literasi dan numerasi (linus)

of 29 /29
Literasi dan Numerasi (LINUS) Khairi Dayang Bainun Ain Faizatun

Author: khairunnisa-mohammad

Post on 13-May-2015

11.440 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Literasi dan Numerasi(LINUS)KhairiDayangBainunAinFaizatun

2. Definisi Numerasi Kebolehan untuk melakukan operasi asasmatematik dan memahami ideamatematik yang mudah sertamengaplikasikan pengetahuan dankemahiran matematik dalam kehidupanharian. 3. Apakah program LINUS? LINUS (Literacy and Numeracy Screening)adalah program pemulihan yang dirangkauntuk membolehkan murid-muridmemperoleh asas literasi (BahasaMalaysia) dan kemahiran numerasisemasa di sekolah rendah. 4. Matlamat LINUS Memastikan semua murid-murid yangmengikuti program literasi dapat menguasaiBahasa Malaysia kecuali murid-muridberkeperluan khas selepas 3 tahun mengikutiprogram ini. (LITERASI) Semua murid berkeupayaan untukmenguasai asas numerasi kecuali muridberkeperluan khas selepas tiga tahunmengikuti pendidikan sekolah rendahmenjelang 2012. (NUMERASI) 5. Objektif LINUS Memastikan murid-murid dapat : Mengenal dan menyebut abjad, mengeja danmembunyikan suku kata terbuka dan tertutup. Membaca dan menulis perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup, perkataanberimbuhan awalan dan akhiran. Membaca dan menulis ayat tunggal serta ayatmajmuk yang mudah dengan menggunakan katahubung dan. 6. 6JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPKTerdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil):BPKBPGLPMBPSHJNJKBP KhasMODUL GURU DAN MODUL MURIDLATIHAN GURUINSTRUMEN SARINGANPENYEBARAN MAKLUMAT,KUTIPAN & ANALISIS DATAPEMANTAUAN & BIMBINGANMURID BERKEPERLUAN KHAS 7. Kandungan ModulNumerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3NomborBulatMembaca, menulis,membilang danmenyusun nomborhingga 20.Membaca, menulis,membilang danmenyusun nomborhingga 100.Membaca, menulis,membilang danmenyusun nomborhingga 1000.OperasiasasMenyatakan faktaasas tambah dantolak.Menyatakan fakta asastambah dan tolak,darab dan bahagi (2,10, 5 dan 4).Menyatakan fakta asastambah dan tolak,darab dan bahagi (3, 6,7, 8 dan 9).Aplikasi Mata wang Malaysiahingga RM10Mata wang Malaysiahingga RM50Mata wang Malaysiahingga RM100Menyatakanbahagian dalamsehari.Menyatakan waktudalam jam.Menyatakan waktudalam jam dan minit.Mengenal bentuk3-dimensi dan 2-dimensi.Mengelas bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.7 8. Kandungan Modul Tahun 1 8Unit 1Nombor bulat 0hingga 10Unit 7Wang hingga RM10Unit 8Pengenalan masa danwaktuUnit 9Bentuk 3-DimensiUnit 2Nombor bulat 11hingga 20Unit 3Tambah hingga jumlah10Unit 4Tambah hingga jumlah18Unit 5Tolak dalamlingkungan 10Unit 6Tolak dalamlingkungan 18Unit 10Bentuk 2-Dimensi 9. Organisasi Kandungan LINUS Modul dihasilkan dalam bentuk unit. Terdapat 9 unit dan setiap unit mengandungibeberapa kemahiran yang merangkumikemahiran mengenal, membaca, membina danmenulis huruf, suku kata ,perkataan, rangkaikata dan ayat. Pendekatan belajar membaca dan menulissecara bersepadu dan menyeluruh pelajaransecara serentak dan berperingkat. 10. Perbezaan LINUS dengan programlain Program ini berfokus kepada intervensi awal(Tahun 1-3) untuk literasi dan kemahirannumerasi. Menambah nisbah guru pemulihan iaitu 1 guruuntuk 15 murid. Jururawat di sekolah bagi mengenalpasti murid-murid yang memerlukan program sertakeperluan khas. 11. Sokongan profesional untuk guru LINUS melaluifasilitator berdedikasi yang dikenali sebagai(FasiLINUS). Guru terbaik kini ditempatkan pada Tahun 1 danTahun 2, semenjak program LINUS dilaksanakan(bukan hanya di Tahun 6 sahaja). 12. Strategi Pelaksanaan Program LINUS 6 strategi telah dibentuk : Saringan murid (Tahun 1, 2, dan 3)- saringan kesihatan bagi mengenalpastimurid-murid berkeperluan khas- murid-murid yang tidak melepasi saringanakan ditempatkan dalam program LINUS Pembinaan Bahan Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru Program kesedaran sekolah dan komuniti Pemantauan, penyeliaan dan penilaian Mewujudkan FasiLINUS 13. Rasional LINUS Asas literasi dan numerasi merupakan kemahiran yangdiperlukan bagi membolehkan murid-murid berkomunikasidan berinteraksi dalam kehidupan seharian sertamembolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke tahapyang lebih tinggi. KPM berpendapat satu pendekatan yang bersepadu perludilaksanakan untuk mengatasi masalah literasi dannumerasi seawal Tahap 1. Perkara ini perlu diambil perhatian kerana murid-muridyang gagal menguasai kemahiran tersebut merupakankumpulan berisiko keciciran dan berhadapan dengankesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dankesukaran memilih kerjaya. 14. Kumpulan Sasaran LINUS Murid-murid Tahap 1 yang berkeupayaanuntuk menguasai asas literasi dannumerasi (kecuali murid-muridberkeperluan khas) yang mengikutipendidikan di Sekolah Kebangsaan,Sekolah Jenis Kebangsaan dan SekolahAgama Bantuan Kerajaan. 15. Pelaksanaan LINUS Pelaksanaan di sekolah : WAJIBdilaksanakan di semua SekolahKebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaandan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Penentuan murid : Semua murid-muridTahun 1 (kecuali yang berkeperluan khas)akan menduduki Saringan 1 untukmenentukan tahap penguasaan merekapada awal Mac setiap tahun. 16. Setelah menjalani Saringan 1, murid-murid akandibahagikan kepada 4 kelompok utama :Ditempatkan diAliran PerdanaDitempatkan diprogram LINUSDiajar olehGuruPemulihanDitempatkan diprogramPendidikanKhas-menguasaikonstruk 1-8(Literasi) dankonstruk 1-10(Numerasi)*Bagi saringan2 danseterusnya,murid-muridperlumenguasaikesemua 12konstruk-tidakmenguasaimana-manakonstruk 1-8(Literasi) dankonstruk 1-10(Numerasi).*Menyertaiprogram LINUS-tidakmenguasaikonstruk 1 dankonstruk2,melaluipemerikasaandoktor danmengikutiprogrampemulihankhas dalamLINUS.-tidakmenguasaikonstruk 1 dankonstruk 2,melaluipemeriksaandoktor dandisahkanmurid-muridberkeperluankhas. 17. Konstruk NumerasiKonstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angkaKonstruk 2 Keupayaan membilangKonstruk 3 Keupayaan memahami nilai nomborKonstruk 4 Keupayaan membuat seriasiKonstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang MalaysiaKonstruk 6 Keupayaan menyatakan waktuKonstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asasKonstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wangMalaysiaKonstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipaduKonstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dansebaliknyaKonstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian terhad kepada nombor bulatKonstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang17 18. Pemilihan Guru LINUS : terdiri daripadaguru Bahasa Melayu dan guru MatematikTahap 1 dan dibantu oleh guru PemulihanKhas. 19. Bahan dan Instrumen LINUS Modul pembelajaran dan pengajaran asasliterasi dan numerasi yang sesuai dengantahap keupayaan murid-murid bagimemastikan kejayaan program ini. Guru digalakkan menyediakan danmenggunakan bahan-bahan pembelajarandan pengajaran megikut kesesuaian muriddan kreativiti. Instrumen saringan dibina dan diguna pakaiuntuk menentukan sama ada murid telahmenguasai asas literasi dan numerasi.Pembinaan instrumen saringan disediakanoleh Lembaga Peperiksaan (LP). 20. Kandungan Program LINUS Menggunakan kurikulum KBSR sebagai asasdalam menentukan skop kandunganpembelajaran dan pengajaran. Kandungan skop kurikulum numerasimerangkumi aspek nombor bermula dari sifarhingga angka 1000 yang melibatkan oprasitambah, tolak, darab dan bahagi. 21. 21Organisasi Kandungan:Hierarki dari mudah ke lebihkompleks.Setiap kemahiran disusun denganlebih terperinci dan salingberkaitan dengan kemahiran lain.Skop dan kedalamandikurangkan. 22. 22Tumpuan:Gaya pembelajaran murid.Menepati skop soalan dancara penyoalan. 23. 23Gaya Pembelajaran:Cara murid memprosesmaklumat dari konkrit kepadaabstrak.Cara murid memprosesmaklumat dari pasif kepadaaktif. 24. 24Pelbagai cadangan strategipenyelesaian masalah.Aktiviti pembelajaran yangmelibatkan murid secara aktif.Melibatkan seluruhan HasilPembelajaran dan Unit.Diadakan juga lembaran kerja. 25. 25ProsesMembuat perkaitanMembuat penaakulanKomunikasiMenyelesaikan masalahMembuat perwakilan. 26. Strategi Pelaksanaan P&P26SeronokBermaknaBergunaMencabar 27. Pemantauan dan Penyeliaan Dilaksanakan di sekolah terpilih iaitu 8peratus daripada jumlah keseluruhansekolah rendah. Pegawai terlibat : Pegawai Bahagian KPM,pegawai Jabatan Pelajaran Negeri (JPN),pegawai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Pemantauan diterajui oleh Jemaah Nazirdan Jaminan Kualiti (JNJK) 28. Seliaan dilaksanakan oleh Guru Besar danGuru Penolong Kanan Akademik di setiapsekolah dari semasa ke semasa. Satu mekanisme sistem pelaporan untukmemantau kemajuan murid-murid LINUSdiadakan. 29. Rujukan Husin Fateh Din, Nazariyah Sani, SitiHajar Idrus, Mastura Mohamed Berawi,Literasi Bahasa Melayu, 2011. http://tansuatping.blogspot.com/2011/12/ppt-linus-bahasa-malaysia-tahun-1.html