bahan pdp kelestarian dan bridging numerasi linus

207
 1

Upload: yuvaranist

Post on 05-Feb-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 1/207

1

Page 2: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 2/207

HASRAT KURIKULUM

MATEMATIK KSSRKita perlu sediakan murid

agar mampu berfungsisecara efektif di masa akan

datang.

Contoh: cara kir,

kecerdasan, Sikap dan nilai 2

Page 3: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 3/207

3

Membina pemahaman muridtentang konsep nombor kemahiran

asas da!am pengiraan memahamiidea matematik "ang mudah danberketerampi!an mengap!ikasikan

pengetahuan serta kemahiranmatematik se#ara berkesan dan

bertanggung$a%ab&

Page 4: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 4/207

'

Page 5: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 5/207

(

)er*kir menaaku!

dan membuatpenerokaan se#ara

matematik da!amkehidupan harian

mereka&

Page 6: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 6/207

+

SATU ME,A )-LEH .U.UK ' -RA/0&)ERAA ME,A .IERLUKA/ U/TUK 

2 -RA/0

11

22

33

44

Page 7: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 7/207

SATU ME,A )-LEH .U.UK ' -RA/0&

)ERAA ME,A .IERLUKA/ U/TUK 2 -RA/0

11

22

33

44

11

22

33

44

Membentuk dan memperkembangkan

pemikiran murid

Page 8: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 8/2074

KEA.AA/ MA5AM MA/A6

A.AKAH 5ARA LAI/6

11

22

Page 9: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 9/2077

.I MA/AKAH SITUASI I/I .I,UMAI6

)ERIKA/ E/.AAT A/.A

Page 10: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 10/2071

APA YAN !"#AKS$!KAN !%NAN&CA'A (%')"K"'*

11

22

33

44

AA KELE)IHA/ ME,A )ULAT6

/8ATAKA/ ER)E9AA//8A

11

22

3344

11

Page 11: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 11/20711

roses p:p matematik per!u memberikeutamaan kepada penguasaan 

pengetahuan dan pemahaman bagi

membo!ehkan murid mengap!ikasikankonsep prinsip dan proses matematik

"ang dipe!a$ari&

enekanan kepada aspek perkembangan#ara pemikiran murid se#ara

matematik&

Page 12: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 12/20712

11 minit

(erapa batang mancis untuk

satu kotak  (erapa mancis untuk + kotak,

 Apa strategi

Page 13: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 13/207

13

Page 14: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 14/207

1'

Page 15: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 15/207

1(

Page 16: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 16/207

1+

AABB

CC DD

Page 17: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 17/207

1

#emperluaskan penggunaan kemahiran

operasi asas tambah to!akdarab dan bahagi "ang

berkaitan dengan /ombordan -perasi Sukatan dan

0eometri erkaitan dan

Page 18: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 18/207

14

PENYATUAN 2 KUMP. BILANG TERUS

BILANG SEMUASONGSANGAN TOLAK

Page 19: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 19/207

17

PENGASINGAN PERBEZAAN

BILANG MENURUNSONGSANGAN TAMBAH

Page 20: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 20/207

2

TAMBAH BERULANG KONSEP LUAS

LAJUR DAN BARIS SONGSANGAN BAHAGI

Page 21: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 21/207

21

#engenal pasti

dan menggunakanperkaitan da!am ideamatematik  di antara

bidang matematik denganbidang !ain dan dengan

kehidupan harian&

Page 22: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 22/207

22

Page 23: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 23/207

23

+ orang sahabat)er$umpa dan ber$abat

sa!am satu ka!i diantarasatu sama !ain&

)erapa ka!ikah $um!ahter$adin"a ber$abat sa!am

di antara mereka&

Page 24: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 24/207

2'

5ara kreati; < 1

Page 25: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 25/207

2(

AA BB CC DD

3 2 1

5ara kreati; < 2

Page 26: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 26/207

2+

5ara kreati; < 3

+(

'

3

21

Aktiiti + orang sahabat

Page 27: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 27/207

2

Aktiiti + orang sahabat

 -ika + orang ada pola , /, 0, 1 akan 2adi 13kali.

 -ika 4 orang ada pola +, , /, 0, 1 2adi 1+

 -ika 5 orang ada pola 6,4,+,,/,0,1 dan 2adi 05

Cuba bentuk satu formula

daripada pola tersebut

7angkah langkah membina formula:

 bilangan ialah 8n9 pola bermula kurang satu daripada 8n9

#elibatkan darab, tolak dan bahagi.

Page 28: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 28/207

24

#%'ANCANAK";""<P%'AS" YAN

%'7"(A

K$#P$7AN #$'"!

K<NS%P ('"!"N

Page 29: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 29/207

27

(erkomunikasi 

menggunakan ideamatematik dengan

 $e!as serta penggunaansimbo! dan isti!ah "ang

betu!

Page 30: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 30/207

3

&4( m &4( m 4&( m

)erapakah pan$ang ka"u "ang diukur6

&4( m

&1 &2 &3 &' &( &+ & &4 &7 1&

A ( C !

Page 31: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 31/207

31

menggunakan isti!ah danbahasa sendiri

=eri*kasi pemahaman murid

Page 32: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 32/207

32

Menggunakan pengetahuandan kemahiran matematik

untuk diaplikasi danmembuat pen=esuaian 

kepada pe!bagai strategibagi men"e!esaikan

masa!ah&

KE ARAHKE ARAH

Page 33: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 33/207

7> (

1'

1> '

1'

33

JIKA TAMBAH 8, jadikan 10JIKA TAMBAH 8, jadikan 10

KURANGKAN 2KURANGKAN 2

JIKA TAMBAH 9, jadikan 10JIKA TAMBAH 9, jadikan 10

KURANGKAN 1KURANGKAN 1

KE ARAHKE ARAH

PRCEDURA! "!UENC#PRCEDURA! "!UENC#

Page 34: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 34/207

3'

7> (1' 1 sebagai ?ben#h mark@

17

> (2' 2 sebagai ?ben#h mark@

Page 35: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 35/207

3(

27> '33

3> 333

'(

< 7

'+

< 1

MEMBINA KECEKAPAN BER"IKIRMEMBINA KECEKAPAN BER"IKIR

Page 36: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 36/207

3+

MEMBINA KECEKAPAN BER"IKIRMEMBINA KECEKAPAN BER"IKIR

$PRCEDURA! "!UENC#%$PRCEDURA! "!UENC#%

SEULUH sebagai ?ben#h mark@

7> (1'

27 '

33

3'< 17

1(

KECEKAPAN BER"IKIR k& ARAHKECEKAPAN BER"IKIR k& ARAH

Page 37: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 37/207

3

KECEKAPAN BER"IKIR k& ARAHKECEKAPAN BER"IKIR k& ARAH

$PRCEDURA! "!UENC#%$PRCEDURA! "!UENC#%

SEULUH sebagai ?ben#h mark@

77> (1'

77 '

37+

13'< 17

11(

Page 38: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 38/207

34

Menggunakan pe!bagai

per>akilan untukmen"ampaikan idea

matematik danperkaitann"a&

Page 39: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 39/207

37

Page 40: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 40/207

'

Menghargai danmengha"ati keindahan

matematik&

Page 41: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 41/207

'1

Menggunakan pe!bagaipera!atan matematik se#arae;ekti; termasuk I5T untuk

membina ke;ahamankonsep dan mengap!ikasi

i!mu matematik&

Page 42: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 42/207

'2

 8ang manakah pe#ahan "ang pa!ingke#i! ni!ain"a

)erikan #adangan !angkah !angkahuntuk men"e!esaikan masa!ah ini

A. 14

(. 0/

C. 1/

C. 10

Page 43: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 43/207

'3

Mengupa"akan murid untukB

Membina konsep danpengetahuan matematik

me!a!ui pen"e!esaian masa!ah&

Page 44: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 44/207

''

99 11 44 ''

Page 45: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 45/207

'(

Mengupa"akan murid untukB

Men"e!esaikan masa!ah "angtimbu! da!am matematik dan

konteks !ain

Page 46: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 46/207

'+

Mengupa"akan murid untukB

Mengap!ikasi dan mengadaptasipe!bagai strategi "ang sesuai

untuk men"e!esaikan masa!ah&

Page 47: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 47/207

'

Mengupa"akan murid untukB

Memantau dan membuat reCeksiterhadap proses pen"e!esaian

masa!ah&

Page 48: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 48/207

'4

1'1'

 < 7< 7((

CC

2'(2'(

< 13< 13112112

DD

(2'(2'

 < 274< 2743'3'

EE

3333

  ' '1+21+2

""

1313

 < 4< 4((

BB

1212

 < < ((

AA

1

Page 49: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 49/207

Mengupa"akan murid untukB

•men$e!askan dan memperkukuhkanpemahaman matematik mereka

•men"ampaikan pemikiran matematik se#arakoheren dan $e!as kepada rakan guru dan

pihak !ain

•mengana!isis dan meni!ai pemikiranmatematik dan strategi pihak !ain dan• menggunakan !aras bahasa dan simbo!

matematik dengan betu! bagi memastikan

sesuatu idea matematik dapat di$e!askan

Page 50: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 50/207

(

Mengupa"akan murid untukB

• Men"edari kepentingan menaaku! sebagai asas untukmemahami matematik dengan !ebih berkesan danmen$adikan pengertian tentang matematik !ebih

bermakna• Membuat kon$ektur membuktikan kon$ektur

memberi penerangan !ogika! mengana!isa membuatpertimbangan meni!ai dan memberi $usti*kasi

terhadap semua aktiDiti matematik• Menge!akkan dari menganggap matematik sebagai

han"a satu set prosedur atau a!goritma "ang per!udiikuti bagi mendapatkan pen"e!esaian&

Page 51: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 51/207

(1

Mengupa"akan murid untukB

• Mengaitkan pengetahuan konseptua! danprosedura! dan mengaitkan topik<topik da!am

matematik serta mengaitkan matematik

dengan bidang !ain•Mengena! dan mengguna perkaitan antara

idea matematik•Memahami bagaimana idea matematik sa!ing

berkait untuk menghasi!kan idea matematik"ang koheren dan men"e!uruh&

•Membuat perkaitan antara dunia matematikdengan dunia sebenar&

Page 52: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 52/207

(2

Page 53: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 53/207

(3 (3

Page 54: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 54/207

(' ('

Page 55: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 55/207

((

Konsep /ombor

enggunaaenggunaa

n simbo!n simbo!

Sho%Sho%

uantit" oruantit" or

Da!ueDa!ue

/i!ai pada/i!ai pada

garisgaris

nombornombor

Page 56: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 56/207

AA EMAHAMA/ 5IK0U

 TE/TA/0 /-M)-RPENDUDUKKENDERAANRUMAH TV 3

JALAN 3/4SALURAN 132 8 LEMBUARAS 5

Page 57: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 57/207

(

99 11 44 ''

I#I#

Page 58: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 58/207

(4

Ra!a" #$a a%&'('&' )a"Ra!a" #$a a%&'('&' )a"

*+$,$%%a $&$% %+"$aa #$a*+$,$%%a $&$% %+"$aa #$a%$*-$a *$'# )a" 0+0+a%$*-$a *$'# )a" 0+0+a-+!a-a'a-+!a-a'a

I#+a a)a..I#+a a)a..

99 11 44 ''

Page 59: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 59/207

(7

99 11 44 ''

MASA )ILA )-LEH

Page 60: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 60/207

+

MASA )ILA )-LEHME/00U/AKA/ KEMAHIRA/

KURA/0 SATU6

Menggunakan

Page 61: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 61/207

+1

MenggunakanKemahiran #erakin kurang satu

tambah

Page 62: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 62/207

+2

1 '&+1 '&+ 1 %a%'1 %a%'

1 %'"a*1 %'"a* 1 %'*+&+1 %'*+&+

1 2

'3

Page 63: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 63/207

B'#"'"B'#"'"

Ga0$"Ga0$"

,a',a'

B+$a"B+$a"$a"$a"D'#'%D'#'%'0$'0$

1 2

'3

Page 64: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 64/207

2 + 4 = 62 + 4 = 6 2 6 5 7 2 6 5 7

2 6 3 7 52 6 3 7 5 2 6 9 7 82 6 9 7 8

1 2

'3

Page 65: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 65/207

+(

T'#a% -+$T'#a% -+$*+*0'a" +*$a*+*0'a" +*$a

M+""$a%aM+""$a%a%+*a'a +#'a a#a%+*a'a +#'a a#a

M+aa%$M+aa%$

*+""$a%a 0aaa*+""$a%a 0aaa+#''+#''

P!+#$aP!+#$a

:$+!):$+!)

1 2

'3

Page 66: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 66/207

++

8 6 1; 7 28 6 1; 7 2 6 2< 7 2 6 2< 7 2

1< 6 1 7 21< 6 1 7 2 3 6 9 7 ;3 6 9 7 ;

1 2

'3

Page 67: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 67/207

; = 14 7 129; = 14 7 129 14< 14 7 12914< 14 7 129

9 = 3; 7 2349 = 3; 7 234 24< > 9 7 23424< > 9 7 234

1 2

'3

Page 68: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 68/207

35 = 124 7 448<35 = 124 7 448< 1

2 < = 94 7 448<< = 94 7 448<

Apa erkaitan6

Page 69: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 69/207

+7

24 2( F 1

Apa erkaitan6

428 ? 4 = 1<< 7428 ? 4 = 1<< 71<@<<1<@<<

21' ( F 1

428 ? 4 7 1<428 ? 4 7 1<

Apa erkaitan6

Page 70: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 70/207

24 3( F 1'74

Apa erkaitan6

21' F 1'74

428 ? 45 7 2<@29<428 ? 45 7 2<@29<

428 ? 45 7 2<@29<428 ? 45 7 2<@29<

Page 71: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 71/207

1

2 6 3 7 52 6 3 7 5 1

2 5 3 7 25 3 7 2

Page 72: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 72/207

2

1 > 8 7 ;1 > 8 7 ; 1

3 > 8 7 2;3 > 8 7 2; 2

I#+a a)aI#+a a)a

Page 73: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 73/207

3

O-+a' Ta*0a #a &a%O-+a' Ta*0a #a &a%

I#+a a)a..I#+a a)a..

D+"a #a &a-a *+"$*-$D+"a #a &a-a *+"$*-$+*$a+*$a

A-'%a'%a -+0a"a' &a&+"'A-'%a'%a -+0a"a' &a&+"'

Page 74: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 74/207

'

7(< 7

M++'&' +*$a %+*$"%'aM++'&' +*$a %+*$"%'a

M+)+$a'%a +"aa &a&+"'M+)+$a'%a +"aa &a&+"'

M+*'' &a&+"' )a" &+0a'%M+*'' &a&+"' )a" &+0a'%

M+"$*-$ +*$aM+"$*-$ +*$a

Page 75: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 75/207

(

B'#"'" a&aa %+*a'aB'#"'" a&aa %+*a'a#a 'a' *0#a 'a' *0

K+*a'a %$a" a&$K+*a'a %$a" a&$

K+- a*a #+"aK+- a*a #+"a

)agaimana6

Page 76: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 76/207

3<

17

)agaimana6

B+a ; #a 'aa 2B+a ; #a 'aa 2

B+a 3< #a 1< 'aa 2<B+a 3< #a 1< 'aa 2<

B+a 2< #a 2 'aa 18B+a 2< #a 2 'aa 18 3<17

)agaimana roses tertentu

Page 77: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 77/207

gmembantu murid me!ihat nombor

4> 7

1

4> 17

2

14> 17

3

1> 1> 1

1> 1

Page 78: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 78/207

4> 71

Mesti

Ha;a!VARIASIVARIASISTRATEGISTRATEGIDENGANDENGAN

PERKAITANPERKAITAN

Page 79: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 79/207

7

SaiG /ombor konsep nomborSaiG /ombor konsep nombor

4> 71

4> 71

4>

7

1emeringkatan < Hierarkiemeringkatan < Hierarki

Page 80: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 80/207

4

4>

17

)agaimana ERSESIERSESI 

murid me!ihatnombor6

• 17 kurang 1 men$adi 2

• 4 kurang 2 daripada 1

Page 81: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 81/207

41

4> 7

1

Kemahiran rosesKemahiran roses

4> 7

1

Page 82: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 82/207

42

SaiG /ombor konsep nombor

4

> 71

4

>172

14

>173

/i!ai Tempat konsep nombor

Page 83: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 83/207

43

4> 172

4> 17

2

2< 417

2

< 174

 TE0ASKA/ ERKAITA/

 TAM)AH .A/ T-LAK 

7 4

Page 84: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 84/207

4'

Proses CerakinProses Cerakin

NomborNombor

(erikan #ereka(erikan #erekaKemahiran ProsesKemahiran Proses

7> 714

4> 17

2

3' 4

Page 85: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 85/207

4(

Proses CerakinProses Cerakin

NomborNombor

(erikan #ereka(erikan #erekaKemahiran ProsesKemahiran Proses

3'<

141+

4> 17

2

Page 86: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 86/207

4+

• Ingat ;akta asasdan tambah 1&

• 17 $adikan 2 dantambah &

• Se#ara Tradisiona!&

4>

17

)agaimana6

Page 87: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 87/207

4

3<

17

)agaimana6

1; ,a#'%a 2<1; ,a#'%a 2<

3 ,a#'%a 383 ,a#'%a 38

B+a 38 #a 2< 'aa 18B+a 38 #a 2< 'aa 18 34<2

)agaimana6

Page 88: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 88/207

44 44

'3

<47

)agaimana6

+a%'%a 4<< #a 3+a%'%a 4<< #a 3

K$a"%a 1K$a"%a 1

B+a 3;; #a 88 'aa 311B+a 3;; #a 88 'aa 311

'3<

311 &a*0a 3 'aa 348311 &a*0a 3 'aa 348

M " 'M+"a-a -+$ *+a$'

Page 89: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 89/207

47

M+"a-a -+$ *+a$'M+"a-a -+$ *+a$'

-+ +-+&' ''-+ +-+&' ''K+*a'a %$a" a&$K+*a'a %$a" a&$

P+"$aaa %+- *0P+"$aaa %+- *0

K+*a'a a*aK+*a'a a*a#+"a#+"a

P+"$aaa -+a' *a&+*a&'%P+"$aaa -+a' *a&+*a&'%

Procedural

Page 90: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 90/207

ConceptualConceptual

Procedural

Fluency

One less and one moreOne less and one more

Konsep operasi asas danKonsep operasi asas dan

konsep nomborkonsep nombor

Doubling and one lessDoubling and one less

Bridging Procedural toBridging Procedural to

Page 91: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 91/207

2(

2+4

4> 17

2

17 7

1 7

14 7

Bridging Procedural toBridging Procedural to

ConceptualConceptual

Page 92: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 92/207

A ) 5 .

RM4 RM1+ RM2' RM32

)agaimana Latihan

Menaaku!6

A B C

Page 93: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 93/207

RM10 RM15 RM20

RM25   RM30   RM35

D E F

Page 94: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 94/207

7'

)erapakah seka!i ganda nombor (

Page 95: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 95/207

7(

)erapakah seka!i ganda nombor (

)erapakah dua ka!i ganda nombor (

1 (

1 1(

611 +

Page 96: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 96/207

7+ 7+

6101 + F

32 + F 7

 ,a%ab sendiri&

)erserta $usti*kasi "angme"akinkan&

+

Page 97: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 97/207

7

0abung0abung $a!in $a!in&

(

'

3(

4

1

11

2

1

37

+

12

2(

2

'

(

((

1

(

1('(

3

+

Hitam < (Hitam < (Hitam > KuningHitam > Kuning

<<

Hitam < KuningHitam < Kuning

Page 98: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 98/207

74

T'#a% -+$T'#a% -+$*+*0'a" +*$a*+*0'a" +*$a

M+""$a%aM+""$a%a%+*a'a +#'a a#a%+*a'a +#'a a#a

  M+aa%$M+aa%$*+""$a%a 0aaa*+""$a%a 0aaa

+#''+#''

P!+#$aP!+#$a

:$+!):$+!)

1 2

'3

Page 99: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 99/207

Page 100: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 100/207

2 + 4 = 62 + 4 = 6

2 6 5 7 2 6 5 7

2 6 3 7 52 6 3 7 5 2 6 9 7 82 6 9 7 8

1 2

'3

Page 101: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 101/207

11

3 6 4 7 3 6 4 7 4 6 4 7 84 6 4 7 8

3 6 5 7 83 6 5 7 8 3 6 9 7 ;3 6 9 7 ;

1 2

'3

Page 102: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 102/207

2 = 4 7 82 = 4 7 8 2 = 5 7 1<2 = 5 7 1<

2 = 3 7 92 = 3 7 9 2 = 9 7 122 = 9 7 12

1 2

'3

Page 103: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 103/207

2 = 3 7 92 = 3 7 9 1

2 3 6 3 7 93 6 3 7 9

Page 104: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 104/207

1'

3 = 4 7 123 = 4 7 12 3 = 5 7 153 = 5 7 15

3 = 3 7 ;3 = 3 7 ; 3 = 9 7 183 = 9 7 18

1 2

'3

Page 105: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 105/207

1(

2 6 3 7 52 6 3 7 5 1

2 5 3 7 25 3 7 2

Page 106: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 106/207

1+

1 > 8 7 ;1 > 8 7 ; 1

3 > 8 7 2;3 > 8 7 2; 2

Page 107: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 107/207

1

B'#"'" a&aa %+*a'aB'#"'" a&aa %+*a'a#a 'a' *0#a 'a' *0

K+*a'a %$a" a&$K+*a'a %$a" a&$

K+- a*a #+"aK+- a*a #+"a

)agaimana6

Page 108: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 108/207

3<

17

)agaimana6

B+a ; #a 'aa 2B+a ; #a 'aa 2

B+a 3< #a 1< 'aa 2<B+a 3< #a 1< 'aa 2<

B+a 2< #a 2 'aa 18B+a 2< #a 2 'aa 183

<17

)agaimana6

Page 109: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 109/207

17

3<

17

)agaimana6

1; ,a#'%a 2<1; ,a#'%a 2<

3 ,a#'%a 383 ,a#'%a 38

B+a 38 #a 2< 'aa 18B+a 38 #a 2< 'aa 1834

<2

)agaimana6

Page 110: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 110/207

11 11

'3

<47

)agaimana6

+a%'%a 4<< #a 3+a%'%a 4<< #a 3

K$a"%a 1K$a"%a 1

B+a 3;; #a 88 'aa 311B+a 3;; #a 88 'aa 311 '3<

311 &a*0a 3 'aa 348311 &a*0a 3 'aa 348

M+"a-a -+$ *+a$'M+"a-a -+$ *+a$'

Page 111: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 111/207

111

M+"a-a -+$ *+a$'M+"a-a -+$ *+a$'

-+ +-+&' ''-+ +-+&' ''

K+*a'a %$a" a&$K+*a'a %$a" a&$

P+"$aaa %+- *0P+"$aaa %+- *0

K+*a'a a*aK+*a'a a*a#+"a#+"a

P+"$aaa -+a' *a&+*a&'%P+"$aaa -+a' *a&+*a&'%

Procedural

Page 112: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 112/207

ConceptualConceptual

Fluency

One less and one moreOne less and one more

Konsep operasi asas danKonsep operasi asas dankonsep nomborkonsep nombor

Doubling and one lessDoubling and one less

Page 113: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 113/207

!ngaging" #$aring"!ngaging" #$aring"

CreatingCreating!ngaging" #$aring"!ngaging" #$aring"

#cal%olding#cal%olding

!ngaging" #$aring"!ngaging" #$aring"CreatingCreating&'(O)*,&&'(O)*,&&'!)-&*F&'!)-&*F

MASA )ILA )-LEH

Page 114: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 114/207

11'

ME/00U/AKA/ KEMAHIRA/

KURA/0 SATU6

)RI.0I/0 KEA.A SESUATU

Page 115: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 115/207

11(

STRATE0I

)agaimana roses tertentumembantu murid me!ihat nombor

Page 116: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 116/207

membantu murid me!ihat nombor

4> 7

1

4> 17

2

14> 17

'

1> 1> 1

1> 1

Page 117: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 117/207

4> 71

Mesti

Ha;a!VARIASIVARIASISTRATEGISTRATEGIDENGANDENGAN

PERKAITANPERKAITAN

)agaimana

Page 118: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 118/207

114

4>

17

)agaimana

ERSESIERSESI muridme!ihat nombor6

• 17 kurang 1 men$adi 2

• 4 kurang 2 daripada 1

Page 119: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 119/207

117

• Ingat ;akta asasdan tambah 1&

• 17 $adikan 2 dantambah &

• Se#ara Tradisiona!&

4>

17

Page 120: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 120/207

12

/i!ai dan Konsep /ombor/i!ai dan Konsep /ombor

4

> 71

4

> 71

4

>7

1emeringkatan < Hierarkiemeringkatan < Hierarki

Page 121: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 121/207

121

4> 7

1

Kemahiran rosesKemahiran roses

4> 7

1

Page 122: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 122/207

122

SaiG /ombor konsep nombor

4

> 71

4

>172

14

>173

/i!ai Tempat konsep nombor

Page 123: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 123/207

123

4> 17

2

4> 17

2

2< 417

2

< 174

 TE0ASKA/ ERKAITA/

 TAM)AH .A/ T-LAK 

7 4

Page 124: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 124/207

12'

Proses CerakinProses Cerakin

NomborNombor

(erikan #ereka(erikan #erekaKemahiran ProsesKemahiran Proses

> 7

14

> 17

2

3' 4

Page 125: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 125/207

12(

Proses CerakinProses Cerakin

NomborNombor

(erikan #ereka(erikan #erekaKemahiran ProsesKemahiran Proses

<141+

> 17

2

Bridging Procedural toBridging Procedural to

lC l

Page 126: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 126/207

2(

2+4

4> 17

2

17 7

1 7

14 7

ConceptualConceptual

Page 127: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 127/207

12

)erapakah seka!i ganda nombor (

Page 128: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 128/207

124

)erapakah dua ka!i ganda nombor (

1 (

1 1(

23 223 2

Page 129: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 129/207

127

? 03 /

2

23 223 2

' +

1' 21

(' 41 401

'+

1+1

? 13 @17 '17 '

Page 130: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 130/207

13

? 13 @

'

17 '17 '

' 3+ +

? 13 @  2umlah

2 2 14 34

' ' 3+ +

 ,um!ah 2' 21+ +4

17 2'17 2'

/ t k K b ik 5/ atakan Kebaikan 5ara

Page 131: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 131/207

131

/"atakan Kebaikan 5ara/"atakan Kebaikan 5ara

IniIniKebaikan cara ini

1 Memahami konsep ni!ai tempatMemahami konsep ni!ai tempat

2 Upa"a men#erakinkan nomborUpa"a men#erakinkan nombor

3

roses men"emak pengiraan J $a%apanroses men"emak pengiraan J $a%apan

-perasi-perasi

T b hT b h

Page 132: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 132/207

132

 Tambah Tambah

23 > + F23 > + F

03/ 033 3 /

643 63 4

033 63 @ 2727

2 > 3 > > + F2 > 3 > > + F

611 + F

Page 133: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 133/207

133 133

601 + F3

2 + F 7

 ,a%ab sendiri&

)erserta $usti*kasi "angme"akinkan&

+

Page 134: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 134/207

13'

0abung0abung

 $a!in $a!in&

(

'

3(

4

1

112

1

37

+

12

2(

2

'

(

((

1

(

1('(

3

Hitam < (Hitam < (Hitam > KuningHitam > Kuning

<<

Hitam < KuningHitam < Kuning

Page 135: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 135/207

13(

bu#u

Satu ra$ah ada tiga bu#u

)erapa $um!ah bu#u $ika ' ra$ah6

)ersepadu konsep nombor

Page 136: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 136/207

13+

)agaimana nak kaitkan dengandarab&

)agaimana #ara sebutan&

)agaimana #ara penu!isan

)ersepadu konsep nombor

K L

Page 137: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 137/207

13

Konsep Luas

2 3 F +an$ang darab

!ebar

Konsep Luas

Page 138: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 138/207

134

2 2 F '

23 23 F '7

23 23 F '7

Page 139: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 139/207

137

2

2

3

3

'

+ 7

+

'

> +> +> 7

<<<<<<<(27

<<<<<<<

23 23 '7

'23 23 F

Page 140: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 140/207

2

3

4

12

1'

2 3

'

+ 7

+

'23 23

'

A B C

Page 141: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 141/207

RM12 RM18 RM9

RM24   RM48   RM36

D E F

)agaimana Latihan Menaaku!6

Page 142: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 142/207

RM4 RM1+ RM2' RM32

RM( RM1 RM1( RM2

)agaimana Latihan

Page 143: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 143/207

1'3

A ) 5 .

RM( RM1 RM1( RM2

)agaimana Latihan

Menaaku!6

Page 144: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 144/207

#%N"NKAKAN K%$PAYAAN

#$'"!!A7A# <P%'AS" !A'A( !AN(ABA" #%7A7$" P%N"'AAN

S%CA'A K'%A")

Saksikan ta"angan Dideo ini&Apakah masa!ah "ang timbu! 6

Page 145: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 145/207

Page 146: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 146/207

BRIDGING

      L      I      /      U       S   K

       S       S

      R

Page 147: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 147/207

#emupukkesedaran terhadap

peranan bridging dalam pembela2aran

matematik murid7"N$S

#en=epadukanunsur kreatiiti dalam penga2arandan pembela2aran

matematik 

#eneroka pelbagai cara pengiraan =angkreatif dalam operasi darab dan bahagi

$-$AN

Kerangka 7atihan

Page 148: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 148/207

Kerangka 7atihan

Mengga!akkanpemikiran

eksibelda!am ka!angan

murid

#engupa=akan murid untukme!an$utkanpembe!a$aranmatematik se#araberdikari

Page 149: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 149/207

Page 150: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 150/207

Warmer 

1. 7

2. 7 6

Nombor 0! ? @K ,ik di it t k

Page 151: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 151/207

5ontoh 1B 3+ 7 F

5ontoh 2B 12 7 F

Kes aB ,ika digit pertama kurang

daripada digit kedua

• Cuba:

6 ? @ D 0+ ? @ D +4 ?@ D 4@ ? @ D

Page 152: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 152/207

Men"atakan pelbagai cara pengiraanse#ara kreati; "ang diama!kan o!eh rakan<rakan guru&

Mengena! pasti situasi mismatch da!ampenga$aran dan pembe!a$aran #ara pengiraanda!am operasi darab dan bahagi&

Bagaimana andaj i

Page 153: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 153/207

mengajar operasidarab & bahagi …

e$amkan mata&

Imbas kemba!i situasi anda menga$ar operasidarab atau bahagi kepada ke!as anda "angterdiri daripada murid pandai sederhanadan !emah&

okus kepada #ara anda menga$ar operasi<operasi tersebut&

erkongsian se#araThree-Step Interview

Page 154: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 154/207

p

A

)

5

.

RELEKSI

Page 155: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 155/207

RELEKSIMengapakah ramaimurid mendapatisusah untuk be!a$ar

operasi darab danbahagi6

Page 156: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 156/207

Page 157: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 157/207

2' 11F 6

3( 11F 6

+ 11F 6

Page 158: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 158/207

mengap!ikasikan pengiraanmenta! se#ara kreati; da!am

operasi darab dan bahagimeningkatkan keupa"aanpengiraan menta! dengan

Ceksibe!

Strategi #ental

Page 159: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 159/207

+ > F 13

4 6 D 4 /D 13 /D 1/

13 +F

1/ E 4 D / 13 E 4D / D 6

Strategi #ental

Page 160: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 160/207

( 4 F6

Strategi #ental

Page 161: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 161/207

( 24 F 62( 24

F 6

Strategi #ental

Page 162: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 162/207

(+ N 4 F 6

Strategi #ental

Page 163: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 163/207

!iberi ? @ D /4

' 7 F' 7F

' 7F

3+ N 7 F3+ N 7 F3+ N 7

F

3+ N 'F3+ N

' F

#endarab berdasarkanfakta asas =ang diketahui

Page 164: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 164/207

Basil !arab

3F

1F 2F1'

 ,um!ah 1

(

F

1F

'F24 ,um!ah 3(

+F

2F1''F24

 ,um!ah '2F

1F 2F1''F24

,um!ah '7

Page 165: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 165/207

Page 166: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 166/207

Oarmer

Page 167: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 167/207

Oarmer• Tu!is dua be!as gandaan + "ang

pertama mengikut urutan&

Apakah po!a "ang dapatanda perhatikan6

IMBAS KEMBALI

Page 168: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 168/207

IMBAS KEMBALI …Mengga!akkan

pemikiraneksibel

da!am ka!angan

murid

#engupa=akan murid untukme!an$utkanpembe!a$aranmatematik se#araberdikari

-perasi > N

Page 169: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 169/207

-perasi > NKonsep J Makna

akta Asas

engiraanmenta! : bertu!is

Page 170: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 170/207

dapat men$e!askankonsep darab me!a!ui

Mode! Luas 

Page 171: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 171/207

Page 172: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 172/207

Resos )agi Mode! Luas

Page 173: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 173/207

 ,ubin

etak ersegi

0aris

)ersi!an

0eoboard

Mode! An"aman

Page 174: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 174/207

AktiDiti 1B Secara "ndiidu

Hasi!kan papan dan $a!ur an"aman 7 7

apan An"aman

• otong papan an"aman kertas A' :Laminate• otong papan an"aman "ang sudahdi!aminate dan #e!ah<#e!ah

 ,a!ur An"aman• Laminate $a!ur an"aman kertas A'• otong $a!ur an"aman

Mode! An"amanAktiDiti 2B Secara (erpasangan

Page 175: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 175/207

AktiDiti 2B Secara (erpasangan

0unakan papan dan $a!ur an"aman 7 7 untuk men#ari ;akta<;akta asasdarab&

Rujuk EdaranS3E2A an"am a1P

) !ukis dan tu!is ;akta

darab&) an"am b1PA !ukis dan tu!is ;aktadarab&

Mode! An"amanAktiDiti 3B Secara (erkumpulan

Page 176: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 176/207

b 5ari seban"ak mungkin #ara berbeGauntuk mendapat an"aman

12 petak

1+ petak

Lukis dan #atat semua #ara berbeGa&

AktiDiti 3B Secara (erkumpulan

a Ada empat #ara berbeGa untukmendapat an"aman + petak&

 Tun$ukkan empat #ara itu&

Resos untuk /ombor)esar

Page 177: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 177/207

)!ok Asas13 '

2

(

Resos untuk /ombor)esar

Page 178: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 178/207

2

(

3 '

0ARIS

SILA/0

.arab Se#ara LaGim

Page 179: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 179/207

)o!ehkah pendaraban inidi!akukan dengan 3dahu!u kemudian baru '6

Mengapa6

3 4

x 72 3 8 Si;at Taburan -perasi

.arab

3' F 3 > '

F 3 > '

.arab Se#araLaGim

(4 '3

Page 180: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 180/207

0unakan si;at taburan operasi darabuntuk men$e!askan #ara mendarab ini&

5 8

x 4 3

1 7 42 3 2

2 4 9 4

(4 '3

F (4 3 > '

F (4 3 > (4

'

.arab Se#ara LaGim

Page 181: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 181/207

5 8

x 4 3

1 7 42 3 2

2 4 9 4

Page 182: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 182/207

Mendarab dengan Mode! Luas5ontohB 13Cara #el kis gambara2ah ang sesuai

Page 183: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 183/207

5ontohB 13Cara: #elukis gambara2ah "ang sesuai&

13

13Lukisan mengikut tahap abstrak "ang berbeGa&

Page 184: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 184/207

13 1 3

1 3

1 3

.arab Se#ara Kreati;

Page 185: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 185/207

.arab Se#ara Kreati; 5ontohB 13

1 3

5ontohB3 2  13 2  13 (2

Page 186: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 186/207

BRIDGING

      L      I      /      U       S   K

       S       S      R

(2

Page 187: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 187/207

04 ? / D

Page 188: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 188/207

Apakah

2 +

3

'

+

4

14

2'

? 03 4

/3 +

14

4 2'

+4

>

2'

F

44'  + > 4 > 14> 2'

Kaedah -adual

Page 189: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 189/207

Kaedah -adual

5ontohB 3' 7(4

( 900 '0 8

30 27 000 1 500 240

4 3 600 200 32

30 600 + 1 700 + 272 = 32 572

Kaedah5erakin

( 3

Kaedah ,adua!

Page 190: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 190/207

( '0 340 2 000 120

8 400 24

2 400 + 144 = 2 544

( 3 ' 4

2 '' 1 2 2

2 ( '

'

Kaedah 5erakina

( 3

b

( 3

#

( 3

Page 191: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 191/207

  ( 3

' 4

  2 '

  '

  1 2

  2   2 ( ' '

  ( 3

' 4

2

  '

  1 2

2

  ( 3

' 4

  '

  2

'

2

1 2

5ara mana satu !ebih sesuai6

RELEKSI

Page 192: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 192/207

RELEKSISe$auh manakah pengiraanbertu!is se#ara kreati; dapatmembantu andamembimbing muridme!akukan pengiraan da!amoperasi darab6

RELEKSI

Page 193: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 193/207

RELEKSI Terdapat pe!bagai #arabertu!is "ang berbeGa untukme!akukan pengiraan bagioperasi darab&

)erapakah #ara "ang harusdikuasai o!eh murid LI/US6Mengapa6

RUMUSA/Konsep !arab Sebagai 7uas

Page 194: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 194/207

Mode! An"aman : Lain<!ain

!arab bertulis secarakreatif 

• Kaedah Mode! Luas

• Kaedah ,adua!• Kaedah 5erakin

)akta Asas !arab 

• Mode! An"aman : Lain<!ain

Page 195: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 195/207

<P%'AS"<P%'AS"

(ABA"(ABA"

.iD

Page 196: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 196/207

i de

b "G

eroQ

operasi bahagi

Page 197: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 197/207

Simpan da!am 3 kotakse#ara sama rata&)erapa bi$i da!am

sekotak6

Simpan 3 bi$i da!amsekotak&)erapa kotaksemuan"a6

5ara bahagi se#arabertu!is   12

Page 198: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 198/207

3633

6

6

Page 199: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 199/207

Pilih satu model operasi bahagi!ada"g#a" $ara pe"giraa" bertulis

se$ara #reati% &a"g sepada" de"ga"

model operasi bahagi &a"g dipilih'i"a satu poster u"tu# me"(elas#a"$ara membahagi se$ara #reati%#umpula" a"da

Mode! eno!akanberu!ang bagi operasi

Page 200: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 200/207

beru!ang bagi operasibahagiPermainan Leftovers with 2

eno!akan ad hoc

Page 201: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 201/207

/4 G / D/ 4 G/

0 4

1

3

/ 3/ 3

10

/ 4 G/

1 0

0 1 0

1 01 0

10

eno!akan ad hoc

Page 202: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 202/207

/4 G / D

/ 4 G/

0 4

13

/ 3/ 3

1

23636

10

3030

12

ATAU

Page 203: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 203/207

Se2auh manakah kaedahpengiraan bertulis secarakreatif dapat membantu murid

7"N$S bela2ar operasi bahagiF

Page 204: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 204/207

2+

Q berkeupa"aan me!akukan matematikdan memahami idea matematik serta

mengap!ikasikan pengetahuan dankemahiran da!am matematik se#arabertanggung$a%ab da!am kehidupan

harian ber!andaskan sikap dan ni!aida!am matematik&

'ila murid mampu ber%i#ir de"ga"

Page 205: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 205/207

me"dalam te"ta"g sesuatu) ma#a ia dapatmempela(ari sesuatu *a#a tugas guru

adalah u"tu# memba"tu murid ber%i#ir

sambil ia me"ero#ai ideaidea matemati#dalam pelbagai be"tu# dalam usaha

me"&edia#a" "&a pergi #e tahap

#a%ahama" &a"g lebih ti"ggi se(a(ar

de"ga" murid &a"g lai"

Page 206: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 206/207

Page 207: Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

7/21/2019 Bahan Pdp Kelestarian Dan Bridging Numerasi Linus

http://slidepdf.com/reader/full/bahan-pdp-kelestarian-dan-bridging-numerasi-linus 207/207