOVE PERSPEKTIVE

Aktiv mladih (AM) SNSD Srebrenica, rekonstruisan je 09.05.2006 . godine. Na tom prvom sastanku mladih izabrano je i rukovodsvo aktiva, predsednik, podpredsednik, sekretar i blagajnik.(11 ~lanova) Aktiv mladih ~ine mladi obrazovani qudi, koji preuzimaju inicijativu sa nadom u boqe sutra, jer je mladost sama po sebi prednost a to su energija i entuzijazam. Ciq na{eg osnivawa je ve}e u~e{}e mladih u politici, poboq{awe polo`aja mladih kroz odre|eni vid zabave i dru`ewa ali i re{avawe ozbiqnih problema mladih u Srebrenici kao {to su nezaposlenost, droga, alkohol i tako daqe. Na sastancima su razmatrane i konkretne akcije za poboq{awe statusa mladih u Srebrenici. U predizbornoj kampawi Aktiva Mladih je tako|e uzeo u~e{}e u radu izbornog {taba u kom je imao svog predstavnika Zeki} @eqka, a veliki udio u predizbornoj kampawi su imali ~lanovi aktiva mladih kroz promociju i popularizaciji stranke SNSD-a. Svoje aktivnosti AM je nastavio i nakon izbora kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou. Na{a organizacija je relativno mlada ali sa sna`nom vizijom za daqu budu}nost. Ozbiqnost ~lanova je evidentna, i mi se ne nadamo uspjehu ve}smo sigurni u wega jer zajedni~kim naporima mo`emo posti}i dosta toga; a kako mudra kineska poslovica ka`e: '' i najdu`i put po~iwe jednim korakom'', a mi smo ga ve} napravili, poru~uje predsjenica aktiva mladih Nada Milosavqevi}, apsolvent prava.Nada Milosavqevi} AKTIV MLADIH SNSD-a

Gli{i} Darko, aktivista od Povjerewa

KO[ARKA[KI KLUB ''GUBER'' - SREBRENICA

U DRUGOJ LIZI RS ISTOKKlub je osnovan 1976 godine. Odmah po izgradwi, tada moderne sportske sale u osnovnoj {koli 'Petar Petrovi} Wego{''. Klub je osnovan pod imenom KK '' FEROS'' po glavnom sponzoru tvornici ko~ionih ure|aja ''FEROS'' Srebrenica, i to ime zadr`alo sve do 1992 godine, kada je klub dobio ime koje i danas nosi KK ''GUBER''. Zna~ajan doprinos radu kluba i vaspitavawu mladih , {to je bila i ostala najva`nija funkcija kluba, u prijeratnom periodu dali su treneri Dautba{i} Sabahudin, Bogdanovi} Milan profesor fizi~kog vaspitawa u S[C Srebrenica. Nakon zavr{etka rata klub se ponovo konsoliduje i u te{kim uslovima nastavqa rad sa svim selekcijama i uzrastima. Danas klub funkcioni{e u 6 selekcija: {kola ko{arke dje~aci 70 ~lanova, {kola ko{arke - djevoj~ice 40 ~lanova, pioniri takmi~arska ekipa 16 ~lanova, kadeti takmi~arska ekipa 16 ~lanova, juniori takmi~arska ekipa 16 ~lanova, seniorski sastav je startovao u ovoj sezoni takmi~e}i se u drugoj ligi RS Istok.

Ukupan broj ~lanova je 150 ko{arka{a. Najve}i problem u radu kluba je te{ka finansijska situacija i neadekvatna sportska dvorana koja zbog lo{ih uslova i nepropisnih dimenzija spre~ava klub da se u seniorskoj konkurenciji takmi~i u vi{em rangu. Dana{wa u`a uprava kluba je: Predsednik Skup{tine kluba Enes \ozi}, Predsednik Upravnog odbora je dr. Radomir Pavlovi}, Sportski direktor Nedeqko Jokanovi}, Sekretar kluba Dragan Zeki}.

Juniori KK Guber - Srebrenica

Januar 2007.