literasi dan numerasi (linus)

29
Literasi dan Numerasi (LINUS) Khairi Dayang Bainun Ain Faizatun

Upload: khairunnisa-mohammad

Post on 13-May-2015

11.498 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Literasi dan numerasi (linus)

Literasi dan Numerasi (LINUS)

KhairiDayangBainun

AinFaizatun

Page 2: Literasi dan numerasi (linus)

Definisi Numerasi

Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Page 3: Literasi dan numerasi (linus)

Apakah program LINUS?

LINUS (Literacy and Numeracy Screening) adalah program pemulihan yang dirangka untuk membolehkan murid-murid memperoleh asas literasi (Bahasa Malaysia) dan kemahiran numerasi semasa di sekolah rendah.

Page 4: Literasi dan numerasi (linus)

Matlamat LINUS

Memastikan semua murid-murid yang mengikuti program literasi dapat menguasai Bahasa Malaysia kecuali murid-murid berkeperluan khas selepas 3 tahun mengikuti program ini. (LITERASI)

Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012. (NUMERASI)

Page 5: Literasi dan numerasi (linus)

Objektif LINUS

Memastikan murid-murid dapat :

Mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup.

Membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup, perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Membaca dan menulis ayat tunggal serta ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung ‘dan’.

Page 6: Literasi dan numerasi (linus)

6

JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK

Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): BPK

BPG

LPM

BPSH

JNJK

BP Khas

MODUL GURU DAN MODUL MURID

LATIHAN GURU

INSTRUMEN SARINGAN

PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA

PEMANTAUAN & BIMBINGAN

MURID BERKEPERLUAN KHAS

Page 7: Literasi dan numerasi (linus)

Kandungan Modul

Numerasi

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Nombor Bulat

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000.

Operasi asas

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak.

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (2, 10, 5 dan 4).

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).

Aplikasi Mata wang Malaysia hingga RM10

Mata wang Malaysia hingga RM50

Mata wang Malaysia hingga RM100

Menyatakan bahagian dalam sehari.

Menyatakan waktu dalam jam.

Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Mengenal bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Mengelas bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

7

Page 8: Literasi dan numerasi (linus)

Kandungan Modul Tahun 18

Unit 1Nombor

bulat 0 hingga 10Unit 7

Wang hingga RM10

Unit 8

Pengenalan masa dan waktuUnit 9

Bentuk 3-Dimensi

Unit 2Nombor

bulat 11 hingga 20Unit 3

Tambah hingga jumlah 10

Unit 4 Tambah

hingga jumlah 18Unit 5

Tolak dalam lingkungan 10

Unit 6 Tolak

dalam lingkungan 18

Unit 10Bentuk

2-Dimensi

Page 9: Literasi dan numerasi (linus)

Organisasi Kandungan LINUS

Modul dihasilkan dalam bentuk unit.

Terdapat 9 unit dan setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi kemahiran mengenal, membaca, membina dan menulis huruf, suku kata ,perkataan, rangkai kata dan ayat.

Pendekatan – belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh – pelajaran secara serentak dan berperingkat.

Page 10: Literasi dan numerasi (linus)

Perbezaan LINUS dengan program lain

Program ini berfokus kepada intervensi awal (Tahun 1-3) untuk literasi dan kemahiran numerasi.

Menambah nisbah guru pemulihan iaitu 1 guru untuk 15 murid.

Jururawat di sekolah bagi mengenalpasti murid-murid yang memerlukan program serta keperluan khas.

Page 11: Literasi dan numerasi (linus)

Sokongan profesional untuk guru LINUS melalui fasilitator berdedikasi yang dikenali sebagai (FasiLINUS).

Guru terbaik kini ditempatkan pada Tahun 1 dan Tahun 2, semenjak program LINUS dilaksanakan (bukan hanya di Tahun 6 sahaja).

Page 12: Literasi dan numerasi (linus)

Strategi Pelaksanaan Program LINUS

6 strategi telah dibentuk :

Saringan murid (Tahun 1, 2, dan 3) - saringan kesihatan bagi mengenalpasti murid-murid berkeperluan khas - murid-murid yang tidak melepasi saringan akan ditempatkan dalam program LINUS

Pembinaan Bahan

Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru

Program kesedaran sekolah dan komuniti

Pemantauan, penyeliaan dan penilaian

Mewujudkan FasiLINUS

Page 13: Literasi dan numerasi (linus)

Rasional LINUS

Asas literasi dan numerasi merupakan kemahiran yang diperlukan bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan seharian serta membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi.

KPM berpendapat satu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi seawal Tahap 1.

Perkara ini perlu diambil perhatian kerana murid-murid yang gagal menguasai kemahiran tersebut merupakan kumpulan berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kesukaran memilih kerjaya.

Page 14: Literasi dan numerasi (linus)

Kumpulan Sasaran LINUS

Murid-murid Tahap 1 yang berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi (kecuali murid-murid berkeperluan khas) yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

Page 15: Literasi dan numerasi (linus)

Pelaksanaan LINUS

Pelaksanaan di sekolah : WAJIB dilaksanakan di semua Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

Penentuan murid : Semua murid-murid Tahun 1 (kecuali yang berkeperluan khas) akan menduduki Saringan 1 untuk menentukan tahap penguasaan mereka pada awal Mac setiap tahun.

Page 16: Literasi dan numerasi (linus)

Setelah menjalani Saringan 1, murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kelompok utama :

Ditempatkan di Aliran Perdana

Ditempatkan di program LINUS

Diajar oleh Guru Pemulihan

Ditempatkan di program Pendidikan Khas

-menguasai konstruk 1-8 (Literasi) dan konstruk 1-10 (Numerasi)

*Bagi saringan 2 dan seterusnya, murid-murid perlu menguasai kesemua 12 konstruk

-tidak menguasai mana-mana konstruk 1-8 (Literasi) dan konstruk 1-10 (Numerasi).

*Menyertai program LINUS

-tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2,melalui pemerikasaan doktor dan mengikuti program pemulihan khas dalam LINUS.

-tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2, melalui pemeriksaan doktor dan disahkan murid-murid berkeperluan khas.

Page 17: Literasi dan numerasi (linus)

Konstruk Numerasi

Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka

Konstruk 2 Keupayaan membilang

Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk 10

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Konstruk 11

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Konstruk 12

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

17

Page 18: Literasi dan numerasi (linus)

Pemilihan Guru LINUS : terdiri daripada guru Bahasa Melayu dan guru Matematik Tahap 1 dan dibantu oleh guru Pemulihan Khas.

Page 19: Literasi dan numerasi (linus)

Bahan dan Instrumen LINUS

Modul pembelajaran dan pengajaran asas literasi dan numerasi yang sesuai dengan tahap keupayaan murid-murid bagi memastikan kejayaan program ini.

Guru digalakkan menyediakan dan menggunakan bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran megikut kesesuaian murid dan kreativiti.

Instrumen saringan dibina dan diguna pakai untuk menentukan sama ada murid telah menguasai asas literasi dan numerasi. Pembinaan instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).

Page 20: Literasi dan numerasi (linus)

Kandungan Program LINUS

Menggunakan kurikulum KBSR sebagai asas dalam menentukan skop kandungan pembelajaran dan pengajaran.

Kandungan skop kurikulum numerasi merangkumi aspek nombor bermula dari sifar hingga angka 1000 yang melibatkan oprasi tambah, tolak, darab dan bahagi.

Page 21: Literasi dan numerasi (linus)

21

Organisasi Kandungan:Hierarki dari mudah ke lebih kompleks.Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain.Skop dan kedalaman dikurangkan.

Page 22: Literasi dan numerasi (linus)

22

Tumpuan:Gaya pembelajaran murid.Menepati skop soalan dan cara penyoalan.

Page 23: Literasi dan numerasi (linus)

23

Gaya Pembelajaran:Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak.Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.

Page 24: Literasi dan numerasi (linus)

24

Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah.Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif.Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.Diadakan juga lembaran kerja.

Page 25: Literasi dan numerasi (linus)

25

ProsesMembuat perkaitanMembuat pena’akulanKomunikasi Menyelesaikan masalahMembuat perwakilan.

Page 26: Literasi dan numerasi (linus)

Strategi Pelaksanaan P&P26

SeronokBermaknaBergunaMencabar

Page 27: Literasi dan numerasi (linus)

Pemantauan dan Penyeliaan

Dilaksanakan di sekolah terpilih iaitu 8 peratus daripada jumlah keseluruhan sekolah rendah.

Pegawai terlibat : Pegawai Bahagian KPM, pegawai Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), pegawai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

Pemantauan diterajui oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK)

Page 28: Literasi dan numerasi (linus)

Seliaan dilaksanakan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Akademik di setiap sekolah dari semasa ke semasa.

Satu mekanisme sistem pelaporan untuk memantau kemajuan murid-murid LINUS diadakan.

Page 29: Literasi dan numerasi (linus)

Rujukan

Husin Fateh Din, Nazariyah Sani, Siti Hajar Idrus, Mastura Mohamed Berawi, Literasi Bahasa Melayu, 2011.

http://tansuatping.blogspot.com/2011/12/ppt-linus-bahasa-malaysia-tahun-1.html