didik hibur literasi & numerasi

Author: shahlyme

Post on 26-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  1/61

  MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA BAGI MURID LINUS

  MENGGUNAKAN KAEDAH DIDIK HIBUR

  Oleh

  Rasmin Arni Bt Alias,

  Sek. Ke. US! "#,

  !alan US! "#$"

  %&'(), S*an+ !aa,

  Selan+-r Dar*l Ehsan

  ABSTRAK

  Kajian ini adalah bertujuan untuk membantu pelajar lemah dalam menguasai 3M dengan

  menggunakan teknik didik hibur bagi matapelajaran LITERASI di dalam kelas LINUS Tahun 1 Sa!a

  mem"#kuskan kepada Teknik Di/ik Hi*r0 didalam mengeja perkataan disertai dengan gerakkan

  dan n!an!ian disamping men!erapkan unsur $unsur teater atau lak#nandalam %&%

  Tinjauan a'al !ang dibuat melalui Teknik mengajar dengan menggunakan A(M) tidak *ukup untuk

  membantu mereka menguasai kemahiran memba*a dengan *epatIni kerana kerana mereka

  Tidak memberi tumpuan ketika %&% dijalankan)mengapa mereka tidak berminat 'alaupun berma*am

  ((M digunakan #leh gurudan Tidak berminat untuk datang ke sek#lah

  +leh itu sa!a telah memikirkan satu *ara bagaimana untuk menarik minat mereka) supa!a mengenal

  abjad dengan *epat dan b#leh memba*a perkataan mudah )disamping mendisiplinkan mereka ketika

  pr#ses pengajaran dan pembelajaran berlaku Sa!a telah menggunakan Teknik didik hibur ini)dalam

  pen!ampaian ketika mengajar alhamdulillah ia bukan sahaja berja!a menarik minat murid )mereka

  ser#n#k ) berke!akinan dan dalam masa tidak sampai dua bulan mereka dapat menguasai kemahiran

  memba*a perkataan !ang mudah

  11

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  2/61

  ,,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  3/61

  33

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  4/61

  Tajuk : Mengenal abjad a z

  Lagu : a, b, c z

  Irama : Old Mc Donald.

  Aktiviti: 1. Guru memakaikan abjad a, b,c, hingga zpada sebilangan

  murid

  2. Guru dan murid menyanyikan lagu mengikut irama diikuti

  dengan

  pergerakkan

  a, (murid yang memakai abjad aakan berpusing ke

  hadapan diikuti b,c,d,e,f,gb, c, d, e !, g...

  "i... #a... $i ...#a... $o% ( &u'ing 'ambil

  gelek

  $ , (murid yang memakai abjad $akan berpusing

  ke

  Hadapan diikuti i .., j... , k... , l... , m.. ,

  n..

  "i....#a..$i...#a....$o ( &u'ing 'ambil

  gelek

  o....,(murid yang memakai abjad o akan berpusing

  ke

  hadapan diikuti &...., ....., r....., '.....,

  t...u ( sebut

  --

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  5/61

  satu persatu lambat- lambat dengan gerakkan seolah -

  olah

  hendak melangkah setempat secara perlahan

  'emua murid duduk &erla$an ) la$an tan&a

  ber'uara

  *ari di mulut........

  !selepas semua duduk bangun perlahan "lahan serentak

  menyebut # +....#....z....sambil melompat (ulang

  'emula

  Tajuk : Mengenal abjad a zLagu : a, b, c z

  Irama : Mc Donald.

  aranan: -ole$ dilakukan 'etia& &agi 'ebelum membuat aktiviti

  lain guru

  bole$ memili$ bilangan abjad mengikut ke'e'uaian

  Aktiviti : Membun#i dan meluki' abjad di aan

  1. Guru dan murid menyanyikan lagu mengikut irama diikutidengan

  pergerakkan

  a, (murid yang memakai abjad aakan berpusing ke

  hadapan diikuti b,c,d,e,f,gb, c, d, e

  "i... #a... $i ...#a... $o% ( &u'ing 'ambil

  gelek

  a .......a.a...aa ( bun#ikan a 'ambil berte&uk

  tangan

  ! kemudian melukis abjad adi a$an#

  b........bb..bb(bun#ikan b ikut !onik 'ambil

  gerakkan

  ..

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  6/61

  kedua tangan ke baa$

  ! melukis abjad bdi a$an#

  c//.ccccc(bun#ikan c ikut !onik 'ambil &etik jari

  !kemudian melukis abjad cdi a$an#

  d//.ddddd(bun#ikan d ikut !onik 'ambil

  $entakkan

  kaki kiri

  ! kemudian melukis abjad ddi a$an#

  e//.eeeee(bun#ikan e 'ambil $entakkan kaki

  kanan

  !kemudian melukis abjad edi a$an#

  "i... #a... $i ...#a... $o% ( &u'ing 'ambil gelek

  !, (murid yang memakai abjad !akan berpusing ke

  hadapan diikuti ,f..,g..,h..,i..,j g, $, i, j

  "i... #a... $i ...#a... $o% ( &u'ing 'ambil gelek

  ! .......!...!...!..! (bun#ikan ! ikut !onik 'ambil

  berte&uk

  tangan

  !kemudian melukis abjad !di a$an#

  g........gg..gg(bun#ikan g ikut !onik 'ambil gerakkan

  kedua tangan ke baa$

  //

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  7/61

  !%emudian melukis abjad gdi a$an#

  $//.$$..$$(bun#ikan $ ikut !onik 'ambil &etik jari

  !kemudian melukis abjad $di a$an#

  i//.ii..ii..(bun#ikan i 'ambil $entakkan kaki kiri

  !kemudian melukis abjad idi a$an#

  j//.jj..jj(bun#ikan j ikut !onik 'ambil $entakkan kaki

  kanan

  ! kemudian melukis abjadjdi a$an#

  "i... #a... $i ...#a... $o% ( &u'ing 'ambil gelek

  k .......kk...kk ( bun#ikan k 'ambil berte&uk tangan

  ! kemudian melukis abjad kdi a$an#

  l........ll..ll(bun#ikan l ikut !onik 'ambil gerakkan kedua

  tangan ke

  baa$

  ! melukis abjad ldi a$an#

  m//.mm..mm(bun#ikan m ikut !onik 'ambil gerakkan

  kedua tangan ke ata'

  !kemudian melukis abjad m di a$an#

  n//.nn..nn(bun#ikan n ikut !onik 'ambil $entakkan kaki

  ! kemudian melukis abjad ndi a$an#

  o .......oo...oo (bun#ikan o ikut !onik 'ambil berte&uktangan

  00

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  8/61

  !kemudian melukis abjad odi a$an#

  &........&&..&&(bun#ikan & ikut !onik 'ambil gerakkan kedua

  tangan ke

  baa$

  ! kemudian melukis abjad &di a$an#

  //...(bun#ikan ikut !onik 'ambil &etik jari

  !kemudian melukis abjad di a$an#

  r/.rr..rr..(bun#ikan r ikut !onik 'ambil $entakkan kaki kiri

  !kemudian melukis abjad rdi a$an#

  '/''..''(bun#ikan ' ikut !onik 'ambil $entakkan kaki

  ! kemudian melukis abjad 'di a$an#

  t .......tt... tt ( bun#ikan k 'ambil berte&uk tangan

  ! kemudian melukis abjad tdi a$an#

  u........uu..uu(bun#ikan u ikut !onik 'ambil gerakkan

  kedua tangan ke baa$

  ! melukis abjad udi a$an#

  v//.vv..vv(bun#ikan v ikut !onik 'ambil &etik jari

  !kemudian melukis abjad m di a$an#

  //...(bun#ikan ikut !onik 'ambil $entakkan

  kaki

  ! kemudian melukis abjad ndi a$an#

  +......++...++ (bun#ikan + ikut !onik 'ambil kera'kan badan

  !kemudian melukis abjad +di a$an#

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  9/61

  #........##..##(bun#ikan # ikut !onik 'ambil anggukkan

  0e&ala

  ! kemudian melukis abjad #di a$an#

  z//.zz..zz(bun#ikan z ikut !onik 'ambil gerakkan

  kedua tangan ke ata'

  !kemudian melukis abjad zdi a$an#

  Guru boleh mengubah pergerakkan ikut kesesuaian masing- masing#

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan abjad a z

  Lagu : a, b, c z

  Irama : 1oreng 2i'ang 2engaka&

  Aktiviti: Guru menunjukkan kad abjad a dan bertanyakan pada&urid secara menyanyi....

  Gruru : Huruf apa ...huruf apa , sekarang.....' (

  &urid : !menja$ab secara menyanyi # ..huruf a ..

  Huruf a huruf a ..,...)ekarang...

  (-un#i

  Guru : *unyi apa ...bunyi apa... bunyi apa.. sekarang(

  &urid : *unyi a....... *unyi a....*unyi a....

  sekarang

  ! murid membunyikan ikut fonik #

  . Guru menunjukkan kad abjad bdan bertanyakan pada

  &urid secara menyanyi....

  22

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  10/61

  Gruru : Huruf apa ...huruf apa , huruf apa ,

  sekarang.....' (

  &urid : !menja$ab secara menyanyi # ..huruf b..

  Huruf bHuruf b,...)ekarang...

  (-un#i

  Guru : *unyi apa ...bunyi apa... bunyi apa.. sekarang(

  &urid : *unyi b....... *unyi b....*unyi b....

  sekarang

  ! murid membunyikan ikut fonik #

  Guru menunjukkan kad abjad cdan bertanyakan pada

  &urid secara menyanyi....

  Guru : Huruf apa ...huruf apa , sekarang.....' (

  &urid : !menja$ab secara menyanyi # ..huruf c..

  Huruf c huruf c..,...)ekarang...

  (-un#i

  Guru : *unyi apa ...bunyi apa... bunyi apa.. sekarang(

  &urid : *unyi c....... *unyi c....*unyi c....

  sekarang

  ! murid membunyikan ikut fonik #

  Guru menunjukkan kad abjad ddan bertanyakan pada

  &urid secara menyanyi....

  Gruru : Huruf apa ...huruf apa , sekarang.....' (

  &urid : !menja$ab secara menyanyi # ..huruf d..

  Huruf d huruf d..,...)ekarang...

  11

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  11/61

  (-un#i

  Guru : *unyi apa ...bunyi apa... bunyi apa.. sekarang(

  &urid : *unyi d....... *unyi d....*unyi d....

  sekarang ! murid membunyikan ikut fonik #

  3 4lang cara #ang 'ama untuk abjad,

  e...!...g....$...i,....j....k...l...m...n

  z

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan abjad a z

  Lagu : a#a 'uka...'uka

  Irama : kalau ra'a gembira... (lagu &engaka&

  Aktiviti: 1uru memba$agikan murid ke&ada em&at kum&ulan danmen#ediakan kad abjad untuk ..k.!.c,..m.i.l.o,.. b.a.'.

  ...b.u.k.u..b.a.j.u

  bila abjad di'ebut murid #ang memegang abjad5 0ad

  gambar

  ter'ebut mengangkat abjad ke ata'.

  111

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  12/61

  )aya suka makan ...0 6. 7..

  )aya suka makan 0. 6.7

  )aya suka makan...suka makan ..saya suka makan 0.6.7...067

  )aya suka minum...M.I.L.O (eja..MILO

  )aya suka minum ..M.I.LO (eja ..M.I.L.O

  )aya suka minum...suka minum...saya suka minum ..M.I.L.O...MILO

  )aya suka naik b.a.' (eja ba'...

  )aya suka naik b.a.'. (eja ba'

  )aya suka naik .... suka naik ...saya suka naik.... b.a.'....ba'

  1,1

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  13/61

  )aya suka baca b.u.k.u (eja buku...

  )aya suka baca b.u.k.u (eja buku

  )aya suka baca .... suka baca ...saya suka baca.... b.u.k.u....buku

  )aya suka cuci...b.a.j.u (eja.......... baju

  )aya suka cuci...b.a.j.u (eja.......... baju

  )aya suka cuci... suka cuci...saya suka cuci ...b..a..j..u...baju

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan 'uka kata 08

  Lagu : Tan#a 'ama &okok

  Irama : Tan#a 'ama &okok (lagu &engaka&Aktiviti: 1uru bole$ memba$agikan murid ke&ada 9 kum&ulan.

  -un#i 08 bole$ di tukar ke&ada abjad #ang lain.

  (0um: # +anya sama pokok... b...a !eja#......bunyi apa (

  (0um: 9# alu ja$ab pokok ... b....a.!eja#.......bunyi ba......

  (ama)'ama b..a.....bunyinya ...ba...ba...... bunyinya ....ba.....

  b...a.....bunyinya ...ba...ba...ba....ba...ba....ba.

  (0um: # +anya sama pokok... b...u!eja#......bunyi apa (

  131

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  14/61

  (0um: 9# alu ja$ab pokok ... b....u.!eja#.......bunyi bu......

  (ama)'ama b..u.....bunyinya ...bu...bu...... bunyinya ....bu.....

  b..u.....bunyinya ...bu...bu...bu....bu...bu....bu.

  (0um: # +anya sama pokok... b...e!eja#......bunyi apa (

  (0um: 9# alu ja$ab pokok ... b....e.!eja#.......bunyi be......

  ('ama)'ama b..e.....bunyinya ...be...be...... bunyinya ....be.....

  b..e.....bunyinya ...be...be...be....be...be....be.

  (0um: # +anya sama pokok... b...o!eja#......bunyi apa (

  (0um: 9# alu ja$ab pokok ... b....o.!eja#.......bunyi bo......

  ('ama)'ama b..o.....bunyinya ...bo...bo...... bunyinya ....bo.....

  b..o.....bunyinya ...bo...bo...bo....bo...bo....bo.

  (0um: # +anya sama pokok... b...i!eja#......bunyi apa (

  (0um: 9# alu ja$ab pokok ... b....i.!eja#.......bunyi bi......

  ('ama)'ama b..i.....bunyinya ...bi...bi...... bunyinya ....bi.....

  b..i.....bunyinya ...bi...bi...bi....bi...bi....bi.

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan abjad vokal (a ,e, i, o, u

  Lagu : -un#i 'a#a

  Irama : a#a 'uka $ati ( Muzik Ta$un

  Aktiviti: 2ili$ bebera&a orang murid memakai vokal a , e, i ,e , o ,

  u

  bila abjad vokal di'ebut murid angkat abjad ter'ebut.

  a itu bunyinya......a... ! panjangkan bunyi #

  !tepuk tangan #

  iitu bunyinya........ i....! panjangkan bunyi #

  ! hentak kaki #

  1-1

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  15/61

  u itu bunyinya .......u.... ! panjangkan bunyi #

  ! etik jari #

  aa.....................ii........................uu

  !tepuk tangan........hentak kaki..................petik jari#

  o itu bunyinya......o...! panjangkan bunyi #

  !tepuk tangan #

  eitu bunyinya......e.... ! panjangkan bunyi #

  !hentak kaki #

  u itu bunyinya .......u.... ! panjangkan bunyi #

  !petik jari #

  oo...................ee........................uu

  !tepuk tangan........hentak kaki..................petik jari#

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan 'uku kata 0808

  Lagu : ;enek )nenek bun#i a&a

  Irama : ;enek nenek i -ongkok Tiga.

  Aktiviti: -uat dua kum&ulan 5 &ili$ 'eorang murid menjadi nenek

  bila 'uku kata kvkv di'ebut murid ter'ebut jaab kalau

  'ala$

  ulang lagi...'am&ai betul dibaca.uku kata bole$ di tukat)

  tukar

  enek " nenek si bongkok tiga

  )iang mengantuk malam berjaga

  /uba nenek bacakan saya ...k..a/r/i...

  *unyi apa...(

  1.1

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  16/61

  /ucu " cucu nenek dah tahu .....k..a/r/i...

  bunyi kari...., ...k..a/r/i... bunyi.......kari

  ...k..a/r/i... bunyi.......kari.....

  enek " nenek si bongkok tiga

  )iang mengantuk malam berjaga

  /uba nenek bacakan saya ...'..a/k/u...

  *unyi apa...(

  /ucu " cucu nenek dah tahu .....'..a/k/u...

  bunyi 'aku...., ...'..a/k/u...bunyi.......'aku

  ...'..a/k/u...bunyi.......'aku.....

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan 'uku kata 8080

  Lagu : Mari kita eja...

  Irama : 7$icken Dance

  Aktiviti: 1uru bole$ buat dua5 em&at kum&ulan ...a#am, itik, ikan,

  a bunyi a

  #...a...m...............#am

  bu nyi a#am.....kok...kok..kok..kok

  i bunyi i

  t...i...k...............tik

  bu nyi itik.....kuek...kuek..kuek..kuek

  1/1

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  17/61

  obunyi o

  r...e...n...............ren

  bu nyi mmm !reaksi

  masam#.....mmm...mmm....mmm....

  u bunyi u

  l...a...r...............lar

  bu nyi ular....'''''##...'###..'###..

  e...bunyi e

  &...a...l...............&al

  bu nyi #ummm !reaksi makan#.....#ummm...#ummm....

  c5o

  a......bunyinya.........a,a,a,a

  i .....bunyinya.........i,i,i,i,i,

  o......bunyinya.........o,o,o,o,ou.....bunyinya.........u,u,u,u

  e......bunyinya e,e,e,e,e

  a bunyi a

  #...a...m...............#am

  bu nyi a#am.....kok...kok..kok..kok

  i bunyi i

  t...i...k...............tik

  bu nyi itik.....kuek...kuek..kuek..kuek

  obunyi o

  101

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  18/61

  r...e...n...............ren

  bu nyi mmm !reaksi

  masam#.....mmm...mmm....mmm....

  u bunyi u

  l...a...r...............lar

  bu nyi ular....'''''##...'###..'###..

  e...bunyi e

  &...a...l...............&al

  bu nyi #ummm !reaksi makan#.....#ummm...#ummm....

  c5o

  a......bunyinya.........a,a,a,ai .....bunyinya.........i,i,i,i,i,o......bunyinya.........o,o,o,o,ou.....bunyinya.........u,u,u,ue......bunyinya e,e,e,e,e

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan ..0808

  Lagu : Mari kita eja...

  Irama : Mar# $ad a little lamb

  Aktiviti: 1uru bole$ memba$agikan murid ke&ada < kum&ulan1uru menunjukkan kad gambar &erkataan kvkv kenalkan

  abjad

  'ebelum men#an#i.

  1.

  11

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  19/61

  bu ku

  Marila$ eja buku .....bu.....ku (eja

  Marila$ eja buku .....bu.....ku (eja

  bu.....ku......buku bun#in#a

  bubu

  Marila$ eja bubu.....bu......bu(eja

  Marila$ eja bubu ..... bu......bu(eja

  bu.........bu..........bububun#in#a

  'udu

  Marila$ eja 'udu.....'u......du(eja

  Marila$ eja 'udu ..... 'u......du(eja

  'u.........du..........'udubun#in#a

  121

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  20/61

  duku

  Marila$ eja duku.....du......ku(eja

  Marila$ eja duku ..... du..... ku(eja

  du.........ku..........dukubun#in#a

  'u'u

  Marila$ eja 'u'u .....'u......'u (eja

  Marila$ eja 'u'u..... 'u.....'u (eja

  'u.........'u..........'u'ubun#in#a

  Tajuk : Mengenal dan membun#ikan ..ngLagu : Tiga ku&ang

  Irama : Mar# $ad a little lamb

  Aktiviti: 1uru bole$ mulakan dgn abjad b ba$agikan muridke&ada dua

  atau tiga kum&ulan mengikut abjad .

  bang...... bung........bing

  bangbang....bungbung....bingbing

  ,,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  21/61

  bang...... bung........bing

  bangbang....bungbung....bingbing

  c5o

  beng...... bong........beng

  bengbeng....bongbong....bengbeng

  bang...... bung........bing

  bangbang....bungbung....bingbing

  cang...... cung........cing

  cangcang....cungcung....cingcing

  cang...... cung........cing

  cangcang....cungcung....cingcing

  c5o

  ceng...... cong........ceng

  cengceng....congcong....cengceng

  cang...... cung........cing

  cangcang....cungcung....cingcing

  +ukarkan untuk abjad ..d, f0.g.. dan seterusnya.

  Tajuk : oal jaab dalam bentuk teater..

  Aktiviti: 1uru bole$ mulakan dgn ba$agikan murid ke&ada dua

  kum&ulan iaitu kum&ulan A dan -

  Letak bebera&a ke&ing kad gambar 'ecara raak ata'

  meja murid

  dalam kum&ulan A

  Letak bebera&a ke&ing kad &erkataan (mengikut

  gambar ata'

  meja kum&ulan -

  ,1,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  22/61

  kum&ulan A ( murid #g ada kad gambar ata' meja akan

  bertan#a

  dan kum&ulan - akan menjaab

  0um&ulan A : 0aan..kaan.....ini gambar a&a=

  0um&ulan - : 2i'ang

  0um&ulan A : -agaimana nak eja &erkataan &i'ang...=

  ( Murid #g memegang &erkataan &i'ang akan menjaab

  0um&ulan - : & ....i.....'....a....n....g

  0um&ulan - : & ....i.....'....a....n....g ( ramai)ramai

  0um&ulan A : 0aan kaan ini gambar a&a=

  0um&ulan - : kerang

  0um&ulan A : -agaimana nak eja &erkataan kerang...=

  ( Murid #g memegang &erkataan kerang akan menjaab

  0um&ulan - : k ....e.....r....a....n....g

  0um&ulan - : k ....e.....r....a....n....g (ramai)ramai

  0um&ulan A: 0aan)kaan ini gambar a&a=

  ,,,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  23/61

  0um&ulan - : burung

  0um&ulan A : -agaimana nak eja &erkataan burung...=

  ( Murid #g memegang &erkataan burung akan menjaab

  0um&ulan - : b ....u.....r....u....n....g0um&ulan - : b ....u.....r....u....n....g (ramai)ramai

  0um&ulan A: 0aan)kaan ini gambar a&a=

  0um&ulan - : gelang

  0um&ulan A : -agaimana nak eja &erkataan gelang...=

  ( Murid #g memegang &erkataan gelang akan menjaab

  0um&ulan - : g ....e.....l....a....n....g

  0um&ulan - : b ....u.....l....a....n....g (ramai)ramai

  Tajuk : 0oir )Di!tong

  Aktiviti: .1uru bole$ mulakan dgn ba$agikan murid ke&ada tiga

  kum&ulan iaitu kum&ulan A dan - dan 7

  kum&ulan A ) akan membun#ikan ) au

  0um&ulan - ) akan membun#ikan ) ai

  0um&ulan 7 ) akan membun#ikan ) ua

  9. 1uru meminta kum&ulan A membun#ikan 'uara au

  ,3,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  24/61

  1uru meminta kum&ulan A membun#ikan 'uara ai

  1uru meminta kum&ulan A membun#ikan 'uara ua

  . 1uru mema'ukkan abjad b

  0um&ulan A ) b....au .....bau ( murid membun#ikan

  0um&ulan - )b....ai ......bai ( murid membun#ikan

  0um&ulan 7 ) b....ua......bua ( murid membun#ikan

  ?. Murid membun#ikan 'ecara ber'ambung di mulakan dgn

  kum&ulan A ke 7.

  @. 1uru mema'ukkan abjad c

  0um&ulan A ) c....au .....cau ( murid membun#ikan

  0um&ulan - )c....ai ......cai ( murid membun#ikan

  0um&ulan 7 ) c....ua......cua ( murid membun#ikan

  . 1uru mema'ukkan abjad d z'ecara 'atu &er'atu

  bergantung

  0e&ada ta$a& &enca&aian murid.

  Aktiviti : .1uru mem&erkenalkan bebera&a conto$

  &erkataan di!tong

  au

  0erbau

  ,-,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  25/61

  ker.....ker.....ker.......bau

  li....li...li ..........mau

  kerbau limau

  &i.....&i......&i.............. 'au

  &i 'au

  9. 1uru mem&erkenalkan bebera&a conto$ &erkataan

  di!tong ai

  tu.....tu......tu............. &ai

  mi.....mi....mi............. 'ai

  tu&ai mi.............

  'ai

  ta.....ta......ta............. &ai

  ta&ai

  9. 1uru mem&erkenalkan bebera&a conto$ &erkataan

  di!tong ua

  ,.,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  26/61

  du.....du......du........... a

  dua

  gu.....gu......gu........... a

  gua

  bu.....bu......bu........... a$

  bua$

  ,/,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  27/61

  Tajuk : Mengenal ;ombor melalui anggota badan

  Lagu : atu /dan dua

  ,0,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  28/61

  Aktiviti: Men#an#i 'ambil menunjukkan angota badan

  atu $idung..'atu $idung ...

  atu $idung 'ekarang.....

  ( tunjuk $idung

  atu mulut 'atu mulut.

  atu mulut 'atu mulut 'ekarang

  ( tunjuk mulut

  Dua mata...dua mata....

  Dua mata 'ekarang............

  ( tunjuk mata

  Dua telinga...dua telinga

  Dua telinga 'ekarang.....

  ,,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  29/61

  (tunjuk telinga

  Dua tangan...dua tangan..

  Dua tangan 'ekarang......

  ( lambai dua tangan

  Dua kaki...dua kaki...

  Dua kaki 'ekarang........

  ( $entak dua kaki

  Tajuk : Mengenal angka

  Lagu : atu /dan dua

  Irama: Lom&at i katak Lom&at

  ,2,

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  30/61

  Aktiviti: Men#an#i 'ambil menunjukkan angota badan

  . dan

  Lom&at la$ tinggi.....

  ... dan ...

  Marila$ kita ber'enam.....

  c5o

  ........ dan

  0ita jalan)jalan ...la...la..la...la...la..la..la

  Adik &andai bilang....

  ( 4lang balik

  7ikgu bole$ buat &ergerakkan #ang 'e'uai dan ikut ta$a&

  &enca&aian murid, kalau murid lema$ mulakan dgn angka

  .9.< #g di ulang)ulang ..

  Ta1*k la+*2 Mari3mari memilan+

  Irama 2 !-+et 4mari3mari 5he a/ik...mari3mari 5he aan+6

  Akti7iti 2 menani samil mel*kis an+ka /i a8an

  Mari3marilah a/ik...

  33

  http://edit%2890171%29/
 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  31/61

  Mari3marimemilan+

  "..#...(...% ........ /an..1*+a.... 9 4samil l*kis /i a8an6

  La,la,la..la..la....

  '..&...:.../an.....;.. e..8ah..

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  32/61

  an+ka /an men+an+kat ka/ an+ka ke atas ila tia

  +iliran an+ka terse*t.

  La+* An+ka

  " # ( % 9 ' & : ; ")4S-al6

  Le>as "an+ka a>a an+ka 5antik tak >ernah [email protected],

  4!a8a samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  #le>as ",#le>as ",@..

  [email protected]+ka an+ 5antik..,

  he an+ka an+ 5antik..

  4S-al6

  Le>as # an+ka a>a..an+ka 5antik tak >ernah [email protected]?,

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  (le>as #,#..le>as ",@..

  [email protected] an+ka an+ [email protected]

  [email protected] an+ka an+ 5antik

  4S-al6

  Le>as (an+ka a>a..an+ka 5antik tak >ernah [email protected],?

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  %le>as (,

  ( le>as #,

  # le>as ",

  [email protected] an+ka an+ [email protected]

  [email protected] an+ka an+ [email protected]

  4S-al6

  Le>as % an+ka..a>[email protected]+ka 5antik tak >ernah [email protected]?,

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  9..le>as %,%..le>as (,

  3,3

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  33/61

  (..le>as #.

  # ..le>as."..

  he an+ka an+ [email protected]

  he an+ka an+ [email protected]

  4S-al6

  Le>as 9 an+ka..a>[email protected]+ka 5antik tak >ernah [email protected]?,

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  '..le>as 9,

  9..le>as%,

  %..le>as (,

  (..le>as #.

  # ..le>as."..He an+ka an+ [email protected]

  He an+ka an+ 5antik..

  4S-al6

  Le>as ' an+ka..a>[email protected]+ka 5antik tak >ernah [email protected],?

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  &..le>as..',

  '..le>as 9,

  9..le>as%,

  %..le>as (,

  (..le>as #.

  # ..le>as."..

  He an+ka an+ [email protected]

  He an+ka an+ 5antik..

  4S-al6

  Le>as & an+ka..a>[email protected]+ka 5antik tak >ernah [email protected],?

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  :..le>as..&,&..le>as..',

  333

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  34/61

  '..le>as 9,

  9..le>as%,

  %..le>as (,

  (..le>as #.

  # ..le>as."..He an+ka an+ [email protected]

  He an+ka an+ 5antik..

  4S-al6

  Le>as : an+ka..a>[email protected]+ka 5antik tak >ernah [email protected],?

  4!a8a Samil t*n1*kkan ka/ an+ka6

  ;..le>as..:,

  :..le>as..&,&..le>as..',

  '..le>as 9,

  9..le>as%,

  %..le>as (,

  (..le>as #.

  # ..le>as."..

  He an+ka an+ [email protected]

  He @@an+ka an+ 5antik

  Ta1*k la+*2 Kenal saa

  Irama 2 La+* >en+aka> +-ren+ >isan+

  Akti7iti 2 G*r* men-al m*ri/ samil menani...

  G*r* memaha+ikan m*ri/ ke>a/a /*a k*m>*lan

  G*r* memimin+ m*ri/ men1a8a samil menani.

  3-3

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  35/61

  " 8uru menunjukkan sekeping kad angka " 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid64menja'ab sambilmen!an!i7 an+ka ".an+ka ".an+ka ".sekaran+ .4 k*m>*lan "6

  #.8uru menunjukkan sekeping kad angka # 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4 menja'ab sambil men!an!i7an+ka #...an+ka #.an+ka #.sekaran+. .4 k*m>*lan #6

  (. 8uru menunjukkan sekeping kad angka (8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 an+ka (...an+ka (.an+ka (.sekaran+. .4 k*m>*lan "6

  % 8uru menunjukkan sekeping kad angka % 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4 menja'ab sambil men!an!i7 an+ka %....an+ka %..an+ka % .sekaran+ .... 4 k*m>*lan #6

  9 8uru menunjukkan sekeping kad angka 9

  8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2 An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 an+ka 9....an+ka 9..an+ka 9...sekaran+. .4 k*m>*lan "6

  '. Guru menunjukkan sekeping kad angka '8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  0 An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 An+ka '....an+ka '..an+ka '..sekaran+.

  .4 k*m>*lan #6

  &. 8uru menunjukkan sekeping kad angka & 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 An+ka &....an+ka &..an+ka &..sekaran+. .4 k*m>*lan "6

  3.3

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  36/61

  : 8uru menunjukkan sekeping kad angka :8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  0 An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 an+ka :...an+ka :..an+ka :..sekaran+. .4 k*m>*lan #6

  ; 8uru menunjukkan sekeping kad angka ; 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 an+ka ...;....an+ka ;...an+ka ;.sekaran+. 4 k*m>*lan "6

  "). 8uru menunjukkan sekeping kad angka ") 8uru6 8uru bertan!a pada murid sambil men!an!i.2

  An+ka a>a..an+ka..a>a..an+ka a>a sekaran+?

  Murid6 4murid menja'ab sambil men!an!i7 an+ka ")....an+ka ").an+ka ")...sekaran+. .4 k*m>*lan #6

  Men+e1a an+ka " ") /alam >erkataan

  Rentak 2 G-ren+ >isan+ 4la+* >en+aka>6

  Akti7iti2 G*r* men-al m*ri/ /+n 5ara menani.

  4An+ka "61 8uru Mengeluarkan kad perkataan sadan bertan!a sambil

  3/3

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  37/61

  men!an!i... C*a.. a5a...C*a a5a..a...>a *nina..

  sa4ka/ >erkataan6Murid menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  s..a 4e1a6.sa....

  s..a 4e1a6....sa...s..a 4e1a6..sa....*nina

  8uru 6 Sabun!i apa:

  Murid2 1a8a

  8uru Mengeluarkan kad perkataan t*dan bertan!a sambilmen!an!i9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  t*4ka/ >erkataan6Murid menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  t....* 4e1a6..t*.t....* 4e1a6..t*

  t...*4e1a6...t*..*nina

  8uru6 t*bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  4Murid dan guru eja7

  sa..sa..t* 4e1a6 .....sat*..

  sa..sa..t* 4e1a6 .....sat*..sa...sa.t*.4e1a6 ...Sat*.4 t*n1*kkan an+ka "6

  An+ka 4#6

  , 8uru Mengeluarkan kad perkataan /*adan bertan!a sambilmen!an!i... C*a.. a5a...C*a a5a..a...>a *nina..

  /*a4ka/ >erkataan6

  Murid menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  /..*..a..,../..*..a..,

  ./..*..a..4e1a6.../*a.0.8uru2 /..*..a..bun!in!aa>a?

  Murid6 ja'ab

  4t*n1*kkan ka/ an+ka #6 An+ka 4(6

  3 8uru Mengeluarkan kad perkataan tidan bertan!a sambilmen!an!i9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5at..i....4e1a6....ti...

  303

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  38/61

  .t...i...4e1a6.....ti..t...i...4e1a6.....ti.. *nina.

  8uru6 ti...bun!in!a apa:

  Murid6 ja'ab

  8uru Mengeluarkan kad perkataan +adan bertan!a sambilmen!an!i9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a...

  +...a....4e1a6....+a

  +...a....4e1a6....+a..

  +...a....4e1a6...

  .+a B*nina.

  8uru6 +a...*ni a>a?.....

  Murid6 ja'ab

  4Murid dan guru7

  .t...i....t..i...+...a....4e1a6.....ti+a..t...i....t..i...+...a....4e1a6.......ti+a ,

  t...i....t..i...+...a....4e1a6.......ti+a

  T*n1*kkan an+ka(

  An+ka 4%6

  - 8uru 6Mengeluarkan kad perkataan ..emdan bertan!a sambil

  men!an!i9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina.

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a..Saa a5a

  e...m..4e1a6..em...,

  e....m 4e1a6..em..,e....m.4e1a6..em...*nina..

  8uru6 embun!i apa:4murid ja'ab7

  8uru 6Mengeluarkan kad perkataan ..>atdan bertan!a sambil men!an!i

  9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina.

  Murid 6 >..a...t....4e1a6.>at,

  .>..a...t....4e1a6.>at,

  33

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  39/61

  .>..a...t....4e1a6.>at *ni..na...

  8uru dan murid6 4n!an!i7

  e....m..4e1a6......em,

  e....m...4e1a6.....em

  ..>..a...t....4e1a6...>at ....em>at

  T*n1*kkan ka/ an+ka%

  An+ka 496

  .8uru Mengeluarkan kad perkataan li.dan bertan!a sambil

  C*a a5a.....5*a a5a...a..>a *nina

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  l..i .4e1a6...li

  l..i .4e1a6...li

  l..i .4e1a6...li .*nina..

  8uru6 Li bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  8uru Mengeluarkan kad perkataan ma.dan bertan!a sambil men!an!i

  C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid 6m..a.4e1a6...ma

  m..a.4e1a6...ma

  m..a.4e1a6...ma...*nina......

  8uru6 mabun!i apa:

  Murid2 murid ja'ab

  8uru dan murid6 N!an!i 4 eja 6

  l....i4e1a6..li

  l....i4e1a6...li

  m...a 4e1a6.ma....lima...

  323

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  40/61

  T*n1*k ka/ an+ka9

  An+ka 4'6

  / 8uru Mengeluarkan kad perkataan e.dan bertan!a sambil men!an!i

  C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a ..

  e....e.

  .e....e..

  e.....e......*nina...

  8uru6 ebun!in!a apa:

  Murid ja'ab

  8uru Mengeluarkan kad perkataan nam.dan bertan!a sambil men!an!i

  9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid 6 n..a...m4 eja7....nam..

  n..a...m4 eja7....nam..

  n..a...m4 eja7....nam.. *ni..na.

  G*r*2 nabun!i apa:

  Murid ja'ab

  8uru dan murid6

  ee

  e.....e

  n...a..m..4 eja7....nam .....enam

  T*n1*kkan ka/ an+ka'

  An+ka 4&6

  1 8uru Mengeluarkan kad perkataan t*dan bertan!a sambil men!an!i

  9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  --

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  41/61

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  t....*.4e1a6........t*

  t....*.4e1a6........t*

  t....*.4e1a6........t*.*nina..

  8uru2 t*...bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  8uru Mengeluarkan kad perkataan1*h.dan bertan!a sambil

  men!an!i9 C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid 61...*..4e1a61*

  1....*..4e1a61*

  1.....*...h.4e1a61*h *ni..na..

  G*r*2 1*....bun!i apa:

  Murid ja'ab

  8uru dan murid6

  t....*.4e1a6........t*

  1....*.4e1a6........1*

  1.....*...h.4e1a61*h .....t*1*h

  T*n1*kkan ka/ an+ka&

  An+ka 4:6

  1 8uru 6 Menunjukkan kad la...dan bertan!a sambil men!an!i

  C*a a5a.....5*a a5a...a..>a *nina

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i 9 Saa a5a....Saa a5a

  -1-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  42/61

  l..a..4e1a 6 ..la.

  l..a..4e1a 6 ..la.

  l..a..4e1a 6 ..la....*nina.. 8uru2 la...bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  8uru 6 Menunjukkan kad >an...dan bertan!a sambil men!an!i

  C*a a5a.....5*a a5a...a..>a *nina

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i 9 Saa a5a....Saa a5a

  >..a.n.4e1a 6 ..>an...

  >..a.n.4e1a 6 ..>an.

  >..a.n.4e1a 6 ..>an....*nina..

  8uru2 .>an..bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  8uru dan murid6

  l.a..4e1a6........la

  l.a..4e1a6........la

  >..a..n..4e1a6 ...>an.......la>an

  T*n1*kkan ka/ an+ka:

  An+ka 4;6

  1 8uru 6 Menunjukkan kad Sem...dan bertan!a sambil men!an!i.

  C*a a5a.....5*a a5a...a..>a *nina...?

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  -,-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  43/61

  s..e..m..4e1a6 ...sem

  s..e..m..4e1a6 ...sem

  s..e..m..4e1a6 ...sem..*nina

  8uru2 Sem...bun!i apa:

  Murid ja'ab

  , 8uru Mengeluarkan kad perkataan i.dan bertan!a sambil men!an!i

  C*a a5a...C*a a5a a...>a *nina..

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  ..i...4e1a6 ...i

  ..i...4e1a6 ...i

  ..i.. 4e1a6 ...i..*nina

  G*r*2 i....bun!i apa:

  Murid6 ja'ab

  3 8uru menunjukkan kad perkataan lan..../an ertana..samil menani

  C*a a5a.....5*a a5a...a..>a *[email protected]?

  Murid6 menja'ab sambil men!an!i9 Saa a5a....Saa a5a

  l..a..n.4e1a6 ...lan

  l..a..n.4e1a6 ...lan

  l..a..n.4e1a6 ...lan *nina

  G*r*2 .lan...bun!i apa:Murid6 ja'ab

  8uru dan murid6

  s..e..m..4e1a6 ...sem

  ..i...4e1a6 ...i

  l..a..n.4e1a6 ...lan .....semilan

  T*n1*kkan ka/ an+ka;

  Le>as m*ri/ nani6

  1 8uru membuat pergerakkan mengikut angka 4kreati;iti guru7

  , Akti;iti b#leh mengikut kesesuaianb#leh dimulai dgn angka 1 $ . dan5isambung / $ 1 kees#kkann!a

  -3-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  44/61

  3Selepas tamat men!an!i buat tepukan semangatdan katae are the best ?=

  .Fesyen AngkaLagu: Rentak...(Kalau Rasa Gembira)...Aktiviti :1. 20 orang di pakaikan dengan kad angka 11- 20

  2. Bila lagu di nyanyikan ..murid yg memakai kad angka tersebut keluar danmembuat gaya ..mereka sendiri..

  ---

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  45/61

  3. urid di minta mengingati nama dan gaya yang di lakukan ole! rakanmereka bila guru menyebut angka tersebut selepas nyanyian

  Angka ....11

  "uru: : #ni angka berapa...ka$an..ka$an%.. .&murid 'a$ab..(

  urid: ari sebut sama-sama...sambil bertepuk tangan.....)ebelas...)ebelas...)ebelas

  Angka ...12...

  "uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an% & urid 'a$ab(urid: ari sebut sama-sama...sambil meng!entak kaki....kiri

  *ua belas....dua belas.....dua belas...

  .Angka 13

  "uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an% & urid +a$ab(urid: ari sebut sama-sama...sambil mengetuk me'a..

  tiga belas...tiga belas...tiga belas..

  .Angka 14

  "uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an%&urid +a$ab(

  urid: ari sebut sama-sama...sambil,entak kaki kanan

  Empat.. belas..empat belas..empat belas..

  .Angka 15"uru :#ni Angka berapa ka$an-ka$an%

  & urid +a$ab(urid: ari sebut sama-sama...sambil

  ita... etik 'ari...

  Lima.. belas..Lima belas..Lima belas..

  .Angka 16"uru : #ni Angka berapa ka$an-ka$an%

  &urid 'a$ab(

  urid: ari sebut sama-sama...sambil enari t$ist..

  enam. belas..enam belas..enam belas..

  -.-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  46/61

  Angka 1"uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an%

  &urid 'a$ab(urid: ari sebut sama-sama...sambil enari 'oget...

  tu'u!.. belas..tu'u! belas..tu'u!.. belas..

  Angka 1!"uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an%

  &urid 'a$ab(urid: ari sebut sama-sama...sambil kata yes./..yes/..yes../..

  lapan.. belas....lapan belas..lapan.. belas..

  Angka 1"

  "uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an%& urid 'a$ab(

  urid : ari sebut sama-sama...sambil ata kami..bole!../kami.. bole!./ ..kamiBole!..

  )embilan.. belas. )embilan.. belas....sembilan belas..

  Angka 2#"uru: #ni Angka berapa ka$an-ka$an%

  & urid 'a$ab(urid: ari sebut sama-sama.. sambil kata.. saya.pandai...saya pandai...

  dua...pulu!....dua....pulu!

  Berjalan Atas tempurong:

  -/-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  47/61

  -0-

  http://2.bp.blogspot.com/_FRwH1Td1Zz4/TBQ87dqqNjI/AAAAAAAAA_8/awmjQpmCQYc/s1600/24724_115707401785702_100000393288959_172072_6002383_n.jpg
 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  48/61

  Tin s*s*$ tem>*r*n+

  B*l* Tan+kis

  --

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  49/61

  $ulu Ayam

  Sepak Bulu Ayam

  Cara Bermain

  Sebelum permainan dimulakan undian dijalankan terbelih dahulu bagi

  menentukan giliran. Undian secara lai lai li tam plong untuk semua pemain bagimenentukan siapa yang perlu memulakan terlebih dahulu mengikut gilirannya.

  Penentuan mata samada jumlah timbangan terbanyak atau penetapan jumlahmata tertentu juga harus dipersetujui terlebih dahulu.

  Pemain disyaratkan menimbang bola bulu ayam tersebut dengan menggunakan

  tepi tumit kaki (tepi kaki sebelah dalam) sahaja atau juga dengan lutut.

  Sepakan tidak dibenarkan, jika dilakukan oleh pemain, ia dikira mati dan giliranpemain seterusnya mengambil alih pula. Permainan juga dikira mati sekiranya

  bola jatuh ketanah.

  Mata dikira dengan cara, pemain mestilah menimbang bola tanpa henti ataumati dengan seberapa banyak timbangan yang dapat dilakukan. Pemain yang

  mendapat mata terendah jumlah timbangan dikira kalah, dan ia akan dikenakan

  denda. Pemain yang kalah dikehendaki melambungkan bola kepada pemenang,dan pemenang pula mestilah menimbang bola sebanyak tiga kali, sekiranya

  pemenang gagal berbuat demikian maka denda terhadap pemain yang kalahakan dikira tamat.

  Pusingan seterusnya boleh dilakukan beberapa kali, pemain yang memenangi

  disetiap pusingan atau jumlah kemenangan banyak kali dan melebihi dari yang

  lainnya dikira juara

  -2-

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  50/61

  etah !tas Para"

  1. Setiap peserta membaling getah dkt garisan #

  #. etah yg paling hampir dgn garisan dikira mula dulu. etah yg terlepas

  garisan dikira peserta akhir.

  (. !tas persetujuan setiap peserta, setiap peserta dikehendaki meletakkan$% getah.

  4. etah akan diletakkan diatas para ( getah juga)

  5. Peserta pertama akan melastik getah tersebut

  '. Peserta akan membilang getah yg jatuh..dan getah itu menjadi miliknya..

  ..

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  51/61

  &etinting &apal 'erbang"'enteng

  &anakkanak perempuan lebih menggemari permainan indi*idu ini.

  + Membuat gelanggang permainan dengan cara menggoreskan di atas

  permukaan tanah.

  + Selain gelanggang, setiap pemain mestilah memiliki gundu masingmasing.

  + Melakukan penentuan giliran.

  + Pemain pertama memulakan tingting.

  + Selesai melakukan pusingan pertama, lalu mencampak gundunya di petak

  kedua.

  + iliran setiap pemain bertukarganti apabila pemain utama berstatus mati.

  + Pemain yang berjaya memiliki rumah paling banyak dianggap sebagaipemenang

  + uli, batu kerikil sederhana besar, biji getah atau pundipundi kecil dijadikansebagai buah.

  .1.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  52/61

  + Pemain utama memulakan permainan dengan cara menaburkan buah

  seremban.

  + -ika ada buah yang bersentuhan, maka status pemain ini dianggap mati.

  + Setiap peringkat buah adalah berbea mengikut urutan aturan yang telahditetapkan.

  + Bermula dari buah satu hinggalah kepada buah terakhir yang juga dikenalisebagai buah king.

  + &emudian melakukan imbangan buah bagi mendapatkan mata.

  + Pemain yang berjaya memperolehi mata paling tinggi dikira sebagai pemenang

  Main uli

  .,.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  53/61

  Gelanggang

  Satu bulatan dilukiskan di atas tanah berukuran garispusat $m. /itengahtengah

  bulatan tersebut dilekukkan sebuah lubang sebesar $%sm. lebar dan sedalam

  0sm. dengan menggunakan tumit kaki yang dihentakkan ketanah. 1ubangtersebut dinamakan lubang induk. Satu garisan lurus dibina dengan jarak 2m.

  daripada garisan besar tersebut. arisan ini adalah sebagai penanda mulatempat permainan. guli

  Cara Bermain

  Untuk memulakan permainan setiap pemain hendaklah meleretkan biji gulimasuk ke dalam lubang induk. uli yang masuk ke dalam lubang induk atau

  yang terhampir adalah dikira sebagai pemain yang pertama memulakanpermainan dan diikuti oleh guliguli kedua hampir dan seterusnya.

  Pemain pertama akan menjentik gulinya kepada semua guli yang berada di

  dalam ka3asan bulatan agar terkeluar. Sekiranya jentikan tidak mengena ia

  dikira mati dan pemain kedua akan membuat jentikan kepada guliguli yangada, begitulah seterusnya sehingga semua pemain selesai membuat jentikan ke

  atas guli pemain lainnya.

  Pemain boleh melepaskan gilirannya tetapi dengan syarat, ia mestilahmemasukkan guli miliknya ke dalam lubang induk terlebih dahulu. Pemain akan

  memastikan guli miliknya sentiasa berada berhampiran dengan lubang induk

  setiap kali jentikan dilakukan. 4ni memudahkan mereka menga3al permainan.

  Setiap pertukaran giliran kepada pemain berikutnya, pemain yang mengambilalih giliran dikehendaki memasukkan guli miliknya ke dalam lubang induk

  terlebih dahulu sebelum boleh menjetik guli la3an. Sekiranya guli tidak masukke dalam lubang induk, giliran untuk pemain lain diberikan.

  &iraan mata berdasarkan banyaknya jumlah jentikan dibuat terhadap guli la3an

  .3.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  54/61

  sehingga semua pemain selesai giliran.

  /ua cara dendaan akan dikenakan terhadap pemain yang memungut jumlah

  mata terendah. Pemain yang kalah akan memasukkan guli miliknya kedalamlubang induk dan semua pemain akan memangkah guli tersebut. Cara kedua

  adalah dengan setiap pemain menjentik sekali seorang ke atas guli yang kalahitu jauh dari ka3asan bulatan.

  lompat...jgn tak lompat.. Zero Point

  .-.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  55/61

  Baling botol

  La+*2 Tamah /alam lin+k*n+an ")

  Ta1*k 2 Mari3mari tamah

  4 la+* .Ramlee Ali Baa6

  Marilah a/ik mari kita tamah

  C*alah 5ari a>a 1a8ana....

  " " ?....Sat* tamah sat* sama /+n #

  4 et*l ke.....? 6

  Marilah mari kira sama3sama

  ...

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  56/61

  " " #

  Marilah a/ik mari kita tamah

  C*alah 5ari a>a 1a8ana

  % ( ?....em>at tamah ti+a sama /en+an t*1*h

  4 et*l ke.....? 6

  Marilah mari kira sama3sama

  % ( ?

  ;ombor )9B Mini teater..( 7erita O&era'i tolak.....

  Lagu: Irama Anekaragam -D-

  1uru: Dengar....adik dongeng ini...........

  uara latar (dengar....dengar...jangan tak dengar.....

  angat menarik meng$ibur $ati.......

  ? orang budak..'atu kam&ung ....

  ;akaln#a tidak ter&eri..........................

  ./.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  57/61

  uara latar( I'$....I'$$....geramn#a...budak)budak niiii...nakal'unggu$..CC

  0ela':la....la...la....la....la...la...la...la.....la..la...la mari kita 'ama)'ama

  0ira......

  uara: ( ;ak kira ...a&a...= .......abarla$.....belum $abi' laginieeeee

  c5o2ada 'atu $ari.....mereka &ergi main mercun......

  uara Latar( Da$la$ tak &ua'a...orang dok kata jangan... Main

  mercun..main juga.......degil 'unggu$....

  Tiba)tiba....terdengar...'atu bun#i.%bom...bom% bun#i #g 'angat

  kuat...

  -om.....bom.....bom.%.....mercun bulu$ 'uda$ meletu&....A&a...=

  Mercun bulu$ 'uda$ meletu&......ma...

  Alamak....., < budak nakal 'uda$..&utu' jari..

  Mana mereka &ergi....Mereka 'uda$ tak ada .......

  uara latar( 'uda$ &ergi ....$o'&ital ......Lo0ela': la....la...la....la....la...la...la...la.....la.....la...la

  Mari kita 'ama)'ama kira...................

  La.....la....la...la...la...la.....la....la.....la...la

  -era&a orang budak nakal #ang tinggal.....=.

  ? < ==

  ;ombor ) B7ara &en#oalan congak:Tajuk lagu: "oore#..C $ore#..C bergembira (udirman $j Ar'$ad1erakkan marc$:

  "oore#...$oore#...CC"oore#...$oore#...CC

  .0.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  58/61

  Mari kita belajar congak 'ama)'ama...(guru E bera&a=

  (guru 9 E 9 bera&a =

  (guru< E < bera&a=

  (guru dan murid

  ama)'ama kita kira..La..la..la..la..la..la..laLa...la...la...la..la...la..lace&at..kira...ce&at...kira....ce&at kiraaaaaaaaaaala..la..la...la...la...la..9...>[email protected] itu jaa&ann#a0ita..&andai..kita &andai...

  Aktiviti ini dole$ dijalankan dgn 'etia& murid &akai to&i..buatan'endiri #gbertuli' angka.-ila jaa&an @ conto$n#a ..'emua tunjuk [email protected]

  ) 0aki $entakbilang ikut jaa&an..mula mula 9..9, >....>,@[email protected]

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa:

  %alaukamunak tahuiniangka'atu..!eja#.sa...tu..sa...tu! ohhhhhh...*egitu#

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa.:......

  ..

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  59/61

  %alaukamunak tahuiniangka.dua....!eja# dua..dua..! mmmmmm... #

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa

  %alaukamunak tahuiniangkatiga...!eja#.ti..ga ...ti..ga!eja#!.ooooo.. #

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  %alaukamunak tahuiniangkaem&at...!eja#em..pat...em...pat!eja#! 3a...ker........ya#

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  %alaukamunak tahuiniangkalima...!eja# li... ma..li...ma....!eja#

  ! be...tul..betul.#......

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  .2.

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  60/61

  %alaukamunak tahuiniangkaenam...!eja# e...nam....e....nam!eja#! ya...ya..ya0ya.#......

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  %alaukamunak tahuiniangkatu..ju$...!eja# tu...juh..tu..juh !eja#

  ! ooooooo#......

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  %alaukamunak tahuiniangkala&an..!eja# la...pan.. la0pan! &mmmmmmmm#......

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  %alaukamunak tahuiniangka 'embilan..!eja# sembi..lan.. sembi...lan! ya...ya..ya...#.

  %a$anoh %a$an iniangkaberapa........

  //

 • 7/25/2019 Didik Hibur Literasi & Numerasi

  61/61

  %alaukamunak tahuiniangka 'e&ulu$..!eja# se..pu..luh..se..pu...luh...! ya...ya..ya...#.