nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - nkz 10. 2010_hr.pdf · 3155 tehničari/tehničarke za...

of 14 /14
NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv 0 Vojna zanimanja 01 Časnici/časnice 011 Časnici/časnice 0110 Časnici/časnice 02 Dočasnici/dočasnice 021 Dočasnici/dočasnice 0210 Dočasnici/dočasnice 03 Vojna zanimanja, ostali činovi 031 Vojna zanimanja, ostali činovi 0310 Vojna zanimanja, ostali činovi 1 Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice 11 Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice 111 Zakonodavci/zakonodavke i dužnosnici/dužnosnice 1111 Zakonodavci/zakonodavke 1112 Dužnosnici/dužnosnice tijela državne vlasti 1113 Plemenski i seoski poglavari/plemenske i seoske poglavarke 1114 Čelnici i dužnosnici interesnih organizacija/čelnice i dužnosnice interesnih organizacija 1115 Dužnosnici/dužnosnice izvršne vlasti 112 Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice 1120 Glavni i izvršni direktori/glavne i izvršne direktorice 12 Administrativni i komercijalni direktori/administrativne i komercijalne direktorice 121 Direktori/direktorice poslovnih i administrativnih jedinica 1211 Financijski direktori/financijske direktorice 1212 Direktori/direktorice ljudskih potencijala 1213 Direktori/direktorice programske politike i planiranja 1219 Poslovni i administrativni direktori/direktorice d. n. 122 Direktori/direktorice prodaje, marketinga i razvoja 1221 Direktori/direktorice prodaje i marketinga 1222 Direktori/direktorice promidžbe i odnosa s javnošću 1223 Direktori/direktorice istraživanja i razvoja 13 Direktori/direktorice proizvodnje i specijaliziranih usluga 131 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 1311 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu 1312 Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu 132 Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu i distribuciji 1321 Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji 1322 Direktori/direktorice proizvodnje u rudarstvu 1323 Direktori/direktorice proizvodnje u građevinarstvu 1324 Direktori/direktorice za nabavu i distribuciju 133 Direktori/direktorice u području informacijsko komunikacijskih tehnologija 1330 Direktori/direktorice u području informacijsko komunikacijskih tehnologija

Author: tranminh

Post on 31-Jan-2018

246 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10.

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  0 Vojna zanimanja

  01 asnici/asnice

  011 asnici/asnice

  0110 asnici/asnice

  02 Doasnici/doasnice

  021 Doasnici/doasnice

  0210 Doasnici/doasnice

  03 Vojna zanimanja, ostali inovi

  031 Vojna zanimanja, ostali inovi

  0310 Vojna zanimanja, ostali inovi

  1 Zakonodavci/zakonodavke, dunosnici/dunosnice i direktori/direktorice

  11 Zakonodavci/zakonodavke, dunosnici/dunosnice i direktori/direktorice

  111 Zakonodavci/zakonodavke i dunosnici/dunosnice

  1111 Zakonodavci/zakonodavke

  1112 Dunosnici/dunosnice tijela dravne vlasti

  1113 Plemenski i seoski poglavari/plemenske i seoske poglavarke

  1114 elnici i dunosnici interesnih organizacija/elnice i dunosnice interesnih organizacija

  1115 Dunosnici/dunosnice izvrne vlasti

  112 Glavni i izvrni direktori/glavne i izvrne direktorice

  1120 Glavni i izvrni direktori/glavne i izvrne direktorice

  12 Administrativni i komercijalni direktori/administrativne i komercijalne direktorice

  121 Direktori/direktorice poslovnih i administrativnih jedinica

  1211 Financijski direktori/financijske direktorice

  1212 Direktori/direktorice ljudskih potencijala

  1213 Direktori/direktorice programske politike i planiranja

  1219 Poslovni i administrativni direktori/direktorice d. n.

  122 Direktori/direktorice prodaje, marketinga i razvoja

  1221 Direktori/direktorice prodaje i marketinga

  1222 Direktori/direktorice promidbe i odnosa s javnou

  1223 Direktori/direktorice istraivanja i razvoja

  13 Direktori/direktorice proizvodnje i specijaliziranih usluga

  131 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, umarstvu i ribarstvu

  1311 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i umarstvu

  1312 Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu

  132

  Direktori/direktorice proizvodnje u preraivakoj industriji, rudarstvu, graevinarstvu i distribuciji

  1321 Direktori/direktorice proizvodnje u preraivakoj industriji

  1322 Direktori/direktorice proizvodnje u rudarstvu

  1323 Direktori/direktorice proizvodnje u graevinarstvu

  1324 Direktori/direktorice za nabavu i distribuciju

  133 Direktori/direktorice u podruju informacijsko komunikacijskih tehnologija

  1330 Direktori/direktorice u podruju informacijsko komunikacijskih tehnologija

 • 50 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  134

  Ravnatelji/ravnateljice; direktori/direktorice za pruanje strunih usluga u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi i financijama

  1341 Ravnatelji/ravnateljice u podruju predkolskog odgoja

  1342 Ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova

  1343 Ravnatelji/ravnateljice ustanova za pruanje usluga njege starijim osobama

  1344 Ravnatelji/ravnateljice ustanova za socijalnu skrb

  1345 Ravnatelji/ravnateljice osnovnih kola i srednjokolskih ustanova te dekani/dekanice i rektori/rektorice visokih uilita

  1346 Direktori/direktorice financijskih institucija i osiguravajuih drutava

  1349 Ravnatelji/ravnateljice ustanova za pruanje strunih usluga d. n.

  14

  Direktori/direktorice u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslunim djelatnostima

  141 Direktori/direktorice hotela, kampova i restorana

  1411 Direktori/direktorice hotela i kampova

  1412 Direktori/direktorice restorana i srodnih ugostiteljskih objekata

  142 Direktori/direktorice u trgovini na malo i veliko

  1420 Direktori/direktorice u trgovini na malo i veliko

  143 Direktori/direktorice u podruju ostalih uslunih djelatnosti

  1431 Direktori/direktorice portskih, rekreacijskih i kulturnih centara

  1439 Direktori/direktorice uslunih djelatnosti d. n.

  2 Znanstvenici/znanstvenice, inenjeri/inenjerke i strunjaci/strunjakinje

  21 Znanstvenici/znanstvenice, inenjeri/inenjerke i strunjaci/strunjakinje

  211 Strunjaci/strunjakinje fizikalnih znanosti i geoznanosti

  2111 Fiziari/fiziarke i astronomi/astronomke

  2112 Meteorolozi/meteorologinje

  2113 Kemiari/kemiarke

  2114 Geolozi/geologinje i geofiziari/geofiziarke

  212 Matematiari/matematiarke, aktuari/aktuarke i statistiari/statistiarke

  2120 Matematiari/matematiarke, aktuari/aktuarke i statistiari/statistiarke

  213 Strunjaci/strunjakinje biolokih i srodnih znanosti

  2131 Biolozi/biologinje, botaniari/botaniarke, zoolozi/zoologinje i srodni strunjaci/strunjakinje

  2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, umarstvu i ribarstvu

  2133 Strunjaci/strunjakinje za zatitu okolia

  214 Strunjaci/strunjakinje tehniko-tehnolokih znanosti (osim elektrotehnike)

  2141 Inenjeri/inenjerke industrijskog inenjerstva i proizvodnje

  2142 Inenjeri/inenjerke graevinarstva

  2143 Inenjeri/inenjerke za okoli

  2144 Inenjeri/inenjerke strojarstva

  2145 Inenjeri/inenjerke kemijske tehnologije

  2146 Inenjeri/inenjerke rudarstva, metalurgije i srodni strunjaci/strunjakinje

  2149 Strunjaci/strunjakinje tehniko-tehnolokih znanosti (osim elektrotehnike) d. n.

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 51

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  215 Inenjeri/inenjerke elektrotehnike

  2151 Inenjeri/inenjerke elektroenergetike

  2152 Inenjeri/inenjerke elektronike

  2153 Inenjeri/inenjerke telekomunikacija

  216 Arhitekti/arhitektice, urbanisti/urbanistice, geodeti/geodetkinje i projektanti/projektantice

  2161 Arhitekti/arhitektice

  2162 Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice

  2163 Industrijski i modni dizajneri/industrijske i modne dizajnerice

  2164 Inenjeri/inenjerke urbanizma i prometa

  2165 Kartografi/kartografkinje i geodeti/geodetkinje

  2166 Grafiki dizajneri/grafike dizajnerice i dizajneri/dizajnerice multimedijskih sadraja

  22 Zdravstveni strunjaci/zdravstvene strunjakinje

  221 Doktori/doktorice medicine

  2211 Lijenici/lijenice ope prakse

  2212 Lijenici specijalisti/lijenice specijalistice

  222 Strunjaci/strunjakinje za zdravstvenu njegu i primaljstvo

  2221 Glavni medicinski tehniari/glavne medicinske sestre ope njege

  2222 Glavne primalje

  223 Strunjaci/strunjakinje za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

  2230 Strunjaci/strunjakinje za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

  224 Paramedicinsko osoblje

  2240 Paramedicinsko osoblje

  225 Veterinari/veterinarke

  2250 Veterinari/veterinarke

  226 Ostali zdravstveni radnici/ostale zdravstvene radnice

  2261 Doktori/doktorice dentalne medicine

  2262 Farmaceuti/farmaceutkinje

  2263 Strunjaci/strunjakinje zatite okolia i zdravlja na radu

  2264 Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje

  2265 Dijetetiari/dijetetiarke i nutricionisti/nutricionistice

  2266 Audiolozi/audiologinje i logopedi/logopedinje

  2267 Optometristi/optometristice i oni optiari/one optiarke

  2269 Zdravstveni strunjaci/zdravstvene strunjakinje d. n.

  23 Strunjaci/strunjakinje za odgoj i obrazovanje

  231 Sveuilini i visokokolski nastavnici/sveuiline i visokokolske nastavnice

  2310 Sveuilini i visokokolski nastavnici/ sveuiline i visokokolske nastavnice

  232 Strukovni nastavnici/strukovne nastavnice

  2320 Strukovni nastavnici/strukovne nastavnice

  233 Nastavnici/nastavnice u srednjim kolama

  2330 Nastavnici/nastavnice u srednjim kolama

 • 52 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  234 Uitelji/uiteljice u osnovnim kolama i predkolski odgajatelji/predkolske odgajateljice

  2341 Uitelji/uiteljice razredne/predmetne nastave u osnovnim kolama

  2342 Predkolski odgajatelji/predkolske odgajateljice

  235 Ostali strunjaci/ostale strunjakinje za odgoj i obrazovanje

  2351 Strunjaci/strunjakinje za obrazovne metode

  2352 Strunjaci/strunjakinje edukacijsko-rehabilitacijskog profila

  2353 Nastavnici/nastavnice izvankolskoga jezinog obrazovanja

  2354 Nastavnici/nastavnice izvankolskoga glazbenog obrazovanja

  2355 Nastavnici/nastavnice izvankolskoga umjetnikog obrazovanja

  2356 Nastavnici/nastavnice izvankolskoga informatikog obrazovanja

  2359 Strunjaci/strunjakinje za odgoj i obrazovanje, d. n.

  24 Strunjaci/strunjakinje za poslovanje i upravljanje

  241 Strunjaci/strunjakinje za financijsko poslovanje

  2411 Raunovodstveni strunjaci/raunovodstvene strunjakinje

  2412 Financijski i investicijski savjetnici/financijske i investicijske savjetnice

  2413 Financijski analitiari/financijske analitiarke

  242 Strunjaci/strunjakinje za upravljanje

  2421 Poslovni i organizacijski analitiari/poslovne i organizacijske analitiarke

  2422 Strunjaci/strunjakinje za strateko planiranje

  2423 Strunjaci/strunjakinje za ljudske potencijale i upravljanje karijerom

  2424 Strunjaci/strunjakinje za osposobljavanje i razvoj zaposlenika

  243 Strunjaci/strunjakinje za prodaju, marketing i odnose s javnou

  2431 Strunjaci/strunjakinje za promidbu i marketing

  2432 Strunjaci/strunjakinje za odnose s javnou

  2433 Strunjaci/strunjakinje za prodaju tehnike i medicinske opreme (osim opreme informacijske i komunikacijske tehnologije)

  2434 Strunjaci/strunjakinje za prodaju informacijsko-komunikacijske tehnologije

  25 Strunjaci/strunjakinje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

  251 Strunjaci/strunjakinje za razvoj i analizu programske podrke i aplikacija

  2511 Analitiari/analitiarke sustava

  2512 Razvojni inenjeri/razvojne inenjerke za programsku podrku

  2513 Razvojni inenjeri/razvojne inenjerke internetskih i multimedijskih aplikacija

  2514 Programeri/programerke za razvoj aplikacija

  2519 Razvojni inenjeri i analitiari/razvojne inenjerke i analitiarke za razvoj programske podrke d. n.

  252 Strunjaci/strunjakinje za baze podataka i raunalne mree

  2521 Strunjaci/strunjakinje za razvoj baza podataka

  2522 Administratori sustava/administratorice sustava

  2523 Strunjaci/strunjakinje za razvoj raunalnih mrea

  2529 Strunjaci/strunjakinje za baze podataka i raunalne mree, d. n.

  26 Pravni strunjaci/pravne strunjakinje, strunjaci/strunjakinje za drutvene znanosti i kulturu

  261 Pravni strunjaci/pravne strunjakinje

  2611 Pravni zastupnici/pravne zastupnice

  2612 Suci/sutkinje

  2619 Pravni strunjaci/pravne strunjakinje d. n.

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 53

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  262 Knjiniari/knjiniarke, arhivisti/arhivistice i struno muzejsko osoblje

  2621 Arhivisti/arhivistice i struno muzejsko osoblje

  2622 Knjiniari/knjiniarke i informacijski strunjaci/informacijske strunjakinje

  263

  Strunjaci/strunjakinje za drutvene i humanistike znanosti i vjerski strunjaci/vjerske strunjakinje

  2631 Ekonomski strunjaci/ekonomske strunjakinje

  2632 Sociolozi/sociologinje, antropolozi/antropologinje i srodni strunjaci/srodne strunjakinje

  2633 Filozofi/filozofkinje, povjesniari/povjesniarke i politolozi/politologinje

  2634 Psiholozi/psihologinje

  2635 Strunjaci/strunjakinje za socijalni rad i savjetovanje

  2636 Vjerski strunjaci/vjerske strunjakinje

  264 Knjievnici/knjievnice, novinari/novinarke i jezikoslovci/jezikoslovke

  2641 Knjievnici/knjievnice i srodna zanimanja

  2642 Novinari/novinarke

  2643 Prevoditelji/prevoditeljice, tumai/tumaiteljice i drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke

  265 Umjetnici/umjetnice i srodni strunjaci/strunjakinje d. n.

  2651 Likovni umjetnici/likovne umjetnice

  2652 Glazbeni umjetnici/glazbene umjetnice, pjevai/pjevaice i skladatelji/skladateljice

  2653 Plesai/plesaice i koreografi/koreografkinje

  2654 Filmski i kazalini redatelji i producenti/filmske i kazaline redateljice i producentice i srodna zanimanja

  2655 Dramski umjetnici/dramske umjetnice

  2656 Spikeri/spikerice na radiju, televiziji i u drugim medijima

  2659 Produktivni i reproduktivni umjetnici d. n.

  3 Tehniari/tehniarke i struni suradnici/strune suradnice

  31 Tehniari/tehniarke tehniko-tehnolokih zanimanja

  311 Tehniko-tehnoloki tehniari/tehniko-tehnoloke tehniarke

  3111 Tehniari/tehniarke za fiziku, kemiju i srodna zanimanja

  3112 Tehniari/tehniarke za arhitekturu, graevinarstvo, geodeziju i srodna zanimanja

  3113 Tehniari/tehniarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

  3114 Tehniari/tehniarke za elektroniku

  3115 Tehniari/tehniarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

  3116 Tehniari/tehniarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

  3117 Tehniari/tehniarke za rudarstvo, metalurgiju i srodna zanimanja

  3118 Tehniki crtai/tehnike crtaice

  3119 Tehniko-tehnoloki tehniari/tehniko-tehnoloke tehniarke d. n.

  312 Rudarski nadzornici/rudarske nadzornice, nadzornici/nadzornice u proizvodnim djelatnostima i graevinski nadzornici/graevinske nadzornice

  3121 Rudarski nadzornici/rudarske nadzornice

  3122 Nadzornici/nadzornice u proizvodnim djelatnostima

  3123 Graevinski nadzornici/graevinske nadzornice

  313 Tehniari/tehniarke za nadzor proizvodnje

  3131 Rukovoditelji/rukovoditeljice energetskim i srodnim postrojenjima

  3132 Rukovoditelji/rukovoditeljice spalionica, pogona za proiavanje vode i srodna zanimanja

  3133 Kemijsko-procesni tehniari/kemijsko-procesne tehniarke

  3134 Rukovoditelji/rukovoditeljice postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina

 • 54 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  3135 Metalurki procesni tehniari/metalurke procesne tehniarke

  3139 Procesni tehniari/procesne tehniarke d. n.

  314 Laboratorijski tehniari/laboratorijske tehniarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji i srodna zanimanja

  3141 Laboratorijski tehniari/laboratorijske tehniarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osim medicinsko-laboratorijskih tehniara)

  3142 Poljoprivredni tehniari/poljoprivredne tehniarke

  3143 umarski tehniari/umarske tehniarke

  315 Kapetani/kapetanice plovila, piloti/pilotkinje zrakoplova, kontrolori/kontrolorke zranog prometa i srodna zanimanja

  3151 asnici stroja/asnice stroja i srodna zanimanja

  3152 Kapetani/kapetanice plovila i srodna zanimanja

  3153 Piloti/pilotkinje zrakoplova i srodni zrakoplovni strunjaci/srodne zrakoplovne strunjakinje

  3154 Kontrolori/kontrolorke leta

  3155 Tehniari/tehniarke za sigurnost zranog prometa

  32 Tehniari/tehniarke i pomonici/pomonice u zdravstvu

  321 Medicinski i farmaceutski tehniari/medicinske i farmaceutske tehniarke

  3211 Tehniari/tehniarke medicinskih ureaja

  3212 Zdravstveno laboratorijski i patoloki tehniari/zdravstveno laboratorijske i patoloke tehniarke

  3213 Farmaceutski tehniari/farmaceutske tehniarke

  3214 Dentalni i ortopedski tehniari/dentalne i ortopedske tehniarke

  322 Medicinske sestre/medicinski tehniari

  3221 Medicinske sestre/medicinski tehniari

  3222 Medicinske sestre-primalje

  323 Zanimanja srodna strunjacima za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

  3230 Zanimanja srodna strunjacima za tradicionalnu i komplementarnu medicinu

  324 Veterinarski tehniari, asistenti/ veterinarske tehniarke, asistentice

  3240 Veterinarski tehniari, asistenti/ veterinarske tehniarke, asistentice

  325 Ostali tehniari i asistenti/ostale tehniarke i asistentice u zdravstvu

  3251 Dentalni asistenti i terapeuti/dentalne asistentice i terapeutkinje

  3252 Tehniari/tehniarke za voenje zdravstvenih kartoteka i informacija

  3253 Patronani zdravstveni djelatnici/patronane zdravstvene djelatnice

  3254 Optiari/optiarke

  3255 Fizioterapeutski tehniari/fizioterapeutske tehniarke

  3256 Asistenti/asistentice zdravstvene njege

  3257 Inspektori/inspektorice za zatitu okolia, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja

  3258 Osoblje vozila hitne medicinske pomoi

  3259 Zdravstveni radnici/zdravstvene radnice d. n.

  33 Struni suradnici/strune suradnice za poslovanje i upravljanje

  331 Financijski, matematiki i ekonomski struni suradnici/financijske matematike i ekonomske strune suradnice i srodna zanimanja

  3311 Burzovni posrednici/burzovne posrednice

  3312 Struni suradnici/strune suradnice za kredite i zajmove

  3313 Ekonomisti/ekonomistice i voditelji/voditeljice dijelova raunovodstva

  3314 Statistiko-matematiki strunjaci/statistiko-matematike strunjakinje i srodna zanimanja

  3315 Procjenitelji/procjeniteljice vrijednosti i tete

  332 Posrednici/posrednice i zastupnici/zastupnice za prodaju i nabavu

  3321 Zastupnici osiguranja/zastupnice osiguranja

  3322 Komercijalisti/komercijalistice u prodaji

  3323 Referenti/referentice nabave

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 55

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  3324 Posrednici/posrednice za prijevoz, trgovinu i srodna zanimanja

  333 Posrednici/posrednice za poslovne usluge i srodna zanimanja

  3331 pediteri/pediterke i srodna zanimanja

  3332 Organizatori/organizatorice konferencija i dogaaja

  3333 Posrednici/posrednice pri zapoljavanju i srodna zanimanja

  3334 Agenti/agentice posredovanja u prometu nekretnina

  3339 Poslovni posrednici/poslovne posrednice d. n.

  334 Opi i specijalizirani poslovni tajnici/ope i specijalizirane poslovne tajnice

  3341 Voditelji/voditeljice ureda

  3342 Pravni tajnici/pravne tajnice

  3343 Poslovni tajnici/poslovne tajnice u upravi i poslovanju

  3344 Poslovni tajnici/poslovne tajnice u zdravstvu

  335 Struni suradnici/strune suradnice na poslovima dravne regulative

  3351 Carinski inspektori/carinske inspektorice i granini inspektori/granine inspektorice

  3352 Poreznici/poreznice

  3353 Referenti/referentice za socijalnu skrb i srodna zanimanja

  3354 Referenti/referentice za koncesije, dozvole i srodna zanimanja

  3355 Kriminalisti/kriminalistkinje i srodna zanimanja

  3359 Struni suradnici/strune suradnice na poslovima dravne regulative d. n.

  34 Struni suradnici/strune suradnice za pravna pitanja, drutvene znanosti, kulturu, port, umjetnost i srodna zanimanja

  341 Struni suradnici/strune suradnice za pravna, drutvena i vjerska pitanja

  3411 Pravni asistenti/pravne asistentice i srodna zanimanja

  3412 Socijalni radnici/socijalne radnice

  3413 Strunjaci/strunjakinje za vjerska pitanja

  342 Struni suradnici/strune suradnice za port i fitnes

  3421 portai/portaice i srodna zanimanja

  3422 portski treneri/trenerice; portski instruktori/instruktorice

  3423 Instruktori/instruktorice fitnesa i rekreacije i voditelji portskih programa

  343 Struni suradnici/strune suradnice za djelatnosti u umjetnosti, kulturi i kulinarstvu

  3431 Fotografi/fotografkinje

  3432 Dizajneri, dekorateri i araneri/dizajnerice, dekoraterke i aranerke

  3433 Galerijski i muzejski tehniari i knjiniari/galerijske i muzejske tehniarke i knjiniarke

  3434 Glavni kuhari/glavne kuharice

  3435 Struni suradnici/strune suradnice za djelatnosti u umjetnosti i kulturi d. n.

  35 Tehniari/tehniarke informacijske i komunikacijske tehnologije te podrke korisnicima

  351 Tehniari/tehniarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podrku radu i korisnicima

  3511 Tehniari/tehniarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podrku radu

  3512 Tehniari/tehniarke informacijske i komunikacijske tehnologije za podrku korisnicima

  3513 Tehniari/tehniarke za razvoj raunalnih mrea i sustava

  3514 Tehniari/tehniarke za mrene aplikacije

  352 Tehniari/tehniarke za telekomunikacije i emitiranje

  3521 Tehniari/tehniarke za emitiranje i audio-vizualne sustave

  3522 Tehniari/tehniarke za telekomunikacije

  4 Administrativni slubenici/administrativne slubenice

  41 Slubenici/slubenice na opim uredskim poslovima i srodna zanimanja

  411 Uredski slubenici/uredske slubenice za ope poslove

  4110 Uredski slubenici/uredske slubenice za ope poslove

 • 56 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  412 Tajnici/tajnice

  4120 Tajnici/tajnice i srodna zanimanja

  413 Daktilografi/daktilografkinje i slubenici/slubenice unosa podataka

  4131 Daktilografi/daktilografkinje i operatori/operaterke za ureivanje teksta na raunalu

  4132 Slubenici/slubenice za unos podataka

  42 Slubenici/slubenice za poslovanje sa strankama

  421 Slubenici/slubenice za altersko novano poslovanje

  4211 Bankarski slubenici/bankarske slubenice za altersko novano poslovanje i srodna zanimanja

  4212 Slubenici/slubenice u kladionici, kasinu i srodna zanimanja

  4213 alterski slubenici/alterske slubenice u zalagaonicama

  4214 Sakupljai/sakupljaice dugova i srodna zanimanja

  422 Slubenici/slubenice za pruanje informacija strankama

  4221 Organizatori/organizatorice putovanja i slubenici/slubenice u turistikim agencijama

  4222 Slubenici/slubenice za pruanje informacija u kontakt centru

  4223 Operatori/operatorice na telefonskoj centrali

  4224 Hotelski recepcionari/hotelske recepcionarke

  4225 Slubenici/slubenice za pruanje informacija

  4226 Recepcionari/recepcionarke (openito)

  4227 Anketari/anketarke za istraivanje trita

  4229 Slubenici/slubenice za alterske informacije d. n.

  43 Slubenici/slubenice na obraunskim poslovima i na poslovima materijalnih evidencija

  431 Slubenici/slubenice u knjigovodstvu, statistici, financijama, osiguranju i srodnim djelatnostima

  4311 Slubenici/slubenice u knjigovodstvu

  4312 Slubenici/slubenice u statistici, financijama i osiguranju

  4313 Slubenici/slubenice za obraun plaa

  432 Slubenici/slubenice u skladitu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima

  4321 Skladini slubenici/skladine slubenice

  4322 Uredski slubenici/uredske slubenice u proizvodnji

  4323 Prometni uredski slubenici/prometne uredske slubenice

  44 Ostali administrativni slubenici/ostale administrativne slubenice

  441 Ostali administrativni slubenici/ostale administrativne slubenice

  4411 Slubenici/slubenice knjinica i muzeja

  4412 Potari/potarice

  4413 ifranti i korektori/ifrantice i korektorice

  4414 Pisari/pisarke i srodna zanimanja

  4415 Arhivski i kopirni slubenici/arhivske i kopirne slubenice

  4416 Slubenici/slubenice za ljudske potencijale

  4419 Administrativni slubenici/administrativne slubenice d. n.

  5 Usluna i trgovaka zanimanja

  51 Usluna zanimanja

  511 lanovi/lanice kabinske posade, kondukteri/kondukterke i vodii/vodiice

  5111 lanovi/lanice kabinske posade

  5112 Kondukteri/kondukterke

  5113 Vodii/vodiice

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 57

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  512 Kuhari/kuharice

  5120 Kuhari/kuharice

  513 Konobari/konobarice i barmeni/barmenice

  5131 Konobari/konobarice

  5132 Barmeni/barmenice

  514 Frizeri/frizerke, kozmetiari/kozmetiarke i srodna zanimanja

  5141 Frizeri/frizerke

  5142 Kozmetiari/kozmetiarke, pedikeri/pedikerke i srodna zanimanja

  515 Kuanska zanimanja, kuepazitelji/kuepaziteljice

  5151 Djelatnici/djelatnice za ienje i odravanje u uredima, hotelima i drugim objektima

  5152 Domaini/domaice

  5153 Kuepazitelji/kuepaziteljice

  516 Ostala usluna zanimanja

  5161 Astrolozi/astrologinje i srodna zanimanja

  5162 Pratitelj/pratiteljice i posluga

  5163 Grobari/grobarke, pogrebnici/pogrebnice i srodna zanimanja

  5164 Njegovatelji/njegovateljice, radnici/radnice koje skrbe o ivotinjama

  5165 Instruktori /instruktorice vonje

  5169 Usluna zanimanja, d. n.

  52 Trgovaka zanimanja

  521 Ulini prodavai/uline prodavaice, prodavai/prodavaice na tandovima

  5211 Prodavai/prodavaice na tandovima

  5212 Ulini prodavai/uline prodavaice hrane

  522 Prodavai/prodavaice u trgovinama

  5221 Trgovci/trgovke u vlastitim trgovinama

  5222 Poslovoe/poslovotkinje u trgovinama

  5223 Prodavai/prodavaice u trgovinama

  523 Blagajnici/blagajnice, prodavai/prodavaice ulaznica i srodna zanimanja

  5230 Blagajnici/blagajnice, prodavai/prodavaice ulaznica i srodna zanimanja

  524 Ostali prodavai/ostale prodavaice

  5241 Manekeni/manekenke, modeli i srodna zanimanja

  5242 Demonstratori/demonstratorice za prodaju

  5243 Zastupnici/zastupnice direktne prodaje

  5244 Prodavai/prodavaice u kontakt centru

  5245 Prodavai/prodavaice na benzinskim postajama

  5246 Prodavai/prodavaice brze hrane

  5249 Prodavai/prodavaice, d. n.

  53 Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb i srodna zanimanja

  531 Njegovatelji/njegovateljice djece i pomonici /pomonice uitelja

  5311 Njegovatelji/njegovateljice djece

  5312 Pomonici uitelja/pomonice uitelja

  532 Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu skrb, i srodna zanimanja

  5321 Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb u ustanovama

 • 58 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  5322 Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb u kui

  5329 Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb, d.n.

  54 Djelatnici/djelatnice za zatitu osoba i imovine

  541 Djelatnici/djelatnice za zatitu osoba i imovine

  5411 Vatrogasci/vatrogaskinje

  5412 Policajci/policajke

  5413 Zatvorski policajci/zatvorske policajke

  5414 Zatitari/zatitarke

  5419 Djelatnici/djelatnice za zatitu osoba i imovine, d. n.

  6 Poljoprivrednici/poljoprivrednice, umari/umarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje

  61 Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na trite

  611 Ratari/ratarke, voari/voarke, vinogradari/vinogradarke i povrtlari/povrtlarke usmjereni na trite

  6111 Ratari/ratarke i povrtlari/povrtlarke

  6112 Voari/voarke, vinogradari/vinogradarke i srodna zanimanja

  6113 Vrtlari/vrtlarke, hortikulturni djelatnici/hortikulturne djelatnice i srodna zanimanja

  6114 Ratari/ratarke mjeovite biljne proizvodnje

  612 Uzgajivai/uzgajivaice ivotinja

  6121 Stoari/stoarice

  6122 Peradari/peradarice

  6123 Pelari/pelarke i svilari/svilarke

  6129 Uzgajivai/uzgajivaice ivotinja d. n.

  613 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mjeovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stoarska)

  6130 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mjeovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stoarska)

  62 umari/umarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje

  621 umari/umarke i srodna zanimanja

  6210 umari/umarke i srodna zanimanja

  622 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke i srodna zanimanja

  6221 Uzgajivai/uzgajivaice riba i koljki

  6222 Obalni ribari/obalne ribarke i srodna zanimanja

  6223 Ribari/ribarke na otvorenom moru

  6224 Lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke i srodna zanimanja

  63 Ratari/ratarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje, sakupljai plodova/sakupljaice plodova za vlastite potrebe

  631 Ratari/ratarke za osobne potrebe

  6310 Ratari/ratarke za osobne potrebe

  632 Stoari/stoarice za osobne potrebe

  6320 Stoari/stoarice za osobne potrebe

  633 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stoarske)

  6330 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stoarske)

  634 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke, skupljai plodova/skupljaice plodova za osobne potrebe

  6340 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke, skupljai plodova/skupljaice plodova za osobne potrebe

  7 Zanimanja u obrtu i pojedinanoj proizvodnji

  71 Graevinari/graevinarke i srodna zanimanja, osim elektriara

  711 Zidari/zidarke i srodna graevinska zanimanja

  7111 Graditelji/graditeljice kua

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 59

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  7112 Zidari/zidarke i srodna zanimanja

  7113 Kamenoresci/kamenoreskinje, klesari/klesarice i srodna zanimanja

  7114 Armirai i betonirci/armiraice i betonirke

  7115 Tesari i graevinski stolari/tesarice i graevinske stolarice

  7119 Zidari/zidarice i srodna graevinska zanimanja d.n.

  712 Graevinari/graevinarke zavrnih radova i srodna zanimanja

  7121 Krovopokrivai/krovopokrivaice

  7122 Podopolagai/podopolagaice i srodna zanimanja

  7123 Fasaderi i gipsari/fasaderke i gipsarice

  7124 Izolateri/izolaterke

  7125 Ostakljivai/ostakljivaice

  7126 Instalateri/instalaterke i monteri/monterke cjevovoda

  7127 Instalateri/instalaterke i serviseri/serviserke klimatizacijskih ureaja

  713 Soboslikari/soboslikarice, liioci/liiteljice, perai /peraice fasada i srodna zanimanja

  7131 Soboslikari/soboslikarice, liioci/liiteljice i srodna zanimanja

  7132 Lakireri/lakirerice i srodna zanimanja

  7133 Dimnjaari/dimnjaarke, perai/peraice fasada

  72 Tokari/tokarice, kovinotokari/kovinotokarice, strojarski mehaniari/strojarske mehaniarke i srodna zanimanja

  721 Ljevai metala/ljevaice metala, zavarivai/zavarivaice, limari/limarice i srodna zanimanja

  7211 Ljevai/ljevaice metala i srodna zanimanja

  7212 Zavarivai/zavarivaice i srodna zanimanja

  7213 Limari/limarice i srodna zanimanja

  7214 Monteri/monterke metalnih konstrukcija i srodna zanimanja

  7215 Monteri/monterke eline uadi i ica

  722 Kovai/kovaice, alatniari/alatniarke i srodna zanimanja

  7221 Kovai/kovaice

  7222 Alatniari/alatniarke i srodna zanimanja

  7223 Kovinoglodai/kovinoglodaice i srodna zanimanja

  7224 Polirai/poliraice, brusai/brusaice, otrai/otraice

  723 Mehaniari/mehaniarke, monteri/monterke strojeva i vozila

  7231 Mehaniari/mehaniarke i monteri/monterke motornih vozila

  7232 Mehaniari/mehaniarke i monteri/monterke zrakoplova

  7233 Mehaniari/mehaniarke i monteri/monterke industrijskih i ostalih strojeva i srodna zanimanja

  7234 Mehaniari/mehaniarke bicikala

  73 Zanatski radnici/zanatske radnice, tiskari/tiskarice

  731 Zanatski radnici/zanatske radnice

  7311 Precizni mehaniari/precizne mehaniarke

  7312 Glazbalari/glazbalarke i ugaai/ugaaice glazbala

  7313 Zlatari/zlatarice, draguljari/draguljarke i srodna zanimanja

  7314 Keramiari/keramiarke, lonari/lonarke i srodna zanimanja

  7315 Staklari/staklarke i srodna zanimanja

  7316 Izraivai/izraivaice tiskarskih formi i klieja, dekorateri/dekoraterke, graveri/graverke, jetkai/jetkaice stakla, keramike i ostalih materijala

  7317 Izraivai/izraivaice tradicijskih proizvoda od drva i srodnih materijala, pletai/pletaice koara

  7318 Izraivai/izraivaice tradicijskih proizvoda od tekstila, koe i srodnih materijala

  7319 Zanatski radnici/zanatske radnice, d. n.

  732 Tiskari/tiskarice i srodna zanimanja

  7321 Slagari/slagarke

  7322 Tiskari/tiskarice

  7323 Rukovatelji/rukovateljice tiskarskim, knjigovekim i slinim strojevima

 • 60 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  74 Elektromehaniari/elektromehaniarke i monteri/monterke, mehaniari/mehaniarke i serviseri/serviserke elektronike

  741 Mehaniari/mehaniarke i monteri/monterke elektrinih naprava i opreme

  7411 Elektroinstalateri/elektroinstalaterke i srodna zanimanja

  7412 Elektromehaniari/elektromehaniarke

  7413 Monteri/monterke elektrinih vodova

  742 Monteri/monterke, serviseri/serviserke elektronikih i telekomunikacijskih ureaja

  7421 Mehaniari/mehaniarke i serviseri/serviserke elektronike

  7422 Monteri/monterke, serviseri/serviserke informacijsko-komunikacijskih ureaja

  75 Preraivai/preraivaice hrane, drva, proizvoai/proizvoaice odjee i ostala obrtnika i srodna zanimanja

  751 Preraivai/preraivaice hrane i srodna zanimanja

  7511 Mesari/mesarice i srodna zanimanja

  7512 Pekari/pekarice, slastiari/slastiarke i srodna zanimanja

  7513 Preraivai/preraivaice mlijeka

  7514 Preraivai/preraivaice voa, povra i srodna zanimanja

  7515 Kuai i ocjenjivai/kuateljice i ocjenjivaice namirnica

  7516 Preraivai/preraivaice duhana i srodna zanimanja

  752 Preraivai/preraivaice drva, stolari/stolarice i srodna zanimanja

  7521 Preraivai/preraivaice drva

  7522 Stolari/stolarice i srodna zanimanja

  7523 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i srodna zanimanja

  753 Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila

  7531 Krojai/krojaice, krznari/krznarice i klobuari/klobuarke

  7532 Krojitelji/kroljiteljice tekstila i srodna zanimanja

  7533 ivai/ivaice, vezilje i srodna zanimanja

  7534 Tapetari/tapetarke i srodna zanimanja

  7535 Koari/koarice

  7536 Obuari/obuarke, koni galanteristi/kone galanteristice i srodna zanimanja

  754 Ostala zanimanja u obrtu i srodna zanimanja

  7541 Ronioci/roniteljice

  7542 Mineri/minerice, pirotehniar/pirotehniarke i srodna zanimanja

  7543 Ocjenjivai/ocjenjivaice proizvoda (osim namirnica)

  7544 Raskuitelji/raskuiteljice i srodna zanimanja

  7549 Zanimanja u obrtu i srodna zanimanja, d. n.

  8 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvoai/industrijske proizvoaice i sastavljai/sastavljaice proizvoda

  81 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima

  811 Rukovatelji/rukovateljice rudarskim i slinim postrojenjima

  8111 Rudari/rudarke, kamenolomci/kamenolomke

  8112 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za obradu rude i kamena

  8113 Buai/buaice buotina i srodna zanimanja

  8114 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju cementnih, mineralnih proizvoda i ostalih proizvoda od kamena

  812 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju metala i legura

  8121 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju metala

  8122 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za proizvodnju legura

  813 Rukovatelji/rukovateljice kemijskih postrojenja i srodna zanimanja

  8131 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za kemijsku preradu i proizvodnju kemijskih proizvoda

  8132 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za izradu fotografskih proizvoda

 • Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 61

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  814 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju gumenih, plastinih i papirnatih proizvoda

  8141 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju gumenih proizvoda

  8142 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju plastinih proizvoda

  8143 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju papirnatih proizvoda

  815 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju tekstilnih, krznenih i konih proizvoda

  8151 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za predenje, sukanje i premotavanje

  8152 Rukovatelji/rukovateljice tkalakim, pletakim i slinim strojevima

  8153 Rukovatelji/rukovateljice ivaim strojevima

  8154 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za bijeljenje, bojenje, ienje tekstila, koe i krzna

  8155 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu krzna i koe

  8156 Rukovatelji/rukovateljice obuarskim i slinim strojevima

  8157 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pranje

  8159 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju tekstilnih, krznenih i konih proizvoda, d. n.

  816 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i slinih proizvoda

  8160 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i slinih proizvoda

  817 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za preradu drva i izradu papira

  8171 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima za pripremu papirne mase i proizvodnju papira

  8172 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima za preradu drva

  818 Ostali rukovatelji/ostale rukovateljice strojevima i ureajima

  8181 Rukovatelji/rukovateljice staklarskim i keramiarskim strojevima i ureajima

  8182 Strojari/strojarke kotlovnica i srodna zanimanja

  8183 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pakiranje, obiljeavanje i slinim strojevima

  8189 Rukovatelji/rukovateljice strojevima i ureajima, d. n.

  82 Sastavljai/sastavljaice

  821 Sastavljai/sastavljaice

  8211 Sastavljai/sastavljaice strojeva i ureaja

  8212 Sastavljai/sastavljaice elektrine i elektronike opreme

  8219 Sastavljai/sastavljaice strojeva, ureaja i opreme, d. n.

  83 Vozai/vozaice, strojovoe/strojovotkinje prijevoznih sredstava i pokretnih strojeva

  831 Strojovoe/strojovotkinje i srodna zanimanja

  8311 Strojovoe/strojovotkinje

  8312 eljeznika prometno-prijevozna zanimanja

  832 Vozai/vozaice osobnih vozila, lakih dostavnih vozila i motocikala

  8321 Vozai/vozaice motocikala

  8322 Vozai/vozaice osobnih vozila, taksija i lakih dostavnih vozila

  833 Vozai/vozaice tekih teretnih vozila i autobusa

  8331 Vozai/vozaice autobusa i tramvaja

  8332 Vozai/vozaice teretnih vozila i kamiona

  834 Rukovatelji/rukovateljice pokretnim radnim strojevima

  8341 Rukovatelji/rukovateljice pokretnim poljoprivrednim i umarskim strojevima

  8342 Rukovatelji/rukovateljice graevinskim i slinim strojevima

  8343 Rukovatelji/rukovateljice dizalicama i slinim ureajima

  8344 Rukovatelji/rukovateljice tekim kamionima s dizalicom

  835 Kormilari/kormilarice, brodske strojovoe/brodske strojovotkinje i mornari/mornarke

  8350 Kormilari/kormilarice, brodske strojovoe/brodske strojovotkinje i mornari/mornarke

  9 Jednostavna zanimanja

  91 istai/istaice, perai/peraice, kune pomonice i srodna zanimanja

  911 istai/istaice, perai/peraice, kune pomonice i srodna zanimanja

 • 62 Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010.

  NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak)

  Rod Vrsta Podvrsta Skupina Naziv

  9111 istai/istaice i kune pomonice i srodna zanimanja

  9112 Domainska zanimanja u uredima, hotelima i ostalim objektima

  912 Runi perai/rune peraice automobila, prozora, pralje i srodna zanimanja

  9121 Pralje i glaarice

  9122 Runi perai/rune peraice automobila

  9123 Runi perai/rune peraice prozora

  9129 Ostali istai/ostale istaice

  92 Jednostavna poljoprivredna, umarska i ribarska zanimanja

  921 Jednostavna poljoprivredna, umarska i ribarska zanimanja

  9211 Radnici/radnice na ratarskoj farmi

  9212 Radnici/radnice na stoarskoj farmi

  9213 Radnici/radnice na poljoprivrednom gospodarstvu mjeovite proizvodnje (biljne i stoarske)

  9214 Radnici/radnice za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove

  9215 Radnici/radnice za jednostavne umarske radove

  9216 Radnici/radnice u ribarstvu i akvakulturi

  93 Jednostavna zanimanja u rudarstvu, graevinarstvu, proizvodnji i prometu

  931 Jednostavna zanimanja u rudarstvu i graevinarstvu

  9311 Radnici/radnice u rudnicima i kamenolomima

  9312 Radnici/radnice u niskogradnji

  9313 Radnici/radnice u visokogradnji

  932 Jednostavna zanimanja u preraivakoj industriji

  9321 Runi pakiratelji/rune pakirateljice

  9329 Jednostavna zanimanja u preraivakoj industriji, d. n.

  933 Radnici/radnice za jednostavne poslove u prometu i skladitenju

  9331 Rukovatelji/rukovateljice runih vozila i vozila na pedale

  9332 Vozai/vozaice zaprenih vozila i strojeva

  9333 Rukovatelji/rukovateljice teretom

  9334 Punjai/punjaice polica

  94 Pomagai/pomagaice u pripremi hrane

  941 Pomagai/pomagaice u pripremi hrane

  9411 Priprematelji/pripremateljice brze hrane

  9412 Kuhinjski pomonik/kuhinjske pomonice

  95 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja

  951 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja

  9510 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja

  952 Ulini prodavai/uline prodavaice (osim hrane)

  9520 Ulini prodavai/uline prodavaice (osim hrane)

  96 istai/istaice ulica i srodna zanimanja

  961 istai/istaice ulica i srodna zanimanja

  9611 Radnici/radnice na odvoenju otpada

  9612 Radnici/radnice na razvrstavanju otpada

  9613 istai/istaice ulica i srodna zanimanja

  962 Ostala jednostavna zanimanja

  9621 Dostavljai, nosai/dostavljaice, nosaice i srodna zanimanja

  9622 Radnici/radnice za jednostavne poslove

  9623 Praznitelji/prazniteljice prodajnih automata, parkiralinih satova i sl.

  9624 Sakupljai/sakupljaice vode i drva za ogrjev

  9629 Djelatnici/djelatnice jednostavnih zanimanja, d. n.