perancangan linus numerasi 2015

Upload: ayang-ina

Post on 02-Mar-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  1/12

  PELAN STRATEGIK

  Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2013-2015

  Bidang : KURIKULUM

  spek : LI!U" # !ume$asi %

  &'(ek)i* (angka pan(ang : 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  &'(ek)i* (angka pendek : .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun

  2015

  ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF INDIKATORPENCAPAIAN

  SASARAN2010(TOV

  )

  2011(OTI)

  2012

  (ETR)

  ISU 1

  Peningka)an'ilangan mu$id /angdapa) kuasai asas!ume$asi

  Melahi$kan mu$id /angdapa) menguasai asas!ume$asi

  Men,apai 100+'ilangan mu$idmenguasai kemahi$anasas !ume$asi

  100+ mu$id dapa)menguasai kons)$uk1dan kons)$uk 2selepas "a$ingan 2

  2.+

  .1+

  100+

  ISU 2Pe$)am'ahan'ilangan BahanBan)u Menga(a$un)uk kegunaanse)iap indiidudalammenguasaipem'ela(a$an'e$kesan.

  Menam'ahkan 'ilanganBahan Ban)uMenga(a$ un)ukkegunaan se)iapindiidu dalammenguasaipem'ela(a$an 'e$kesan

  Men,apai 100+'ilangan Bahan Ban)uMenga(a$ un)ukkegunaan se)iapindiidu dalammenguasaipem'ela(a$an 'e$kesan

  100+ 'ilanganBahan Ban)uMenga(a$ un)ukkegunaan se)iapindiidu dalammenguasaipem'ela(a$an'e$kesan

  2.+

  .1+

  100+

  ISU 3Meningka)kankeseda$an i'u 'apadalam mem'an)u

  anak di $umah

  Meu(udkan keseda$ani'u 'apa dalammem'an)u anak di

  $umah

  Men,apai 100+'ilangan i'u 'apa /angmempun/ai keseda$an

  dalam mem'an)u anak

  100+ i'u 'apamempun/aikeseda$an dalam

  mem'an)u anak di

  2.+

  .1+

  100+

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  2/12

  di $umah $umah

  PELAN TAKTIKAL

  T4MP& P4LK"!! : Tahun 2015"P4K : LI!U" # !ume$asi %

  &'(ek)i* (angka pan(ang : 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  &'(ek)i* (angka pendek : .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun

  2015

  ISU STRATEGIK 1 Peningka)an 'ilangan mu$id /ang dapa) kuasai asas !ume$asi

  BI

  L

  PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/

  SUMBER

  HASIL AKHIR KPI PELAN

  KONTIGEN

  SI

  1. P$og$am penga(a$an

  dan pem'ela(a$an

  'e$*okus

  'e$dasa$kan

  head,oun)

  6PK 1 "epan(ang

  'ulan

  7anua$i

  hingga

  "ep)em'e$

  Tiada Mu$id 'ela(a$ se,a$a

  'e$*okus )e$hadap

  kelemahan 'e$dasa$kan

  head,oun) dan analisis

  i)em

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  100+ mu$id

  )ahun )iga

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  Modul gu$u

  Modul

  mu$id

  2. P$og$am Men)o$-

  Men)ee

  Men)o$

  6u$u

  LI!U"

  !ume$as

  "epan(ang

  'ulan

  7anua$i

  hingga

  "ep)em'e$

  Tiada Mu$id di'im'ing8 'ela(a$

  dan menguasai asas

  !ume$asi dalam suka)an

  pela(a$an

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  Modul

  mu$id

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  3/12

  i

  100+ mu$id

  )ahun )iga

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  3. P$og$am Rakan

  Pem'im'ing

  6u$u

  LI!U"

  !ume$as

  i

  "epan(ang

  'ulan

  7anua$i

  hingga

  "ep)em'e$

  Tiada Mu$id 'ela(a$ se,a$a

  'e$kumpulan un)uk

  menguasai asas

  !ume$asi dalam suka)an

  pela(a$an

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  100+ mu$id

  )ahun )iga

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  Modul

  mu$id

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  4/12

  PELAN OPERASI

  As!" LI!U" # !ume$as %

  P#$%#&' P$og$am penga(a$an dan pem'ela(a$an 'e$*okus 'e$dasa$kan head,oun)

  M&&'& Memas)ikan mu$id-mu$id dapa) menguasai kemahi$an asas !ume$asi

  O*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. "epan(ang 'ulan 7anua$i hingga "ep)em'e$

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s RM 50.00

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa

  1.1U,apan 6PK 1

  1.2Lan)ikan 7K dan agihan

  )ugas

  1.3Pe$un)ukan kos

  6PK 1

  6u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 Pelaksanaan p$og$am

  - Penga(a$an danpem'ela(a$an /ang

  )e$an,ang

  - La)ih )u'i

  6u$u LI!U" !ume$asi 7anua$ihingga

  "ep)em'e$

  Modul 6u$uModul Mu$id

  3 "a$ingan dan pos) mo$)em

  - "a$ingan lisan

  - "a$ingan 'e$)ulis

  6u$u LI!U" !ume$asi

  Ma,

  7un

  "ep)em'e$

  Ins)$umen "a$ingan

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  5/12

  PELAN OPERASI

  As!" LI!U" # !ume$asi %

  P#$%#&'

  P$og$am Men)o$-Men)ee

  M&&'&

  Mem'an)u dan mem'im'ing mu$id-mu$id LI!U" un)uk menguasai asas Li)e$asi

  O*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. "epan(ang 'ulan 7anua$i hingga "ep)em'e$

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s Tiada

  LANGKAH

  PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa

  1.1U,apan 6PK 1

  1.2Lan)ikan 7K dan agihan

  )ugas

  1.3Pe$un)ukan kos

  6PK 1

  6u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 Pen/e$ahan Men)ee 6u$u LI!U"

  6u$u Ma)ema)ik

  1 ha$i Pe$himpunan

  3 Pe$(umpaan Men)o$ dan

  Men)ee

  6u$u LI!U"

  6u$u Ma)ema)ik

  1 minggu

  sekali

  Pe$(umpaan

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  6/12

  PELAN OPERASI

  As!" LI!U" # !ume$asi %

  P#$%#&

  '

  P$og$am Rakan Pem'im'ing

  M&&'&

  Memas)ikan mu$id-mu$id LI!U" dapa) menguasai asas !ume$asi

  O*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. "epan(ang 'ulan 7anua$i hingga "ep)em'e$

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s TI9

  LANGKAH

  PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB

  TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa1.1U,apan 6PK 11.2Lan)ikan 7K dan agihan )ugas1.3Pe$un)ukan kos

  6PK 16u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 Pelaksanaan p$og$am- 6u$u LI!U" menga)u$

  kedudukan mu$id-mu$id LI!U".- Mu$id-mu$id $us Pe$dana

  dimin)a mem'an)u mu$id-mu$idLI!U"

  - Pengha$gaan un)uk mu$id /angdapa) mem'an)u mu$id LI!U"ke $us Pe$dana

  6u$u LI!U"!ume$asi

  7anua$ihingga

  "ep)em'e$

  9i dalam kelas

  3 "a$ingan dan pos) mo$)em

  -"a$ingan Lisan 6u$u LI!U"

  Ma,

  7un "a$ingan

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  7/12

  - "a$ingan Be$)ulis !ume$asi "ep)em'e$

  PELAN TAKTIKAL

  T4MP& P4LK"!! : Tahun 2015

  "P4K : LI!U" # !ume$asi %

  &'(ek)i* (angka pan(ang : 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan pada )ahun 2012&'(ek)i* (angka pendek : .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan pada )ahun

  2011

  ISU STRATEGIK 2 Pe$)am'ahan 'ilangan Bahan Ban)u Menga(a$ un)uk kegunaan se)iap indiidu dalammenguasai pem'ela(a$an 'e$kesan.

  BI

  L

  PROGRAM T/JAWA

  B

  TEMPOH KOS/

  SUMBER

  HASIL AKHIR KPI PELAN

  KONTIGENSI

  1. Bengkel Binaan

  Ban)u Menga(a$

  6PK 1 1 ha$i RM

  300.00

  Men,apai 100+ 'ilangan

  Bahan Ban)u Menga(a$

  un)uk kegunaan se)iap

  indiidu dalam

  menguasai pem'ela(a$an

  'e$kesan

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  100+ mu$id

  )ahun )igamenguasai

  asas

  !ume$asi

  Bengkel

  2. asilan Lem'a$an

  Ke$(a

  6PK 1 1 ha$i RM

  100.00

  Men,apai 100+ hasilan

  lem'a$an ke$(a un)uk

  kegunaan se)iap indiidu

  dalam menguasai

  pem'ela(a$an 'e$kesan

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  Bengkel

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  8/12

  100+ mu$id

  )ahun )iga

  menguasai

  asas

  !ume$asi

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  9/12

  PELAN OPERASI

  As!" LI!U" # !ume$asi %

  P#$%#&' Bengkel Binaan Ban)u Menga(a$

  M&&'& Men,apai 100+ 'ilangan Bahan Ban)u Menga(a$ un)uk kegunaan se)iap indiidu dalam menguasaipem'ela(a$an 'e$kesanO*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. 1 ha$i

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s RM 300.00

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa

  1.1 U,apan 6PK 1

  1.2 Lan)ikan 7K dan

  agihan )ugas

  1.3 Pe$un)ukan kos

  6PK 1

  6u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 Pelaksanaan p$og$am

  - Pem'ahagian kumpulan

  -Pem'ahagian )a(uk

  6u$u LI!U" !ume$asi 1 ha$i Bengkel

  3 Penggunaan Bahan Ban)u

  Menga(a$ 6u$u LI!U" !ume$asi

  7anua$i

  7un

  "ep)em'e$

  9i dalam kelas

  PELAN OPERASI

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  10/12

  As!" LI!U" # !ume$asi %

  P#$%#&' asilan Lem'a$an Ke$(a

  M&&'& Men,apai 100+ hasilan lem'a$an ke$(a un)uk kegunaan se)iap indiidu dalam menguasai

  pem'ela(a$an 'e$kesanO*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. 1 ha$i

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s RM 100.00

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa

  1.1 U,apan 6PK 11.2 Lan)ikan 7K dan

  agihan )ugas

  1.3 Pe$un)ukan kos

  6PK 16u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 Pelaksanaan p$og$am

  - Pem'ahagian kumpulan

  - Pem'ahagian )a(uk

  6u$u LI!U" !ume$asi 1 ha$i Bengkel

  3 Penggunaan Lem'a$an Ke$(a 6u$u LI!U" !ume$asi 7anua$i

  7un

  "ep)em'e$

  9i dalam kelas

  PELAN TAKTIKAL

  T4MP& P4LK"!! : Tahun 2011

  "P4K : LI!U" # !ume$asi %

  &'(ek)i* (angka pan(ang : 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  11/12

  &'(ek)i* (angka pendek : .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun

  2015

  ISU STRATEGIK 3 Meningka)kan keseda$an i'u 'apa dalam mem'an)u anak di $umah

  BI

  L

  PROGRAM T/JAWAB

  TEMPOH KOS/SUMBER

  HASIL AKHIR KPI PELANKONTIGEN

  SI

  1. ;e$amah Mo)iasi 6PK 1 1 ha$i RM

  150.00

  Men,apai 100+ 'ilangani'u 'apa /angmempun/ai keseda$andalam mem'an)u anak di$umah

  .1+ mu$id

  )ahun dua

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  100+ mu$id

  )ahun )iga

  menguasai

  asas

  !ume$asi

  ;e$amah

  PELAN OPERASI

  As!" LI!U" # !ume$asi %

  P#$%#&' ;e$amah Mo)iasi

 • 7/26/2019 Perancangan Linus Numerasi 2015

  12/12

  M&&'& Men,apai 100+ 'ilangan i'u 'apa /ang mempun/ai keseda$an dalam mem'an)u anak di $umah

  O*+!",- 100+ mu$id )ahun )iga men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  .1+ mu$id )ahun dua men,apai s)a)us $us Pe$dana selepas "a$ingan 2 pada )ahun 2015

  T!'$. 1 ha$i

  S&s& Mu$id-mu$id LI!U" # !ume$asi %

  K$s RM 150.00

  LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELANKONTIGENSI

  1 Mes/ua$a) 7aa)ankuasa1.1 U,apan 6PK 11.2 Lan)ikan 7K dan

  agihan )ugas1.3 Pe$un)ukan kos

  6PK 16u$u LI!U"

  1 ha$i Mes/ua$a)

  2 4da$an su$a) (empu)an- I'u 'apa- Pen,e$amah

  6u$u LI!U" !ume$asi 1 ha$i "u$a) (empu)an

  3 Pelaksanaan p$og$am- Pe$siapan )empa)- Makanan