direkcija za civilno zrakoplovstvo bosne i · pdf fileevropske agencije za sigurnost zračnog...

of 126 /126
Petak, 19. 1. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 125 (2) За заштиту пријемника базних станица, максимална снага споредних емисија предајника дата је у Табели 2 у зависности од типа базне станице: Тип BS Фреквенцијско подручје Максимални ниво Mјерни опсег Wide Area BS uplink радни опсег -96 dBm 100 kHz Medium Range BS uplink радни опсег -91 dBm 100 kHz Local Area BS uplink радни опсег -88 dBm 100 kHz Home BS uplink радни опсег -88 dBm 100 kHz Табела 2: Ограничење BS споредних емисија за заштиту пријемника базних станица (3) За заштиту корисничке опреме/мобилне станице и пријемника базних станица других система, максимална снага споредних емисија дата је у Табели 3: Штићени систем Фреквенцијско подручје Mаксимални ниво Mјерни опсег GSM900 921-960 MHz -57 dBm * 100 kHz 876-915 MHz -61 dBm ** 100 kHz DCS1800 1805-1880 MHz -47 dBm * 100 kHz 1710-1785 MHz -61 dBm ** 100 kHz UMTS FDD 2100 LTE2100 2110-2170 MHz -52 dBm * 1 MHz 1920-1980 MHz -49 dBm ** 1 MHz UMTS FDD 1800 LTE1800 1805-1880 MHz -52 dBm * 1 MHz 1710-1785 MHz -49 dBm ** 1 MHz UMTS FDD 900 LTE900 925-960 MHz -52 dBm * 1 MHz 880-915 MHz -49 dBm ** 1 MHz Oстали UTRA FDD и LTE oпсези downlink -52 dBm * 1 MHz uplink -49 dBm ** 1 MHz UMTS TDD 1900-1920 MHz 1900-1920 MHz -52 dBm * 1 MHz Oстали UTRA TDD и LTE опсези -52 dBm * 1 MHz Табела 3: Ограничење споредних емисија за заштиту других система * Захтјев се не примјењује на LTE BS из истог фреквенцијског опсега. ** Захтјев се не примјењује на LTE BS из истог фреквенцијског опсега. За LTE BS из истог фреквенцијског опсега вриједи ограничење из Табеле 2. Члан 6. (Коегзистенција LTE и GMS/UMTS сусједних мрежа) (1) Минимални фреквенцијски размак између границе LTE канала и границе GSM канала сусједних LTE и GSM мрежа је 200 kHz. (2) Не захтијева се фреквенцијски размак између границе LTE канала и границе UMTS канала сусједних LTE и UMTS мрежа. (3) Не захтијева се фреквенцијски размак између граница LTE канала двије сусједне LTE мреже. (4) У рјешавању случајева сметњи примјењиваће се важеће CEPT и ITU препоруке и извјештаји о коегзистенцији и компатибилности са другим системима из истог и сусједних радних опсега. Члан 7. (Погранична координација) (1) Погранична координација са сусједним земљама базирана на преференцијалним фреквенцијама дефинисаће се посебним споразумима између Агенције и администрација сусједних земаља. (2) Фреквенције у опсегу 900 МHz (downlink 925-960 МHz), 1800 МHz (downlink 1805-1880 МHz) и 2100 МHz (downlink 2110-2170 МHz) могу се користити у граничном подручју без координације и посебних споразума са сусједним земљама ако су задовољени захтјеви ограничења јачине поља из Табеле 4: Средња вриједност јачине поља носиоца на висини 3m Случајеви 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz LTE vs. LTE LTE vs. UMTS UMTS vs. LTE 59 dBV/m/5MHz @ 0km и 35 dBV/m/5MHz @ 9 65 dBV/m/5MHz @ 0km и 65 dBV/m/5MHz @ 0km и 37 dBV/m/5MHz LTE vs. GSM GSM vs. LTE km 41 dBV/m/5MHz @ 9km @ 6km * или 37 dBV/m/5MHz @ 0km ** Табела 4: Критеријум јачине поља за системе 900 МHz, 1800 МHz, 2100 МHz у граничном подручју * случај кориштења преференцијалних кодова/PCI са поравнатим или не- поравнатим централним фреквенцијама и случај кориштења непреферен- цијалних кодова/PCI са непоравнатим централним фреквенцијама ** случај кориштења непреференцијалних кодова/PCI са поравнатим централним фреквенцијама (3) У складу са подјелом европских земаља у кориштењу кодних група/PCI сетова у граничним подручјима према препорукама ERC/REC/(01)01 и ECC/REC/(08)02, Босна и Херцеговина припада државама Типа 2. (4) За величине додијељених блокова веће од 5 МHz, јачине поља из Табеле 4 коригују се додавањем вриједности 10 x лог (величина блока у МHz/5 МHz). (5) Код рачунања јачине поља за GSM систем, разматра се укупна снага свих 200 kHz канала у 5 МHz блоку: ако појединачни GSM канали емитују исту снагу, вриједност 10 x лог (број канала у разматраном 5 МHz блоку) одузима се од граничних вриједности из Табеле 4 за добијање граничне вриједности за појединачни GSM канал. Члан 8. (Додјела) (1) Дозвола за LTE у опсезима 900/1800/2100 МHz додјељује се на подручју Босне и Херцеговине носиоцима дозвола за GMS и UMTS. (2) За LTE базне станице које користе фреквенције из додијељеног радиофреквенцијског блока Агенција не издаје појединачне дозволе али може од оператера захтијевати доставу извјештаја са спецификованим параметрима базних станица у једногодишњим или краћим временским циклусима по потреби. Члан 9. (Ступање на снагу) Ово Правило ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 05-02-2-87-1/18 11. јануара 2018. године Сарајево Предсједавајући Савјета Агенције Пламенко Чустовић, с. р. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 84 Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/02 i 102/09), te člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I UPRAVNIH POSTUPAKA U VEZI SA LETAČKIM OSOBLJEM U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU Član 1. (Predmet) Ovim pravilnikom se utvrđuju detalјna pravila za: a) različita ovlaštenja za dozvole pilota, uvjete za izdavanje, održavanje, mijenjanje, ograničavanje, suspendovanje ili oduzimanje dozvola, privilegija i odgovornosti imatelja dozvola, uvjete za konverziju postojećih dozvola pilota i dozvola inženjera leta u

Author: phungdung

Post on 31-Jan-2018

226 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Petak, 19. 1. 2018. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 125

  (2) , 2 :

  BS M

  Wide Area BS uplink -96 dBm 100 kHz Medium Range BS uplink -91 dBm 100 kHz Local Area BS uplink -88 dBm 100 kHz Home BS uplink -88 dBm 100 kHz

  2: BS

  (3) / , 3:

  M

  M

  GSM900 921-960 MHz -57 dBm * 100 kHz 876-915 MHz -61 dBm ** 100 kHz

  DCS1800 1805-1880 MHz -47 dBm * 100 kHz 1710-1785 MHz -61 dBm ** 100 kHz

  UMTS FDD 2100 LTE2100

  2110-2170 MHz -52 dBm * 1 MHz 1920-1980 MHz -49 dBm ** 1 MHz

  UMTS FDD 1800 LTE1800

  1805-1880 MHz -52 dBm * 1 MHz 1710-1785 MHz -49 dBm ** 1 MHz

  UMTS FDD 900 LTE900

  925-960 MHz -52 dBm * 1 MHz 880-915 MHz -49 dBm ** 1 MHz

  O UTRA FDD LTE o

  downlink -52 dBm * 1 MHz uplink -49 dBm ** 1 MHz

  UMTS TDD 1900-1920 MHz

  1900-1920 MHz -52 dBm * 1 MHz

  O UTRA TDD LTE

  -52 dBm * 1 MHz

  3: * LTE BS . ** LTE BS .

  LTE BS 2.

  6. ( LTE GMS/UMTS )

  (1) LTE GSM LTE GSM 200 kHz.

  (2) LTE UMTS LTE UMTS .

  (3) LTE LTE .

  (4) CEPT ITU .

  7. ( )

  (1) .

  (2) 900 Hz (downlink 925-960 Hz), 1800 Hz (downlink 1805-1880 Hz) 2100 Hz (downlink 2110-2170 Hz) 4:

  3m 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz LTE vs. LTE LTE vs. UMTS UMTS vs. LTE

  59 dBV/m/5MHz @ 0km 35 dBV/m/5MHz @ 9

  65 dBV/m/5MHz @ 0km

  65 dBV/m/5MHz @ 0km 37 dBV/m/5MHz

  LTE vs. GSM GSM vs. LTE

  km 41 dBV/m/5MHz @ 9km

  @ 6km * 37 dBV/m/5MHz @ 0km **

  4: 900 Hz, 1800 Hz, 2100 Hz

  * /PCI - - /PCI

  ** /PCI (3)

  /PCI ERC/REC/(01)01 ECC/REC/(08)02, 2.

  (4) 5 Hz, 4 10 x ( Hz/5 Hz).

  (5) GSM , 200 kHz 5 Hz : GSM , 10 x ( 5 Hz ) 4 GSM .

  8. ()

  (1) LTE 900/1800/2100 Hz GMS UMTS.

  (2) LTE .

  9. ( )

  " ".

  05-02-2-87-1/18 11. 2018.

  , . .

  DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

  84 Na osnovu lana 16. i lana 61. stav (2) Zakona o upravi

  ("Slubeni glasnik BiH", broj: 32/02 i 102/09), te lana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

  PRAVILNIK O UTVRIVANJU TEHNIKIH ZAHTJEVA I

  UPRAVNIH POSTUPAKA U VEZI SA LETAKIM OSOBLJEM U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

  lan 1. (Predmet)

  Ovim pravilnikom se utvruju detalna pravila za: a) razliita ovlatenja za dozvole pilota, uvjete za

  izdavanje, odravanje, mijenjanje, ograniavanje, suspendovanje ili oduzimanje dozvola, privilegija i odgovornosti imatelja dozvola, uvjete za konverziju postojeih dozvola pilota i dozvola inenjera leta u

 • Broj 4 - Strana 126 S L U B E N I G L A S N I K B i H Petak, 19. 1. 2018.

  dozvole pilota, kao i uvjete pod kojim se prihvataju dozvole izdate u treim zemlama;

  b) certifikaciju osoba odgovornih za provoenje letakog osposoblavanja ili osposoblavanja na ureajima koji simuliraju let i za procjenjivanje vjetina pilota;

  c) razliita uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za pilote, uvjete za izdavanje, odravanje, mijenjanje, ograniavanje, suspendovanje ili oduzimanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, privilegije i odgovornosti imatelja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i uvjete za konverziju uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u meusobno priznata uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;

  d) certifikaciju zrakoplovno-medicinskih ispitivaa, kao i uvjete pod kojim lekari opte prakse mogu djelovati kao zrakoplovno-medicinski ispitivai;

  e) periodinu zrakoplovno-medicinsku procjenu lanova kabinske posade, kao i kvalifikacije osoba odgovornih za tu procjenu;

  f) uvjeti za sticanje, odravanje, dopunjavanje, ograniavanje, suspendovanje ili ukidanje potvrda kabinske posade, kao i privilegije i obaveze imatelja potvrda kabinske posade;

  g) uvjeti za sticanje, odravanje, dopunjavanje, ograniavanje, suspendovanje ili ukidanje certifikata organizacija za osposoblavanje pilota i zrakoplovno-medicinskih centara ukluenih u davanje ocjene i zrakoplovno-medicinskih procjena lanova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu;

  h) zahtjevi za certifikaciju ureaja za osposoblavanje koji simuliraju let i organizacija koje rade na tim ureajima i koriste ih;

  i) zahtjevi za sistemom upravnih postupaka i sistemom upravlanja koje moraju ispuniti BHDCA i organizacije u odnosu na pravila u takama od a) do h).

  lan 2. (Definicije)

  Definicije koje se koriste u ovom pravilniku imaju sledee znaenje:

  a) Dozvola iz dijela FCL: oznaava dozvolu lana letake posade koja ispunjava zahtjeve iz Dijela I Priloga I ovog pravilnika;

  b) JAR: oznaava zajednike zrakoplovne zahtjeve usvojene od Zajednikih zrakoplovnih vlasti, kako je primjenjivo na dan 30. juna 2009;

  c) Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL): znai dozvola pilota za letenje u rekreativne svrhe, saglasno lanu 7. Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenostima Evropske agencije za sigurnost zranog prometa;

  d) JAR usaglaena dozvola, lekarsko uvjerenje pilota ili usaglaeni certifikat ovlatenih lekara: oznaava dozvolu pilota i pripadajua ovlatenja, certifikate, autorizacije i/ili kvalifikacije, lekarsko uvjerenje ili potvrdu ovlatenih lekara, izdatu ili prihvaenu u skladu sa propisima koji su usklaeni sa procedurama i zahtjevima propisanim JAR-om od strane BHDCA, koja je primijenila relevantni JAR i koja je preporuena za meusobno prihvatanje u okviru sistema Zajednikih zrakoplovnih vlasti u odnosu na JAR, odnosno Evropske agencije za sigurnost zranog prometa;

  e) JAR neusaglaena dozvola, lekarsko uvjerenje pilota ili neusaglaeni certifikat ovlatenih lekara: oznaava dozvolu pilota ili potvrdu ovlatenog lekara izdatu ili

  prihvaenu od strane BHDCA u skladu sa propisima, ali koja nije preporuena za meusobno prihvatanje u odnosu na odgovarajui JAR;

  f) Kreditiranje: oznaava priznavanje prethodnog iskustva ili kvalifikacija;

  g) Izvjetaj o kreditiranju: oznaava izvjetaj na osnovu kojeg se moe priznati prethodno iskustvo ili kvalifikacije;

  h) Izvjetaj o konverziji: oznaava izvjetaj na osnovu kojeg dozvola moe biti konvertovana;

  i) lan kabinske posade oznaava odgovarajueg kvalificiranog lana posade, osim letake posade ili tehnikog lana posade, kome je operater dodijelio obavlanje dunosti vezanih za sigurnost putnika i leta;

  j) Posada zrakoplova: oznaava letaku posadu i kabinsku posadu;

  k) JAR usaglaena dozvola, uvjerenje ili organizacija: oznaava dozvolu, priznatu potvrdu ili organizaciju koja je certifikovana, odobrena, registrovana ili priznata u skladu sa propisima usklaenim sa JAR-om i postupcima u vezi sa JAR-om;

  l) Zajednike zrakoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA): oznaava pridrueni organ Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC) koji je sastavlen od predstavnika civilnih zrakoplovnih vlasti lanica;

  m) Operater: oznaava svako pravno ili fiziko lice koje koristi ili namjerava da koristi jedan ili vie zrakoplova;

  n) Nadleni organ (Competent authority) - organ u ijoj su nadlenosti upravni, struni i nadzorni poslovi iz oblasti zranog transporta u Bosni i Hercegovini - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (u dalem tekstu: BHDCA);

  o) Agencija: oznaava Evropsku agenciju za sigurnost zranog prometa (European Aviation Safety Agency - EASA);

  p) Drava lanica: drava zajednikog evropskog zrakoplovnog podruja;

  r) ECAA Sporazum: Multilateralni sporazum izmeu Evropske zajednice i njenih drava lanica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bive Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kralevine Norveke, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Vijea sigurnosti UN-a 1244. od 10. juna 1999.) o uspostavlanju Zajednikog evropskog zrakoplovnog podruja;

  s) ikaka konvencija: Konvencija o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu predstavla meunarodni ugovor sastavlen u ikagu, 7. decembra 1944. godine, kojim se ureuju pravila o zranom prostoru, registraciji zrakoplova, zrakoplovnoj sigurnosti, kao i ostala detalna prava drava potpisnica u vezi sa zranim prometom.

  lan 3. (Struktura priloga)

  (1) Blii uvjeti koji se odnose na letako osoble dati su u prilozima od I do VII, koji ine sastavni dio ovog pravilnika, a odnose se na: a) Prilog I ovog pravilnika definira uvjete koji se odnose

  na sticanje, vaenje i naine obnavlanja dozvola, ovlatenja i certifikata izdatih letakom osoblu u svrhu

 • Petak, 19. 1. 2018. S L U B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 127

  reguliranja njihovih prava i obaveza kao lana letake posade;

  b) Prilog II ovog pravilnika definira uvjete koji se odnose na konverziju postojeih nacionalnih dozvola i ovlatenja za avione i helikoptere sa svrhom izdavanja dozvole i ovlatenja saglasno zahtjevima iz Priloga I ovog pravilnika;

  c) Prilog III ovog pravilnika definira uvjete koji se odnose na prihvatanje dozvola izdatih od treih zemala u svrhu validacije, konverzije (nostrifikacije) ili prihvatanja ovlatenja za klasu ili tip zrakoplova;

  d) Prilog IV ovog pravilnika propisuje uvjete pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letakog osobla, vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letakog osobla, uvj