vaspitanje karakteristike

of 24/24
Vaspitanje Epistemološko-logičke karakteristike

Post on 09-Aug-2015

360 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karakteristike procesa vaspitanja

TRANSCRIPT

Epistemoloko-logike karakteristike

Vaspitanje

Fenomenoloki aspekti vaspitanja i obrazovanja vaspitanje je drutveni i individualni fenomen uloga i odnos vaspitanja prema drutvu i individui znaaj vaspitanja za drutvo koje ga organizuje za vaspitanika individuu koja se nalazi u procesu vaspitanja

specifinosti vaspitanja kao izraza potreba drutva i potreba individue

Fenomenoloki aspekti vaspitanja i obrazovanja vaspitanje se razmatra i kao: kulturni civilizacijski antropoloki istorijski nacionalni etniki klasni institucionalni organizacijski grupni porodini fenomen

Fenomenoloki aspekti vaspitanja i obrazovanja Vaspitanje se protee u razliitim pojavnim oblicima u irokom rasponu, u kojem su krajnji polovi drutvo i individua i njihov sloen, slojevit i vieznaan meusobni odnos.

Odnos socijalizacije i vaspitanja socijalizacija sloeni skup razliitih uticaja na individuu, koji omoguavaju osposobljavanje za uspenu integraciju u drutvo i drutvene odnose oblast i proces socijalizacije koju ine celishodni i organizovani uticaji predstavlja kljuni razvojni inilac koji povezuje drutveno i individualno u procesu vaspitanja vaspitanje predstavlja socijalizaciju individue

Odnos socijalizacije i vaspitanjaSocijalizacijaukupnost raznorodnih drutvenih i sredinskih uticaja na formiranje linosti individue

Vaspitanjenamerna, sistematska i metodika socijalizacija voena ciljem vaspitanja

Odnos izmeu procesa vaspitanja i razvoja individue odnos izmeu: vaspitanja, obrazovanja i nastave razvoja individue, odnosno formiranja linosti, intelektualnog, fizikog, drutveno-moralnog i estetskog razvoja individue

vaspitanje predstavlja znaajan i nezamenljiv inilac razvoja individue

Odnos izmeu procesa vaspitanja i razvoja individue Vaspitanje sistematian sklop razliitih uticaja na razvoj individue Razliitost uticaja se odnosi na: ulogu, znaaj, domet, nivo organizovanosti, nivo sistematinosti, intenzitet i slino vaspitanje se ne javlja kao jednoznaan i uvek identian proces i sistem uticaja, ve kao irok spektar razliitih i raznovrsnih uticaja

U kakvom su odnosu vaspitanje u uem i vaspitanje u irem smislu? Vaspitanje u irem smislu ukupnost nastojanja i uticaja usmerenih na formiranje linosti u celini, odnosno svih njenih fizikih, psihikih i duhovnih kapaciteta Vaspitanje u uem smislu razvoj sposobnosti individue, formiranje vetina i navika, usvajanje znanja i formiranje sistema vrednosti

Odnos izmeu vaspitanja i obrazovanja Posebni vaspitno-obrazovni procesi mogu se razvrstati se na tri nivoa:1. uenje i saznavanje proces usvajanja znanja, umenja i navika (obrazovanje) 2. razvoj sposobnosti proces razvijanja psihikih i fizikih snaga i sposobnosti 3. formiranje linosti proces formiranja pogleda na svet, izgraivanja karaktera, emocionalnog i voljnog ivota linosti u celini

Odnos izmeu vaspitanja i obrazovanjaVaspitanjerazvoj sposobnosti i formiranje linosti

Obrazovanjeuenje i saznavanje

Odnos izmeu vaspitaa i vaspitanika subjekt uticaja i objekt uticaja Mijalare (Mialaret, 1989):

savremena pedagogija vaspitanik je i subjekt i objekt vaspitanja u isto vreme vaspitanik objekt uticaja koji je osmiljen i realizuje se od strane nekog ko je vaspita, odnosno ko je subjekt vaspitanja. u tom smislu, vaspitanik je objekt vaspitanja, individua na koju su usmereni osmiljeni uticaji vaspitaa

osoba koja vaspitava (vaspita/uitelj) osoba koja se vaspitava (vaspitanik/uenik),

Epistemoloko-logike karakteristike vaspitanja Svesnost Namernost Celishodnost Sistematinost Procesualnost

Svesnost i namernost Vaspitanje je svesna, pa samim tim i namerna aktivnost, koju neka osoba, grupa ljudi, organizacija ili institucija preduzima, sa manje ili vie osmiljenim planom, u nameri da se omogui uticaj na razvoj individue i ostvari postavljeni cilj vaspitanja

Celishodnost Proces vaspitanja podrazumeva postojanje namere da se odreena aktivnost realizuje, a namera je neposredno povezana sa ciljem vaspitanja. Vaspitanje je celishodna aktivnost, usmerena ka realizaciji postavljenih ciljeva vaspitanja. aktivnosti u okviru vaspitanja su pozitivno usmerene, uvek omoguavaju stvaranje odreenih boljih stanja i osobina u razvojnim procesima kod individue

Ciljevi vaspitanja dimenzija eljenog, onog to tek treba da bude cilj vaspitanja opisuje to to je eljeno, nameravano i projektovano; ona svojstva ili strukturu linosti vaspitanika koja tek treba da bude, koja jo nije uspostavljena kao trajno obeleje vaspitanikove linosti te osobine ili sklop linosti imaju neku vrednost sve aktivnosti u procesu vaspitanja usmerene su ka onome to u linosti vaspitanika jo ne postoji, jo nije formirano kao vredno i trajno obeleje njegove linosti ciljevi vaspitanja imaju usmeravajuu i regulativnu funkciju u odnosu na celinu procesa vaspitanja.

Sistematinost Vaspitanje kao osmiljeni uticaj na razvoj individue moe da se odvija na razliitim nivoima sloenosti organizacije, poev od osmiljavanja i realizacije elementarnih aktivnosti, pa sve do razliitih sloenih sistema aktivnosti Sve to se preduzima u cilju ostvarenja progresivnih promena kod individue, sve aktivnosti, postupci, metode, sadraji i ostalo, treba da ine povezani, neprotivureni skup uticaja, odnosno sistem uticaja.

Procesualnost osmiljene vaspitno-obrazovne aktivnosti odvijaju se kao deo sloenog i dinaminog toka realizacije postavljenih ciljeva vaspitanja vaspitanje je proces celoivotni proces

Procesualnost polazi se od aktuelnog razvojnog stanja neke osobine vaspitanika i ostvaruje se uticaj u cilju dosezanja do nekog narednog stanja te osobine naredno stanje neke osobine u poetku se javlja kao eljeno novo stanje, koje treba ostvariti u procesu vaspitanja, odnosno kao potencijalno stanje. Cilj vaspitanja ne opisuje realno postojee (sadanje) stanje, ve upravo ono to je eljeno, projektovano, nameravano (budue) stanje.

Procesualnost Vaspitanje je niz uzastopnih i paralelnih procesa transformacije stanja A u stanje B ne podrazumeva se nuno i neizostavno potpuna odrivost strukture novoizgraenog stanja - relativna nestabilnost postignutih stanja

Dinamian proces Vaspitanje predstavlja kontinuitet uticaja na razvoj vaspitanika, stalnog progresivnog menjanja, prelaska iz jednih stanja u druga stanja na viem nivou razvoja, stanja koja se unapred predviaju (projektuju) i oekuju da treba da se pojave u procesu vaspitanja, kao ishodi procesa vaspitanja. vaspitanje predstavlja dinamian proces

Aktivnost individue Sve to se osmiljava, planira, organizuje i realizuje u procesu vaspitanja, usmereno je ka stvaranju pogodnih uslova za odvijanje sadrajnih aktivnosti individue u tom procesu, aktivnosti koje e omoguiti njen optimalni razvoj uloga i znaaj prepreke u procesu vaspitanja pozicija prepreke u odnosu na aktuelni kognitivni potencijal vaspitanika u odreenoj oblasti razvoja.

Interakcija Interpersonalna (izmeu bar dve individue) Apersonalna (izmeu individue i vaspitnog sadraja) Neposredna apersonalna (interakcija uenika sa sadrajem) Posredna personalna (interakcija uenika sa autorom datog sadraja) Interakcija se ostvaruje kroz upotrebu adekvatnih znakovnih sistema (govor, pisana re, gestikulacija)

Motivacija

Da bi vaspitanik bio aktivan u procesu vaspitanja, da bi uestvovao u odreenim oblicima interakcije u tom procesu, neophodno je postojanje odreenog modela i nivoa motivacije kod vaspitanika