bilten sogfbih br.161

Download Bilten Sogfbih Br.161

Post on 02-May-2017

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ODRANA JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O ZATITI I SPAAVANJU

  U s l u g e S a v e z a

  PRAVNO SAVJETOVALITE:

  Selma Fiek, vii saradnik za pravna pitanja fax: + 387 33 552 810 selma@sogfbih.ba FINANSIJSKO SAVJETOVALITE:

  Denita Kovaevi, vii saradnik za finansijska pitanja fax: + 387 33 552 810 dzenita@sogfbih.ba

  Sadraj biltena:

  Odrana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zatiti i spaavanju 1

  Odran prvi sastanak Radne grupe zaduene za izradu radnog materijala Zakona o lokal-noj samoupravi KS 2

  Radna posjeta R.Hrvatskoj saveza optina i gradova BiH 2

  INTERVJU: Ilija Niki, naelnik Opine Usora 3

  Savez potpisao Sporazum sa Misijom OSCE-a 4

  O rjeavanju problema pasa lutalica kroz sigurnost graana u lokalnoj zajednici 4

  iroki Brijeg dobio Centar za informiranje, savjetovanje i obuku 5

  Opina Centar Sarajevo organizirala promo-ciju izdavanja izvoda iz matinih knjiga 5

  Sveano otvorena najljepa etnica u Mostaru 6

  Pokrenute aktivnosti na izgradnji luke u Oraju 6

  Sanskom Mostu uruen certifikat o povoljnom poslovnom okruenju 7

  INTERVJU: Mustafa Avdagi, naelnik Opine Sanski Most 8

  U Vladi FBiH odran sastanak povodom inicijative za donoenje Zakona o gradovima FBiH 13

  Bilten Saveza opina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

  GODINA: X

  BROJ: 161

  DATUM: 21.06.2013. GODINE

  ITLUK, 19. juni/lipanj U sklopu komponente ''Naelnici za razvoj lokalne samouprave'' projekta Doprinos ustavnoj reformi u BiH, danas je u itluku, u organizaciji Saveza opina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, odrana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zatiti i spaavanju u FBiH. Projekt je pokrenut od strane Saveza opina i gradova FBiH i Savez optina i gradova Republike Srpske uz potporu vicarske agencije za razvoj i suradnju i vicarske ambasade u BiH. Na poetku dananje Javne rasprave, koja se odrala u Hotelu Brotnjo, okupljene je

  pozdravio domain Ivo Jerki. Naelnik Opine itluk ovom je prilikom neto vie kazao o samom projektu i ulozi naelnika u realizaciji projekta, ali i o samoj radnoj verziji Zakona o zatiti i spaavanju u FBiH. Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zatiti i spaavanju u FBiH ve je odrana u Novom Sarajevu, a uz dananju javnu raspravu u itluku planirano je odravanje javne rasprave i u Bosanskoj Krupi. Prema rijeima Amira Kupusije, predstavnika Saveza opina i gradova FBiH, na spomenute rasprave su pozvani svi relevantni predstavnici koji mogu aktivno sudjelovati i komentirati radni materijal Zakona i na taj nain pomoi u njegovom kreiranju. Uz informacije o Javnim raspravama o radnoj verziji Zakona o zatiti i spaavanju u FBiH Kupusija je okupljene upoznao i sa cijelim projektom koji ukljuuje pet zakona. Moderatorica dananje rasprave bila je Vildana Smajovi koja je istakla kako je dosadanji Zakon imao dvije dogradnje, ali da potreba za daljnjim dogradnjama i dalje postoji. lan ekspertnog tima, Predrag upljeglav, detaljnije je govorio o problematici zatite i spaavanja, te kazao kako je novina u zakonu to to se sistem zatite i spaavanja postavlja u aktivan odnos, znai vie se radi na prevenciji jer sadanji zakonodavni okvir u sutini postavlja sistem zatite i spaavanja u jedan poluaktivan odnos, sistem koji eka da se dogodi nesrea pa onda reagira. Mi radimo koncept sistema koji e biti stalno aktivan, koncept sistema u kojemu e se vie panje posveivati prevenciji nesree, i dodao kako nije dobro da stoer civilne zatite u trenutcima prirodnih i drugih nepogoda preuzima ingerencije organa uprave, te da su aktivnosti organa uprave izraenije do trenutka proglaenja nepogode i da tek nakon proglaenja nepogode stoeri preuzimaju ulogu rukovoenja i rade ono za to su zakonom odreeni. U svom izlaganju naelnik Opine Novo Sarajevo Nedad Koldo kazao je kako postojei Zakon ima itav niz dobrih rjeenja, no i istaknuo kako se u oblasti zatite i spaavanja moraju napraviti korjenite promjene i reforme jer se Zakon o zatiti i spaavanju pokazao neuinkovitim. Na kraju svog izlaganja Koldo je zakljuio kako zakon mora biti primjenjiv u praksi i temeljen na europskim standardima, navodei primjer nesree kruzera Costa Concordie nakon ijega je nasukavanja na obali otoka Giglio 38 razliitih slubi sigurnosti zatite i spaavanja u roku od dva sata bilo na mjestu dogaaja. Nakon uvodnih izlaganja u raspravi su sudjelovali Emir Bubalo, naelnik opine Konjic, predstavnica Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnici opina itluk, apljina i Novo Sarajevo kao i drugi sudionici Javne rasprave. Sljedea Javna rasprava o ovom zakonu e biti odrana 2. jula/srpnja u Opini Bosanska Krupa.

  Sa Javne rasprave - ITLUK, 19.06.2013.

  Sa Javne rasprave - NOVO SARAJEVO 12.06.2013.

 • Stranica 2 BILTEN SAVEZA OPINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Savez opina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je dana 18. juna/lipnja u prostorijama Opine Stari Grad Sarajevo prvi sastanak Radne grupe koja ima zadatak da pripremi radni materijal prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo. Naime, na sastanku odranom dana 13.05.2013. godine u prostorijama Kantona Sarajevo u vezi sa izradom Prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo

  usvojilo je zakljuak da se u sklopu Saveza opina i gradova FBiH formira radna grupu od predstavnika Grada i opina, koja e pripremiti radni materijal Prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi. Slijedom navedenog zakljuka, do sada je devet jedinica lokalne samouprave sa podruja Kantona Sarajevo imenovalo svoje predstavnike u Radnu grupu. Na prvom sastanku kojem su prisustvovali predstavnici opina Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Trnovo, Ilida, Grada Sarajevo i Saveza opina i gradova Federacije BiH, lanovi Radne grupe su za predsjednika imenovali g-dina ukriju Bakia, profesora ustavnog prava i predsjednika Komisije za statut i propise Opine Stari Grad Sarajevo. Dogovoreno je da se slijedei sastanak Radne grupe odri 28. juna/lipnja u Opini Stari Grad Sarajevo na koji e lanovi Radne grupe doi sa definisanim stavovima vezanim za prijedlog Zakona o lokalnoj samoupravi, a posebno u pogledu l. 8., 9. i 10. kojima se regulie pitanje nadlenosti opina i Grada Sarajeva.

  RADNA POSJETA REPUBLICI HRVATSKOJ SAVEZA OPTINA I GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

  Savez / Zajedno za ureenu i razvijenu lokalnu samoupravu

  KORISNI LINKOVI ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU:

  www.southeast-europe.net www.adriaticipacbc.org www.interregadriatico.it www.europa.ba www.cbib-eu.org www.cbc.bih-mne.org www.srb-bih.org www.cbc-cro-bih.net www.programmemed.eu www.tacso.org www.euroinfocentar.ba www.balkanfund.org www.eurelsmed.com www.eacea.ec.europa.eu

  Odran sastanak u vezi osnivanja Kluba povelje gradonaelnika u BiH 13

  Predstavnici 13 opina TK potpisali energet-sku povelju 13

  Promovirani projekti koji e biti finansirani iz sredstava IPA BiH-Crna Gora 14

  Najava odravanja dana opina za mjesec juli/srpanj 16

  Regionalna konferencija o opinskim finansijama, prostornom planiranju i raspolaganju zemljitem 14

  Najava odravanja proirene sjednice Predstavnikog doma Parlamenta FBiH 15

  Javni poziv za finansiranje projekata lokalnog ekonomskog razvoja 15

  U sklopu projekta Jaanje kapaciteta Saveza optina i gradova u BiH - CDMA, kojeg implementira VNG International uz podrku vedske agencije za razvoj (SIDA), upriliena je, za oba saveza iz BiH, posjeta znaajnim institucijama za razvoj i unapreenje rada lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Cilj posjete je bio da savezi optina i gradova iz BiH, uju iskustva i prakse Saveza lokalnih samouprava iz Hrvatske, kao i drugih relevantnih institucija, o njihovoj ulozi i radu u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. Savezi lokalnih samouprava BiH (Savez opina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine - SOGFBIH i Savez optina i gradova Republike Srpske - SOGRS) imali su priliku sresti se sa: Udrugom gradova Republike Hrvatske, Udrugom opina Republike Hrvatske, Ministarstvom Uprave, Slubom za Europske Integracije i EU fondove grada Zagreba, Europskim pokretom Republike Hrvatske i Ministarstvom za regionalni razvoj i fondove EU. Tokom trodnevne posjete predstavnici saveza iz BiH su imali priliku da uju iskustva svojih kolega iz regije o njihovim dobrim praksama kao i potekoama u procesu pridruivanja EU, te koji su to koraci koji predstoje za saveze BiH u ovom procesu. Obzirom da Republika Hrvatska od 01.07.2013. godine postaje lanica Evropske Unije, to e u mnogome mijenjati poloaj BiH ka Hrvatskoj, posebno u pogledu statusa jedinica loklanih samouprava te su predstavnici oba saveza iz BiH ocjenili ovu posjetu kao vrlo korisnu i bitnu u definisanju njihovih buduih koraka. Oba saveza iz BiH su, unutar svojih struktura formirali Jedinicu za Evropske integracije, te se ovom posjetom nastojao stei uvid u rad slinih organizacija na polju zadataka u EU - integracijama, a izmeu ostalog, i promovisati njen rad na meunarodnom planu. Posjeta je organizovana u periodu od 10. 14.06.2013.godine.

  ODRAN PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZADUENE ZA IZRADU RADNOG MATERIJALA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI KS

 • Stranica 3 GODINA: X BROJ: 161

  INTERVJU: ILIJA NIKI, NAELNIK OPINE USORA Razgovarala: Sanela KARAICA SARAJEVO, 9. juni/lipanj (ONASA) - Naelnik Opine Usora Ilija Niki u intervjuu za Agenciju ONASA govori o raspodjeli javnih prihoda u FBiH, saradnji sa susjednim opinama, ekonomskoj situaciji, zaposlenosti, buduim aktivnostima i oekivanjima. ONASA: Mnogi smatraju nepravednim postojei princip raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH. ta Vi mislite o tome i da li ste zadovoljni iznosom koji dobije Opina Usora? NIKI: Ovdje nije samo pitanje kako se dijeli, ve i ta se dijeli. S obzirom na znaajno smanjenje sredstava koja dolaze od raspodjele PDV-a, imam osjeaj da i