program linus numerasi

Upload: cikgufira

Post on 07-Apr-2018

255 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  1/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 1

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  2/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 2

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  3/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 3

  National Key Result Areas(NKRAs) KPM telahmenyasarkan bahawa semua murid yang tidakmempunyai masalah pembelajaran

  berkeupayaan menguasai asas literasi dannumerasi selepas tiga tahun mengikutipendidikan rendah menjelang 2012.

  Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkanmurid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort

  Pertama).Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telahdipertanggungjawabkan untuk menerajui usahamengatasi masalah literasi dan numerasi dikalangan murid sekolah rendah.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  4/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 4

  Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematikdigubal khusus bagi menangani masalah yangdihadapi murid dalam menguasai kemahiran asasmengira serta memahami idea matematik yangmudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta

  kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

  Kandungan program telah dipilih dan disusun supayadapat memberi pengalaman yang cukup kepadamurid untuk membina asas yang kukuh dalammembuat pengiraan dan seterusnya membolehkan

  mereka mengikuti pembelajaran Matematik denganlebih bermakna dan berkesan.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  5/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 5

  Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan padatahun 2006.

  Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikanoleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.

  Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) untuk murid Tahap II.

  PROTIM selepas UPSR.

  Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaranyang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baikbelum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telahmelaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

  Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidakdapat memenuhi kehendak NKRA.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  6/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 6

  KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perludilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapatdikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perludiberi perhatian yang serius kerana murid yang tidakmenguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yangberisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaranmemenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

  Program alternatif yang dirangka merupakan suatuprogram yang bersepadu untuk murid yang tidak

  mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3(Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi.Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi(LINUS).

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  7/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 7

  JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK

  Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil):

  BPK

  BPG

  LPM

  BPSH

  JNJK

  BP Khas

  MODUL GURU DAN MODUL MURID

  LATIHAN GURU

  INSTRUMEN SARINGAN

  PENYEBARAN MAKLUMAT,

  KUTIPAN & ANALISIS DATA

  PEMANTAUAN & BIMBINGAN

  MURID BERKEPERLUAN KHAS

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  8/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 8

  Literasi?

  Numerasi?

  Celik huruf

  Celik nombor

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  9/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 9

  Semua murid berkeupayaan untukmenguasai asas numerasi kecuali muridberkeperluan khas selepas tiga tahunmengikuti pendidikan sekolah rendah

  menjelang 2012.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  10/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 10

  Kebolehan untuk melakukan

  operasi asas matematik danmemahami idea matematik yangmudah serta mengaplikasikan

  pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam kehidupanharian.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  11/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 11

  Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yangmeliputi beberapa proses danpemeringkatan.Dalam konteks kurikulum negara kita, proses

  M3 ditakrifkan sebagai:TambahTolakDarabBahagi

  Empat proses tersebut disebut sebagaioperasi asas aritmetik.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  12/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 12

  Pemeringkatan tahap kebolehan M3 muridditetapkan berdasarkan kandungankurikulum Matematik KBSR/KSSR.

  Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkankepada nombor bulat sahaja.

  Skop kebolehan Numerasi yang perludikuasai oleh murid ditetapkan kepadaoperasi asas aritmetik terhadap nomborbulat dalam lingkungan 20 sahaja.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  13/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 13

  Kecekapan M3 ditaksir dalam bentukujian.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  14/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 14

  Tahun 1

  Saringan 1(Mac)

  ArusPerdana

  PraNumerasi 1

  Saringan 2(Jun)

  PraNumerasi 2

  MuridBerkeperluan

  Khas

  PemeriksaanPerubatan

  Saringan 3(Sept)

  Tahun 2

  Tidak Ya

  Tidak

  Tidak

  Ya

  Ya

  Ya Tidak

  Tidak

  Tidak

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  15/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 15

  Tahun 2

  Saringan 1

  (Mac)

  ArusPerdana

  PraNumerasi

  Saringan 2(Jun)

  Numerasi

  Saringan 3(Sept)

  Tahun 3

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  16/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 16

  Tahun 3

  Saringan 1

  (Mac)

  ArusPerdana

  Numerasi

  Saringan 2(Jun)

  Numerasi

  Saringan 3(Sept)

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  17/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 17

  PERINGKAT

  TAHUN SARINGAN(S)

  SASARANBULAN

  PRANUMERAS

  I

  TAHUN 1

  TAHUN 2

  TAHUN 3NUMERAS

  I

  S 1

  S 2

  S 3

  S 1

  S 2

  S 3

  S 1S 2

  S 3

  SemuaMurid

  *SemuaMurid

  Murid

  PraNumerasi

  Mac 2010

  Jun 2010

  Sept. 2010

  Mac 2011

  Jun 2011

  Sept 2011

  Mac 2012Jun 2012

  Sept 2012

  MuridNumerasi

  Nota:Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki Saringan2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam

  peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  18/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 18

  Perlu Melalui Proses:IPP: Instrumen Penentu PenempatanBorang Cadangan Penenpatan PelajarBerkeperluan Khas.

  (Diperolehi daripada Pegawai Khas, PendidikanKhas, PPD)

  MuridBerkeperluan

  Khas

  PemeriksaanPerubatan

  Tahun 1

  Saringan 1/2/3(Mac/Jun/Sept)

  Mencapai 2 atau kurangkonstruk Saringan

  LINUSTidakYa

  Proses Cadangan Penempatan Ke ProgramPendidikan Khas

  Tidak

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  19/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 19

  Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Nombor Bulat Membaca, menulis,

  membilang danmenyusun nomborhingga 20.

  Membaca, menulis,membilang dan menyusunnombor hingga 100.

  Membaca, menulis,membilang dan menyusunnombor hingga 1000.

  Operasi asas Menyatakan fakta asastambah dan tolak.

  Menyatakan fakta asastambah dan tolak, darab danbahagi (2, 10, 5 dan 4).

  Menyatakan fakta asastambah dan tolak, darab danbahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).

  Aplikasi Mata wang Malaysiahingga RM10

  Mata wang Malaysia hinggaRM50

  Mata wang Malaysia hinggaRM100

  Menyatakan bahagiandalam sehari.

  Menyatakan waktu dalamjam.

  Menyatakan waktu dalamjam dan minit.

  Mengenal bentuk3-dimensi dan 2-dimensi.

  Mengelas bentuk 3-dimensidan 2-dimensi.

  Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  20/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 20

  Unit 1Nombor bulat 0

  hingga 10Unit 7

  Wang hingga RM10

  Unit 8Pengenalan masa dan

  waktuUnit 9

  Bentuk 3-Dimensi

  Unit 2Nombor bulat 11

  hingga 20Unit 3Tambah hingga jumlah

  10Unit 4

  Tambah hingga jumlah

  18Unit 5Tolak dalam

  lingkungan 10

  Unit 6Tolak dalam

  lingkungan 18

  Unit 10Bentuk 2-Dimensi

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  21/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 21

  DefinisiNumerasi

  Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka

  Konstruk 2 Keupayaan membilang

  Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor

  Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi

  Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu

  Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas

  Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

  Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupanharian terhad kepada nombor bulat

  Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupanharian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

  Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami ideamatematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan sertakefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar

  di sekolah

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  22/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 22

  Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,SJKT dan SABK.

  Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:

  Saringan 1 (Mac)

  Saringan 2 (Jun)Saringan 3 (September)

  Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka padaawal tahun setiap tahun.

  Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.

  Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  23/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 23

  Organisasi Kandungan:

  Hierarki dari mudah ke lebihkompleks.

  Setiap kemahiran disusun dengan

  lebih terperinci dan salingberkaitan dengan kemahiran lain.

  Skop dan kedalaman

  dikurangkan.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  24/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 24

  Tumpuan:

  Gaya pembelajaran murid.Menepati skop soalan dancara penyoalan.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  25/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 25

  Gaya Pembelajaran:

  Cara murid memprosesmaklumat dari konkrit kepadaabstrak.

  Cara murid memprosesmaklumat dari pasif kepadaaktif.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  26/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 26

  Pelbagai cadangan strategi

  penyelesaian masalah.Aktiviti pembelajaran yangmelibatkan murid secara aktif.Melibatkan seluruhan HasilPembelajaran dan Unit.Diadakan juga lembaran kerja.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  27/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 27

  Proses

  Membuat perkaitanMembuat penaakulanKomunikasiMenyelesaikan masalahMembuat perwakilan.

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  28/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 28

  Seronok

  BermaknaBergunaMencabar

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  29/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 29

  Berstruktur, hierarki dan linear

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  30/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan KurikulumPeneraju pendidikan negara 30

  Rasional/justifikasi modul

  Matlamat modul

  Objektif pembelajaran modul

  Ujian peringkat masuk

  Aktiviti Pembelajaran

  Penggunaan media sokongan (Pelbagai

  media)

  Ujian kendiri/diagnostik

  Pascaujian

  Pembelajaran

  Bermodul

 • 8/3/2019 Program LINUS Numerasi

  31/31

  Unit Matematik Rendah

  Bahagian Pembangunan Kurikulum

  SEKIAN TERIMAKASIH

  31