modul murid jilid 2 linus numerasi tahun 1 (bm)

Upload: syazalina83

Post on 05-Apr-2018

302 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  1/109

  KKKEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIIIAAANNN PPPEEELLLAAAJJJAAARRRAAANNN MMMAAALLLAAAYYYSSSIIIAAA

  PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM LLLIIITTTEEERRRAAASSSIII DDDAAANNN NNNUUUMMMEEERRRAAASSSIII

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  2/109

  KA ND UNG A N M O DUL LINUS (N UM ERA SI)

  UNIT TAJUK

  M UKA SURAT

  C ATATANM O DUL M URID

  7 W A N G H IN G G A RM 1 0

  7.1Menge nal pasti ma ta wa ng Malaysia d alam

  b entuk syiling d an wa ng kertas.1 - 3

  7.2 Mew a kilkan nilai wa ng b agi RM dan 'sen'. 4 - 10

  7.3

  Menukarkan:

  a ) duit syiling sehingga RM1. 11 - 16

  b) wa ng kertas sehingga RM10.

  7.4

  Menamba h da n menolak:

  a ) duit syiling sehingga RM1. 17 - 26

  b) wa ng kertas sehingga RM10.

  7.5 Menyelesaikan ma salah ha rian yang muda hberkaitan wa ng.

  27 & 28

  8 PENG ENA LAN M ASA DA N WA KTU

  8.1Menyatakan bahag ian-bahagian dalam

  seha ri deng an be tul.29 & 30

  8.2Menyeb ut a ktiviti mengikut b aha gian-

  ba hagian hari.31 & 32

  8.3Mena ma kan hari da lam seminggu mengikut

  urutan.33 - 35

  8.4Mena ma kan bulan dalam setahun meng ikut

  urutan.

  36 - 39

  8.5Mengenal muka jam d an menyata kan waktu

  dalam jam p ada muka jam.40 - 42

  9 BEN TUK TIG A DIM EN SI (BEN TUK 3D )

  9.1Mengenal da n mena makan b entuk tiga

  dimensi.43 - 49

  9.2 Menya ta kan c iri-ciri ba gi bentuk tiga dime nsi. 51 - 70

  9.3 Mengkelaskan bentuk tiga d imensi. 71 - 73

  9.4 Mem bina mod el. 75 - 77

  10 BEN TUK DUA DIM EN SI (BEN TUK 2D )

  10.1Mengenal dan mena makan bentuk dua

  dimensi.78 - 87

  10.2 Menya ta kan c iri-ciri ba gi bentuk d ua dime nsi. 88 - 96

  10.3 Mengkelaskan bentuk d ua d imensi. 97 - 101

  10.4Mengha silkan rekaa n deng an b entuk dua

  dimensi.103 - 106

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  3/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  1

  UNIT 7.1

  A. Sua ikan.

  C o n t o h :5 se n

  50 se n

  2O se n

  I0 se n

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  4/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  2

  UNIT 7.1

  Sepuluhringgit

  B. Sua ikan.

  Lim a ring g it

  Sa tu ring g it

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  5/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  3

  UNIT 7.1

  C. Tuliskan nilai wang dalam perka taan.

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  6.

  7.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  6/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  4

  UN IT 7.2

  A. Sua ikan.

  C o n t o h :

  50 se n La pa n pu luh se n

  1. I0 se n Ena m pu luh se n

  2. 30 se n Tujuh p uluh se n

  3. 60 se n Dua pu luh se n

  4. 90 se n Lim a pu luh se n

  5. 70 se n Tig a p uluh se n

  6. 80 se n Se m b ila n p u luh se n

  7. 20 se n Se p uluh se n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  7/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  5

  UNIT 7.2

  B. Sua ikan.

  RM 3 La p a n ring g it

  1. RM 2 Se p uluh ring git

  2. RM I Tig a ring g it

  3. RM 4 Ena m ringg it

  4. RM 6 Sa tu ring g it

  5. RM 9 Dua ring g it

  6. RM I0 Se m b ila n ring g it

  7. RM 8 Em pa t ring g i t

  Contoh:

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  8/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  6

  UN IT 7.2

  C. Sua ikan.

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  20 sen

  50 sen

  60 sen

  RM0.10I0 sen

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  9/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  7

  UNIT 7.2

  D. Sua ikan.

  RMI

  RMI0

  RM2

  RM5

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  10/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  8

  UN IT 7.2

  E. Sua ikan.

  1.

  Se m bi la n pu luh se n

  2.

  Dua ring g i t

  3.

  Lim a p uluh se n

  4.

  Tiga ringgit

  Sa tu ring g it

  RM 2

  RM 3

  90 se n

  RM I

  50 se n

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  11/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  9

  UNIT 7.2

  F. Bula tkan jaw apan ya ng b etul.

  C o n t o h : 1.

  5 sen 50 sen 70 sen 7 sen

  2. 3.

  90 sen 60 sen 4 sen 40 sen

  4. 5.

  3 sen 30 sen 80 sen 8 sen

  lim a p u luh se n tujuh p uluh se n

  se m bi la n p u luh se n em p a t p u lu h sen

  Tiga p uluh se n La p a n p u luh se n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  12/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  10

  UN IT 7.2

  G. Warnakan jaw ap an yang betul.

  RMI0

  RMI

  C o n t o h :

  Se p uluh ring g it

  RM4

  RM5Lim a ring g it

  1.

  RM2

  RM3Tig a ring g it

  2.

  4.

  RM2

  RM3Dua ring g it

  3.

  RMI

  RM2Sa tu ring g it

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  13/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  11

  UNIT 7.3

  A. Pada nkan denga n nilai wang yang sama .

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  14/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  12

  UN IT 7.3

  B. Pada nkan denga n nilai wang yang sama .

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  15/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  13

  UNIT 7.3

  C. Tand aka n () ba gi nilai wang yang sam a .

  1.

  2.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  16/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  14

  UN IT 7.3

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  17/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  15

  UNIT 7.3

  D. Tekap wang syiling ya ng mem beri nilai yang sama.

  C o n t o h :

  50 se n

  1.

  60 se n

  2.

  30 se n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  18/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  16

  UN IT 7.3

  3.

  40 se n

  4.

  80 se n

  5.

  70 se n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  19/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  17

  UNIT 7.4

  A. Isikan tem pat kosong.

  Co n to h :

  20 se n + I0 se n = 30 se n

  1.

  50 se n + I0 se n = ____________

  2.

  20 se n + 5 se n = _____________

  3.

  20 se n + 20 se n = _____________

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  20/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  18

  UN IT 7.4

  B. Isikan tem pat kosong.

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  90 sen+ =

  20 sen+ =

  40 sen + =

  30 sen 30 sen 60 sen+ =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  21/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  19

  UNIT 7.4

  C. Isikan tem pat kosong .

  c o n t o h :

  60 sen I0 sen = 50 sen

  1.

  40 sen I0 sen =__________

  2.

  60 sen 20 sen = ____________

  3

  90 sen 20 sen = ____________

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  22/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  20

  UN IT 7.4

  D. Isikan tem pat kosong.

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  40 sen 20 sen 20 sen=

  30 sen 20 sen=

  20 sen 70 sen=

  90 sen 50 sen=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  23/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  21

  UNIT 7.4

  E. Isikan tempat kosong .

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  RMIRM5 + =

  RM5RM5 + RMI0=

  RM6RMI + =

  RM2+ RM3=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  24/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  22

  UN IT 7.4

  4.

  5.

  6.

  7.

  RM2+ RM7=

  RM2 + RM4=

  RMI + RM2=

  + RMI0=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  25/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  23

  UNIT 7.4

  F. Isikan tempat kosong .

  C o n t o h :

  RM3 RMI =

  1.

  RM7 RMI =

  2.

  RM4 RM3 =

  3.

  RM8 RM3 =

  RM2

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  26/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  24

  UN IT 7.4

  G. Isikan tem pat kosong .

  C o n t o h :

  2.

  3.

  4.

  RM5RMI0 RM5=

  RM8 RM6=

  RM2 RM4=

  RM3=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  27/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  25

  UNIT 7.4

  H. Tuliskan a ya t ma tem a tik da n kirakan jumlahnya.

  20 sen 25 sen

  C o n t o h :

  20 se n + 25 se n = 45 se n

  1.

  25 sen 30 sen

  2.

  20 sen 50 sen

  3.

  30 sen 20 sen

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  28/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  26

  UN IT 7.4

  4.

  RM3 RMI

  5.

  RM2 RMI

  6.

  RM4 RM3

  7.

  RM2 RM4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  29/109

  UNIT 7 : W A N G H IN G G A RM 10

  27

  UNIT 7.5

  A. Selesa ikan.C o n t o h :

  Mei Lin ada dua biji epal.

  Sebiji epa l be rha rga 50 sen.

  Berapakah ha rga d ua b iji ep a l?

  50 se n + 50 se n = RM I

  Nani ada wa ng RM5.

  Dia m embeli 2 ba tang p en.

  Dia mem bayarnya sebanyak RM4.

  Berap a ba ki wang yang a d a di tanga n Nani?

  Dewi ingin membeli tiga b iji kek.

  Sebiji kek berha rga RM2.

  Berapa jumlah wa ng yang p erlu Dew i ba yar?

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  30/109

  UNIT 7 : W AN G H IN G G A RM 10

  28

  UNIT 7.5

  B. Isikan tem pat kosong .

  Ju m lah

  w a n g

  y a n g a d a

  Saya

  m e m b e l iH a rg a n y a Ba k i w a n g sa y a

  RM 3 RM 3 RM I = RM 2

  RM 5

  RM 8

  RM I0

  RM I

  RM 2

  RM 3

  RM 4

  RM I

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  31/109

  UNIT 8: PEN G EN A LA N M A SA DA N WA KTU

  29

  UNIT 8.1

  1.

  2.

  3. 4.

  5.

  A. Isikan tem pat kosong .

  p g

  t g h h i

  p t g m l m

  t n a m l a

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  32/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  30

  UNIT 8.1

  B. Tuliskan w aktu-w aktu ha ri yang berikut meng ikut urutan ya ngbetul.

  C o n t o h :

  t e n g a h

  har i

  t e n g a h

  m a l a m

  pag i

  p e t a n g

  m a l a m

  p a g i

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  33/109

  UNIT 8: PEN G EN A LA N M A SA DA N WA KTU

  31

  UNIT 8.2

  A. Susunkan aktiviti be rikut me ng ikut urutan w aktu ya ng betul.C o n t o h :

  P a g i

  Petang

  Te ng a h ha ri

  I

  Te n g a h m a la m

  M a l a m

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  34/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  32

  UNIT 8.2

  B. Susunkan aktiviti be rikut me ng ikut urutan w aktu ya ng betul.C o n t o h :

  I

  Sela ma t

  pagi,cikgu.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  35/109

  UNIT 8: PEN G EN ALA N M A SA DA N WA KTU

  33

  UNIT 8.3

  A. Susunkan huruf-huruf menjad i na ma ha ri.

  Co n to h :

  Isninn n i s I

  a S a l s e

  u b R a

  s m i K h a

  t a a J u m

  S u t b a

  d a h A A h a d

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  36/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  34

  UNIT 8.3

  B. Tuliskan na ma hari yang berikut mengikut uruta n

  yang betul.

  Co n to h :

  Ahad

  Sabtu

  J u m a a t

  Isnin

  R abu

  Se la sa

  A h a d

  Khamis

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  37/109

  UNIT 8: PEN G EN ALA N M A SA DA N WA KTU

  35

  UNIT 8.3

  Selasa Ahad

  C. Warnakan jaw ap an yang betul.

  C o n t o h :

  Hari ini hari Rabu.

  Sem alam hari

  1. Hari ini hari Ahad .Esok ha ri

  2. Seb elum ha ri Juma a t ialah ha ri

  3. Dua ha ri se lepas ha ri Isnin ialah hari

  4. Tiga ha ri selep as ha ri Rabu ad alah ha ri .

  5. Dua ha ri seb elum ha ri Ahad ia lah ha ri

  Rabu Khamis

  Selasa Rabu

  Sab tu Ahad

  Juma a t Sab tu

  SelasaIsnin

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  38/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  36

  UNIT 8.4

  Januar i

  A. Susunkan huruf-huruf menjad i na ma bulan.

  C o n t o h :

  u i n a a r J

  F u b r e r i a

  M c a

  l i r p A

  e i M

  J n u

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  39/109

  UNIT 8: PEN G EN ALA N M A SA DA N WA KTU

  37

  UNIT 8.4

  J u l i a

  s O g o

  S t e p m e b e r

  k o t O r b e

  N o r v e b m e

  D e b s i r e m

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  40/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  38

  UNIT 8.4

  B. Tuliskan na ma b ulan da lam seta hun meng ikut urutan ya ngbetul.

  Januar i

  M e i

  S e p t e m b e r

  D i s e m b e r

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  41/109

  UNIT 8: PEN G EN ALA N M A SA DA N WA KTU

  39

  UNIT 8.4

  C. Warnakan jaw ap an yang betul.

  C o n t o h :

  Seb elum bulan Feb ruari ia lah b ulan

  1. Selep as bulan Og os ialah b ulan

  2. Bulan ini bulan Julai.Bulan d ep an b ulan

  3. Dua b ulan selep as bulan Januari ialah b ulan

  4. Tiga bulan selepa s bulan Ma c ialah bulan .

  5. Dua b ulan seb elum b ulan April ia lah

  Januari Mac

  Mac April

  JunOgos

  Jun Mei

  Januari Februari

  Sep temb erOktober

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  42/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  40

  UNIT 8.5

  A. Lengkapkan.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  43/109

  UNIT 8: PEN G EN ALA N M A SA DA N WA KTU

  41

  UNIT 8.5

  B. Tuliskan w aktu meng ikut jarum jam yang d itunjukkan.

  3.

  1. 4.

  2. 5.

  Co n to h :

  Puku l I I

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  44/109

  UNIT 8: PEN G ENA LA N M ASA DA N WA KTU

  42

  UNIT 8.5

  C. Lukiskan ja rum jam dan jarum minit b erda sa rkan w aktu yangdiberi.

  Puku l 8Puku l 2

  Pukul 5 Puk ul I2

  Puku l 6Puku l I0

  1. 4.

  2. 5.

  3. 6.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  45/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  43

  UN IT 9. 1

  A. Isikan temp a t kosong de nga n jaw ap a n yang be tul.

  1. 4.

  2. 5.

  3. 6.

  Pira m id

  Sfe ra Silinder

  Kuboid

  Kubus

  Ko n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  46/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM ENSI

  44

  UN IT 9.1

  B. Susunkan huruf-huruf menjad i nam a bentuk tiga d imensi.

  1.K b i d u o

  u o i

  2.K b u s u

  u u

  3. f e r a S

  e a

  4.

  S l i i d n e r

  i i e

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  47/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  45

  UN IT 9. 1

  5.

  i P i a r m d

  i a i

  6.

  K n o

  o

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  48/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM ENSI

  46

  UN IT 9.1

  C. Padankan.

  Co n t o h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  49/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  47

  UN IT 9. 1

  D. Suaikan.

  Co n t o h :

  k u b u s

  kuboid

  p ira m id

  sfe ra

  Silinder

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  50/109

  48

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  51/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  49

  UNIT 9.1

  E. Gunting da n tam pal me ngikut kumpulan be ntuk tiga d imensi.

  (Tam pal d i dalam buku la tihan).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  52/109

  50

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  53/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  51

  UNIT 9.2(a )

  A. Guntingkan b entuk dan ob jek yang me mp unyai permukaanmelengkung. Kemud ian lekatkan d i ruang an ya ng

  d ised iakan (lampiran A).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  54/109

  52

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  55/109

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  56/109

  54

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  57/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  55

  UN IT 9.2( b )

  A. Guntingkan b entuk dan ob jek yang me mp unyai permukaanra ta. Kem udian lekatkan d i ruang an yang dised iakan

  (la mp iran B).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  58/109

  56

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  59/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  57

  UNIT 9.2(b)

  La m pira n B

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  60/109

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  61/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  59

  UNIT 9.2(c )

  A. Guntingkan b entuk dan ob jek yang memp unyai sisi.Kem ud ian lekatkan d i ruang an yang d ised ia kan

  (la mp iran C).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  62/109

  60

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  63/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  61

  UNIT 9.2(c )

  La m pira n C

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  64/109

  62

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  65/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  63

  UN IT 9.2( d )

  A. Guntingkan b entuk dan ob jek yang me mp unyai buc u.Kem ud ian lekatkan d i ruang an yang d ised iakan

  (la mp iran D).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  66/109

  64

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  67/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  65

  UN IT 9.2( d )

  La m pira n D

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  68/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  66

  UNIT 9.2(d)

  B. Padankan.

  P e r m u k a a n

  m e l e n g k u n g

  Pe rm u ka a n ra ta

  1.

  2.

  3.

  4.

  Co n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  69/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  67

  UN IT 9.2( d )

  C. Warnakan:.

  Warna m e r a h ba gi objek yang mem p unyai p e rm u k a a n ra ta .

  Warna biru b ag i objek yang m empunyai p e r m u k a a nm e l e n g k u n g .

  1.5.

  2. 6.

  3. 7.

  4. 8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  70/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  68

  UNIT 9.2(d)

  D. Tand aka n ( ) pa da ob jek yang mem punyai buc u dan sisi.

  1.5.

  2. 6.

  3. 7.

  4. 8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  71/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A D IM EN SI

  69

  UN IT 9.2( d )

  E. Tuliskan b ilangan b ag i set ia p c iri-c iri yang d iberikan d i

  bawah.

  1. 2.

  Buc u _____________________ Buc u ______________________

  Sisi _______________________ Sisi _________________________

  Permuka an rata _________ Permuka an rata ___________

  Permukaa n me leng kung___ Permukaa n melengkung____

  3. 4.

  Buc u _____________________ Buc u _____________________

  Sisi ____________________ Sisi ________________________

  Permuka an rata _________ Permuka an rata ___________

  0

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  72/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  70

  UNIT 9.2(d)

  5. 6.

  Buc u _____________________ Buc u _____________________

  Sisi _______________________ Sisi ________________________

  Permuka an rata _________ Permuka an rata ___________

  Permukaa n meleng kung ____

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  73/109

  UN IT 9 : BEN TUK TIG A D IM EN SI (BEN TUK 3D )

  71

  UNIT 9.3

  A. Warnakan be ntuk yang sep ad an dengan ob jek.Co n t o h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  74/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  72

  UNIT 9.3

  B. Warnakan bentuk me ngikut c iri yang d inya takan .

  1. Bentuk yang me mpunyai p e rm u k a a n ra ta sahaja.

  2. Bentuk yang mem punya i b u c u .

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  75/109

  UN IT 9 : BEN TUK TIG A D IM EN SI (BEN TUK 3D )

  73

  UNIT 9.3

  3. Bentuk yang me mpunyai sisi.

  4. Bentuk yang me mpunyai p e rm u k a a n m e le n g k u n g .

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  76/109

  74

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  77/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  75

  UNIT 9.4

  A. Gunting dan susunkan b entuk-bentuk berikut supaya

  menjad i satu m od el. Kem udian, lekatkan m od el itu di

  ruangan yang d ised iakan (lamp ira n E).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  78/109

  76

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  79/109

  UN IT 9: BEN TUK TIG A DIM EN SI

  77

  UNIT 9.4

  La m pira n E

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  80/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  78

  UN IT 10 .1

  A. Sa mbungkan titik-titik dan wa rnakan.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  81/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  79

  UN IT 10 .1

  B. Padankan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  82/109

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  83/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  81

  UN IT 10 .1

  D. Sua ikan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Segitiga

  S e g i e m p a t

  s a m a

  S e g i e m p a tt e p a t

  Bulatan

  Binta ng

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  84/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  82

  UN IT 10 .1

  E. Bula tkan jaw apan yang b etul.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Bula ta n

  Segitiga

  Se g ie m p a t sa m a

  Se g ie m p a t te p a t

  Binta ng

  Bula ta n

  Segitiga

  Se g ie m p a t te p a t

  Bula ta n

  Segitiga

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  85/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  83

  UN IT 10 .1

  F. Tand akan ( ) pad a jawap an yang betul.

  Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  Binta ng

  Se g ie m p a t sa m a

  Segitiga

  Binta ng

  Bula ta n

  Se g ie m p a t te p a t

  Bula ta n

  Segitiga

  Se g ie m p a t sa m a

  Se g ie m p a t te p a t

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  86/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  84

  UN IT 10 .1

  G. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  Bulatan

  Binta n

  Se iti a

  Se g ie m p a t te p a t

  Binta ng

  Bulatan

  Se g ie m p a t te p a t

  Se g ie m p a t sa m a

  Segitiga

  Se g ie m p a t sa m a

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  87/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  85

  UN IT 10 .1

  H. Isikan tem pat kosong.

  1.

  B l a a

  2.

  S g e m a t

  s m

  3.

  S g i g a

  4.

  S e e p a

  e a t

  5. B i t n

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  88/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  86

  UN IT 10 .1

  I. Tuliskan na ma b entuk-bentuk be rikut.

  Segit iga Bulatan S e g i e m p a tt e p a t Binta ng S e g i e m p a ts a m a

  4.

  5.

  1.

  3.

  2.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  89/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  87

  UN IT 10 .1

  J. Lukis dan warna kan bentuk.

  Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  S e g i e m p a t

  t e p a t

  Segitiga

  Bulatan

  S e g i e m p a t

  s a m a

  Binta ng

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  90/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  88

  UN IT 10 .2

  A. Sua ikan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Penjuru

  Sisi

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  91/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  89

  UN IT 10 .2

  B. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Pe nju ru Sisi

  Sisi Pe nju ru

  Sisi Pe nju ru

  Sisi Pe nju ru Sisi Pe nju ru

  Pe nju ru SisiSisi Pe n juru

  Pe njuru Sisi

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  92/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  90

  UN IT 10 .2

  C. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Pe njuru Sisi

  Pe nju ru Sisi Sisi Pe n juru

  Pe nju ru Sisi Sisi Pe nju ru

  Sisi Pe nju ru

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  93/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  91

  UN IT 10 .2

  D. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Pe n uru Sisi

  Pe njuru SisiSisi Pe nju ru

  Penjuru Sisi Pe nju ru Sisi

  Pe nju ru Sisi

  Sisi Pe nju ru

  Penjuru Sisi

  Sisi Pe nju ru

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  94/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  92

  UN IT 10 .2

  E. Isikan tempat kosong .

  Co n to h :

  1.

  Penjuru

  Sisi

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  95/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  93

  UN IT 10 .2

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  96/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  94

  UN IT 10 .2

  F. Isikan tempat kosong .

  Co n to h :

  Ini ia lahIa ada sisi lurus.

  Ia ad a p enjuru.

  1. Ini ialahIa ada sisi lurus.

  Ia ad a penjuru.

  2. Ini ialah

  Ia ada sisi lurus.

  Ia ad a penjuru..

  3. Ini ialah

  Ia ada sisi meleng kung.

  Ia penjuru.

  4

  seg iem pat sama

  4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  97/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  95

  UN IT 10 .2

  G. Padankan bentuk-bentuk b erikut meng ikut b ilang an sisi yang

  dinyatakan.

  Sa ya a d a 3 sisi.1.

  Sa ya a d a 10 sisi.2.

  Sa ya a d a 4 sisi.3.

  Sa ya a da 4 sisi ya ng

  sa m a p a nja ng .

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  98/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  96

  UN IT 10 .2

  H. Isikan tem pat kosong.

  5. Saya ada ___ penjuru dan ____ sisi .

  N a m a sa y a ia la h _________________.

  4. Sa y a tid a k m e m p u n y a i p e n ju ru .

  N a m a sa y a ia la h _________________.

  3. Saya ada ___ penjuru dan ____ sisi .

  N a m a sa y a ia la h _________________.

  2. Saya ada ___ penjuru dan ____ sisi .

  N a m a sa y a ia la h _________________.

  1. Saya ada ___ penjuru dan ____ sisi .

  N a m a sa y a ia la h _______________.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  99/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  97

  UN IT 10 .3

  A. Bula tkan ob jek yang sam a be ntuknya.

  1.

  2.

  3.

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  100/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  98

  UN IT 10 .3

  B. Ca ri bentuk-bentuk dua d ime nsi p ad a ga mb ar d i ba wah.

  Tuliskan nam a dan bilang annya d alam jadua l yang

  disediakan.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  101/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  99

  UN IT 10 .3

  Ben tu k Nam a B i l an g an

  Contoh:

  Bulatan 2

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  102/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI

  100

  UN IT 10 .3

  C. Warnakan jaw ap an yang betul.

  1. Warnakan b u la tan .

  2. Warnakan s e g i e m p a ts a m a .

  3. Warnakan s e g i e m p a tt e p a t.

  4. Warnakan bin tang .

  5. Warnakan segitiga .

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  103/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  101

  UN IT 10 .3

  D. Warnakan.

  Se gitiga h ita m Binta ng j ing ga

  Se g ie m p a t te p a t h ija u

  Bula ta n b iru

  Se g ie m p a t sa m a m e ra h

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  104/109

  102

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  105/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA D IM EN SI

  103

  UN IT 10 .4

  A. Warnakan b entuk-bentuk ini. Gunting d an leka tka n b entuk-be ntuk ini pada ga mbar di seb elah (lam p iran F).

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  106/109

  104

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  107/109

  UN IT 1 0: BEN TUK D UA D IM EN SI

  105

  UN IT 10 .4

  La m pira n F

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  108/109

  UN IT 10 : BEN TUK DUA DIM EN SI ( BEN TUK 2D )

  106

  UN IT 10 .4

  B. Lukiskan bentuk-bentuk berikut supa ya menjad i sa tu reka an.

  Rua nga n m e lukis:

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 2 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  109/109

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/http://syazalina83.blogspot.com/