graĐansko vaspitanje - gei

Click here to load reader

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VII ili VIII i VIII ili IX razred osnovne škole
Podgorica
2017.
SADRAJ
E. OBRAZOVNO-VASPITNI ISHODI PREDMETA .................................................................................. 5
Obrazovno-vaspitni ishodi predmeta u prvoj godini uenja (VII ili VIII razred) ...................................... 5
Obrazovno-vaspitni ishodi u drugoj godinini uenja (VIII ili IX razred) ................................................. 11
F. DIDAKTIKE PREPORUKE ZA REALIZACIJU PREDMETA ............................................................... 15
G. PRILAGOAVANJE PROGRAMA DJECI SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA I DAROVITIM
UENICIMA ........................................................................................................................................... 17
A. NAZIV PREDMETA
B. ODREENJE PREDMETA
Graansko vaspitanje je izborni predmet i obuhvata obrazovanje za demokratsko graanstvo i ljudska prava sa ciljem da pripremi djecu i mlade za aktivno i odgovorno ponašanje i ivot u demokratskom društvu.
Obrazovanje za demokratsko graanstvo i ljudska prava je izvorni program Savjeta Evrope koji se na razliite naine sprovodi u svim zemljama lanicama ali i drugim.
Program se realizuje kroz raznovrsne aktivnosti u nastavi, ali i van nje, koje pomau djeci i mladima
da, mnogo prije nego što postanu graani u zakonskom smislu te rijei, usvoje znanja i razviju
vještine i vrijednosti u oblasti razliitih aspekata ivota ljudi u zajednici koje e im pomoi da, ve u
ranim periodima razvoja, aktivno uestvuju u demokratskom ivotu i da se u njemu ponašaju
autonomno, odgovorno i kritiki.
Predmet graansko vaspitanje pripada grupi izbornih predmeta u osnovnoj školi. Predvieno je da
se realizuje sa jednim asom tokom dvije godine uenja i to u VII i VIII ili u VIII i IX razredu.
Razred Sedmini broj asova
VII ili VIII 1 34 28 6 8 26
VIII ili IX 1 34 (31)* 28 (26) 6 (5) 7 (6) 27 (25)
*Broj asova u zagradi odnosi se na relizaciju programa u IX razredu.
Otvoreni dio programa se odnosi na asove ije ishode planira škola (nastavnik, odnosno aktivi škole,
u saradnji sa roditeljima, uenicima, lokalnom zajednicom).
C. CILJEVI PREDMETA
Prema odreenju Savjeta Evrope obrazovanje za aktivno demokratsko graanstvo predstavlja niz
praksi i aktivnosti putem kojih uenici usvajaju znanja, vještine i vrijednosti koje im omoguavaju
aktivnu ulogu u demokratskom ivotu. Obrazovanje za ljudska prava podrazumijeva obuku i
podizanje svijesti o potrebi izgradnje i odbrane univerzalne kulture ljudskih prava i sloboda u
društvu.1
Savremeni pristup nastavi ovog programa bazira se na Preporuci Savjeta Evrope o obrazovanju za
demokratsko graanstvo iz 2002. godine i Povelji Savjeta Evrope o obrazovanju za demokratsko
graanstvo i ljudska prava iz 2010. godine.
U skladu sa ovim polazištem ciljevi predmeta Graansko vaspitanje u osnovnoj školi su da uenici2
razviju svoje graanske kompetencije koje se odnose na:
spremnost da aktivno uestvuju u rješavanju problema u svojoj školi i zajednici;
odgovornost za svoje obaveze u porodici i spremnost da sa drugim lanovima porodice grade
odnose zasnovane na saradnji, pomaganju i meusobnom uvaavanju;
odgovornost za svoje školske obaveze i spremnost da u školi zastupaju i brane svoja i prava
drugih lanova školske organizacije;
empatije;
razumijevanje i poštovanje kulturnih, nacionalnih i drugih razlika meu ljudima,
odgovornost za razvoj svoje drave i ouvanje i unapreenje meunacionalnog sklada u njoj;
znanja o osnovnim pojmovima demokratije (vlast, zakon, pravda, odgovornost, zajedniko
dobro);
koji zastupaju istinske vrijednosti: humanost, marljivosti, odgovornosti, pravednost, poštenje
itd.;
zalaganje za prava koja im pripadaju po osnovu Konvencije o pravima djeteta i Univerzalne
deklaracije o ljudskim pravima UN, kao i drugih meunarodnih konvencija o zaštiti i
poštovanju djejih i ljudskih prava;
zalaganje za demokratiju i univerzalne ljudske i graanske vrijednosti: jednakost, slobodu,
pravdu, humanost...;
TEMAMA
Prema sadraju, predmetni program Graansko vaspitanje naslanja se na druge predmete društvene
orijentacije u osnovnoj školi, ali i na sve druge predmete.
1 Na osnovu preporuke Savjeta Evrope CM/Rec (2010)7
2 Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu obuhvataju iste izraze u enskom rodu.
Obrazovanje za demokratsko graanstvo i ljudska prava treba njegovati kao princip u nastavi tako da
se odnosi na sve nastavne predmete i aktivnosti u školi. Takoe, treba da vodi razvijanju i stvaranju
škole kao demokratske zajednice u kojoj e se svi osjeati ravnopravno i uvaeno.
Razliiti ciljevi i pojmovi Graanskog vaspitanja mogu se kao meupredmetne teme realizovati u
okviru drugih predmeta što omuguava veu koheziju i povezanost razliitih nastavnih sadraja i vodi
cjelovitosti znanja uenika, njihovom boljem povezivanju i primjeni u praksi.
Program razvija razliita znanja i vještine uenika neophodne za ukupan nastavni proces:
uenje uenja (razvijanjem sposobnosti prikupljanja, analiziranja i interpretiranja
informacija; razvijanje sposobnosti rješavanja problema, kritikog mišljenja i kreativnosti
uenika);
informacijskih i komunikacijskih tehnologija prilikom prikupljanja, obrade i prezentovanja
informacija i sopstvenih ideja);
razliite aktivnosti i ideje);
vrlina i osobina uenika);
zdravi stilovi ivota (razvijanje odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje drugih ljudi);
odrivi razvoj (razvijanje odgovornosti za svoje neposredno okruenja ali i globalna pitanja i
probleme).
E. OBRAZOVNO-VASPITNI ISHODI PREDMETA
Obrazovno-vaspitni ishodi predmeta za prvu godinu uenja (VII ili VIII razred)
Obrazovno-vaspitni ishod 1 Na kraju uenja uenik e pokazati spremnost da aktivno uestvuje u rješavanju problema u svojoj zajednici.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
objasni ulogu graanina (šta se od graanina oekuje) i navede argumente u prilog vanosti osposobljavanja (uenja) za ulogu graanina;
navede argumente u prilog vanosti aktivne participacije svih graana u društvenom ivotu svoje zajednice (u politici);
obrazlae svoju odgovornost i svoja prava za rješavanje društvenih pitanja u svojoj zajednici.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda:
a) Sadraji/pojmovi: graanin, politika, pravo ueša u društvenom ivotu svoje zajednice, ciljevi
predmeta Graansko vaspitanje.
b) Aktivnosti uenja: analiziraju ciljeve i znaaj premeta;
dogovaraju pravila ponašanja na asovima Graanskog vaspitanja u školi i uopšte;
analiziraju pretpostavljenu situaciju iz škole – da samo jedan mali broj djece u odjeljenju ima pravo da odlui o mjestima koja e biti posjeena na ekskurziji, a da ostali samo treba da sprovedu njihovu odluku; da li je to pravedno; da li su duni da poštuju takvu odluku i sl.;
diskutuju o tome kakav po njihovom mišljenju treba da bude graanin i kako treba da se ponaša u zajednici (koja znanja, koje vještine, koje vrijednosti odlikuju graanina).
c) Broj asova realizacije (okvirno): 3 asa
Obrazovno-vaspitni ishod 2 Na kraju uenja uenik e pokazati vlastitu odgovornost prema obavezama u porodici i izgradnji odnosa zasnovanih na saradnji, pomaganju i meusobnom uvaavanju lanova porodice.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
obrazloi znaaj porodice za razvoj pojedinca i meuzavisnost lanova porodice;
navede argumente u prilog potreba razvijanja odnosa u porodici zasnovanih na ljubavi, povjerenju, saradnji, ravnopravnosti, uzajamnog poštovanju i toleranciji;
razlikuje odnose ravnopravnosti i neravnopravnosti u porodici;
razlikuje vaspitanje od zanemarivanja i zlostavljanja djeteta u porodici;
predlae mjere za prevazilaenje nesporazuma i sukoba u porodici, kao i mjere prevencije eventualno devijantnih ponašanja lanova porodice;
procijene stepen poštovanja prava djeteta – Konvencije o pravima djeteta u svojoj i drugim porodicama (u porodicama kroz vrijeme);
predloe mjere zaštite prava djeteta u porodici kao i mjere zaštite ostalih lanova porodice (primjenjuje oblike društvene zaštite i brige o djetetu i porodici);
obrazalae svoju ulogu i odgovornost za kvalitet odnosa u porodici.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi:
b) Aktivnosti uenja: uenike treba podstai da prikupljaju, analiziraju, obrade i predstave primjere (iz novina,
sa interneta, iz literature i sl.) razliitih porodinih odnosa (npr. odnosa povjerenja, saradnje, ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja, tolerancije, brige, ljubavi, ali i suprotne primjere: odnosi neravnopravnosti; zanemarivanje i zlostavljanje djece u porodici; devijantni oblici ponašanja pojedinih lanova porodice i sl.);
uenike treba podstai da analiziraju Konvenciju o pravima djeteta, da izdvoje i predstave prava koja djetetu pripadaju kao lanu porodice;
uenici mogu da analiziraju zakone koji se odnose na zaštitu porodice (npr. Zakon o porodinim odnosima, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i dr.);
Uenici mogu da obave intervju sa zaposlenima u pojedinim ustanovama koje se bave zaštitom porodice (npr. sa zaposlenima u Centru za socijalni rad; sa zaposlenima u ustanovama za djecu, stare i sl.);
uenici mogu da prave kraa istraivanja o ivotu u porodici, prave intervjue, ankete, uporeuju odnose u porodici nekad i sad.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 5 asova
Obrazovno-vaspitni ishod 3 Na kraju uenja uenik e pokazati odgovornost za svoje školske obaveze i spremnost da u školi zastupa i brani svoja i prava drugih lanova školske organizacije.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
obrazloie vanost škole i obrazovanja za lini i profesionalni razvoj svakog pojedinca;
objasni kako je škola organizovana, ko upravlja, ko rukovodi školom, ulogu i poloaj razliitih zajednica u školi: zajednica uenika, odjeljenska zajednica, zajednice nastavnika, roditelja itd.;
procijeni kvalitet odnosa u svom odjeljenju i školi (odnosi saradnje, ravnopravnosti, meusobnog poštovanja, tolerancije itd.);
procijeni do koje mjere se poštuju prava i dunosti uenika u školi (poštovanje Zakona, pravilnika, kunog reda itd.);
procijeni stepen poštovanja Konvencije o pravima djeteta u školi;
obrazloi svoju odgovornost za kvalitet odnosa i poštovanje prava djeteta u školi;
aktivno, kao pojedinac ili lan zajednica uestvuje u donošenju odluka i rješavanju pojedinih pitanja školske organizacije.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi: školska organizacija, zajednice u školi, upravljanje i rukovoenje školom, odnosi u
školi, prava i dunosti uenika škole, Konvencija o pravima djeteta, odgovornost, aki aktivizam.
b) Aktivnosti uenja: školsku organizaciju uenici treba da upoznaju na primjeru svoje škole (da identifikuju sve
zajednice u školi: zajednice uenika, nastavnika, roditelja, da analiziraju ulogu svake od njih i njihovu meuzavisnost; da utvrde nain ko i kako rukovodi i upravlja školom);
uenici treba da se upoznaju sa kvalitetom odnosa u školi (odnosi saradnje, meusobnog
postovanja, uvaavanja, razumijevanja, tolerancije itd.), a zatim da to znanje primijene u procjeni odnosa koji vladaju u njihovom odjeljenju i školi;
uenici treba da upoznaju svoja prava i dunosti koje proizilaze iz zakona, pravilnika, kunog reda, a zatim da to znanje koriste kako bi ocijenili stepen poštovanja prava i dunosti uenika u školi;
Konvenciju o pravima djeteta analiziraju sa aspekta škole i ocjenjuju stepen njenog poštovanja školi;
uenike treba upoznati sa mogunostima za aki aktivizam koje u školi imaju (u kojim situacijama, na koji nain uenici mogu uestvovati u donošenju odluka u školi), a zatim ih podsticati na stvarno ueše (graditi kompetencije graanskog aktivizma).
razlikuju razliite forme obrazovanja (formalno, neformalno, informalno) i analiziraju meusobni uticaj i povezanost razliitih oblika obrazovanja;
razumiju potrebu prilagoavanja ishoda uenja djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i svim uenicima, kao i znaaj vršnjake podrške i edukacije;
uenici uoavaju razliite oblike kršenja ponašanja, oblike nasilja u školi i van nje, ali i naine rješavanja konflikata i mjere prevencije nasilja u školi;
permanento rade na stvaranju demokratske klime u školi u kojoj e se svi osjeati uvaeno, podravaju sve vrste razliitosti, pišu eseje, rade istraivanja i projekte na temu „Moja škola – moj dom“.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 7 asova
Obrazovno-vaspitni ishod 4 Na kraju uenja uenik e pokazati odgovornost za razvoj svoje lokalne zajednice kao i spremnost da aktivno participira u rješavanju lokalnih pitanja i problema.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
obrazloi specifinosti ivota ljudi u svojoj lokalnoj zajednici (uslovljenost naina ivota uslovima ivota);
objasni nain odluivanja u lokalnoj zajednici (ulogu organa lokalne samouprave i mogunosti ueša graana u odluivanju);
ocjenjuju kvalitet zadovoljavanja ivotnih potreba ljudi u lokalnoj zajednici (mogunost zaposlenja, sport i rekreacija, kultura i informisanje, organizovanje i udruivanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita itd.);
ocjenjuju stepen ouvanja prirodne sredine (odrivi razvoj);
identifikuju u lokalnoj zajednici pojedince i grupe kojima je potrebna pomo lokalne zajednice (siromašni, lica sa posebnim potrebama, marginalozovane grupe itd.);
ocjenjuju stepen poštovanja prava koja proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta u lokalnoj zajednici;
identifikuju i druge probleme u lokalnoj zajednici i predlau mogua rješenja;
aktivno, kao pojedinac ili lan zajednica uestvuje u rješavanju pojedinih problema u lokalnoj zajednici.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi: lokalna zajednica, organi lokalne samouprave, posredno i neposredno odluivanje
graana, nevladine organizacije.
b) Aktivnosti uenja: uenici analiziraju karakteristike ivota ljudi na odreenom podruju i razumiju da
prirodna sredina, uslovi ivota odreuju i nain ivota ljudi – ime se podstie razumjevanje i tolerancija prema razliitim nainima ivota;
uenici analiziraju rad opštine i organa lokalne samouprave, njihovu ulogu i nain njihovog izbora; isto tako uenici treba da identifikuju kako graani odluuju u lokalnoj zajednici, da razlikuju neposredno i predstavniko odluivanje graana;
uenike podstai da analiziraju i ocjenjuju kvalitet zadovoljavanja potreba ljudi u lokalnoj zajednici, odnos prema prirodnoj sredini, odnos prema pojedinim grupama ljudi, nivo poštovanja prava uopšte i posebno djeteta, da identifikuju i druge probleme u lokalnoj zajednici;
uenike ukljuiti u humanitarne, volonterske akcije i druge oblike pomoi ljudima kojima je to neophodno i upoznati ih sa mogunostima koje u lokalnoj zajednici postoje za graanski aktivizam (u kojim situacijama, na koji nain uenici mogu uestvovati u donošenju odluka u lokalnoj zajednici), a zatim ih podsticati na ueše (graditi kompetencije graanskog aktivizma);
uenike podstai da prepoznaju i istrauju razliite probleme u lokalnoj zajednici, daju predloge rješenja sa odgovarajuom dokumentacijom.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 5 asova
Obrazovno-vaspitni ishod 5 Na kraju uenja uenik e imati razumijevanje za kulturne, nacionalne i druge razlike meu ljudima i odgovornost za ouvanje i unapreenje meunacionalnog sklada u Crnoj Gori.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
obrazlae mogunost postojanja razliitih identiteta ljudi (nacionalnog, profesionalnog, polnog, pripadnost klubu...) i prava na lino opredjeljenje;
argumentovano obrazlae stavove o vanosti kulturne i identitetske raznolikosti u zajednici;
argumentovano obrazlae vanost jednakosti, uvaavanja razliitosti i meusobne tolerancije za skladan ivot u višenacionalnim zajednicama;
ocijeni stepen tolerancije i meunacionalnog sklada u svom okruenju (u školi, lokalnoj zajednici, dravi);
obrazlae svoju ulogu i odgovornost za kulturnu i identitetsku raznolikost i unapreenje meunacionalnog sklada u Crnoj Gori.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi: narod, nacija, identitet, multikulturalno društvo, tolerancija.
b) Aktivnosti uenja: uenicima treba pomoi da razumiju osjeaj pripadnosti i povezanosti ljudi sa razliitim
društvenim grupama (da pored linog svi imamo i kolektivni identitet: profesionalni,
nacionalni i sl.); istai argumente o vanosti jednakosti, uvaavanja razliitosti i meusobne tolerancije;
omoguiti uenicima da ocjenjuju stepen tolerancije i meunacionalnog sklada u svom okruenju (u školi, lokalnoj zajednici, dravi), kao i da identifikuju svoju ulogu i odgovornost za razvijanje kulturne i identitetske raznolikosti;
uenici diskutuju o razlitim stereotipima i predrasudama i nainima njihovog prevazilaenja, diskutuju o svojoj odgovornosti za ouvanje zajednice i dobrih odnosa u njoj, utiu na izgradnju pozitivnih društvenih stavova, tolerancije, poštovanja razliitosti i afirmacije suivota.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 4 asa
Obrazovno-vaspitni ishod 6 Na kraju uenja uenik e pokazati odgovornost za razvoj svoje drave i spremnost da podrava njene demokratske i graanske vrijednosti.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
navede osnovna obiljeja drave (teritorija, stanovništvo i vlast) i objasni odnos izmeu drave – organizacije i dravljana, stanovnika drave;
obrazloi uloge drave (obaveze drave prema dravljanima) i obaveze dravljana prema dravi;
obrazloi kako se u dravi sprovodi vlast (zakonodavna, izvršna i sudska vlast) i razlikuje demokratsku od nedemokratske vlasti (kako se bira vlast);
obrazalae svoju ulogu i odgovornost za razvoj i unapreenje graanskih i demokratskih vrijednosti u Crnoj Gori;
zna koja su prava, slobode, dunosti i odgovornosti graana Crne Gore zasnovanih na Ustavu i zakonima;
navodi argumente u prilog vrijednosti drave Crne Gore kao multikulturalne, multikonfesionalne, demokratske i graanske drave.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi drava, dravljani, demokratska vlast.
b) Aktivnosti uenja: uenici na primjeru svoje drave analiziraju njena osnovna obiljeja (šta ima svaka drava);
razgovarati sa uenicima: zašto nam je potreba drava, šta drava obezbjeuje svojim graanima (uloga drave); zašto su vani zakoni – propisi u dravi; zašto je vano poštovanje propisa;
sa uenicima treba razgovarati o tome: ko donosi zakone (pravila) – zakonodavna vlast (skupština); ko izvršava zakone – izvršna vlast (vlada, ministarstva, policija i sl.); ko brine o poštovanju zakona (sudije);
kroz razgovor sa uenicima vano je utvrditi ulogu graanina u izboru vlasti (napraviti razliku izmeu demokratske (vlasti koja je izabrana od graana) i nedemokratske vlasti.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 4 asa
Obrazovno vaspitni ishodi u drugoj godini uenja (VIII ili IX razred)
Obrazovno-vaspitni ishod 1 Na kraju uenja uenik e biti u stanju da razlikuje istinske od lanih autoriteta i autoritarnih ljudi, i da za svoje uzore bira ljude koji zastupaju istinske vrijednosti: humanost, marljivosti, odgovornost, pravednost, poštenje itd.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
objasni razliite izvore moi autoriteta (legitimna mo, mo znanja, ugled, silom nametnuta mo...) i da razlikuje istinske auroritete od lanih autoriteta i autoritarnih ljudi;
ocijeni ulogu razliitih autoriteta u vlastitom razvoju (autoriteti u porodici, školi, lokalnoj zajednici, dravi i šire);
ocijeni razliite uticaje na izbor uzora mladih (uticaji roditelja, škole, vršnjaka...), posebno negativnu ulogu masovne kulture koja nuno ne poveava i slobodu izbora uzora (nametnuti uzori);
prepozna i adekvatno odgovori autoritetima koji prekorae svoju mo ili koji zloupotrijebe svoja ovlaštenja;
ocijene svoju ulogu u izboru uzora.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi: autoriteti, uzori mladih, mo (legitimna mo, mo kanjavanja i nagraivanja, strunjaka
mo, ugled, mo informisanosti), masovna kultura, mediji.
b) Aktivnosti uenja uenici analiziraju razliite izvore moi autoriteta (silom nametnuta mo, legitima mo,
struna mo, ugled...) i ue da razlikuje istinske (stvarne) auroritete od lanih autoriteta i autoritarnih ljudi;
analiziraju ulogu razliitih autoriteta u svom okruenju (u porodici, školi...) i ocjenjuju njihovu vanost u vlastitom razvoju i u ivotu zajednice;
razlikuju istinske, stvarne autoritete – uzore, od lanih autoriteta i autoritarnih ljudi i ue da se suprotstave autoritetu koji prekorai svoju mo ili zloupotrijebi svoja ovlaštenja;
diskutuju o razliitim uticajima na izbor uzora (uticaji roditelja, škole, vršnjaka, mas- medija...) i razumiju da masovna kultura ne poveava nuno i slobodu izbora uzora.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 5 asova
Obrazovno-vaspitni ishod 2 Na kraju uenja uenik e pokazati toleranciju prema drugom i drugaijem i zalagati se za poštovanje kulturne, vjerske i svake druge razliitosti (nacionalne, polne, profesionalne itd.).
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
identifikuje i analizira slinosti i razlike meu ljudima i ocijeni opasnost od mogunosti pridavanja negativnog znaenja razliitom (mi i oni; uloga predrasuda i stereotipa i sl.);
identifikuje kulturne, vjerske i druge specifinosti ivota ljudi u Crnoj Gori, ali i šire, ocijene meusobne odnose i vanost tolerancije i meusobnog zbliavanja (ivot u multikulturalnim zajednicama);
identifikuje i druge razliitosti i posebnosti i ocijeni mogunost njihove zloupotrebe u meusobnim kontaktima (zastupa pravo na razliitost i posebnost svake grupe i pojedinca);
navede primjere netolerancije prema razliitim (manjinskim) grupama i pojedincima i objasni posljedice do kojih to dovodi (predlae naine i mogunosti meusobnog upoznavanja i zbliavanja);
obrazloi vlastitu odgovornost za ouvanje i podsticanje kulturne, vjerske i svake druge razliititosti (posebnosti);
razlikuje pojmove multikulturalnosti i interkulturalnosti, zalau se za ivot jednih sa drugima, ne jednih pored drugih ili protiv drugih.
Didaktike preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda
a) Sadraji/pojmovi:
ljudskih prava, tolerancija.
b) Aktivnosti uenja:
uenike treba podsticati da istrauju kulturne, vjerske, nacionalne i druge specifinosti pojedinaca i grupa u Crnoj Gori (da uvide karakter drave Crne Gore, kao multinacionalne, multikonfesionalne zajednice);
istrauju i ocjenjuju poloaj i meusobne odnose ovih grupa (da uviaju vanost razumijevanja, tolerancije, pomaganja i meusobnog zbliavanja ljudi u zajednici, posebno ljudi razliitih kulturnih, etnikih i generacijskih opredjeljenja i pripadnosti);
istrauju posljedice djelovanja stereotipa i predrasuda (da razumiju opasnost davanja negativnog znaenja onome što je razliito i vanost meusobnog razumijevanja i tolerancije);
predlau naine upoznavanja, zbliavanja i sl. (da razumiju svoj odnos prema svojoj i prema drugim kulturnim grupama; razumiju da ne postoje bolje ili lošije kulture; da su kulturne razlike logina posljedica razliitih uslova ivota i naina prilagoavanja ovjeka tim uslovima);
istrauju i promovišu primjere suivota u lokalnoj zajednici ili šire;
analiziraju povezanost i isprepletenost kultura, njihov meusobni uticaj i proimanje;
kritiki analiziraju sluajeve nacionalne iskljuivosti i diskriminacije i predlau mjere za njihovo suzbijanje i rješavanje.
c) Broj asova realizacije (okvirno): 6 asova
Obrazovno-vaspitni ishod 3 Na kraju uenja uenik e pokazati spremnost da zastupa i brani prava koja mu
pripadaju roenjem i koja su neotuiva, nedjeljiva, univerzalna i imaju meunarodnu zaštitu.
Ishodi uenja Tokom uenja uenik e moi da:
ocijeni pravednost i nepravednost i objasne vanost društvene pravde za uvanje dostojanstva svakog ovjeka (neotuivost, nedjeljivost i univerzalnost ljudskih prava);
uporedi ivot prije i nakon usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN i Konvencije o pravima djeteta i objasni namjenu ovih dokumenata – ouvanje slobode i dostojanstva svakog ovjeka/djeteta;
istrai i…