baby kuvar

Author: putnica

Post on 02-Jun-2018

266 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  1/23

  Baby Kuvar

  Autor Baby Boom. Posted in Bebi Kuvar

  KADA POETI SA UVOENJEM VRSTE HRANEPostoji velika dilema kada dati svojoj bebi prvu kaicu, soki i slino. Jedino pravilo

  je: NEMOJTE URITI!!!Nema nikakve koristi ako se vrsta rana daje prerano, jer

  odojetov sistem !a varenje jo nije sposoban da je privati i svari. "ato je va#no da pratite

  svoju bebu, da prepo!najete njene #elje i potrebe i si$urno neete po$reiti. %vo kako da

  prepo!nate da je beba spremna !a vrtu ranu, ovo su prvi !naci !a dopunsku isranu:

  . Beba nije zadovoljna posle punog obroka mleka

  . Trai hranu ee nego ranije

  . Budi se nou vie puta nego obino traei hranu. Ispituje predmete ustima ili oke ustima

  . Kada vi jedete! ona prati hranu koja stavljate u usta

  &vo su samo neki od !nakova,ukoliko i prepo!nate' obratite se pedijatru. (vo)enje vrste

  rane podra!umeva viemeseno nastojanje da bebu nauite ra!liitim ukusima, a to

  obino traje do osamnaest meseci #ivota, a nekad i du#e. &pisaemo vam jedan od naina

  uvo)enja vrste rane bebi. Najpre je neopodno da primetite neke od $ore navedene

  !nakove i naravno obratite se pedijatru.

  Npr: Beba je poela da jede vrstu ranu sa tano * meseci, pri tom je i dalje dojena, potodo + meseca rauna se da majino mleko ima primarnu ulo$u u israni deteta, a tek od

  esto$ meseca, kada dete ve i sedi, rana ima primarnu ulo$u, a mleko sekundarnu ulo$u.

  reba napomenuti da sa vrtom ranom mo#e se poeti sa * ili + meseci, to je

  individualno, sve !avisi od bebe. ( bebinu isranu do dve $odine ne uvodi se bobiasto

  voe: ja$ode, maline, kupine i ribi!le'opre!no,jer mo$u da i!a!vu aler$isku reakciju.

  -itrusno voe kao to je narand#a, limun,$rejprut nemojte davati do navreni / ili 0

  meseci, jer mo$u i!a!vati $reve u stomaku. ako)e do $odinu dana, bebi se ne daje

  belance od jajeta, tek posle 1 meseca daje se #umance.P%2 3%4%-2

  5. &d * meseca do 0 meseca uvek termiki obradite ranu !a bebu666 To znai da

  http://www.babyboom.in.rs/index.php/od-kolevke-do-diplome/baby-kuvar/355-baby-kuvarhttp://www.babyboom.in.rs/index.php/od-kolevke-do-diplome/baby-kuvarhttp://www.babyboom.in.rs/index.php/od-kolevke-do-diplome/baby-kuvarhttp://www.babyboom.in.rs/index.php/od-kolevke-do-diplome/baby-kuvar/355-baby-kuvar
 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  2/23

  kuva "#anu u vodi$ i%i na &a#i!

  7. UVEKdajte sve#e namirnice, to !nai da vi spremate ranu !a bebu, ne kupujte

  $otove sokie, kaice i slino.

  8. Bebinu ranu uvek kuvajte u erpicama koje samo koristite !a njenu ranu.

  9. Bebu u poetku ranite plastinim kaiicama, koje mo$u se kupiti u svakoj apoteci.

  *. Nikada nemojte probavati bebinu ranu kaiicom kojom je ranite6

  +. 4i$urno se pitate kako da !nate da je rana koju ste spremili bebi idealne

  temperature o e te proveriti na unutranoj strani ruke, tanije $de se meri puls oveka,

  ako tu nije vrue onda je idealna.

  1. 2sto tako pitate se koje je idealno vreme !a obrok Predla#emo prvi obrok u 55,a

  dru$i u 5+.

  /. (koliko beba povraa i ima probleme sa stomakom, samo je dojite6

  0. (vo)enje novo$ ukusa nudi se posle najmanje na 8 dana, a najvie na 1 dana i to daje

  se kao prvi obrok,kako biste pratili reakciju.5;. NIKADAnemojte davati t.j. nuditi bebi majino mleko posle obroka t.j. vrstu ranu,

  jer mo#e i!a!vati povraanje. Napravite 8; min pau!e.

  55.

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  3/23

  (!mite jednu jabuku, oljutite je, oistite po sredini, stavite da se kuva dok ne omeka.

  =ada omeka staviti je u blender sa malo tenosti u kojoj se kuvala jabuka i i!miksajte.

  Jabuka tako)e mo#e da se ispee i da se od nje napravi kaica sa prokuvanom vodom.

  Jabuka jaa sledee or$ane: jetra, tanko i debelo crevo, or$ani !a varenje i krvni sudovi.

  Jabuka mo#e da pomo$ne kod dijareje,proliva.

  KA(I)A OD KAJSIJE

  "a ovu kaicu mo#e se koristiti kompot od kajsija>domai? ili suve kajsije.

  (!mite 1 do / kajsija sve#i prokuvajte i i!miksajte.

  (koliko nemate sve#e,u!mite domai kompot od kajsija, i!miksajte sa sokom koji su

  pustili u te$li. 3o#ete u!eti suene kajsije, dobro i prokuvate da omeknu, onda i!miksajte

  u blenderu ili secku, !ajedno sa tenou u kojoj se kuvale.

  =ajsije sadr#e vitamin A i $vo#)e, a po$otovo suene kajsije.

  itamin A: va#an !a rast i ra!voj, !dravu ko#u, caklinu !uba i dobar vid.

  vo#)e: Potreban je !a !dravu krv i miie.

  =ajsija jaa sledee or$ane: &i, srce, creva, plua i imuno'sistem.

  KA(I)A OD *RESKVE

  "a ovu kaicu mo#ete tako)e da koristite kompot od breskve ali iskljuivo domai. Ako

  koristite kompot od breskve onda u!mite 8 do 9 komadia breskve i malo soka i! te$le u

  kojoj su bili i stavite u blender ili secko i miksajte.(koliko koristite sve#e,onda i najpre oljutite, pa onda stavite da se kuvaju na la$anoj

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  4/23

  vatri. Posle to$a staviti u blender i i!miksajte.

  Breskve imaju vitamin A koji je bitan !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  Breskva jaa sledee or$ane: =rvni sudovi, sle!ina i or$ani !a varenje. Poma#e i ako beba

  ima !atvor.

  KA(I)A OD KROMPIRA

  (!mite jedan manji krompir, oljustite $a i stavite da se kuva. =ada se skuva stavite $a u

  blender ili secko, dodajte malo vode u kojoj se kuvao krompir i i!miksirajte.

  =rompir sadr#i vitamin A i vitamin -.

  itamin A koji je dobar !a vid, rast i ra!voj.

  itamin - je potreban !a rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljenje rane. Poma!e pri absorciji

  $vo#)a.

  ako)e, krompir jaa sledee or$ane: imuno'sistem, sle!ina, or$ani !a varenje i krvni

  sudovi.

  KA(I)A OD (AR+AREPE(!mite dve ar$arepe srednje veliine. Najbolje su tanke, mlade ar$arepe jer su sone i

  slatke.

  Prvo i oistite,pa stavite da se kuvaju sve dok ne smekaju. =ada se skuvaju, i!vadite i i!

  erpice, stavite i u blender ili secko i pri tom dodajte tenosti u kojoj su se kuvale

  ar$arepe, i i!miksajte.

  @ar$arepa sadr#i vitamin -, A i =.

  itamin - je potreban !a rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljivanje rane.

  itamin A tako)e je potreban !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.itamin = poma#e pri !$ruavanje krvi, odr#ava kosti i nala!i se u crevima.

  ako)e ar$arepa jaa sledee or$ane: arterije, sle!ina, jetra, plua, bubre!i, imuno'

  sistem, nervni sistem, or$ani !a varenje.

  KREM KA(I)A OD (AR+AREPE$ KROMPIRA I PRINA

  Potebno je: 5 mlada srednje veliine ar$arepa, jedan mali krompir i pola kaike pirina.

  ( jednu erpicu stavite da se kuvaju krompir i ar$arepa, a u dru$u stavite da se kuva

  pirina sa vodom. =ada se sve dobro skuva u blender stavite ar$arepu, krompir i skuvani

  pirina, pri tom dodajte tenosti u kojoj su se kuvali ar$arepa i krompir, i na krajui!miksajte.

  &vu kaicu dajte bebi tek kad se navikne na vrstu ranu oko *,* meseci.

  &va kaica je bo$ata vitaminom -, A, i =.

  Pirina jaa or$ane !a varenje.

  KA(I)A OD *UNDEVE

  (!mite jedan mali komad bundeve oistite od semenke, isecite je na kocke i stavite da se

  kuva u vruu vodu 7;min dok ne omeka. =ada se skuva, stavite je u

  blender i i!miksajte u! dodavanje tenosti u kojoj se bundeva kuvala.

  &vu kaicu dajte vaoj bebi oko *,* meseca.

  Bundeva je dobra !a ko#u i imunoloki sistem.

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  5/23

  (ESTI MESE)

  ( ovom mesecu se proiruje spisak voa i povra koja beba mo#e da jedeC beba prvi put

  mo#e da proba meso.

  oe i povre mo#e vaa beba da jede od esto$ meseca i meso koje mo#e da kon!umira:

  POVR'E VO'E MESO

  4pana =ruka Pilee

  3lada tikvica Banana Junee

  Blitva

  "elje

  "d estog mesea svojoj bebi moete da pomeate po dva ukusa u jedan! na

  primer) jabuka i breskva! spana i krompir.

  Tako'e od estog mesea u slanim jelima moete dodavati malo maslaa! ali

  nikako margarin.

  "d estog mesea moete uvesti i trei obrok! ako beba trai! zato treba dapratite vau bebu.

  *eoma je bitno da obrok bude uvek u isto vreme! jedino odstupite kad beba

  spava!tada pomerite obrok.

  (ratite bebin ritam spavanja i budnosti i prilagodite jelovnik satnii.

  Navodimo am jo nekoliko recepata !a kaice koje mo#ete dati bebi posle +.meseca.

  KA(I)A OD JA*UKE I *RESKVE

  (!mite jednu jabuku, oistite je i stavite da se kuva. =ada se skuva, jabuku stavite u

  blender i dodajte pola breskve >sve#a ili od domae$ kompota?, dodajte tenost u kojoj se

  jabuka kuvala i i!miksajte.

  KA(I)A OD JA*UKE I KRU(KE

  (!mite jednu jabuku i sve#u krukuC oljutite, oistite i i stavite da se kuvaju dok ne

  omekaju. =ada omekaju, stavite i u blender i i!miksajte.

  Ako koristite kompot od kruke, onda samo skuvajte jabuku i na kraju sve spojite i

  i!miksajte.

  =ruka jaa sledee or$ane: or$ani !a varenje, plua, #le!de sa unutranjim luenjem.

  KA(I)A OD JA*UKE I KAJSIJE

  (!mite jednu jabuku, oljutite je i skuvajte !ajedno sa kajsijama >8'9 sve#i kajsija?. =ada

  omekaju,stavite sve u blender i i!miksajte. e !nate da mo#ete koristiti i kompot od

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  6/23

  kajsije i suve kajsije.

  Ako koristite suene kajsije, !najte da su bo$ate $vo#)em, kalcjiumom i beta'karotenom.

  =ajsija jaa sledee or$ane: oi, srce, creva plua i imunoloki sistem.

  KA(I)A OD JA*UKA I *ANANA

  (!mite jednu jabuku, oljutite je i stavite da se kuva. =ada se skuva, stavite jabuku u

  blender ili secko dodajte pola banane i malo tenosti u kojoj se kuvala jabuka. 2!miksajte.

  Napomena: bananu nemojte davati svaki dan, ve svaki trei, jer beba mo#e da dobije

  !atvor.

  Banana jaa sledee or$ane: creva, sle!ina i or$ani !a varenje.

  KA(I)A OD PIRINA I *ANANA

  Ako vaa beba ne voli instant kaicu od pirina, mo#ete joj pripremiti ovu poslasticu.

  ( erpicu stavite malo vode da prokljua ,stavite jednu kaiku pirina i kuvajte.=ada se lepo skuva pirina ,onda u blender ili secko stavite pirina i pola banane i malo

  tenosti u kojoj se kuvao pirina ili prokuvana voda. Na kraju lepo i!miksajte, do #eljene

  $ustine.

  Ditarica kao to je pirina, je veoma !drava !a bolji rad creva, a i sadr#i vitamin B.

  KA(I)A OD SPANA'A$ KROMPIRA I (AR+AREPE

  Potrebno je: *'+ lista spanaa, jedan srednji krompir i jedna ar$arepa.

  Eistove spanaa oistite od peteljke, operite dobro i stavite da se kuvaju u klualoj vodi.

  ( dru$u erpicu stavite da se kuva oieni krompir i oienu ar$arepu.=ada se sve lepo skuva i omeka, u!mite spana, krompir i ar$arepu i stavite u blender ili

  secko dodajte malo tenosti u kojoj su se kuvali krompir i ar$arepa i po #elji dodajte

  $rumeni maslaca. 2!miksajte.

  NAP&3%NA: =ad spremate kaicu od spanaa, blitve i !elje N2=A=& nemojte ostavljati !a

  sutradan, jer oni posle 8; min. postaju toksini666

  &dma je poslu#ite bebi6

  %pana je bogat vitaminima +! K i prirodni je izvor gvo'a.

  itamin - je potreban !a rast i ra!voj i !drava tkiva. Poma!e pri absorciji $vo#)a.itamin = poma!e pri !$ruavanje krvi i odr#ava kosti.

  vo#)e potrebno je !a !dravu krv i miie.

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  7/23

  4pana jaa sledee or$ane: krvni sudovi, or$ani !a varenje, oi, jetra, ko#a i imuno'

  sistem.

  KA(I)A OD *,ITVE$ KROMPIRA I (AR+AREPE

  Potrebno je: *'+ lista blitve, jedan mali krompir i jedna ar$arepa.

  Prvo oistite od peteljke blitvu, isperite dobro , stavite da se skuva.=ad prokljua prospite

  vodu i nalijte novu i ponovo stavite da se kuva. ( dru$u erpicu stavite

  ve oiseni krompir i ar$arepu.

  =ada se sve dobro skuva, onda sve sastojke stavite u blender i dodajte malo tenosti u

  kojoj su se kuvali krompir i ar$arepa, po #elji dodajte i $rumeni maslaca.

  2!miksajte do #eljene $ustine.

  KA(I)A OD -E,JA$ M,ADE TIKVI)E I KROMPIRA

  Potrebno je: jedna mala tikvica, *'+ listova !elja i jedan mali krompir.

  Prvo oistite !elje od peteljke, isperite lepo i stavite da se kuva. "atim, u!mite

  tikvicu,oljutite je, presecite je na pola i ako ima semenke i!vadite i, i stavite tikvice da sekuvaju !ajedno sa oienim krompirom na la$anoj vatri.

  Fok se kuvaju poklopite i sa poklopcem.

  =ada se sve lepo skuva, sve sastojke stavite u blender, dodajte malo tenosti u kojoj su se

  kuvali krompir i tikvica, po #elji stavite maslaca i i!miksajte.

  ako)e kao i spana i blitva, i !elje je puno $vo#)a.

  KA(I)A OD PI,ETINE$ KROMPIRA I (AR+AREPE

  Potrebno je: malo piletine >*; $r.?, jedan mali krompir i jedna ar$arepa.

  &istite krompir i ar$arepu i stavite da se kuva sa piletinom.

  =ada se sve lepo skuva, stavite sastojke u blender i dodajte malo tenosti, pa i!miksajte da

  dobijete kremastu kaicu.

  Preostalu orbicu mo#ete je iskoristiti kao supicu !a bebu.

  KA(I)A OD SPANA'A$ KROMPIRA I PI,E'E+ MESA

  Potrebno je: *'+ listova spanaa, malo pilee$ mesa i jedan mali krompir.

  ( jednoj erpici stavite da se kuva oieni krompir sa pileim mesom, a u dru$u erpicu

  stavite da se kuva pretodno oisteni spana.

  =ada se sve lepo skuva, sve sastojke stavite u blender ili secko, dodajte malo tenosti i

  i!miksajte do #eljene $ustine.KA(I)A OD JUNE'E+ MESA$ *,ITVE I KROMPIRA

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  8/23

  (!mite jednu juneu ro!bratnu, isecite na tri dela >imate tri obroka?, jedan ostavite !a

  kuvanje, a ostale !amr!nite. Jedan mali krompir i *'+ listova blitve.

  Junee meso !ajedno s krompirom stavite da se skuva bar jedno pola sata, t.j. dok ne

  omeka. ( dru$u erpicu stavite da se kuva ve oiena blitva. =ada se

  sve lepo skuva, sastojke stavite u blender ili secko dodajte malo tenosti u kojoj su se

  kuvali meso i krompir !atim i!miksajte.

  +rveno meso je prirodni izvor gvo'a.

  vo#)e je potrebno !a !dravu krv i miie.

  KA(I)A OD JUNE'E+ MESA$ M,ADE TIKVI)E I KROMPIRA

  Potrebno je: malo junee$ mesa, jedna mlada tikvica i jedan mali krompir.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva junee meso dok ne omeka. ( dru$u erpicu stavite da

  se kuva ve oiena tikvica i krompir.

  =ada se sve lepo skuva, sastojke stavite u blender, dodajte malo tenosti u kojoj su se

  kuvali krompir i tikvica, a po #elji mo#ete dodati i malo maslaca, !atim i!miksajte.>=aica je uvek kremastija ukoliko sadr#i krompir,te je on ne!aobila!ni sastojak svi bebi

  obroka?

  KA(I)A OD PI,E'E+ MESA I POVR'A

  Potrebno je: 1; $r. pilee$ belo$ mesa, jedna mala tikvica i jedan krompir >mo#e da bude i

  mladi?.

  Prvo oistite krompir i tikvicu, !atim stavite da se kuvaju !ajedno sa pileim mesom.

  =ada se sve lepo skuva, stavite sve u blender ,dodajte tenosti u kojoj su se kuvali i

  i!miksajte do #eljene $ustine.SEDMI MESE)

  I u sedmom meseu proiruje se spisak voa! povra! mesa i itarie koje beba

  moe da jede.

  , ovom meseu beba samostalno sedi! tako da moete da je stavite u stoliu

  za hranenje! da sedi i da jede.

  Beba u sedmom meseu! t.j. sa -! mesei moe da proba umane. (rvo se

  daje etvrtina! a svake druge nedelje poveajte koliinu za etvrtinu. %a

  belanetom saekajte do godinu dana.

  Imajte u vidu da se umane ne preporuuje davati vie od jednom nedeljno!

  jer moe da izazove alergijsku reakiju.

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  9/23

  (oveavajte koliine umana postepeno !kako bi ga bebin organizam

  prihvatio.

  Bebi u sedmom mesecu mo#ete da dajete i sledee voe, povre i #itarice:

  POVR'E VO'E ITARI)E

  Brokoli inja &vsene pauljice=ariol renja =ukuru!no brano

  3eso ostaje isto kao i u estom mesecu.

  Predla#emo jo nekoliko recepata !a pripremu !dravi bebini obroka nakon +. meseca.

  KA(I)A OD *ROKO,IJA

  Potrebno je: polovina brokolija sa korenom, malo kukuru!no$ kornleksa >najbolji je

  inte$ralni kornleks? i malo mleka >mo#e majino, adaptirano mleko ili kravlje mleko?.

  Prvo oistite brokoli, odstranite koren. =oren isecite na komade i stavite da se kuva u

  kljualoj vodi dok ne pusti sok.

  Brokoli i!miksajte sirov u blender ili secko, a tako)e iseckajte ili sameljite kornleks.

  ako sameljeni kornleks i i!miksani brokoli stavite u erpicu, prelijte sa orbicom od

  kuvano$ korena brokolija i dodajte ili mleko >majino, adaptirano ili kravje

  mleko? ili pavlaka. =uvajte jo 8 minuta, dok ne dobijete kremastu kaicu.

  NAP&3%NA: Pavlaku mo#ete koristiti tek od osmo$ meseca.

  Brokoli je pun vitaminom - , vie ne$o narand#e, tako)e i!obiluje vitamonima A i %, kao i

  $vo#)em i kalcijumom.

  itamin - je potreban !a rast i ra!voj tkiva i !aceljivanje rana.

  itamin A je tako)e va#an !a rast i ra!voj !drave ko#e i dobar vid.

  itamin % je va#an !a sastav elijske $ra)e, te poma#e telu pri stvaranju i odr#avanju

  crveni krvni !rnaca.

  vo#)e je potrebno !a !dravu krv i miie.

  =alcijum je potreban !a jake kosti, !drave !ube i rast.

  KA(I)A OD KAR.IO,A$ (AR+AREPE I KROMPIRA

  Potrebno je: 7'8 cveta kariola, 5 ar$arepa i

  5 srednji krompir.

  Po #elji dodajte i etvrtinu #umanceta, tako da beba proba.Prvo oistite ar$arepu i krompir i !ajedno sa kariolom stavite da se kuvaju.

  =ada se sve skuva stavite sajstojke u blender ili secko i i!miksirajte. Ako #elite mo#ete

  dodati i #umance, a i maslaca.

  =ariol je prirodan i!vor vitamin =.

  Dumance je prirodan i!vor vitamina A, F i %, a tako)e je bo$ato $vo#)em.

  itamin = poma#e pri !$ruavanju krvi i odr#ava kosti.

  itamin A va#an je !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  itamin F je va#an !a pravilno ormiranje kosti, a deluje !ajedno sa kalcijumom. 2ma $a umalo namirnica, ali se pod uticajem suneve svetlosti stvara u ko#i.

  itamin % je va#an !a sastav elijske $ra)e, te poma#e telu pri stvaranju i odr#avanju

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  10/23

  crveni krvni !rnaca.

  vo#)e je potrebno !a !dravu krv i miie.

  =ariol jaa sledee or$ane: mo!ak.

  PA,ENTA -A *E*U

  Potrebno je: 57; ml.vode, 7 kaiice ino$

  kukuru!no$ brana, $rumeni maslaca.

  4tavite 57; ml. vode da prokuva !ajedno sa maslacem.

  ( me)uvremenu, u malu posudu stavite malo vode, oko 9; ml. ,ra!mutite kukuru!nobrano>kao kad se ra!muti praak !a pudin$?. Posle to se dodajte u vodu koja

  kljua,kuvajte jo 8'9 min, dok se ne !$usne.

  4kloniti sa poreta sipati u tanjiri, dodajte kiselo mleko, obrok je spreman.

  KA(I)A OD SPANA'A$ KROMPIRA I UMAN)ETA

  Potrebno je: *'+ lista spanaa, 5 krompir, #umance >koliinu poveavajte svake dru$e

  nedelje? i malo maslaca.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva oieni spana, a u dru$u stavite da se kuva

  krompir.4kuvajte jedno jaje, ali tvrdo kuvano. =ad se sve lepo skuva, u blenderustavite spana, krompir, malo maslaca i malom #umanceta i i!miksajte do #eljene $ustine.

  OVESNA KA(I)A SA *ANANOM

  Potrebno je: 5;; ml. vode, 7 kaiice samleveni ovesni pauljica i G banane.

  ( jednu erpicu stavite 5;; ml. vode da prokljua, i stavite da se kuva ovas, kao kad kuvate

  pirina.

  =ad se skuva ovas, tanije kad omeka, stavite ovas u blender ili secko i dodajte bananu, i

  miksajte do #eljene $ustine.

  &vas je bo$at vitaminom =.

  itamin = poma#e pri !$ruavanje krvi i odr#ava kosti.

  KA(I)A OD JA*UKA I VI(ANJA

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  11/23

  Potrebno je: 5 jabuka, 5; vianja, ako su sve#e onda i kuvate sa jabukom,ukoliko koristite

  od domai kompot, onda se ne kuvaju.

  ( erpicu skuvajte jabuke i sve#e vinje, kad se skuvaju stavite sve sastojke u blender sa

  malo tenosti u kojoj se voe kuvalo i i!miksajte.

  KA(I)A OD JA*UKE I TRE(ANJAPotrebno je: 5 jabuka, 5; sve#i treanja.

  ( erpicu stavite oljutenu jabuku i trenje i kuvajte dok ne omekaju.

  =ada je $otovo, stavite sastojke u blender i!miksajte.

  renja jaa sledee or$ane: krvni sudovi, imuno'sistem,or$ani !a varenje, srce, sle!ina,

  jetra, bibre!i i urinarni trakt.

  KA(I)A OD PI,E'E+ MESA$ KAR.IO,A$ KROMPIRA I (AR+AREPE

  Potrebno je: *; $r. pilee$ mesa, nekoliko cvetova kariola, jedan mali krompir i jedna

  mlada ar$arepa.

  Najpre operite cvetove kariola, oistite krompir i ar$arepu. =ada sve oistite stavite u

  erpicu da se kuva i pilee meso, kariol, krompir i ar$arepa, sve !ajedno.

  =ada se sve skuva stavite u blender i i!miksajte.

  KA(I)E -A IMUNITET Od / 012a

  OR*I)A OD PIRINA I KAR.IO,A

  Potrebno je: 5;; $r. kariola, 5 ar$arepa, 5 kaika pirina, jedan list peruna i !rno

  maslaca.

  &istite i naseckajte povre, kuvajte $a s pirinem u maloj koliini vode, a pred kraj

  dodajte kaiicu maslaca i prokuvajte jo malo. "atim sve stavite u blender ili

  i!$njeite ako je dete veliko.

  PIRE OD )VEK,E$ KROMPIRA I (AR+AREPE

  Potrebno je: *; $r. cvekle, 5 srednji krompir i 5 ar$arepa.

  &istite i naseckajte povre, kuvajte poklopljeno u maloj koliini vode.

  =ada omeka propasirajte, dodajte 5 kaiicu maslaca i ponovo prokuvajte jo * minuta.

  OSMI MESE)

  ( osmom mesecu uvodimo sledee namirnice:

  POVR'E VO'E MESOBoranija @ljiva Huree meso

  =rastavac Iiba>ne kon!ervirana?

  Paprika>crvena?

  =ukuru!>eerac?

  &d mleni proi!voda mo#e se davati jo$urt, pavlaka i sir.

  KA(I)A OD JA*UKE I (,JIVE

  Potrebno je: 5 jabuka, 8 sve#e ljive >mo#e se koristiti i domai kompot od lljiva?.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva oiena jabuka i sve#e ljive. =ada se skuvaju ondastavite u blender i i!miksajte.

  Ako koristite ljive od domae$ kompota onda skuvajte samo jabuku, dodajte ljive i

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  12/23

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  13/23

  Potrebno je: 5;; $r. kariola, jedna crvena paprika i *; $r. slatko$ kukuru!a.

  =ariol ra!lomite na male cvetove, operite $a i stavite da se kuva dok ne omeka.

  ( dru$oj erpici stavite da se kuva oiena paprika od semena i kukuru! da omeka.

  =ada se sve lepo skuva,sastojke stavite u blender, dodajte malo tenosti u kojoj se svekuvalo, po #elji dodajte i putera i i!miksajte do #eljene $ustine.Prirodna slatkoa ovo$

  povra jarke boje privlai bebe i !ato sa !adovoljstvo jedu ovu kaicu.

  Kar$iol je bogat vitaminom K.

  (aprika je bogata vitaminom +.

  itamin = poma#e pri !$ruavanje krvi i odr#ava kosti.

  itamin - je potreban !a pravilan rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljivanje rane.

  =ukuru! jaa sledee or$ane: or$ani !a disanje.

  =ariol jaa sledee or$ane: mo!akKA(I)A OD M,ADE TIKVI)E$ KROMPIRA I SIRA

  Potrebno je : 5 srednji krompir, 5 mala tikvica, *o $r. sira >neslano$? i malo maslaca.

  Prvo oistite krompir i tikvicu i stavite da se kuvaju na la$anoj vatri dok ne omekaju.

  =ada povre omeka, stavite $a u blender dodajte maslac i sir, malo tenosti u kojoj se

  kuvali i i!miksajte do #eljene $ustine.

  %ir kao i svi mleni proizvodi je bogat mineralima t.j. kalijumom.

  =alcijum je potreban !a jake kosti, !drave !ube i rast.

  =rompir jaa sledee or$ane: imuno'sistem, or$ani !a varenje i krvni sudovi.PIRE OD OS,I'A$ TIKVI)A I KROMPIRA

  Potrebno je: 5 ilet od oslia, 5 krompir, jedna mala tikvica.

  Prvo oistite krompir i tikvicu i stavite u erpicu !ajedno da se kuvaju sa ribom. =ada se

  sve lepo skuva, stavite ribu i povre u blender,dodajte malo tenosti u

  kojoj se kuvali i i!miksajte do #eljene $ustine.

  Ako vam ostane, odlo#ite u te$licu !atvorite, stavite u ri#ider, iskoristite u roku od 79.

  KA(I)A OD PI,ETINE I SIRA

  Potrebno je: *; $r. piletine, malo jo$urta i 5 Gkaika sira.

  Piletinu skuvajte,stavite je u blender, dodajte sir i jo$urt po potrebi. 4ve !avisi od $ustine

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  14/23

  koju #elite da napravite.

  Jo$urt i sir su prirodan i!vor kalcijuma.

  =alcijum je potreban !a jake kosti !drave !ube i pravilan rast i ra!voj bebe.

  KA(I)A OD (AR+AREPE$ TIKVI)A I PAV,AKE

  Potrebno je: 7 ar$arepe, G tikvice, 7 kaiice pavlake.

  @ar$arepu oistite i operite, tako)e tikvicu, oljutite i stavite ar$arepu i tikvicu da se

  kuvaju. =ad se sve lepo skuva, stavite ar$arepu i tikvicu u blender, dodajte

  malo tenosti i pavlaku i i!miksajte do #eljene $ustine.

  S,ASNA KA(I)A OD POVR'A

  Potrebno je: *; $r. brokolija, *; $r. kariola, 5 tikvica i tvrdo skuvano #umance

  po potrebi.

  4vo povre oistite ,operite i stavite da se kuva dok ne omeka.

  =ada se sve lepo skuva ,stavite sve u blender, dodajte tvrdo skuvano #umance, malotenosti u kojoj se kuvalo povre i i!miksajte.

  Ako beba ima !ubie, onda mo#ete da i!$njeite sastojke i poslu#ite bebi.

  KA(I)A OD 'URE'E+ MESA I POVR'A

  Potrebno je: *; $r. uree$ belo$ mesa, 5 krompir i 5 ar$arepa.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva uree meso dok ne omeka, a u dru$u erpicu stavite

  da se kuva pretodno oieni krompir i ar$arepa, kuvajte dok povre

  ne omeka.

  =ada se sve lepo skuva ,povre stavite u blender, dodajte malo tenosti u kojoj se kuvalopovre, a !atim stavite i sitno iseckano uree meso i odstranite od #ile

  ako i ima, na kraju i!miksajte do #eljene $ustine.

  UKUSNA KA(I)A OD *,ITVE$ KROMPIRA I PAV,AKE

  Potrebno je: *'+ listova blitve, 5 srednji krompir i 5 kaiica pavlake.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva blitva, a u dru$u stavite da se kuva krompir.

  =ada se sve lepo skuva, iscedite blitvu od vode, stavite je u blender ili secko, dodajte

  krompir i tenosti u kojo se kuvao krompir ,malo i!miksajte, pa dodajte

  pavlaku i i!miksajte do #eljene $ustine.

  ( ovu kaici mo#ete umesto blitve da stavite !elje ili spana, a mo#e i mladi krompir.

  NAPOMENA3 Ovu ka5i2u n 10 o1avii za 1u#a$ 4# &o1a4

  ok1ina!!!

  Fajte je bebi odma nakon pripreme.

  DEVETI MESE)

  ( ovom mesecu proiriemo spisak voa i povra, kao i mesa.

  Beba ve uveliko jede sve ono to je jela u pretodnim mesecima.Jedino treba da obratite

  pa#nju na koliinu rane koju jede, sada mo#ete malo da poveate

  koliinu rane, ali nemojte preterivati.( ovom mesecu bebi mo#ete dati sledee povre, voe i meso:

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  15/23

  POVR'E VO'E MESO ITARI)E

  Paradaj! Finja F#i$erica ri!

  raak Eubenica >pilea ili telea? >penini?

  KA(I)A OD PI,ETINE$ KROMPIRA I PARADAJ-A

  Potrebno je: *; $r. pilee$ mesa, 5 krompir, i jedan paradaj!.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva oljuteni krompir i pilee meso , kuvajte dok ne

  omeknu. ( dru$u erpicu stavite da se kuva oljuteni paradaj! >oistite$a i od

  semena pa stavite da se skuva?. =ada se sve lepo skuva, u blender stavite krompir i

  paradaj!, malo i!miksajte pa dodajte meso i i!miksajte do #eljene $ustine.

  Ako vam je kaica $usta, dodajte malo tenosti u kojoj se kuvalo meso.

  (aradajz je bogat sa vitaminima K! + i /.

  itamin = poma#e pri !$ruavanju krvi i odr#ava kosti.

  itamin - je potreban !a !drav rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljivanje rana.

  itamin A tako)e je va#an !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  Paradaj! jaa sledee or$ane: srce, jetra, oi, ko#a, imunoloki sistem i or$ani !a varenje.

  UKUSNA KA(I)A OD PI,E'E DI+ERI)E I POVR'A

  Potrebno je: 5 sve#a d#i$erica, malo maslaca, 5 ar$arepa i jedan krompir.

  ( jednoj erpici stavite da se kuva pretodno oiena d#i$erica, i kuvajte dok ne omeka i

  dobije svetlo braon boju. ( dru$u erpici stavite da se kuva oiena

  ar$arepa i krompir.=ada se sve skuva, stavite d#i$ericu i povre u blender, dodajte maslac i malo tenosti u

  kojoj se kuvalo povre i i!miksajte do #eljene $ustine.

  0igeria je prirodan izvor vitamina /! B i 0.

  Tako'e digeria je bogata gvo'em.

  itamin A je potreban !a pravilan rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  itamin B je va#an !a rast i ra!voj, pretvaranje rane u ener$iju, !drav nervni sistem i kao

  pomo pri varenju.

  B $rupa sadr#i veliki broj vitamina, ali samo i d#i$erica sadr#i sve.itamin F je va#an !a pravilno ormiranje kosti.

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  16/23

  NAPOMENA3 Jako 4 va8no da d8i:#i2a ko4a 1 ku&u4 za 66u 6ud

  1v8a$ da n 6ud "odno za0#zavana9 Ona #6a da i0a a0nu 6o#do

  6o4u$ 6z ikakvi" &:a i da 6ud 2%a9

  KA(I)A OD ME(ANO+ POVR'A

  Potrebno je: 5 mlada ar$arepa, 1; $r. mlado$ $raka, 1; $r. mlade #ute boranije, 7 mladakrompira i malo putera.

  Prvo oistite ar$arepu, oljutite krompir, $raak i!vadite i! maune, a boraniju oistite od

  konca.

  =ada svo povre operete, u jednu erpicu stavite da se kuvaju krompir i ar$arepa iseeni

  po du#ini.

  ( dru$u erpicu stavite da se kuva boranija.

  A u treu erpicu stavite da se kuva $raak sa sasvim malo eera, da se br#e skuva, i

  bude ukusniji.Povre se kuva odvojeno, jer svako povre ima svoje vreme !a kuvanje, pa se !ato ne sme

  kuvati !ajedno.

  =ada se sve skuva, u blender dodajte ar$arepu, krompire, boraniju i $raak, dodajte puter

  i malo tenosti u kojoj su se kuvali ar$arepa i krompir. 2!miksajte do

  #eljene $ustine.

  1raak i boranija su prirodan izvor kalijuma.

  2argarepa je bogata sa vitaminima / i K.

  Krompir je bogat vitaminima / i +.=alcijum je potreban !a jake kosti, !drave !ube i pravilan rast i ra!voj.

  itamin A je va#an !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  itamin - tako)e je poteban !a rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljivanje rane.

  itamin = poma#e pri !$ruavanju krvi i odr#ava kosti.

  raak jaa sledee or$ane: srce, ko#a, stomak, sle!ina i jetra.

  S,ANI PIRE OD POVR'A

  Potrebno je: 5 srednji krompir, 5 mlada ar$arepa, 5 paradaj! i malo maslaca.

  &isteni krompir i ar$arepu stavite da se kuvaju. ( dru$oj erpici obarite paradaj!.=ada se skuva paradaj! oljutite $a, odstranite seme, stavite $a u blender i !ajedno sa

  krompirom i ar$arepu, dodajte maslac malo tenosti u koju su se kuvali

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  17/23

  krompir i ar$arepa i i!miksajte do #eljene $ustine. Ako je beba vea i ima !ubie onda

  i!$njeite i ponudite bebi.

  &vu kaicu odma servirajte bebi6

  PIRE OD SPANA'A SA KAJMAKOM

  Potrebno je: 5;'tak listova sve#e$ spanaa, 7 kaiice mlado$ kajmaka i #umance po

  potrebi.

  Fobro operite spana, odstranite peteljke i obarite $a u to manje vode.

  2scedite $a od vode ,stavite u blender, dodajte kajmaka i tvrdo kuvano #umance,sve

  !ajedno i!miksajte. Ako vam je $usto dodajte vode.

  &vaj pire se mo#e pripremati i sa blitvom i !eljem. &vu kaicu dajte bebi odma nakon

  pripreme,jer postaje toksina nakon du#e$ stajanja6

  VO'NA KA(I)A OD ,U*ENI)E I *ANANE

  Potrebno je: 5 pare lubenice i 5 banana.

  Eubenicu oistite od semenke, stavite je u blender, dodajte bananu i i!miksajte.Eubenica sadr#i 0; vode, pa !ato je i dobra !a proiavanje or$ani!ma, a i dobro

  osve#ava u tropskim danima.

  Eubenica jaa sledee or$ane: or$ane !a varenje, beika, krvni sudovi i srce.

  KA(I)A OD DINJA

  Potrebno je: K dinja i malo vode.

  Finju prvo oistite od semenke ,isecite je na komadie i stavite da se kuva. =ada se skuva,

  t.j. kada omeka dinju stavite u blender i i!miksajte do #eljene $ustine.

  Finju mo#ete da dajete bebi i sve#u, ne kuvanu ,ali pod uslovom da je !rela i mekana.

  0inja je bogata vitaminom / i +.

  itamin A je veoma va#an !a rast i ra!voj, !dravu ko#u i dobar vid.

  itamin - je, tako)e potreban !a rast i ra!voj, !drava tkiva i !aceljivanje rane.

  Finja jaa sledee or$ane: srce, ko#a i imunoloki sistem.

  +RI- -A *E*U

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  18/23

  Potrebno je: 7 kaikice $ri!a, 58; ml. mleka L *;ml. mleka.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva 58;ml. mleka, a u me)uvremenu u jedan dubok tanjiri

  stavite *; ml. mleka i dodajte 7 kaiice $ri!a, ra!mutite kao !a

  pudin$.

  =ada mleko prokljua, sklonite $a sa vatre ,dodajte polako ra!mueni $ri!, da se ne stvore

  $rudvice i meajte. "atim vratite na poret i kuvajte jo 8 min.

  &ladite i ponudite bebi.

  Ako vam je i dalje $usto, dodajte prokuvano mleko i ra!redite.

  DESETI$ JEDANAESTI I DVANAESTI MESE)

  ( 5;, 55 i 57 mesecu, beba ve mo#e da jede i!$njecenu ranu, a mo#e i seckanu, ako

  privata.

  Nemojte da #urite sa seckanom ranom, polako menjajte teksturu rane, jer ako odjednompromenite si$urno e se desiti da beba odbija, ne samo seckanu

  ranu ne$o i i!$njecenu ranu.

  =ada je israna u pitanju u ova tri meseca, proiriemo spisak voa, povra, mesa i #itarica.

  P&IH% &H% 3%4& D2AI2-%

  Funje

  Pasulj narand#a elee meso Ia#ene i Jemene pauljice

  -vekla limun

  Prokelj( ovim mesecima mo#ete davati bebi malo keksa ,ako ima !ubi,a da pone da ui da #vae

  ranu.( ovim mesecima veoma je bitan F&I(MA= !a bebe koje su

  pune ener$ije.

  Fo sada smo davali u malim koliinama #itarice, ali preporuujemo da poveate i

  pomeate, npr. jemene, ovesne i ra#ene pauljice sa nekim voem.

  &vako pomeane #itarice sa voem su slastan i veoma !drav doruak !a bebe koje su pune

  ener$ije.

  Ra8n &a"u%4i2 i 6#1kva

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  19/23

  Potrebno je: 7 kaike ra#eni pauljica ,5 sve#a breskva ili domai kompot od breskve.

  ( jednu erpicu potopite ra#ene pauljice s vodom i stavite da voda prokljua, !atim

  sklonite sa vatre i ostavite i da omekaju.

  =ada omekaju stavite i u blender, i malo i!miksajte. "atim preruite i u tanjir, dodajte

  breskvu >sve#u ili od kompota? i i!$njeite viljuskom.

  J0n &a"u%4i2 i din4a

  Potrebno je: 7 kaike jemeni pauljica i po #elji dinja.

  ( jednu erpicu potopite jemene pauljice s vodom ,stavite i da prokljuaju, !atim

  sklonite i sa vatre i ostavite i da omekaju.

  =ada omekaju, stavite i u blender, dodajte dinju i malo i!miksajte.Na kraju

  poslu#ite. &ve pauljice su veoma ukusne ako se naprave i sa krukom.

  Pi#ina i k#u5ka

  Potrebno je: 5,* do 7 kaike pirina i 5 kruka.

  ( jednu erpicu stavite da se kuva u vodi pirina sve dok ne omeka.

  ( dru$oj erpici oljutite i i!vadite semenke od kruke i stavite je da se kuva.

  =ada se sve lepo skuva mo#ete pirina i kruku da stavite u blender i malo i!miksajte, ili

  samo pro$njecite viljukom.=ruka jaa sledee or$ane: or$ane !a varenje i plua.

  Pi#ina$ &av%aka i 1i#

  Potrebno je: 5,* do 7 kaike pirina, malo kravje$ sira i malo pavlake.

  ( jednu erpicu stavite pirina da se kuva u vodi sve dok ne omeka.

  =ada omeka, mo#ete $a staviti u blender i dodati sir i pavlaku i malo i!miksate ili samo

  sve sastojke pomeate, a sir naravno i!mrvite.

  Ka5i2a od vi5n4$ &%az0a kk1a i 4a6uk

  Potrebno je: 8 kaike mleveno$ keksa, 5 jabuka i 5*'tak vianja >sve#e ili od kompota?.( jednu erpicu stavite da se kuva jabuka i vinje>ako su sve#e?.

  =ada se skuvaju i!ruite i u tanjir, dodajte keks i sipajte malo tenosti da se keks smeka i

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  20/23

  i!$njeite viljukom.A ako beba jo ne jede nemiksano, onda sve

  stavite u blender. =eksu mo#ete da dodajete i dru$o voe, na primer, bananu, breskvu,

  kajsiju, ljivu...

  Vo7ni 4o:u#

  oni jo$urt mo#ete i sami da pripremite kod kue.

  "a voni jo$urt potrebna je pavlaka ili kiselo mleko, kao i voe po #elji.

  (!mite pola pavlake, pola banane i breskvu ,i!$njecite,sve to pomeajte.

  Fru$a kombinacija je pavlaka, banana i vinje.

  Napomena:pre ne$o to #elite da pravite voni jo$urt i! ri#idera i!vadite pavlaku ili kiselo

  mleko pola sata pre pripreme666

  Vo7ni 0u1%i

  Potrebno je: 5 kaiica jemeni pauljica,

  5 kaiica ovseni pauljica,

  5 kaiica ra#eni pauljica,jo$urt po potrebi, G kruke i breskve

  ( jedan tanjir pomeajte sve tri vrste pauljica, dodajte jo$urt ,ostavite i malo da

  smekaju, !atim dodajte voe i i!$njeite.

  &vo je veoma ener$ian i kalorian doruak !a vau bebu koja je u pokretu.

  Ka5i2a od k#o0&i#a$ &a#ada4za i 2#vn &aik

  Potrebno je:

  5 krompir

  5 paradaj!

  5 crvena paprika

  ( jednu erpicu stavite da se kuva krompir, u dru$u erpicu stavite vodu da prokljua i

  ubacite oiseni paradaj! od semena, a papriku mo#ete ili da skuvate ili da

  je ispeete, pa oljutite.

  =ada svi sastojci budu skuvani peeni stavite i u blender, malo i!miksajte ili i!$njeite

  viljukom.Po #elji mo#ete dodati $rumeni maslaca.

  Ka#;io% u 1o1u od 1i#a

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  21/23

  Potrebno je :

  7;; $r. kariola

  "a sos: malo putera, G supene kasike brana, 57; ml. mleka i *; $r. sira.

  &perite dobro kariol, kuvajte dok ne omeka.( me)uvremenu, u posudi sa duplim dnom

  rastopite maslac na la$anoj vatri, dodajte brano promeajte i dodajtemleko i meajte dok se ne !$usne.

  4klonite posudu sa vatre i umeajte narendani sir.

  3eajte dok se sir ne otopi, a sos ne postane $ladak.

  ( sos dodajte kuvani kariol i i!$njecite viljukom.

  Pi#ina$ ki1%o 0%ko i ka40ak

  Potrebno je :

  7 kaike pirina

  7 kaike kiselo$ mleka

  5 kaiica kajmaka

  ( jednoj erpici skuvajte pirina, procedite $a, ako ima vika vode, dodajte 7 kaike kiselo$

  mleka i kajmaka.

  )vk%a$ k#o0&i# i 7u#7 01o

  Potrebno je :

  5 krompir

  G cvekle

  5;; $r. uree$ mesa

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  22/23

  ( jednu erpicu stavite da se kuva krompir i meso, a u dru$u oiena cvekla.

  =ad se sve lepo skuva, stavite cveklu u blender i i!miksajte.( tanjiri sipajte cveklu,

  dodajte i!$njeeni krompir i iseckano meso, promeajte.

  P#6#ana2 1a &a#ada4zo0

  Potrebno je:

  Pasulj i jedan paradaj!

  Pasulj koji kuvate !a sve vas ukucane mo#e biti i !a bebu mla)u od $odinu dana, ali samo

  skuvani pasulj be! mesa.

  &d to$ pasulja u!mite 8'9 kaike, dodajte pre to$a skuvani paradaj! i i!$njeite viljukom.

  (asulj sadri) aminokiseline! belanevine! biljna vlakna! biljne masti! biljne

  hormone! vitamin B3! vitamin B4! vitamin 5! vitamin ((! gvo'e! glukozu!

  kalijum! leithin! magnezijum! mineralne soli! pektin! proteine! ugljene hidrate!$itoestrogene! $olnu kiselinu! $os$or! elulozu! ink.

  3alo je rei da je i!vor !dravlja.

  P#ok%4$ k#o0&i# i %7 01o

  Potrebno je:

  9'* komada prokelja

  elee meso

  5 krompir srednje veliine

  ( jednu erpicu stavite da se kuva prokelj i krompir, a u dru$oj na tioj vatri polako daseskuva telee meso.

  =ad se sve skuva, meso i!miksajte, a prokelj i krompir i!$njeite, pa pomeajte sa mesom.

  Prokelj je bo$at sa: ome$a 8 i ome$a + masnim kiselinama, vitaminima -, A, =, % i B

  kompleksa. &d minerala najvie ima kalijuma, man$ana, bakra, kalcijuma,

  $vo#)a i osora.

  -a 4aan4 i0unia

  Vo7ni ;#a& od 57 meseci

  Potrebno je: 7;; ml. mleka, jedno #umance,voni sok po i!boru ili jo bolje sve#e voe

  >banana, kajsija, trene, sljive....? to vi odaberite.

  ( mleko stavite #umance i mutite dok masa ne postane penasta. "atim nalijte voni sok ili

 • 8/10/2019 Baby Kuvar

  23/23

  voe koje ste odabrali i mutute jo malo.

  Sv8 1ok za i0uni

  Potrebno je :

  -vekla

  @ar$arepa

  Narand#a

  Eimun i kivi kada $a ima.

  4ve i!miksati u blenderu, procediti i dati detetu.

  Autor:

  erica 3. =oncarevic