srpski narodni kuvar

Download SRPSKI NARODNI KUVAR

Post on 07-May-2015

1.822 views

Category:

Education

112 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kuvar;srpski;

TRANSCRIPT

  • 1.Milijan Stojani} SRPSKI NARODNI KUVAR Politika 2004.

2. BESEDA LUKE D. MIJATOVI]A POVODOM 25 GODINA RADA MILIJANA STOJANI]A Milijan - vitez kulinarstva Milijan Stojani} Ra`anac, obratio se avgusta 2002. godine svim po SL:start:notranslate 9i na sve~anost povodom 25 godina svog stvarala SL:start:notranslate 8e STO- JANI]A u selu STOJI]I. Milijan je svojih ~etvrt veka stvarala SL:start:notranslate 7a Olga Grbi} iz Kosjeri}a, prve frule Srbije sa takmi~ewa u Prislonici kod ^a~ka i na- ravno svi vi koji ste do SL:start:notranslate 6, Zavi SL:start:notranslate 5 i slavqenik Milijan Stojani}, Vitez kulinarstva, kulinarskiSL:start:notranslate 4i. Milijan Stojani} Ra`anac je po~asni doktor gastro nauka Evropske unije, internacionalni Vitez kulinarstva, predsednik Gastro Federacije Jugoslavije, selektor nacionalnog kulinarskog tima, a nagra|ivan je Septembarskom, Oktobarskom i Sedmomartovskom nagradom, Zlatnom diplomom Udru`ewa pronalaza~a Nikola Tesla, nagradom za `ivotno delo u oblasti hrane. Milijan je dobitnik i pet medaqa za za~inske smese na Sajmu u Novom Sadu. Za Milijanom su i zna~ajne tvorevine i patenti: brojna nova srpska jela, 216 patenata za~inskih sme SL:start:notranslate 3instvo i po svemu sude}i bi}e jo{ toga... Rekoh, za Milijanom su i zna~ajne tvorevine i patenti brojna nova srp- ska jela, ne iskazah Vam i razlog za moje novo divqewe Milijanu. * * * Pri~a o Milijanu mo`e da zapo~ne jednim od mojih se}awa. Svojevremeno u PROHORU P^IWSKOM na Zlatnim rukama pripremio je 78 jela, a ima tome kako je u medijima vo|ena rasprava da li ima ili nema srp- skih jela i srpske kuhiwe. Jedinim merodavnim da sudi smatrao sam Milijana i bejah u pravu: ima i srpskih jela i srpske kuhiwe (!), re~e mi on u telefonskom razgovoru. Upitah ga i koliko bi jela mogao da nabroji, a da su na SL:start:notranslate 2i nijednu kulinarsku tajnu, podu~avao kako da napravim jela za koja do tada nisam ~uo. U moje re~i mogu da Vas uvere i gotovo uvek prisutni VARJA^I]I, deca iz Kosjeri}a i wegove Ra`ane koju podu~ava tajnama velikih kuvara. Oni su kao i sva deca toliko radoznali da te SL:start:notranslate 1u kulinarstva. Tako je po~eo i Milijan. Imao je od koga od roditeqa. Delio je Milijan Stojani} prvo mesto i sa znanim Stevom Karapanxom... Svi su kuvari dobri, ~u}ete kako Milijan ka`e ali se najradije seti: profesora Milo SL:start:notranslate 0a, Natalije Vukovi},SL:end:notranslate 9a iz Boqevca, Petka Jovan~i}a iz Ni SL:end:notranslate 8a i Zvonimira Ker`i}a, wih dvoje koji su Vam sa Milijanom priredili dana SL:end:notranslate 7 i Zavi SL:end:notranslate 6a, ali i gospodina kuvara ~ika Dude iz hotela Jugoslavija, po koga je svojevremeno Alen Delon slao kako bi u`ivao u prepelicama preli- venim ~okoladom. Milijan i danas sawa da otvori kulinarsku akademiju u kojoj bi se u~enici i studenti bavili izu~avawem na SL:end:notranslate 5u. Milijan je, svojevremeno, nadgledao tim kuvara za prijem koji je organi- zovao kancelar HELMUT KOL, za koji je pripremio svojevremeno iSL:end:notranslate 4a, Jovana Kulunxije, glumaca, politi~ara, sportista, estradnih li~nosti... Ne ~udiSL:end:notranslate 3u, Del Monakovim ali i Gadafiju, koji i danas ~uva Milijanovu i svoju fotografiju. U svet poznatih Milijana su UVELI ZNAWA I TAJNE KOJE SU MU SVO- JEVREMENO PRENELI MAJKA, WEGOVI U^ITEQI... I WEGOVA VARJA^A! Danas, podr SL:end:notranslate 2i KATARINA. Bave}i se ovom besedom o Milijanu, po`ele}u mu, u tonu primerenom narodu u kojem je ponikao: Da ostvaruju}i snove ostavqa tragove. Da pronikne ti SL:end:notranslate 1an. Da ga krasi sva lepota. Krug sun~eve svetlosti da ga obasjava. Da bude korak ispred uzora. Da svoje vreme ne meri godinama ve} po cve}u i prijateqima. Sre}u i napredak i svako dobro. Primaklo mu leto, vo na tegu i kow na putu. Rodilo mu `ito, osvanula mu p~ela na cvetu. Dobar glas doneo, a boqi poneo. Radost mu i beri}et u ku}i. Da se raduje i veseli i zla nikakva ne ima. Da mu podu`i Bog `ivot i zdravqe. U dobru se nalazili i ~uli. Gde god se sastajali tu veselili i zdravi bili. Sve mu ~asno i po SL:end:notranslate 0ete ovu moju besedu, uprili~enu u povodu 25 godina stvarala SL:start:notranslate 9, na kraju pamtiti po Milijanu, wegovoj trpezi i wegovim za~inima. LUKA D. MIJATOVI] 4. SRPSKI NARODNI KUVAR Napisane su stotine kwiga, uxbenika i kwiga (kuvara) sa receptima za sve one koji se profesionalno bave ishranom, od visokihSL:start:notranslate 8ica koje nose u sebi kul- turu sredine u kojoj `ive, prenose}i sa generacija na generaciju saznawa od ogromnog zna~aja vezana za prehranu naroda kome pripadaju, pa tako i naroda uop SL:start:notranslate 7. Ovom kwigom `eleo je da pru`i onima kojima je potrebno i tra`e recepte za najboqa jela specijalitete koji po svim kri- terijumima predstavqaju onoSL:start:notranslate 6 i zatoSL:start:notranslate 5 i da pru`i prakti~ni jednostavni priru~nik u ishrani svog naroda. Svi zainteresovani mogu da ga koriste bez napora kako u ugostiteqskim objektima, institucijama, tako i u privatnim ku}nim kuhiwama. Kwiga ima velikih prav- ih kvaliteta pa }e biti interesantna i za strance koji se interesuju za na SL:start:notranslate 4 i za kvalitet- nu seksualnu funkciju i reprodukciju ~oveka, o ~emu sam odr`ao nekoliko predavawa na nau~no-stru~nim skupovima u ^a~ku i Sarajevu. Studiozno sam prou~io ove recepte, shvatio wihov zna~aj u prakti~noj primeni iSL:start:notranslate 3 Savo 5. Sadr`aj 1. Hleb . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2. Supe i ~orbe . . . . . . . . . . . .15 3. Predjela . . . . . . . . . . . . . .35 4. Topla predjela . . . . . . . . . .49 5. Gotova jela . . . . . . . . . . . . .71 6. Posna jela . . . . . . . . . . . . .131 7. Jela od divqa~i . . . . . . . .145 8. Sosevi i umaci . . . . . . . . .157 9. Jela od ribe . . . . . . . . . . .163 10. Specijaliteti . . . . . . . . . . .181 11. Pe~ewa . . . . . . . . . . . . . . .203 12. Salate . . . . . . . . . . . . . . . .221 13. Deserti . . . . . . . . . . . . . .243 14. Slatka i pekmezi . . . . . . . .263 15. Sokovi . . . . . . . . . . . . . . .273 16. ^ajevi . . . . . . . . . . . . . . . .277 17. Za~ini . . . . . . . . . . . . . . .281 6. 9 HLEB 7. Hleb kao obavezni deo obroka @itarice su bitan izvor ugqenih hidrata, belan~evina, mineralnih soli i vitamina, pa su zbog toga proizvodi od wih vrlo zna~ajne namirnice za qudsku ishranu. P SL:start:notranslate 2om. Pirina~ je tako|e `itarica pa se i od wega tucawem u avanu pravi bra SL:start:notranslate 1e se jede sa mlekom kao sutlija{. Bra SL:start:notranslate 0ama nego ga treba skladi SL:end:notranslate 9i u zagrejanoj pe}nici. Slu`iti toplo. POGA^A Potrebno je: Na~in pripreme U odgovaraju}u posudu staviti jogurt, bra SL:end:notranslate 8i u dobro zagrejanoj pe}nici. STARINSKA PROJA Potrebno je: Na~in pripreme Bra SL:end:notranslate 7i u zagrejanoj pe}nici oko 40 minuta dok dobije lepu rumenu boju. Slu`iti uz predjelo ili uz druga jela. kilogram belog kukuruznog bra SL:end:notranslate 6i u dobro zagrejanoj rerni. Pe~eno je kada se odvoji od tepsije. POSNA PROJARA LUKOVA^A Potrebno je: Na~in pripreme Mladi luk o~istiti, oprati, sitno iseckati i propr`iti na uqu. Pr`en luk staviti u prosejano kuku- ruzno bra SL:end:notranslate 5i u zagrejanoj pe}nici na temperaturi od 180 stepeni oko 30 minuta. Projara je pe~ena kada dobije lepu rumenu boju. Napomena: Posna projara lukova~a se pripremala jo{ u doba Nemawi}a i to za vreme velikog posta. Na kraju veka projara lukova~a je svoje mesto zauzela na trpezama kao toplo predjelo, a dobro je slu`iti je uz pivo. 500 g kukuruznog belog bra SL:end:notranslate 4er i postepeno dodavati `umanca, zatim sitno ise~eno suvo gro`|e, bademe, smokve, sitno narendanu limunovu koru i bra SL:end:notranslate 3enu masu, pe}i na umerenoj temperaturi. Kada bude pe~eno, polako izvaditi iz pleha i ohladiti. Pravi ukus kola~ dobija kada odstoji par sati. SLAVSKI KOLA^ Potrebno je: Na~in pripreme Kvasac razmutiti uSL:end:notranslate 2era i tri ka SL:end:notranslate 1i u 500 g bra SL:end:notranslate 0era, so i uqe 150 g masti, 150 gFor slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users9era, 5 jaja, 100 g bra For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users8i na sitne kockice i pr`iti na vrelom uqu uz povremeno me For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users7i na kockice i dodati u supu. Kuvati jo{ oko 10 minuta, posoliti, pobiberiti i dodati kim po ukusu. Slu`iti toplo. SUPA OD SO^IVA Potrebno je (za 4 osobe) Na~in pripreme O~i{}eno so~ivo uve~e potopiti u mlaku vodu, a sutradan ocediti i staviti da se kuva u vodi sa dodatkom zeleni i pola glavice o~i{}enog crnog luka. Kuvati dok so~ivo potpuno omek For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users6em procediti kroz cediqku, pa vratiti u supu. Po ukusu posoliti, mo`e se zaqutiti, po For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users5eriti po ukusu i dodati jabukovo sir}e i maj~inu du For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users4eta, zelen, malo maj~ine du For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users3era i soli 500 g gu{~ijeg mesa, glavica crnog luka, 2For slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users2enim crnim lukom iFor slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users1a, za~initi po ukusu, dodati rezance i kuvati jo{ oko deset minuta. Napomena: Luk izvaditi i ne koristiti, aFor slideview page , combined js for player is now combined with slideview javascripts for logged out users0i na rebarca, naliti vodom i kuvati dok ne omek end stage 9e dodati po ukusu. Ova ~orba se za vreme leta jed