modul murid jilid 1 linus numerasi tahun 1 (bm)

Upload: syazalina83

Post on 05-Apr-2018

311 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  1/150

  KKKEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIIIAAANNN PPPEEELLLAAAJJJAAARRRAAANNN MMMAAALLLAAAYYYSSSIIIAAA

  PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM LLLIIITTTEEERRRAAASSSIII DDDAAANNN NNNUUUMMMEEERRRAAASSSIII

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  2/150

  KAN DUNG A N M O DUL N UM ERA SI (JILID 1)

  UNIT TAJUK

  MUKA

  SURATC ATATAN

  M O D U L

  M URID

  1 NO M BO R BULAT HING G A 10

  1.1 Menyeb ut nom bo r, 1 hingg a 9. 1 & 2

  1.2 Meng ena l pa sti angka , 1 hingga 9. 3 & 4

  1.3 Mem bilang objek dala m kumpulan, 1 hingga 9. 5 13

  1.4 Menulis an gka , 1 hingga 9. 14 - 23

  1.5Memba c a nombor da lam pe rkataan, 'satu' hingga

  'sembilan'.24 - 29

  1.6

  Menulis nom bor da lam p erkata an, 'satu' hingga

  'sembilan'. 30 & 31

  1.7

  Menyusun nomb or, 1 hingga 9:

  a ) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib men aik. 32 - 42

  b) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib menurun.

  1.8

  Menyeb ut nomb or 0 da n 10.

  43 - 52

  Meng enal pa sti angka '0' dan '10' da la m

  membilang.

  Memb ilang o bjek da lam kumpulan hingg a 10.

  Menulis angka '0' dan '10'.

  Memba ca nombor d alam perkataa n, 'sifar' hingga

  'sepuluh'.

  Menulis nom bor dalam p erkata an, 'sifa r' hingg a

  'sepuluh'.

  1.9

  Menyusun no mb or, 0 hingga 10:

  53 - 59

  a) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib men aik.

  b ) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib menurun.

  c )memb ilang daripa da seba rang nomborsecara tertib menaik.

  d )memb ilang daripa da seba rang nombor

  secara tertib menurun.

  1.10Memba ndingkan dua nomb or da n menyata kan

  yang mana lebih atau kurang.60 - 65

  1.11Menentu kan leb ih satu a tau kurang satu da ripa da

  suatu nomb or.66 - 67

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  3/150

  2 NO M BO R BULAT HING G A 20

  2.1

  Menyeb ut nom bo r, 11 hingga 20.

  Meng ena l pa sti angka , 11 hingga 20. 68 & 69

  Menulis an gka, 11 hingga 20.

  2.2 Mem bilang objek dala m kumpulan, 11 hingga 20. 70 & 71

  2.3

  Memba c a nombor d alam p erkataan, 'seb elas'

  hingg a 'dua puluh'.72 - 74

  Menulis nom bor dalam p erkata an, 'seb elas' hingga

  'dua puluh'.

  2.4 Menya ta kan nilai setiap digit da lam suat u nom bor. 75

  2.5

  Menyusun no mb or, 11 hingga 20:

  76 & 77

  a) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib men aik.

  b ) memb ilang sa tu-sa tu sec ara tertib menurun.

  c )memb ilang daripa da seba rang nombor

  secara tertib menaik.

  d )memb ilang daripa da seba rang nombor

  secara tertib menurun.

  3 TAM BAH DALAM LING KUNG AN 10

  3.1 Mene ntukan lebih satu d aripa da sua tu nomb or. 78 - 80

  3.2 Menyata kan jumlah ba gi d ua nomb or. 81 & 82

  3.3 Menulis ayat ma tem atik ba gi op erasi ta mb ah . 83 - 87

  3.4Menyatakan pa sanga n nombor yang

  meng hasilkan jumla h yan g sa ma .88 - 93

  3.5 Menyata kan sec a ra spo ntan jumlah dua nom bo r. 94 & 95

  3.6 Menyelesaikan ma salah harian yang mud ah . 96 & 97

  4 TAM BAH DALAM LING KUNG AN 18

  4.1 Mene ntukan lebih satu d aripa da sua tu nomb or. 98

  4.2 Menya ta kan jumlah ba gi d ua nom bor. 99 - 102

  4.3 Menulis ayat ma tem atik ba gi op erasi ta mb ah . 103 - 105

  4.4 Menya ta kan sec a ra spo nta n fakta asas ta mb ah. 106 - 108

  4.5 Menyelesaikan ma salah harian yang mud ah . 109 & 110

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  4/150

  5 TO LAK DALAM LING KUNG AN 10

  5.1 Mene ntukan kurang satu daripad a suatu nomb or. 111 - 114

  5.2 Menulis ayat ma tem atik ba gi op erasi to lak . 115 - 120

  5.3 Menyelesaikan ma salah harian yang mud ah . 121 & 122

  6 TO LAK DALAM LING KUNG AN 18

  6.1 Mene ntukan kurang satu daripad a suatu nombor. 123 - 127

  6.2 Menc ari beza a nta ra d ua nom bo r. 128 - 132

  6.3 Menulis ayat ma tem atik ba gi op erasi to lak. 133 - 137

  6.4 Menya ta kan sec a ra spo nta n fakta asas tolak. 138 & 139

  6.5Menyatakan p asanga n nombo r yang mungkin,

  di mana apa bila d itolak mem beri ba ki yang sam a.140 - 143

  6.6Menyatakan seca ra spontan beza antara d ua

  nombor.144

  6.7 Menyelesaikan ma salah harian yang mud ah . 145

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  5/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  1

  UN IT 1.1

  A. Sebutkan.

  I 2 3 4 5 6 7 8 9

  9 8 7 6 5 4 3 2 I

  7 5 I 4 3 9 2 6 8

  3 5 6

  2 9 8

  Aktiviti ini perlu dilakukan d i ha dapan guru.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  6/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  2

  UN IT 1.1

  B. Sebutkan.Aktiviti ini perlu dilakukan di hadap an kawan.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  7/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  3

  UN IT 1.2

  A. Warnakan.

  I b i ru 2 m e ra h ja m b u 3 jin g g a

  4 u n g u 5 h ita m 6 h ija u

  7 m e ra h 8 k u n in g 9 c o k la t

  Co n to h :

  83 4I 6

  3 276

  I 25 7

  83 4 99

  8 I5 69

  8 327 9

  3 6 54

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  8/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  4

  UN IT 1.2

  B. Sua ikan.Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  9/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  5

  UN IT 1.3

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  A. Sua ikan.

  2.

  3.

  4.

  1.

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  10/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  6

  UNIT 1.3

  I

  2

  34

  5

  6

  7

  8

  9

  B. Sua ikan.

  3.

  4.

  1.

  2.

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  11/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  7

  UN IT 1.3

  5

  I

  2

  7

  9

  C. Sua ikan.

  1.

  2 .

  3 .

  4 .

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  12/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  8

  UNIT 1.3

  D. Sua ikan.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  13/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  9

  UN IT 1.3

  E. Sua ikan.

  C o n t o h :

  8.

  7.

  8

  3

  5

  6

  7

  I

  9

  2

  4

  4.

  1.

  2.

  3.

  5.

  6.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  14/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  10

  UNIT 1.3

  F. Sua ikan.

  5

  Co n to h :

  9

  4

  8

  3

  7 2 6 I

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  15/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  11

  UN IT 1.3

  G. Lukiskan.

  C o n t o h :

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  1.

  3

  6 5

  4 2

  9 8

  7 I

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  16/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  12

  UNIT 1.3

  H. Bilang da n w arna ob jek me ngikut nom bor yang d ibe ri.

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  17/150

  UN IT 1 : NOM BOR BULAT HINGGA 10

  13

  UNIT 1.3

  I. Lukis ob jek meng ikut nom bor yang d iberi.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  I

  6

  2

  5

  4

  7

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  18/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  14

  UNIT 1.4

  A. Tuliskan angka.

  I I

  2 2

  3 3

  4 4

  5 5

  6 6

  7 7

  8 8

  9 9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  19/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  15

  UN IT 1.4

  I 2 3 4 5

  6 7 8 9

  B. Isikan tem pat kosong .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  C o n t o h :

  3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  20/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  16

  UNIT 1.4

  6 7 8 9

  I 2 3 4 5

  C. Isikan tem pat kosong .

  5

  2.

  3.

  5.

  Co n to h :

  1. 4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  21/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  17

  UN IT 1.4

  D. Tuliskan a ngka m eng ikut bilangan ob jek.Contoh:

  1.

  2.

  3.

  1.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  22/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  18

  UNIT 1.4

  E. Tuliskan angka mengikut b ilangan ob jek.

  C o n t o h :

  4

  2. 3.

  4. 5.

  1.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  23/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  19

  UN IT 1.4

  F. Tuliskan angka mengikut b ilangan b intik.

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  24/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  20

  UNIT 1.4

  4.

  5.

  6.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  25/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  21

  UN IT 1.4

  7.

  8.

  9.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  26/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  22

  UNIT 1.4

  G. Sua ikan.

  C o n t o h

  I

  1 . 8

  2 .

  93 . 2

  4 . 7

  5 . 6

  6 . 4

  7 . 5

  8 . 3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  27/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  23

  UN IT 1.4

  H. Tuliskan angka mengikut b ilangan b intik.

  3

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  28/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  24

  UNIT 1.5

  A. Sua ikan.

  e n a m I

  sa tu 2

  e m p a t 3

  tiga 4

  sembi lan 5

  d ua 6

  lim a 7

  l a p a n 8

  tujuh 9

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  29/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  25

  UN IT 1.5

  6

  3

  5

  2

  7

  4

  I

  8

  9

  lim a

  ti a

  sembi lan

  e n a m

  la a n

  sa tu

  tu uh

  d ua

  e m a t

  B. Sua ikan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  C o n t o h :

  8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  30/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  26

  UNIT 1.5

  C. Sua ikan.

  C o n t o h :

  tiga

  e m p a t

  sa tu

  lim a

  d ua

  I

  2

  3

  4

  5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  31/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  27

  UN IT 1.5

  D. Sua ikan.

  5

  6

  7

  8

  9

  l a p a n

  lim a

  e n a m

  sembi lan

  tujuh

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  32/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  28

  UNIT 1.5

  E. Warnakan pa sanga n yang betul.

  1.

  2.

  3.

  Co n to h :

  7 89

  satu lima lapan

  2 I6

  limatujuhdua

  7 34

  sembilanempattiga

  5 28

  enamsatulima

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  33/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  29

  UN IT 1.5

  F. Tuliskan angkanya .

  1. sa tu

  2. e m p a t

  3. tujuh

  4. d ua

  5. lim a

  6. l a p a n

  7. tiga

  8. e n a m

  9. sembi lan

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  34/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 10

  30

  UNIT 1.6

  7

  8

  I

  4

  9

  6

  2

  A. Lengkapkan.

  l

  t h

  t

  l a

  s t

  e a

  s m i a

  e

  d

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  5

  3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  35/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HIN G G A 10

  31

  UN IT 1.6

  B. Tuliskan a ngka dan perkataan meng ikut b ilang an ob jek.

  A n g k a P e r k a t a a n

  I satu

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  36/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  32

  UNIT 1.7(a )

  A. Lukiskan b intik dan tuliskan a ngka sec a ra tertib mena ik.

  1.

  2.

  5

  2

  I

  4

  3

  8

  7

  6

  9

  5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  37/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  33

  UNIT 1.7(a )

  B. Lukiskan b intik dan tuliskan a ngka sec a ra tertib menurun.

  1.

  2.

  5

  2

  I

  4

  3

  8

  7

  6

  9

  5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  38/150

  UNIT 1: N O M BO R BULA T HING G A 1 0

  34

  UNIT 1.7(b )

  A. Tuliskan a ngka sec a ra tertib mena ik.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  I

  3 4

  5 7

  2 4 6

  I 3

  3 5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  39/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  35

  UNIT 1.7(b )

  7 5

  B. Tuliskan a ngka sec a ra tertib menurun.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  74

  6 4 2

  6

  5 4

  9 7

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  40/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  36

  UNIT 1.7(b )

  C. Isi tempa t kosong d enga n ang ka yang b etul.

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  41/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  37

  UNIT 1.7(b )

  5.

  6.

  7.

  8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  42/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  38

  UNIT 1.7( b )

  D. Lengkapkan.1. Tulis I hingga 5.

  2. Tulis 5 hingga 9.

  3. Tulis 3 hingga 7.

  I 5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  43/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HIN G G A 10

  39

  UNIT 1.7(b )

  E. Tuliskan a ngka sec a ra tertib mena ik.

  1.

  2.

  3.

  4.

  6 9

  3 6

  3 4

  5 7

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  44/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  40

  UNIT 1.7( b )

  5.

  6.

  7.

  8.

  42

  3 6I

  652

  5 9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  45/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HIN G G A 10

  41

  UNIT 1.7(b )

  F. Tuliskan a ngka sec a ra tertib menurun.

  1.

  2.

  3.

  4.

  4 2

  8 6

  6 5

  9 6

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  46/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  42

  UNIT 1.7( b )

  1.

  2.

  3.

  4.

  6 4 28

  5 3 I7

  469 8

  34

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  47/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  43

  UNIT 1.8(a )

  A. Warnakan.C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  48/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  44

  UNIT 1.8( a )

  B. Sambungkan titik-titik meng ikut a rah a nak pa nahyang ditunjukkan.

  1

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  49/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  45

  UNIT 1.8(a )

  C. Suaikan ang ka d enga n b ilangan ob jek yang be tul.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  50/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  46

  UNIT 1.8( a )

  D. Warnakan a ngka.

  0 m e r a h

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  51/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  47

  UNIT 1.8(b )

  A. Suaikan ang ka d enga n b ilangan ob jek yang be tul.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  52/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  48

  UNIT 1.8( b )

  B. Bula tkan a ngka meng ikut bilang an ob jek.

  8 I0 9 4 7 5 4 2 0

  0 5 I0 6 I0 7 I0 8 9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  53/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  49

  UNIT 1.8(b )

  C. Warnakan a ngka.

  10 h i jauI0 h ija u

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  54/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  50

  UNIT 1.8( b )

  D. Warnakan a ngka m engikut bilang an ob jek.C o n t o h :

  1.

  2 .

  3 .9I0

  0 I

  8 I0

  I0 0

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  55/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  51

  UNIT 1.8(b )

  E. Warnakan.C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  56/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  52

  UNIT 1.8( b )

  F. Sambungkan titik-titik meng ikut a rah a nak pa nahyang ditunjukkan.

  11

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  57/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  53

  UNIT 1.9

  A. Tuliskan a ngka sec a ra tertib mena ik.

  C o n t o h : 0 I 2

  1.7

  2.4

  3.5

  4.I

  5.3

  6.0

  7. 2

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  58/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  54

  UNIT 1.9

  B. Tuliskan a ngka sec a ra tertib menurun.

  3 2 I

  1.6

  2. 7

  3.2

  4.

  I0

  5.7

  6.9

  7.5

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  59/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  55

  UNIT 1.9

  C. Tuliskan a ngka sec a ra tertib mena ik.

  3.

  3 5 7

  1.

  2.

  I0

  6

  3

  1

  3

  I

  6 8 I0

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  60/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  56

  UNIT 1.9

  D. Tuliskan a ngka sec a ra tertib menurun.

  6 4 2

  1.

  2.

  I0

  6

  2

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  61/150

 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  62/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  58

  UNIT 1.9

  3.

  0 2

  4.

  I0

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  63/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  59

  UNIT 1.9

  5.

  I0

  7

  6.

  6 4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  64/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  60

  UNIT 1.10

  A. Tand akan ( ) pad a kumpula n yang leb ih o b j e k n y a .

  C o n t o h :

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  65/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  61

  UN IT 1.1 0

  5.

  6.

  4.

  7.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  66/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  62

  UNIT 1.10

  B. Tand akan ( ) pada kump ulan yang k u ra n g o b je k n y a .

  C o n t o h :

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  67/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  63

  UN IT 1.1 0

  6.

  7.

  5.

  8.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  68/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  64

  UNIT 1.10

  C. Tuliskan perka taan leb ih a tau kurang di ruanga n yang

  disediakan.

  C o n t o h:

  6 _______le b ih______da ripad a 3

  2.

  4 ______________ daripada 7

  3.

  9 ______________ daripada 5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  69/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  65

  UN IT 1.1 0

  D. Tuliskan perkataan lebih atau kurang di ruangan yang

  disediakan.

  1. I _________________ da ripada 5.

  2. 6 _________________ da ripada 5.

  3. 3 _________________ da ripada 7.

  4. 2 _________________ daripada I.

  5. 4 _________________ da ripada 9.

  6. 8 __________________ da ripad a 3.

  7. 3 __________________ da ripad a 6.

  8. 7 ___________________ daripada 5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  70/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  66

  UNIT 1.11

  A B

  A. Ga riskan jawa pa n yang betul.

  1.

  A (leb ih I, kurang I) da rip ada B.

  B (leb ih I, kurang I) da ripa da A.

  2.

  S (leb ih I , kurang I) da ripa da T.

  T (leb ih I , kurang I) da ripada S.

  S T

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  71/150

  UNIT 1: NO M BO R BULA T HING G A 10

  67

  UN IT 1.1 1

  B. Ga riskan jaw ap an yang b etul.

  1. 2 (leb ih I , kurang I) da ripada 3.

  2. 5 (leb ih I , kura ng I) da ripa da 4.

  3. 8 (leb ih I , kurang I) da ripa da 9.

  4. 9 (leb ih I , kurang I) da ripa da I0.

  5. 7 (leb ih I , kurang I) da ripada 8.

  6. 4 (leb ih I , kurang I) da ripada 3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  72/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  68

  UNIT 2.1

  A. Denga r da n bula tkan nombo r yang betul.

  1. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  2. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  3. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  4. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  5. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  6. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

  Aktiviti ini p erlu dilakukan bersama d eng a n guru.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  73/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  69

  UN IT 2.1

  B. Tuliskan ang ka berikut.

  1. I I 6. I6

  2. I2 7. I7

  3. I3 8. I8

  4. I4 9. I9

  5. I5 10. 20

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  74/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  70

  UNIT 2.2

  A. Warnakan b ilanga n ob jek mengikut nom bor yang d iberi.

  1.

  I9

  2.

  I5

  3.

  I I

  4.

  I4

  5.

  I2

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  75/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  71

  UN IT 2.2

  6.

  I6

  7.

  20

  8.

  I8

  9.

  I3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  76/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  72

  UNIT 2.3

  A. Ca ri dan warnakan perkata an be rikut.

  l i m a b e l a s

  a q w r t y u l e

  p j k l p d i o b

  a h g f d u a x e

  n x c v b a n z l

  b f o u r b e i a

  e n a m b e l a s

  l i n e t l e k j

  a m t y o a t r k

  s n o r m s a s t

  t i g a b e l a s

  lim a b e la s s e b e l a s

  tig a b e la s

  e n a m b e la s

  la p a n b e la sd u a b e la s

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  77/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  73

  UN IT 2.3

  B. Leng kapkan mengikut angka yang d ib eri.

  1.

  2.

  3.

  4.

  I6 _ n a m _ e l _ _

  I3 _ i _ a b_ l_ s

  15

  L _ _ a b_ _ a_

  18

  _ a _ a _ _ e _ a_

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  78/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  74

  UNIT 2.3

  C. Leng kapkan mengikut b ilanga n ob jek yang d ibe ri.

  4.

  S _ _ e _ _ s

  _ m _ _ t _ _ l a _

  _ _ a p _ l _ _

  T _ j _ h b _ _ a s1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  79/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  75

  UN IT 2.4

  A. Isi tempa t kosong.

  I3 I3 = I puluh 3 sa

  1. = puluh sa

  2. = puluh sa

  3. = puluh sa

  4. = puluh sa

  5. = puluh sa

  6. = puluh sa

  7. = puluh sa

  8. = puluh sa

  9.= puluh sa

  C o n t o h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  80/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  76

  UNIT 2.5

  A. Tuliskan angka sec a ra tertib mena ik.

  1. I I I3 I4

  2. I5 I6 I9

  3. I3 I5 I6

  4. I6 I8 20

  5. I4 I7

  6. I2 I4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  81/150

  UNIT 2: NO M BO R BULA T HING G A 20

  77

  UN IT 2.5

  B. Tuliskan angka sec a ra tertib menurun.

  1. 20 I8 I7

  2. I5 I4 I2

  3. I7 I5 I3

  4. I8 I7 I4

  5. I6 I3

  6. I9 I7

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  82/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  78

  UNIT 3.1

  A. Isikan tem pat kosong .

  Leb ih I da ripada 4 ialah

  C o n t o h :

  Leb ih I da ripa da I ialah

  Leb ih I da ripa da 2 ia lah

  Leb ih I da ripa da 3 ia lah

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  83/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  79

  UN IT 3.1

  B. Isikan tem pat kosong .

  Leb ih I da rip ada 2 ia lah

  Leb ih I da rip ada 4 ia lah

  Leb ih I da ripada 6 ialah

  Leb ih I da ripada 3 ialah

  Leb ih I da ripada 5 ialah

  Leb ih I da ripad a 7 ialah

  Leb ih I da ripada 9 ialah

  Leb ih I da rip ada I ia lah

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  8.

  7.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  84/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  80

  UN IT 3.1

  C. Lengkapkan.

  2Co n to h :

  Lebih

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  85/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  81

  UN IT 3.2

  A. Bilang da n pa dankan denga n jumlah yang sama .

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  86/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  82

  UN IT 3.2

  B. Bilang dan tuliskan jumlahnya .

  6

  Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  87/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  83

  UN IT 3.3

  A. Lengkapkan aya t ma tema tik di ba wah.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  1.

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  88/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  84

  UN IT 3.3

  B. Lengkapkan a yat m atem atik di ba wa h.

  1.

  2.

  3.

  5.

  6.

  7.

  4.

  3 + =I 4 + =

  + = + =

  + = + =

  + = + =

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  89/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  85

  UN IT 3.3

  C. Tuliskan a ya t m a tema tik yang lengkap .

  Co n to h :

  1.

  2.

  3 + 4 = 7

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  90/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  86

  UN IT 3.3

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  91/150

  UNIT 3 : TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  87

  UN IT 3.3

  D. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Co n to h :

  4 + I = 5 6 7

  5 + I = 3 6 4

  3 + 4 = 7 8 6

  2 + 2 = 3 4 2

  7 + 3 = I0 8 9

  6 + 3 = 7 8 9

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  92/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  88

  UN IT 3.4

  A. Isikan temp at kosong denga n jaw ap an yang betul.

  Co n to h :

  1.

  2. 3.

  7 =

  7 +

  2 +

  3 +

  I +

  8 =

  2 +

  0 +

  3 +

  4 +

  I +

  9 =

  9 +

  2 +

  I +

  6 +

  5 +

  6 =

  2 4+

  I 5+

  3 3+

  0 6+

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  93/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  89

  UN IT 3.4

  4. 5.

  6. 7.

  5 =

  1+

  2+

  0+

  3+

  4 =

  I+

  3+

  2+

  0+

  I0 =

  5+

  2+

  4+

  I+

  3+

  8 =

  I+

  5+

  2+

  6+

  4+

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  94/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  90

  UN IT 3.4

  8. 9.

  10. 11.

  7 =

  2 +

  I +

  3+

  6+

  9 =

  2 +

  I +

  5+

  6+

  9+

  I0 =

  4 +

  2 +

  I+

  7+

  3+

  5 =

  2 +

  5 +

  4+

  3+

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  95/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  91

  UN IT 3.4

  B. Padankan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  I + 8 I + 4

  3 + 4 7 + 2

  7 + I 5 + I

  3 + 2 4 + 3

  4 + 2 4 + 4

  Co n to h :

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  96/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  92

  UN IT 3.4

  C. Padankan.

  1. Pada nkan d ua nombo r supa ya ha sil ta m b a h n ya 7 .

  2. Pada nkan d ua nombo r supa ya ha sil ta m b a h n ya 8 .

  4 0 2 I

  7 6 3 5

  2 I 3 4

  7 6 4 5

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  97/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  93

  UN IT 3.4

  D. Isikan tem pat kosong .

  I + =

  + 2 =4

  + 3=

  4 + =

  + 5 =

  + 6 =I0

  2 + =

  4 + =7

  + 6=

  + 0=

  8 + =

  + 7=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  98/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  94

  UNIT 3.5

  A. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Co n to h :

  4 + 3 = 5 6 7

  2 + I = 3 5 7

  4 + 2 = 7 8 6

  3 + 5 = 7 8 9

  5 + 5 = I0 8 9

  I + 6 = 7 8 9

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  99/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  95

  UNIT 3.5

  B. Lengkapkan.

  1. 2.

  3. 4.

  4 + = 6

  + + +

  + = I

  = = =

  5 + =

  + 3 = 7

  + + +

  I + =

  = = =

  + 4 =

  2 + = 7

  + + +

  + =

  = = =

  3 + = 9

  + = 4

  + + +

  + 3 =

  = = =

  3 + 5 =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  100/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 10

  96

  UNIT 3.6

  A. Selesaikan.

  1. Ada 2 ekor kambing. Kem udian, da tang 3 ekor kamb ing

  lag i. Berap a ekorkah jumlah kamb ing sem uanya ?

  + =

  2. Berapa kah jumlah 3 leb ih da ripad a 5?

  + =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  101/150

  UNIT 3: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 10

  97

  UN IT 3.6

  3. Tulis ayat ma tem a tik untuk menc ari jumlah 4 dan 2.

  4. Balqis ada 5 ba tang p ensel. Kirana p ula ad a 4 ba tang

  pensel. Berapa kah jumlah pensel yang ada ?

  5. Wafi mempunya i 7 b iji guli. Dia membeli 2 b iji guli lagi.

  Berapa kah jumlah guli yang d ia ada seka rang ?

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  102/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  98

  UNIT 4.1

  A. Warnakan jaw ap an yang betul.

  Co n to h :

  Leb ih I da ripad a ad a lah 9.

  1. Leb ih I da ripada a dalah I4.

  2. Leb ih I da ripada ada lah I6.

  3. Leb ih I da ripada ada lah I7.

  4. Leb ih I da ripada ada lah I5.

  5. Leb ih I da ripa da ada lah I8.

  6. Leb ih I da ripa da adalah I3.

  7. Leb ih I da ripa da ada lah I0.

  8. Leb ih I da ripa da ada lah I2.

  8 I0

  I2 I3

  I4 I5

  I6 I8

  I4 I6

  I6 I7

  I I I2

  9 I I

  I I

  I0

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  103/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  99

  UN IT 4 .2

  A. Bilang da n pa danka n deng an jumlah yang sam a .Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  104/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  100

  UN IT 4.2

  B. Bula tkan jaw apan yang betul.

  5

  I3

  6+

  6

  I3

  7+

  I4

  8

  I8

  8+

  I6

  8

  I2

  4+

  I I

  7

  I5

  5+

  I2

  9

  I7

  8+

  I5

  I I

  Co n to h :

  = =

  = =

  = =

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  105/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  101

  UN IT 4 .2

  C. Tuliskan ha sil ta mbahnya .

  7 + 4 =

  8 + 6 =

  7 + 8 =

  3 + 9 =

  6 + 7 =

  5 + 8 =

  1 .

  2 .

  3 .

  4 .

  5 .

  6 .

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  106/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  102

  UN IT 4.2

  D. Warnakan pa sang an nom bo r yang mem berikan jumlah

  berikut.

  1. 2.

  3. 4.

  I2 =

  4 + 7

  6 + 6

  7 + 5

  I6 =

  I3 =

  5 + 7

  4 + 9

  8 + 3

  I5 =

  6 + 9

  9 + 5

  7 + 8

  6 + 9

  7 + 8

  8 + 8

  8 + 6 7 + 6

  8 + 59 + 7

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  107/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  103

  UN IT 4 .3

  A. Lukis b ilang an ob jek yang betul dan tuliskan jumlahnya .

  Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4 6 I0+ =

  7 5+ =

  8 8+ =

  9 6+ =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  108/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  104

  UN IT 4.3

  B. Warnakan kotak meng ikut ayat ma tematik di ba wah dan

  tuliskan jumlahnya .

  Co n to h :

  1.

  2. 3.

  4. 5.

  + 5 =8

  7 I I+ =4 + 6 =6

  =+ 79

  + =8 8 + =6 9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  109/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  105

  UN IT 4 .3

  C. Isikan tem pat kosong .

  1.

  2.

  3.

  4.

  6 + =

  4+ =

  + =

  + =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  110/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  106

  UN IT 4.4

  A. Warnakan p asanga n nomb or yang menghasilkan jumlah

  yang sam a.

  8 + 9

  8 + I

  2 + 6

  9 + 3

  9 + 8

  8 + 8

  I + 7

  6 + 9

  7 + 6

  7 + 8

  4 + 4

  I + 3

  2 + 9

  5 + 2

  8 + 3

  7 + 7

  I + 4

  5 + 6

  I + 9

  8 + 6

  8 + 2

  5 + 7

  2 + 7

  9 + 7

  6 + 6

  I + 3

  8 + 9

  I + 6

  7 + 3

  5 + 5Co n to h :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  111/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  107

  UN IT 4 .4

  B. Isikan tem pat kosong.

  21. + I I=

  82.

  + I2=

  3.4+ I3=

  4.8+ I7=

  5.7+ I5=

  96.

  + I8=

  7.8+ I6=

  8.+ I4=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  112/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  108

  UN IT 4.4

  C. Tuliskan tiga pasangan nombor yang mem berikan hasil

  tamb ah yang sam a.

  6.

  I6

  4.

  I4

  5.

  I5

  3.

  I3

  1.

  I I

  2.

  I2

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  + =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  113/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUNG A N 18

  109

  UN IT 4 .5

  A. Selesaikan.

  1. Ali ada 9 b iji guli. Ahma d pula ada 3 b iji guli. Berap akahjum lah guli yang ada ?

  + =

  2. Anis a da 5 b uah b uku ce rita . Kaka knya p ula a da 7 buahbuku c erita. Berapakah jumlah buku c erita yang ad a?

  + =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  114/150

  UNIT 4: TA M BA H DA LA M LING KUN G A N 18

  110

  UN IT 4.5

  3. Tulis ayat ma tem a tik untuk menc ari jumlah 4 dan 7.

  4. Balqis ada 5 ba tang p ensel. Rama dhani pula ada 7

  ba tang pensel. Berapakah jumlah p ensel yang mereka

  ada?

  5. Ma zlan mempunya i 9 kep ing setem. Dia m em be li 7

  keping setem lagi. Berapakah jumlah setem ya ng d ia adasekarang?

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  115/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  111

  UN IT 5.1

  A. Pangkah sa tu objek da n wa rnakan jaw apan yang b etul.

  1.

  Kurang I da ripada 7 ia lah 6 5

  2

  Kurang I da ripada 4 ia lah 2 3

  3.

  Kurang I da ripada 5 ia lah 4 3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  116/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  112

  UNIT 5.1

  4.

  Kurang I da ripada 8 ia lah 7 6

  5.

  Kurang I da ripada 9 ia lah 7 8

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  117/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  113

  UN IT 5.1

  B. Tandakan () pad a kumpulan yang k u ra n g o b je k n y a .

  1.

  2.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  118/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  114

  UNIT 5.1

  C. Isikan tem pat kosong .

  1. Kurang sa tu da ripa da tiga ialah _________.

  2. Kurang sa tu d aripada lima ialah _________.

  3. Kurang sa tu d aripada dua ialah _________.

  4. Kurang sa tu d aripada tujuh iala h _________.

  5. Kurang sa tu da ripa d a sep uluh iala h _________.

  6. Kurang sa tu da ripa d a ena m ialah _________.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  119/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  115

  UNIT 5.2

  A. Isikan tem pat kosong .

  1.

  2.

  3.

  =6 I 5

  =I0

  =4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  120/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  116

  UNIT 5.2

  4.

  5.

  6.

  =

  =

  =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  121/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  117

  UNIT 5.2

  B. Pangka h bilanga ob jek mengikut soa lan dan tuliskanbakinya.

  C o n t o h :

  1.

  2.

  I0 6 4 =

  3 4 =

  4 =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  122/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  118

  UNIT 5.2

  3.

  4.

  7 =

  5 =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  123/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  119

  UNIT 5.2

  C. Tuliskan a ya t m a tema tik yang lengkap .

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  124/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  120

  UNIT 5.2

  D. Isikan tem pat kosong .1. Amb il tujuh da rip ad a sep uluh tingg a l tiga .

  2. Enam to lak lima sama d engan _____.

  3. Keluarkan ena m daripada sem bilan tingg a l _____.

  4. Emp a t d ikurangkan tiga sama deng an _____.

  5. Asingkan sa tu d a ripa da sep uluh tingg a l ______.

  I0 3 =7

  - = =

  - = =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  125/150

  UN IT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G A N 1 0

  121

  UNIT 5.3

  A. Selesa ikan.

  1. Cikgu Azri ad a 5 ba tang p ensel.

  Dia beri 3 ba tang pensel kepa d a Aina.

  Berapa bata ng p enselkah ya ng m asih ad a d i tangan

  c ikgu Azri?

  =

  2. Aiman ad a I0 b iji limau. Dia telah memakan seb anyak 5b iji. Berap a biji limauka h yang tingga l?

  =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  126/150

  UNIT 5: TO LA K DA LA M LING KUN G AN 10

  122

  UNIT 5.3

  3. Fa tihah me mbe li 3 bua h buku c erita kanak-kanak.

  Seb uah b uku diberi kepa da kakaknya .Berapa b uah b ukukah yang m asih tingga l p ada Fa tihah?

  4. Pak Abu mem punyai 7 ekor kuc ing. 5 da rip ada nya telah

  d iberi kepa da Ah Pong . Berap a ekor kuc ingkah ya ng Pak

  Abu a da sekarang?

  5. Wafi mem punya i 8 b iji guli. 2 b iji gulinya telah pe c ah.Berapa b iji gulikah yang d ia ada sekarang ?

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  127/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  123

  UN IT 6 .1

  A. Bilang d an tuliskan b akinya .

  Cont oh:

  Kurang I d aripa da I4 ialah

  1.

  Kurang I daripada I6 ialah

  2.

  Kurang I d aripada I3 ialah

  I3

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  128/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  124

  UN IT 6.1

  3.

  Kurang I da ripa da I I ia lah

  4.

  Kurang I d aripada I2 ialah

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  129/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  125

  UN IT 6 .1

  B. Pangkah sa tu ob jek da n warnakan jaw apan yang b etul.

  1.

  Kurang I d aripa da I4 ialah I3 I 2

  2.

  Kurang I da ripada I7 ia lah I5 I6

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  130/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  126

  UN IT 6.1

  3.

  Kurang I da ripada I5 ia lah I4 I3

  4.

  Kurang I da ripada 18 ialah I7 I6

  5.

  Kurang I da ripada 16 ialah I5 I4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  131/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  127

  UN IT 6 .1

  C. Isikan tem pat kosong .

  1. Kurang I da ripada I3 iala h __________.

  2. Kurang I da ripada I5 iala h __________.

  3. Kurang I da ripada I2 iala h __________.

  4. Kurang I da ripada I8 iala h __________.

  5. Kurang I da ripada I I ialah __________.

  6. Kurang I da ripada I7 iala h __________.

  7. Kurang I da ripada I4 iala h __________.

  8. Kurang I da ripada I6 iala h __________.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  132/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  128

  UN IT 6.2

  A. Tandakan( ) pa da aya t matem atik yang betul.Cont oh:

  9 2 = 7

  1. I I 3 = 9

  2. I5 7 = 7

  3. I6 9 = 7

  4. I8 9 = 9

  5. I2 6 = 5

  6. I3 5 = 8

  7. I7 8 = 6

  8. I4 9 = 5

  9. I0 6 = 4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  133/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  129

  UN IT 6.2

  B. Ca ri perbezaan d an tuliskan jaw a pa nnya.Cont oh:

  I5 6 =

  1.

  I4 7 =

  2.

  I3 6 =9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  134/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  130

  UN IT 6.2

  3. 4. 5.

  9 2 =I I 3 =I2 5 =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  135/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  131

  UN IT 6.2

  I0 3 = 7

  I4 5 =

  I7 9 =

  C. Guna kan ga ris nom bor untuk menc a ri bakinya.

  C ontoh :

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  3

  1.

  2.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  136/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  132

  UN IT 6.2

  I I 8 =

  I5 7 =

  I3 5 =

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  0 I097 865432I I8I7I5 I6I3I2I I I4

  3.

  4.

  5.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  137/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUNG A N 1 8

  133

  UN IT 6.3

  A. Isikan tem pat kosong.

  1.

  2.

  =I5

  =4

  Cont oh:

  I0 =I9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  138/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  134

  UN IT 6.3

  3.

  4.

  5.

  =

  =

  =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  139/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUNG A N 1 8

  135

  UN IT 6.3

  B. Pangka h ob jek meng ikut soa lan dan tuliskan bakinya.

  Cont oh:

  1.

  2.

  8-

  9- =

  I5 6 9- =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  140/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  136

  UN IT 6.3

  C. Tuliskan a ya t m a tema tik yang lengkap .

  1.

  2.

  3.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  141/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUNG A N 1 8

  137

  UN IT 6.3

  D. Isikan tem pat kosong.

  1. Amb il 7 da ripad a 12 tingga l 5.

  2. 16 tola k 9 sama dengan _____.

  3. Keluarkan lap an d aripad a tujuh b elas tingga l ____.

  4. I I d ikurangkan em pat sama deng an _____.

  5. Asingka n sem b ilan da ripada lapan belas tingga l ___.

  I2 5 = 7

  =

  =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  142/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  138

  UN IT 6.4

  A. Isikan tem pat kosong .

  =II1.

  =I22.

  =I33.

  =244.

  =255.

  =366.

  =377.

  =488.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  143/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  139

  UN IT 6.4

  B. Isikan tem pat kosong .Contoh:

  2.

  1.

  3.

  I3

  8 =

  6 =

  4 =

  7 =

  9 =

  I2

  8 =

  6 =

  5 =

  9 =

  I4

  9 =

  8 =

  7 =

  6 =

  5 =

  I I

  3 8=

  4 7=

  2 9=

  6 5=

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  144/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  140

  UN IT 6 .5

  A. Warnakan p a sanga n nomb or yang mem b erikan b aki yangsama.

  1 .

  2. 3.

  4. 5.

  7 5

  5 3 8 4

  9 76 3

  Contoh:

  I0 3

  I3 5 I4 9

  9 2I5 8

  6 2

  8 4 9 6

  7 35 4

  I2 3

  I3 5 I0 I

  I5 8I8 9

  8 3

  I2 5 I0 4

  5 0I I 6

  I3 5

  I6 7 I7 9

  I I 3I4 8

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  145/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  141

  UN IT 6.5

  B. Isikan tem pat kosong.

  Cont oh:

  1.

  2. 3.

  7 =

  I0

  I2

  I3

  I4

  6 =

  I2 6

  I I 5

  I3 7

  9 =

  I8

  I7

  I5

  I3

  I0

  8 =

  I4

  I6

  I3

  I I

  I0

  I0 4

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  146/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  142

  UN IT 6 .5

  4. 5.

  6. 7 .

  6 =

  9

  8

  7

  0

  7 =

  9

  6

  8

  7

  8 =

  9

  7

  4

  2

  5

  9 =

  9

  5

  2

  6

  I

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  147/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  143

  UN IT 6.5

  8. 9.

  10. 11 .

  6 =

  I2

  I5

  4

  7

  8 =

  I4

  I I

  4

  7

  5

  7 =

  I2

  I0

  7

  4

  9 =

  I2

  I0

  5

  6

  9

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  148/150

  UNIT 6: M EN O LA K DALA M LING KUN G AN 18

  144

  UN IT 6 .6

  A. Ca ri ba kinya.

  =2I01.

  =9I I2.

  =8I23.

  =7I34.

  =6I45.

  =7I56.

  =8I67.

  =9I78.

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  149/150

  UNIT 6: M EN O LA K DA LA M LING KUN G A N 1 8

  145

  UN IT 6.7

  A. Selesa ikan.

  1. Amb il 8 da ripada I3. Berapa kah yang tingg a l?

  2. Seb uah kelas ad a I2 orang m urid . 8 orang da ripada nyaia lah murid lelaki. Berapakah b ilanga n murid p eremp uan

  dalam kelas itu?

  3. Ali mengumpul I4 biji telur. Dia menjual 5 b iji telur itu.Berap a b iji telurkah yang tingg a l?

  - =

  - =

  - =

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/
 • 7/31/2019 Modul Murid Jilid 1 Linus Numerasi Tahun 1 (BM)

  150/150

  http://syazalina83.blogspot.com

  http://syazalina83.blogspot.com/http://syazalina83.blogspot.com/