ministarstvo mora, turizma, prometa i · pdf fileagenciji kao tijelu čiji cilj i jest upravo...

of 70 /70
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA ======================================================== N A C R T PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, ožujak 2007. ========================================================

Author: trinhnhi

Post on 31-Jan-2018

227 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

  ========================================================

  N A C R T

  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRANOM PROMETU

  S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

  Zagreb, oujak 2007. ========================================================

 • Sadraj

  I Ustavna osnova donoenja Zakona II Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom te posljedice koje e donoenjem Zakona proistei III Ocjena i izvori potrebnih sredstava za provoenje Zakona IV Razlozi za donoenje Zakona po hitnom postupku V Tekst Konanog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zranom prometu VI Obrazloenje VII Tekst odredaba vaeeg Zakona koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju

 • I USTAVNA OSNOVA DONOENJA ZAKONA Ustavna osnova za donoenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zranom prometu sadrana je u lanku 2. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske. II OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM IZMJENA I DOPUNA ZAKONA PROISTEI

  Zrani promet u Republici Hrvatskoj ureen je Zakonom o zranom prometu (Narodne novine broj 132/98 i 178/04), Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zranom prometu (Narodne novine broj 132/98), Zakonom o zranim lukama (Narodne novine broj 19/98), Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zrane plovidbe (Narodne novine broj 19/98) i podzakonskim propisima te meunarodnim ugovorima kojih je Republike Hrvatska potpisnica.

  Zakon o zranom prometu, kao temeljni zakon koji ureuje pitanja zranog prometa sadri odredbe o ureenju zranog prometa u zranom prostoru Republike Hrvatske i nadlenostima u tom prostoru, uvjetima za sigurno odvijanje zranog prometa, zranom prijevozu i drugim djelatnostima u zranom prometu, upisu u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, dravnoj pripadnosti i registracijskim oznakama zrakoplova, uvjetima za sigurnu uporabu zrakoplova i zrakoplovnih ureaja, aerodroma, uvjetima kojima mora udovoljavati zrakoplovno kao i drugo struno osoblje, pruanju usluga u zranoj plovidbi, istraivanju ugroavanja sigurnosti zrakoplova i nesrea zrakoplova, potrazi i spaavanju zrakoplova, zatiti zranog prometa, mjerama zatite okolia i zatite stanovnitva od buke zrakoplova, inspekcijskom nadzoru, nadlenostima Ministarstva i drugih tijela, ministara i njihovim ovlastima, te o prekrajima u zranom prometu.

  Republika Hrvatska je od 9. svibnja 1992., na temelju pristupa (akcesije), stranka Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu, odnosno lanica Organizacije meunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) koja je osnovana istom Konvencijom u svrhu razvijanja naela, tehnologije te poticanja i razvoja meunarodnoga zranog prometa. Republika Hrvatska je i lanica Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference ECAC) i Europske organizacije za sigurnost zrane plovidbe (European Organization for the Safety of Air Navigation EUROCONTROL).

  Uz to Uprava zranog prometa u sastavu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka je od 16. oujka 2004. punopravni lan europske organizacije Zajednikih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authority JAA). Nuno je istaknuti da je punopravno lanstvo u Zajednikim zrakoplovnim vlastima i potpuno usvajanje njihovih zahtjeva takoer jedan od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji.

  Ove meunarodne organizacije svojim propisima kao to su Rezolucije, ESARR-i i Joint Aviation Requirements (JARs), utvruju zrakoplovne standarde koje su zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske dune implementirati u svoj pravni sustav.

 • Nadalje, poetkom 2006. potpisan je Sporazum o Zajednikom europskom zranom prostoru (ECAA Agreement). Cilj Sporazuma je potpuna harmonizacija hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u podruju zranog prometa sa zakonodavstvom Europske Unije. Potpisivanjem ovog Sporazuma Republika Hrvatska se obvezala implementirati u svoje zakonodavstvo uredbe i direktive koje su obuhvaene tim Sporazumom, sukladno fazama definiranima u Sporazumu.

  Uz to valja spomenuti da je preuzimanje europske regulative jedan od uvjeta pridruivanja u EU. Prvenstveno ta obveza proizlazi iz nedavno zavrenog procesa bilateralnog screeninga za poglavlje Prometne politike zrani promet. Tijekom priprema za bilateralni screening izraeni su strateki dokumenti (Non-paper i screening lista) u kojima se Republika Hrvatska, preko djelokruga nadlenih tijela, obvezala poduzeti odreene akcije koje e pokazati stupanj prilagoenosti i spremnosti Republike Hrvatske da postane lanica EU. Tako je Uprava zranog prometa preuzela obvezu uskladiti se sa uredbama i direktivama koje je Europska komisija odredila kao odluujue u procesu pregovora za ulazak u EU.

  Punopravno lanstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kao jezgri demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja temeljni je cilj Republike Hrvatske. Jedan od kljunih preduvjeta u tom procesu, osim provedbe unutarnjih reformi i snanijeg gospodarskog razvoja, je i preuzimanje Europske regulative i europskih zrakoplovnih standarda.

  Prema tome, izmjene i dopune Zakona o zranom prometu potaknute su, prije svega, zbog usklaivanja vaeih odredaba s pravnom steevinom Europske unije. Takoer, izmjene i dopune Zakona o zranom prometu sadre odredbe kojima se vaei Zakon usklauje sa nekim meunarodno preuzetim obvezama i praksom, a koje je bilo nuno hitno implementirati.

  Tako u postupku pribliavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u procesu usklaivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom steevinom Europske unije i pravnim aktima Vijea Europe, a koji je utvren Nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji - 2007. usvojenim na sjednici Vlade Republike Hrvatske 18. sijenja 2007. godine, Zakon o zranom prometu usklauje se s:

  - Uredbom Vijea (EEZ) broj 2407/92 od 23. srpnja 1992. o licenciranju zranih prijevoznika koja se posebno bavi pravom osnivanja zranih prijevoznika i izdavanjem Operativne licence. Osnovno naelo Uredbe je da ako zrani prijevoznik udovoljava kriterijima u odnosu na ekonomsku i tehniku sposobnost tada ima pravo da mu se izda Operativna licenca. Operativna licenca se moe izdati iskljuivo zranim prijevoznicima koji posjeduju vaeu Svjedodbu o sposobnosti (Air Operator Certificate AOC), koja garantira tehniku sposobnost. Operativna licenca je vaea dok zrani prijevoznik udovoljava propisanim uvjetima.

  - Direktivom Vijea 2000/79/EZ od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o radnom vremenu mobilnih djelatnika u civilnom zrakoplovstvu, koji su zakljuili Udruga europskih zranih prijevoznika (Association of European Airlines - AEA), Europska federacija prometnih djelatnika (European Transport Workers' Federation - ETF), Europska udruga pilota (European Cockpit Association - ECA), Europska udruga regionalnih zranih prijevoznika (European Regions Airline Association -ERA) i Meunarodna udruga zranih prijevoznika (International Air Carrier Association -IACA) kojom su socijalni partneri utvrdili i donijeli odreena pravila koja se posebno primjenjuju na mobilne djelatnike u

 • zranom prijevozu. Direktivom je ustanovljen sveobuhvatni okvir unutar kojeg je mogue propisivati ogranienja radnog vremena. U skladu s Direktivom mobilni djelatnici ne smiju raditi vie od 2 000 sati godinje, vrijeme leta je ogranieno na najvie 900 sati godinje. Mobilni djelatnici imaju pravo: na najmanje etiri tjedna godinjeg odmora, najmanje 96 slobodnih dana u godini, najmanje 7 slobodnih dana mjeseno. Takoer imaju pravo na za njih besplatan zdravstveni pregled, odgovarajuu zatitu na radu, te na prehranu tijekom rada. Cilj Direktive je poveanje sigurnosti odvijanja zranog prometa koje se postie otklanjanjem mogunosti zamora i stresa mobilnih djelatnika. - Uredbom 549/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 10. oujka 2004. o utvrivanju okvira za stvaranje Jedinstvenog europskog neba (okvirna Uredba), Uredbom Europskog parlamenta i Vijea 550/2004 od 10. oujka 2004. o pruanju usluga u zranoj plovidbi unutar Jedinstvenog europskog neba (Uredba o pruanju usluga) i Uredbom Komisije (EZ-a) 2096/2005 od 20. prosinca 2005. o zajednikim zahtjevima za pruanje usluga u zranoj plovidbi, koje su, uz Uredbu 551/2004 o organizaciji i koritenju zranog prostora unutar Jedinstvenog europskog neba i Uredbu 552/2004 o interoperabilnosti europske mree upravljanja zranim prometom, dio tzv. Single European Sky (SES) regulative koju je Republika Hrvatska temeljem potpisivanja ECAA Sporazuma obvezna implementirati u svoje zakonodavstvo. Prema tim uredbama svaka drava lanica mora imenovati Nacionalno nadzorno tijelo ija zadaa e prije svega biti certificiranje i kontinuirani nadzor nad pruateljima usluga u zranoj plovidbi, kao i drugi s time vezani poslovi. Budui da je smisao osnivanja Nacionalnog nadzornog tijela poveanje sigurnosti u zranoj plovidbi, ta zadaa je, ovim izmjenama i dopunama Zakona o zranom prometu, u Republici Hrvatskoj povjerena Agenciji kao tijelu iji cilj i jest upravo briga za sigurnost cjelokupnog zranog prometa u Republici Hrvatskoj.

  Usklaivanje sa navedenom EU regulativom uinjeno je uvoenjem pojma operativne licence, koji do sada nije postojao, a posjedovanje koje je temelj za operiranje zranih prijevoznika u EU, zatim izmjenama i dopunama Zakona u dijelu koji se odnosi na radno vrijeme, vrijeme leta i odmora lanova posade zrakoplova, te izmjenama i dopunama koje se odnose na usluge u zranoj plovidbi i certificiranje i nadzor pruatelja usluga u zranoj plovidbi.

  Predloene izmjene i dopune Zakona o zranom prometu potaknute su kako zbog navedenog usklaivanja postojeih odredaba sa meunarodno preuzetim obvezama i praksom tako i temeljem pisanih nalaza predstavnika meunarodnih organizacija koji su obavljali audit (nadzor) provedenih korektivnih mjera zrakoplovnih vlasti Republ