07 zdravstveno vaspitanje 1

Author: zara-velika

Post on 07-Aug-2018

225 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  1/33

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  2/33

  radna sveska uz uybenik Svet oko nasza prvi razred osnovne {kole

  Z dravstvenovaspitawe

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  3/33

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  4/33

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  5/33

  Kada sam se rodio imao sam kilograma.

  Bio sam duga~ak cm. 

  ASTEM

  Pogledaj slike i ispri~aj kako se Toma mewao od ro|ewa do polaska u {kolu.

  Zamoli nekoga iz porodice da ovde opi{e dan kada su te iz porodili{ta doveli ku}i.

   O V O  S A M

   J A

  4

  R

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  6/33

   

  Pove`i linijama Sawu, Mi{u i Maju sa stvarima koje im pripadaju.

  Objasni {ta ume da uradi svako od wih.

  O V O  S A M J A TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM

  O V O  S A M J A 

  5

  [

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  7/33

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  8/33

  B R I N E M  O  Z D R A V Q U OJE ZDRAVQE

  Pogledaj slike i ispri~aj {ta dete radi kada je zdravo, a {ta kada je bolesno.

  I ti mo`e{ ne{to da u~ini{ za svoje zdravqe.Potrudi se:da pere{ ruke vodom i sapunomda pere{ zube posle jela

  da se obu~e{ i obuje{ u skladu s vremenskim prilikamada jede{ zdravu hranu i pije{ dovoqno te~nostida dovoqno vremena provodi{ u prirodi i da se odmara{

  7

  M

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  9/33

  OM ZDRAVQA

  Seti se jednog sistematskog pregleda na kojem si bio u domu zdravqa. Kako je izgledao taj pregled?

  Pog;edaj slike i ispri~aj {ta sve na wima vidi{.

   B R I N E M

   

   O  Z D R A

   V Q U

  Odgovaraju}a visinai te`ina pokazuju da

  raste{ zdravo i da sepravilno razvija{.

  Ako ima{ ravna

  stopala, postojeve`be koje timogu pomo}i

  8

  D

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  10/33

  Ako ne vidi{dobro nao~are }e

  ti pomio}idavidi{ boqe.

   Da bi ki~ma bilaprava va`no je

  da pravilno sedi{i hoda{

  Vakcina te {titi

  od raznih bolesti.

  Proteza mo`e da ti

  pomogne ako ti zubinepravilno rastu.

  9

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  11/33

  Kada te ne{to boli, kada se ose}a{ lo{e ili se brine{ zbog nekog problema,

  obavezno se obrati nekom odraslom i zatra`i pomo}.

  O SE SVE BRINE O MENI

  Mi te najvi{e volimo i brinemo o tebi. 

  Kada su tata i mama zauzeti, do|i kod nas.

  Kada si u {koli, za svaki problem obrati se meni.

  Kod mene dolazi{ na sistematski pregled.

   Do|i kod mene kada te zaboli zub.

  Ako ne zna{ da pliva{, ja sam tu da ti pomognem.

  Kada ti je potrebna pomo} na ulici, obrati se meni.

  Ako primeti{ vatru ili dim, pozovi mene.

  Pove`i strelicama osobe sa slike sa re~enicama koje izgovaraju.

   B R I N E M

   

   O  Z D R A

   V Q U

  Svaki problem }e{ lak{e re{iti uz ne~iju pomo}.

  10

  K

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  12/33

  Izbegavaj opasne situacije. Ako je neko drugi u opasnosti potrudi se damu pomogne{

  Stara napu{tena zgrada nije

  sigurno mesto za igru.

  Igrawe {ibicama i petardama

  mo`e da bude opasno.

  Utika~i za strujunisu opasni.

  Mo`e{ da pegla{ kada ti

  roditeqi nisu kod ku}e.

  Pogledaj ove slike i za svaku re~enicu upi{i

  u kvadrati} sa strane (T) ta~no ili (N) neta~no.

  Ovde upi{i va`ne brojeve telefona.

  Neka ti u~iteqica pomogne u tome.

  B R I N E M  O  Z D R A V Q U PASNOSTI

  11

  O

  Ulicu ne treba prelaziti kada

   je upaqeno crveno svetlo na semaforu.

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  13/33

  O SE PRAVILNO OBUKAO

  Proveri da li su se Ma{a, Sa{a i Steva pravilno obukli za izlazak napoqe.

  Pogledaj slike i ispri~aj {ta je svako od wih zaboravio kod ku}e.

   B R I N E M

   

   O  Z D R A

   V Q U

  Nekada i ti zaboravi{ da skine{ jaknu kada je vru}ina ili da stavi{ kapu kada duva vetar.Trudi se da pre nego {to iza|e{ napoqe pogleda{ kakvo je vreme i pravilno se obu~e{.

  12

  K

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  14/33

  ISTO]A JE POLA ZDRAVQA

  Oboj kru`i}e pored odgovora za koje misli{ da su ta~ni.

  Proveri sa u~iteqicom svoja re{ewa.

  H  I  G  I  J  E  N  A 

  Nemoj da gricka{ nokte zato {to se ispod wih skupqa prqav{tina. Ako se unese u telo mo`e da izazove boledsti

  13

  ^

  Ruke treba prati 

  pre i posle jela

  posle odlaska u toalet

   posle igrawa sa

  ku}nim qubimcem

  samo pre spavawa

  Treba se umivati

   

  svakog jutra i ve~eri

   samo kada po|em u goste

  kada mi je vru}inakad me mama podseti

  Treba se tu{irati

  svake ve~eri

  leti kada su velike

  vru}inesamo za ro|endan

   jednom nedeqno

  Zube treba prati

  posle jela

  ujutru i uve~e

  pre odlaska kod zubara

   jednom nedeqno

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  15/33

    H  I  G  I

    J  E  N  A

  AKO SE PERU ZUBI

  Obavezno operi zube ujutru i uve~e

  Redovno pose}uj zubaraJedi puno vo}a i povr}a i ne preteruj sa slatki{ima

  Trudi se da hrana koju jede{ ne bude ni previ{e vru}a ni previ{e hladna14

  Pastu za zube nanesi

  na ~etkicu.

  Gorwe zube peri sa obe

  strane pokretom ~etkice

  nadole.

  Operi ~etkicu.Isperi usta vodom.Gorwu povr{inu zuba peri

  pokretom napred nazad.

  Dowe zube peri sa obe

  strane pokretom ~etkice

  nagore.

  KPotrudi se da pere{ zube posle svakog jela. Va`no je da koristi{ svoju i de~ju .

  Da bi tvoji bili zdravi i jaki redovno uzimaj tablete fluora.

    se peru pokretima „ki{a pada“ i „trava raste”.

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  16/33

  pasta

  Upi{i znak (+) u kvadrati} ispod povr}a i slatki{a koje voli{ da jede{,

  a znak (-) ispod povr}a i slatki{a koje ne voli{ da jede{.Saberi broj pluseva za povr}e i za slatki{e.

  Povr}e je dobilo pluseva.

  Slatki{i su dobili pluseva.

  Prona|i u osmosmerci re~i koje stoje ispod slika.

  H  I  G  I  J  E  N  A 

  P A S T A @ ^ H

  R Q I Q R ^ E J

  O F V A W M T E

  T D B J S A K R

  E U E O A D I D  

  Z L P T X E C N

  A E I A | N A A  

  L M } O Z U B I

  lep osmeh

  ~etkica

  proteza

  zubi

  zubar15

  Ako ima{ vi{e pluseva za povr}e – svaka ~ast, odli~nose hrani{ i ima}e{ zdrave zube!

  Ako ima{ vi{e pluseva za slatki{e – tvoji zubi mogu brzo

  da se pokvare – zato poseti zubara {to pre.

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  17/33

   OJA SOBA

  [ta u ovoj sobi nije na svom mestu? Opi{i kako treba da izgleda uredna soba.Da li ti sam sre|uje{ svoju sobu? Opi{i kako to radi{.

  Ako nema{ svoju sobu da li poma`e{ u sre|ivawu neke druge?

    H  I  G  I

    J  E  N  A

  16

  M

  H

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  18/33

  OJA U^IONICAH  I  G  I  J  E  N  A 

  17

  M

  Pogledaj sliku i ispri~aj po ~emu se vidi da su u ovoj u~ionici neka deca neuredna.

  Ispri~aj koji je zadatak redara. Kako bi im ti pomogao?

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  19/33

    I  S  H  R

    A  N  A

  AZNOVRSNA HRANA

  Oboj zelenom bojom tablu pored grupe hrane koju naj~e{}e jede{,

  a crvenom bojom ono {to bi misli{ da bi trebalo da jede{ ~e{}e.

  Raznovrsna ishrana je neophodna za pravilan rast i razvoj. Zbog toga je va`no

  da svakog dana pojede{ neku od namirnica iz svake grupe sa ovog tawira.

  Ne quti se na svoje roditeqe zbog toga {to te ponekad terajuda jede{ i ono {to ne voli{ a zdravo je.Seti se da je to va`no za tvoje zdravqe.

  18

  R

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  20/33

  I S H R A N A DRAVA HRANAZdrava hrana poma`e da tvoje telo bude zdravo, da ima{ dovoqno snage za igru i u~ewe,

  da se dobro ose}a{ i lepo izgleda{.

  Va`no je da u toku dana doru~kuje{, ru~a{, ve~era{ i dva puta u`ina{.Ne preska~i obroke i trudi se da jede{ u pribli`no isto vreme.

  Ovo je zdrava hrana

  koju bi trebalo da

   jede{ svakog dana.

  Ova hrana nije tako

  zdrava i treba je

   jesti umereno.

  Izbegavaj ovu hranu,

   jer ona nije zdrava.

  19

  Z

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  21/33

  DEMO U PRODAVNICU

  U prodavnicu su stigle sve`e namirnice i treba ih smestiti u odgovaraju}e police.Oboj namirnice i u prazne kru`i}e upi{i broj police u koju bi tu namirnicu smestio.

    I  S  H  R

    A  N  A

  MESO, RIBA I JAJA 

  MLEKOI MLE^NI

  PROIZVODI

  20

  I

  1

  2

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  22/33

  I S H R A N A 

  VO]E I POVR]E 

  21

  @ITARICE

  3 4 5

  A M

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  23/33

  OJ JELOVNIKZA JEDAN DAN

  Zamisli da si {ef kuhiwe u ovom restoranu.Izaberi zdravu hranu sa stola i sastavi jelovnik za jedan dan (upi{i ili nacrtaj ono {to izabere{).

    I  S  H  R

    A  N  A

  22

  M

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  24/33

  AJEDNO ZA STOLOM

  Nacrtaj posu|e i pribor za jelo. Smisli i nacrtaj {ta ova porodica jede za ru~ak.

  I S H R A N A 

  Va`no je da dobro sa`va}e{ hranu zboglak{eg varewa i pravilnog razvoja vilice i zuba.

  23

  Z

  NA10. Vodi{ ra~una

  I

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  25/33

  GRICA  I  S  H  R  A

    N  A

  2. Zdrav doru~ak

  daje ti snagu.

  Idi 2 poqa napred.

  5. Pa`qivo pro~itaj

  {ta ti lekar savetuje

  zdravqe 5+

  zdrava hrana

  higijena

  odmor i u~ewe

  igra i ve`bawepravilno dr`awe

  + osmeh

  zdravo odrastawe

  7. ^okolada za u`inu! U`as!

  Vrati se 1 poqe nazad.

  10. Vodi{ ra~una

  o higijeni.

  Bravo!

  Idi na slede}e poqe.

  12. Nepravilno

  sedi{.

  Vrlo lo{e!

  Vrati se kod

  lekara po savet.

  15. Odli~an izbor

  za ru~ak!

  Idi 3 poqa napred

  16. Lo{e odabran ru~ak!

  Vrati se 3 poqa nazad.Za igru su potrebni: kockica, pioni i dva igra~a.

  24

  I

  24. Ceo dan igra{ igrice!

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  26/33

  19. Pa`qivo pro~itaj

  {ta ti savetuje zubar

  zdravi zubi

  mekana ~etkica

  de~ja pasta

  zdrava hrana

  do|i na kontrolu

  za lep osmeh

  22. Igra{ se napoqu!

  Odli~no se ose}a{.i ska~e{

  3 poqa napred.

  r r

  Brzo tr~i napoqe!

  Vrati se 2 poqa nazad.

  26. Pokvaren zub!Vrati se kod zubara

  po pomo} i savet.

  28. Zdrava u`ina

  poma`e

  da brzo uradi{ doma}i

  Idi 2 poqa napred.

  31. Kasno odlazi{

  na spavawe!

  Vrati se 4 poqa nazad

  i dobro se naspavaj.

  33. Spasonosno prawe

  zuba pred spavawe.

  Idi 2 poqa napred.

  25

  AMS E 

  J

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  27/33

  Razmisli i po redu upi{i brojeve u ku}ice pored slika.

  Ispri~aj {ta ti jo{ radi{ u toku dana.

  Va`no je da pravilno rasporedi{ vreme

  za sve svoje obaveze u toku dana.

  EDAN MOJ DAN I G R A

   M  S

   I  R A S T E

   M

  Pre nego {to ode{ na spavawe spakuj kwige za {kolu.Neka te probude malo ranije pa }e{ imati dovoqno vremena da se spremi{.Kada ustane{, uradi nekoliko ve`bi. One }e ti pomo}i da se rasani{(na strani 31 pogledaj kako se rade neke jutarwe ve`be).

  26

  J

  I G R AM SI

  U

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  28/33

  Ispri~aj kako izgleda tvoj prostor za u~ewe.

  A M  S E  I  R A S T E M REDI SVOJ PROSTORZA U^EWE

  Radni sto i stolica treba da odgovaraju tvojoj visini.Prozor i lampa treba da budu sa tvoje leve strane ukoliko pi{e{ desnom rukom

  (a sa desne strane ako pi{e{ levom rukom).

  Kad u~i{ ili radi{ doma}i zadatak, ne treba da te ometaju televizor ili preglasna muzika.

  27

  Sedi pravilno – ispravi le|a

  i nasloni se.

  Stopala celom du`inom

  osloni na pod.

  Ruke osloni na sto.

  U

  IGRAM 

   S E 

  M

  V

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  29/33

  Ispri~aj koju igru ti najvi{e voli{ da igra{.Objasni kako se igra ta igra.

  Igrawe je zabavno i neophodno da bi se tvoje telo pravilno razvijalo.

   I G R A M

   I  R A S T E

   MOLIM DA SE IGRAM

  28

  V

  I G R A M SEI

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  30/33

  Ako trenira{ neki sport, uvek ve`baj u prisustvu trenera ili instruktora.

  AM  S E  I  R A S T E M 

  29

  GRAM  S

   E 

  M V

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  31/33

  1. Lezite na le|a, okrenite glavu

  na desnu stranu i levom rukom

  blago pritisnite bradu uz rame.

  Zadr`ite se tako pet sekundi, a

  zatim se vratite u po~etni polo`aj.

  Isto uradite na levu stranu.

  Ponovite ve`bu dva puta na obe

  strane.

  2. Sedite na ivicu kreveta, pre-

  pletite prste i ruke polo`i na

  teme. Izdi`ite glavu pritiskaju}i

   je rukama, tako da osetite otpor.

  Zadr`ite se u ovom polo`aju pet

  sekundi. Ponovite ve`bu dva puta.

  3. Sedite na krevet, staviteruke na ramena i kru`ite

  laktovima napred-gore-

  nazad-dole. Ponovite ve`bu

  tri puta.

  Isto uradite

  i u suprotnom smeru.

  4. Ustanite, prepletite prste i

  ruke stavite na teme. Sa izdahom

  ispru`ite ruke kao na slici i {to

  vi{e se istegnite. Ponovite ve`bu

  tri puta.

  5. Stanite uza zid. Polako se

  spu{tajte u ~u~aw, a zatim se

  podignite, nastoje}i da se {to

  vi{e istegnete uvis. Neka glava

  i le|a stalno dodiruju zid.

  Ponovite ve`bu tri puta.

  6. Ustanite, lagano se

  spu{tajte u vise}i polo`aj,

  kao na slici. Najpre spus-

  tite glavu, zatim vrat i

  ramena, pa gorwi i dowi

  deo le|a. Ostanite u tom

  polo`aju tri do pet sekun-di, a potom se spustite u

  ~u~aw. Iz ~u~wa se vratite

  u stoje}i polo`aj. Ponovite

  ve`bu tri puta.

  * Preuzeto iz kwige Vedrane Kurjan Manestar [email protected] ZAJEDNO,

  priru~nik za fizi~ku kulturu, Kreativni centar, Beograd 2005.

   I G R A M

   I  R A S T E

   M

  30

  [email protected] ZA DOBRO JUTROV

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  32/33

  31Diplomu dodequje u~iteq na kraju godine.

 • 8/20/2019 07 Zdravstveno Vaspitanje 1

  33/33

  ZDRAVSTVENO VASPITAWEza prvi razred osnovne {koleprvo izdawe

   Jelena Ili}

   An|elka Ru`i}

  Du{an ^e`ek

  Prof. dr Gorica Sbutega Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu

  Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ „Mladost” na Novom Beogradu 

  Mr Aleksandra Markovi}

   Jelena Reqi}

  Kreativni centar

  Gradi{tanska 8

  Beograd

  Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

  Slavica Markovi}

  Mr Qiqana Marinkovi}

  Publikum

  autori

  ilustrovao

  recenzenti

  lektor

  likovni urednik

  izdava~

  urednik

  za izdava~a

  {tampa