vaspitanje je složen proces, stalna i trajna interakcija ... · vaspitanje i modeli roditeljstva 1...

of 6 /6

Author: others

Post on 13-Sep-2019

20 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vaspitanje i modeli roditeljstva 1

  Vaspitanje je složen proces, stalna i trajna interakcija koja se odvija između deteta i roditelja, učitelja i institucionalnih odnosno vaninstitucionalnihgrupa izvan porodice.

  Uloga porodice i roditelja je posebno važna, a od toga kako roditelji shvataju vaspitanje i svoju ulogu zavise rezultati koji se postižu.

  Nudimo vam da postanete odgovorniji roditelji tako što ćete razmišljati o različitim pristupima vaspitanju, modelima roditeljskog autoriteta i pozicijimoći koju zauzimaju roditelji, kao i o tome prihvatate li svoju decu.

  Dva osnovna pristupa vaspitanju:

  Klasične koncepcije u kojima se vaspitanje tumači kao proces uticaja koje dete u kojima se vaspitanje tumači kao proces uticaja koje dete prima, trpi; u ovakvom pristupu dete je pasivni primalac spoljašnjih uticaja i ne prima, trpi; u ovakvom pristupu dete je pasivni primalac spoljašnjih uticaja i ne lišava se samo aktivnog delovanja, već i odgovornosti.lišava se samo aktivnog delovanja, već i odgovornosti.

  Savremene koncepcije u kojima se vaspitanje tumači kao stalni i trajni interaktivni u kojima se vaspitanje tumači kao stalni i trajni interaktivni proces koji se odvija između deteta i roditelja (učitelja, institucionalnih i proces koji se odvija između deteta i roditelja (učitelja, institucionalnih i vaninstitucionalnih grupa, medija itd.). vaninstitucionalnih grupa, medija itd.).

  Tri modela roditeljskog autoriteta:

  Autoritarni roditelj – dobro kontroliše ponašanje svoje dece, ali se izlaže riziku – dobro kontroliše ponašanje svoje dece, ali se izlaže riziku da odnos gradi na negativnim osećanjima otpora i straha, kao i riziku da se dečija da odnos gradi na negativnim osećanjima otpora i straha, kao i riziku da se dečija poslušnost preobrati u negativna i društveno nepoželjna ponašanja.poslušnost preobrati u negativna i društveno nepoželjna ponašanja.

  Roditelj bez autoriteta – dopuštajući velike slobode i poštujući vrednosti i moći deteta, – dopuštajući velike slobode i poštujući vrednosti i moći deteta, odriče se (svesno ili ne) nužne roditeljske odgovornosti u procesu vaspitavanja deteta.odriče se (svesno ili ne) nužne roditeljske odgovornosti u procesu vaspitavanja deteta.

  Roditelj sa autoritetom – blag, ali odlučan roditelj koji osluškuje i poštuje potrebe – blag, ali odlučan roditelj koji osluškuje i poštuje potrebe deteta, ne zanemarujući sopstvene potrebe; on vaspitanje ne shvata kao uticaj koji deteta, ne zanemarujući sopstvene potrebe; on vaspitanje ne shvata kao uticaj koji vrši na dete, već kao proces izgrađivanja kvalitetnog odnosa sa detetom, i čuva svoju vrši na dete, već kao proces izgrađivanja kvalitetnog odnosa sa detetom, i čuva svoju psihološku veličinu u očima deteta jer nudi vrednosne standarde za njegov razvoj.psihološku veličinu u očima deteta jer nudi vrednosne standarde za njegov razvoj.

 • Vaspitanje i modeli roditeljstva 2

  Autoritarni roditelj Roditelj bez autoriteta Roditelj sa autoritetom

  U odnosu prema detetuPrimenjuje svoja prava, Primenjuje svoja prava, autoritet i moćautoritet i moćVeruje u zabraneVeruje u zabraneNameće ograničenjaNameće ograničenjaZahteva određeno Zahteva određeno ponašanjeponašanjeDaje saveteDaje saveteOčekuje pokornostOčekuje pokornostSluži se kaznamaSluži se kaznama

  U odnosu prema detetuDaje deci mnogo Daje deci mnogo slobodeslobodeNe postavlja Ne postavlja ograničenjaograničenjaNe primenjuje kazne Ne primenjuje kazne i zabranei zabraneSmatra da je štetno Smatra da je štetno ograničavati potrebe ograničavati potrebe detedete

  U odnosu prema detetuBlag, ali odlučan u zahtevimaBlag, ali odlučan u zahtevimaPoštuje potrebe deteta ne Poštuje potrebe deteta ne zanemarujući sopstvene zanemarujući sopstvene potrebepotrebeIzgrađuje zajednička pravilaIzgrađuje zajednička pravilaOblikuje odnos, a ne deteOblikuje odnos, a ne deteUmesto autoriteta moći Umesto autoriteta moći neguje autoritet vrednostineguje autoritet vrednostiOčekuje poštovanje pravilaOčekuje poštovanje pravilaIzbegava kazneIzbegava kazne

  U sukobljavanjus detetomOdlučuje o rešenjuOdlučuje o rešenjuRešenje saopštava Rešenje saopštava detetudetetuUbeđuje dete da Ubeđuje dete da prihvati rešenje,prihvati rešenje,a ako ga ne ubedi, a ako ga ne ubedi, koristi moćkoristi moćKontroliše izvršenjeKontroliše izvršenje

  U sukobljavanjus detetomDete ima rešenje Dete ima rešenje Dete rešenje Dete rešenje saopštava roditeljusaopštava roditeljuDete ubeđuje Dete ubeđuje roditelja, primenjuje roditelja, primenjuje manipulacijumanipulacijuRoditelj popuštaRoditelj popušta

  U sukobljavanjus detetomRoditelj i dete zajednički Roditelj i dete zajednički traže rešenje prihvatljivotraže rešenje prihvatljivoza obojeza obojeRešenje predlaže jedno Rešenje predlaže jedno od njih ili obojeod njih ili obojeZajednički razmatraju Zajednički razmatraju rešenja i biraju rešenje rešenja i biraju rešenje prihvatljivo za obojeprihvatljivo za obojeZajednički razmatraju Zajednički razmatraju izvršenjeizvršenje

 • Vaspitanje i modeli roditeljstva 3

  Posledice po deteSlaba motivacija za Slaba motivacija za izvršenje odluke, izvršenje odluke, potreba za stalnom potreba za stalnom kontrolomkontrolomPrisutan osećaj gneva, Prisutan osećaj gneva, neprijateljstvaneprijateljstvaSputava se Sputava se samodisciplinasamodisciplinai odgovornosti odgovornostNepostojanje unutrašnje Nepostojanje unutrašnje kontrole i stalna potraga kontrole i stalna potraga za autoritetom koji će za autoritetom koji će kontrolisati ponašanjekontrolisati ponašanjePoslušnost i Poslušnost i konformizamkonformizam

  Posledice po deteDeca uče kako da Deca uče kako da manipulišu roditeljima manipulišu roditeljima (napadima besa, (napadima besa, ucenama)ucenama)Deca roditeljima Deca roditeljima usađuju osećaj kriviceusađuju osećaj kriviceEgoistična deca Egoistična deca (kapriciozna, (kapriciozna, impulsivna, nesavladiva)impulsivna, nesavladiva)Inventivna deca koja Inventivna deca koja imaju problem u imaju problem u susretu s „autoritarnim” susretu s „autoritarnim” institucijama i grupamainstitucijama i grupamaMoto: dobiti, Moto: dobiti, dobiti–uzetidobiti–uzeti

  Posledice po deteVelika motivacija da seVelika motivacija da seizvrši odlukaizvrši odlukaRazvijaju se pozitivna Razvijaju se pozitivna osećanjaosećanjaPoverenje u sebe,Poverenje u sebe,visoko samopoštovanjevisoko samopoštovanjeSigurna, pouzdanaSigurna, pouzdanai odgovorna osobai odgovorna osoba

  Sukob roditelj–dete

  Sukob je svaka situacija u kojoj se istovremeno javljaju različite, suprotne potrebe, Sukob je svaka situacija u kojoj se istovremeno javljaju različite, suprotne potrebe, interesi i očekivanja. interesi i očekivanja.

  Sukob u odnosu roditelj–dete ne znači sukob ličnosti; u sukobu su potrebe, a ne Sukob u odnosu roditelj–dete ne znači sukob ličnosti; u sukobu su potrebe, a ne ličnosti.ličnosti.

  Sukob je neizbežan pratilac odnosa roditelj–dete i samo od načina rešavanja Sukob je neizbežan pratilac odnosa roditelj–dete i samo od načina rešavanja sukoba zavisi kako će se taj odnos dalje razvijati.sukoba zavisi kako će se taj odnos dalje razvijati.

  Roditelj treba zajedno sa detetom da traži rešenje sukoba koje će biti prihvatljivo Roditelj treba zajedno sa detetom da traži rešenje sukoba koje će biti prihvatljivo za oboje.za oboje.

 • Vaspitanje i modeli roditeljstva 4

  Prihvatanje deteta

  Prihvatanje deteta onakvog kakvo je, bez omalovažavanja, kritike i uz pokazivanje Prihvatanje deteta onakvog kakvo je, bez omalovažavanja, kritike i uz pokazivanje naklonosti predstavlja važan deo odgovornog roditeljstva.naklonosti predstavlja važan deo odgovornog roditeljstva.

  Sve poruke, pokude ili grdnje usmerene su na omalovažavanje deteta, njegovo obeshrabrivanje i predstavljaju ozbiljnu smetnju u razvoju samopoštovanja kod deteta.

  IZBEGAVAJTE IH!

  IZBEGAVAJMO PONIŽAVAJUĆE PORUKE