12 gradjansko vaspitanje 2

of 146 /146

Author: kamioni-avioni

Post on 07-Nov-2014

428 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kreativni centar srbija

TRANSCRIPT

GRA\ANSKO VASPITAWE- SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za drugi razred osnovne {kole

S [email protected] : , , 2. : , 3. : 4. : , ? 5. : , 5 6 7 8 11 12 14 16 21 22 25 29 31 33 36 43 47 48 50 52 59 67 68 72 75 78

6. : 7. : K K K , 8. : , , , , , 9. :

83 84 87 90 93 99 100 103 105 108 110 112 115 116 123 126 129 133 134 137

ZDRAVO! . , : . , , ; , . : , , !

1. TEMA Upoznajemo se, dogovaramo se, sara|ujemo

U

POZNAVAWE - POVEZIVAWE

! .

M . !

. .

.

6

K

AKO DA NAM U [KOLI BUDE LEP[E

. ? .

? .

7

[

TA NAS ^EKA U DRUGOM RAZREDU , , .

. .

: ; .

.

8

, : / ? .

/ .

9

. . .

?

?

/ , ?

/?

10

2. TEMA Uva`avam sebe, uva`avam druge

R

EPORTERI . / .

/ . /

/ ?

?

/ ? ?

/ ?

12

.

, .

1. ?

1. . 2. . 3. . 4. !

2. ?

3. ? ? 4. ?

. Kao . 13

P

ONOSIM SE [TO...

.

?

!

! .

.

.

14

/ ? ?

/ .

15

K

AKO [email protected] HVALA

. .

/

16

.

.

, , . . !

17

/ .

? .

18

. . .

(, , )?

?

/ , ?

/?

19

3. TEMA Ose}awa i potrebe - {ta i kako s wima

R

E^NIK OSE]AWA ...

. ?

? ? .

22

. , , ... .

: 23

, . .

. ( ). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

! , . . .

:

:

24

K:

AKO SE KO OSE]A .

1: / /. / / : /!

2: . / : ! : 3: / / . , / : ! :

. /. . : :

:

:

25

: . .

. /?

: :

/ : :

. . 26

.

, . /. . . : /

:

:

:

27

.

1: ! !

! , !

( .)

( !)

2:

.

.

3: : , .

. .

28

O

STIDU I SRAMOTI

. ? . . . ? . . . ? . . . , .

. : . . 1. : 2. :

:

:

29

/ , , , ? . , . . !

: :

?

/ , , , , :

/? 30

Q

UBOMORA

, / .

, , ...

, .

:

31

! ! !

:

:

.

32

K

RIVICA

.

, .

. ? ?

:

/ ( ).

? : / /, , ! 33

/ ( ):

/:

34

, , ?

.

/.

35

J

A I QUBAV ... ...

.

36

: !

37

: !

38

: !

39

: !

40

. , !

41

, , .

42

M

OJE POTREBE

! .

.

. . !

43

/ .

( ). .

44

. . . .

( , , , , , , )?

?

/ , ?

/?

45

4. TEMA Komunikacija, komunikacija - slo`ena zanimacija

47

K

AKO DA TI [email protected]

. , .

. ?

! ! . ?

. . , . .

48

. / ? ? !

, , . . . . . . . , , . .

49

S

LU[AWE I NESLU[AWE

. . ! . , . . . . . ? ?

,

.

50

,

.

. . . .

.

51

D

A LI SE ^UJEMO?

. . , . . . . , ...

; , . , ; . ; .

52

! .

: ! ! ? ? .

! ( )

( )

? ? .

! ( )

( )

57

, . .

.

58

^

UJEM TI SRCE

. .

, .

59

.

, ( )

: / , / / ( )

/ , ! , / ?

60

?

! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! , ! , ; . , , . , : .

!

. . . . . . , .

61

62

, , . / .

.

,

63

. . ? .

/ , /

/

, ? .

64

. ? . .

( , , ?, )?

?

/ , ?

/?

65

5. TEMA Kako da raspravqamo, a da se ne posva|amo

K

AD JA NE]U , , . . ? .

1: ?

!!!

, : /:

, , .

68

2: ? !

, . /:

, , .

? 69

3: ?

!!!

!

, .

4: ? !!!

!

, .

70

, . : .

? , , . . ? , . . .

71

R

E[AVAMO SUKOBE IZME\U DE^AKA I DEVOJ^ICA

! .

, , : ! --- . , , .

. .

72

.

1. ? ( ?)

1. ()

2. /?

2. ()

3. /?

3. ()

4. ? ? ?

4. ()

5. ?

5.

73

, ? ? .

, , . :

1.

2.

3.

4. .

74

R

E[AVAMO SUKOBE ME\U DECOM . .

:

:

75

.

1. ? ( ?)

1. 1.

2.

2. /?

2. 1.

2.

3. /?

3. 1.

2.

4. ? ? ?

4. 1.

2.

5. ?

5. 1.

2.

76

. . .

.

. :

. :

. :

: ; ; 77

R

E[AVAMO SUKOBE IZME\U ODRASLIH I DECE

! , . , !

. : , , . . .

78

1.

1. ? ( ?)

2. /?

2.

3. /?

3.

4. ? ? ?

4.

5. ?

5.

79

, .

, , , , . , , . , , , . : , , . , , , . : ? , , , , , . . .

80

/ ( /) ( /)

/ ?

?

/ ?

?

?

. . !

81

, ! ? . .

( , / / )?

?

/ , ?

/?

82

6. TEMA [kola kakvu `elimo

S

TABLO DRAGIH QUDI

. . . .

.

84

? / ... .

/ /

/

/

. . 85

. . / .

86

@

IRAFE U U^IONICI

. !

, , ... ?

.

, , ... ?

. 87

, .

?

?

/ /

, ?

, ?

88

.

.

89

[

TA SE KOME DOPADA

CD

? .

...

?

90

.

.

.

.

.

.

91

.

.

92

[

TA [email protected] DA URADIMO

, ... ! . ? . 1: ? 2: ? 3: ? 4: ?

1 a

2

3

4

93

, .

, . .

. 94

/ .

... ..

... .

... .

... .

... .

95

/. . . . . . . !...

97

, . . .

( , , , )?

?

/ , ?

/?

98

7. TEMA De~ja prava

D 2: !

E^JA PRAVA

. .

17: . 37: , . 31: , .

12: .

14: . 19: .

16: .

15: .

30: .

24: .

33: .

27: .

32: .

7: . 5: . 29: .

36: .

3: .

6: .

100

. .

1 4 3 2

? ? .

101

. .

:

.

,

102

M

OJA PRAVA I MOJA ODGOVORNOST

.

.

. . . , !

103

.

1. , !

2. ?

3. .

4. , , !

.

/ :

/ :

104

K

AD DECA KR[E DE^JA PRAVA ?

.

? ( .) .

. .

105

, . .

! ! . . 106

. .

? .

? .

? ? .

107

K

AD RODITEQI KR[E DE^JA PRAVA ?

, . .

/. /.

108

! .

:

/ :

/ :

, ! !

109

K

AD ODRASLE OSOBE U [KOLI KR[E DE^JA PRAVA ? , ?

. .

. ?

:

:

110

. ?! !

:

:

/ . ? .

. 111

R

AZLI^ITI SMO, ALI SU NAM PRAVA ISTA ?

? ?

, ? ! .

112

: . .

.

. . : !

?

?

113

Jo . . .

( , , , , , , )?

?

/ , ?

/?

114

8. TEMA Razumem, umem, cenim

J

A TO VE] UMEM

. : . / . , , / . . / .

.

116

117

/. .

/:

119

. . .

1. . 2. . 3. . . . 4. . 120

121

[

TA KAD SE TO DESI

. .

123

, ?

.

.

.

124

! , ? ? .

125

O

MIQENI JUNAK IZ PRI^E, BAJKE, STRIPA, FILMA , ! . .

126

, , , ...

.

, .

127

/ .

128

S

ARADWA

!

. . .

129

. .

. / ?

/ ?

.

, , :

/ ?

, , / . .

130

. . . .

( , , , , , , )?

?

/ , ?

/?

131

9. TEMA Da se setimo puta kojim smo pro{li

J

A PRE - JA POSLE

. . , .

. .

?

K K K , , , ,

134

. .

?

.

o / .

135

. .

. , . , . , ! 136

[

TA SMO SVE NAU^ILI OD @IRAFKA

, , .

137

.

138

.

/

/

139

.

/? ( .)

.

/? ( .)

140

S V E D O ^ A N S T V O /

2

( )

( )

, , , / , , , , , , , ...

!

.

! 143

GRA\ANSKO VASPITAWE SAZNAWE O SEBI I DRUGIMAradna sveska za drugi razred osnovne {koleprvo izdawe autori Nada Igwatovi}-Savi}, Jelena Dimitrijevi}, Valerija @ivkovi}, Stanka @ica, Tatjana @ivanovi}, Smiqana Gruji}, Marina Ostoji} Tihomir ^elanovi} Dejan Aleksi} prof. dr @arko Trebje{anin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd Svetlana Babi}, profesor razredne nastave, O[ Svetozar Markovi}, Beograd Zorica Stojanovi}, profesor razredne nastave, O[ Veqko Dugo{evi}, Beograd Violeta Babi} Jelena Reqi} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Natalija Pani} mr Qiqana Marinkovi} 10 000 Publikum 978-86-7781-633-9

ilustrovao autor stihova recenzenti

lektor likovni urednik izdava~

urednik za izdava~a tira` {tampa ISBN

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:172-028.31 (075.2)(076) GRA\ANSKO vaspitawe - saznawe o sebi i drugima : radna sveska za drugi razred osnovne {kole / [ autori Nada Igwatovi}-Savi} ... [ i dr. ] ; ilustrovao Tihomir ^elanovi}. 1. izd. - Beograd : Kreativni centar , 2008 (Beograd : Publikum) . - 143 str. : ilustr. ; 30 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tira` 10.000. ISBN 978-86-7781-633-9 1. Igwatovi}-Savi}, Nada [autor] COBISS.SR-ID 149747468

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ove radne sveske u okviru uxbeni~kog kompleta za Gra|ansko vaspitawe saznawe o sebi i drugima u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00185/2008-06.