9. intelektualno vaspitanje

of 38/38
9. INTELEKTUALNI RAZVOJ I INTELEKTUALNO VASPITANJE KAO KOMPONENTA SVESTRANOG RAZVOJA LIČNOSTI 9.1. Značaj intelektulnog razvoja i intelektualnog vaspitanja za ukupni razvoj ličnosti Intelektualno vaspitanje je jedna od komponenti vaspitanja. Ono ima višestruki značaj za formiranje ličnosti. Bez usvajanja i sticanja naučnih znanja i razvitka intelekta, nema pravog vaspitanja i obrazovanja. IzmeĎu intelektualnog i ostalih komponenti vaspitanja postoje čvrste veze i uzajamna uslovljenost.

Post on 23-Oct-2015

174 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 9. INTELEKTUALNI RAZVOJ I

  INTELEKTUALNO VASPITANJE KAO

  KOMPONENTA SVESTRANOG RAZVOJA

  LINOSTI

  9.1. Znaaj intelektulnog razvoja i intelektualnog

  vaspitanja za ukupni razvoj linosti

  Intelektualno vaspitanje je jedna od komponenti

  vaspitanja.

  Ono ima viestruki znaaj za formiranje linosti.

  Bez usvajanja i sticanja naunih znanja i razvitka

  intelekta, nema pravog vaspitanja i obrazovanja.

  Izmeu intelektualnog i ostalih komponenti vaspitanja

  postoje vrste veze i uzajamna uslovljenost.

 • Proces saznavanja nije ogranien samo na

  saznavanje objektivne stvarnosti, ve putem toga

  ovek saznaje zakone prirode, zakone ljudskog

  drutva i miljenja. Na taj nain saznaje i otkriva

  svet, unapreujui i samoga sebe, to je sutina

  intelektualnog razvoja i vaspitanja.

  Intelektualni razvoj pretpostavka je

  intelektualnog vaspitanja i ukupnog razvoja

  linosti.

 • Intelektualna delatnost oveka je sastavni deo

  radne aktivnosti i doprinosi bogaenju oveka

  novim vrednostima i saznanjima.

  Sve ovekove delatnosti sadre intelektualnu

  osnovu, to se izraava kroz povezanost radnog i

  intelektualnog vaspitanja.

 • Za poveenje produktivnosti rada znanje predstavlja

  jedan od najvanijih faktora.

  Znanja se udvostruavaju u periodu od 4-5 godina,

  a isto tako mnoga u tom periodu i zastarevaju.

  Iz tog razloga uenje, obrazovanje i permanentno

  obrazovanje postaju stalan proces, a znanje permanentna

  potreba.

  Celoivotno, doivotno obrazovanje zahtev

  savremenog drutva i potreba savremenog oveka.

 • Razvijene intelektualne sposobnosti,

  odgovarajua, korisna znanja, vetine i navike

  neophodne su pretpostavke za ovekov uspean i

  kvalitetan ivot.

  Koliko e ovek ovladati svim potrebnim

  znanjima, vetinama i navikama, zavisi od kvaliteta

  njegovog obrazovanja i od razvijenosti ovekovih

  intelektualnih sposobnosti.

  Obrazovanje je moan faktor sveukupnog

  razvoja drutva i svakog pojedinca.

 • Intelektualno vaspitanje, meutim, treba razlikovati od

  procesa obrazovanja, ali i od procesa nastave.

  Obrazovanje i nastava su ui pojmovi od intelektualnog

  vaspitanja.

  Obrazovanje je sastavni deo intelektualnog vaspitanja.

  Nastava je ui pojam i od obrazovanja i od intelektualnog

  vaspitanja, jer se intelektualno vaspitanje ostvaruje i izvan

  nastave.

 • Miljenje, kao najznaajnija intelektualna

  sposobnost, ini osnovu saznajnih, delatnih,

  motivacionih i emocionalnih funkcija oveka.

  Vaspitanje se ne moe uspeno ostvarivati bez

  svesne misaone aktivnosti i bez odgovarajueg

  intelektualnog razvoja umnih sposobnosti oveka.

 • Intelektualno vaspitanje se ne moe svesti

  samo na razvoj sposobnosti miljenja, ve ono

  podrazumeva i razvoj ula, percepcije, panje,

  pamenja, govora, sticanje znanja, usvajanja

  vrednosti i formiranja kritikog rasuivanja,

  izgraenu kulturu intelektualnog rada.

 • Obrazovan i kulturan ovek zna gde e nai

  ono to mu treba i kako e to iskoristiti.

  Nepismeni e biti u budunosti oni ljudi koji

  ne budu imali kulturu intelektualnog rada.

  Zato mlade treba nauiti da ue, da misle i da

  samostalno donose zakljuke, tj. da umeju da

  upotrebe svoje znanje.

 • Intelekt je simbol ovekovih mogunosti, i uz

  pretpostavku moralne odgovornosti, treba ga

  intenzivno razvijati.

  Nauka je dokazala da se intelektualne

  sposobnosti razvijaju njihovim aktiviranjem,

  funkcionisanjem i vebanjem.

 • Na razvoj intelekta u velikoj meri utie:

  - motivacija,

  - aktivna uloga uenika u procesu obrazovanja

  i

  - ovladavanje tehnikama racionalnog uenja.

 • 9.2. Pojam i zadaci intelektualnog vaspitanja

  Pojam intelektualnog vaspitanja:

  Intelektualno (umno) vaspitanje je

  (prema Bakovljev, 1997):

  - ukupnost intencionalnih uticaja na

  intelektualni razvoj linosti.

 • (prema Jovanovi, 1998):

  - to je komponenta vaspitanja koja doprinosi

  ukupnom razvoju linosti kroz stvaranje

  najoptimalnijih pedagokih uslova (sadraja,

  metoda, oblika i sredstava) kojima se doprinosi

  razvoju intelektualnih sposobnosti, usvajanju i

  sticanju znanja, razvoju vetina i navika i

  izgraivanju kulture intelektualnog rada.

 • (prema Brankovi, Ili, 2003):

  - to je proces formiranja oveka kao razumnog

  bia, njegovih intelektualnih mogunosti i

  stvaralakih snaga i sposobnosti.

 • Zadaci intelektualnog vaspitanja:

  Zadaci vaspitanja uopte, pa i intelektualnog

  vaspitanja, u velikoj meri zavise od drutveno-ekonomskih

  uslova.

  Zadaci su podloni promenama, zavisno od toga ta

  je u jednom drutvu primarno.

  Zadaci vaspitanja se u savremenom drutvu

  odreuju i formuliu nastavnim planovima i programima i

  drugim dokumentima kojima se regulie vaspitno-

  obrazovna funkcija kole i vaspitna funkcija ostalih

  drutvenih faktora.

 • Zadaci intelektualnog vaspitanja (prema Bakovljev, 1997)

  su:

  1. sticanje fundamentalnih naunih znanja o

  stvarnosti,

  2. usvajanje sistema osnovnih intelektualnih umenja i

  navika (itanje, pisanje, sluenje literaturom, korienje

  raunara),

  3. izgraivanje naunog pogleda na svet,

  4. razvijanje umnih sposobnosti (miljenje, pamenje,

  panja, loiko zakljuivanje)

  5. podsticanje intelektualne radoznalosti,

  6. razvijanje potrebe za stalnim uenjem i za

  samoobrazovanjem.

 • 9.3. Veza intelektualnog vaspitanja sa ostalim

  komponentama svestranog razvoja

  Veza intelektualnog i fizikog vaspitanja:

  - u okviru fizikog vaspitanja nezaobilazna su

  znanja iz anatomije, fiziologije, higijene i drugih nauka,

  to bez razvijenih intelektualnih sposobnosti (opaanja,

  miljenja, mate) ne moe uspeno biti realizovano;

  Veza intelektualnog i moralnog vaspitanja:

  - s obzirom da se etika oseanja i ponaanje

  zasnivaju na odreenim saznanjima, veza ove dve

  komponente je oigledna;

 • Veza intelektualnog i estetskog vaspitanja:

  - ogleda se, pre svega, u ovekovoj

  sposobnosti da uoava lepo, da bi to kasnije

  prihvatio i doiveo;

  - bez odreenih intelektualnih umenja (npr.

  itanja) i bez razvijenih intelektualnih sposobnosti

  (mata, opaanje, kreativnost) nema ni uspenog

  estetskog vaspitanja,

  - doivljaj estetskih vrednosti i smisao za lepo,

  doprinosi emocionalnom razvoju linosti;

 • Veza intelektualnog i radnog vaspitanja:

  - savremeno radno vaspitanje podrazumeva

  sticanje nauno-tehnikih znanja i intelektualnih

  umenja i navika, to je posledica brzog i stalnog

  napretka nauke, tehnike i tehnologije i

  intelektualizacije mnogih radnih operacija.

 • 9.4. Teorije o sadrajima intelektualnog vaspitanja:

  jednostrane teorije i savremene teorije

  Za razvoj intelektualnih sposobnosti, znanja,

  umenja i navika vanu ulogu imaju sadraji intelektualnog

  vaspitanja, tj. ono na emu, i pomou ega e se

  realizovati intelektualno vaspitanje.

  Sadraji obuhvataju:

  - dostignua nauke, tehnike i tehnologije,

  - kulturne tekovine ljudske civilizacije,

  - sveukupno znanje i nauno saznanje,

  - sveukupno iskustvo oveanstva.

 • Za ostvarivanje zadataka intelektualnog

  vaspitanja svi ovi sadraji se svrstavaju u odreene,

  sistematizovane, odmerene i didaktiki oblikovane

  nastavne programe.

  To su zapravo sreeni nauni sistemi i

  zakonitosti iz nagomilanog ovekovog iskustva kroz

  rad i delovanje.

 • Jednostrane teorije o sadrajima intelektualnog

  vaspitanja

  Za razvoj intelektualnih sposobnosti veoma je

  vano znati ta se ui i kako se ui.

  Kao odgovor na pitanje:

  ta je vanije za umni razvitak:

  - usvajanje odreene koliine znanja i informacija ili

  - razvijanje umnih (intelektualnih) sposobnosti?, u

  pedagogiji su se razvile tri razliite teorije:

  1. Teorija formalnog obrazovanja (teorija

  formalizma) Dadaktiki formalizam

  2. Teorija materijalnog obrazovanja (teorija

  materijalizma) Didaktiki materijalizam i

  3. Didaktiki utilitarizam (teorija utilitarnog

  obrazovanja).

 • 1. Teorija formalnog obrazovanja (formalizma)

  Didaktiki formalizam:

  - po ovoj teoriji nisu bitni sadraji, ve razvijanje

  sposobnosti, vebanje;

  - na manjem obimu sadraja razviti forme miljenja,

  - nastojali su da sadraje obrazovanja podrede formi,

  - prema pristalicama ove teorije nije vano da li su

  znanja upotrebljiva i korisna, vano je da se razviju

  umne sposobnosti;

 • 2. Teorija materijalnog obrazovanja

  (materijalizma) Didaktiki materijalizam:

  - po ovoj teoriji vaan je kvantum znanja, koliina,

  - zastupaju tezu da je usvajanje zavidne sume znanja

  u obrazovanju najvanije,

  - po ovoj teoriji forma je vanija od sadraja,

  - smatraju da e suma znanja sama po sebi doprineti

  razvoju umnih sposobnosti.

 • 3. Didaktiki utilitarizam (teorija utilitarnog

  obrazovanja):

  - po ovoj teoriji najvanije je formiranje praktinih

  vetina, priprema za ivot i profesionalni rad.

 • SVE TRI TEORIJE SU JEDNOSTRANE.

  NAGLAAVAJU SAMO JEDAN ASPEKT

  SADRAJA INTELEKTUALNOG VASPITANJA.

  NIJEDNA OD OVE TRI TEORIJE NIJE

  USPOSTAVILA FUNKCIONALNI ODNOS I

  POVEZANOST IZMEU:

  - RAZVIJANJA SPOSOBNOSTI,

  - ZNANJA I

  - PRAKTINIH POTREBA VASPITANIKA.

 • Savremene teorije o sadrajima intelektualnog

  vaspitanja

  U 19. i jo vie u 20. veku, pojavile su se i

  savremene teorije o sadrajima intelektualnog vaspitanja.

  U najpoznatije savremene teorije se ubrajaju:

  1. Teorija egzemplarizma ( izbor samo najbitnijih

  sadraja (egzemplara) koji omoguavaju uenje ,,po

  skokovima,

  2. Problemsko-kompleksna teorija (sadraji se grupiu

  po kompleksnim problemima bez obzira na nastavne

  predmete),

 • 3. Teorija strukturalizma (birati one sadraje koji

  omoguavaju saznanje strukturnih- uzrono-

  posledinih veza i odnosa),

  4. Funkcionalni materijalizam ( birati one sadraje

  koji su povezani ( u funkciji) sa praktinom

  delatnou,

  5. Teorija svestranog obrazovanja (birati sadraje

  koji e omoguiti svestrani razvoj linosti).

 • Za ostvarivanje cilja i zadataka intelektualnog

  vaspitanja veoma su bitni nastavni oblici i metode.

  ,,U pedagokoj praksi nastavni proces se najee

  svodi na intelektualno vaspitanje.

  Zbog toga se oblici i metode intelektualnog vaspitanja

  najee definiu kao nastavni oblici i nastavne metode.

  Pored oblika i metoda, postoji i vei broj razliitih puteva

  ostvarivanja intelektualnog vaspitanja. (Brankovi, Ili,

  2003, 49)

 • Najpoznatiji su:

  1. Projekt-metoda (razvoj samostalnog miljenja i aktivno

  ukljuivanje uenika u svim fazama rada)

  2. Egzemplarno uenje (egzemplaran sadraj, pomou

  egzemplarnog metoda)

  3. Problemski put sticanja znanja (pomou formulisanja i

  reavanja problema)

  4. Postupak algoritmizacije uenja (uenje se odvija prema

  tano i precizno utvrenim uputstvima (algoritmima) koje

  treba primeniti da bi se reio neki problem.

 • Osim ovih, tu su jo:

  Kompleksna nastava,

  Manhajmski sistem (kola po meri),

  Dalton-plan,

  Jena-plan,

  Vinetka-plan.

 • U 20. veku nastala su i savremena psiholoka i

  pedagoka shvatanja intelektualnog razvoja i

  intelektualnog vaspitanja.

  Pojavila su se shvatanja, koja se mogu svrstati

  u dve dominantne teorije o odnosu uenja i razvoja,

  koje su zastupale dve kole:

  1. enevska i

  2. Moskovska kola.

 • Slinost izmeu ove dve kole je to obe smatraju

  ,,da logike operacije imaju svoje korene u

  praktinim radnjama, koje se kroz proces

  interiorizacije transformiu u intelektualne

  operacije.

  Razlike:

  enevska kola: smatra da sredina nema

  determiniuu ulogu u intelektualnom razvoju;

  Moskovska kola: smatra da faktori sredine,

  ukljuujui i vaspitanje imaju determiniuu ulogu u

  intelektualnom razvoju.

 • Savremenim problemima intelektualnog

  vaspitanja bavili su se: Rubintajn, Elkonjin,

  Vigotski, Galjperin, Pijae, Inhelder i dr.

 • 9.5. Principi intelektualnog vaspitanja

  - osnovne smernice ili zahtevi

  (prema Bakovljev, 1997):

  1. Princip aktivnosti: vaspitanik mora aktivno

  uestvovati u v-o procesu.

  2.Princip osamostaljivanja : efikasno se ui ako se

  znanja stiu sopstvenim intelektualnim naporima.

 • 3. Princip sistematinosti: istinsko znanje je sistem

  injenica i generalizacija, a ne skup izolovanih

  naunih elemenata.

  4. Princip kritinosti: kritiki usvajati znanja znai

  proveravati njihovu istinitost.

  5. Princip kreativnosti: podrazumeva stvaralaki

  odnos prema onome to se ui (otkrivanje novih

  veza meu pojavama,originalan odnos, stvaralaki

  pristup...).

 • 9.6. Faktori intelektualnog vaspitanja:

  1. Porodica

  2. Predkolske ustanove

  3. kola

  4. Ustanove za vaspitanje i obrazovanje

  odraslih

  5. Institucije kulture

  6. Mas-mediji (sredstva informisanja)

 • Literatura koriena za pripremu predavanja za celinu br. 9.:

  1. Bakovljev, M. (1998): Osnovi pedagogije, Sombor, Uiteljski fakultet

  2. Brankovi, D., Ili, M. (2003): Osnovi pedagogije, drugo, dopunjeno izdanje, Banja Luka, Comesgrafika

  3. Grandi, R. (2001): Osnovi pedagogije, prirunik, Novi Sad, izdanje autora

  4. Grandi, R. (2004): Uvod u pedagogiju, prirunik, Novi Sad, izdanje autora

  5. Krulj, Kaapor, Kuli (2001): Pedagogija, Beograd, Svet knjige

  6. Pedagoka enciklopedija (1989) redakcija imlea, P., Potkonjak, N., tom 1 i 2., Beograd, ZZUINS

  7. Trnavac, N., orevi, J. (1992): Pedagogija, Beograd, Nauna knjiga