emil dirkem --- vaspitanje i sociologija

Author: johnsmith64x64

Post on 02-Jun-2018

289 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  1/55

  .

  / J ) 1.q1f (hOS~

  EMIL DIRKEM

  -

  .

  - -

  ,

  3>

  ,

  /

  2558

  -

  -

  -

  -

  \

  VASPITANJE

  , ,

  I SOCIOLOGIJA

  -

  , ;; ,

  ,

  -

  I '

  . .

  ,

  ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

  BEOGRAD

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  2/55

  1

  UreCluje

  REDAKCIJSKI KOLEGIJUM

  Urednik

  TOMISLAV POPOVIC

  - - .

  1981. godina

  /

  . .

  ,

  U\

  S A Z N A N J A ,

  , J ,

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  3/55

  ~aslov originala:

  Emile Durkheim

  ~UCATION ET SOCIOLOGIE

  .Parls, Presses universitaires de France

  .Recenzent

  RADOSLAV RATKOVIC

  PTevod

  DIMITRIJE DIMITRIJEVIC

  Sadriaj

  Pol Fokone: Dirkemovo pedagosko delo T

  Priroda

  i

  uloga vas.pitanja - - - 31

  Glava I: Definicije vaspitanja. Kriticko razmatranje - 33:

  Definicija vaspitanja - - - - - - - - 38:

  Posledice prethodne definicije: drustveni karakter vaspi-

  tanja - - - - - - - - 42:

  Uloga drzave u vaspitanju 48

  Moc vaspitanja. Sredstva delovanja 51

  Glava II: Priroda i metod pedagogije 59'

  Glava III: Pedagogija i sociologija 75

  Glava IV: Razvoj i uloga srednjoskolske nastave u

  Francuskoj - - - - 93:

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  4/55

  Uvod

  Dirkemovo pedagosko delo

  DiJr'kem je Citavog SVIOg'Zivota predavao pedagogiju,

  a

  isociologiju

  dstovremeno,

  Na

  Filooofslrom fakultetu u

  Bordou Dirkem je od 1887. dOl'1902. jedan cas nedeljno

  uvek

  posveeivao

  pedagogiji.

  NJegovi

  slusaoei

  bili

  su

  prvenstveno inastavnacl osnovne

  skole.

  Pr i Sorboni, na

  katedrd

  7Ja

  nauku

  0

  vaspitanju,

  1902.

  Dirkem [e

  zamenji-

  vao g. Ferdinanda

  Buisona

  (Ferdinand Buisson) da bi

  ga

  1906.

  nasledio.

  Dirkem [e sve do svoje smrti pedagogiji

  posvecivao

  ban.-trecmu, a

  ces1lO ' dve

  treCdne

  svojih pre-

  davanja: javna predavanja, predavanja za mastavnike

  0S'.Il0Vlle

  SiIrole,

  predavanja ueeniClima sa

  Ecole

  Normale

  Superieure. 'Dopedagosko dew je s1roro

  sasvim

  neobjav-

  Ijeno, Nema sumnje da ga niko

  od

  njegovdh slusalaca ne

  poznaje u

  \S IV IO jnjegovo] 5iirinJi.

  Ovde b:ismo Zel.eli

  da ga

  uk:mtlro

  predstavimo,

  I

  Dirkem nJi.jedellio svoje vreme Ii svoju misao na dye

  T.a7iliCliJted~iatnootli. C:ijli

  bi odnos

  bID

  rezultat puike

  slu-

  ea:jnooti. 9n .

  a

  vas

  1Jarnjus one

  stran

  joj je

  ono dJ:'UStvlllia ClinjelIlli.ca: Il'ljegova

  'O k t m i n a

  0 v3IPi1J3 1iu

  j;; SU s'b ir iSk ii

  eleme:naJt

  nJeg:DIVe

  S lO'CI io logi je. Ja sam SO'-

  ci;o o;g;-~~eon , Ii 0 'V 'a S IP d: ba nj u e u Vlam gO V 'O I'i.rfJ i

  prven-

  S W eI1 O kao soeiolog. Uostalom,

  poSl1Ju;pa.juCli

  tako ne samo

  st o '~begavamO'

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  5/55

  drtiStvenjh m:edJma.

  Pa

  cak

  Ii

  III egaldtarmrn dlriUstvima

  kao

  Sb o

  S'U nasa, lroja 1Jeze da elJiJrn:ilruiSuepra vedne raz-

  like, v.espritanje se cr-ae1rikuje ~ 1m

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  6/55

  Jer,ZIl1JamIO da _~ kJiasienQ f1iiJ000:fii.jakoro 'Uvek zabo-

  r~~smatra stvarnog Coveka Ikloji pnipada }ed-

  nom VIr~~a J~j zemIja, 1edinog jl se mogao

  posmaifmti, da ibi speloulisala Q nmdverzalnoj Ijudskoj

  prnrodt, pI cm~iIjnJOlIll proizvodu apstrakedje nemeto-

  dicno IlIaCiinjene, na vrlo ogranicenom broju ljudskdh

  UZIQIraka. DaJIlJaS je uglavnom pnihvacenoOO je

  njen

  apsbraktrui llmrakteT IU veillrod meni izopacavao poll-

  ti'CIk:u spekJulacijlU XVIII weka, lindividiualrlstioka do

  .'kraQla, SUJV1iSedvojena

  iod

  i511JOtt'Iij,eOIIlla~esto propisuj e

  pravala za ~'I'an.je .oo'V'eika od ilronvenci,ja, nezavisno

  od svake odredene drustvene sreddne. Napredak Iklojlisou

  u XIX veku ostvarile poJiliCke mauke, pod utdcajem

  1 is1 Jo 1i .je i :fii.lJo0cy.Njalitrfisanti.h IistorijOlffi, napredak ka

  kome se ~ajern veka I1.lSIll1Ie\MJVjIUve moralne nauke,

  takav napredak sa SIVOjestrane mora 00 oot;w,l'Ii ifilo-

  rorffi,ja vaspdtanja:

  VoopirtJan.je

  0 ;

  '~ra sfntalr 01llO dete dovodi IU

  vezu sa 'tog mapretka. A ,ta filiorofitja

  istonije dovodi do I()IVJOrgl'IlIora.1nJOigpI'laviilia: lI azlrl.ku Be

  butdi [email protected] .t. ~aJkio

  hi,

  daJk.1e, IQIIlJdadediliotakV1o 'llCelIlJ~

  ri'ii8ig0

  U.

  atIlIjlUdavrlidii. mekakerv proces depersona-

  lli.'~aoij'e1 ie IstViall cmj'eliitfulJOOmWaJmi ojJj

  'V i

  'a

  I

  iaIJrov 1JaJ\I'~atOi....sIooiti,alJ.i.rov1aJ1ti.,oiemo ~aiklju{:fu1Ji,

  dakile, da

  de, prema

  Dirrikiemu, 1IDJOiglU.~

  ~putem soaita1fuzJ e. A to Ijle upmWo mjoegpv:a misao.

  Mo~da oe lIl1IOcli.00lSe IOOpOll atVlaIlIaoo lIla ,kiojlion Zlamdslja.

  vas1laJIlje IiIIlIdiwdJualiIlOlS1Ji.eautim, njeg10va dteinicija

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  7/55

  vastalllj1a poIklm1je Ida dolazi od jednog mislaooa lmj,i.

  llJijedIlJog treruuvka ne zabolI'1avlja Illiti odcen'u'e ulo .

  vrednost .

  e' ca.

  r'e upozoribi

  sociologe

  da

  ce

  euStinu Dirkemove iffiislri

  0

  odnosima drustva i poje-

  ddnoa Ii u1aZli ehitnih pojedinaca u drustvenom napretkir

  najbolje videtd unjegovoj ranaJil:ZIivaspitanja.

  Najzad,

  drna I i.

  suprotstavljanja Dirkemovom rea-

  hizrm;

  u

  iene

  ddeala. Prebaoivace rnu

  da je

  podcenio duh

  i

  dia je odvraeao

  od mapora,

  .kao

  da

  je on. eistematslci

  apologeta onega sto [este, ,a :lndi:lierentan prema onome-

  sto treba da bude. Da bd razumell kako rnu se, naprotdv,

  ovaj soedoloslol realdzam aini podesndrn za usmeravanje

  akcije, pogledajmo kClikio

  on.

  shvata pedagogiju.

  II

  Svako DrlirikemoVlOpredavanje odgovara dubokoj po--

  trebi rrjegovog

  duha,

  Silo je bitni

  zahtev

  samog nauenog

  duha. Dirkem oseca dstdnslcu odbcjncst

  prema

  proizvolj-

  rnim kionstrokcij arna, prema akoionim programlma koji

  pokazuju samo rteznje ISVlOgautora. On drna potrebu da

  razmdslja

  0jednoj datosti, 0

  stvarmosni koja se

  maze 00

  sma1Jrruti 0 onome sto

  o m

  naziva stvar. Posmatratd dru-

  ~hrP

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  8/55

  /

  Postupajued tako on je u'llro jooan nosvi put ~odi se

  si'l'io unnutrasnjom logliJrom njegove vlastite misIrl.

  d po-

  stao preteca, a :ne podraZavalac, ueenja ikoja su danas

  j

  aiko

  omdjena,

  alii.ucenja kO'ja njegovo prevazdlazi c~to-

  tom i plodnoseu.

  U

  Nemaclrod je sWOII'en termin Sozial-

  piidagogik,

  a 'll Sjedfunjeruim Ameni:CJcim Drzavama

  Educational Sociology

  koji svakako pokazuju istu

  teZnj'll.

  1

  ) Alii, pod ovim reeima se jlOsoes1lo~eSaj'll .~0iS~~

  oozlllioiltestva:ri. Na pnimer, s [edne strane, [edna V'LSei J . l

  manje rieodredena Otl'Iijentacija ka ,soc101o.skom prouea-

  vamju vaspitanja, tako kako ga

  [e

  Dirkem shvatao, a

  s

  druge jedan sistem vaspitanja koj.i je iposebnJO.ob~et

  pnipremanjem coveka za drustvend ~ivot, forrndrarijem

  gradanina:

  Staatsburgerliche Erziehung

  kako to kaze

  Kersenstajner (Kerschensteinerj.t) Amenielci pojam

  Edu-

  cational Sociology

  primenjuje se :nejasno u socioloskom

  proucavamju vaspitanja, a istovremeno i u uvodenju

  sociologije

  III

  uciondce kao obrazovnog predmeta, Nauka

  10vaspdmanju onaloo kako

  je

  deffilIlrl,saoDirkem,

  [este

  00-

  cioloska u

  mnogo jasni] ern znaoenju .rem.

  Kada je ,ree 10 tome SUase podrazumeva pod

  Peda-

  gogijom Dirkem

  ,kaze

  da

  ona nJije ni

  sama vaspitna

  de-

  Latnost r u i spekulativna mauka 00vaspitanju. ToOje siste-

  matsko delovanje dmuge Ilia prvu, delo razmdsljanja koje

  tram, u rezultatdma psihologije i sooiologije, nacela za

  s

  vodenje ill reformu vaspitanja. Tako shvacena, pedago-

  gija moze da bude i:dealistioka, a da ne padne u utopiju,

  ( Da je mnogo slavndh pedagoga popustilo duhu sis-

  tern-a,

  'kojl

  je vaspdtamju

  odredivao

  nedostdznd i1i pr~z-

  voljno

  Izabranfcil]

  j,

  odredivao

  vestaeke

  postupke,

  Dir-

  kern ne

  s a r b . o

  ne pordee nego upozorava svakoga na nji-

  hov-primet.

  Sooiologdja se

  ovde bori

  protdv neprijatelja

  koji se

  obleno milam pred rijom.

  U

  svim oblasbima,

  u

  moralu 'polltici, cak 11poliJtickoj ekonomdji, nauenom

  proti.0a~anju Instdtucija prethodila je jedna u SUstini

  vestackd i1012lofiijaoja je pretendovala na to da formu-

  Iise recepte Jmj[ 00 pojedincima inarodima obezbedrl.V'alJi

  maksimum srece, a da prethodno ndje dovoljno SPOZIlJaJa

  njihove uslove zivorba. Nd Stamije ISUpmtrnje dntelektual-

  ti1m ohioajima socsologa riego da IOdiprve kaze: ,evo ka1ro

  1) Paul Natorp, Sozialpiidagogik, Theorie der Willensr-

  ziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft, 3. Aufl.

  Stuttgart, 1909 (prvo izdanje 1899). - Vidi defi~icije

  Educational Sociology u knjizi Monroe, A Syclopedla of

  Education, t. V, str. 361.

  2)

  Der Begriff der staatsbiLrgerlichen Erziehung, 4. Aufl.,

  Berlin und Leipzig, 1921 (?).

  14

  nreba gajlirti dete, [er ma :tad 1l1:a..amd vaspitanja ikoje mu

  se sWaJI'IIlJOaje meosbaje ndSba. Skolsiro osoblje, nastavni

  programd, metoda, llmdJioije, obicaji, teZnje, ideje, oiljevd.

  nastavmdka (ddeaux des rnaitres) sve eu to ,Cinjenice

  ko-

  jima sociologlja teZJi da otknije 7lasto sutakve kakve

  [esu, bdvajuci daleko. odro.g.a Ida iprethodnJO pokaze

  te~IlJjlllda

  dh

  promena. Airo je franousloo vaspitanje 'll

  veldiIroljrneni rbradJiciionaJIlIO,alo

  sklono

  tome

  da se

  pre-

  tvord u tehndeke obleke skladmh metoda; ako je 001J0

  puno postovanja za slobodan il'a2lVlOjeteta;

  ako

  ono Calk

  najveeim delom prodzlazi ne iz sistemetskog delovanja

  nastavndka vec dz ddfuznog i riesvesnog delovanja oko-

  line,

  to

  je [edna cinjend.ca, koja rima svoje uzroke

  Ii

  koja

  en gros odgovara uslovima postojanja

  franeuskog

  deu-

  mva. Pedagogija, dmspinisana sooiologtjom, dakle me rdzi-

  kuje

  da

  od

  sebe

  stvord apologetu

  jednog sistema

  prepu-

  steIlJog

  slueaju

  i1i

  da

  savetuje

  mehanizaciju

  deteta Jooja

  hi ometala njegov spontani razvltak, Tako

  otpadaju

  pnigovori dstaknutih rndsltlaca kojisu dstrajavald u su-

  protstavljamju Vaspitanja Ii Pedagogije,

  kao

  da

  razmis-

  Ijatd

  > 0

  delovanju Iooje se vrSi. -IlJuZIliOJIl'aCiosudeti sebe

  na IiSkrivljavanje toga

  delovanja.

  Medutdm,

  tdrne

  se

  ne ikaZe

  da

  je riaueno razmisljanje

  praiktd.Ono stenilno Ii cia je .realdzam o1IlJjenioa 'kionzerva-

  m:VIIlJoguha kioj:i rilromo prrl.hvata sve sto jeste. Da bd

  predvddala

  i rnogla, potrebno je da raspolaze znanjem,

  gOV()I1~Oe Ogist Kont '0 pozltdvnoj nauci, U stvari, uko-

  Iiloo se bolje pa2lIlaje IPml'oda-stvavi utoliko postoie vece

  moguenostd

  da se

  ona e:fiikasnije

  konisti,

  Vaspitae je, na

  primer, prdmoram

  da upnavlja

  pazriju deteta,

  Ndko

  ne6e

  poreci 'da 'ee

  njome

  bolje

  upravljati

  ako

  detaljnije po-

  znaje rijenu

  pnirodu,

  Psihologdja

  obuhvata,

  dakle, prak-

  time

  nadnje na

  OSIliOV'U

  ojih pedagogija

  formuldse pra-

  vdla za vaspitanje. Socioloska nauka 0vaspibanju na istd

  lllJamnenoze obuhvatstd prakbicne

  toadnje. U

  cernu se sa-

  stojli Iadcizacija moralnostd? Koji su njend uzrooi? Odakle

  proizlaze otpord koje ona-pokrece? Koje tes~oce moralno

  va:spitanje mora da iprebrodi kada se odvaja ad religij-

  sloog vaspdtanja? Problem je otvoreno drustveni i od

  akJtuelnlOlg'2lIlacaja 2la savremena drustva. Kako osponilli

  da nj'egovo ~eprdJS1Jl'asnoproucavanje moze da vodi or-

  m'llliiJSanjUpedagosklih ipraV'i..1aIOd kiojih bi franooolci

  uclitelj XX ve'kia llimalO : I D O I 'I i s t i iiJnspimi,SuCie 'll svojoj

  vaspitnod ~aksi.? Dromvene krize Ii drostveni sukobd.

  imaj'll SIVIodellZl'olke. Ali., time se

  llJe

  zeli It'em da je za-

  biranj'eno rtIDaZd.1ti.m lishode Ii lek:o'V'e. In:sti.tucije nlw

  iIl Ji

  15

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  9/55

  apsolutmo plastiene \Illi.apso~'U 1m Jo orbpoirnema svaku pro-

  miSljenu promenu. Razboreto lih prutlagodJi1limjihovoj,

  00-

  redenijoj ulozi, ;pTlilagodJitiIih

  [edne

  deugima Ii svaku Old

  njih ciVlilrizaclijli

  u

  ikoju

  se

  IicloolrpioniD::aju:pooboji

  tu za

  jedruu racionalnu

  politiku

  SimOlko

  polje

  delovanja,

  a

  kada

  je 'l'ec

  ()

  'ims1li1JUcijama'Vlaspittanaa, za jecID~ J:1aCliJOIIl,

  aln

  :u

  pedagogiju,

  ni koazervatdvnu nIi ll evoliuClJJonal IlJU,fi-

  kasnu

  u

  gr-anlioama

  u

  Imjdma prtorrnliSljeruode1()'\/1anjero -

  veka maze bliti efiikasno.

  Taka

  se

  reallirzam

  mose

  pomiT1ittlisa idealdzmom.

  Ideali

  SIll

  stvaJI Iliost(des real.ites). Savremena Francuska

  na primer Ima jedan lintelektu'alnii. ideal; ana stva~a j~

  dan ddealni ttlip tirrLtelligenJCli.jemji rrudii detetu. AIIl, taJ

  ideal je slozen Ii nejasan. Pdsoi kioji teze tome da ga

  dz-

  raze pokazuju,

  opste

  uzev, samo jednu

  nj

  eg'O'VUstranu,

  je

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  10/55

  Osarn Iekcdja ,moJe je Denkem poSIVetilOnaldzi moral-

  nostd predstavljaju omo sto [e IOISltaLOiedovrseno 10ovoj

  temd posto ga je smrt preknmila upravo u tremrtkm kada

  je

  za

  objavljivamje redigovao prologomene

  svog

  Morala,

  One se mogu uporeditd sa stoanicama koje su se pojavile

  u casopisu Bulletin de la Societe fran~aise de Philo-

  sophie '0 Odredevanju lIXlIOOmeo1nj~ce (La deterrni-

  natdon du arlJtmoral), D1I1kem'tu me govori '0 ,roz]Ji,Ct11lim

  zadaoirna (duzl1Josllima), vee 0opstirn OISOiOOnaJrnaoral-

  nosti.

  Kod

  Dankema

  je to

  ekvdvalent

  za

  IOIlIOSto fHoZJO~

  zovu Teorijslci moral. AN, metod koji pnimenjuj e Dir-

  kern omogucava da se tema sagleda ona 'l1lO'Vaein.

  Lako se moze zamdsldtd kakJO oocdJolog1i.j'aproucava

  sta predstavljaju,

  u

  stvani, porodioa, ddaV'a, svojina,

  ugovor. A1i, kada je rec 0Dobmu i Duznostd izgleda da

  ee tu drna posla sa ,e1s1lim'POIjmovliana, a ne dJns1lirlJucijoama,

  te se stoga namece metod apstraletneenahze mesto ne-

  pnirnenjivog ipoomatJ'anja. 'Do j1e ug,ao dz dooga Ddrkem

  prlstupa ovo] terrd, Uloga 1l100I1aWnOgalSpl1Janj,a ee, nema

  surnnje,

  sastoji IUbOlIDe la 1 e UVlOIclii T,azhCittel:lluZl1lo-

  SU ,

  da-u-n-j rpodstalkne,i:zazove 'Pooe~Jitne;-jednJu

  p o jednu:-,A:h, IIlJegOV'auLOIg,aje lS1J

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  11/55

  bio,

  kao sto je1Joooo Ii.

  (K,anrt;,

  Ipl'e lSV'ega eovek volje i

  discipldne. Kada je govoeio

  0

  1IDJ0IraJ:ruo&tiajpre je

  d .

  naj-

  ja..c::nije video upravo kantovski aspekt, A ponekad se

  hteLo predstavsti da je iP'nisila jedino

  delovanje koje,

  prema rijernu, deustvo vrsi rua lpI()jeclimca.Njeg1O'VIOravo

  ueenje je beskrajno obuhvatauije

  i

  ne poo1loji mozda mo-

  ralna fulozofi,ja koja bd hila na dstom stupnju. On je

  dobro pokazao, na pnimer, da moradne snage koje pri-

  tislmju Ii.6ak. siJe andmalnu prarodu eoveka :isto tako ria

  njega deluju prIi~aCnrorrn

  i

  1pl1ianaJIDljd.\1Iomnagom i

  da

  -ovim aspektdma moralne Citlljenice odgovaraju d,:,a

  pojma - pojarn dJufuoobi d.iplodamdobra. Isto tako, on J.e

  pokazao da se prema ova 'dva pola orijentiSu dye ra:1i-

  Oite moralne alotlvnostd od IIDojlihIIl.i.edna ni druga nasu

  strane evrsto izgradenom moralnom pokretaeu, alii. koje,

  vee prema tome da lIi.preteze [edna

  ill

  druga, razvrsta-

  vaju rnoralne pokretaee u dva razliOiAJa tdpa, - tip 00-

  veka osecanja, erutu2Ji.jazma, lkiod ikoga preovladava spo-

  sobnost da se zrtVUje IioOV1~kVIolje, hladmiji i gtr.oZi., kod

  'koga preovladava smisao

  za

  Ipr,aIVliLo.EItlda.zmoruiz.arr:.

  i

  'hedondzam 1i.IS1l0taIIDomaju svoje mesto

  '11

  rnoralmom za-

  vobu: tU mOl'aWIlJOIDo.'V'oilJutJr~ba, rekao :j'e 'jednog dana

  .Drrkern, da postoje Ii epiJkJurej ol . 'I'aiko dilsll?M a1med cak

  protdvreone stvard pomV'aju

  11

  bogatstvu moralne civild-

  zacije, bogatstvu ikoje aps'lll'alktna an-aliza :fiil()ZQfaopste

  uzev IlJuZruoosiromasuje, posto tem, na primer, oje snage, ,alii.dsto taloo I i. kOj: pre-

  preke na tom 'PUtt sreee \1IaspiJtae? Naslovi Iekcija su

  cbcwoljlIiJicia ipOlk>aZiu10k miIsli: disciplina

  i

  psihologija

  deteta,

  najpre,

  skolska disciplina, kaznjavanje

  i

  nagra-

  divanje u skoli; zatim, ,altl'U'irzam dood deteta

  i

  uticaj

  skolske sredine na formiranje smisla za drustveni zivot;

  najzad, O'psti utrl.caj lIlaiSta'Ve IPrriJrodtlJo-matemati.oki~

  nauka, rkIIljliZe'VIIlOls1Ji,i.IS1lorlije,amog mo.raLa, 'a 1Jakiode ,L

  este1JiloIDekiultur,e na formiranje duha autonomije.

  AUJtorruomid'ad e 'POII1IaSanj

  1

  e'Vlolje lkioj'a priihVlata pra-

  vil'e) Ziato \%0 g,a sprOZJIlfajeI1liiciJonalno ZaISllQvan']m. Ona

  pretporstaVl1d'a SilJobodruu,alli.metold1anu pI1imenu dnlteligen-

  cije 'll dJStr.~am:ju 'PI'alvliWarkioj,a delle IlJaj,pre doh'i;j'a,

  2

  gotova pravdla, od drnstva '11 kame raste, alii Iooja,

  da-

  Ieko od toga da dh prahvata pasivno, mora, malo po

  malo, cia nauCti. da oZ]\1I00vol'uje, 'UsaglasaV'a, oCiis1Ji od

  starih elernenata, cia ih >re:liormise, da bi

  ill

  prilagodd.lo

  promenljivdm uslovima postojanja drustva Ciji aktivnd

  Clan postaje.

  To

  je, rkaze Ddrkem,

  nauka

  ko1a daje auto-

  nom:i.ju. Ona sama urn da spoena sta je sadrzano u pri-

  rodd stvaei, :fii2Ji.Clkioj,lii. liisto taloo Ii moralnoj priI1odi, sta

  je nedzbezno, koje su, dakle, grandee efilkasruog delovanja

  kalro bi Be ipOIooljsala prdroda, fi:zJiCka,j moralna priroda,

  Svaka nastava s te taoke gleddsta drna moralno :ishiodiSte,

  nastava kosmolosklh Jl'aIUlkia,,aW.lPOOebnlOrrastava

  0' 00-

  veku samom kroz ristoniju Ii.sooiologiju. Otuda danas

  potpuno nIJOIl'Ia1novaspitanje zahteva nastavu morala:

  dye stv'ami Ikoje Dimkem jasruo mzHkuje, mada druga

  sluM dovrsenju pr'V'e. Diekemu je dzgledalo neophodno,

  eak

  i

  u osnovrio] Skolli., cia ueitel] predaje detetu 8ta su

  grope 11 IIDojd.ma6e Zivetti.: porodQca,korpOO'acija, riacija,

  zajedniea civtiliZiacij,e ,IDojateZi tome da

  obuhvatd

  citavo'

  eovecanstvo:

  kako

  su se formirale

  d

  preobraZavale; kako

  deluju na pojedinea Ii 'IDoj'llon ulogu u njima ima. Od te-

  caja looji je drzao

  .0

  Nastavi morala u osnovnoj skoli

  ostale su samo

  s k d c e

  ili nacrbi Iekcija, 'U :roojdma Dirkem

  pokazuje'llmte1j.ima kako je mogues decjofun shvatanjirna

  prevestd Tel'JU1tate onoga sto on rove Fizirologija

  prava

  iobieaja. Rec je >0popularizaciji nauke -0 obicajima.

  loojoj je on uostalom pcsvetio najveci deo S\IIOjih radova

  _i SVloOihpredavanja,

  IV

  Intelektualno vaspitanje u osnovnoj skoli

  (L'

  Educa-

  tion intellectuelle

  it

  I'eeole primairre) je predmet jednog

  potpuno dovrsenog teeaja

  koji

  je

  d

  sam, Isto tako usme-

  ren

  u

  istom pravcu

  kao

  i

  teea]

  Ikoj,i

  se

  odnosi na moral-

  no vaspltanjs idzgraden je

  otpnildke

  u dsto] ravni, Dir-

  kern je njime 000 manjs zadovoljan: Irnao je teskioea da

  svoj rad zavrsi. Razlog tome jeste sto je dntelektualnf

  ideal nase demokratije manje odreden nego njen mo-

  ralnri ideal, a posto je matenija nova njegoVIO rnaueno

  proueavanje je sami:m mm manje pI1ipremljeIllo.

  I ovde 'jos posrtoje dye stTane razHeitihorijentacija.

  Jedna je 'llprrovljena ka cilju kome se tezi, dmga ka

  sredstvlima mja ise lkiornste; prva zahteva od sooitologije

  da ockedi JiJnte1ektua1.nri Vip ilmji ,naSe drrtuSrbvotezi da

  2

  .

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  12/55

  ostvam;

  druga

  uLoglici i psilllOJiogl1jli.tram ikaikaJVje dopri-

  nos svake dnseipldne, kIoija sredsova, ikJoj1esnage, ~od\e

  otpore duh deteta pokaeuie v,aspiltalDu koji radii na

  ostvarenju QlVIOIgti.pa. Od clislbo psiholoslcih le:kCliJjauka-

  mmo S IaIm IO na one ikJotiese bave paanjom posto svedoce

  o tome sta je Dinkem mdJiJo kada se bavio psihologijom.

  Da

  bi mtelektualnom V'aspitallllju u osnovnoj skoli

  postavio odredeni c:ilj Ddrkem rprOiUcava genezu osnov-

  nog oorazovanda

  I i .

  iistraZiuje Ikaiko je

  ono, u

  stvari, po-

  stalo

  svesno svoie sopstvene prirode i

  svoje

  sopsrtNene

  uloge.

  Ono se

  razvilo Ikasnillje

  IOId

  srednjeg obrazovanja

  i

  izgraddlo se, u Olzve5llJOUmeri, U ffilJpI'O'Imosti s mjim.

  Dsrikem svoi drleaiJ.obrazovanja tDaZi (kod dva g1avna po-

  ikretaCa oSlIlO'VIJ:J.Jogbrazovanja, Komenskog I i . Pestalocija.

  Njih dvojiea SIUse piltalli. ~al~O jedmo obrazovanje moze

  iBtoViI 'IIlenlObi:1Ji I i. enctklopedijsko i elementarno - da

  daje predstavu cehine, :lioI'l IlJiJr081:oje: ta~o IOpl'emlj>en taj

  duh se moze kretati. u tilStinli.,istind. OIIlatkV'ojkalro je po-

  liIlnalnJO.PotrebnlO je, dwkle, detetu SatopS1liltti.e1emente

  i)undarmentalntih lIlatUJka, bolje 'reCeJllO, fundiamentalnJi.h

  1lwuCntihdilsci,plilJ:J.a,a.U ~OIIIlJe0IIl vllioo mjegov lI'Iazlog postojanja: soedo-

  loska arialdza razumevanja povlaci pedagoske pooled ice. ~

  . Parmcen'e, pamj>a, .9posoooost da

  se

  drtm9letetu

  su

  uro-

  dene .9.~ozicije,

  1 {1Q1 ~ ~

  raZnjavanje razvija u

  po l ju

  ~arnog .:IDdliVl1clJgaIDpg>iI~ya ma -l{akav bio predmet

  na .k~Jil. .5e ove SPOSObIliOOti-PI imenfuly . Ide] e vodil] e

  WJe

  je

  l12

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  13/55

  - Neka

  ikao 'Primer

  bude

  maveden ipojam dstonijskog

  trajanja. Istordja je trazvisak Ijudskog drustva 'l.l we-

  lIDenJU.

  Medutdm,

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  14/55

  izrazio he:tjru

  da

  po prvi

  put

  'OII'IgalIlJi':?Juj,eooaglOskru ua-

  stavu naanendemr pl1O'eSO'l:irrnal'edinjeg obrazovamja.

  POlSveeena kiaIndi:da:1Jima

  svdh

  profesura, ,kiomlm

  naucndh

  to~o ri.Ilmj~e'VII1ih, ona je u DiJIikiemovoj tmlislJiimala za

  cilj dalood svdh ru dlsbovreme pI'o,budJioseeaj z~j'ed n~6kio:g

  zadatka,

  osecaj Ilrojli je neaphioda'lla:kio se :zJeli da a-azln-

  Cite ,dJilscilplmneSUdelJujruU jedmo] nastavi koja, kao Ii duh

  lroji rOna li:zgradruje, moo-a da posednije svoje )ed~nstvo.

  VerlOvartmlOje da ce 'budru6i lPT'ooesOOiiu sredniem obra-

  zovaniu

  Ii

  lSami jednoga dana ,osetiti potrebu da meto-

  dJiakIi razmdsl] aju, pod irukovodstvom j ednog nastavnrika

  10 pnirodi i funkaiji lrode sa SV'Ojlstvrene dnSlbi~ciji . ~~'ll

  omi tireba da oZlhnotV'OiTe.Dsrkemovo 'predawam.Je pojavice '

  , ae toga 'dama kalO najsligUlT'Ilije iI'1UIkO'Vlodstvoa to razmis-

  Ijanje. Njegorv aiUItoIrsmatrao je lnedJovoljnim u vd se ~-

  oaka WbraZliv,am.ja lkio.ja je preduairnao i dolcumentaoiju

  na Iktodruse oslanjao, P'I'Ie

  nego sto

  se sudi 10 n}e~ov~

  debu, rie treba zabora;V'irtJida jle ,OIlQ'VIOjogI'lOlIIlIllOJtema

  posve tdo

  jedva [ednu

  : iJ rl.

  'we .godiIle trada, Takvo kakvo

  je 'OIViOredavamje predstavlja neu:porediw model on,()g~

  sto

  moee dartJi pnirnena socsoloskog metoda

  na

  stvara

  'VlllspiJtanja. Upravo to je j'edi~I1 iavrsen

  'PrEeT

  suo ga ~e

  Dimkem ostavio 0 lilStol1ijskOlj ,am.a1izJi sistema slmlskih

  IiJnstituaij a. '

  Da 00 saznao

  sta

  predstavlja savremeno srednje

  obrazovanje 'll Franeusko] Ddrkem posmatra kako se ono

  formia-alo. OkVlilTlipoticu iz sredmjeg

  veka,

  kada

  se

  osni-

  wd'll undverzitetd. Upravo

  u

  Q/kV'ilTuuniverziteta, ipl'ogre-

  sivndrn zatvaranjem, u koledze, obrazovanja ko]e se

  davalo

  ria falkiulietu umetnosti, riastaje srednje obrazo-

  vanje,

  odvaiaiuci

  se od

  ~og obrazovamja, Takro se

  objasnjavaju

  njihove veze:

  jedno

  iSeprnprema

  u

  drugom,

  Nastava drijalektike je ru srednjem veku opsta propedeu-

  rbika zato Sto je di:jalektika onda lapSti metod; formalno

  obrazovanje iopsba :kJuJJtnlIraJroja se daje ipomo6u [edne

  vrlo posebne ddsCi1plillnevee poseduju obele~a koja ee

  srednje obraz:OV'anje zadrzartJi. ill toku illtave svoje tsto-

  rije. Medulnm,alm su ok-vim IizgI'ladeni jos 'Pocetkom

  sredrijeg veka, vaspitna dliisaipooa se menja u XVI veku.

  Narrnesto 10,gike dola:zJi g1l'okro-latilnSka ,knj:izeVlll'oot. H'll-

  manizmu, Ilmji :potioe dz ,renesalIlJSe, ru FrainClUlSlmjposebno

  pI1ibegavajru jeroirtJi. Oni mu u1lLskiujill SVlojru oopstvenu

  o21nalku; a, marcLa SIll njegovli protivnJioi, Ora'iJorrij, POIT-

  -Roj,al, UlllJiver:zJLtetsV'oj sd'stem mniJJi IUImel'eniJj

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  15/55

  SU

  p0'ZIIlaJtisvdm nasim nastavndcana. Uprkos svom

  drnenu to Inlisu>istomijeupravom srnris1uI eci. Alii, nema

  sumnje da SIll kJolIislIlJi..edutam, dozlaboga podseeaju na

  [ednu srecorn zastarelu koncepciju dsboll'1i:jeilozofije.

  Cini se da se velikd pedagozi, jedan RabIe, [edan MOIn-

  tenj, [edan Ruoo u njoj javljaju kao saradnicl teoretd-

  cara koji, u ovaj cas, teze uCv'rSmvanju pedagoskog

  ucenj a. Reklo hi se da postojl vecna pedagoska istina,

  mniverzalno valjana za koju su OIl1'ipredloalli prdbldzna

  odredenja. Tezi se da se u njihovom ueenju odvoji zito

  od kukolja, da se zadiIZe korisne 'pouke za danasnje

  uCitelje, a odbace njihovi paradoksi Ii njihova zablude.

  Nekniticna kritika prethodd 1stOiriji, pohvaia i pokuda

  objasnjenju ideja. Ono Sto preostaje

  i

  kordsti u intelek-

  tualnom smislu je neznatno. Dijalektdekim suceljava-

  mjern teorlja proslosti, toorrVjaJroje su viSe bogate ne-

  jasruim m,tuicijama nego sto su naucno .iJzg.radene,ndje

  moguce dzraditi [ednu solddmi

  Ii

  pralotseno plodnu dok-

  trinu .. Obicno se desava da dnugorazrednl pedagozi,

  sklom eklektieizmu, umereni i dosta .poVirSIliiu J'az:mi.S-

  Ijanju daleko bolje odolevaju ovo] Iklriti.ciad istaknutih

  duhova, Mnidrost jednoga Rolena madmoeno se suprot-

  stavlja preteranostema jedmoga Rusoa, AIm [e pedago-

  gija. nauka njena isoomija dma orvaj eudan karakter kJolj.i

  gendja najeesce vodd u zebludu, a mediokmiteta odrZava

  na putu listine.

  Dirkemu je svakako bJiilioasno da se elementd istine ,

  saddani u jednom ucenju mogu OItkriti. samo k:ri1Jibkom

  raspravom, Upredgovoru Ikoalije napisao za lPootnIhumno

  objavljenu Hamelinovu (Hamelin) kinji,gtlLe

  systeme de

  Descartes on je dao formuhrmetoda irrtenpretaoije isto-

  vremeno istordjskog Ii.kritickog. A sam je ovaj metod

  prirnendo u proucavanju Pestalooijevdh : i Herbartovih

  ddeja, Voleo je snazmi Ii.bogatu misao ovih veliikih po-

  kretaca d daleko Oldfuga

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  16/55

  sique et de MoralejaruuarSlk i broj 1903; poslednji

  je

  uvodno predavanje Tecaja organizovanog za kandidate

  profesore srednjeg obrazovanja; napisano III novembru

  1905.ovo

  predavanje se pojavilo u Revue politique et

  litteraire (Revue bleue), broj od 20. [anuara 1906.

  Nekoliko sbramica predstavlja

  suvdsno ponavljanje;

  postoje

  cak III

  prva

  dva

  elanka

  tekstualne

  pozajmiee

  1Z

  treceg. Smatra1i smo

  da

  bi

  preradivan]a stvooila

  viSe

  neprli:l1ka od :nelmJ.illlmpOinavlj.anja.

  Pol Fokone

  (Paul Fauconnet)

  PRIRODA I ULOGA

  VASPITANJA

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  17/55

  Glava I

  Definicije vaspitanja

  Kriticko razmatranje

  ,@ec vaJS>pitam.

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  18/55

  pr1vi1om Ijudskog p~asa~ kJOjenije z;a.stamane

  1m:.

  I eraniv[}Jo:no_lfL:g['av~e nam illalazEL-a se osye-

  time

  ie _

  m-posewolIIWi ogr:~eEl11JOmo\Slu.

  Ne

  ~o:-

  ~emo a ne bi nd trebalo, da se evi spremamo za lSti

  nac.m' ~ivota; svako od nas ce, vec prema svojim ~o-

  nostama obavljati razlicrte funkcije, pa se u tom smislu

  moram~ adekVa1J[ljo~ remiti za funkciju koja nam

  bude pala u deo. ismo SV Ii. stvorend da .razmisljamo;

  pobrebni su

  i

  IjudIi. oseeaja i akcije. ~ druge stra~e,

  potrebni su

  i

  oni Ctiji je zadatak da misle ... Medutim,

  rnisao moze da se razvija same ako se OdVOJlod d~Lo-

  vanja, ako se okrene sebi samoj, samo ako ~e sub]e;kt

  koji joj se ceo posveeuje odvoji

  od

  delovanja spolJD

  Odatle proizlazi prva diferencijaeija koju mizno pra~

  poremeea] ravnoteze ..A .delan e, sa sV1? ~stI'l.ane, kao.l

  misao maze da poprima mnostvo razlwlitih 1posebnih

  oblik~. Nesumnjivo, ta specijalizaciJja ne liskljueuje iz-

  vestan zajedIlJieki fond, pa prema tome

  I1i

  odredenu

  ravnotezu kako organslcih, tako i psihickfh funkoija, bez

  koje

  00 zdravlje

  pojedinaca, a

  dstovremeno

  i drustvene

  kohezije,

  0010

  dovedeno u pdtanje. ~ri svemu ~~~, .s~:

  vrSena harmondja ne rnofe biJti ~tavljena kao K:raJnJl

  cilj onaSapja -i wspi.tanja.

  Jos manje [e z ovo [avajuea utilitarna definicija

  prema kojoj

  00

  vaspitanjeJmalo cilj da od poje. inca

  naCtindsredstvo sreee za njega samog iza druge Ijude

  (DZems

  Mil); jer, sreea je

  nesto sto

  je po svojoj sustinf

  subjektdvno

  i

  sto svako procenjuje na svoj. naCtin. akv:a

  jedna formula ostavlja, dakle, neodredenim Sf. y as;pl l.-

  tanja, La,PJ::ema tome i sarno v;:aspitoo3e,vposto ga pr~

  pusta jn,dIi.VJidlUalnoLproizvol~nosti.r_~use-,. Sp~er Je

  'Pok~~jektri.v~reou.

  Uslovi

  srec~ ~~ za

  .nfega usl~ :iiVOta. Potpuna sreca

  [este

  potpuni Zlvot.

  A1lstatreba podrazumevatd pod :iJivo.tom?

  Ako

  je ree

  jernino 0 fiZ'iekom zivotu, onda tre?a v~eCi ~ta j7 .to ~ez

  cega

  bi

  on h10 nemogue; u 'SWam, ZIlvo,t impllcira

  iz-

  vesnu

  ravnotezu

  izmedu organizma i

  sredine,

  a

  posto

  su ta dva termdna, 10 Ctijem je odnosu Tee, datosti koje

  se mogu defindsatli.,onda to isto vazi i za nj.i~.ovv?dnos.

  ALi talco se mogu izrazi1Ji sarno najneposl edmJJe zlvotne

  Irl uinosrtli.Med'lltim, za ooveka, a posehno za Coveka da-

  nasnjice, taj d takav zivot nije Zivot. Miod ~ivota tra-

  Zi:mo nes'to vise nego sto je 'UJobieajeno nor:malnlO funk-

  c1cmisanje naSQh organa. Jedan kmltiVJisani duh Tadije

  ne bi mveo' nego soo'hi se odrekao radosti 'uma: Cak dsa

  34

  IiskljlU'CliMomaterija~g sia IlolV1ista,sve ono Sto prevazi-

  lam

  :n~lllIUZnij,eizmice ISIV'ruJ.{JQmdredenju,

  Standard'

  of

  life,

  m'VIoilnistandard, kako Jk~u Eng1ezli,mi'nimum

  dspod koga

  narn se Cdm

  da se

  vJise

  ne

  maze

  pastd,

  bes-

  ikrajno valI itrnzavisno od uslovasredina i vremena. OIlO

  sto smo juoe smabrahi dovoljrum danas nam

  se CiJnd

  da

  je-

  ispod dostojanstva elOveka,

  takvim

  kakvirn

  ga upravo

  sada shvatamo, sto nas nago Il1da verujemo da ce se, sto

  se toga tiee, naSi zahtevd samo povecavati.

  Do1Jakliismo

  .se

  ovde JoPSte primedbe koja se

  moae

  uputitiSVJim ovim de:liinicijarn,a. One, polaze od postulata

  da pooto:i ..~IO,_a.vrs~o v~t~nJ.~ koje va3i za sve

  \ Ijude bez Ta~liJke; a teoretiear se trudi da definise

  upravo to undverzalno i jeddnstveno vaspitanje. Medu-

  tdm,

  ndsta

  udanaSnj

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  19/55

  mesta

  :mlaJCrl.

  a

  impliedte ipI1ih'V,a;tamoda jedari vasprtm

  sistem

  sarn

  po

  sebd riema niSta

  realnog. U

  njemu

  se ne

  v.idi :skJUlppostupaka d runs1Jitucijla, looje ISU se :wem~m

  potpuno organdzovale, kiOJjeISU lSoJriJda;rn~sa v

  SVUi~

  osta1~

  dTustvenilIIl dJnJSb~1Jticijama

  i

  koje ih i1J?Jra21a~aJu,

  koje,

  prematoone, me mogu lbiti

  prcdzvoljno

  menjan'; kao

  s~

  one moze birtJi rnenjana rn.Ii.ssma stmtktuiI1a deustva. Ald.,

  'O i n a se da je

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  20/55

  Definicija vaspltanja

  Da bismo deLiMsalIi. vaspitarrie, moramo lT~otri'1m ctvillzovandm zemljama sve vise tem da se diver-

  ~fikruje 1_spe,*ja1izuje; a

  ta

  specijalizaelja

  poclnje

  sva-

  im danom sve ranije. eterogenost koja se na taj naOim

  stvara ne poeiva na nepravednijim nejednakostima nego

  sto je ona mje smo pootojail1Jjernalopre konstatovali: al

  Illije ndsta manja.J)a bilsmo dooIi do. potpunog homoge-

  nag i ~sve jednakog va~j~ trebalo bi da se vra-

  timo do preistordjsldh drustava '~i1:[Ckojih ne p a -

  stoj~ nikakva dUel'encijaoij a ;_J i l i .. E __YJ:ste-drlxstava -jed va

  da

  i

  predstavljaju logd.can 1lrenllltak u JstOiriji cove-

  canstva.

  --- Mi, bez obzira

  ma

  to kakav je znaea] ovdh posebnih

  ,v~anja,~a ndsu celoV'ito. vaspitanj~. Moze s 'e cak

  .rem

  da nisu

  Oiovot a

  sama se 1; zapazeno je da

  s~

  ...,gdeau posmabla.na-Pacvaj. tek

  d

  jedne odredene tacke,

  a pre toga su sto ,ena.-Sva-ena-po/Sivaj1:l-na-zajedniic-

  .:::lID' snovi N naroda 'll kome ne posboji odredend

  broj ideja,_ oseeaii'j,a i ~aka ~je Vasp1 anje ~

  a ~ad:i BVIOjdecl bez razldke, ma k;oj

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  21/55

  stvima

  u

  ilrojlima dintel,ek1lualna

  d . moralna

  raznoli~os~

  dJoS'1Jizeaj

  stepen

  .kontrasta,

  sa kio1ilko

  vise razloga

  to

  ,j;r.eba

  da vaai za u-azvdjendje

  marode,

  u

  'lrojriJpa su

  klase,

  rnada

  ostaju 'podvojene,

  dpak odeljene

  marrje dubokom

  1 p ]'1O 'va li jrom T amo

  gde se

  O V 1i elementd,

  zajedndekl za

  svako

  vasphtanje,

  me

  izrazavaju

  UobliJku

  reldgijskih

  ,siJ::rlt'

  bola, oni Ipak postoje. Tokcm dstonije sbvoren Ije oitaY)

  ~edan

  skup ddeja

  Q

  ljrudSilroj

  'prnrodli, 0

  vaznostd

  svake

  od

  nasih sposobnosti,

  10

  pravu

  Ii. 10

  dufuO tS 1Ji.,

  10

  drustvu,

  ,0

  tpojediJnou, o pnogresu, I() IIlClIUci,

  10

  .umetnostd itd., 'kioje S'U

  u

  samoj

  0iS IrlJ 0 'V Iinaseg

  nacionalnog

  duha; svako

  vaspi-

  tarije, ;kalro vaspitanje bogatog taloo

  Ii

  siromasnog, ono

  ikioje

  vodi slobodnim

  proesijama, kao d . OIllO kroje se

  sprema za obavljanje odredenih poslova u ,iJnduiStritji,

  drna

  oiLj

  da

  dhusadl

  'U

  svest. .

  -', tz ovih

  clirnjendca

  proielazi

  Id a --tailm,

  da

  3 ' e - 1 1 7 '

  eail-la

  odredenoj

  meJni

  ism

  _za

  -,'l,e gra&ane;-

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  22/55

  Posledice prethodne definicije:

  drustveni karakter

  vaspitanja

  z prethodne def1lllioije proizlazl da-r:~; ,;,;;;; ;.:;;.:;:.~

  sastojri iz sistematske soci 'aHzaci' e ml9Jde generaC1 e.

  U

  sv:a om () -nasr moze

  se

  reed, -,postO]e-..,:IlL ca kO-j.a,

  ma

  a

  se

  0, l()dvojt1lr1fr1 an rug n

  em

  OSlim

  apstirakoijom, ndsu msta manje razldeita. _Jedno bic.e_j.g

  savim.j~o od ~hJIlenta1nJih ~nja koja se odnose samo

  na mas same i dogadaje naseg 1icnog zivota: _to je ono

  sto hi se moglo lI1azvartJldlndJividlOOlnimbicem. ~go bice )

  je sistem ideja, osecanja Ii n1r\ni.ka oje u nama dzraza-

  jcaju ne na~u=-1i8:Thost,vec-grupu i: 7'azLiCi:te-grupe ko-

  .jima prlpadamo;

  takva

  su 'reUgUSka verovanj~lna

  --y~anja 1 postupci, naclonalne ti1i profesionalne tra-

  d5.oi:je, ~wIekbhT1na IIliQenjL~zmili----y-rsta.-Nj.ihova~elo-

  lkuptIlioSt ciJrlii.'-~enohice.-Sw()[liti takvo biee u sva.:.J

  koen

  od

  'Il19JS,es:te anJ v,asplhmj al

  Talco se, '\.lJostalom, riajbolje pOkazuje '.zm.acaj :nje-

  gove

  uloge

  Ii plodnost 'Iljegovog delovanja ..

  U

  stvard,

  ne

  sarno da to drustveno biee nije dato tovo u :Rrvobitnoj

  kOlll'>1li1Jucijioove1{a vec OpDPlije

  i i J .

  pnOOzrlSloiz.,sp~a-

  _ no razV'oj.a. Covek :ni.je bio spontano sklon da se

  pot

  cInr l.

  pOLitiooom autoritetu, da pootuje moralnu disci-

  plmu, da se :fu-tvUlje.U~aS01 IUpodeooj.Jpniilnd:i iOJepootojd

  n:iStaSto hi na:s IIlJUlmJO redJodiredivaLo da , ostall-~ )

  sluge ' I()ZaPIS

  ava,

  SlimbioiLiClId,ambIeml ' ruStva, da od(

  Illjihstvaramo IkiU~, da.

  se

  1iSav~o d~ '?i 'nj.ima c.i'Ili~

  J

  pocasei. Sarno drustvo

  je, u rnern u

  kOJIQJ

  se

  dzgraddlo

  1

  ucvrstdlo, ItzV'ukLodZsopstvendh medara te velike moral-

  ne snage pred IkJojlimaj,e oOJVekosetdo SV10jUliJnf.emorIlJOSt.

  Mediutim,aJkJo apstrahujemo maglovite i nejasne ,tenden..,:..,

  cije looje mogu pOl1:d.caJti.Odmasleda, dete, ulazeei u 7nV'Ot,

  nmosi unj-ega sarno s'V'Olju Iimidii:vI1d nu prdlI1Qdu. Dru- __

  stvo je, dakle, za svaku 1Il0ViUgenenaclju PI1in:UGEmOCia

  42

  J>rzim ,tem egoistiooonLi .asocija~Koje se

  upravo roddlo, doda jedno drugo bi.6e,kJoje [e sposobno

  da

  V'OdJimoralni

  i

  drustvend ZliV'otJ Eta kakV'O je delo

  :vaspi~a

  d

  [asna nam je sva nfeg&v;a 'veId.cina.

  Ono

  se

  ne

  oQgIalllIicaa..na-t

  da ra~j.e...Jl.inl

  ':\I duaLni or ,anizam

  u smd.slu kJo'i mu je odiredii:1a prtroda, da ucillli vidljiV'll1l

  skrdvene sula 'e kJo'e e va ce aJIll . e r a 'P aZu. ~

  /6oV'eku stvara novo bdee, _

  a - ,ae: -

  s i i j

  j-e, uostalom, ROOebp~p,W.Ue-

  , ,Va I'u 'Q .- Sasv.inLjLdr:ug.Rcije_~aspita.nj.e

  ~.Qje dohijaju Ziv_o1Unje;-ako sefakvsm imenom moze

  namati postupnd 1Jrening ,kJome dh podvrgavaju njihovi

  roddtelji, OIlJO moze da ubrza razvdtak dzvesnih nagona

  -JkQj L_~._PriSUtnnr-zi'V'~lIllji,-,a1i ,ono je me uvodd u now

  J:Jy.ot.--Ono olaksava .rad prdrodrsih funkcija, ald ne

  stvara IlJista. .Kada .mu-majka -pokaZe, mladunce ume

  ibde da leti dE pravd svoje gnezdojah on-o ne uOi slooro

  illista sto ne hi umelo da otknije sopstvenim dlskustvom.

  2ivotilllje ild zive van svakog

  drustvenog stanja

  ili

  Cine

  vrlo [ednostavna doustva ,koja fUlllkClioniSu zahvaljujued

  instdktivndm mehaPJilzmimakJoje svaka jedimka nosi u

  sebi, koji su potpuno konstd tuisani jos od rodi telja.

  Vaspitanje,dakle, ne moze nista bitno da doda prirodi,

  p:iier je ona dovoljna ,i u Zli:vol1Jugrupe d u zivOl1JujedinJke ..

  , Nasuprot tome, Ikod coveka su raznovrsne isposobnosti:.:f

  ilmje pretpostavlja druStvend ZiiV'ot, veoma slofene da bd

  se na neki naeim mogle otelotvorstd u nasim bkdvima i

  materijalizovati u 100blJ~u organsloih predlspozicdja. Iz

  toga prodzlazi

  da se

  ne mogu prenetd

  s

  [edme generacije

  m a

  -drugu putem masleda, Prenosenje se vrni putem vas-

  pitanja.

  Medutdm, :rem ce ll1:ellm,alko se Imolze shva1iiJti, ill'

  stvari, da Ois1Jo moralme osobsne, posto pojediaicu na-

  meeu Lisa~anja, posto ometaju njegove prirodne pokrete,

  mogu u nama bi1li. izazvane samo dejsbvom spolja, po-

  stavlja se pitanje ne postoje Ii meke druge osobine koje

  hi svakd eovek zeleo da stekne

  d

  .koje spontano trazi?

  Takve

  SlU

  nazne duhovne osobine lk1oj,elIlIUomogucavaju

  da svoje ponasanje bolje uskladd

  IS

  prirodom stvani.

  Tadove :su, ILS1JOako, Ii :fii:2JiJcmesobme f ISV~ono sto do-

  pninosi snaal Ii zdravlju organizma. Izgleda da vas/pi:'

  taillje,razvijajuoi bar 'be osobime, 'mni samoto da se one

  kre6u u susret samom razV'i:1Jk1uI1i1rode,silo 'Po,jedinca

  vodi stanju relaI:Ji:vlllolgSaVirsenstvia .,morne 1:on sam tezi,

  mada ,hi mogao da ga Ibrze idJO stJign~uz pornoe drustva.

  43

  Ald., Ql1JOsto,

  nrpnkos

  .tome, svakako poIkazuje -

  da

  prvenstveno iJmaJio cilj da oceliOi udove za napor; III ~

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  23/55

  vaspj,tanje,ovde IkalOidnugde, oJig[email protected]:a. pre ,we?a dr>U;..

  S

  otreb a,

  [este > pq a;.ta.k da Il Ila.q g: ;w lia.lla

  U

  kojirna ~ UIOIste r n l l i s u hile egorvane, ~ 1 , 1 sv.

  a

  -

  kom shl1caju podatak da su, vec zavisno od drustva, bile

  veoma razlicrto shvatane. ' . sold.dn'e 'inteJektJual-:-

  ne ,}{1u:itwreisu 'bile ' ,iiJm.ateIII Svt1m narodlima.

  I a

  1i.ku: 1t~ ...du.lh.-mjWm 'an3S-idaj.em a

  Q

  :VDsolk ~S1lO,

  veoma dugo su dvojih clanorva o j namece j e kao du:hnost.

  Al~

  III

  poeetiklU, dIOIk

  [e

  rlmuSrtwena organlzacija .. veoma:

  jedinoSttavna, ne mnogo [',arlIIlIOIVIl\'I n~~lJil.va, do--

  vo1jna je slepa tradJi.cija, ikoo nagon U :Z;liVoo:nJe.

  U~~

  trenutJku mtsao Ii. slobodno rasudsvanje SIll nepotrehrn 1

  Calk opasni, jer samo rnogu da 'Ugooze ttradJici,jlU. Zbog

  toga SIll zabmanjeni. .'

  i I S I t o

  to

  yam iza fi:zIiCke

  osobine.

  Crim

  stanje elm-

  stvooe sredJi:ne loik.reee 'jtaJV1IlJUlVest kta asike1li:.mnJu,Ii

  fi_.

  zi,clkiovaspliJtanje 6e biJ1Jiodbacoo'O u Idr n lg i ,pl~. Ta,~'O se-

  nes1lo dOtgodli.louSikoiLama Slrlooj,eg veka; a taJ a\SIke~

  je boo :D:OOjphodan,jer je dedJiln;ilI1aOin.da se corvek. pnla--

  g,odi c'VImt1i.nitih tes.klih Vlremena boo da ga. vo~. I~'

  tako ,ZJaVlisinJod tolka m:nenj:a, to liisto va5iplJ~an~e blCe

  shva1tano III lI1ajrerz;:licliJtijem sll1lislJu.

  U

  SlParn Joe OI'lO-

  44

  Atinrl.

  ,je Ml0 :naCtil1da

  se

  stvore tela

  koja

  lepo

  iz-

  gledaju; u

  doba vitestva od njega se traZi10 da stvori

  'hitre ispretne l'a1Jn,iike;U Illiase vreme ()1IlJ() liT-la samo

  higrijenslki c i J . J . l i :naJI1oCJiJ1lode za tti;mda suzbij e opasno

  dejstvo veoma drrtenzdvne liJnJteJ.ekttialne ikJUlmre. Tako

  pojeddnac tram osobine ~oje na prvi pogled izgledaju

  spOi11ihanozelje:netelk OIIlIdalk'Ci.daga deustvo na to pozove

  ir o o

  dh 1JraZi :na :naci:n na 1m0lj1iIlltUdh ono propisuje.

  Taka smo

  III

  Sttal1(jIUa odgovordrno na p1tanje koje

  je polkJrenul0 sve '0111'0to je prethodno treceno. ok

  SInO

  poloazivaf ikaJm~d~'~Qiini potrebama obld-

  k~i~LpojeddID.0e,_IDQg];{Lje~~Lda SLLooi na Jaj naein

  POdvTgnUJti :ned~Akm'VlOdirontijli. _Ali, oni su, u stvam,.

  s a m i i

  zaiinterooovanrl. za, 1Ju_P9_ta..mj.enoot;.'jer novo bice,

  ~oje. kolekcivno delovanje Iizgraullje

  putem

  vaspiianja

  l

  predstavlja u' svakome od nas ono 5tp j najbolje u

  nama, .{}ThO.to je

  :u

  nama 'iJSItinskIi Ijudsko.;' ovek [e, u

  stv,~.ciJat~o Zih d IU ,(kUst'V'U. Tesko je 1 .1

  jednom clainJku sa svom SttrOtgosCu dokazatl

  1

  edan taRo

  QP. s ti . .

  v av, k'Oji dsuovremeno sazeto dzraaava

  radove savremena sociologije. A1Ji, pre svega, rnoze se

  rem da se on 'Ie rnamje i, rrremje oaporava. Stavise, ndje

  nemoguee ukratko se ipOdsetJiJti na ~jbiJ1m:ide ~injenice

  koje g a

  dokazuju,

  Naji>r.e, a, 0 danas tp6SItojildjeooa istOOlijskJiutvrdena

  ~injen.i.ca, to je da

  j'

  al ' ,tesn .

  v.'

  ~1r.odoon

  drustva, [er, kao

  000

  smo na s1lran,ama',fuojoe 'prethode po-

  k,a:zali, 'OIQse me:njoa :ka,d s' tdriustVto men~a. On, dakle,

  pro~~

  :iz

  zajeooiCt1m~ . fD1':Ustvo

  [e, u stvari,

  ito

  - G)Je mas Izvlaei dz nas samih, Ikto}e .nas prtimocava

  da

  racunamo i sa liJnJtel'esima drugih, drustvo mas je na-

  Jpi1;~ ,davladamo sbrastdma, magonama, da rijinna zapo-

  vedamo, da se ,}{101nrtmolisemo,a se msavamlO, da Zl'tvu-

  [emo, da podvrgavarno sopstvene ciljeve VlisLm cilje-

  V t i ~ i J U .nasu svest drnistvo jeluve~ocitav sistem pred-

  stava kJoj-i

  cdrzava

  11 nama ddeju

  i

  oseeaj pravila,

  disci-

  pIioo, okaroo UIIlJU1JraSnjlllmaJktoIi ~PoljaSnJIll.

  Talco smo

  s i e a c l r i .

  moc dia odolevarno samd sebd, gospodarenje

  nad

  r i a s n m

  sklonostirna Jroje je dJ iS tt i lk ti rvna orta Iiudske fi ,2 'J io -

  n~ririje _ : Iktoje. je urtJoil~~oJrazvdd.eni.je ,~iroIilkto smo VliS~

  Ijudi. ,

  NliSt man'e JIlJedu U/'emo drustVtu sa d.ntelektualnl()g

  ,staiIli~s1;a....NaUka dzgraooie--lQfID P2jtm. o-:i va-

  a.l'll n a 'S l Q r o :; i i l i d ; J ,M ' p:c;:Jmovn.uL?JI1OIka,zakJOtlla,prostom,

  bl'D]a,' pojm:ovi iela, mViOllla,svesti, lrn;us1Na, ,iJtd. Sve ove

  s~e ~deje Sti stalntO III TWNOjoU:One ,surezJime, re-

  45

  zubtanta, cel'OikIupniOig;n:anIDnlogada, premda nisu, kao

  zivi duze od generacija :IDojeprolaze, Ikoje ih veeuje

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  24/55

  sto je verorvao Pestalooi, polazna ta.c~a.

  Mi

  ne pred-

  stavljaeno

  sebi

  fuveka, ipllwrodlu,uzroke, prostor sam kao

  sto au ih J.j,udi :predst:wlja,lii sebd ru srednjem veku; [er

  nase saznande d naucnd metodi ndsu viSe istl, Medutdm,

  narulm' Jrol~e>:W, posto predstavlja Sim~u sa-

  , , nju svdh

  mauenjka

  ne sarno jedne epohe vec svih

  epoha ~01e S lU '1 1 .ilStOIrijliledile

  [edna

  drugu, nego

  8tQ 51U se ~ ilronstlil1Juiisale,

  ~

  je ri~PjMaala..i&1Ji

  z~--j'er-se-svaka-lIIllirtlolt()gja

  sastoji

  od jedne-vec'

  veoma

  12

  adene red.stave 01 OOvekU Sl.~. J::l;wka..

  je,

  ,uootalOinf;:Oilani:lls100arik~l'eligije.A re1igija je drustvena

  Iinsti1JUcri.i.l~UTe6iedan jezilk mi ucimo Citav [edan

  sis-

  tm ~a.ej-a;-fazvrstanih d klasiranih, i '1 1 celd:ni preuzi-

  mamo 000 odakle eu proizasle ove klasifikacije koje

  sazimaju velrovna iskustva. Ijos Vlise: bez ~or..a n

  ~~~.

  ~~':z..:'

  da tako kaZlIno,.,:QpStihrud~a; jer recJe t~

  koja, lTajruCiiih, daje 'PO'jmovima OIllUkcnzdstenciju

  lroJ3. Je neophodna da hi se njima duh mogao' Iako s1u-

  ~it1Ji..G

  I

  je, dakle, iaj ilroji nam je omogucio da se

  dzdignemo :i:~ad msteerulnosti; a nije potrebno dokazi-

  va1Uda je g

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  25/55

  Uloga driave u vaspitanju

  Ova de:flinJicija vaspdtanja omogu6uje da se lako l e Si

  kontraverzno p'itanje zadataka i rava drZave u ogledu

  yawtaD.j.a.

  Njirna sesuprotstavljaju prava porodice. Det~-kaie

  se,_p.rrupada ~ajp 'e sV'o,j.lm.J3)diJ1Jelj:imi jima dakle mJi-

  p~a w~~~e:r;av~, DIliOe

  bi bilo uvek prisutno ibudno primoravalo pedagosku

  akciju da se ostvaruje 'U drustvenom smislu, ta aikcija

  48

  herentno mnostvo ma1ih f[,aJgmentarnlih dusa :lmje bi

  bile u sukobu jedne IS dimgiJrna. Ne mo~e se 'll vecoj

  meri ici Pl'otLv 'OiSIllJO'ViIlOgilja

  svakog

  v8JSpi;tanja. AK:o

  priaaJ'emo ne

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  26/55

  Mac

  vaspitanja

  Sredstva delovanja

  Posle odredivarsja cilja vaspitanja, potrebno je da,

  pokusamo da odredimo kako i u kojoj rneri je moguee-

  dose 'Uti ta'cil' tj. kiilro

  '1

  umoJoJ men vaspitanje

  maze

  da

  Quciee:6ik o. ' . _

  Pitanje je oduvek

  bilo vrlo

  'kontraverzno~ Za Font- .

  nela {Fontenelle) nJ1Ji dobro vaspitanje Cini dobar ka-

  rakter,niti ga lose 'Unistava. Naprotiv, zaLoka,i Hel-

  vecija vaspitanje je svemogues. Prema Helveciju, ~sW

  Ijudd se radaju jednald isa je~ sposobnostima;

  vaspitanje [eddno stvara razJi,k~2akOitOiova (Jacotot).

  teorija je bliska prethodnoj, Resenje problemakoje

  se

  daje

  zavdsi,

  s

  jedne strane, Oldzamdsli znaeajaI prirode

  urodendh prediSipolZliicija,a s dnuge, od toga vkako se

  shvata moe sredstava uticanja kJojdma raspolaze vas-

  pitae.

  V~j~ me stvara cQlveka ni ItZ cega, kao Sto su

  verovali Lok Ii.He1vecije;

  OM

  se primen

  llJ

  e ma dis zi-

  ci'e koje zatice sasvim izgradene.

  S

  jednog drugog sta-

  novdsta, na jeoan ops 'n:aCUn, moae se smatratd da au

  ove urodene teIDje mafue da Iih je veoma

  e~ ,

  rlliti dJ i rad:iJka:lnopreobrazitd: jer one zavise '0d organ-

  ~ . a na Jroje v~pitac moze malo da utice; Pr~

  tome, ..mi u :Irojoj su one [edan izgraaen pr,edmet u

  merd 'u'lrojlOlj nagone' duh

  d .

  ka.I1akter na strogo odreden

  naoin

  de}ovaJlllja

  d

  mi.Sljeruj,li,cliiava

  b : U l9 J U m o s t

  RW~Cl

  odredena je Ted

  i

  va i1tanju ne ~je .nQgQ dac

  nes1lo

  IU

  v

  .

  i.

  Ali, .na srecu, j.edna od:k:araikllerllistiJka 'a...je..iJta

  sto

  SIU

  urodene ~~oiae :1'dega eoma o O p S 1

  '~.neodredene ..

  y

  stv1wri,na:gon ;jle1JiJpustaljene, ri-

  gidne l.~:e;prr;:;;rn;e;~ l.~eredlisiporzicije, ikOljane ostavlja

  meta deJlStvuSipOLJnih lUIZI1OIk,a.edublm, moglo hi se

  4*

  5

  po-SltaJVillti-JpriJb:mje_d~

  ~ad eoveka

  Ipootoji i

  jedan

  'j~

  ~.a njega ~~e, postane ~~i1k'~ dli 'pesndJk, iim.iinzenjer

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  27/55

  dinli. -Ilag{JQu prarvom JnlisiIJuI1ecL GOViOInie pOll1elkad o

  nagonu ocLrZaI1Ja;ali, OIVaOirzll'alZe nepodeean. Nagon je

  sistem odrederuih pokreta, lUJV,eIkisbih, ikojti, ,a:kiosu j'ed-

  nom pokremrti osecamjem, .aJUJIJomatSlkiipovlaee jedl1i

  .druge dok ne dospeju do svog ipr.irodnogkiraja, a da

  misao

  ntijoe lJiJgde posredovala;

  jer

  pokreti .kioje oini.Jmo

  kada nam

  jle zivot

  u

  opasnostd ndkako nisu odredend .na

  ovaj nacin

  Mbi SlUaJUtOlIllaltskii mepromenljivi. Oni

  se

  meIl}llij:u ZaNJi:s11JO

  d

  sltuacija; prdlagodavamo dh

  okol-

  nostirna: dakle, ,00000i

  e

  ne

  odvdjaju

  bez izvesnog svesnog

  illzbOlra, mada brzog. Ono smo se riazcva -nagon ocLrlJanja

  u kimjlIl.jloj limij-i je sarno op.s,ti drnpuls da se dzbegne

  'S1IlJrt, a da sredstva ilrojfuma nastojamo da j-e dzbegnemo

  nisu bila predodredena [ednom za svagda. To dl31;obi se

  moglo reel d Z1a'OIIlJO1Jose ponekad, nernanje metacno,

  nazdva rnatenimaki magon, 'o61nSkii magon

  r i

  ~ak seksualni

  nagon. To sa jedmosmenrui 'impulsi; ,am sredstva koj

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  28/55

  subjekt okleva, prnZa otpor, a ponekad cak odbija da se

  polrori. Alro samo poone da raspravlja, svrSeno je sa

  njegovom mom. Ukoldko vise sugestija dde protiv prd-

  rodnog temperaments 'htP'IllOltisalllJ()g,uto1d:kJoe V'iSe

  zapovedni too biti neophodniji. .

  A ova dVlaUS ~arena su..Lodmioou...Jm'vas-

  'pi ,clava sa de Je4e~vz:grm.to...njegovom-

  dejstvu.; , Dete

  [e

  pnirodno

  u

  stanju pasivnosti koje se

  .sasvtm ' ze uporediti sa stanjem

  u

  lrome je hipnctisand

  veStaclci postavljen. Njegova svest sadrm sarno

  mald

  'bro] predstava sposobnih da se bore protdv predstava

  'koje mu sesugerdsu: mjegovavolja je jos rudimentarna.

  'Stoga je ono veoma Iako 'pod1oZno sugestiji. Iz istog

  razloga dete [e veoma podlozno uticaju primera, veoma

  sklono podrazavanju. 2. Uticaj koji uCite1j, svakako,

  Ima na svog ucenika, koji proizlazl izsuperiornostd nje-

  -govog iskustva injegwe kulture, prirodno ee dati n~e-

  -govom dejstvu efiikasmr snagu koja mu je potrebnu

  OVlOporedenje pokazuje koliko je zapravo potrebno

  -da vaspitae bude obezoruzan, [er je njemu mana sva

  '-mo(: hipnotdeke sugestd]e. AIm, dakle, ~~,.

  -eak i u najmanjem stepenu, ima analognu efikasnost,

  normalno je onda od njega mnogo ocedkvati, pod uslo-

  vom da se zna cemu sluZi. Svakako da ne treba da bu-

  ,demo obeshrabreni nasom nemoei, Irnamo vise razloga

  -da budemo uplasend sirmom nase mom. Ako uCitelji i

  roditelji misle, na [edan ustaljenij naein, da se nlsta

  ,ne moae

  bdagratd

  mimo deteta a da u njemune' ostavi

  -neki trag, da sklop njegovog duha i karaktera zavisi od '

  -ovfh hiljada malih neosetnih dejstava koja se svakog

  trenu1lk.a proizvode ikojima ne poklanjamo pamju zbog

  njihove previdne beznacajnosti, kako ee onda nadgledati

  ;njegov govor Ii njegovo ponasanje.' Svakako da vaspita-

  n .e ne moze_IlOlStlt e' e reeultate sako se s.proV'oa s

  naglim greikidima i na ahove, Kao sto kaZe Herbert,

  na dete se ne moze izJrazirtijedelovatd stalnim 'ukorima.

  rAli, kada Be vaspitanje sprovodd strpljivo' d lrontinui-

  I,rano, kada 000 ne teZi neposredndm

  prividnim uspesi-

  ma vet seodvija lagano u precizno odredenom smislu,

  kadnij,e prepuSteno Sipoljasnjim &uCajnostima i proiz-

  'voljllliim oko

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  29/55

  himozla da

  ude ni obest, mi bes, ni pedarrterija. On U 'P'OilOruIlIOstima-

  staie dz postovarria koie uOiJte1j ima prema svojim funk-

  .cijama Ii,

  ako

  tako

  maze cia

  se

  k.aze, prema SV'OImpolo-

  zajru. To postovanje d:zsvestd uc~teLja putem

  rem

  d

  gesta

  prelazi Uevest deteta. .

  56

  Glava II

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  30/55

  rirod

  .

  1

  metod ped gogije

  Casto su se dye 'reei, vaspitanje ipedagogsja, me-

  sale, a one lipak zahtevaju da

  lh

  rizlJivo razlikujemo,

  . Va itanje je dejshno koje roditelji i uCitelji vrse na

  ecu. Ovo destvo

  je

  a

  no r

  ops e. -aruStvefi.om zivotu

  ne postoji perlod,pa-eak,datako kazemo, nd trenutak

  u toku dana

  'U

  kome mlade generacije ne bi bile u do-

  dim sa stadj,ima i u kome, prema tome,

  od

  njih ne bi

  trpeli vaspitnd uticaj. Ovaj uticaj se ne vrsi samo u veo-

  ma

  kratlcim trenucima

  kada

  rod:itelji

  Hi

  ueiteljli svesno

  prenose, putem nastave u pravom smislu reei, rezultate

  svog iskustva onima lroji dolaze poole njih. Fostoji i

  nesvesno

  vaspitanje koje nikada ne prestaje. Svojim

  primerom, reeirna koje izgovaramo, postupcima koje Cti.-

  nimo - mi neprestano oblikujemo dusu nase dece.

  Sasvim

  je

  druga

  stvar edago i un, Ona.aa.sa-

  ,stojli ne iz_destava,

  vee

  iz teorlJa.~ teorije

  predstav-

  'ltri- aCin da se :iliiI---y~je a ne naedn~a se ~

  praktlikuje

  Ponekad

  one se raz1iJktiju od postojeee

  pra

  se d o suprotstavljaju joj se, Pedagogija

  Rablea

  (Ra-

  bel ads), pedagogija Rusoa dl:iPeetalocija SlU

  u

  suprotnosti

  sa vaspltanjem IIljihovoga vremena. Vaspitanje je, dakle,

  -samG-sadrzaj (materija).-perla Qgii.~ Pedagogij~ je na

  izvestan naclm azmisljanj 0 stvarirna vaspitanja.

  To

  je razlog lito

  u

  pedagogtjl, bar :u proslosti, po-

  stoje prekidi, dok [e vaspitanje kontsnuirano. Postoje

  harodd koji nisu

  dmald

  -pedagogiju

  u

  pravom

  smdslu

  reei;

  ona se

  pojavdla

  tek

  u

  relativno razvijenom periodu

  Istorlje, U

  GrCkoj je susrecemo tek poole

  Perdklovog

  ~a, sa Pla'llolIlDm, Ksenofonom iAJristote1oon.Teske da

  je postojala u Rimu. U hris.Q.OOlikimdrustvima tek_u

  - XV-I veku u pedagogiji nastaju znaeajnadela; polet k.oji

  se u njojonda javlja u sledeeem veku splasnjava, da bi

  59

  tek

  u XVIII

  velou

  dspoJojro S'VlUS'VIQjlunagu. 'Do je zato

  sto .oO'Vekrie roZlllliSlja uvek, V'ee samo onda kada postoji

  talco, dogodJilti da 10IIl/TIaJdijeusmerava svoja l1S1tra'mV'anja

  ka ,O'VOljIli. omo] rbaJokii,zato fstO oseca da ce ana na taj

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  31/55

  potn-eba da IrazrrrriSiljaiMio uslolV1iza

  razmdsljanje

  misu

  uvek ,i svuda dam.

  Aiko je talco, ostaje nam da iSItPaZlitmokode 'SU osobe-

  nosti pedagoskog razmisljanja d onoga sto je njome

  stvoreno,

  Da ld.u njo]

  treba videti Cisto

  naucna

  ucenja i

  breba li za pedagogtju .reeIi.da je

  mauka,

  nauka 10

  vaspi-

  tanju?

  I1i da

  ld.bi bilo

  bolje dami joj drugo dime, d.tlmje?

  Priroda pedagoskog metoda bice shvatana veoma rorz-

  Iioito, zavisno od odgovora kiojli se da na ovo pibanje.

  I. Da sve ono sto

  se

  odnosi na vaspitanje,

  posma-

  trano sa izvesne

  taeke gledista, moze

  biti

  predmet

  jedme

  dlscipldne koja posedujesve karakteristtke drugih riauc-

  ndh discipldna - to je svakako lako dokazabi.

  U

  stvari, da

  bi

  se jedan skup 's1Judija mogao riazvatd

  naullmm,potrebruo je i dovoljno je da one poseduju

  sle-

  deca svojstva:

  1.

  Potrebno je da poeivaju

  ma

  proverenim Ii ~grade-

  nirn

  CilIljenicama Ii na OiIIljendcama koj e se rnogu po-

  smamrabi. J'edna nauka se, u stvart, defindse svojim pred-

  metoa:n; ona

  pretpostavlja, prema

  tome, da taj IPredmet

  postoji, da se, da tako kazemo, ria njega maze pretorn

  ukazati

  i

  OZlnaei

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  32/55

  volji; a upravo na tdm idejama

  i

  osecanjima te vrste-

  poeivaju vaspitnd postupoi. Oni su, dakle,

  nesto sto

  je

  razlieito od nas, sto nam se odupire, realnost

  koja

  sarna

  po

  sebi dma

  odrederru dzgradenu pnirodu ~oj a

  nam se

  namece; prema tome, imamo razloga da je posmatramo,

  da tezimo da je saznamo [edino s ciljemya bismo je-

  saznali. S druge strane, svi vaspitni pootupei,

  bdlo kakvd

  da su, bilo kako da se medusobno razlikuju,

  .im .1 il lL

  jednu zajednieku karakteristiku: svi om potiou

  od

  dej-

  -stva lroje jedna generacija vrm na sledeeu gene~oiju

  da hi je prilagodila druStvenoj sred:ini u kojoj treba da

  Zivi. Svi oni su, dakle, razliOiti modaldtetd tog osnovnog

  odnosa, Prema tome, oni su Cinjeniee iste vrste, pnipa-

  daju [ednoj dsto] logieko] kategoriji; mogu, dakle, biti

  predmet jedne [eddne 'd iste nauke, nauke 0 vaspitanju.

  Ndje' nemoguce vee sada navesti, samo Tam [asndjeg

  odredivanja misli, neke od glavnih problema ikoje ta

  nauka treba

  da

  proueava.

  Vaspitnd postupci IlIiSiUCdnjeniee dzolovane [edne ad

  drugdh, vec su u jednom dstom drustvu povezani U jedan.

  isti Sdstem Oijlisvrdelovi teze i:stomeilju - cia vaspitni

  sistem budesvojstven toj zemlji d tom vremenu, Svakii

  narod i:ma svo] vasplitmlisistem, kao silo ima svoj moral-

  ni sistem, reldgijski, ekonomski it< . AM, s druge strane..

  narodd listog tipa 00n0SI;\l0

  marodd koji

  su sN.CnJpo

  sustdn-

  skim obelezjima SVIOjestruktUJre moraju lima;ti medru-

  sobno uporedive vaspitne sistema. SlJ.cnoSiti koje poka-

  zuje njihova opsta organri:zaci.ja mizno moraju za sobom

  povued druge znacajne slJ.enosti u njihovoj ~aspitnoj-

  organdzaclji. Prema tome, sasvdm [e moguce da se pore--

  denjem, iistioanjemsldCnooti, a ellirrninJisan.}emrazleka,

  ie-giI'adegeneriCkd tiJpovJ.vaspaitanja koji odgovaraju ,raz-

  lieitim tdpovdrna dru.StVla. Na pnimer, ru plemenskom

  uredenju osnovma lkamkterist1ka '\I1aspitanja [e da je 'OIlO

  difuzno; njega dajru S'V1iC:1anJorviclama bez :mzl.iJke.Nema

  odredendh ruC:iJtelja,merna posebno postavljenih madzor-

  nhka lrojli treba da obrazniju mladeZ; evi s1aJrij.i, sve

  ramlije generaoije ,1glOOju

  nl

  ulogu, Najvdse sto moze da.

  se desi 'to je da za neke na'l'oClL1JoV1ame vestine budu

  poselmo odreaem .neikii.p;odeddinci,U dTi1JJgim,razvijem-

  HimdruStVlima nema1Je dllifu~i.JjeM}e ona, bar, ublazena.

  Va:spitanje se JronceIlltri:Se ru lI1ukama poselbn~h funkeio-

  nt.'l'a. U Indijlii E~~prt:ruu ilunJkc,ijlUohavljaju sveStend.ci.

  V~prlIbanje je ;a;1:il1iJhuty,eStenJiJCikemo6i. avo ,prvo dife-

  62

  usmerava i da njime

  upravlja,

  to jest kada stvorl klasu

  ili svestenioku kastu, tada ono lito je u pravom smislu

  spekulativno i dntelektualno u re1igdjoikrene dotle nepo-

  znatom razvojnom Iinijom, UpraV'o su se u svestenickim

  sredinama pojavdli prvi zna~prvi d ruddmentarni obli-

  ~auXeTastI'OlIlOlIIlJija, matematika i koomologija). Tu

  cm3eniou-j-eKOOlt odavno zapazio

  . i

  ona se moze lako

  objasruiti. Sasvdm je prirodno

  da

  organizacija, lmja ide

  za

  tim da

  u

  [ednoj uz.oj grupi koneentrJ.Se sve sto tada

  posto]i od spekulativnog Zivota, stimu1iSe i razvija

  OV'U

  poslednjru. Zatim, vaspitanje se ~ ogranicava, kao ru

  poeetku

  n ; a

  to 'a detetii ulije naeine postupanja [ da ga

  .dresira da~a-na odredent-naein. Vec se tu pojav-'

  l~uju sadrza.iLz; lizvesno ooa~vanje. Svesteni daje

  lemen e.ovih nauka.koje se formi>raju. Sarno, to va~pi-

  tanje~ spekulatavna saznanja ne da'u se hog sebe

  samuh, vel': zbog odnosa Ikoj.-ona~aju.. religij-

  slLim verovanjima; onaimaju sveti karakter, potpuno

  I' m puna &to rellgdjskih elemenata, posto su formirana

  u okvsru same 'reli~ije d.od nje su neodvojiva. U drugdm

  zemljama, kao u grokim Ii rimskim gradovdma, vaspita-

  nje proporcionalno dele, od grada do grada, drzava i

  porodica. Tu ne postoji svestendcka kasta, Za religijsld

  zivot zadnrzena je drzava. Prema tome. kako ona nema

  spekulatdvnih potreba, lkako je prevashodmo orijentisana

  ka aikcijd.Ii praksi, mamka se

  pojavljule onda kada

  se

  za

  njom ukaze pobreba, van drzave, pa prema tome [ van

  re1igli:je._FllQ~QfLIi-nauCnioi

  u

  GrCikoj su privatni gradani

  i

  nesvestena Idea - 1aici. Nauka sarna oV'de veoma brzo

  0' azuje antire1igijsku tendenoiju. Iz tOga proizlazl, sa

  stanovdsta onoga sto nas ovde zandma, da i obrazovanje,

  cim se pojavd, dma Iadeki .i prlivatm ikaJI'akter. Atrimski

  gramateus je obdean gradanin, bez zvaInJiCnlihobaveza

  ibez re1iJ~jSlkihobelezja.

  Nema potrebe da navodirno V'iSeprimera koji dmaju

  samo ilustral1Jivni Ilromakter. ani au dovoljaui da pokazu

  kako .je ,.Illlo,guce \'I?g'ediv~em drustava Iisto,$ tip~

  shnorlitli ti~ 'V,aspi:tanja .iIsItx>ao

  s r o

  se stvaraju tipovJ

  ..:--xodJiee, d:rZave

  I i i li

  Il'eligije. Ova lk1asUiiikacija ne bl 'IlJO-

  stalorm- UsClI'lp1allJaJUCnetrOibJemeikojtise mogru postaV'l1Ji

  u v~i s VIaSlJ>itanjem;IQlnadaIjepo1:irebne clemente da hi

  se rem drrugli.,VlaZ:nijdlPoohLem.Kad ISU 1lipo'v.ijed;noan

  stVIOrep.i, ipoitrelmo j'e Oibda5lIllitiIih, ,to

  jS l t

  Iisp,iJtati Old

  63

  kojdh

  uslova

  zavdse kara,kotwisrtliena svojstva SVaikoog

  od

  njtih ikako su oni proizasld jedJIlJidz drnigih. Tako bi se

  dobild zakoni koQii vladaju razvojem vaspdtndh sistema.

  .. ~,~z sk1~e I Il:l smo dahi jasno 'Pl1oizlazi da rteo-

  r:~e ~o3e nazi ~o-iped-' J oSkJ1m :preds1Jav1jaju speloula-

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  33/55

  Moglo bi Be tada

  vddeti d

  u kom ee pDaVCU razvdjalo

  vaspdtanje i lrojli. Sill uzrooi .lmj.i su determinisald ta] raz-

  vdtak Ikojii. ga objasnjavaju. Pltanje [e svakako teorij-

  sloo, all

  lako se moze vddeti Ida

  hi

  njegovo iUd. Sva

  pitamja Ilroda se postavljaju u vezi sa preatupima odra-

  slogeoveka enogu ee

  Ii

  QV1deniSta rnanje ikJOirilsnoposta-

  'Vliti. Postoji ikiriJInIimJologtijadeteta ~vIi ve1iki pedagtom - Rab1e, Montenj, RlUso,Pes-

  ~a10Cl jesu r,evoludlOlnall'lIli idJuhovd koja su u'staJi PI'lotirv

  prak.se. svojih savremenska, Stare iLi poouojoece sdsteme

  POll1lll11JUamo zato- da bd

  a n

  oSIUdild,

  da bi

  izjavd1i da oni

  nemaju prwodinog ~ova. P.pe1JpOlsfJavljoaju

  dh

  manje

  ill

  vlsye potpuno prazmm i.odmah prec1uzimaju ~gxadJnj'U

  rneceg saSV'1lllliIlO'Vtenju).

  C~~ se 1 1 .za Pesta1ocij.a, lkiodije .ipalk'brios1ll'lt.Lfu1jatk,mme

  reel. c1a Je veoma 'l1I eIP0 i1 lpIw h ,0 POsediov,ao Siposolmoot; da

  fj Vaspitanje i soclologija

  bude vaspitaf, ik.aosto to pokazuju nje~ v n . s

  e

  puta ~

  narvljani neuspesd.. Ista konfuzdja rialazi se va.u .dJ.1uglm

  spekUlaCtij.a,pI ecUaZemoIda feori:je:

  ~g.ij. . .

  raik:Jti6nateolri.a .

  1 3

  Ona ne' prou-

  cava nauono-vaspiene sisteme, vee

  10

  njima razmislja da

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  34/55

  oblastdma. Nazdvanno veStinom spretnos\; drzaVilJlika,e~-

  sperta za 'obavljanje javrnih poslova. A1i,

  dsto

  ta:

  ko

  , ~~:e'

  se da SIllspisi Platona,

  Aristotela,

  Roooa trak~a1Ji.:poliJ.td.c-

  ke veSrbine; a izvesno je da u njrima mozem? vil?et~ stva:--

  no naucna deb, posto 1Il:jlihovpredmet .rnl'J

  e

  lZU~~a'IlJ'e

  neceg srtvamog vec lizg,r,aaivanje jedIlog Ildeala. A1i a;pa~,

  postoni duboka provaldja d.zmed~ p~p~a d~ha koje

  podrazurneva jedna knjd.ga,

  kao

  sto)e

  DTustve.n~ UgO~~T:

  i

  :posbupa:ka :koje podrazumeva. dr~~a .a,?m~tr~ClJa;

  RUiSO bi verov,artJIlobio dsto :tJoliUroos rninlstar lro1Ji.ko~

  108 vaspitac. IstJOtako, Ii najbolji teoretrl.Ca1'd.uzoblasti

  medicine 1Il : lisu nJi.Izdaleka najbolji kllimcaim. .

  1 U ilIlterSIU[e, dakle, ne OZ'Il:acava~i,i:s1J~~il ec~d ; :

  tako TazliCi.rtJaobllik1a laikmV'IlJOSiti.

  N

  aziv vesnna re ,

  SIn.atramo, ostaviti svemu onome s1Joje cds,:a pra~s~vbe,: '

  teorlije. Taiko svd Tazumeju kada

  se

  govora

  vOJ~c~J.

  veSrtJi,nd,

  0

  vesmni advokaca,

  10

  vffitini InastaV\I1ll'ka.V.esti'Il.a.

  je sistem posroupmja Ilroja ISUprHagodena .'P~ebIlllm

  < ? -

  Li

  evima roOd.SIllpro iJzV IO d

  0010

  1edIllog tradliclooamog :J:s-_

  ~ustva koje se prenosi V'as p i'fianjem,bilo l~og lsIkustva

  pojedill1ca. Mozemo ilistem samo .~~o sWpiI.ffiIOu. odno~

  S3 gtvarima na ~1e treba dase vrsi odreden~ ~elstvo v1

  de1UJjuci

  i

  sami. Nema sumnie, moze

  se

  dJo,go~J:~d~ ve~-

  tlina bude i2x>bmzena TaeJmiSLjanjemalivl:Mzmls1J~nJ.ena-

  je nden bitnielement, posto ona rnoze 'P~stoJatI ~~~.

  niega Stavd.Se, ne postoji lIlJij,edIla.jeddna vestina u ~OJIO.J

  hi sve bilo promiSljeno.

  AN,

  izrnedu taiko defiimisame V'esllill1e

  i

  na~ke u pra:

  .vom smdslu rem lima rnesta za jedem posredrui menta1n~

  stav, fiiesto da se ma stvlari

  ill

  bica deluje na ..oc1redenl~

  naOiJn, razmislja se

  10

  pOSJIJupClimaelo,,:anj~ ko:]~su ~ako.

  upobrebljeni, .ne dabi se oni saznali ~ob~.a~'Thll'l,ec v

  da

  bi se. ocendla njihova 'V'rednost, d.a

  ~1. 'DI1;1

  jesu

  ~10

  ~~o

  treba da budu, lIlJ~je1i konisno rnenjat dh

  '1

  :na ~O}lnacm

  Hi Ih cak potptllIllOzamenibi noviim poStuPC1ffi~.O::a :a7-

  rnisljanj,a dobijaju IOblik 'teorija; to su kombiIl.a~~~eJd~

  ja, a ne komoo.nacij-e delovmja Iipo to:me se pI1~bLl~ava:~'~

  naud. Ali, dJde.jekoje

  SIll

  tal{IQkombmovaiUe 'ImaJU cl.lJ

  ne da QZlraZePPiJrodilldatih srt;vam, vec da usrnemva]~u

  ~koiju. One ne prec1stav>ljaju 'Ppomene, .ald.su v~01r:nabl1-

  zu pI omena 1mje treba da usmeravaj'u, Ako to.'n~'~U

  a:~-

  cije, to ISUbar pwgtI'ami akoijoeIi r:o.~ome &ep~lbh~aval.u

  vestill1i. Taikrve ISUmed1cinske, pohllwke, strateske

  1

  drl -

  ge 1I;~i:j-e. Da iOOsmoli:zrazi1i mesowti 'kHWaiktertakvJh

  66

  hi aktdvnostd y,aspiJtaca pruzila ideje

  koje

  ga usmeravaju.

  III. Ali, ,tako shvaeena pedagogija dzlozena je jed-

  no] primedbi Cij.a se ozbiljnost ne sme prikrdtd. Narav-

  no, moze se reci, jedna ipralkrbi'ona teorija je moguca

  i

  ~( gitimna kada moze. da se osloni na jednu dzgradenu i

  nepobdtnu mauku tako da onda ona predstavlja samo

  rijenu pnirnenu, U tom s'1uoaju, ill

  stvemi,

  'teonijski pojmo-

  vi dz kojih su dzvedene prakbicne posleddee ima:ju lIlaJUC-

  nu vredmost koja se prenosi na zakljueke 'kojli se odatle

  dzvlace. Tako je prianenjena hemija praktiena teorija jilii

  ostvarenje teonije Ciste hemije. Ali, prakbiena teorija

  vredd samo onoleko 1 { IQ 1 i U r o vrede nauke od :kojiih ona

  uzirna osnovne pojmove, A na kJojese nauke pedagogija

  maze osloniti? Trebalo bi da najpre postoji nauka O'ValS-

  pitanju. Da bismo znald Sta vaspitanje treba da bude,

  trebalo hi da najpre znamo kakva [e njegova priroda,

  kakvil

  isu .razrui uslovli od kojih

  ono

  zavisl, kakvi su

  za-

  kond

  'PO

  kojirna se razvijalo tokom dstori]e.

  Ahi,

  nauka

  0

  vaspstanju postoji samo kao skica, Ostaju, s jedne stra-

  ne, dmige .gI'me sociologije, Jooje hi rnogle pomoei peda-

  go.glijQda odredd cil] vaspibanja u skladu sa opstom

  usmerenoseu metoda; s druge sbrane, psihologdja,' Oij-a

  bi ucenja mogla bitd veoma korisna da hi se do detalja

  odredild pedagosloi postupci. Soolologija je

  mauka

  ,koja

  se

  tek rada: ona

  drna veoma malo dzgradenih stavova, ako

  illuopste drna. A pslhologi]a, mada se konsbituisala pre

  drustvenih nauka: [este predmet raznih vrsta kontro-

  vcrzl: nema psiholoskog pitania oko koga se jos ne

  postavljaju najoprecnije teze. Sta rnogu onda vredetd

  tPl'akticlnJi. zakljucci

  koji poedvaju

  na

  tako

  istovremeno

  nesigurndm inepotpunlm naucnim podaoima? Sta moze

  vredetd jedna pedagoSka spekulacija koja nema temelje

  Hi ciji teme1ji, ako dh uneko:LiJkoima, do te. mere nema-

  ju cvrstirtu?

  Oinjenica na Ikoju se ,tClJkopOlJiva da hi se pedago-

  gij,i porekClJosvaki ugled je i sarna po sebi osporljiV'a.

  Izvesno je da nauka 0v:aspitanju tek treba da se izgra-

  di, a da i socLologlija i psihologjja jos uvek niJSudlOvoljno

  T.azvijene. Ako hi narn, dakle, bil.o dozV'oljeno da 'ceka-

  mo, parnetmije : i metodicIltj.e bi bilo da se strpimo dok

  B E : ' ove nauke lIle'Unaprede

  i

  ,dak se ne budu mogle koris-

  titi sa vJse sig'uI1IlQsti.ALi, lupl'aV'o nam ,stl'pljenje nije

  dOzvoljeno. Nd.lSmoslobodIli da sebi postavljamo prob-.

  67

  Iem d M Ida JglaIo.d;lla~emo:Ion mam de IpostaIVljem ill, bol}e

  receno' nameteurt samdrn s1NaJlii.ma, Oim.j-ooicama, nu.Wio.-

  AM , pedaigogijDa nece Ib 11 li :kolllisnJaedi.no u ,tim krd -

  t iCntim periodnma kada j,e potrebno ,s1Johit1JruijeUSIktladiti

  1edan ~oJsIki sistem sa poerebama vremena: bar' danas

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  35/55

  e n ~ivl~ta. Pilitam:joendje potpuno, Ukrcald. smo se Ii treba

  iCi .daJje. Po mnogo .cemu lIlaS 1rrtaIdJiciJona1nisistem vas-

  pi:lnmja iIlJi{jteiSe '11skladu sa I1Jasim

  ddejama

  in~

  po1Jrebama. Osbaje mam sarno ~~bor ~med;u d,:e moguc-

  nostd: tiJ1iIPMuSati da .lipalk lodrzmno pr,aksu ;moJ'lln~ Je

  osiJa'VIiJIgda ne

  l Ilas .1 Jo.j t it m o

  da ga re-

  Simo posto 0IIl ttreba Ida bude IreSem. Ne mOiZe:mo da

  Cinfumo

  nliS1Ja.dl lUg-oJO

  da

  OilnJimQIOOliOuo [e

  riajbolje,

  da

  skupdrno Sto mam je god Vli.Semoguce obrazownih cinje-

  me-a, da te Crlnjoooioe l1a;jlffie1JodJ~anJ~jePTIOI1Jumacitmoailro

  bismo svell I1a miIIl'iffiilliffiIl1logu6bloo1JiPQ)5ll'eSa:ka.Takva

  je 'l.lloga 'Peldagog.a.. Ni.Sta lIlIiJjeU1zaluooo Ii sterdlno kao

  0naj ll1Ja-uOOJi'tLTIitaniz,alffiktoIji, pod a,zgOVlOlroffida nauka

  jos IlJiJj'ed.:2lgradena, savetuje uOO.r~avaJnje d . p11elPO

  rucu

  je

  IjudJima da koo l .a'vnod:uSIllidllii.ball' ,rezi.gniJraci svedoci

  posmaJtrajn,l Iawoj i.JCi()\IlJOOooj.ajoj prethodd; svako

  vreme rima. 'SiVOtjlU1Z1i.oJIl'OlrnridlU.eprestamo se stvaraju

  nOVJepoJt:reihed move ideje; da bd.se rnoglo 'oogtOV'OII'h1Jie-

  prestarum fPI10IIIlenama do ik01jlihtako dolaza u rnneuju i

  obieajima, trebau samo vaspli.>mlIljeda se menja, te da,

  prema borne, bude III s.tanj:u: eWaSl1lliOnJostikoja ornogueava

  P XJIIIlenlU.Medutim, jedliIn1i1l1Ia.Cd.Inda sprecimo :dapadne

  pod jaram nav.iJke ri cia se degenenise u mehamJioki Ii.ne-

  promenljiv automaeizaen [este da ga neprestano lazmiS-

  Ijanjem dlr~ '1l :sJtalIljlUnape1Josm. l(,a.d vaspiJtac shvati

  zna6aj metoda ilroje Ikol1is1li,Il.jdJhovcilj Ii njoihov r.adron

  d'etre, '01Il.e OII1dta11stanj'u da ih p1.1o.cenjuje,pa je, prema

  tome, SipremalIl. Ii da ih IIl1OIdJi.frllkJujeako se 'Uverli 'll 1Joda

  ciIti 1rome ide l1Ii.jeis1Ji.dJJidta sredtstva k.o>ja lrol'1is1Jitreba

  da

  buoo

  ra.zlJiJCita. R~sl1.ianje j'e 'Par eX'ce11ence snaga

  koJa je SlUlprotna rotJiJrui,a I1l11JiJnae preprek:a numom

  napretiku.

  ZbOig tog,a aJro d e taimo da se, 'koo sto smo rek Ji~

  'ftagogd,jla 1P000aJViljlUjell dJsl1lotriJjliarno povTemenlO,Lpaik

  treba dodartli. da ona sve VliSetem Ic.tap-ootan~ malna :un-

  69

  Ikcija dI U~tveJllog~'V1O'1;a

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  36/55

  ~z1iveiliipo istoen Ikal:up~, ~da StUpO'jedii:naCiIlerazlike

  isljelIlj~bile....netke, a uostalom ~abranj,ivane.-Zato je

  1V3Splanj~o--'pezLitQno; r-u_lSir:ednjoY-elwvnim skolatma

  AtCiielLse obracao kolektdvno svirn dacirna

  d

  nJije..mu Ill

  p -

  amet

  padalo ': d a pnilagodi svoje delovanJeipI1iI1~a- .

  Ikog-pornaosob: -Istovremeno, 'nepl'omenjljlivom osiiovnih

  vwovarri.j;a:-s;U;pro,Sttavlja

  se

  tome

  da

  vaspitni sistem brzo

  napredu[e. Iz ta dva razloga rnanje je bilo potrebno bi11i

  lVIodenpedag,oskotm mislju. Ald, za vreme Ten,esanse sve

  se menja: pojedmoi kao HCiIltOlsrfliZldvajaju se dz drustve-

  ne rnase U' koju su dotle bill aps()rbovanJi i stopljend;

  duhovd se menjaju; a.stovremeno se ubrzava ristor,ijslci

  ir,azvoj; stvara se jedma nova oiWlizaaij a. Da bi seodgo-

  vcrilo svirn ovim promenama, butdi se pedagoskorazmi-

  sljanje i mada nJije uvek blistalo istim sjajem, onose

  tipak ruije posle .toga n~kada vise potpuno ugaSlilo.

  IV. AU, da hi pedagos~o_xazmisljan-}e.m()gL0

  da PXIQ~

  AlZY'edekomlslJ:e_efekte,~o'jli se

  od

  njega ISpravom oee-

  leu~J'uono.mora bi.ti-pedv;rgnJUto 'Qldgo:v..aI1ajouoojku1tul'i~

  '- ~ .

  1. V,idel(.smo da pedag()g1ijta mije v,aSpiotanjed da se

  njime ne mofe zamendti. Njena .uloga ndje da su.psti-

  tudse praksu, vec da je vodd, ,()bjasnjava,

  da

  [oj, kada je

  to potrebno, pomazeda popund prazmine koje 'se pojave,

  da ukloni nsdostatke koje u njo] uoei. Nije

  pedagogov

  posao, dakle, da dz temelja Izgradd jedan,-sistem vaspi-

  tania kao cia pre rijega on nije postojao: maprotdv, on,

  pre .svega,

  treba

  da se

  trudi da

  sazna d .razurne sistem

  svog vremena; tek pod ,'himuslovom on ce bitti '1.1'tarrju

  da se njime rr azunmo 1s1u~iii da procenjule sta tu ne

  valja,

  A1Ji,da bi rnogao da ga iIla:zJUjme,mije dovoljnto

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  37/55

  veka u F'rancuskoj i do kira'}a XVII veka u mekim pro-

  ,1leS'tanrtskriJrnzemljama, Jedrlno 1Jail~oce reaLrSilJioka peda-

  gogtija lbirtrl.PO'Ve2JaJllliaa S1V10jimpravam ikOrerrima, pa c e

  se otuda p1'edstaJvlitli iz [ednog sasvdm drugog ugla, tako

  da ,ce se u znatno v,e6Oij meni meet da vodd raeuna

  0

  tome

  da

  ona [rod SIVILl evropskih lIl:aroda ipotiee

  iz

  dubo-

  lkih, b~Li.fullih i'akmivnih 'UZOOilm.stovremeno, taloo ce

  se

  ste6i na:jboil:jli 'llS1o'Vi upucivam

  i

  klO'ji je znatno steUo ll1jenom ugledu. SuVlise mnogo pe-

  dagoga, pa 'oak Ii lllajporzmartJijih, rizglradiiV'a1oe svoie sis-

  teme apSrtJmhujuCli iQII1j()1:o [e ipOlstojaJo pre njih. Posbu-

  pakJccme tje BOI1OikJiT,a:tod'VIpgao Garganljmu, pre nego

  Sto ga je sasvern IdJrug,aarje 'Uipu1liloU znamje, jeste, kada

  j.e .0 tome ree, veorna zmacajam: isrosti mu moeak antd-

  ikirsktom eemertkom talkto da ova] zaboravd sve sto je

  od SVlojtih dotadasnjih 1U0000mj,aauaro. 'Ilime se hbelo

  ll eCii,u alegoJrijskoj formd,

  da

  nova pedagogaja me mora

  da ima nJiSta zajedillioko sa pedaJgo~jlOtm lroja jOlj je pret-

  hodd1a. A1i, 10 j

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  38/55

  .se nijedan metod ne rnoze na i

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  39/55

  Citih stanovista. Ja sam soedolog

  d

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  40/55

  druge kaste; vaspttan]e rpa:tmic1ija imje hiJJo. :iJslt~

  s~

  1

  vasfPiirtanje plebejaca, vaspitanje bramana lIlIlJ'ebilo dsto

  sto i vaspitanje sudrd. Isto tako, u srednjem veku, kakva

  rraz1Jika dzmedm JmltlUTe koju [e dobijao rnladd paz,

  upucen u

  sve,v'eStine vfuteStlva, 'IiIoulbure Srelljak;a,~oji je

  odlaeio da IIISkloJi svoje parohije lI1auQi riekobiko oskud-

  mih elemenata Iiz raeuna, peViailija i gramaoike

  lW-vJ .i-

  dime Ii ,e,ak

  i

  danas da je vaspdtarije ll'a:ziliCJ.iilo,avdsno

  od toga IkodlOjse dImsltvenoJ' 1KI.a~prriipada ill ,eak.

  i

  u

  k;ome

  s e

  naseLjlUstaniije? V,a.sP.nta: t~ugradJu nliQesto-

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  41/55

  -

  kOJe se stalp'pOlUpuniOzasliu2JUje da

  se

  mazove tam

  imenom. Njemu

  se

  daje Illem vrsta predJnosti

  nad svlm

  drtliglirrn v~.iJtam.Lirrna. Iz Illj'ega, dtalkle, pr

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  42/55

  nasom oruewenom strukturom, Ibas kao sto se ;ideal

  GI'Ika Ii.Ri:mljana moze shv,llJtdJtisamo preko organizacije

  grada.

  A eto moderno vaspitanje :nije u

  veco]

  merd

  naclonalno, razlog ,tome itreba tr~ti u stvaranju mo-

  dernih naeija. '

  To IIllije S'Ve. Ne samo da je drustvo poddglo tip Co-

  veka

  na

  dostojanstvo modela koji se

  vaspitae

  trudi da

  reprodukuje vee ga ono ilizgraduje, Ii to' prema svojim

  potrebama. Pogresno je misLitii da je on u celini dat IU

  prrlrodnoj kons,t11Juoijli. 'covema, 'da ,ga tu sarno

  treba

  otkritli metodickdm posmaeranjem, a da ga

  mastom

  ne

  ulepsamo

  dovodeel miSlju eve

  klice

  koje se

  1mnalaze na

  njihov najVJiSii. stuparij razvdtka. Covek _k~voILya~i-

  tanje ,treba

  11

  nama

  O,

  ostvari nije-covek

  kakvim ga

  je

  prsroda dala., vec aOlVek kakvim drustvo hoee da on

  bude; ii ono ga hoce ta:kvim kakvim ga zahteva njegova

  unutrasnja ekonomdja. ThOOkazuje upravo

  naein

  na

  koji se nasa zarrdsao oo'Veka menj ala kroz vekove. Bas

  kao

  Ii

  mi,

  imam narodd

  su

  verovali da od svoje dece

  stvaraju Ijude. A .nHhO'Vloodbijanje da u strancu vide

  c,oveka prodzilazd otuda sto

  su smatrali

  da je jedino

  gradsko vaspstanje rnoglo da stvoei dstinska

  d

  u pravom

  smisl'll rem

  ljudska

  bica. Sarno 9tO su

  om

  Coveka

  shva-

  ltili na svo] macln, 'mo,jlimd ne rnozemo da prihvabirno.

  Svaka, makar i malo znaeajna promena U organizaoiji

  jedmog

  drustva

  lima

  kao

  posledieu

  promenu

  dste vaznostd

  u ideji daeovek sarn

  sebe stvara.

  Da se, pod pnitiskom

  pove6ane korakurenoije, droswelIli Tad vJse deli, da je

  specijaldzaoija svakog

  radndka

  dstovremeno izrazenija

  j

  ranija, tako

  da ce

  lorug stvard lroje

  obuhvata

  zajednielco

  vaspicanje ,IlIuZno

  morati da se ograndoava, pa ce,

  prema

  tome, tiJpooveka

  u

  pogledu liandh

  svojstava

  siromasitl.

  Doskora je

  Idterarna

  kultura

  bila

  posmatrana kao 8U-

  Stinsk~ 'elemelIlt svake Jjrudske \kultu.re; a evo kako se

  prablizavamo vremenu kada ona postaje samo jedna

  specijalnost. Isto

  tako, ako

  postojl pniznata hdjerarhdja

  izmedru nasih lSlpooolbnostli, aroO'u toj hijerarhijli Jrna spo-

  sobnosti ilwlj,irrnaipI1ip~sujemo neku vrstu 'IlJadmoenosti i

  iz,tog razlo.g,a mOII'aJmo

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  43/55

  amblemd drustva, da od njih stvaoamo .kiwt, Ida se ldsa-

  vamo kako bismo drn cini1i pocast, Sarno drustvo je to

  koje je, u meni u :kiojoj se formdralo d konsolidovalo, iJz

  sopstvenih nedara dzvuklo te vehike

  moralne

  sile pred

  {kojima je eovek osetio

  svoju

  dnfell'liJOmoot.

  Ako se apstra-

  huju neodredene

  Ii

  nejasne tendencije koje prodstdcu i:z

  nasleda,

  dete,

  ulazeci

  u Ztivort;,nosi sa sobom samo

  svoju

  prirodu pojeddmca. Drustvo se,

  dakle, da

  tako kazemo,

  sa

  svakom

  riovorn generaoijom

  nalaai

  spram j edne skoro

  tabule raze na kojo] iznova rfJreba

  da gradi.

  Potrebno je

  da, najbrzim putevtima, na upravo irodeno, egoistdeno Ii

  asocijalno bice ono

  nadogradi

  jedno drugo, bice spo-

  sobno da vodd dJ.'UStverui Ii moralnd :iJiV'ot. :Bbo kakvo de

  delo vaspitanja iu njerruu cete vilidem Cil.tavu veliOiInu.

  Ono

  se

  ne

  ograndeava na to

  da razvija

  pojedmaCmJi orga-

  rrizarn u praveu '~oj,i je oenaoila

  priroda,

  da 'VIi1dijivtim

  ucmi slooi:V'ene

  snage

  lkioje je

  SialIUO

  potrebno otk.rUroi.

  Vaspitanje

  U

  oove/ro stvara [ednog' movog covelm,

  a

  tad

  OOveik je stvoren od svega sbo je 'I1Iajbolje u narna, od

  svega sbo Zti'VIoibu

  daje

  ceruu

  Ii

  dosbojanstvo.

  Ta

  stvara-

  laeka

  vrldna

  [e,

  uo ota1o rrn , posebna 1p11iVliJegijiaj'Uldskiog

  vaspitanja. Sasvdm je drog,acn.je 'VIaspilta,nje ikoje dJ~bijiljeisvojim ~10ruiimliJSIkiusrt;Iv1Qm.abo ZiiViotilnjelili Z1 ve

  i 'Zva Jn svalkiog dlruSibveruOfg stalIllja liI1JiOO',ffiIill1ajuoota

  jednootavna dll1uStrVla ~oj.a :tiUJIllkoiJOOlI1SUahvaljuju6i

  instiIlikittiWliim mehaJni:2mlJiJmra,S r tJ o Iih Isvaka jed

  '

  1nka, Soa-

  sViim izg:raaene, nom

  III

  sebi odl'Od1te1ja. Vaspitanje ne

  moze, dakle, lllIiSrtJauSbill;Slk.Ofg,a,dJod:ati 'piI1iJvod:i,osto

  je

  ana dovoljna svemru, zn'VIoibugrupe, kao

  t i

  :iJ]V'()IWedmlre.

  Kod oovek.a, ,ruapI'lOImV,rve SlpOOOlbn()l.Sltioje pretpootav1jta

  druStveni 2JiJvot ZJnaJtno

  SIll

  slozeruiJje da

  bi.

  5e mogle ;na

  neki narCiln uteLovirtli u ;naSe tlkiViO,materrijaLizovatti se ru

  'Ob1iku orgaJnSllcih predtispoeOOija. Iz toga proiz.1aZJi da

  S

  one ne mogu preneti s jedme gener>ao1je na drugu putem

  n.asledJa. To preruosenj e IOIba'VI>jae IpUitem VlaiSpitanja.

  84

  mlCl'C:osecaj, : r o ~e ~bred iIl1ri.aijacije. lruioijacija znaei

  zavrsEm? Vl~irtanJe; c.ak, opste uzev, :tnioijacija zatvara

  posledlnJ: perdod u

  .m ~~

  ~af['lijli dovrsavajru obrazovanje

  ~la~og c:~'Veka, olbkmvaJucll mru naj.osu

 • 8/10/2019 Emil Dirkem --- Vaspitanje i Sociologija

  44/55

  pozmata jedna velrka doktrina koja niSce duhom pro-

  glasava

  sreendm?

  I

  ne treba pov~lova~ d~ ~e ta

  ravno-

  dusnost prema znanju Ijuddma hila ve~a~krl. .nametn';1ta

  suprotno rijihovoj prirodd. Sami po. sebi, Ijudi tad a n:su

  dmali ndkakvu zeIju za riaukom, [ednostavno ~ato s~o

  drustva Jcojlma su pri:pada1i ndsu za nJo~ osecc:Ia. na-

  \kakV'll potrebu, Da bi mogla da opstarru, tim drustvdrna

  su prvenstveno biJe potr7'bne snaZn~tra~ici:je koj~ se

  pos1mju. T'radicija, rnedutlm, ne buill, ve~ ~re te.Zi.yda

  dskIjuCi