tehnologija zračnog prometa

of 26 /26

Author: sanja-maglica

Post on 10-Aug-2015

476 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zračni promet

TRANSCRIPT

SADRAJ:1. UVOD 2. ZRANI PROMET 2.1. POVIJEST ZRANOG PROMETA 2.2. SUSTAV ZRANOG PROMETA 2.3. POJAM I SADRAJ TEHNOLOGIJE ZRANOG PROMETA

3.

TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA U ZRANOM PROMETU3.1. VRSTE ZRAKOPLOVNIH KOMPANIJA 3.2. POJAM I ZNAAJKE PRIJEVOZNE POTRANJE U ZRANOM PROMETU 3.3. PRIJEVOZ PUTNIKA U ZRANOM PROMETU 3.4. PRIJEVOZ TERETA U ZRANOM PROMETU

4. PERSPEKTIVA RAZVOJA ZRANOG PROMETA 5. ZAKLJUAK 6. LITERATURA

1.UVOD Pod zranim prometom podrazumijeva se prijevoz putnika ili stvari zrakoplovima po zrakoplovnim rutama te sve operacije i komunikacije u zranom prometu Iako je mlada prometna grana, vrlo brzo se razvila te napredovala za razliku od drugih prometnih grana zahvaljujui nastanku modernih tehnologija o Tehnologija zranog prometa je posebna tehnologijska grana koja prouava naine i postupke prijevoza putnika i tereta zrakoplovima zajedno s kontrolom zranog prometa.

2.ZRANI PROMET

o Najsnanija svjetska industrija o Razvoj globalnog meunarodnog poslovanja i turizma

o Sloen dinamiki sustavo Najsigurnija prometna grana

2.1.POVIJEST ZRANOG PROMETA

o Legenda od Dedalu i Ikaru o Leonardo da Vinci-crtei leteih strojeva,model padobrana o Braa Wright-prvi let

o Prvi svjetski rat-borbene svrheo Drugi svjetski rat-mlazni pogon

2.2.SUSTAV ZRANOG PROMETAo Podsustav prometnog sustava o Razlika u prometnicama i vozilima zrani put zrakoplovi

o pojmovi vezani za zrakoplov zrakoplovstvo zrani promet zrani prijevoz

o

Zrakoplovstvo proizvodnja zrakoplova proizvodnja zrakoplovne opreme i ureaja gradnja zrakoplovne infrastrukture zrani promet

o Zrani promet jedan od podsustava prometnog sustava kretanje prometnih sredstava prijevoz putnika i tereta

o

Zrani prijevoz prijevoz putnika prijevoz tereta

SLIKA 1. : Sustav zranog prometa

Izvor: Radai, ., Sui, I., kurla Babi, R.: Tehnologija zranog prometa, FPZ, Zagreb, 2008., p.

2.3. POJAM I SADRAJ TEHNOLOGIJE ZRANOG PROMETAo Znanstvena disciplina podijeljena na niz podisciplina o Za definiranje pojma bitna su 2 kriterija faza prijevoznog procesa predmet prijevoznog procesa

faza prijevoznog procesa predmet prijevoznog procesa udaljenost prijevoza

o Definiranje sadraja obavljeno je primjenom svih kriterija

3.TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA U ZRANOM PROMETUo Podruje tehnikih znanosti, znanstveno polje tehnologije prometa i transport, znanstvena grana zrani promet o Predmet istraivanja zakonitosti koje vladaju u tehnolokom procesu prijevoza sredstvima zranoga prometa

o Sadraj istraivanja predstavljaju prometno-tehnoloke znaajke zrakoplova i drugih letjelica

znaajke i specifinosti prijevozne potranje u zranom prometuznaajke i specifinosti prijevozne ponude u zranom prometu

planiranje prijevoznog procesa u putnikom i teretnom prometuizvrenje prijevoznog procesa u putnikom i teretnom prometu

sustav pokazatelja eksploatacije zrakoplova

3.1. VRSTE ZRAKOPLOVNIH KOMPANIJAo poduzea koja pruaju usluge zranog prijevoza putnika i tereta o osnovni subjekt djelatnosti prijevoza u zranom prometu o Podjela prema veliini velike ili glavne zrakoplovne kompanije koje povezuju gradove diljem svijeta regionalne zrakoplovne kompanije koje povezuju manje zrane luke meusobno ili s nekim gradom

SLIKA 2.: Svjetske regionalne kompanije prema broju prevezenih putnika u 2009. i 2010.godiniPREVEZENI PUTNICI (MILIJUNI) 2009. 161,047 101,430 PREVEZENI PUTNICI (MILIJUNI) 2010. 162,615 106,307 SAD SAD DRAVA

ZRAKOPLOVNA KOMPANIJA DELTA AIR LINES SOUTHWEST AIRLINES AMERICAN AIRLINES AIR FRANCE KLM RYANAIR LUFTHANSA JAL GROUP AIR CHINA EMIRATES AIRLINE QANTAS

85,719 71,394 66,500 55,589 47,952 39,841 27,454 23,622

86,204 71,320 72,100 58,916 34,795 46,241 31,422 22,540

SAD Francuska Irska Njemaka Japan Kina UAE Australia

Izvor: http://www.nationsonline.org/oneworld/major_airlines.htm

o Podjela prema duljini linija na kojima nude usluge prijevoza za interkontinentalni prijevoz za intrakontinentalni prijevoz za domai prijevoz

o Podjela prema modelu poslovanja na tradicionalne ili konvencionalne prijevoznike na niskotarifne prijevoznike

o Podjela prema vlasnitvu u privatnom vlasnitvu u dravnom vlasnitvu u mjeovitom vlasnitvu

o Prema prema vrsti prometa zrakoplovne kompanije koje obavljaju preteito redovni promet zrakoplovne kompanije koje obavljaju preteito izvanredni promet

3.2.POJAM I ZNAAJKE PRIJEVOZNEPOTRANJE U ZRANOM PROMETUo Potranja za uslugama zranog prometa stalno se poveava o Vrlo irok dijapazon prijevozne potranje moe promatrati prema razliitim kriterijima prema udaljenosti prijevoza prema predmetu prijevoza prema tehnolokuorganizacijskom obiljeju prijevoza prema vanosti linija

3.3. PRIJEVOZ PUTNIKA U ZRANOM PROMETUo Ukupni se proces prijevoza putnika u zranom prometu sastoji od faze otpreme faze istog prijevoza faze prihvata o Javni zrani promet

dostupan svima, predstavlja predmet poslovanja poduzea

o Sa stajalita dometa djelovanja javni zrani promet moe biti unutarnji meunarodni

o Sa stajalita tehnoloke organizacije prijevoza redovni izvanredni

SLIKA 3.:Prijevoz putnika u zranom prometu 2010. i 2011. godineDRAVA UJEDINJENO KRALJEVSTVO NJEMAKA PANJOLSKA ITALIJA NIZOZEMSKA VICARSKA GRKA PORTUGAL HRVATSKA 2010. 192.884.537 166.130.833 153.387.014 109.064.953 48.616.387 37.615.864 32.131.780 25.732.352 4.677.030 2011. 201.535.227 175.316.076 165.153.230 116.314.851 53.895.216 41.439.630 33.291.435 27.578.334 4.989.047

Izvor:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&la nguage=en&pcode=ttr00012&plugin=1

3.4. PRIJEVOZ TERETA U ZRANOM PROMETUo Prijevoz tereta,pote i hitnih poiljakao Prijevoz tereta zrakom razlikuje se od prijevoza putnika u zranom prometu u nekim bitnim znaajkama heterogenost robe s obzirom na vrstu neuravnoteenost prometnih tokova roba

konkurencija alternativnih oblika prijevoza prisutna je i na najduljim relacijama

SLIKA 4.:Prijevoz tereta u zranom prometu 2010. i 2011. godineDRAVA NJEMAKA UJEDINJENO KRALJEVSTVO FRANCUSKA BELGIJA LUXEMBURG PANJOLSKA VICARSKA VEDSKA IRSKA GRKA 2010. 4.099.072 2.428.996 1.582.342 973.776 705.829 592.336 375.176 186.263 122.231 86.596 2011. 4.309.649 2.419.713 1.815.601 1.000.990 666.011 611.974 390.335 164.286 113.409 78.870

Izvor:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init =1&language=en&pcode=ttr00011&plugin=1

4.PERSPEKTIVA RAZVOJA ZRANOG PROMETAo U zranom prometu sve vei udio zauzimaju niskotarifni zrakoplovni prijevoznici o Zrane luke su veoma vani strateki infrastrukturni objekti o Kvalitetna infrastruktura je nuna je za integraciju svake regije o Cilj

dostupnost regija i za druge aktivnosti koje dosad nisu bile dovoljno zastupljene

o

Zbog gospodarske krize zrani promet ne donosi vrhunske prihode

o Ugaene su desetak svjetskih vanih kompanija o Ciljevi za budunost zranog prometa poboljanje sigurnosti smanjenje trokova i kanjenja manja emisija ugljikovog dioksida

5.ZAKLJUAKo Zrani promet predstavlja jednu od najsnanijih svjetskih industrija, koja omoguuje razvoj globalnog meunarodnog poslovanja i turizma o Iako je zrani promet relativno mlada prometna grana, vrlo se brzo razvio o Rezultat je razgranate interakcije izmeu drava,operatora ,proizvoaa o Zrani promet je rasprostranjen po cijelom svijetu te predstavlja prometnu granu bez koje se ne moe zamisliti svijet danas

6.LITERATURAo Radai, ., Sui, I., kurla Babi, R.:Tehnologija zranog prometa, FPZ, Zagreb 2008. i 2006. o Radai, ., Sui, I. : Specifinosti tehnologije integralnog i multimodalnog transporta sredstvima zranog prometa, FPZ, Zagreb 1991.

o http://blog.jetblue.com/index.php/2012/09/06/unpackedthe-past-present-and-future-of-air-traffic-control/ o http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=ttr00011&plugin=1 o http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=ttr00012&plugin=1 o http://www.nationsonline.org/oneworld/major_airlines.ht m o http://www.prometna-zona.com/zracni.php