dinko jurjević sigurnost za poslodavce, · pdf filesigurnost na radu za poslodavce,...

of 27 /27
Dinko Jurjević SIGURNOST NA RADU ZA POSLODAVCE, OVLAŠTENIKE I POVJERENIKE Rijeka, svibanj 2007.

Author: phungmien

Post on 31-Jan-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dinko Jurjevi

  SIGURNOST NA RADU

  ZA POSLODAVCE, OVLATENIKE

  I POVJERENIKE

  Rijeka, svibanj 2007.

 • Zatita na radu. Sveuilite u Rijeci S.C. Rijeka, mr. Dinko Jurjevi, dipl. ing. 2

  Biblioteka Zatita na radu Sigurnost na radu za poslodavce, ovlatenike i povjerenike Svezak 15 Urednik

  Dinko Jurjevi magistar sigurnosti/tehnikih nauka, inenjer strojarstva i zatite na radu, strunjak zatite na radu. KRATICE Zatita na radu - ZNR, Zatita od poara ZOP NAPOMENA Materijali su dijelom preuzeti iz zakona RH te asopisa, uputa za rukovanje zatitne opremom, udbenika i strane literature. Podaci su samo informativni, u svrhu osposobljavanja i ne mogu se koristiti slubeno. Za tone izvore vidjeti predmetne zakone i pravilnike te norme. Rijeka, IV. 2007. SADRAJ Pravila zatite na radu

  Sustav, ureivanje i pravila zatite na radu

  Osnovne mjere zatite na radu na najeim izvorima opasnosti

  Elektrina struja

  Plinovi, dimovi i praine

  Zraenje

  Strojevi i ureaji

  Runi mehanizirani alat

  Runi alat

  Runa kolica

  Runi transport tereta

  Ljestve

  Skele

  Sigurnost kretanja pri radu

  Radne prostorije

  Osobna zatitna sredstva

  Opasne radne tvari

  Kiseline i luine

  Boje i razrjeivai

  Zatita od poara

  Upute o pruanju prve pomoi radnicima na radu

 • Zatita na radu. Sveuilite u Rijeci S.C. Rijeka, mr. Dinko Jurjevi, dipl. ing. 2

  PRAVILA ZATITE NA RADU OPE ODREDBE ZATITE NA RADU

  Svrha zatite na radu je spreavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zatita radnog okolia. Osobita zatita propisuje se za mlade, ene, invalide i profesio-nalno oboljele osobe te starije radnike. Prava, obveze i odgovor-nosti u svezi zatite na radu ureuju se na izravan i neizravan nain i to propisima radnog zakonodavstva, mirovinsko invalidskog osi-guranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaite, tehnikim i drugim propisima kojima se tite sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba. OSOBE NA RADU

  Osobe na radu jesu osobe u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu, ukljuujui i javne slube, osobe na stru-nom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri), uenici i studenti na praktinoj obuci, osobe koje obavljaju djelat-nost osobnim radom, studenti ili uenici na radu preko studenskih ili akih ugovora te osobe koje za vrijeme izdravanja kazne zat-vora ili odgojnih mjera obavljaju nareene poslove.

  NEZGODE NA RADU

  Nezgoda na radu je svaki nepredvidivi dogaaj koji moe uzroko-vati ozljedu ili materijalnu tetu. Ozljeda na radu je ozljeda, otee-nje zdravlja ili smrt. Profesionalne bolesti su bolesti nastale tijekom rada, a koje su navedene u listi profesionalnih bolesti. Bolesti u svezi s radom su bolesti koje se javljaju na nekom poslu ali nisu navedene u listi profesionalnih bolesti. Godinje u RH na poslu pogine oko 50 radnika, oko 1000 radnika doivi teu povredu. Najvei broj nezgoda na radu dogodi se u umarstvu i graevini.

  Prema ozlijee-nom dijelu tijela

  prsti ruke

  19 %

  oko

  9 %

  skoni zglob

  7 %

  Tablica 1. Najuestalije kategorije ozljeda pri radu u RH u postocima.

  Ljudski faktor 90%

  svih nezgoda

  Tehniki faktor 10% svih nezgoda

  Npr.: organizacija rada, nesposobnost za neki posao, slab vid, sluh , osobni problemi lo odnos prema poslu, nei-skustvo, neznanje, umor, starost, al-kohol, droga, bolest meuljudski od-nosi, osvjetljenje, buka, mikroklima organizacija rada, dan u tjednu

  NEZGODA

  Sl.1. Najizraeniji unutarnji izvori nezgoda na radu. ZATITA NEPUAA, ZABRANA UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

  Poslodavac je duan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Puenje je dozvoljeno iskljuivi na mjestima gdje je ovlatena oso-ba postavila znak ili natpis da je puenje dozvoljeno. OBVEZE I PRAVA RADNIKA

  Radnik je duan osposobiti se za rad na siguran nain kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Prije rasporeda na poslove s po-sebnim uvjetima rada i tijekom obavljanja takvih poslova radnik je duan pristupiti lijenikom pregledu na koji ga uputi poslodavac. Radnik je duan obavijestiti lijenika o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemoguuje ili ometa u izvrenju obveza na siguran nain. Radnik mora obavljati poslove dunom pozornou sukladno pro-pisima i pravilima zatite na radu uputama poslodavca, odnosno

  njegovih ovlatenika i uputama proizvoaa strojeva i ureaja, osobnih zatitnih sredstava i radnih tvari. Takoer radnik je duan pri radu koristiti propisana osobna zatit-na sredstva. Smatra se da radnik radi dunom pozornou kada poslove obavlja po sljedeem postupku: prije poetka rada preg-leda mjesto rada te o eventualno uoenim nedostacima izvijesti poslodavca ili njegovog ovlatenika, posao obavlja sukladno pravi-lima struke, uputama proizvoaa strojeva i ureaja, osobnih zati-tnih sredstava i radnih tvari te uputama poslodavca ili njegovog ovlatenika, pri radu koristi propisana osobna zatitna sredstva i opremu, prije naputanja mjesta rada ostavi sredstva rada u tak-vom stanju da ne ugroavaju druge radnike i sredstva rada.

  POSLODAVAC

  Zaposleno < od 50 radnika Voditelj poslova ZNR je :

  - poslodavac ili - glavni ovla-tenik ili - vanjski strunjak

  Zaposleno od 50 radnika Voditelj poslova ZNR je:

  -strunjak zatite na radu

  NEPOSREDNI OVLATENICI (voditelji grupa)

  ODBOR ZATITE NA RADU za poduzea 50 radnika

  POVJERENICI RADNIKA za od 20 radnika

  RADNICI

  Sl. 2. Shema organizacije zatite na radu. O svakoj injenici za koju opravdano smatra da predstavlja nepos-rednu opasnost po sigurnost i zdravlje kao i o bilo kojem nedos-tatku u sustavu zatite na radu radnik je duan odmah izvijestiti poslodavca ili njegovog ovlatenika te svojeg povjerenika. Ako mu neposredno prijeti opasnost za ivot i zdravlje zbog toga to nisu primijenjena propisana pravila zatite na radu radnik ima pravo odbiti rad o emu je duan obavijestiti poslodavca ili njegovog ov-latenika te svojeg povjerenika za zatitu na radu.

  POSLODAVAC je svaka fizika ili pravna osoba koja zapoljava jednog ili vie rad-nika i koji je u skladu s opim propisima radnog zakonodavstva odgovoran za osiguranje uvjeta za rad radnika na siguran nain, ukljuujui tijela dravne uprave, regionalne i lokalne uprave i sa-mouprave i javne ustanove. Osobe koje obavljaju posao za poslodavca su: radnici, volonteri, uenici i studenti koji kod poslodavca rad obavljaju na temelju posebnog propisa, osobe koje poslove obavljaju za vrijeme izdravanja kazne zat-vora ili odgojne mjere, osobe koje poslove obavljaju osobnim radom. Mjesto rada i radni okoli obuhvaaju se sva mjesta i prostori pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavca na kojima se radnici moraju nalaziti ili do kojih moraju dolaziti u tijeku rada. Preventiva obuhvaa planirane ili poduzete mjere u svim radnim procesima kod poslodavca, s ciljem sprjeavanja ili smanjenja rizi-ka na radu. Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za zdravlje i sigurnost na radu kojima su izloeni radnici, radniku se jednom u tri godine, na njegov zahtjev mora osigurati zdravstveni pregled u skladu s posebnim propisom, ali ne primjenjuju se na radnike kojima je obveza redovitoga zdravstvenog pregleda utvr-ena posebnim propisom. Zatita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaa sustav pra-vila koja se primjenjuju po ovom Zakonu i drugim propisima, a to su: - pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada, - pravila pri odravanju i ispitivanju sredstava rada,

 • Zatita na radu. Sveuilite u Rijeci S.C. Rijeka, mr. Dinko Jurjevi, dipl. ing. 3

  - pravila koja se odnose na sredstva rada i radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi te duevnim i tjelesnim spo-sobnostima, - osposobljavanje i obavjeivanje radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajueg stupnja zatite na radu i zdravstvene zatite, - suradnju na svim razinama od poslodavca i radnika, preko njiho-vih predstavnika i udruga, do razine dravnih ustanova i tijela, - zatita radnika, njihovih predstavnika i strunjaka za zatitu na radu od dovoenja u nepovoljniji poloaj i od drugih mjera zbog akcija poduzetih na podruju zatite na radu. Preventivne mjere te radni i proizvodni postupci koje poslodavac primjenjuje na temelju procjene ili u sluaju potrebe moraju: osigurati najvei mogui stupanj zatite sigurnosti i zdravlja rad-nika, biti ukljuene u sve radne procese poslodavca i na svim stupnje-vima organizacije rada i upravljanja. Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju pravila zatite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zatite na radu). OSNOVNA PRAVILA ZATITE NA RADU sadre zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naroito glede: opskrbljenosti sredstava rada zatitnim napravama, osiguranja od udara elektrine struje, spreavanja nastanka poara i eksplozije, osiguranja stabilnosti objekata u od-nosu na statika i dinamika optereenja , osiguranja potrebne radne povrine i radnog prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju radnika, osiguranja istoe, potrebne temperature i vlanosti zraka, ogranienja brzine kretanja zraka, osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolia, ogranienja buke i vibracije u radnom okoliu, osiguranja od tetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, osiguranja od djelovanja po zdravlje tetnih tvari i zatita od elektromagnetskih i drugih zraenja te osiguranja prostorija i ureaja za osobnu higijenu. SREDSTVA RADA jesu: - graevine namijenjene za rad s pripadajuim prostorijama, instalacijama i ureajima, prostorijama i povrinama za kretanje radnika te pom