hrono kuvar

Author: elenarija

Post on 23-Feb-2018

366 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  1/26

  ZA

  VITKU

  LINIJU

  PRAVI

  JE

  SPAS,

  HRONOJETOVNIK

  SAMO

  ZA

  VAS

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  2/26

  HronoKuvar

  llroi l,

  intrUrr

  2{)16.

  I,ISI.I.Ii

  NAM Po

  OBRASCU:

  I M I.]. PRI.]ZI

  [email protected]

  osNIvA('r, tzneveC

  I DISTRIBUTER

  ,,CoLOR

  PRESS

  GROUP"

  /-

  C,o,o,

  (.)e*,==

  \ ,-

  //

  uqouF

  ADRESA REDAKCIJE:

  lcnrcrinska

  102,21000 Novi

  Sad,

  Poltanski fah: 269

  fel./fax: 02

  l/489 7 1 00,

  489

  -7

  l

  -26

  E-mai: [email protected]

  Web adresa:

  w.color.rs

  REDAKCIJA

  ZENIA ACrMovrc

  glavni i odgovorni

  urednik

  SLOBODAN MRA.INA

  graliiki urednik

  JELENA

  LI.INA

  lektura

  r korektura

  SVETLANA BELIC

  saradnica

  "COLOR PRESS

  GROUP"

  BOJAN VULIN

  direktor

  ADVERTAJZING

  DRAZEN

  CURCIC

  direktor advertajzioga

  MILICA

  JOVOVIC

  key account menadier

  Tel.lfut O2l489-7lOO

  E-mail:

  [email protected]

  Sraupe

  "COLOR

  PRINT"

  D.O.O.

  Adresa: Mieve Simii 27,

  21000 Novi Sad

  Tel.l fut

  021 6417 333;

  6417

  -335

  E-mail:

  [email protected]

  WOZNIK

  I DISTRIBUTER zA NEMA.KU,

  AUSTRIJU I SVAICARSKU:

  Axel Springer

  Vertriebsservice

  GmbH

  S derstrale 77, D-20097

  Hamburg

  M.as-vertriebsservice.de

  /

  m.as-vertriebsservice.com

  SfR

  lmn

  NOVO:

  Vesti, u

  trendu,

  ioping

  . . . . .4-5

  KOKTEL

  ZALOGAJI: Fina

  mirisna

  pecivo

  ....5-7

  OBROK

  SALATE:

  Zdraviiukusnizalogaji

  .

  ...8-9

  SUPERNAMIRNICA:Dozvoljenovoee-fimun.

  ..

  10-11

  CORgf:

  Ukusneporadojz-iorbe.

  ..12-13

  SLANE

  PITE I

  TARTOYI: Neodoljive hrskove kore

  .......

  14-1

  5

  HRONOBLOGERKE: Lagani obrociod karfiola

  ...

  16-18

  Mleiniproizvodi

  ..

  ...

  19

  Savrien

  poietok

  dana

  uz iunku

  . . . . . . 20-23

  Umesite hleb

  ..

  .. . .

  ...

  24-25

  Zdrave

  vrste

  braino

  26-27

  Raskoinatrpezo

  ,.,,,,.28-31

  Planiran obrok

  .....

  32-33

  Zaiinima do

  zdravlja .

  34-36

  Nabavite

  neophodne sitnice . . .

  ...

  .

  .. 37

  Soinizalogaji

  ..

  38-39

  (arolija

  ukusa

  .......

  40-41

  Period restrikcije............

  42-45

  Aromatiina pecivo

  . ... 46-47

  Kremostiuiitok...

  .....

  48-49

  Povratila som

  ideolnu

  ki\aiu.........

  50

  CRNAGORA

  Uvoznik

  i distributer: "S

  PRESS

  +"

  d.o.o.

  Adresar Tuzi

  bb, Podgorica

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Uyoznik i distributer:

  "Syict

  Print"

  d.o.o.

  Adresa:

  Senada

  Poturla Sencrja I 20.

  Sara;cr u

  Direktor:

  Ada Bravo

  Tel/fu: +387

  33 768 986

  MAKEIOH'UA

  Ynosuur u

  gucrpu6yrep:

  Korop Me4ua,{oo,

  Cxolje

  Agpeca:

  Ilenrnona 6p. 29, 1/3

  flupexrop:

  [yuxo

  Muhrh

  Tetr.r +389 23 1 16

  567

  Color

  Press

  Group i redakcia

  Hrono

  kuvara

  ne

  odgovaraju

  za

  sadrrai i istinitost

  objavlenih reklamnih

  poruka

  i

  preuzetih

  sadrZaja

  sa pomenutih

  i

  oglaiavanih elektronskih lokacia.

  Urednitvo

  ne

  snosi odgovornost

  za

  nenamerne

  i Stamparske

  greSkc.

  Zabranleno

  je

  reprodtlkovati

  i koristiti u komercialne

  svrhe Stampane srdriaie

  izdanja

  Hrono kuvara bez pismenog

  odobrenja izdavaaa. Redakcia

  Hrono kuvara nie

  obavezna

  da

  vraia i odgovara na primlene

  rukopise,

  fotognl e i internet poitu.

  COLOR PRESS

  GROUPe alan

  Fl

  pp

  xilT:

  ",'i9,:"J,

  ::f ,"I:il'

  "

  ,+DosturrouDrcrrAtNoMtoRMAr/osL

  'v

  www.novtnarnrca.ner

  EOtrtr

  v

  Sta

  jehronoishrana?

  U

  pitanju

  je

  jedinstven

  program, utemeljen

  na

  najsavremenijim

  nauinim

  saznanjima,

  koji

  pomaZe

  svakom

  ioveku da uspostavi

  idealnu

  teZinu

  i

  ujedno

  poboljia

  svoie

  zdravstveno stanje

  rogram

  hronoishrane

  omogu(ava da

  se

  bez

  puno

  odricanja,

  poituluii

  osnovne

  principe

  zdrave

  ishrane i

  pravilnog

  kombinovanja

  namirnica,

  postignu

  izvanredni

  rezultati.

  Koncipiran

  je

  tako

  da

  ga

  moZete

  nesmetano

  sprovoditi

  bez

  obzira

  na to

  da

  li ste

  na

  poslu,

  u

  Skoli,

  kod

  ku(e,

  na odmoru

  ili

  poslovnom

  putovanju.

  Rezultati

  pokazuju

  100o/o

  uspeha

  kod

  svih

  onih

  koji su se

  potrudili

  da

  nauie

  o

  osnovnim

  fizioloikim

  procesima

  i

  poituju

  pravila

  ishrane.

  H ronoishrana

  ne

  podrazumeva

  brojanje

  kalorija i

  limitiranje

  koliiine

  unosa

  hrane. Bitno

  je

  ne

  preskakati

  obroke,

  pratiti

  utemeljenu

  satnicu i

  pravilno

  kombinovati

  dozvoliene

  namirnice. Prednost

  ovog

  reZima

  je

  u

  tome Sto

  se

  nikada

  ne

  javlja

  takozvani

  jo-jo

  efekat

  (g

  u bljenje-vra(a

  nje

  teiine),

  a

  metabolitki

  poreme(aji

  trajno

  se

  re5avaju.

  Uslovi

  za

  postizanje

  Zeljenog

  rezultata

  svakako

  su Zelja

  za

  ucenjem, volja

  da

  se

  primeni

  stefeno

  znanje i

  disciplina u sprovoclenju

  Tokom

  restriktivnog

  perioda,

  dok

  ne

  postignete

  Zeljenu

  teZinu,

  vodite

  raiuna

  da

  se

  pridriavate

  osnovnih

  pravila programa

  koja su

  navedena

  na

  strani

  42.

  Nakon 5to

  postignete

  idealnu

  kilaZu

  i izaalete

  iz

  perioda

  restrikcije,

  bitno

  je

  da

  se ne

  vratite starim,

  loiim

  navikama,

  ve( nastavite

  s hronoishranom,

  ali

  u

  neito blaiem

  iznatno

  komfornijem

  reiimu,

  o

  cemu

  (e

  biti

  reii

  u

  nekom

  od

  naiih

  narednih brojeva.

  U magazinu,,Hrono

  kuvar"

  recepti su

  grupisani

  po rubrikama, ali

  na

  svakoj

  fotografiji

  jela

  ilustracija sata

  pokazuje

  dozvoljeno

  vreme

  za

  njegovo

  korizumiranje.

  OSim

  jela

  koja

  se

  preporutuju

  u

  periodu

  restrikcije,

  prona(i

  (ete

  i ona koja

  spadaju

  pod

  vanrestriktivni reZim,

  poput

  skrobnog

  povr(a

  ili

  deserta.

  Pored recepata,

  iasopis

  obracluje

  pojedine

  teme od

  znaiaja

  za

  hronoishranu

  i

  pruZa

  brojne korisne savete

  pomo(u

  kojih iete razjasniti

  nedoumice.

  1,1.{$

  'i::i,.::;:.i:,i

  ::i

  ::'

  l

  '

  '.l"B

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  3/26

  Psilijum

  Psilijum,

  ili indijska

  bokvica,

  lekovita

  je

  biljka

  poreklom

  iz

  lndije. Bogata

  je

  biljnim vlaknima

  (poseduje

  od 60 do 70

  odsto viSe

  vlakana nego ovsene mekinje),

  nezasi(enim

  masnim kisel inama,

  lipidima

  i

  sadriidosta

  sluzi.

  0d davnina se upotrebljava

  za

  leienje

  opstipacije:

  vezuju(i

  vlagu itoksine

  u crevima,

  ljuspice

  bubre, stvaraju(i

  Zelatinastu

  masu koja

  se

  izbacuje

  putem

  stolice. Bubrenjem,

  ljuspica moie da

  uve(a svoju

  prvobitnu

  zapreminu

  35-50

  puta.

  Psilijum

  se

  preporuiuje

  u

  dijetalnom

  reiimu ishrane, kao

  zamena

  za kvasac u

  procesu

  spravljanja

  peciva.

  0d

  njega

  testo,

  pogotovo

  ako se

  priprema

  s dodatkom oraiastih

  plodova,

  postaje rastresito

  i vazduSasto,

  nalik

  kvasnom testu,

  te

  je

  narocito

  pogodan

  za

  pripremu

  hronohleba. Zahvaljuju(i

  njemu,

  pecivo

  dobija rupiiastu teksturu

  koja nalikuje

  klasiinoj

  pekarskoj

  vekni.

  Dovoljna

  je

  kaiicica

  psilijuma

  na 500

  g

  bra5na.

  (ak

  i

  ovako spravljeno,

  pecivo

  nije

  preporucljivo

  jesti

  viSe

  od dva

  puta

  nedeljno,

  kako se ne bi

  veitaiki

  podsticao

  proces

  cii(enja

  a creva ulenjila. Psilijum

  se

  moie kupiti

  u

  bolje

  opremljenim

  prodavnicama

  zdrave hrane

  u

  vidu

  semenki,ljuspica ili

  praha.

  -

  idealna

  zamena

  za

  secer

  Stevija

  je

  potpun0 prirodna

  zamena za ie(er, koja

  se u Juinoj Americi koristi

  vekovima.

  Najznaiajniji sastoj(i

  stevije su

  glikozidi,

  koji

  su od 250 do 400

  puta

  sladi

  od Seiera, a dodatne

  prednosti

  su

  im te Sto ne sadrie kalorije i

  ugljene hidrate,

  glikemijski

  indeks im

  je nula,

  i

  potpuno

  se

  rastvaraju

  u

  vodi.

  U

  prodaji

  se

  moie

  na(i

  u teinom

  stanju,

  u vidu tableta ili

  pra5kaste

  smese

  poput

  5e(era. Koristi

  se

  za

  zaslatlivanje toplih i hladnih napitaka i

  pripremu poslastica,

  mada

  je

  svoju

  upotrebu naila i u

  prehrambenoj

  industriji

  prispravljanju

  dijetetskih

  proizvoda.

  Samo

  jedna

  ravna

  kaiiiica stevije

  u

  prahu

  moie

  dazameni

  100

  .

  #

  g

  5e(era.

  .._,,

  6;''

  Stevija

  4

  |

  ftrurcilfiuar 1t16

  1t16 thonoiltrnnr

  |

  5

  Kokosovo ulje

  H ladnocedeno ekstradeviiansko

  kokosovo

  ulje vekovima se koristi u lndiji, a

  odnedavno

  i kod nas. Prednost ovog ulja

  u odnosu na ostala ogleda

  se u

  prisustvu

  masnih kiselina s njihovim

  antimikrobnim,

  antioksidantnim, antibakterijskim

  i

  umiruju(im

  svojstvima. Moie se

  nabaviti

  u bolje opremljenim

  prodavnicama

  zdrave

  hrane ili supermarketima.

  Pakuje se u

  staklene teglice,

  a izgled ne treba da vas

  zbuni

  -

  cvrsta, bela smesa

  prirodno

  je

  stanje hladnocedenog

  kokosovog

  ulja

  na niiim temperatulama,

  iona

  (e

  se

  tokom

  postupka

  zagrevanja rastopiti.

  Pri kupovini, obratite

  painju

  na datum

  proizvodnje

  i

  proverite

  da

  nije

  slucajno

  zgrudvano. lako

  je

  preporucljivo

  da se

  koristiu

  hronoishrani, cena mu

  je

  priliino

  visoka

  (200-300

  g

  moiete

  prona(i po

  ceni

  ve(oj od 500 din.).

  SlneRnrpR

  I cEtER

  Termiikom

  obradom

  menjaju

  glikemijski

  indeks

  (pove(avaju

  nivo

  glukoze

  u krvi),

  paje preporucljivo

  da se tokom

  perioda

  restrikcije

  jedu

  iskljucivo u

  sveiem stanju.

  SIR I

  JAJA

  U

  prepodnevnim

  casovima

  ne treba

  ucestalo

  kombinovati mladi sir s

  jajima,

  s obzirom na to da

  je

  ovakva meiavina

  teika

  za varenje. Moietejednom u

  10 dana

  pripremitimanju pitu

  s

  jednim jajetom.

  TUNJEVINA

  Prilikom odabira tunjevine,

  obratite

  painju

  na deklaraciju, birajte

  komade odstojale u

  maslinovom

  ulju sa

  ilibez limuna. lmajte

  na umu da ucestala

  upotreba konzervirane

  hrane nije

  preporuiljiva.

  Mala

  pravila

  hronoishrane vode do Zeljenog cilja

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  4/26

  FIttA

  MIRISITTA

  PECIVA

  Doru(ak

  je

  najbitniji

  obrok

  -

  zato

  ne

  propustite

  da

  vam

  jutro

  zapotne

  toplim

  pecivom

  kome

  jernaprosto

  nemogu(e

  odoleti

  Gnezda

  od

  izdubljenih

  kajzerica

  zA 2

  0s0BE

  staviti u kajzericu.

  3.

  Preko

  sira sloZiti kolut

  pile(ih prsa

  i na

  kraju u svaku

  kajzericu razbiti

  po

  jedno jaje.

  4.

  Vrlo malo

  posoliti,

  dodatizaiine

  po

  ielji,

  te

  poredati

  kajzerice

  u

  pleh

  postavljen papirom

  za

  pecenje.

  5.

  Ped

  u

  prethodno

  zagrejanoj

  rerni na

  200"C

  oko

  l5

  minuta ili duie,

  u

  zavisnosti

  od toga koliko

  volite da

  jaje

  bude

  mekano.

  Sostojci:

  '4

  hronokajzerice'

  100

  g

  mocarela

  sira'100

  g pile(ih

  prsa.4jajeta.

  so.

  zaiini

  po

  ukusu

  Priprema:

  1.

  Kajzericama

  odse(i vrh i

  pa2ljivo

  ih

  kaiikom

  izdubiti.

  2.

  Mocarela

  sir ised na

  tanke 5nite

  pa

  6

  |

  tlrprpftuvar

  1/16

  Napomena:

  Kajzerice

  se mogu

  puniti

  i

  raznim

  povr(em,

  seckanim

  pecurkama

  i sliino.

  Mafini

  od

  integralnog

  braina

  zA

  3 0s0BE

  Sastojci

  (za

  6

  mafino):

  '

  100

  g

  raienog

  braina

  '

  100

  g

  jeimenog

  braina

  '1

  kaiiiica

  praika

  za

  pecivo

  '1

  ravna ka5icica

  soli'3

  kaiike

  maslinovog

  ulja

  .

  2-3

  kaiike

  raznih

  semenki

  po

  izboru

  (susam,

  lan,

  suncokret)' 1

  jaje

  'oko

  150 ml mineralne vode

  Pripremo:

  1.

  lzmeiati

  obe

  vrste braina

  sa

  pra5kom za pecivo

  isemenkama.

  2. Dodatijaje, ulje, so i mineralnu

  vodu,

  pa

  sve sastojke dobro

  izmeiati.

  3.

  Kalup za mafine

  premazati

  uljem

  i

  posuti

  sa

  malo

  bra5na,

  pa

  ravnomerno

  rasporediti smesu.

  4. Posutisemenkama

  po

  izboru i

  pe(i

  na 200"(

  oko

  30

  minuta,

  dok

  lepo ne

  porumene.

  5. PosluZiti tople mafine za

  dorucak uz neki doma(i namaz

  po

  Zelji.

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  5/26

  -

  ZDRAVI

  I

  UKU

  SN/

  Z ALO G AI

  I

  Koloritno

  povrte,

  grilovano

  meso i blagi

  zacini

  predstavljaju

  pravo

  osveZenje

  na

  tanjiru.

  Kompletno

  uZivanje

  za sva

  iula

  .Y'

  'f*

  *e

  'J

  r-

  '-r

  -

  Salata

  s iososom

  zA 2 0s0BE

  Sostojci:

  .

  400

  g

  lososa.

  1

  avokado.

  1

  limun

  '

  200

  g

  ceri

  paradajza

  .

  2 ljute

  papricice

  .

  periunov

  list. maslinovo

  ulje.

  so,

  biber

  Priprema:

  1. 5niclu lososa

  prese(i

  napola,

  zaiiniti

  po ukusu i

  pe(i

  na

  grilu ili

  u

  tiganju

  po

  dva minuta sa svake strane.

  2.Zato

  vreme iseckati

  ieri

  paradajz,

  ljutu

  papriiicu

  i

  dosta

  per5un0v0g

  lista.

  Avokado ocistiti, ise(i na kocke

  pa

  dodati ostali m sastojcima.

  3.

  U odgovaraju(u

  posudu

  staviti

  salatu, dodati

  grilovanog

  lososa i

  preliti

  sokom

  od limuna.

  4. Neposredno

  pred

  serviranje,

  salatu lagano zaciniti

  s

  malo bibera,

  maslinovog

  ulja

  isoli.

  a

  I

  lfrouoftw

  1/16

  Salata

  s

  grilovanom

  piletinom

  zA 4 0s0BE

  N

  Sostojci:

  .

  2 zelene

  salate.4

  pile(a

  fileta

  .

  1 krastavac.

  1

  Sargarepa.

  1

  ljubiiasti

  luk.

  limunov sok

  .

  maslinovo ulje. 1 list lovora.

  krupno

  mleveni biber. so

  Pripremo:

  1. Piletinu zaciniti

  po

  ukusu, dodati

  mleveni biber

  i listi( lovora,

  pa

  sve

  isped u

  gril

  tiganju

  ili

  u

  rerni. Kad se

  piletina

  prohladi,

  ise(i

  na

  inite.

  2.

  Zelenu salatu oprati

  i ise(i na

  traiice,

  krastavce

  ukrasno

  zarezati i

  ise(i na koluti(e. 5argarepu oljuititi

  i ise(i kao cveti(e, a

  ljubirasti luk

  na kolutiie.

  3.

  5ve sastojke

  araniirati,

  poprskati

  limunovim sokom,

  preliti

  s

  malo

  maslinovog ulja i

  posoliti,

  \-I

  W'l

  As

  W rar

  q1

  d6r 6.+l.t&;t'#.

  "\vWs

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  6/26

  Dozvolj

  eno

  yofe

  LIMU

  TT

  Zahvaljuju(i

  vi5estrukim

  svojstvima, osim avokada,

  limun

  je jedino

  dozvoljeno sirovo

  vo(e

  koje

  se

  moZe

  koristiti

  u

  restriktivnom

  periodu

  hronoishrane

  ko ste

  tvrsto

  odluiili

  da

  se

  upustite u

  hronoavanturu,

  preporuiujemo

  da dan

  zapoinete s aromatiinim

  biljnim

  tajem, oboga(enim

  sokom

  od

  limuna

  i

  malo stevije.

  Nautno

  je

  dokazano

  da topla

  voda pomeiana

  s

  limunovim

  sokom blagotvorno

  deluje

  na

  organizam.

  Usvajanjem

  ove

  navike, od

  ranog

  jutra

  obezbedi(ete

  dovoljhu

  koliiinu

  teinosti

  -

  5to

  je

  bitno,

  jer

  dehidrirani

  organizam.

  sakuplja

  vi5e

  masnofe.

  Vei

  nakon

  mesec

  dana,

  primeti(ete

  znaiajne

  promene:

  ubrza(e

  vam

  se

  gubitak

  teZine

  i

  pospe5iti

  probava.

  Limunov

  sok

  je

  odliian izvor minerala

  i vitamina, koji

  podstidu

  eliminaciju

  toksina

  iz

  digestivnog

  sistema

  i

  istovremeno

  poboljiavaju

  sposobnost organizma

  da

  a

  psorbuje

  h ra njive

  sastojke,

  5to

  ie ublaZitiose(aj

  gladi

  i Zudnju za

  grickalicama,

  spreiiti nagle

  promene

  nivoa

  Se(era

  u

  krviinagle

  {t

  f i.:l ::

  "

  1i.:'

  '

  --;

  e..tr..t

  rrs

  '{

  -*r.f-fi8**

  ,{t."

  promene

  raspoloZenja.

  Vitamin

  C, koga obilato ima

  u ovom dragocenom

  voiu,

  jata

  imunitet

  ismanjuje rizik

  od nastanka

  prehlade

  igripa.

  Ta

  kode, u blaiava

  vid ljivost

  bora,

  te

  (e

  koZa veoma

  brzo

  postati

  sjajna

  i zategnuta,

  dok

  (e

  nivo

  energije u

  vaSem

  organizmu

  ostati stabilan

  tokom celog

  dana. Ova

  aromatiina votka

  proiii(ava

  krv

  ipomaZe

  kod

  razliiitih oboljenja

  ka

  rdiovaskula

  rnog

  sistema.

  Ako tokom dana osetite

  glad,

  dozvoljena

  je

  limunada

  bez Se(era ili zaslatlena

  stevuom. Mecfutim, imajte na

  umu

  da samo

  ispijanje

  caja

  ili limunade nije

  dovoljno

  za

  gubitak

  suviSne

  telesne

  mase

  i op5ti

  preporod

  organizma,

  ukoliko

  ne usvojite

  iostala

  pravila

  hronoishrane

  i

  .l

  f

  {.

  \1

  :. :: :i r. r l r:

  ll.tl

  ,l

  r

  :l/.:f6

  Riba

  peiena

  d

  J

  {

  d

  ..t

  r

  u

  paprru

  zA 4 0s0BE

  {

  1

  I

  d

  d

  Sastojci:

  .4

  haringe

  (ili

  neka druga vrstd

  ribe

  poielji).1

  crvena i

  1

  iuta

  paprika

  .2

  limuna

  .1-2

  ieinja

  belog

  luka

  .

  maslinovo ulje

  .

  so,

  biber.

  periunovo

  li5(e

  .

  1

  manji brokoli

  .

  po

  ielji: masline, biber

  u

  zrnu

  Priprema:

  1.

  Ribu

  oiistiti izatinitipo

  ukusu.

  Staviti na

  papirza

  pecenje

  i napuniti

  iseienim kolutovima limuna. Paprike

  ised na traiice i rasporediti svuda

  okolo. Po

  ielji,

  dodati i nekoliko

  maslinaibiberuzrnu.

  rcc

  *o*ffs-r$r-flr

  2. Preliti

  s

  malo maslinovog ulja,

  pa

  ivrsto zambtati

  paketi(

  (kao

  bombonu).

  Pe(i u zagrejanoj rerni

  oko 30

  minuta,

  a

  zatim otvoriti

  papir

  i vratiti u rernu da se

  joi

  malo zapece.

  3. Riba se moZe

  posluiiti

  u

  papiru,

  tako da svako dobije

  pojedan paketi(

  koji

  (e

  raspakovati na tanjiru. Kao

  prilog,

  posluiiti

  salatu od kratko

  barenog

  brokol ija, zacinjenog

  limunovim sokom,

  maslinovim uljem

  ibelim

  lukom.

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  7/26

  ryY#,T

  UTflISNE..:

  Mffi

  V

  -CORBE

  hranljive

  corbice

  ugreiu i

  r hladnih zltrrskih d"ana

  I

  %-Mu.

  t*

  Parad ajz

  dtr

  iorba

  s knedlama

  od

  mesa

  zA 2 0508E

  ffi

  M

  Sostojci:

  .

  1

  crni

  luk. 1 cen belog luka

  .

  1/2

  ljute

  papricice.

  1 kaiicira mlevene

  paprike

  .500

  ml soka od

  paradajza

  '

  500

  ml vode'

  graniica

  celerovog

  lii(a

  .

  nekoliko zrna bibera

  '

  list

  lovora' so'

  maslinovo ulje

  Za

  (uftice:

  .200

  g

  mlevenog

  mesa'

  I

  manjicrni

  luk. so, biber. origano'

  1 belance

  Pripremo:

  1.

  Na malo ulja

  propriitisitno

  seckani

  crni

  luk da

  postane

  staklast. Dodati

  ceianj

  belog luka i

  pustiti

  da zamiri(e.

  2.

  Dodati

  seckanu ljutu

  papricicu

  (po

  ielji),

  kaiiiicu mlevene

  paprike

  i

  sipati

  sok od

  paradajza

  i

  vodu. Dodati

  nekoliko zrna bibera,

  list lovora,

  grancicu

  celera

  i so

  po

  ukusu.

  3. Kad

  provri,

  smanjiti temperaturu,

  dodati

  (uftice

  i kuvati sve zajedno

  joi

  desetak minuta.

  (uftice:

  1.

  lzmeiati mleveno meso,

  dinstani luk

  i

  zaiine

  po

  ielji.

  2.

  Belance blago ulupati

  viljuikom i

  dodati

  u smesu.

  3.0blikovati

  (uftice

  i kratko

  ih

  propriiti

  na ulju, a zatim

  dodati u corbicu.

  Napomeno:

  (uftice

  se

  mogu kuvati i zajedno

  s

  povr(em;

  u tom slucaju,

  produiite

  kuvanje

  za

  joi

  par

  minuta

  dok ne

  postanu

  mekane.

  Marokanskd

  torba

  zA 2 0s0BE

  swre*xliil

  3ffi\-*d*RT:tfr{\ 1IT{iL f*:tqt t aIS

  *s;ils#:.t;1ffidffi

  Sastojci:

  .1

  iolja soiiva'1 iolja

  kuvanih

  leblebija'1

  veti crni

  luk'1/2

  praziluka

  .400

  g paradajz pelata

  .

  2 cena belog

  luka

  .1

  kaiiiica

  mlevene

  paprike'1

  kaiitica kima'so,

  biber

  periunovo

  li5(e. 1 listlovora. slanutak

  Pripremo:

  l.Socivo

  prethodne

  nofi

  potopiti

  u

  hladnu vodu. Sutradan sipati

  novu

  vodu, dodati

  nekoliko zrna bibera

  i listi(

  @

  RUfuK

  ..i*

  *i

  -t"'"''

  "i"

  -'''' 'a'

  '-i:

  -'

  lovora,

  pa

  sve zajedno kuvati 20-ak

  minuta dok soiivo ne bude mekano. Na

  isti nacin se

  pripremaju

  ileblebije.

  2.

  Na ulju

  propriiti

  sitno seckani

  crni

  luk

  i

  praziluk,

  dodati beli

  luk da fino

  zamiriSe,

  Paradajz

  pelat

  ise(i na

  kockice

  i kratko

  prodinstati

  zajedno sa lukom.

  3.

  Dodati kuvano socivo

  i slanutak, kim

  i

  mlevenu

  papriku, pa

  posoliti

  i

  pobiberiti

  po

  ukusu.

  Na kraju sipati oko'1,5

  I vode

  da

  prekrije povr(e.

  4. Smanjititemperaturu

  i kuvati

  20-ak minuta dok preostalo povr(e

  ne

  omekia.

  Posluiiti toplo

  i

  pre

  serviranja

  posuti

  sitno seckanim

  periunom.

  ,ffi;.i'rr*.r"r*"n/

  I

  f$

  I

  r

  d

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  8/26

  r

  '&B&''

  tJ,.

  \

  \

  Pita s

  mesom

  zA 4

  0s0BE

  i;,.i..i'it"j.,:t,t...,..;

  -,

  t

  1,,,,.,

  .'

  .

  :

  ';".

  ffi

  Sastojci:

  .500

  g

  heljdinih

  kora

  .500

  g

  mlevenog

  mesa

  .

  1-2

  glavice

  crnog luka

  .2

  dl

  ulja

  .2

  dl

  mineralne

  vode

  .

  so,

  biber

  Za

  prelivanje:

  .

  2 dl

  mineralne vode

  .

  2

  jajeta

  Pripremo:

  1.

  Na ulju

  proprZiti

  sitno

  seckani

  crni

  luk,

  dodati

  mleveno

  meso,

  posoliti i

  pobiberiti

  po

  ukusu.

  Dinstati

  oko

  15 minuta.

  2.

  Tepsiju

  u

  kojoj

  (e

  se

  pe(i

  Pita

  premazati

  uljem

  i na

  dno staviti

  jednu

  koru,

  poprskati

  sa

  kaiikom

  ulja i

  kaiikom

  mineralne vode.

  Preko

  nje staviti

  drugu

  koru

  i

  ponovo

  poprskati, a odgore

  i tre(u

  koru

  i rasporediti

  1/4

  nadeva.

  3.

  Postupak

  ponavljati

  dok se

  ne

  potroie

  sve

  kore

  i nadev.

  0dgore

  staviti

  ponovo

  3

  kore, koje

  takotle

  treba

  poprskati

  sa

  malo ulja

  ivode.

  4. Na kraju,

  oStrim

  noiem

  ise(i

  pitu

  na kocke.

  U 2 dl

  mineralne

  vode

  razmutiti 2

  jajeta

  ili samo

  belanca,

  i sve

  preliti preko

  isecene

  pite.

  5.

  0staviti

  da stoji 10-ak

  minuta,

  a

  zatim

  staviti da

  se

  peie

  na 200'C

  30-40 minuta.

  Gotovu

  Pitu

  ise(i Po

  zarezima,

  te toplu

  PosluZiti.

  .,*,

  Pitice od

  patlidZana

  zA 3 0508E

  M

  Sostojci:

  .

  250

  9

  tankih

  heljdinih

  kora

  .

  oko 1 dl ulja

  .

  oko 1 dl mineralne

  vode.2

  patlidiana

  .

  1

  crni luk.

  so,

  biber.

  periunovo

  lii(e

  .

  1

  jaje

  za

  premazivanje

  Priprema:

  1. Patlidiane ispe(i

  u

  rerni dok

  ne

  omekiaju. Oljuititi i

  sitno iseckati

  ili

  samleti na

  maiiniza

  meso.

  2.

  Na malo ulja

  propriitisitno

  seckani crni luk. Dodati

  patlidZan,

  posoliti

  i

  pobiberiti.

  Sve kratko

  proprliti

  i

  skloniti

  sa ringle da se

  DORU(AK

  ohladi.

  Posuti seckanim

  periunom

  po

  ielji.

  3. Kore za

  pitu

  ise(i napola tako

  da se

  dobiju manji

  pravougaonici.

  Svaku

  koru

  poprskati

  sa

  malo ulja

  i mineralne vode, na

  jedan

  kraj

  staviti

  kaiiku fila,

  a krajeve saviti

  prema

  unutra.

  Zamotati kao rolnice i

  poretlati

  na

  pleh.

  4. Pitice

  premazati

  meiavinom

  od

  ulja,

  jajeta

  i

  malo vode. Pe(i na 200"C

  oko 30 minuta.

  iffi

  rffi

  l

  a'

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  9/26

  LAGANIOBROCI

  OD

  I{ARFIOLA

  Cvetove

  ovog sjajnog

  povr(a

  moZete blaniirati, dinstati,

  puniti, pa

  cak i

  pohovati

  u

  .

  skladu s

  pravilima

  hronoishrane a

  da

  pritom

  zadrie

  prepoznatljivi

  ukus i slast

  Punjeni

  karfiol

  zA 4 0s0BE

  Sastojci:

  .

  1

  karfiol

  srednje velitine

  .

  500

  g

  mlevenog svinjskog

  mesa od

  buta

  .

  dozvoljena

  masno(a

  (mast,

  maslinovo ulje,

  ulje od koitica

  groida).1

  belance.

  l

  glavica

  crnog

  luka

  .2

  iena

  belog

  luka srednje

  veliiine.

  1 kaSitica

  mlevene

  paprike.

  1/3 ka5itice kurkume.

  1/3

  kaiiiice

  karija.

  1

  kaiiiica

  seckane

  mirotlije. 1 kaSicica

  seckanog

  per5una

  .

  so, biber

  Priprema:

  1.

  Na malo ulja ili

  masti

  prodinstati

  sitno seckani

  crni i beli

  luk. Dodati

  mleveno

  svinjsko

  meso i nastaviti

  prienje

  uz

  povremeno

  meianje.

  Kada

  meso

  promeni

  boju,

  postepeno

  dolivati

  pomalo

  vode i dinstati

  ga

  dok

  ne

  omekia a suvi5na

  teinost

  ne uvri. Pred

  kraj dinstanja

  dodati mlevenu

  papriku,

  periun,

  mirodiju,

  so

  i

  biber

  po

  ukusu.

  2.

  U ohladenifrl

  od mesa umeiati

  jedno

  belance.

  3. Karfiol oiistitiod

  spoljnih listova

  i

  oprati.

  U

  lonac

  sipati dosta vode

  pa

  dodati kaiiiicu soli

  i kuvati dok

  ne

  prokljuia.

  Ubaciti

  karfi ol

  i

  blaniirati

  ga

  samo

  nekoliko

  minuta

  kako se ne

  bi

  raspao.

  Potom

  ga

  ocediti

  od suviine

  tetnosti i ostaviti da se

  ohladi.

  4. U malo

  vode

  razmutiti kari

  i

  kurkumu

  pa

  dobijenom

  meiavinom

  premazati

  karfiol.

  5. Unutrainjost

  karfiola napuniti

  filom

  od mesa.

  6. Okruglu

  tepsiju obloiiti

  papirom

  za

  pecenje

  i

  poloiiti

  u nju

  punjeni

  karfiol.

  Pe(i u zagrejanoj

  rerni na 180"C

  oko

  20 minuta.

  s

  cr=

  J-=

  Ess

  iss

  tls

  \:

  l= :'E

  os

  rE

  'E

  tt

  Nekada sam

  uiivala u slanom

  pecivu,

  cemu u

  prilog govore

  brojni

  postovi

  na mom

  kulinarskom blogu,

  dok se kilogrami

  nisu

  namnoiili

  a s njima

  i zdravstveni

  problemi.

  Tada sam odluiila

  da, zajedno

  sa svojim

  suprugom, uplovim

  u hronoavanturu

  Zbog

  toga nimalo

  nisam zaZalila,

  naprotiv

  -

  s

  uravnoteZenom

  ishranom

  izgubila sam suviine

  kilograme

  i

  ublaiila

  zdravstvene tegobe.

  tt

  d

  ",t

  {

  j

  {

  I

  ,l

  I*

  rem

  iorba

  s

  karfiolom

  zA 4 0s0BE

  Sostojci:

  .

  1

  manji

  karfiol

  .

  1 struk

  praziluka

  .

  4lista kelja.

  1

  ka5itica iija semenki

  .

  himalajska

  so.

  biber

  Priprema:

  1.

  Karfiol otistiti

  od spoljnih listova i

  korena,

  pa

  iskidati na cvetove.

  2.

  Listove

  kelja ise(i na

  trake,

  praziluk

  na kolutove.

  3.

  U

  loncu

  sjediniti oprane

  cvetove

  karfiola

  s

  listovima

  kelja i kolutovima

  praziluka.

  Naliti vodom

  da

  povr(e

  -f..s'J..J..f-f',s''tr-"rd*

  ogrezne,

  pa

  kuvati na umerenoj

  temperaturidok ne

  omekia.

  Pred

  kmj

  kuvanja, dodati zacine

  po

  ukusu.

  4.

  Kuvano

  povrie procediti pa

  s

  malo

  bujona od kuvanja izmiksati

  u

  blenderu. Sjediniti

  s

  preostalom

  supom

  i

  posuti

  iija

  semenkama.

  I]di':1.:

  #+6

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  10/26

  ,{tr*

  Musaka

  od

  karfiola

  zA

  4

  0s0BE

  Sastojci:

  \

  .

  1

  srednja

  glavica

  karfiola

  (oko

  -'

  700

  g)

  .

  300

  g

  mlevene

  junetine

  .2

  cena belog

  luka. 1

  struk

  praziluka

  .

  1 mlada

  tikvica

  .

  l12veze

  periuna

  .

  1/2

  kaiicice

  mlevene

  paprike

  .4

  kaiike

  maslinovog ulja

  .

  mineralne

  vode

  po

  potrebi

  .

  1 belance

  -

  origano.

  biber, so

  Pripremo:

  1. Karfiol

  ocistiti od spoljnih listova,

  dobro oprati i iskidati na

  cvetove.

  Potom

  ga

  obariti

  u slanojvodi, a

  zatim ocediti

  od suviSne

  tecnosti.

  2. Praziluk

  ise(i na kockice,

  beli luk

  ispasirati,

  a tikvica

  oguliti

  i izrendati

  na

  krupno rende.

  3.

  Na malo maslinovog

  ulja

  proprZiti praziluk

  i beli luk,

  a zatim

  dodati mleveno

  meso i

  priitiga

  dok

  ne

  promeni

  boju. Nastaviti

  s

  dinstanjem,

  postepeno

  dolivaju(i

  pomalo

  vode dok meso napola

  ne

  omek5a.

  4.

  Ubaciti ocetlena tikvica,

  mlevenu

  papriku,

  origano,

  periun

  i zacine

  po

  ukusu.

  Sve zajedno dinstati

  dok

  suviSna tecnost ne

  uvri.

  S.

  U ohlatlenu

  smesu ubaciti

  belance

  ipromeiati.

  6. 0dgovaraju(u

  tepsiju malo

  nauljiti i

  prekriti

  slojem blaniiranog

  karfiola.

  Po njemu

  rasporeditifil

  od

  mesa

  pa preostali

  karfiol.

  7.

  Pripremljenu

  musaku

  preliti

  mineralnom

  vodom

  da ogrezne.

  Pe(i u rerni zagrejanoj

  na 220"C

  dok

  tecnost ne

  uvri.

  lako hronoishrana zabranjuje

  upotrebu

  kravljeg

  mleka,

  odredeni

  mleini

  proizvodi

  ipak su dozvoljeni

  u

  prepodnevnim

  iasovima

  rema

  pravilima

  hronoishrane,

  kravlje

  mleko

  ne moZe se

  piti

  niti

  koristiti

  kao

  dodatak

  u

  spravljanju

  slanih i slatkih

  jela

  i

  pita.

  Razlog

  je

  taj

  5to u ljudskom organizmu

  ne

  postoje

  enzimi

  koji mogu

  razloiiti

  belanievine

  iz mleka,

  te

  se one taloZe kao

  otpadni

  produkti

  i

  predstavljaju problem

  za

  digestivni

  sistem. Ako ste

  ljubitelji

  proizvoda

  od

  mleka, ne

  brinite,

  ipak se ne

  morate

  u

  potpunosti

  odre(i

  uZitka

  -

  u

  hronoishrani

  dozvoljeni

  su kiselo mleko,

  pavlaka,

  mladi sir,

  mocarela, slatka

  i

  neutralna

  pavlaka.

  Jogurt

  nije

  dozvoljen,

  a od mleka moiete

  koristiti

  jedino

  doma(e

  bademovo.

  Margarin,

  biljni

  sirevi,

  pavlaka

  i

  5lag zabranjeni

  sujer

  spadaju u

  takozvane transmasti. I

  jo5 jedno

  vaZno

  pravilo:

  mlecni

  proizvodi

  dozvoljeni

  su samo

  za

  doruiak

  Puter

  se

  takode

  moZe

  jesti,

  ali

  njega

  struinjaci

  hronoishrane

  ne

  svrstavaju u mleine

  proizvode,

  ve( u

  masno(e. Ako

  imate

  poviSen

  holesterol, mleine

  namirnice

  ogranicite

  na

  jednu

  vrstu tokom

  jednog

  obroka

  i ne

  unosite

  ih viSe

  od

  ietiri

  puta

  nedeljno.

  Mleko

  dobijeno iz

  badema

  izuzetno

  je

  zdravo i korisno.

  Odlicna

  je

  alternativa kravljem

  mleku,

  jer

  ne sadrZi

  holesterol

  i sastoji se od

  207o

  proteina.

  Vitamina

  E u

  bademovom

  mleku

  ima vi5e nego u

  spana(u,

  kojije

  inaie

  izvor magnezijuma. Sem

  ZA 2 DL IIITKA

  200

  g

  sirovog badema

  ,100

  mlvode

  Sirove

  bademe u ljusci

  prelitisa

  400 ml

  hladne vode i ostaviti da stoje

  preko

  nod

  (8-10

  sati).

  Sutradan

  bademe

  ocediti

  i

  oljuStiti,

  pa

  naliti s 400 ml nove fiste vode,

  isve

  dobro

  izmiksatiu blenderu da bise dobila kaia$a

  5meSa.

  Smeiu

  procediti

  kroz viSeslojnu

  sterilisanu

  gazu.

  Dobijeno mleko iuvati u friiideru

  nekoliko dana.

  Preostala

  pulpa

  badema

  moie se iskoristiti

  kao

  dodatak

  za

  pripremu

  hronoposlastica ili hleba.

  Voda koja ostane od

  potapanja

  badema nije za

  pi(e,

  jer

  sadrii

  inhibitore

  enzima

  koji

  prouzrokuju

  tegobe

  pri

  varenju.

  toga, ovo mleko

  je

  izvor

  fosfora, koji

  je

  preko

  potreban

  za zube i kosti. U

  njemu

  ima

  cetiriputa

  vi5e

  kalcijuma

  nego

  u

  kravljem

  mleku

  (370

  mg

  kalcijuma

  na 100

  g

  proizvoda),

  potom

  kalijuma,

  cinka, bakra,

  gvoida,

  vitamina

  B-grupe

  i

  mangana.

  I

  I

  I

  J:.'r.

  *.lr' -,F

  -

  '*

  *

  (fi

  vI'.+

  -*

  , .{' #

  ,.c

  }

  S

  >s

  o'e

  cLa

  ES-

  rsE

  s=

  o:

  >=

  G=r

  tt

  Uiivam kuvaju(i i

  ve(

  godinama

  sakupljam recepte.

  Volim da

  probam

  nove

  kombinacije

  namirnica izacina,

  alisam idalje

  sentimentalno

  vezana za

  vojvodansku kuhinju

  na

  kojojsam

  odrasla.0miljena

  su mipeciva,

  slana i

  slatka,

  kao

  ijela

  s

  piletinom

  i

  povriem.

  Ponekad isprobam

  i

  pokoji

  recept

  osmiSljen

  prema pravilima

  hronoishrane

  tt

  18f

  1/X6

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  11/26

  .:iri

  \\

  a

  'l

  \r

  avrijen

  gaietak

  dfr, {t-

  zA 3 0s0BE

  6

  pariadi

  integralnog

  raienog hleba

  200

  g

  Sunke

  2 crvene

  paprike

  5

  jaja

  so, biber

  periunovo

  li5(e

  Hleb ised na

  tanke inite,

  pa

  ve(om

  okruglom modlicom izvaditi krugove.

  Krugove

  joi

  malo rastanjiti

  oklagijom

  i obloiiti kalupi(e za mafine

  tako da

  dobiju

  izgled korpice.

  Sunku

  ised na kockice

  istaviti

  pomalo

  u svaku korpicu od hleba. Mogu se

  dodati kockice

  paprike

  i seckani

  periun.

  Umutitijaja viljuikom,

  posoliti

  i

  pobiberiti po

  ukusu,

  pa preliti preko

  nadeva.

  Sve

  pe(i

  u rerni 15-ak minuta na

  temperaturi od oko

  200'C. Sluiiti toplo

  za

  dorutak.

  Ji.:ri.::tiii"

  i

  :i

  t,l

  i:

  t

  i

  ,:,,

  io

  '4...,""

  ..,,r'

  .";

  zO

  I

  fhorblfinar 1116

  1/16 Hronol{unr

  |

  21

  --;,i":*F;u

  #;

  w-

  f

  n:

  zA 5

  0s0BA

  300

  g

  dozvoljenog

  braina

  (jeimenog,

  heljdinog, raienog)

  100

  g

  kuvanog

  seckanog spana(a

  200 mlkisele vode l

  jaje

  malo

  soli

  Nadev:

  200

  g

  sitnog sira 200

  g

  praike

  iunke

  Spana( oiistiti i kratko

  probariti,

  zatim

  ocediti

  i

  fino

  naseckati.

  U

  dublju

  ciniju

  staviti

  braino,

  dodati

  so, seckani

  spana(jaje

  i kisele

  vode

  koliko

  je potrebno

  da se

  napravi

  testo za

  palaiinke.

  0staviti da odmori

  pola

  sata.

  lspe(i

  palacinke

  na klasiian nacin i

  ostaviti

  ih

  da se malo

  prohlade.

  Na

  svaku

  palatinku

  staviti

  po

  kaiiku

  sitnog sira i ravnomerno namazati.

  Preko toga staviti Snitu Sunke

  i

  sve

  zaviti.

  lse(i

  ukoso na manje

  komade i

  servirati

  za

  doruiak.

  ...*,.

  ."fl

  -,-*"-i*.

  *,f,'

  .*t*

  "".f"'

  ."f'

  --,,r

  .'-fl #

  #i.i'',

  ri$ti

  dr:.:' '

  f'

  ,,j

  rJ

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  12/26

  zA 4

  0s0BE

  Za

  testo:

  200

  g

  braina

  (meiavina

  raienog ijecmenog)

  1

  kaliiica

  praika

  za

  pecivo

  1

  kaiika

  masti 1

  kaliiica

  soli

  100 ml kisele vode

  Za

  nadev:

  200

  g

  kuvanog

  brokolija

  200

  g

  Sunke

  100

  g

  mocarele

  3

  jajeta

  100 ml kisele vode

  periunov

  list

  Testo:

  lzmeiati

  braino

  s

  praikom

  za

  pecivq

  dodati

  so i mast,

  pa

  sve

  izmrviti

  prstima

  da se

  naprave

  grudvice.

  Dodati

  malo vode

  koliko

  je

  potrebno

  da se zamesi

  testo. Testo zamotati u foliju i

  ostaviti

  20 minuta u friiideru.

  Fit:

  Brokoli kratko obariti, a

  iunku

  i

  sir

  iseckati na kockice.

  Umutiti vilju5kom

  jaja,

  pa

  dodati kiselu vodu

  i

  sve dobro

  umutiti.

  Finalni

  postupak:

  Rastanjiti testo u krug,

  malo ve(i

  nego

  ito

  je

  kalup

  za

  pecenje.

  Zatim

  pomo(u

  oklagije

  preneti

  testo u

  podmazan

  kalup i lepo

  ga

  utisnuti

  (viiak

  testa ised

  noZem).

  Rasporediti brokoli, Sunku

  i sir,

  pa

  sve

  preliti

  umufenim

  jajima.

  Posuti seckanim

  periunom

  i

  pe(i

  na 200"C oko

  35

  minuta. Posluiiti

  toplo za

  doruiak.

  zA 4

  0s0BE

  S

  jaja

  100

  g

  speltinog

  griza

  300 ml

  kisele vode 200

  g

  5unke 2 crvene.

  paprike

  1 zelena

  paprika 2 kaiike

  maslinovog

  ulja 2 ieri

  paradaiza

  periunov

  list

  sq

  biber i zaiini

  po

  ukusu

  I

  U dubljoj

  posudi

  umutiti

  penasto

  jaja,

  dodati speltin

  griz

  i kiselu

  vodu

  pa

  sve

  sastojke

  d0bI0 ulupati. Dodati

  sq biber i

  zaiine

  po

  ukusu.

  lseckati

  na kockice 5unku,

  crvenu

  papriku,

  zelenu

  papriku,

  dodati

  maslinovo

  ulje,

  pa

  sjediniti

  s umu(enim

  jajima.

  U

  podmazan

  kalup izlitismesu,

  naseckati ceri

  paradajz,

  posuti

  seckanim

  periunovim

  listom i

  ped

  u

  zagrejanoj

  rerni

  na 200"( oko

  25 minuta. Gotovo

  jelo

  ise(i

  na kocke i

  posluiiti.

  1116 Hronolffinr

  23

  firondfuvar

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  13/26

  U vanglici

  izmeiati speltino,

  raieno

  ijeimeno braino.

  &**,

  Dodati

  malo ulja

  i mineralnu

  vodu,

  pa

  varjaiom izmeiati

  sastojke.

  Lagano meiati

  dok

  se

  ne

  dobije mekano testo.

  Testo staviti u

  pleh

  obloZen

  papirom

  za

  pecenje

  i

  premazatiga

  maslinovim

  uljem.

  Pe(i u zagrejanoj

  rerni oko 40

  minuta

  na 200"(.

  Gotov

  hleb zamotati

  u

  platnenu

  krpu.

  qq+

  * **u**

  *

  k

  zA 4

  0s0BE

  150

  g

  speltinog

  braina 150

  g

  raienog

  braina 150

  gjefmenog

  braSna 50

  g

  meianih semenki

  1 kaiifica soli 1

  kaiiiica sode

  bikarbone 3-4 kaiike maslinovog

  ulja oko 200 ml mineralne vode

  po

  ielji:

  masline, ruzmarin,

  dinstaniluk idr.

  0blikovati

  jufku

  od testa i spljoititi

  je

  na sredini.

  Drikom

  varjace utisnuti

  5are.

  0staviti da

  odstoji oko

  1 sat

  pa posutisemenkama

  po

  ielji.

  (

  U braino

  sipati s0, sodu

  bikarbonu

  i semenke

  po

  ielji

  (suncokret,

  lan,

  golica,

  susam).

  1/16

  Hrod{unr

  |

  25

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  14/26

  Zdrove

  vrste

  v

  #RA

  Punoje

  proteina

  i vlakana i svakako bolja opcija od

  obiinog

  belog braina.

  0dliian

  je

  saveznik u

  borbi

  protiv

  holesterola

  i dijabetesa.

  Najiei(e

  se koristi u kombinaciji

  s drugim

  vrstama braina, a ukoliko

  preovladuje

  u

  pecivu,

  daje

  mu

  specifican ukus.

  Sadrii izuzetno male

  koliiine

  glutena,

  zbog

  iega je

  raZano

  pecivo

  onda tvrde, te

  ga

  je

  potrebno

  kombinovati s drugom

  vrstom rastresitog braSna. Bogato

  je

  manganom, selenom,

  fosforom, magnezijumom, cinkom, kalijumom i

  ldealno

  je

  za

  osobe

  koje

  ose(aju

  fiziiku i

  psihicku

  iscrpljenost.

  Pored

  velikog

  sadriaja

  p

  glukana,

  jeiam

  poseduje

  visok nivo

  fosfora i kalcijuma. Koristise u

  pripremi

  hronopeciva,

  ali

  u

  manjem

  procentu

  u odnosu na druge vrste braina

  zato

  ito

  gorci,

  a hleb

  pripremljen

  od njega mrvise.

  Ovo braino

  je

  odliian izvor dijetetskih

  vlakana,

  proteina,

  vitamina

  i minerala te

  pomaZe

  detoksikaciju organizma.

  lma

  blago

  laksativno delovanje,

  pa ga

  je

  mogu(e koristiti i za tretiranje

  simptoma zatvora. Najbolje

  ga

  je

  kombinovati s drugim vrstama

  braina i to u vrlo malom

  pro(entu.

  0vas

  zauzima

  posebno

  mesto medu iitaricama, a njegovi

  proteini odlikuju

  se

  visokim sadriajem esencijalnih amino-

  kiselina. Zahvaljujud kvalitetnom sastavu, integralno

  ovseno

  braino smatra se idealnom namirnicom koja

  Sadrii

  manje kalorija nego

  obicno

  pieniino

  brainq

  a

  znatno

  viSe

  proteina

  i minerala. ldealno

  je

  za

  pripremu peciva

  u

  skladu s reZimom

  hronoishrane, medutim, sadrii

  gluten,

  te se

  ne

  preporuiuje

  osobama alergiinim na ovaj

  protein.

  Ne sadrii

  gluten,

  bogato

  je

  gvoidem,

  fosforom, vitaminima,

  biljnim vlaknima i magnezijumom. Veoma

  je

  rastresito

  pa

  se

  koristi

  u

  meiavini

  s drugim

  vrstama braina. Preporucuje se

  osobama koje

  imaju

  problema

  s

  probavom.

  reguliSe stolicu i kiseline u ielucu. Lako

  je

  svarljivo

  pa

  se

  upotrebljavakao

  hrana za decu.

  vitaminima B-kompleksa.

  Hronolffinr

  |

  27

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  15/26

  f

  *#d

  ,p

  rJ

  i

  -."r"'

  -$H

  ffi

  &'-

  ,ffi

  zA

  4

  0s0Bt

  200

  g

  sirovih

  leblebija

  1 crniluk

  1 list

  lovora

  sok od 1/2limuna

  so, biber

  50

  g

  tahini

  paste

  2-3 iena

  belog luka

  malo maslinovog

  ulja mlevena

  paprika

  Leblebije

  p0t0piti

  i

  ostaviti

  u

  hladnoj

  vodi

  preko

  noii.Sutradan

  sipati novu

  vodu,

  dodati

  jednu

  glavicu

  crnog luka

  i list lovora,

  pa

  sve

  zajedno

  kuvati 40-ak minuta

  dok

  zrnca

  ne omekiaju.

  Leblebije

  ocediti,

  ali

  ostaviti

  deo

  tecno$i u kojoj

  su se kuvale

  za kasnije.

  Staviti

  leblebije

  u blender,

  dodati

  tahini,

  malo

  soli i bibera

  po

  ukusu,

  limunov

  sok,

  beli luk i

  par

  kaiika ulja.

  Sve lepo izmiksati,

  povremen0

  zaustaviti

  mikser i skinuti

  smesu

  koja se

  uhvatila na

  stranicama

  miksera,

  pa

  nastaviti,

  dok

  se ne napravi fina

  pasta.

  Dodati i malo

  teinosti

  u

  kojoj

  se

  kuvalo

  i

  zaciniti

  po

  ukusu.

  Pre

  sluienja,

  preliti

  s malo maslinovog

  ulja i

  posuti

  mlevenom

  paprikom.

  Posluiiti

  kao namaz

  uz

  tanke hlepci(e

  ili tost.

  t'

  ry

  ,ilFqq,

  .tr

  #

  I

  I

  W

  1/16

  N

  1/16

  Hronol{uvar

  |

  29

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  16/26

  zA 4 0s0BE

  500gspeltinog

  braina

  2

  kaiifice

  praika

  za

  pecivo

  1

  kaiiiica

  stevije

  1

  puna

  kaiicica

  cimeta

  na vrh noia

  mlevenih

  karanfili(a ikardamoma

  pistohvatsoli 2jaieta 200

  g

  omekSalog

  maslaca 100

  g

  mlevenih badema maslinovo

  ulje

  Dekoracija:

  l00gcrnecokolade 1009

  seckanih leinika

  lzmeiati braino,

  pra5ak

  za

  pecivo

  i zatine. Dodati jaja, maslac

  sobne temperature

  i mlevene

  bademe

  ili

  leinike.

  Sve sastojke

  umesiti da se dobije

  glatka

  smesa.

  Testo zamotati u foliju i ostaviti

  pola

  sata u friiideru.

  Nakon toga

  rastanjiti i modlicom

  izvaditi

  keksi(e.

  Poredati

  u

  pleh

  preko papira

  za

  peienje

  i izbockati viljuikom

  na

  par

  mesta. Pe(i na 180'C

  10-15

  minuta,

  pa

  ostaviti

  da se ohlade.

  Rastopitiiokoladu

  s malo ulja,

  pa

  svaki keksi(

  potopiti

  ukoso

  dopola

  i

  uvaljati

  u

  seckane

  leinike.

  Redati na iicu

  ili celofan dok

  se

  glazura

  ne stegne. Keksi(i

  mogu da

  stoje

  dve nedelje ako

  se iuvaju u

  zatvorenoj kutiji.

  zA 2 0s0BE

  2

  tikvice

  1 crni luk

  pola

  iute

  paprike

  polacrvenepaprike

  l50giampinjona

  1

  Solja

  kuvanog

  prosa

  so,

  biber

  periunovo

  lii(e

  1

  list lovora maslinovo ulje

  Tikvice

  oprati

  i

  presed

  napola

  po

  duiini.

  Kaiicicom izvaditi sredinu i sitno iseckati.

  (rni

  luk i

  paprike

  ise(i

  na kockice, a

  iampinjone na listi(e.

  Proso skuvati

  u

  posoljenoj

  vodi

  (1

  5 minuta), dodati biber

  u

  zrnu i listi(

  lovora.

  Na malo ulja

  propriiti

  najpre seckani crni

  luk i

  paprike.

  DodatiSampinjone

  i izdubljenu

  sredinu

  tikvica. Kad

  povr(e

  omekia, dodati

  skuvani

  proso

  i zaiiniti

  po

  ukusu. Na kraju

  dodati seckano

  periunovo

  li5(e.

  Pripremljenim

  fi lom napuniti izdubljene

  tikvice,

  poredati

  u kalup za

  pecenje

  i

  preliti

  s

  malo ulja ivode.

  Pe(i na 200'(

  oko 30 minuta, dok tikvice

  ne budu mekane.

  Posluiiti ih tople uz salatu

  po

  ielji, ali ukusne su

  i kad

  se

  ohlade.

  zA 4 0s0BE

  1

  glavica

  kelja 500

  g

  mlevenog mesa

  1

  ved

  crni

  luk

  7z

  praziluka

  1-2

  ieinja

  belog

  luka

  200

  g

  karfiola so,

  biber

  periunovo

  li5(e ulje

  1 belance

  '?

  ;*,*,.

  'pl

  ,i*,,,

  .,

  ..&

  Pailjivo

  odvojiti listove kelja i ise(i

  srediSnji beli

  deq koji

  je

  obiino tvrd. Listove

  kratko blaniirati,

  ocediti i ostaviti ih na

  stranu

  da se ohlade.

  Na

  malo ulja

  propriitisitno

  seckani

  crni

  luk ipraziluk.

  Dodati mleveno

  meso, zaiiniti

  po

  ukusu i sve dinstati i

  5-ak minuta dok

  meso ne omekia,

  Na kraju dodati cveti(e

  karfiola i seckano

  periunovo

  li5(e. Moie

  se

  dodati

  i

  jedno

  belance da bi

  se

  smesa lepie

  povezala.

  Sacekati da se

  fil

  malo

  prohladi,

  pa

  nafilovatisarmice.

  Na svaki list

  staviti

  po

  kaiiku-dve fila,

  preklopiti

  s obe strane i zaviti kao rolnicu.

  Sarmice

  poredati

  u

  pleh

  za

  peienje

  jednu

  do druge,

  pa preliti

  s malo ulja ivode.

  Peii na 200"( oko

  30

  minuta

  da se

  sarmice lepo

  zapeku na

  povriini.

  PosJuiiti

  tople uz

  salatu

  po

  ielji.

  30

  |

  tlromKunr

  1/16

  1/'16

  tlronol(unr

  |

  31

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  17/26

  Ne dozvolite

  da

  vas

  glad

  iznenadi

  i doteka

  nespremne.

  Pripremite danas

  rucak

  za

  sutra, u

  kome

  moZe

  uZivati

  cela

  porodica

  zA 4 0s0BE

  1

  glavica

  kiselog

  kupusa

  1 ved

  crniluk

  meso

  po

  izboru

  (suva

  rebra,

  butkica,

  kolenica,

  slanina,

  piletina)

  2 kaiicice

  mlevene

  paprike

  1

  kaiitica kima

  so, biber

  2lista

  lovora

  Suvo meso

  prethodno

  skuvati

  u

  slanoj vodi,

  prvu

  vodu

  prosuti

  iim

  provri

  pa

  sipati

  drugu.Staviti

  nekoliko

  zrna bibera i list

  lovora,

  pa

  sve kuvati

  dok

  meso

  fino

  ne omekia.

  Kad

  se malo

  prohladi,

  odvojiti

  meso od kostiju,

  a

  vodu u kojoj

  se

  kuvalo

  satuvati.

  Kiseli

  kupus

  pre pripreme

  malo

  isprati

  akoje

  suviSe slan.

  lsed

  prvo

  na

  ietvrtine,

  a zatim

  na osmine,

  isve

  sitno iseckati.

  Na

  ulju

  propriitisitno

  seckani

  crni

  luk

  pa,

  kad

  postane

  staklast,

  dodati

  iseckan

  kupus, i

  dinstati

  na srednjoj

  temperaturi

  1

  5-ak minuta.

  Dodati kaiiiicu

  kima i mlevenu

  zacinsku

  papriku,

  par

  zrna

  bibera i

  list

  lovora.

  Sipati

  teinost

  u kome se kuvalo

  meso

  da

  prekrije

  kupus.

  Staviti meso

  po

  ielji, zaciniti

  po

  ukusu i

  dodati

  joi

  tecnosti

  ako

  je

  potrebno.

  Pe(i na

  200"( oko

  20-30

  minuta

  da dobije

  finu rumenu

  koricu.

  [qS]*rus

  e#

  .*

  :F4

  zA 2 0s0BE

  500

  g

  smrznutog

  osli(a

  1

  limun 2-3

  teinja belog

  luka maslinovo

  ulje sq

  biber

  1

  dl belog

  vina zatinsko

  bilje

  po

  ielji

  Za

  salatu:

  500

  g prokulica

  'l

  ljubicasti luk

  limunov

  sok maslinovo ulje

  sq biber

  susam za

  posipanje

  0sli( ise(i

  na koluti(e

  debljine 1 cm i

  poredati

  na tanjir. Napraviti

  marinadu

  od

  maslinovog

  ulja, limunovog

  soka iseckanog

  belog

  luka,

  pa

  time

  preliti

  ribu.0stavitida

  se

  marinira

  1 sat.

  Poredati

  isecene

  koluti(e

  u

  pleh

  za

  peienje,

  preliti preostalom

  marinadom

  i sipati

  pola

  taie

  belog vina.Sve

  posuti

  seckanim zaiinskim

  biljem

  po

  ielji i

  staviti

  da se

  peie

  u

  prethodno

  zagrejanu rernu

  na 200"(

  oko 30 minuta.

  Na

  pola pecenja

  moiete

  preokrenuti

  koluti(e

  ako

  ielite

  da

  budu hrskavi.

  Salata od

  prokulica:

  0dsed

  donji deo

  prokulica

  i skinuti

  spoljne

  listove

  ako su oite(eni.

  Zatim ih

  naseckati

  na

  fine rezance i raiiriti

  na

  pleh

  preko papira

  za

  pecenje.

  Staviti

  u zagrejanu rernu

  samo na

  10-ak minuta,

  da

  bi malo omekiali.

  Prebaciti

  u tanjir,

  preliti

  limunovim

  sokom

  is malo maslinovog

  ulja. Ljubiiastiluk

  ise(i na

  koluti(e ili kockice,

  pa

  izmeiati

  s

  pripremljenom

  salatom.

  32

  |

  tlronottunr

  1116

  1/16

  Hroml(uar

  |

  33

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  18/26

  Prirodnim

  Yo

  zoctmmo

  DO

  ZDRAVL{A

  lndustrijski

  zatini nisu dobar

  izbor.-

  koristite

  prirodne

  kojipoboljiavaju

  ukus

  jela

  idaju mu

  boZanstvenu

  aromu

  F***t$ffiffi

  $

  $$m'*u*utmrx

  *

  r*,.#H$?-[ffi

  r$n*m

  zA 4

  0s0BE

  ,

  ii-

  ;

  1,,:

  lilli..i

  ji

  ..,

  jlH.ffi.ffiffi

  ffi

  I*sf'c,ir*;

  .

  4

  pile(a

  bela

  mesa

  .

  1 limun

  .

  2-3

  graniice

  ruzmarina

  .

  nekoliko

  cmih

  maslina

  "

  beliluk

  "

  so,

  biber

  ,

  maslinovo

  ulje

  Fr{prcnt*:

  1.

  Piletinu

  posoliti

  i

  pobiberiti

  po

  ukusu.

  Poredati

  u tepsiju

  i

  preliti

  maslinovim

  uljem.

  7.

  Limun

  dobro

  oprati i ise(i

  na

  koluti(e,

  pa

  uiu5kati

  pored

  piletine.

  3.

  Dodatimalo

  crnih

  maslina,

  ruzmarin

  i

  2-3

  iena belog

  luka.

  Sipativrlo

  malo vode

  i

  staviti u rernu

  da se

  peie.

  4,

  Pe(i

  oko 40 minuta

  na 200"(

  i

  povremeno

  prelivati

  sokom

  od

  peienja.

  Pri

  kraju,

  malo

  pojaiatitemperaturu

  da

  meso fino

  porumeni.

  Posluiiti

  uz kuvani

  karfiol ilibrokoli.

  snovno

  pravilo

  h

  ronoish rane

  podrazu

  meva

  zabranu

  svih veitaikih

  zatina

  i dodataka

  poput

  kupovnih

  -

  meiavina

  u

  kojima

  dominiraju

  pojaiivati

  ukusa

  i

  ostali

  l

  nezdravi

  sastojci

  kojijelima

  daju

  jednolitnu

  aromu.

  {*

  Dozvoljena

  je

  himalajska

  je

  samo

  popodne

  za

  je

  izvor kalijuma

  iima

  mnoga druga

  lekovita

  svojstva. Svi sveZi i

  suvi

  prirodni

  zaiini dozvoljeni

  su: biber,

  bosiljak, ruzmarin,

  origano, majiina

  du5ica,lovorov

  list,

  tlumbir

  i

  mnogi

  drugi-

  osim

  semena

  komorata,

  jer

  ima

  dosta

  Seiera.Takocle,

  mlevena

  i

  tucana

  paprika

  dozvoljena

  ruiak, nikako

  uvete.

  Beli

  luk

  se

  moZe

  koristitisveZ

  ili

  u

  prahu.

  Kupovni

  senf nije

  preporutljiv

  jer

  usporava

  proces

  mrSavljenja tokom

  perioda

  restrikcue. SveZ

  ren

  se

  moZe

  koristiti,

  ali

  kod kupovnog

  namaza

  od

  rena

  budite

  obazrivi:

  proverite

  da

  li sadrZi

  sirie ili5e(er.

  lndustrijsko sir(e zamenite

  limunom,

  a

  u

  periodu

  van restrikcije

  moZete

  koristiti

  balzamiko

  i

  umebo5i sir(e,

  koje

  se

  dobija

  u

  specijalnom

  postupku

  kiseljenja

  umebo5iSljiva.

  *

  Seier i ve5taiki zasladivati

  nisu

  dozvoljeni,

  ali

  zato

  moZete

  koristiti

  stevuu, a u

  periodu

  van

  restrikcije

  i

  malteks

  (prirodni

  zasladivai

  koji se

  dobija

  iz

  jeima,

  tamne

  je

  boje i

  i

  izgledom

  podse(a

  na med).

  **

  so,

  koja

  je

  mnogo

  zdravija

  od

  kuhinjske

  i

  predstavlja

  najiist'rju

  so na

  svetu. Ona

  se brZe vari i

  ne

  dovodi do

  poveiavanja

  natrijuma

  i

  kalijuma

  u

  krvi(ne

  pove(ava

  krvni

  pritisak).

  lma znatno

  jati

  ukus

  od kuhinjske

  soli

  pa

  ju je

  potrebno

  koristiti.u manjim

  kolitinama.

  U

  potpunosti

  je

  prirodna,

  ima

  slatkasto-slan

  ukus i

  ruZiiastu boju

  usled

  minerala koje

  sadrZi.

  JoS

  jedna

  vrsta

  soli

  takode

  f=

  se

  preporutuje,

  a

  to

  je

  t

  morska, nastala

  prirodnim

  procesom

  isparavanja

  morske

  vode.

  Ona

  potpoma2e

  jatanju

  l,

  *

  imuniteta,

  ima znaiajan

  uticaj na

  1,"',:r.

  kardiovaskularnisistem,

  ublaZava

  poreme(aj

  metabolizma,

  dobar

  ;

  q.

  .

  .i"

  #-f

  -*

  ir,

  .fle.

  1/'16

  flrorrc*tumr

  |

  35

  I

  ,.i

  -4

  ,\

  .1t*.

  ii

  *

  '.i

  %&

  1/16

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  19/26

  K*ilm*

  s

  p0rTT#rmstd*snt

  t ruxrY?*r*rcffis-$T

  zA

  4 0508E

  ffiiffiffi#*:rffii"T.ffiiffi

  "225gspeltinog

  bra5na.

  1

  kaiiiica

  praika

  za

  pecivo.

  1 ka5iiica steviie'

  1 kaiiiica

  fino

  iseckanog

  ruzmarina

  .

  1 ve(a

  neprskana

  pomorandia

  "

  1

  \"",;i;

  ..#ffi&e*

  ii

  ffi';;

  '1:l

  .

  {r.

  Etr

  -..

  ].'

  "*sie.'rr'

  f

  %n\_

  ,tu

  -#

  :-{*,sEt'k6s

  ,-. s-": ili&i

  ,;te

  ,/n

  "F"'

  .^f,*-

  .tr.

  .de..A:

  &r

  s,+"

  ffi

  W

  e."{

  UIIilfl

  36

  I

  tlroml&nnr

  1116

  l,7

  neprskani

  limun,

  3

  jajeta

  "

  prstohvat

  soli

  ,

  60

  ml bademovog

  mleka

  "

  150

  mlmaslinovog

  ulia

  ilttg.rerm*.:

  1

  "

  lzmeSati

  braino

  s

  praSkom za

  pecivo

  i stevijom

  u

  prahu.

  Dodati

  sitno seckani

  ruzmarin,

  naribanu

  koricu

  pomorandie

  i

  limuna, malo

  soli.

  i.

  Umutitijaja

  mikserom, dodati

  bademovo

  mleko i maslinovo

  ulje,

  Pa

  sve

  polako

  pomeiatisa

  brainom.

  3. 0ljuititi

  pomorandZu

  i

  ised

  na

  kolutove.

  Kalup za

  kolate

  (preinika

  22 cm)

  namazatis

  malo ulja i na

  dno

  poredati

  iseiene

  kolutove

  pomorandie.

  4" Preko

  pomorandiisipatismesu i

  staviti u

  rernu na

  200"C

  da se

  pete

  oko

  30-40 minuta.

  Kolac

  je

  gotov

  kad

  fino

  zarumeni

  i

  odvoji

  se od

  ivica.

  S.

  saiekatida se

  malo

  prohladi,

  a zatim

  pailjivo

  preokrenuti

  na tanjir.

  Posuti

  fruktozom

  po

  ielji.

  ii

  i

  i

  il

  i;

  j:ji

  iii

  jr ,

  i:

  i

  tj

  i:

  (ak

  i

  u

  restriktivnom

  periodu

  mo2ete

  pripremati

  mafine,

  proje

  i druge ukusne

  pitice

  s

  dozvoljenim vrstama

  braina,

  naravno, za dorucak.

  U

  tu svrhu, od velike

  pomo(i

  bi(e vam

  kalup

  pomo(u

  kojeg moiete

  oblikovati umu(enu smesu kako

  bi ona izgledala ito

  primamljivije.

  t"li,rii

  lii;;r i.;i 1

  ii::iijli

  Poito

  je limun jedino dozvoljeno vo(e

  u

  hronoishrani, i iesto

  (ete

  ga

  koristiti

  bilo za

  spravljanje limunade ili kao

  dodatak caju, salati ili

  jelu

  od

  ribe,

  poieljno

  je

  da nabavite cediljku koja

  (e

  vam

  olakiati

  istiskivanje

  soka iz

  pulpe.

  i-.4L;i,iilljr

  r.

  jr

  lliil.li

  Postoji li ista

  aromatiinije

  od sveie

  mlevenih zaiina? Kada

  su veitatki

  dodaci

  i

  prelivi

  izbaieni iz upotrebe,

  prirodni

  zaiini

  dopunjuju ukusjela i

  pruiaju

  gurmanski

  uiitak.

  ff

  fi&ti.l

  .'i

  KlitJ:lfdt{ {#f,{

  #Bl$GfiAt

  Dok

  ne

  nabavite

  gril

  roitilj, od velike

  pomo(i

  moie vam biti i ovajtiganj s

  keramickom oblogom, koji

  spreiava

  lepljenje hrane

  za dno

  i

  omogu(ava

  spravljanje

  jela

  s vrlo malo masno(e.

  irilii

  r'.i.'lii

  r

  Za

  grilovanje

  mesa, ribe ili

  povr(a

  s vrlo

  r

  malo masno(e, idealan aparat

  je

  grilroitilj.

  ,

  Namirnice ispeiene

  na

  njemu

  zadrZaie

  ,

  boianstveni ukus i aromu

  .4i:Aiilii i

  ii

  H t,l'ifii;i; i

  f,

  li I'i

  Fii

  ii

  i

  Kada

  se

  zasitite

  grilovanja

  i

  po2elite

  da namirnice termiiki

  obradite bez trunke

  masnofe, zadriavajud

  puno(u

  ukusa,

  nabavite

  aparat za

  kuvanje na

  pari.

  PLAST[{l;fl F

  #l;{J#[ I*

  $tft&t{4i

  Verovatno

  (ete

  cesto

  morati da

  pripremite

  hranu

  koju

  (ete

  poneti.

  U tom sluiaju,

  plastiine posude

  s

  poklopcima, razlicitih

  veliiina,

  preko

  su

  potrebne

  te

  ih nabavite na

  vreme

  H

  6

  Fn

  -s

  #

  rH

  $$.rhB,'#"$',$i

  ,,& fi

  #,##ffl$#-3;%'

  "1i,#.:$

  ,&''.$fl:g:

  Tokom

  perioda

  restrikcije,

  ali

  i

  kasnije

  dok budete odr2avali idealnu

  teZinu,

  odredena

  kuhinjska

  pomagala

  bi(e vam

  od

  velike koristi,

  te

  ih

  nabavite

  na

  vreme

  {s#h'.

  5ffi*

  ffi#

  ;1111

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  20/26

  "

  t,

  l , :

  ri

  ,.

  ,Jr.:

  ti

  l t i f

  I'

  u&d

  ffi

  d

  ''ffi.

  '"d-

  -ffi

  ffiffi

  ffitr:;l

  'YffiSffi

  ,"

  -".{.'

  Ponekad

  i najjednostavniji

  obroci

  mogu

  izgledati

  raskoino ako se

  serviraju

  na

  pravi

  naiin. Uz

  malo

  truda,

  moZete

  dekorisati

  vaia

  jela poput vrhunskih

  kuvara

  zA 4

  0s0BE

  8-10

  belanaca 500

  g

  spana(a so,

  biber malo

  muskatnogoraiii(a

  ulje

  Spanai

  ocistiti

  od

  peteljki

  i kratko

  blaniirati.

  0cediti

  i sitno

  iseckati.

  Posoliti

  po

  ukusu,

  pa

  dodati

  malo

  narendanog

  muskatnog

  oraiciia.

  ,

  Belanaca

  blago

  ulupati

  iicom,

  zaiiniti

  po

  ukusu

  i

  ispe(i

  4

  omleta u

  zagrejanom

  tiganju.

  Belanca

  se vrlo

  brzo

  peku,

  pa

  treba

  paziti

  da

  se

  ne zalepe.

  Kada

  se ispeku

  sa

  jedne

  strane,

  pailjivo

  okrenuti

  te zape(i i

  sa druge

  strane.

  ,

  Prebaciti

  na tanjir,

  staviti

  kaiiku-dve pripremljenog

  spana(a

  i

  lepo rasporediti

  po

  celoj

  povriini.

  Zamotati

  kao

  rolati(

  i odmah

  posluiiti.

  r...*u

  l

  \

  zA 4 0s0BE

  4

  pile(a

  fileta

  200

  g

  kuvanog

  brokolija 150

  g

  doma(eg

  krem

  sira

  so, biber

  u zrnu

  list lovora

  maslinovo

  ulje 50

  ml belog

  vina

  Pilefi

  file

  prese(i

  napola

  pa

  pailjivo

  horizontalno

  ise(i,

  ali ne sasvim

  do kraja,

  ve( otvoriti

  kao

  knjigu

  da bi se dobila

  5to ve(a

  povriina.

  Posoliti

  i

  pobiberiti

  sa

  $

  -'li..

  .,,,..1,l.i

  obe strane,

  pa premazati

  domaiim krem

  sirom

  u tankom

  sloju.

  (veti(e

  brokolija

  kratko

  kuvati,

  ocediti

  i rasporediti

  preko

  sira. Sve

  zamotati

  u rolnicu

  i,

  po potrebi,

  priivrstiti

  cackalicom

  da

  se ne otvori

  prilikom

  pecenja.

  Zagrejati

  ulje

  pa

  dodati

  nekoliko

  zrna

  bibera i listii

  lovora.

  Spustiti

  pileie

  rolnice

  i

  priiti

  ih da

  porumene

  sa svih

  stra na.

  Pri kraju

  kuvanja,

  sipati

  malo belog

  vina i

  dinstatijoi

  par

  minuta

  da vino

  ispari.

  Posluiiti

  toplo,

  a

  pre

  serviranja

  preliti

  umakom

  u

  kome

  su

  se rolnice

  pripremale.

  1/16

  Hrcnoltuwr

  |

  39

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  21/26

  zA 6 0s0BA

  4

  jajeta

  100

  g

  badema

  100

  g

  speltinog braina

  2 kaiike stevije

  150

  g

  tokolade sa70o/o kakaoa

  125

  g

  maslaca

  U dubljoj

  posudi

  umqtiti belanca,

  dodati steviju

  i

  jedno

  po

  jedno

  iumance.

  Penasto umu(enoj

  smesi lagano

  dodavati

  speltino braino

  i

  seckane

  bademe.

  U

  posudi

  na

  pari

  rastopiti maslac

  i

  cokoladu,

  pa

  sjedinitis umu(enom

  smesom,

  lagano me5aju(i varjaiom.

  U

  pleh

  staviti

  papir

  za

  pecenje,

  sipati

  napravljenu

  smesu i

  peii

  u zagrejanoj

  rerni na 180'( oko 20 minuta.

  Peien

  koldc ostaviti da se

  prohladi,

  ise(i na kocke i

  posluZiti.

  zA 6 0508A

  100

  g

  mlevenog rogaia

  100

  g

  mlevenih

  badema 100 mlslatke

  pavlake

  50

  g

  rastopljenog

  maslaca

  ,

  2 kaiike

  cimeta

  Za

  glazuru:

  100

  g

  cokolade 50 ml

  slatke

  pavlake

  50

  g

  seckanih badema

  Samleti

  bademe

  pa

  ih sjediniti

  sa

  rogacem icimetom.

  .

  Maslac

  rastopiti

  pa preliti preko

  rogaia.

  '

  Umutiti slatku

  pavlaku,

  dodati

  prethodnoj

  smesi

  i

  dobro izmeiati

  sve

  sastojke.

  .

  Mokrim rukama

  oblikovatikuglice i

  ostaviti ih

  da se osuie desetak minuta.

  Glazura:

  (okoladu

  izlomiti na kockice

  pa

  sjediniti

  sa slatkom

  pavlakom

  i zagrevati

  na

  pari

  dok se sastojci ne

  sjedine.

  Kuglice nabosti

  na itapi(e za rainji(e

  pajednu

  pojednu

  umakati u

  glazuru

  od

  iokolade.

  Na kraju, vrh kuglica

  uvaljati u

  seckane

  bademe.

  t

  =-a

  l*t

  *;#

  1116

  1/16 HronoKuuar

  |

  41

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  22/26

  ##ffffi.4ffffi

  u

  periodu

  restrikcije

  Nakon

  5to ste

  odlucili

  da

  utinite neito

  za

  sebe

  i

  svoje

  zdravlje, i

  kao mnogi

  pre

  vas otpocnete

  s

  reZimom hronoishrane,

  prvi

  stepenik

  do cilja

  jeste

  period

  restrikcije

  eriod restrikcije traje

  minimum

  mesec

  dana

  ili

  dok ne

  postignete

  Zeljenu

  kilaZu.

  Ve( na samom

  potetku

  morate usvojiti

  odreafena

  pravila, pre

  svega,

  ishranu

  po

  satnici.

  lzme(lu obroka treba

  da

  prode

  najmanje ietiria

  najvi5e

  5est

  sdti.

  Pet

  sati

  je

  optimalno,

  posebno

  tokom

  perioda

  restrikcije

  kada

  su

  dozvoljena samo

  tri

  obroka

  -

  doruiak, rutak

  i veiera. Obroke

  ne smete

  preskakatiisva

  tri

  su

  obavezna.

  lzmetfu obroka

  strogo

  je

  zabranjeno unoienje

  hrane ili bilo kakvih

  grickalica.

  Pre doruika

  moZete

  popiti

  biljni

  taj

  ili toplu limunadu, a

  ako ste

  navikli

  da

  se budite

  uz

  jutarnju

  kafu,

  znajte

  da

  vam

  je

  ona

  dozvoljena tek 30

  minuta

  posle

  dorutka

  ijoi

  jedna

  posle

  ruika.

  Alkohol

  nije dozvoljen

  tokom restri ktivnog

  perioda,

  dok su

  mleko

  i vo(e strogo

  zabranjeni.

  Doruiak treba

  da

  je

  bogat i

  raznovrstan,

  i

  tada

  je

  jedino

  dozvoljeno

  konzumiranje hleba, ali

  nikako od

  pienitnog

  braina

  i

  kvasca.

  U

  opciji

  su peciva

  od

  raZa nog, i

  nteg

  ral nog,

  ovsenog

  i

  drugih

  vrsta dozvoljenog

  braSna,

  umeiena sa sodom

  bikarbonom

  ili

  psilijumom

  kao

  adekvatnom

  zamenom

  za

  kvasac.

  Takode,

  tokom

  dorutka

  dozvoljen

  je

  unos

  pojedinih

  mleinih

  proizvoda,

  ali

  nikako

  dve

  vrste istovremeno

  i u

  kombinaciji s

  jajima,

  sem ako

  se

  priprema

  pita

  ili sliino

  jelo.

  Od

  masno(a,

  preporuiuju

  se

  puter,

  doma(a

  mast

  i

  maslinovo

  ulje.

  Dozvoljena su

  belanca,

  iako

  se mogu

  koristiti i

  cela

  jaja,

  ali

  ne

  preterivati

  s

  njima;

  potom

  slanina, 5unka,

  ivarci, suvi

  vrat,

  peienica,

  ali ne

  i

  parizeri.

  Pahuljice

  su

  zabranjene, ali

  se mogu

  jesti

  cele

  Zitarice

  (heljda,

  proso,

  jetam,

  ovas,

  spelta),

  kao

  i

  mekinje

  od

  tih

  proizvoda.

  Za

  rutak se

  kombinuje meso

  (pile(e,

  (u

  re(e, svinjsko,

  teleie,

  ovije,

  june(e)

  grilovano,

  peieno

  u

  rerni,

  bareno

  ili

  kuvano na

  pari

  s

  povr(em

  koje ne sadrZi

  puno

  skroba.

  Tokom restrikcije

  zabranjeno

  je

  slede(e

  povr(e: pirinat,

  pasulj,

  soja,

  sotivo, boranija,

  gra5ak,

  krompir.

  Uz

  ruiak

  posluZite

  sveZu salatu

  s

  maslinovim

  uljem

  i

  limunovim

  sokom.5to

  se tiie

  veiere,

  poieljno

  je

  da

  je

  poslu2ite

  dva sata

  pre

  odlaska

  na spavanje. Ona

  mora biti

  lagana,

  od belih mesa i

  ribe u

  kombinaciji

  s belim ili

  zelenim

  povr(em.

  Crveno

  povrie

  nije

  dozvoljeno

  za veieru.

  42

  |

  tlromttuuar

  1116

  l*;.ll

  \*;k:.$rl4

  ffi*xhm

  #mmm$

  zA 4 0s0BE

  fi

  Jllffi

  l;i"f,*$a$,itii..,:

  ffi

  $rrsfrryri:

  "

  1 kg

  plavog

  patlidiana

  "

  2 kaiike

  tahinija

  "

  sok od

  pdla

  limuna

  -

  2 tena

  belog luka

  .

  so i biberpo ukusu

  ,

  periunov

  list

  F*gre*t*;

  1.

  Plavi

  patlidian

  oprati, izbockati

  pa

  sloiiti

  u

  tepsiju

  i

  pe(i ga

  na

  200'(.

  J" Kad

  se

  prohladi,

  oljuititi ioiistitiod

  semenki,

  pa ga

  iseckati na sitne kockice

  ilisamleti u blenderu.

  3.

  Dodatitahini, sok od

  limuna,

  silno

  seckani beli luk, so, biber i

  per5unov

  list.

  4,

  Sve sastojke

  dobro

  povezati

  te sluiiti.

  idaprmrna:

  Po

  Zelji,

  moZete

  dodati

  peceni

  susam

  koji

  (e

  obogatiti

  ukus

  namaza.

  r d:

  'q"''

  .

  tr-." .".,.*-:..b

  K,

  /,il

  w

  '

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  23/26

  :"

  ,tl

  ,d,,,

  ,fi

  ''il

  dt

  i

  ,li

  #

  .ffi

  1ffi"

  #"

  ,.i

  d

  :i:S

  1il

  4d

  /n

  E

  E .rE

  ss

  :*.t + , +$i

  B

  $'e#d&

  $ $

  EL*

  $m

  rm$"$-Eq*

  zA 4

  0s0BE

  li";f.il.,|'

  "":i-:illrii'.'.iiiJiffffi

  ffii"'m

  Sesre:5i:

  "

  600

  g pileteg

  belog

  mesa

  ,

  1 ljubiiasti luk. nekoliko

  teri

  paradajza

  "

  bosiljak,

  periun

  "

  so, biber

  flr 6itc'574?;

  i.

  Deo belog

  mesa

  ised na tanje

  filete, a deo na traiice ili na

  kockice.

  ?.

  Filete zaciniti

  po

  ukusu

  i

  posuti

  sitno

  seckanim

  zaiinskim

  biljem.

  3.

  Zaviti

  u

  rolnicu

  i ise(i na kolutite

  debljine 1 cm,

  pa

  zatim

  pailjivo

  nanizati

  na

  drvene Stapiie koji

  su

  prethodno

  bili kratko

  potopljeni

  u

  hladnoj vodi.

  ili,"iiii

  *a#n:

  'l

  "

  Iraiice mesa zaiiniti

  po

  ukusu,

  pa

  nanizati

  na Stapi(e.

  l.

  lzmedu komadi(a mesa staviti

  po

  kriicicu ljubiiastog luka ili

  ieri

  paradajz.

  i

  Rainji(e

  poredati

  na

  pleh

  i

  prelitis

  malo ulja.

  Pe(ina 200'e

  oko 30 minuta, da fino

  porumene.

  Fi;:rii:rnrcrf}a ;

  Mogu

  se

  napraviti

  i rainji(is

  paprikama

  ili drugim

  povr(em.

  i

  'n9

  _q

  ,r

  I

  I

  I

  p

  i

  I

  i

  I

  I

  ,i,.iq1

  $*d.i

  :iSF:i:

  ,r

  ,.1r,'

  ,r

  ,..r'

  7'

  ':i"

  "r'-

  '';"

  ":

  "'

  '*

  Fu

  ,*

  i,u

  f.i

  t,

  ffi f,

  .ll

  q.{

  3;#

  rffi

  ffi$a't,${"lsrs

  zA 4

  0508E

  i"".,i:',l::

  .,,.i

  .,";1ifi:l;;6

  trffiffiffi

  $*:.f*ryi:i;

  .

  600

  g

  Sampinjona

  -

  1

  ve(a

  glavica

  crnog luka

  "

  7z

  praziluka

  .

  so,

  biber,

  perSunovo

  li5(e

  '

  2

  kaiike

  maslinovog

  ulja

  "

  2 iena belog luka

  Fflluli+l.itl;+"t;

  '1,

  Pecurke

  dobro oprati,

  vode(i racuna

  da

  kratko

  budu u vodi kako

  ne bi

  upile

  nepotrebnu

  tecnost.

  Ukoliko se kupuju

  kod

  proverenog proizvodaca,

  dovoljno

  ih

  je

  samo

  otetkati. Potom ih ise(i

  na

  listove

  ili

  ietvrtine.

  ).

  (rni

  luk i

  praziluk

  oiistiti i iseii

  na

  kockice,

  periun

  sitno iseckati.

  i,

  Na

  malo ulja

  propriiti

  crni luk i

  praziluk

  (ukoliko

  volite,

  moiete

  dotati i

  beli

  luk)

  da zamiriiu.

  .i.

  Ubacitiseckane

  5ampinjone

  i

  prZiti

  ih

  na umerenojtemperaturi

  oko 20 minuta

  dok ne

  omekiaju, a

  suvi5na tecnost

  koju

  su

  pustile

  ne uvri.

  :,

  Pred kraj

  kuvanja, sipati

  supu od

  povr(a, pa

  sve zajedno kratko

  prokuvati.

  t.

  Dodati

  zacine

  po

  ukusu i

  posuti

  seckanim

  periunom.

  1/16 tlronoKuvar

  |

  45

  4 ttronoKunr

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  24/26

  Tart

  s

  rmgmc*rTr

  zA

  4

  0s0BE

  Sastojd

  {ru

  prfilo

  tesfoj:

  "

  250

  g

  speltinog

  braina

  .

  100

  g

  maslaca

  "

  1

  jaje

  "

  pola

  kaiiiice stevije

  .

  prstohvat

  soli

  -

  malo

  hladne vode

  po

  potrebi

  tit:

  .2

  jajeta

  .75

  g

  mlevenog rogaia

  -

  75

  g

  speltinog braina

  "

  2-3 kaiike

  agavinog

  sirupa

  "

  100

  ml bademovog

  mleka

  -

  50 mlmaslinovog

  ulja'.72

  kaiiiice

  praika

  za

  pecivo

  "

  2 naribane

  jabuke

  Glazura:

  .

  100 g cme

  tokolade.3 kaiike

  ulja

  Pripr*mo:

  Testo:

  Pomeiati

  braSnq

  maslac ijaje,

  pa

  dodatisteviju, malo

  soli ivode,

  da se

  dobije lepa mrviiasta

  smesa. Testo

  zamotati

  u foliju iostaviti30

  minuta

  u friiideru.

  Fit:

  1. Umutiti

  iumanca

  s agavinim

  sirupom,

  dodati bademovo

  mleko i ulje.

  2. Posebno

  pomeiati

  brainq

  rogac

  i

  praiak

  za

  pecivo,

  pa

  spojiti sa

  iumancima.

  0lju5titi i naribati 2

  srednje

  jabuke te dodati

  u

  smesu.

  Belanca

  umutiti

  u ivrst Sam i

  pailjivo

  umeiati

  na kraju.

  3. Na

  pobrainjenoj povriini

  rastanjiti

  prhko

  testo, ise(i 4 ve(a kruga i

  obloZiti

  kalupide

  za tart.

  4"

  Preko testa rasporediti

  fil od rogaca

  i

  jabuka

  i sve

  staviti u rernu da se

  pete

  na 180"C

  oko 30 minuta.

  Kad se

  kolaii

  prohlade, preliti

  ih

  glazurom

  od

  iokolade.

  Venac

  sa

  cimetom

  zA 4 0s0BE

  .,.,,,i,,:,

  :Jjfi

  il;i;;lia;**i

  ffi

  5*stojri:

  .

  500

  g

  integralnog braina

  (moie

  i

  meiavina)'

  1 kaiitica

  praika

  za

  pecivo

  '/r

  kaiiiice

  soli

  .

  3

  kaiike ulja

  .

  stevija

  po ukusu . oko 200

  ml mineralne

  vode

  .60

  g

  maslaca

  .2

  pune

  kaiiiice

  cimeta

  frriprew*:

  1. U

  dublju

  posudu

  staviti braino, sq

  praiak

  za

  pecivo,

  dodati ulje i vode koliko

  je

  potrebno

  da se zamesi

  glatko

  testo.

  t. Oblikovati loptu

  i ostaviti da

  odmara

  pola

  sata. Testo zatim

  podeliti

  na tri

  dela.Svaki deo razvud

  u krug,

  premazati

  maslacem i

  posuti

  cimetom

  (poslednju

  koru nemojte

  odmah

  premazivati).

  3. Poretlati

  svetri korejednu

  preko

  druge,

  pa

  rastanjiti u ve(u

  koru.

  Premazati

  preostalim

  maslacem i

  posuti

  meiavinom

  cimeta istevije.

  Zaviti kao

  rolat

  i o5trim noiem ised

  po

  duiini.

  Svaku

  polovinu

  uvrteti spiralno

  i

  prebaciti

  na

  pleh

  tako

  da

  formira

  oblik

  puia.

  4.

  0stavititesto

  da

  jol

  malo odmara

  dok

  se rerna zagreje.

  5.

  Pre

  pecenja premazatis

  malo

  ulja i

  tople vode i

  peii

  na 200"C oko 40 minuta.

  Posluiiti

  toplo kao slatki

  doruiak.

  n*

  f"t

  g-i

  .*,t

  iJ'

  ,lo

  ,*'

  't:'

  ",1.,;r.''.,,..J""

  .f-..i*

  ._;m

  i 1i.:

  .,,

  at

  ;S.

  #fftf

  .

  ,

  '}*.

  .,-;

  ,r*up

  Biloda

  i tem,

  toplim

  tcstihag#lel

  ukus4

  i}IiHA

  46

  I

  HrcnoKuvar

  1t16

  'tt16

  f[uloffiEr

  l

  *7

 • 7/24/2019 Hrono kuvar

  25/26

  Posle napornog radnog dana, u

  kremastim desertom.

  popodnevnim

  satima

  pocastite

  sebe

  laganim,

  Prepustite

  se

  caroliji

  ukusa i uZivajte

  zA 4 0508t

  r..ri ::i ::ra:r.i ,.

  ,t :t,. :r:::i r.tri .

  ,

  t,

  ,

  l'

  '

  4jajeta

  .

  4 kaiike

  agavinog

  sirupa

  sok i kora 2

  limuna,

  80 g maslaca

  Za

  dekoraciju:

  200

  mlslatke

  pavlake

  1

  kaiika

  seckanih

  pista(a

  Limunovu

  koricu

  fino naribati,

  a

  sok

  iscediti i

  ostaviti na

  stranu.

  U

  posudis

  debljim

  dnom,

  umutiticela

  qu

  ;Ir

  Sr

  *