literasi dan numerasi (linus) dpli 2014

Download Literasi Dan Numerasi (Linus) Dpli 2014

Post on 21-May-2017

272 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAJUK 1 KONSEP LITERASI DAN NUMERASI

TAJUK 1: KONSEP LITERASI DAN NUMERASI1.1 Pengertian Literasi1.1.1 Definisi Umum

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) literasi bermaksud kebolehan membaca dan menulis. Literasi yang juga disebut sebagai celik huruf atau kenal huruf turut menjelaskan tentang keupayaan membaca dan menulis atau keupayaan menggunakan bahasa untuk membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.

Chambers English Dictionary (2003) memberi definisi asas literasi sebagai ...berpelajaran; berupaya menulis dan membaca.Mahzan Arshad (2008) mendefinisikan kemahiran literasi sebagai keupayaan seseorang itu membaca dan menulis.Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) telah mentakrifkan literasi ialah keupayaan mengenal pasti, memahami, mentafsir, mencipta, menyampaikan, mengira dan menggunakan bahan cetak dan bertulis yang berkenaan dengan pelbagai konteks. Seseorang mempunyai keupayaan literasi ialah seseorang yang dapat membaca dan menulis satu pernyataan yang pendek dan mudah dalam kehidupan sehariannya.

Menurut Brozo & Simpson (1999) aktiviti literasi dalam suatu bahasa ialah satu proses membina makna. Makna dibina menerusi interaksi yang wujud antara individu serta konteks persekitarannya.Secara umumnya, dapat disimpulkan bahawa literasi bermaksud keupayaan seseorang untuk menguasai kemahiran asas mambaca dan menulis. Seterusnya, kemahiran yang diperoleh ini berupaya dimanafaatkan dalam kehidupan seharian. Justeru, usaha-usaha untuk melonjakkan penguasaan kemahiran asas ini perlu dipergiatkan bagi memastikan program literasi dapat memberi impak positif kepada masyarakat.

1.1.2 Definisi dalam konteks Program LINUSDefinisi Literasi dalam konteks LINUS ialah keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Kemahiran literasi terdiri daripada kemahiran membaca dan menulis.

Kemahiran membaca dan menulis yang perlu dicapai menerusi 12 konstruk yang telah ditetapkan.Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan vokal dan konsonan

Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup

Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup ng

Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding

Konstruk 9 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung

Konstruk 10 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran

Konstruk 11 :Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Konstruk 12 :Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan

TAJUK 2: PERKEMBANGAN PROGRAM BERKAITAN DENGANLITERASI DAN NUMERASI DI MALAYSIAHasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca/mempelajari bab ini, diharap anda dapat:

i. Menjelaskan perkembangan program berkaitan dengan literasi dan numerasi

ii. Menjelaskan program literasi dan numerasi sebelum KBSR

iii. Menjelaskan program literasi dan numerasi dalam KBSR

iv. Menjelaskan program KIA2M, PROBIM, PROTIM dan LINUS

2.1 Aspek Literasi dan Numerasi dalam Kurikulum Sebelum KBSR

2.1.1 Program PemulihanProgram pemulihan telah bermula di Malaysia sejak 1960-an lagi. Pemulihan ialah rancangan pembelajaran yang disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran, tanpa mengira golongan atau lapisan masyarakat.

Rancangan pembelajaran pemulihan ditumpukan khas kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Program ini hanya meliputi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Murid-murid yang ketinggalan, lemah atau belum menguasai kemahiran asas 3M akan menjalani program pemulihan dalam bilik darjahnya sendiri semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia dijalankan oleh guru Bahasa Malaysia.

Program pemulihan diperluaskan fungsi dan pelaksanaannya. Guru Bahasa Melayu yang berkebolehan diberikan latihan khusus tentang pendidikan pemulihan bagi membolehkan guru-guru ini mengendalikan program pemulihan. Atas komitmen guru-guru ini, program pemulihan telah memainkan peranan yang besar ke arah pertumbuhan dan perkembangan literasi dan numerasi peringkat awal kanak-kanak.

Soalan untuk dijawab atas talian:Senaraikan persamaan dan perbezaan program pemulihan dan pemulihan khas.

2.2 Penekanan 3M dalam KBSR

Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi.

Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira.

Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Kemahiran Bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku.

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti , memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran membaca

Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

Kemahiran Menulis

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas.

Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.

Kemahiran Mengira

Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran Matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi atau menangani perubahan dan cabaran masa depan. Seterusnya dapat merealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri, masyarakat dan negara.

2.3 Pendidikan Pemulihan dalam KBSR

Laporan Jawatankuasa Kabinet Perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979: (PERAKUAN 5)Adalah diperlukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah-langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran, bahan-bahan yang lebih kecil, peruntukan guru bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu.

Sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan KBSR pada tahun 1983.Kurikulum baharu ini merupakan satu usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan dengan memberi fokus kepada 3M dan murid-murid yang tidak dapat menguasainya akan dibantu melalui Program Pemulihan Khas.Mulai tahun 1980, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) melaksanakan perakuan yang berkenaan. KBSR mengetengahkan konsep 5P, iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian berterusan, pemulihan dan pengayaan. Hal ini jelas memperlihatkan pemulihan merupakan satu daripada unsur istimewa KBSR.

Mulai tahun 1986, KPM mengarahkan semua sekolah rendah di negeri yang mempunyai guru khas pemulihan agar melaksanakan program pemulihan di sekolah masing-masing. Pengajaran dan pembelajaran pada tahap 1 (tahun 1-3) akan membolehkan guru-guru mengenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah penguasaan 3M.Di dalam KBSR, terdapat beberapa jenis program pemulihan yang dijalankan sama ada di dalam kelas dan di kelas khas. Di antara program yang dijalankan di dalam kelas adalah seperti KIA2M, PROTIM selain daripada aktiviti pemulihan dalam kelas. Manakala program Pemulihan Khas pula dijalankan dikelas khas menggunakan withdrawal system.

Pendidikan Pemulihan

Pendidikan Pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis, dan mengira.

Konsep

Satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di Sekolah Rendah ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini.

Definisi

Tansley (1967) : ... satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-lan