godiŠnji izvjeŠtaj o dogaĐajima koji su uticali … o... · na sigurnost odvijanja zračnog...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

221 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  GODINJI IZVJETAJ O DOGAAJIMA KOJI SU

  UTICALI NA SIGURNOST LETENJA U 2013. GODINI

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  2

  Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, kao organ nadlean i odgovoran za

  obavljanje funkcije regulatora i nadzor u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontroli letenja, ima za

  obavezu da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao drave lanice Meunarodne

  organizacije za civilno zrakoplovstvo (International Civil Aviation Organization-ICAO) i

  potpisnice ikake konvencije.

  Uz to, Bosna i Hercegovina je lan Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil

  Aviation Conference-ECAC) i kao punopravni lan Zajednikih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation

  Authorities-JAA) ima status promatraa u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu

  (European Aviation Safety Agency-EASA).

  BiH je ratificirala Sporazum o uspostavljanju Zajednike zrakoplovne oblasti (European

  Common Aviation Area-ECAA) i potpisala radni aranman sa EASA, ime je prihvatila obavezu

  primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva.

  BHDCA, kao jedini zrakoplovni regulator u Bosni i Hercegovini, osigurava sigurno odvijanje

  zranog prometa u prostoru Bosne i Hercegovine.

  U skladu sa obavezama preuzetim pristupanjem BiH, kao punopravne lanice u ICAO, ECAC,

  EUROCONTROL, JAA i potpisivanjem ECAA multilateralnog sporazuma sa Europskom unijom,

  zadatak BHDCA je da osigura implementiranje meunarodnih standarda sigurnosti zrane

  plovidbe (Safety) i sigurnosti civilnog zrakoplovstva (Security), kao i blisku saradnju sa

  subjektima odgovornim za implementiranje pomenutih standarda i preporuenih praksi na

  operativnom nivou.

  1. Sigurnost zrane plovidbe (Safety)

  Funkciju regulatora i nadzora koju obavlja BHDCA i koje se odnose na sigurnost zrane

  plovidbe, obavljaju se kroz odreene zrakplovne funkcionalne oblasti, a to su:

  a) plovidbenost zrakoplova, b) operacije zrakoplova, c) licenciranje letakog osoblja, d) zrakoplovna navigacija, e) aerodromi.

  U Bosni i Hercegovini funkcioniraju sljedei pruatelji usluga u zranoj plovidbi, od kojih se u

  najveoj mjeri i dobijaju izvjetaji o naruavanju sigurnosti letenja:

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  3

  Meunarodni aerodromi:

  1) Meunarodni aerodrom Sarajevo,

  2) Meunarodni aerodrom Banja Luka,

  3) Meunarodna aerodrom Mostar i

  4) Meunarodni aerodrom Tuzla.

  Letjelita:

  1) ''Stipe Krito'' Livno,

  2) ''Golubi'' Biha,

  3) ''Urije'' Prijedor,

  4) ''Jegin lug'' Tuzla,

  5) ''Kenan Jusufbai'' Visoko,

  6) ''Zaluani'' Banjaluka,

  7) ''Popovi-Bijeljina'' Bijeljina,

  8) ''Ciljuge'' ivinice,

  9) ''Kreevo'' Kreevo i 10) ''Niii'' Ilija.

  Teren:

  1) ''Babin Do'' Bjelanica i

  2) ''Velika Kladua'' Velika Kladua.

  Heliodromi:

  1) ''Una-Batra'' Bosanska Otoka i

  2) ''Hifa - Teanj'' Teanj.

  Avio-kompanije:

  1) B&H Airlines,

  2) ICAR Air i

  3) Avio Trans.

  kola letenja:

  1) Udruenje pilota i vlasnika aviona UPIVA Biha,

  2) kola letenja aeroklub Tuzla,

  3) Udruenje avijatiara regije Tuzla ''FENIX '' i

  4) Zrakoplovna kola aeroklub Prijedor.

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  4

  Organizacije za odravanje zrakoplova (PART 145), kontinuiranu plovidbenost (CAMO) i obuku

  (PART 147):

  1) Avioservis ''Ikar'' Laktai (Part M subpart F),

  2) ''B&H Airlines'' Sarajevo (Part 145 i CAMO),

  3) ''Icar Air'' Tuzla (CAMO),

  4) Avio Trans (CAMO),

  5) Orao a.d. (Part 145) i

  6) Srednja kola metalskih zanimanja Sarajevo (Part 147).

  Centri za obuku zrakoplovnog strunog osoblja, koje obavlja poslove koji su od znaaja za

  sigurnost zrane plovidbe, su:

  1) Meunarodni aerodrom Sarajevo i

  2) Meunarodni aerodrom Banja Luka.

  1.2 Identifikacija i sistematizacija hazarda i njihove posljedice

  Zrakoplovna industrija se svakodnevno susree sa irokim spektrom rizika, koji se odnose na

  letake operacije, na slube kontrole letenja, slube odravanja, upravu aerodroma, kao i

  dravnu administraciju. Meutim, nemogue je eliminirati sve rizike, niti su sve metode

  mitigacije rizika ekonomski izvodljive.

  Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine kontinuirano dobija izvjetaje o

  dogaajima i nesreama zrakoplova i vri njihove analize i daje preporuke kako bi se

  unaprijedila sigurnost zrane plovidbe.

  Radi lakeg razumjevanja odreenih pojmova, koji e se koristiti u daljem tekstu, dajemo i

  definiciju odreenih pojmova koji imaju sljedee znaenje:

  a) Dogaaj: nesrea, ozbiljna nezgoda (ozbiljan incident) i incident, neispravnost ili kvar

  zrakoplova, njegove opreme ili bilo kojeg elementa sistema zrane navigacije koji se koristi ili

  ima namjeru da se koristi u svrhu ili u vezi sa operacijama zrakoplova ili sa osiguranjem

  sistema upravljanja zranim prometom ili pruanja navigacijske pomoi zrakoplovu.

  b) Nesrea (udes) - Accident: dogaaj povezan sa operacijom zrakoplova, koji se desio od

  (trenutka) momenta ukrcavanja jedne ili vie osoba u zrakoplov sa namjerom da se obavi let,

  do (trenutka) momenta iskrcavanja svih osoba iz zrakoplova, pri emu je nastala bilo koja od

  sljedeih posljedica:

  1) smrt ili teka (ozbiljna) tjelesna povreda osobe zbog:

  a) boravka u zrakoplovu, ili

  b) direktnog kontakta s bilo kojim dijelom zrakoplova, ukljuujui dijelove

  koji su se odvojili od zrakoplova, ili

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  5

  c) direktne izloenosti izduvnom mlazu mlaznog motora, osim kada su ozljede nastale

  zbog prirodnih uzroka, samoozljeivanjem ili su ih nanijele druge osobe, ili kada su

  ozljede naneene slijepim putnicima koji su se skrivali izvan dijelova koji su na

  raspolaganju putnicima i posadi;

  2) oteenje zrakoplova ili oteenje njegove strukture koje negativno utie na jainu

  strukture ili karakteristike leta zrakoplova ili zahtijeva veu opravku ili zamjenu oteene

  komponente, izuzev otkaza ili oteenja motora (kada je oteenje ogranieno na motor,

  kapotae ili agregate) ili oteenja elisa, krajeva krila, antena, guma, konica, oplate,

  malih udubljenja ili proboja u oplati zrakoplova;

  3) zrakoplov nestao ili je potpuno nedostupan (nije mu mogue prii).

  c) Ozbiljna nezgoda (ozbiljan incident) - Serious Incident : dogaaj (nezgoda) koji

  obuhvata okolnosti koje ukazuju da se nesrea (udes) mogla dogoditi ili da se nesrea

  (udes) zamalo dogodila.

  d) Nezgoda Incident: dogaaj koji je povezan sa operacijom zrakoplova, koji utie ili je

  mogao uticati na sigurnost zrakoplova, a nije nesrea (udes).

  Hazardi u sistemu sigurnosti zrane plovidbe (Safety) koji mogu izazvati nesree, ozbiljne

  nezgode i nezgode svrstavaju u sljedee vrste:

  1) Hazardi koji se mogu javiti u toku sprovoenja operacija sa zrakoplovima; 2) Hazardi koji su u vezi sa tehnikom ispravnosti zrakoplova; 3) Hazardi koji su u vezi aerodroma; 4) Hazardi koji su u vezi sa slubom kontrole zranog prometa (ATC).

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  6

  2. Godinji obim prometa u okviru FIR Sarajevo (broj operacija zrakoplova), prema

  podacima NMOC-a (Network Manager Operation Center)

  Mjesec Broj operacija

  Dnevni prosjeni broj

  operacija

  Januar

  13313

  429,45161

  Februar

  11705

  418,03570

  Mart

  14369

  463,51610

  April

  17628

  587,60000

  Maj

  23719

  765,12900

  Juni

  26096

  869,86670

  Juli

  29987

  967,32260

  Avgust

  31466

  1015,03200

  Septembar

  27538

  917,93330

  Oktobar

  23243

  749,77420

  Novembar

  15005

  500,16670

  Decembar

  14014

  452,06450

  UKUPNO

  248083

  677,99106

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  3. Zrakoplovne nesree i ozbiljne nezgode

  Opis dogaaja

  Nesrea/ Ozbiljna nezgoda

  Nastala teta/ozljede

  Faza leta Pravila

  leta Vrsta operacije

  Klasa zranog prostora

  Uticaj ATM sistema

  Prinudno slijetanje

  helikoptera usljed

  nedostatka goriva

  Nesrea Oteenje na stajnom trapu

  helikoptera

  Taksiranje na spojnici

  ''A'' VFR

  Arial work (prelet od take A do take B) D Bez uticaja

  Pad motornog

  zmaja Nesrea

  Letjelica je unitena, pilot smrtno stradao

  Nepoznato VFR Let za sopstvene

  potrebe G Nepoznato

  Izlijetanje aviona sa

  PSS

  Ozbiljna nezgoda

  Bez oteenja aviona i lica

  Slijetanje IFR Komercijalni redovni

  let Nepoznato Bez uticaja

  4. Zrakoplovne nezgode incidenti

  Opis dogaaja Nivo ozbiljnosti Faza leta Pravila leta Vrsta operacije Klasa

  zranog prostora

  Uticaj ATM sistema

  14 Sudara zrakoplova s pticama

  U jednom dogaaju dolo je do prekinutog polijetanja i gaenja motora,

  a u drugom dogaaju dolo je do oteenja radarske kupole aviona. U ostalim dogaajima sudar aviona sa

  pticom nije imao uticaj na let.

  Polijetanje i slijetanje

  Nepoznato (u jednom sluaju IFR)

  Komercijalni letovi D Bez uticaja

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  8

  Gaenje motora aviona u letu

  C4 prema ESARR-u 2

  Ovo je dogaaj koji se rijetko deava, a predstavlja znaajnu nezgodu

  Krstarenje IFR Taksi let C Bez uticaja

  Neovlateni ulazak zrakoplova u zrani

  prostor

  C3 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u

  Nepoznati zrakoplov koji se nije javljao Kontroli letenja Banja Luka je ugrozio sigurnost letenja, pribliavajui se ostalim uesnicima u prometu veoma blizu.

  Nepoznato Nepoznato Nepoznato D, E Bez uticaja

  Problem objavljivanja i distribucije karte s

  novim dolaznim procedurama

  C4 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ova vrsta dogaaja se rijetko deava, a nivo ozbiljnosti podrazumijeva pruanje sigurnih ali nepotpunih ATM usluga.

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo Nije

  primjenjljivo Indirektan uticaj

  Smanjena vidljivost u touchdown zoni zbog

  drvea

  C3 prema ESARR-u 2

  Uestalost je povremena, a nivo ozbiljnosti podrazumijeva situacije nemogunosti pruanja sigurnih i potpunih ATM usluga.

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo D Indirektan uticaj

  Slijetanje irokoptera na zemljite pored

  letjelita

  E4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u

  Ovakva procjena rizika je uraena na osnovu saznanja dobijenih od vlasnika zrakoplova, tj. da pilot nije imao problema sa letjelicom i njenom upravljivosti.

  Slijetanje VFR Let za sopstvene

  potrebe G Bez uticaja

  Problem iskljuivanja telefona CKZP-a Mostar

  C4 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovakva vrsta dogaaja se rijetko deava, a nivo ozbiljnosti podrazumijeva sposobnost pruanja sigurnih ali nepotpunih ATM usluga.

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo Nije

  primjenjljivo Indirektan uticaj

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  9

  Problem s radnikom meteo-slube

  D4 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovakva vrsta dogaaja se rijetko deava, a dogaaj nije uticao na sigurnost letenja

  Nije

  primjenjljivo

  Nije

  primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije

  primjenjljivo

  Indirektan uticaj

  Ometanje aviona laserom

  D3 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovaj dogaaj je predstavljao manju smetnju posadi aviona u letu, a dogaa se rijetko.

  Slijetanje IFR Nepoznato D Bez uticaja

  Neovlaten ulazak aviona u kontroliranu

  zonu

  D4 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovaj dogaaj predstavlja incident gdje je moglo doi do ugroavanja sigurnosti letenja.

  Nepoznato Nepoznato Nepoznato D Bez uticaja

  Problem radnog vremena i sastav

  smjena kontrolora letenja

  B3 prema ESARR-u 2, 4C prema ICAO-u

  Do direktnog ugroavanja sigurnosti letenja nije dolo, ali je radno optereenje kontrolora zranog prometa znaajno poveano.

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije

  primjenjljivo Indirektan uticaj

  Nejavljanje pilota

  aviona u letu upravniku letjelita

  D4 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovaj dogaaj predstavlja incident za koji postoji vjerovatnoa da e se ponovo desiti i gdje je moglo doi do ugroavanja sigurnosti letenja.

  Krstarenje

  VFR

  Let za sopstvene

  potrebe

  G

  Bez uticaja

  Udar groma u avion

  C4 prema ESARR-u 2, 3C prema ICAO-u

  U ovom sluaju udar groma nije izazvao ozbiljnija oteenja.

  Prilaz za slijetanje

  IFR Komercijalni redovni let

  D Bez uticaja

  Neovlaten ulazak vozila na PSS za

  vrijeme polijetanja aviona

  C3 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u

  Ovo je vrsta dogaaja koja se povremeno deava, a uzrok je nepotovanje procedura za kretanje po manevarskim povrinama aerodroma.

  Polijetanje IFR Nepoznato D Bez uticaja

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  10

  3 dogaaja psi na manevarskim

  povrinama aerodroma

  E3 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u

  Ovaj dogaaj nije imao direktan uticaj na sigurnost odvijanja zranog prometa iako je postojala mogunost ugroavanja sigurnosti zranog prometa.

  Slijetanje IFR Nije poznato D Bez uticaja

  Problem usklaivanja podataka iz Lokalne

  instrukcije sa vaeim SID/ARR kartama

  objavljenim u AIP-u Bosne i Hercegovine

  E5 prema ESARR-u 2, 2E prema ICAO-u

  Ova vrsta dogaaja se rijetko deava u centrima kontrole letenja na meunarodnim aerodromima u BiH. Ovaj dogaaj nije uticao na sigurnost letenja.

  Nije primjenjljivo

  Nije

  primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Indirektan uticaj

  Aktiviranje glavnog alarma pri polijetanju

  aviona

  D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u

  Ova vrsta dogaaja se ranije nije deavala, a po pitanju ozbiljnosti postojale su odreene smetnje i oper. ogranienja.

  Polijetanje IFR Komercijalni redovni let

  Nepoznato Bez uticaja

  Napukao vjetrobran u kokpitu aviona

  D4 prema ESARR-u 2, 1E prema ICAO-u

  Ovakva vrsta dogaaja se nije do sada deavala. to se tie ozbiljnosti dogaaj, a postojale su odreene smetnje i operativna ogranienja.

  Krstarenje IFR Komercijalni redovni let

  Nepoznato Bez uticaja

  Otkaz generatora aviona u letu

  D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u

  Ovakva vrsta dogaaja do sada se nije deavala, a to se ozbiljnosti tie postojale su odreene smetnje, operativna ogranienja i izvrena je procedura u vanrednoj situaciji.

  Krstarenje IFR Komercijalni redovni let

  Nepoznato Bez uticaja

  Problemi pri slijetanju aviona zbog magle

  D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u

  Ova vrsta dogaaja se nije ranije deavala na meunarodnim aerodromima u Bosni i Hercegovini.

  Slijetanje IFR Komercijalni redovni let

  D Nepoznato

  Procedure pri odleivanju aviona

  D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u

  Taksiranje VFR Komercijalni redovni let

  Nepoznato Bez uticaja

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  11

  Kvar ureaja AHRS1 i AHRS2 u avionu

  D4 prema ESARR-u 2, 2D prema ICAO-u Krstarenje IFR

  Komercijalni redovan let

  Nepoznato Bez uticaja

  Prevoz opasnih materija u putnikom

  prtljagu

  D3 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u

  Ova vrsta dogaaja povremeno se deava. to se ozbiljnosti tie, ovdje se radi o operativnim smetnjama i predmetima koji se mogu uoiti na rendgenu.

  Nije primjenjljivo

  Nije primjenjljivo

  Nepoznato Nije

  primjenjljivo Bez uticaja

  5. ATM specifina ugroavanja sigurnosti zrane plovidbe

  Opis dogaaja Nivo ozbiljnosti

  Uticaj na sigurnost operacije

  zrakoplova

  2 dogaaja - Problemi u prikazivanju meteorolokih

  podataka

  B3 prema ESARR-u 2

  Djelimina nemogunost pruanja ATM usluga

  2 dogaaja Problemi u radu sa kontrolorom letenja

  D3 prema ESARR-u 2

  Naruena sposobnost pruanja sigurnih usluga upravljanja zranim

  prostorom (ATM)

  Ukupan broj dogaaja koji utiu na sigurnost zrane plovidbe, prijavljenih BHDCA u toku 2013. godine na teritoriji Bosne i

  Hercegovine i u inostranstvu, u kome su uestvovali zrakoplovi registrirani u Bosni i Hercegovini, je 45.

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  12

  Broj prijavljenih sudara zrakoplova sa pticama u 2013. godini na Meunarodnom aerodromu Sarajevo je 12.

  Na Meunarodnom aerodromu Tuzla bio je jedan dogaaj ove vrste, dok je prijavljan jedan dogaaj za koji se ne zna gdje se tano

  desio.

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  Mjesec

  Broj dogaaja

  Januar

  0

  Februar 2

  Mart

  0

  April 0

  Maj 1

  Juni 1

  Juli 1

  Avgust 3

  Septembar

  1

  Oktobar 1

  Novembar 1

  Decembar

  1

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  14

  Doba dana

  Broj dogaaja

  prije podne

  3

  poslije podne

  7

  nepoznato

  2

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  15

  Uticaj na let Broj dogaaja

  oteenje aviona 0

  oteenje aviona i otkazan let 0

  bez posljedica na let 12

  Vrsta ptice Broj dogaaja

  jastreb 2

  sova 1

  vrana 1

  nepoznata

  8

 • Godinji izvjetaj o dogaajima koji su uticali na sigurnost letenja u 2013. godini

  16

  Faza leta

  Broj dogaaja

  polijetanje 4

  slijetanje 7

  nepoznato 1

  Mjesto na aerodromu

  Broj dogaaja

  PSS 4

  TWY B 0

  TWY C 0

  nepoznato

  8