program linus- literasi dan numerasi

Upload: fahmi-noor

Post on 14-Apr-2018

329 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  1/18

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  2/18

  PROGRAM

  LINUS

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  3/18

  PENGENALAN

  Program LINUS ini adalah singkatandariLiteracy & Numeracy Screening.Kementerian Pendidikan Malaysiatelah menyasarkan bahawa semuamurid normal berkeupayaan untukmenguasai asas literasi dan numerasi

  selepas tiga tahun mengikutipendidikan rendah pada akhir tahun2012.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  4/18

  Definisi Literasi:Keupayaan untuk membaca,

  menulis dan memahami perkataandan ayat serta mengaplikasikanpengetahuan tersebut dalam

  pembelajaran dan komunikasiharian.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  5/18

  Kemahiran Asas Literasi:

  TAHUN 1 Boleh membaca, menulis danmemahami minima 500 patah perkataandan ayat mudah.

  TAHUN 2 Boleh membaca, menulis danmemahami minima 800 patah perkataandan ayat mudah menggunakan kata sendi.

  TAHUN 3 Boleh membaca, menulis danmemahami minima 1000 patah perkataandan ayat mudah dengan kata sendi dalamsatu perenggan.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  6/18

  12 Konstruk Yang Diukur Dalam

  Saringan Literasi: Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan

  menulis huruf vokal dan konsonan.

  Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan

  menulis suku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan

  menulis perkataan suku kata terbuka.

  Konstruk 4 : Keupayaan membaca danmenulis suku kata tertutup.

  Konstruk 5 : Keupayaan membaca danmenulis perkataan suku kata tertutup.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  7/18

  Konstruk 6 : Keupayaan membaca danmenulis perkataan yang mengandungi

  suku kata tertutup ng. Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan

  menulis perkataan yang mengandungidiftong

  Konstruk 8 : Keupayaan membaca danmenulis perkataan yang mengandungivokal berganding.

  Konstruk 9 : Keupayaan menulisperkataan yang mengandungi digraf dankonsonan bergabung.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  8/18

  Konstruk 10 : Keupayaan membacadan menulis perkataan yangberimbuhan awalan dan akhiran.

  Konstruk 11 : Keupayaan membaca danmenulis ayat mudah.

  Konstruk 12 : Keupayaan membaca,memahami dan menulis ayat

  berdasarkan bahan rangsangan.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  9/18

  Definisi Numerasi:

  Keupayaan untuk melakukan operasiasas matematik dan memahami ideamatematik yang mudah serta

  mengaplikasikan pengetahuan dankemahiran matematik dalam kehidupanharian.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  10/18

  Kemahiran Asas Numerasi:

  TAHUN 1

  -Kemahiran membaca, menulis danmengira mengikut urutan nomborhingga 50.

  - Operasi asas : Faham fakta asastambah dan tolak

  - Aplikasi : Mengira wang hingga RM10, memahami masa dan ukuran asas

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  11/18

  TAHUN 2

  - Kemahiran : Membaca, menulis danmengira turutan nombor hingga 100

  - Operasi asas : Faham fakta asas

  tambah, tolak, darab dan bahagi -Aplikasi : Mengira wang hingga RM

  50, memahami waktu dalam jam dan

  mengukur panjang/pendek objek.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  12/18

  TAHUN 3

  - Kemahiran : Membaca, menulis danmengira mengikut turutan nomborhingga 1000.

  - Operasi asas : Faham fakta asastambah, tolak, darab dan bahagi

  - Aplikasi : Mengira wang hingga RM100, memahami waktu dalam jam dan

  minit serta mengukur objek dalam unitpiawai.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  13/18

  12 Konstruk Yang Diukur Dalam

  Saringan Numerasi:

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor danmengenal angka

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai

  nombor

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal matawang Malaysia

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  14/18

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakanwaktu

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikanoperasi asas

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikanoperasi asas melibatkan mata wang

  Malaysia

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukurpanjang objek, jisim objek dan isipadu.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  15/18

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayatbiasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian terhad kepada nomborbulat

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan

  pengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian melibatkan mata wang,masa dan ukuran panjang.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  16/18

  Rasional program LINUS ini

  adalah:

  Program pemulihan untuk muridTahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh

  guru pemulihan khas di sekolahmasing-masing.

  Program Pemulihan Asas KemahiranMembaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) untuk murid Tahap II.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  17/18

  Pendekatan bersepadu ini perlu

  dilaksanakan bagi mengatasi masalahliterasi dan numerasi seawal Tahun1. Perkara ini perlu diberi perhatian

  yang serius kerana murid yang belummenguasai kemahiran asas 3Mmerupakan kumpulan yang berisiko

  keciciran dan sukar memenuhikeperluan melanjutkan pelajaran dankerjaya.

 • 7/29/2019 Program Linus- Literasi dan Numerasi

  18/18

  Matlamat Program LINUS iniadalah untuk memastikan semuamurid Tahap 1 sekolah rendah

  berkeupayaan untuk menguasaiasas literasi dan numerasimenjelang 2012 kecuali murid

  berkeperluan khas.