strategija prometnog razvoja republike · pdf fileeasa europska agencija za sigurnost zračnog...

of 185 /185
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2030. GODINE Zagreb, listopad 2014.

Author: truongcong

Post on 31-Jan-2018

228 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA

  REPUBLIKE HRVATSKE

  ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2030. GODINE

  Zagreb, listopad 2014.

 • Koordinator za izradu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske

  za razdoblje od 2014. do 2030. godine

  MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

  IZRADA SEKTORSKIH PROMETNIH STRATEGIJA

  lanovi sektorskih radnih grupa za izradu sektorskih prometnih strategija

  SEKTOR POMORSTVA

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  Pomorski fakultet u Rijeci

  SEKTOR ZRANOG PROMETA

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  Agencija za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu

  Agencija za civilno zrakoplovstvo

  Hrvatska kontrola zrane plovidbe

  Hrvatska gospodarska komora

  Institut prometa i veza

  Fakultet prometnih znanost

  Hrvatska udruga zranih luka

  Croatia Airlines

  Hrvatska udruga poslodavaca

  Ekonomski fakultet u Zagrebu

  Udruga gradova

  SEKTOR ELJEZNIKOG PROMETA

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  H Infrastruktura d.o.o.,

  H Cargo d.o.o.,

  H putniki prijevoz d.o.o.,

  Hrvatska akademija tehnikih znanosti

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

  SEKTOR CESTOVNOG PROMETA

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  Hrvatske autoceste d.o.o.,

  Hrvatske ceste d.o.o.,

  Socijalno vijee za sektor cestovnog prometa,

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

  SEKTOR UNUTARNJE PLOVIDBE

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

  Agencija za vodne putove

 • SEKTOR JAVNE GRADSKE, PRIGRADSKE I REGIONALNE MOBILNOSTI

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  Hrvatske autoceste d.o.o.

  Udruga gradova

  Socijalno vijee za sektor cestovnog prometa

  Grupacija prijevoz putnika u javnom prometu

  Grad Zagreb

  H Putniki prijevoz d.o.o.

  Hrvatska zajednica upanija

  Udruga upanijskih uprava za ceste Hrvatske

  H Infrastruktura d.o.o.

  Hrvatska udruga poslodavaca

  Hrvatske ceste d.o.o.

  Socijalno vijee za sektor eljeznikog prometa

  Energetski institut Hrvoje Poar

  Fakultet prometnih znanosti

  Pomo pri izradi sektorskih prometnih strategija

  Grontmij A/S

  Jedinica za provedbu projekta izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske

  Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

  Ministarstvo zatite okolia i prirode

  Izraiva Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030.

  godine

  IDOM Ingenieria y Consultoria S.A.

  Izrada Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske sufinancirana je EU sredstvima iz

  Operativnog programa Promet 2007.-2013.

 • Kartografski prikazi u Strategiji informativne su prirode i slue iskljuivo za potrebe ovog dokumenta.

  POPIS KRATICA

  AGIN Europski ugovor o glavnim unutarnjim vodnim putovima od meunarodnog

  znaaja

  ATM Upravljanje zranim prometom

  CETC Srednjoeuropski prometni koridor

  DPSIR Pokretake snage, pritisci, stanja, utjecaji i odgovori

  EASA Europska agencija za sigurnost zranog prometa

  DZS Dravni zavod za statistiku

  EC Europska komisija

  ECAA Europski zajedniki zrani prostor

  ERTMS Europski sustav upravljanja eljeznikim prometom

  ETCS Europski sustav za upravljanje vlakovima

  ESI Europski strukturni i investicijski fondovi

  EU Europska unija

  EUSAIR Strategija Europske unije za jadransko jonsku regiju

  EUSDR Strategija Europske unije za dunavsku regiju

  BDP Bruto domai proizvod

  GHG Stakleniki plinovi

  GT Bruto tonaa

  ICAO Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva

  IPA Instrument pretpristupne pomoi

  ISPA Instrument za strukturne politike u pretpristupnom razdoblju

  ITS Inteligentni transportni sustavi

  KPI Kljuni pokazatelji uspjenosti

  JP Javni prijevoz

  LNG Ukapljeni prirodni plin

  MARPOL Meunarodna konvencija o sprjeavanju oneienja s brodova

  MET Obrazovanje i izobrazba pomoraca

  MPPI Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

  N/A Nedostupno

  NN Narodne novine

  NPM Nacionalni prometni model

  OPP Operativni program Promet

  PSC Ugovor o javnoj usluzi

  POUM Plan odrive mobilnosti

  RIS Rijeni informacijski servisi

  RH Republika Hrvatska

  RRT eljezniko-cestovni terminal

  SAR Traganje i spaavanje

  SEETO South East Europe Transport Observatory - Prometni opservatorij za

  Jugoistonu Europu

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Organizacija_me%C4%91unarodnog_civilnog_zrakoplovstva

 • Kartografski prikazi u Strategiji informativne su prirode i slue iskljuivo za potrebe ovog dokumenta.

  SESAR Program razvoja nove generacije Europskog sustava upravljanja zranim

  prometom

  SPUO Strateka procjena utjecaja na okoli

  SWOT Snage, slabosti, prilike, prijetnje

  TAC Pristojba za pristup infrastrukturi

  TEN-T Transeuropske prometne mree

  TEU Standardna kontejnerska jedinica za teret

  VTMIS Sustav nadzora i upravljanje pomorskim prometom

 • Kartografski prikazi u Strategiji informativne su prirode i slue iskljuivo za potrebe ovog dokumenta.

  1

  1. UVOD

  1.1. POZADINA

  Posljednjih godina razvoj prometnih mrea u Republici Hrvatskoj biljei znaajan

  napredak.

  Nakon to je u lipnju 2004. godine dobila status zemlje pristupnice, Republika Hrvatska

  koristila je razne pretpristupne instrumente Europske unije relevantne za prometni sektor,

  osobito ISPA (Instrument za strukturne politike u pretpristupnom razdoblju) i IPA

  (Instrument pretpristupne pomoi), to je imalo veliki utjecaj na razvoj tog sektora u

  zemlji. Kako bi se osigurao neprekinuti proces strukturalne prilagodbe u prometnom

  sektoru i koritenje financijskih sredstava u okviru Komponente III IPA Regionalni

  razvoj, izraen je Nacrt operativnog programa Promet (OPP) za razdoblje od 2007.-2013.

  OPP razrauje kljuna pitanja kao to su pozadina prometne politike, status transpozicije

  pravne steevine prometne politike Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, procjenu

  stanja prometnog sektora te strategije i mjere u svrhu zadovoljavanja potreba za razvojem

  prometnog sektora, u skladu sa zahtjevima tijekom i poslije pristupanja.

  Hrvatska je takoer zadrala svoju aktivnu ulogu u okviru Memoranduma o razumijevanju

  o razvoju Sredinje regionalne prometne mree u jugoistonoj Europi te i dalje provodi

  viegodinji plan razvoja za razdoblje 2011.-2015. godine za SEETO.

  Od pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, utvrivanje razvoja prometne

  infrastrukture u Republici Hrvatskoj, prvenstveno u skladu s okvirom prometne politike

  Europske unije od kljune je vanosti. Na temeljima revizije i unapreenja Strategije

  prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine1 potrebno je temeljiti dugoroni

  razvoj i budua ulaganja u prometni sektor, koja e odgovarati stvarnim potrebama za

  novom prometnom infrastrukturom i omoguavati uinkovito i realno planiranje i

  definiranje prioriteta, s ciljem da prometne usluge i infrastruktura budu funkcionalni i

  raspoloivi za korisnike.

  Ova Strategija predstavlja polazinu toku u novom procesu planiranja prometnog razvoja

  Republike Hrvatske. Kljuna faza tog procesa je izrada Nacionalnog prometnog modela

  (NPM), koji e biti razraen tijekom 2016. godine. Po objavi rezultata NPM-a, provest e

  1 Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske (NN br. 139/99)

 • Kartografski prikazi u Strategiji informativne su prirode i slue iskljuivo za potrebe ovog dokumenta.

  2

  se procjena i mogua revizija ove Strategije, a naknadna revizija uslijedit e kao priprema

  za nadolazea programska razdoblja Europske unije.

  1.2. STRATEKO PLANIRANJE - STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA

  1.2.1. Strateki okvir

  Strateko planiranje kao temelj razvoja prometnog sektora definirano je kao sredstvo u

  slubi viih ciljeva gospodarske i socijalne politike. Kao rezultat navedenog, promet se u

  smislu stratekog planiranja smatra osnovnim sustavom kojim e se zadovoljiti potrebe

  hrvatskih graana u smislu mobilnosti te u isto vrijeme uinkovitim i znaajnim sredstvom

  za promicanje gospodarskog razvoja, drutvene i teritorijalne kohezije garantirajui

  najveu korist u slubi drutva.

  1.2.2. Strateko planiranje

  Planiranje se koristi kao alat za odreivanje srednjoronih ciljeva i mjera. Planiranje

  olakava politiko donoenje odluka i postavlja prioritete prema odreenim kriterijima,

  temeljenima na rezultatu provedenih analiza.

  Donositelji odluka i drutvo u cjelini, imat e koristi od sljedeeg:

  temeljite procjene postojeih potreba,

  transparentnog donoenja odluka,

  pravovaljane informacije za donoenje odluka,

  predvianja posljedica djelovanja,

  trajnog i fleksibilnog procesa,

  sinergije s ostalim politikama te

  utvrivanja korektivnih popratnih mjera.

  U nastavku su navedeni najvaniji elementi stratekog planiranja u okviru Strategije:

  uspostavljanje dosljednog sustava planiranja, od stratekog do sektorskog, uz

  planiranje infrastrukturnih i prometnih usluga,

  rad sa sustavom planiranja koji, utemeljen na