sigurnost zračnog prometa dr.sc. sanja steiner

of 30/30
Savjetovanje “Upravljanje kvalitetom u zračnom prometu” Hrvatska udruga zračnih luka Kaštel Lukšić, 25.-26. ožujak 2004. SMJERNICE ZA PROMETNU STRATEGIJU S SMJERNICE ZA PROMETNU STRATEGIJU S OSVRTOM NA ZRAČNI PROMET OSVRTOM NA ZRAČNI PROMET Prof. dr. sc. Sanja Steiner Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

Post on 20-Dec-2016

235 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuHrvatska udruga zranih luka Katel Luki, 25.-26. oujak 2004.SMJERNICE ZA PROMETNU STRATEGIJU S OSVRTOM NA ZRANI PROMET

  Prof. dr. sc. Sanja Steiner

  Sveuilite u ZagrebuFakultet prometnih znanosti

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004. PROMETNE POLITIKE TRANZICIJSKIH ZEMALJA

  Kljuni problem stratekog planiranja tranzicijski sindrom Pregled Europske transportne politike korisne lekcije i zadani okviri Ciljevi nacionalne strategije prometa de iure i de facto Razvojne smjernice za budunost

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Strateko prometno planiranje u tranzicijskim zemljama temelji se na glavnom politikom cilju pridruivanja Europskoj uniji.

  Legalni okviri i najbolja praksa prometnog sektora EU kamen su temeljac za njihove koncepcije prometnih strategija.

  U projekciji prometnog razvoja nuna je ocjena kako socijalnih i ekonomskih koristi, tako i negativnih uinaka transportne industrije na okoli i eksternih trokova prometa.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Prometna politika u Hrvatskoj:

  pokazuje nekonzistentnost i fragmentiranost na prometne grane nema jasne razvojne koncepcije na razini sustava nema sveobuhvatnih ciljeva i razmatranja realnih uvjeta temelji se iskljuivo na financijskim izvorima javnog sektora (dravnom proraunu).

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Izostaje meu-resorska kooperacija, pa konzekventno i rjeavanje kritinih problema:

  restrukturiranja neprofitabilnih dravnih poduzea u prometnom sektoru iracionalnog gospodaranja prometnom infrastrukturom nedostatka jednakih trinih uvjeta za sve prometne grane neprimjene naela induciranja potranje u upravljanju prometom neodreivanja veliine eksternih trokova prometa.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Pravni problemi odnose se na:

  neusklaenu regulativu u procesu gospodarske tranzicije (slobodno trite)

  neusklaenost nacionalnih propisa sa propisima Europske unije.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.U pokuaju odvajanja regulatornih i operativnih funkcija, novoosnovana poduzea u dravnom vlasnitvu (HKZP, Hrvatske autoceste, H itd.) ostavljena su bez komercijalnog menadmenta, a istovremeno su oslabljene regulatorne domene uprava unutar resornog ministarstva.

  U analizi infrastrukture, glavna je oznaka pre-kapacitiranost u odnosu na prometnu potranju i kvalitativna insuficijencija izraena u razini uslunosti i eksploatacijskim znaajkama.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Ciljevi zajednike transportne politike EU:

  formiranje trans-europske mree pravino odreivanje cijena u prometu zatita okolia sigurnost u prometu socijalna kohezija jae unutarnje trite jaa vanjska dimenzija jedinstvenog trita.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.

  U svjetlu deklarirane spremnosti EU lanica, implementacija CTM smjernica u pogledu investicijske politike na nacionalnim razinama nije realizirana (izuzev 14 Essenskih TEN projekata), pa je struktura investicija: 65% u ceste, 25% u eljeznice i 10% u ostale prometne grane (1999).[1]

  Oko 10% cestovne mree u EU pati od dnevnih zaguenja, oko 20% eljeznike mree detektirano je kao uska grla, 16 glavnih meunarodnih aerodroma biljei kanjenja vea od 15 minuta na 30% letova i konzekventno ekstra potronju goriva od 6% ukupne godinje potronje.

  [1] Izvor: EXTRA/THEMATIC PAPER 2 Sustainable mobility-economic aspects, 2001.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.

  Za tranzicijske zemlje, adoptiranje EU rjeenja nije samo pitanje politike volje, nego takoer i objektivnih mogunosti u pogledu pravnih, financijskih i ljudskih (strunih) resursa.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Hrvatska Strategija Razvoja

  Vladin projekt Hrvatska u 21. stoljeu iniciran je u srpnju 2000.;Projektnu dionicu PROMET vodio je akademik Josip Boievi i etrdesetak znanstvenika i strunjaka;Znanstveno vijee za promet HAZU prihvatilo je Nacrt Strategije prometnog razvitka;

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.

  Izvorni dokument dostupan je na web adresi:

  www.hrvatska21.hr

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Koncepcijski je dokument strukturiran u etiri kljuna aspekta:

  prometna politika prometna infrastruktura gospodarenje (menadment) institucionalno-pravni okviri.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Strateke smjernice prometne strategije Hrvatske, izvedene iz Zajednike transportne politike EU, trebale bi biti:

  puna integracija u trans-europsku prometnu mreu pravina naplata u prometu bolja zatita okolia unapreenje prometne sigurnosti socijalna kohezija jae prometno trite.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Navod trebale bi koristi se stoga to Nacrt Strategije prometnog razvitka jo nije prihvaen.U meuvremenu je hrvatska Vlada pokrenula akciju progresivne izgradnje novih autocesta, to je u cjelosti kontradiktorno predloenim stratekim prioritetima.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Zemlje u tranziciji obuhvaaju oko 2.5 mln km2 od ukupno 10.2 mln km2 europskog prostora ili gotovo etvrtinu Europe.

  Komplementarnost prometnih strategija tranzicijskih zemalja u kontekstu Zajednike transportne politike Europske unije stoga je s geo-prometnog aspekta preduvjet njihove uinkovite integracije.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004. Glavni rizici mogu se prepoznati u sljedeim problemima:

  struktura prometnog regulatora i administrativni kadar pravna pitanja neusklaeni propisiproblemi menadmenta slobodno trite, komercijalizacija/privatizacija prometne infrastrukture i operatora

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004. Preduvjeti za progresivniji prometni razvoj tranzicijskih zemalja:

  jasno definirane nacionalne prometne strategije tj. prometne politike;striktno odvajanje funkcija regulatora i davatelja usluga (providers);

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Adoptacija europskih prometnih propisa i tehnikih standarda;Odabir optimalnog oblika gospodarenja prometnom infrastrukturom u dravnom vlasnitvu komercijalizacija i privatizacija;institutionalno restrukturiranje davatelja usluga na naelu slobodnog trita.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.

  Temelji strategije zranog prometa

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.STATUS REGULATORA (CAA)

  Neautonomnost djelovanjaNeinternalizirani proraunNepostojanje razvojne koncepcije niti dinamikog planaNetransparentnost Insuficijencija administrativnog kadraNema analitikog sektora Nedostatak informacijske tehnologijeNema responda na audite

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Institucionalni okviri

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Pravni okviri

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Infrastruktura

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.NACIONALNI PRIJEVOZNIK

  Faktor punjenja = 55,5% u 2002Dominantno dravno vlasnitvo (cca 99%)Kumulirani godinji gubitci Utjecaj politike na poslovni menadmentPre-uposlenost (upitna produktivnost)

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.NACIONALNI ATS SUSTAV

  Netransparentnost poslovanjaDvojna uloga kao komercijalnog davatelja usluga i kao javnog poduzeaDubiozni odnos menadmenta poduzea i politike

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.AERODROMI

  vlasniki udjeli: 55% drava, 45% upanije i gradovi (Zakon o zranim lukama)prekapacitiranost; nerazvijeno domae tritesamo tri meunarodna aerodroma financijski solventni

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.Gospodarenje

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.ZAKLJUAK

  Sukladno Nacrtu Strategije prometnog razvitka, razvojne smjernice hrvatskog prometnog sustava artikulirane su kroz kljune aspekte politike institucionalno-pravne okvire, infrastrukturu i gospodarenje.

  Glavni problemi prepoznaju se u pravnoj insuficijencije, administrativnom menadmentu kao i komercijalnom menadmentu u javnom sektoru.

  Strateke smjernice pretpostavljaju punu adoptaciju meunarodnih, poglavito EU standarda, striktno odvajanje regulatornih i operativnih funkcija, kao i dravne mjere za jaanje slobodnog trita u prometnom sektoru, komercijalizacijom i privatizacijom poduzea u preteitom dravnom vlasnitvu.

 • Savjetovanje Upravljanje kvalitetom u zranom prometuKatel Luki, 25.-26. oujak 2004.

  HVALA VAM NA PANJI I STRPLJENJU!