rpt numerasi linus tahun 2 sk 311215

Post on 23-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  1/42

  RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  1Konstruk

  1,2,3

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  1

  Nombor DanOperasi

  Nombor Bulat

  hingga 1000

  1.1Menama dan

  menentukan

  nilai nombor

  Pada khir PnP

  murid berupa!auntuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor hingga 1000

  U"i% &' Nmb!

  B)la% *i"++a &,,

  1.1 Menamakan

  Nombor hingga

  100

  1.1.1 Men!ebut

  nombor hingga 100

  1.1.2 Mengenal pasti

  angka hingga 100

  1.#ekatkan petak 100 di papan putih.

  2.$ebut dan tun%uk nombor ikut urutan.berulang kali.

  3.&un%uk sebarang nombor pada petak 100.

  '.$ebut nombor !ang ditun%uk se(ara

  ra)ak.

  *.Memadankan nombor.

  +Petak 100

  +Ob%ek mau%ud!ang sesuai (th"

  bola,gula+gula,

  buah+buahan dan

  mainan

  2

  Konstruk

  2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  1.2 Menulis nombor Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  1.3 Membilang

  Nombor

  1.2.1 Membilang

  hingga 100 ob%ek

  dengan membuat

  kumpulan"

  i.$epuluh+sepuluh

  ii.#ima+lima

  iii.Dua+dua

  i.$atu+satu

  1.Membilang hingga 100 ob%ek dengan

  membuat kumpulan"

  i.$epuluh+sepuluh

  ii.#ima+lima

  iii.Dua+dua

  i.$atu+satu

  +-aris nombor

  +Pembilang

  +Ob%ek mau%ud

  !ang sesuai (th"

  bola,gula+gula,

  buah+buahan dan

  mainan

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  2/42

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  3

  Konstruk

  1,2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  1.' Melengkapkan

  sebarang

  rangkaian

  nombor

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  1.3 Menulis Nombor

  1.3.1 Menulis

  nombor hingga 100

  i.Menulis angka

  hingga 100

  ii.Memba(a nombor

  dalam perkataan

  hingga 100

  iii.Menulis nombor

  dalam perkataan

  hingga 100

  1.#ekatkan petak 100 di papan putih.

  2.$ebut dan tun%uk nombor ikut urutan.

  Berulang kali.

  3.&un%uk sebarang nombor pada petak 100.

  '.$ebut nombor !ang ditun%uk se(ara

  ra)ak.

  *.Memadankan nombor.

  .Memba(a dan menulis nombor dalam

  perkataan.

  +Kad nombor

  dalam perkataan

  +-aris nombor

  +Petak 100

  '

  Konstruk

  1,2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  1.* Menentukan

  nilai tempat bagi

  sebarang

  nombor

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  1.' Mengenal Pasti

  1.'.1 Mengenal pasti

  nilai tempat dan digit

  i.Mengenal pasti nilai

  tempat dan digit bagi

  nombor hingga 100

  1.Mengenal nilai tempat bagi puluh dan sa

  dalam %adual nilai tempat dengan

  menggunakan rod, kubus /uisenaire dan

  %adual nilai tempat.

  +od

  +Kubus

  /uisenaire

  +adual nilai

  tempat

  +Kad angka 21

  hingga 100

  *

  1. Membundarkan

  sebarang

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  1.* Men!usun

  Nombor

  1.Membilang satu+satu se(ara tertib menaik

  dan menurun.

  +$et kad angka

  dalam lingkungan

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  3/42

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  Konstruk

  1,2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  nombor kepada

  puluh dan ratus

  terdekat

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  1.*.1 Men!usun

  nombor hingga 100

  i.Membilang satu+

  satu se(ara tertib

  menaik dan tertib

  menurun

  ii.Membilang dua+

  dua se(ara tertib

  menaik dan tertib

  menurun

  iii.Membilang lima+lima se(ara tertib

  menaik dan tertib

  menurun

  i.Membilang

  sepuluh+sepuluh

  se(ara tertib

  menaik dan tertib

  menurun

  2. Membilang dua+dua se(ara tertib menaik

  dan menurun.

  3. Membilang lima+lima se(ara tertib

  menaik dan menurun.

  '.Membilang sepuluh+sepuluh se(ara tertib

  menaik dan menurun

  100nombor !ang

  berurutan dalam

  gandaan satu,

  dua, lima dan

  sepuluh.

  +Petak 100

  Konstruk

  1,2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  1.4 Membandingkan

  Nombor

  1..1

  Membandingkan

  nombor dan

  men!atakan

  1.Membuat perbandingan dua nombor dan

  men!atakan nombor !ang mana lebih atau

  kurang.

  /ontoh"

  2' dan *1 Bandingkan ni lai puluh dahulu

  gariskan 2 dan *

  * lebih daripada 2

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  4/42

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  100 men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  i.Membandingkan

  dua nombor dan

  men!atakan !ang

  mana lebih atau

  kurang.

  &idak perlu bandingkan nilai sa

  Maka *1 lebih daripada 2'

  22 dan 30 Bandingkan ni lai puluh dahulu

  gariskan 2 dan 32kurang daripada 3

  &idak perlu bandingkan nilai sa

  Maka 22 kurang daripada 30

  4

  Konstruk

  1,2,3,'

  NomborBulat hingga

  100

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  1.4 Men!usun

  Nombor 5kut 6rutan

  1.4.1 Men!usun

  nombor ikut urutan

  dengan"

  i.Membandingkan

  nombor tersebut dan

  ii. Meletakkan

  nombor tersebut

  pada garis nombor

  1.Men!usun nombor mengikut urutan

  dengan"

  a membandingkan nombor tersebut

  b Meletakkan nombor tersebut pada garis

  nombor

  +-aris nombor

  7

  Konstruk

  1,2,3,'

  Nombor

  Bulat hingga

  100

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  i.Men!ebut,

  menulis,

  membilang,

  men!usun,

  menentukan nilai

  1.7 Men!ebut dan

  menggunakan

  nombor ordinal

  1.7.1 Men!ebut dan

  menggunakan

  nombor ordinal

  i.Men!ebut nombor

  1.Men!ebut nombor ordinal se(ara tertib

  menaik dan menurun.

  2. Men!ebut nombor ordinal se(ara ra)ak./ontoh"

  Minta 10 murid berbaris di hadapan kelas

  $oal %a)ab"

  $iapa murid !ang pertama sekali

  Murid pertama men!ebut naman!a

  8sebutkan nama murid tadi adalah !ang pertama

  dalam barisan

  +Kad nombor

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  5/42

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  digit dan tempat

  bagi nombor

  hingga 1000

  ordinal daripada

  9kesebelas: hingga

  ke dua puluh

  ii.Menggunakan

  nombor ordinal

  dalam konteks !ang

  berbe;a

  $iapa orang !ang keduaakta asas tolak

  3.* Men!elesaikan

  masalah harian

  3.*.1 Men!elesaikan

  masalah harian !ang

  melibatkan operasi

  tolak

  1.Men!elesaikan masalah harian

  berdasarkan situasi !ang diberi samaada

  operasi mengumpul semula atau tidak

  mengumpul semula dalam bentuk la;im

  dan a!at matematik.

  /ontoh"

  ama ada dua puluh empat bi%i guli. #ima

  belas bi%i guli )arna hi%au dan !ang lainn!a

  )arna+)arni. Berapa bi%i guli )arna+)arni.

  +Pembilang

  +Kad pern!ataan

  a!at

  1*

  Konstruk

  4,10,11

  '

  Darab

  '.1 Melengkapkan

  Pada khir PnP

  murid berupa!a

  untuk"

  U"i% ' Da!ab

  '.1.a Membina dan

  men!ebut kumpulan

  1.ktiiti membimbing murid memadankan

  pembilang dua+dua, lima+lima, sepuluh+

  sepuluh, empat+empat.

  /ontoh"

  +Pembilang

 • 7/24/2019 Rpt Numerasi Linus Tahun 2 Sk 311215

  11/42

  MINGGU/

  KONSTRU

  K

  STANDARD

  KANDUNGAN

  KSSR

  TAJUK/

  OBJEKTIF

  LINUS

  KANDUNGAN

  KEMAHIRAN

  (Hasil

  Pembelaa!a"#

  AKTI$ITI CATATAN/BBM

  a!at matematik

  darab

  i.Menguasai

  >akta asas darab

  sama ban!ak

  '.1.1 Membina da