socijalna kooperativa “vivere ––Živeti”...

of 20 /20
Socijalna kooperativa Socijalna kooperativa “VIVERE “VIVERE ŽIVETI” ŽIVETI” “VIVERE “VIVERE ŽIVETI” ŽIVETI” KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC

Author: others

Post on 07-Sep-2019

8 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Socijalna kooperativaSocijalna kooperativa“VIVERE “VIVERE –– ŽIVETI”ŽIVETI”“VIVERE “VIVERE –– ŽIVETI”ŽIVETI”

  KRAGUJEVACKRAGUJEVAC

 • Nakon realizacije projekta Nakon realizacije projekta „Instrumenti za uspostavljanje „Instrumenti za uspostavljanje socijalnog preduzetništva u socijalnog preduzetništva u

  centralnoj i južnoj Srbijicentralnoj i južnoj Srbiji””, krenulo , krenulo centralnoj i južnoj Srbijicentralnoj i južnoj Srbiji””, krenulo , krenulo se na konkretizaciju svega onoga se na konkretizaciju svega onoga što su nezaposlene žene naučile što su nezaposlene žene naučile na trening na trening -- obukama u Italiji. obukama u Italiji.

 • Formiranje socijalnog preduzeća Formiranje socijalnog preduzeća podrazumevalo je niz aktivnosti podrazumevalo je niz aktivnosti koje su išle u tri pravca.koje su išle u tri pravca.naći zakonsku osnovu u postojećem naći zakonsku osnovu u postojećem pravnom sistemu Srbije za pravnom sistemu Srbije za pravnom sistemu Srbije za pravnom sistemu Srbije za registrovanje socijalne kooperative,registrovanje socijalne kooperative,osnovati kooperativu,osnovati kooperativu,konkurisati sa adekvatnm projektom konkurisati sa adekvatnm projektom pri lokalnoj samoupravipri lokalnoj samoupravi

 • Sa pravnog aspekta kooperativa je Sa pravnog aspekta kooperativa je registovana po Zakonu o zadrugama RS, registovana po Zakonu o zadrugama RS, kao pravno lice.kao pravno lice.Na osnivačkoj skupštini,formirana je Na osnivačkoj skupštini,formirana je skupština kooperative, sastavljen akt o skupština kooperative, sastavljen akt o osnivanju, statut kooperative i izabrani osnivanju, statut kooperative i izabrani osnivanju, statut kooperative i izabrani osnivanju, statut kooperative i izabrani organi upravljanja. Upisom u sudski organi upravljanja. Upisom u sudski registar dobijen je matični broj i PIB, registar dobijen je matični broj i PIB, time je zaokružen proces registracije time je zaokružen proces registracije kooperative,i početak njenog kooperative,i početak njenog fukcionisanja u pravnom sistemu RS.fukcionisanja u pravnom sistemu RS.

 • Kooperativom upravljaju članovi Kooperativom upravljaju članovi kooperative, gde se sve bitne kooperative, gde se sve bitne odluke koje su vezane za odluke koje su vezane za funkcionisanje donose funkcionisanje donose funkcionisanje donose funkcionisanje donose glasanjem (zadružni princip glasanjem (zadružni princip upravljanja). Organi upavljanja upravljanja). Organi upavljanja su direktor, upravni i nadzorni su direktor, upravni i nadzorni odbor.odbor.

 • Kooperativu je osnovalo 10 Kooperativu je osnovalo 10 osnivača,nezaposlene žene koje osnivača,nezaposlene žene koje su prošle potrebni trening u su prošle potrebni trening u Italiji i roditelji dece sa Italiji i roditelji dece sa Italiji i roditelji dece sa Italiji i roditelji dece sa invaliditetom, čija deca u tom invaliditetom, čija deca u tom trenutku nisu bila intitucionalno trenutku nisu bila intitucionalno

  socijalno zbrinuta.socijalno zbrinuta.

 • Nakon rešenja zakonskog Nakon rešenja zakonskog statusa,koopertiva je pri lokalnoj statusa,koopertiva je pri lokalnoj samoupravi konkurisala sa samoupravi konkurisala sa projektom „Dnevni boravak za projektom „Dnevni boravak za projektom „Dnevni boravak za projektom „Dnevni boravak za osobe sa umerenom i težom osobe sa umerenom i težom mentalnom retardacijom mentalnom retardacijom -- starije starije od 25 godina”.od 25 godina”.

 • PotpisavPotpisavši ši ugovor sa organima ugovor sa organima grada na četri godine, svečanim grada na četri godine, svečanim otvaranjem Dnevnog boravka, otvaranjem Dnevnog boravka, uz prsustvo predstavnika grada uz prsustvo predstavnika grada Kragujevca i donatora iz Italije, Kragujevca i donatora iz Italije, Kragujevca i donatora iz Italije, Kragujevca i donatora iz Italije, počeo je rad socijalne počeo je rad socijalne kooperative „VIVERE“ u julu kooperative „VIVERE“ u julu 2005 godine. 2005 godine.

 • Nakon isteka projekta , Nakon isteka projekta , kooperativa „VIVERE“, je produžila kooperativa „VIVERE“, je produžila ugovor sa lokalnom samoupravom ugovor sa lokalnom samoupravom u partnerstvu sa Centrom za u partnerstvu sa Centrom za u partnerstvu sa Centrom za u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad. Na taj način je socijalni rad. Na taj način je obezbeđen kontinuitet usluga, obezbeđen kontinuitet usluga, održivost u narednih 4 godine održivost u narednih 4 godine

 • Trenutno je u kooperativi četvoro Trenutno je u kooperativi četvoro zaposlenih (defektolog, medicinska zaposlenih (defektolog, medicinska sestra i dva radna terapeuta), svi su sestra i dva radna terapeuta), svi su angažovani u Dnevnom boravku. angažovani u Dnevnom boravku. Pored stalno zaposlenih i mnogi Pored stalno zaposlenih i mnogi Pored stalno zaposlenih i mnogi Pored stalno zaposlenih i mnogi volonteri su u određenom volonteri su u određenom vremenskom periodu angažovani u vremenskom periodu angažovani u radu sa korisnicima. radu sa korisnicima. (defektolog,psiholog,lekari opšte (defektolog,psiholog,lekari opšte prakse, profesor fizičkog vaspitanja).prakse, profesor fizičkog vaspitanja).

 • U Dnevom centru se pružaju sledeće U Dnevom centru se pružaju sledeće usluge:usluge:-- dnevno zbrinjavanjednevno zbrinjavanje-- radno radno -- okupaciona terapija (radionice okupaciona terapija (radionice opšte kulture, zdrav život zdrave navike, opšte kulture, zdrav život zdrave navike, higijena, računari, muška radionica i higijena, računari, muška radionica i higijena, računari, muška radionica i higijena, računari, muška radionica i kreativna radionica)kreativna radionica)-- pomoć u ličnoj higijijeni korisnikapomoć u ličnoj higijijeni korisnika-- fizičko vaspitanje i rekreacijafizičko vaspitanje i rekreacija-- ishrana i zdrvstvena negaishrana i zdrvstvena nega-- rekreativna nastava u prirodirekreativna nastava u prirodi(jednodnevni izleti)(jednodnevni izleti)

 • Pored pružanja ovih socijalnih usluga Pored pružanja ovih socijalnih usluga radi se i na integraciji ove populacije u radi se i na integraciji ove populacije u lokalnoj zajednici.lokalnoj zajednici.Posete svim bitnim događanjima u Posete svim bitnim događanjima u gradu, posete institucijama (opština, gradu, posete institucijama (opština, gradu, posete institucijama (opština, gradu, posete institucijama (opština, muzeji, škole, sajmovi, veliki tržni muzeji, škole, sajmovi, veliki tržni Centri), svakodnevi odlazak u pratnji Centri), svakodnevi odlazak u pratnji terapeuta u poštu, elektodistribuciju, terapeuta u poštu, elektodistribuciju, prodavnice......prodavnice......

 • Koperativa ima svoju oblast Koperativa ima svoju oblast delovanja, svoju ciljnu grupu i delovanja, svoju ciljnu grupu i misiju misiju -- usluge socijalne zaštite usluge socijalne zaštite -- osobe sa invaliditetomosobe sa invaliditetom-- osobe sa invaliditetomosobe sa invaliditetom-- promovisanje socijalnih promovisanje socijalnih

  preduzeća kao oblik civilnog preduzeća kao oblik civilnog uduživanjauduživanja

 • Ovo je pozitivan primer gde :Ovo je pozitivan primer gde :-- grad rešava jedan socijalni grad rešava jedan socijalni

  problem ,problem ,-- nezposleni rešavaju problem nezposleni rešavaju problem -- nezposleni rešavaju problem nezposleni rešavaju problem

  svoje egzistencije, svoje egzistencije, -- ranjive grupe zadovoljavaju ranjive grupe zadovoljavaju

  svoju socijalnu potrebu.svoju socijalnu potrebu.

 • Aktuelna ekonomska situacija, Aktuelna ekonomska situacija, porast broja nezaposlenih svih porast broja nezaposlenih svih životnih dobi, povećanje socijalnih životnih dobi, povećanje socijalnih potreba ranjivih grupa i potreba ranjivih grupa i neophodnosti da se one što pre neophodnosti da se one što pre zadovolje, koje društvo nije rešilo zadovolje, koje društvo nije rešilo zadovolje, koje društvo nije rešilo zadovolje, koje društvo nije rešilo na adekvatan način, diktiraju na adekvatan način, diktiraju angažovanje civilnog sektora u angažovanje civilnog sektora u nove oblike uduživanja radi nove oblike uduživanja radi rešavanja svojih egzistencijalnih rešavanja svojih egzistencijalnih problema.problema.