kecergasan pelbagai

Click here to load reader

Post on 24-May-2015

733 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI (Multiple Intelligences) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2. APAKAH KECERDASAN PELBAGAI Multiple Intelligences 3. Mengikut Imam Al Ghazali Setiap manusia ada kecerdasan(Intelligences) masing- masing Kecerdasan yang ada pada manusia ibarat seperti benih di dalam pasir. Jika benih itu disiram dan dijaga dengan baik maka benih itu akan tumbuh dengan subur tetapi jika sebaliknya.. 4. DEFINISI ASAS An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya. MASALAH BARANGAN HOWARD GARDNER FRAMES OF MIND 5. RUMUSAN DEFINISI (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ; (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. 6. Verbal-Linguistik Visual-Ruang Muzik Naturalis Interpersonal Intrapersonal Logik-Matematik Kinestetik + - KECERDASAN PELBAGAI 1 8 2 3 4 5 6 7 JENIS KECERDASAN PELBAGAI 7. ? ? ? ? POTENSI INDIVIDU SEPENUHNYA K ATA KIRA BADAN RUANGDIRI ORANG M UZIK ALAM ? ? ? ? TKP boleh dipermudah seperti berikut : tetapi bagaimana dengan pengisiannya ? 8. PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI POTENSI 9. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam P&P Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui P&P yang menyeronokkan Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Mempelbagai cara penilaian MENGAPA 10. Bagaimana Melaksanakan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran 11. Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran VERBAL- LINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan? LOGIK-MATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis? VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik? MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi? + - 12. Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi? 13. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran VERBAL- LINGUISTIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi menggunakan bahasa lisan (pidato,ceramah,perbahasan) bacaan(buku, surat khabar, majalah) dan penulisan (puisi, laporan, minit mesyuarat) LOGIK-MATEMATIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis. VISUAL-RUANG Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi peta minda, garis ,visualisasi, warna, seni, metafora atau lain- lain borang pengurusan grafik. MUZIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi penggunaaan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi. + - 14. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran KINESTETIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on(latihan amali, penyiasatan,kajian luar) INTERPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran koporatif dan kolaboratif atau simulasi kumpulan, lawatan, amali, kerja lapangan. INTRAPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri(menulis journal, dairi, membuat refleksi, penilaian kendiri NATURALIS Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan penggunaan flaura dan fauna, awan, sungai, gunung (alam semula jadi ) ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi, lawatan, amali, kerja lapangan 15. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran SPRITUAL /KEROHANIAN Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi nilai-nilai positif tentang keagamaan/kerohanian iaitu berkaitan dengan kewujudan Tuhan, kewujudan diri atau sebarang aktiviti yang menjurus kepada pembentukan nilai- nilai positif dalam kehidupan. 16. Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah. 17. Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logik- matematik dan kurang dalam kecerdasan visual- ruang, dia boleh merujuk kepada idea-idea mengenai aktiviti kecerdasan visual-ruang. Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran) LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain. Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain dalam Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1 Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai 2 3 4 18. dalam 19. LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain.(tidak termasuk Naturalis) 20. Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) 21. Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri berdasarkan kecerdasan pelbagai 22. Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 23. Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain 24. Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logik- matematik dan kurang dalam kecerdasan visual-ruang, dia boleh merujuk kepada idea- idea mengenai aktiviti kecerdasan visual- ruang. 25. dalam Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid 26. STESEN KECERDASAN Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal Sudut yang jauh dari gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis dalam dairi, berfikir dan berefleksi sendiri 27. PERHIASAN BILIK DARJAH Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan Contohnya, murid yang cenderung kepada Verbal- Linguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal CONTOH: Kecerdasan Logik-Matematik Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan nilainya + - 28. LAWATAN LUAR Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka CONTOH: Lawatan Muzik Membawa murid mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan 29. SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid 30. SUMBER BILIK DARJAH KINESTETIK Bola Payung Kit binaan Jam randik Gelung rotan Kit robotik INTERPERSONAL Biografi Kad main peranan Permainan papan (board games) Carta hari jadi 31. PROSES Guru mempuny