sia „projektu un biedrĪba „accipe!” es fondu...

Click here to load reader

Post on 28-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SIA „PROJEKTU UN KVALITĀTES VADĪBA”

  BIEDRĪBA „ACCIPE!”

  NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

  RĪGA 2011

  ES FONDU IEGULDĪJUMU UN IETEKMES UZ PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS NOTEIKTĀS HORIZONTĀLĀS

  PRIORITĀTES „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” ĪSTENOŠANU IZVĒRTĒJUMS

 • 2

  SAĪSINĀJUMI ......................................................................................................................... 3

  KOPSAVILKUMS .................................................................................................................... 4

  SUMMARY............................................................................................................................. 7

  IEVADS ................................................................................................................................ 10

  IZVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA .......................................................................................... 13

  1. ES FONDU IEGULDĪJUMU UN IETEKMES UZ PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS NOTEIKTĀS HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES „VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS” ĪSTENOŠANU IZVĒRTĒJUMS ................................................................................. 19

  1.1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA............................................................................................ 19

  1.2. ES FONDU IEGULDĪJUMA UN IETEKMES UZ HP VI DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS PRINCIPA IEVĒROŠANU IZVĒRTĒJUMS ........................................................................ 23

  1.3. ES FONDU IEGULDĪJUMA UN IETEKMES UZ HP VI PERSONU AR INVALIDITĀTI VIENLĪDZĪGU IESPĒJU PRINCIPA IEVĒROŠANU IZVĒRTĒJUMS..................................... 57

  1.4. ES FONDU IEGULDĪJUMA UN IETEKMES UZ HP VI AKTĪVĀS NOVECOŠANĀS PRINCIPA IEVĒROŠANU IZVĒRTĒJUMS ........................................................................ 95

  2. IZVĒRTĒJUMA SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS ............................................... 108

  2.1. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS PAR VIENLĪDZĪGĀM IESPĒJĀM NEATKARĪGI NO DZIMUMA............................................................................................................ 108

  2.2. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS PAR VIENLĪDZĪGĀM IESPĒJĀM NEATKARĪGI NO INVALIDITĀTES..................................................................................................... 121

  2.3. SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS PAR VIENLĪDZĪGĀM IESPĒJĀM NEATKARĪGI NO VECUMA .............................................................................................................. 133

  2.4. IESPĒJAMO RISKU RAKSTUROJUMS, KAS VARĒTU KAVĒT HP VI IEVIEŠANU UN REKOMENDĀCIJAS RISKU MAZINĀŠANAI.................................................................. 134

  2.5. REKOMENDĀCIJAS VISPĀRĪGAJIEM INDIKATORIEM HP VI PROGRESA UZRAUDZĪBAI (BEZ IZVIRZĪTA MĒRĶA) ...................................................................... 140

  2.6. REKOMENDĀCIJAS SPECIFISKAJIEM HP VI UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJIEM.................... 141

  1. PIELIKUMS. IZLASĒ IEKĻAUTO PROJEKTU SARAKSTS .................................................... 142

  2. PIELIKUMS. PROJEKTU ANALĪZEI IZMANTOTIE INDIKATORI......................................... 142

  3.PIELIKUMS. PROJEKTU PADZIĻINĀTO INTERVIJU JAUTĀJUMI ....................................... 142

  SATURA RĀDĪTĀJS

 • 3

  ES Eiropas Savienība

  HP VI Horizontālā prioritāte „Vienlīdzīgas iespējas”

  ESF Eiropas Sociālais fonds

  ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds

  KF Kohēzijas fonds

  DPP Darbības programmas papildinājums

  DP Darbības programma

  1 DPP Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums

  2 DPP Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums

  3 DPP Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

  MK Ministru kabinets

  LM Labklājības ministrija

  AI Atbildīgā iestāde

  SI Sadarbības iestāde

  SAĪSINĀJUMI

 • 4

  Izvērtējuma ziņojuma pamatuzdevums ir izvērtēt ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” (turpmāk tekstā – HP) īstenošanu.

  Lai sasniegtu minēto pamatuzdevumu, izvērtējuma ietvaros analizēta HP „Vienlīdzīgas iespējas” ietekme uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu, izpētot 1014 ES fondu projektus, t.sk. ESF, ERAF un KF projektu, un veicot 21 projekta apsekojumus un gadījumu analīzi projektu īstenošanas vietās, nodrošinot padziļinātas intervijas ar projektu īstenotājiem un mērķa grupu pārstāvjiem. Papildus izvērtējuma ietvaros arī identificēti un raksturoti iespējamie riski, kas varētu kavēt HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu, un izvirzītas rekomendācijas ES fondu atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP principu ieviešanas veicināšanai.

  Apkopojot šī izvērtējuma rezultātus, var secināt, ka ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju darbība šajā plānošanas periodā ir veicinājusi vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes ieviešanai, kā arī izpratnes un informētības pieaugumu gan pašās institūcijās, gan projektu pieteicējos. Tomēr HP VI mērķu sasniegšana ir vairāk veicināta ar darbības programmu aktivitāšu horizontālo ietekmi, kur HP VI jautājumi vairāk skatīti tā, lai nebūtu negatīvas ietekmes dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti tiesību un aktīvās novecošanās jomās, mazāk ar specifisku, uz HP VI vērstu aktivitāšu starpniecību projektu īstenošanā.

  Šī izvērtējuma ietvaros veikto analīžu rezultāti dažādos griezumos ļauj secināt, ka DPP aktivitāšu ieviešanā lielā mērā tieši vai pastarpināti un vismaz neitrāli tiek veicināta HP VI īstenošana atbilstoši Kopienas līmeņa ilgtermiņa mērķiem. Tomēr konstatētās nepilnības uzraudzības sistēmā (HP VI specifisku sasniedzamo mērķu, indikatoru vai sasniedzamo rezultātu trūkums) šobrīd neļauj novērtēt pietiekamā apmērā progresu vai sasniegtos rezultātus HP VI ieviešanas jomā.

  Šī izvērtējuma izlasē iekļautajos projektos ir apgrūtināta iespēja novērtēt ES fondu ieguldījumu HP VI mērķu sasniegšanai, jo projektos nav izdalīts finansējuma apmērs, kas ir ieguldīts tieši HP VI principu īstenošanai.

  VSID noteiktais HP VI rādītājs pilnībā neatklāj un arī neliecina par ES fondu ieguldījumu ietekmi uz HP VI, jo nodarbinātības līmenis valstī ir atkarīgs no daudziem citiem faktoriem, piemēram, ekonomiskās situācijas valstī, augstā reģistrētā bezdarba līmeņa un nelielā NVA reģistrēto darba vietu skaita.

  Tā kā 2007. - 2013.gada plānošanas perioda sākumā netika noteikti specifiski HP VI mērķi, indikatori vai rezultāti, ir apgrūtināta iespēja novērtēt progresu vai sasniegtos rezultātus HP VI jomā.

  Veiktā analīze par HP VI ietekmi uz dzimumu līdztiesību ļauj secināt, ka DPP aktivitātēm nav vertikāla ietekme uz dzimumu līdztiesību, proti, netiek īstenotas aktivitātes, kurās ir paredzētas mērķtiecīgas darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai un konkrētu problēmu risināšanai, paredzot šo darbību īstenošanai finanšu līdzekļus. Taču Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta īstenošana panākta, paplašinot citas DPP aktivitātes, tādējādi nodrošinot horizontālu pieeju draudzīgākas darba vides izveidošanai, saskaņas starp darbu un ģimeni veicināšanai, profesiju segregācijas un dzimumu stereotipu mazināšanai, bērnu un no citiem atkarīgu personu aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai.

  Tomēr lielākajai daļai no izvērtējumā iekļautajiem projektiem ir neitrāla ietekme uz dzimumu līdztiesību, proti, projektos ir sniegts formāls dzimumu nediskriminācijas apliecinājums, kas kaut arī neveicina dzimumu līdztiesību, taču arī nepasliktina situāciju šajā jomā. Projektiem,

  KOPSAVILKUMS

 • 5

  kuri satur formālus dzimumu nediskriminēšanas apliecinājumus, varētu būt horizontāla ietekme uz dzimumu līdztiesību, ja projektu īstenotāji veiks konkrētas darbības, lai īstenotu apliecinājumā izteikto apņemšanos, līdz ar to būtiski uzlabojot situāciju dzimumu līdztiesības jomā.

  Veiktā analīze par ESF ieguldījumu un ietekmi uz HP VI personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principa ievērošanu ļauj secināt, ka DPP aktivitātēm vertikāla ietekme uz personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu ir 22% ESF sociālās iekļaušanas un 6% izglītības jomas projektu, kuros ir paredzētas specifiskas aktivitātes mērķa grupas problēmu risināšanai. Horizontālu ietekmi uz personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu paredz 9% izglītības, 9% nodarbinātības jomas projektu un 41% sociālās iekļaušanas jomas projektu. Šie projekti nav tieši vērsti uz personu ar invaliditāti, taču līdzās citām aktivitātēm paredz arī personu ar invaliditāti iesaisti un specifiskas aktivitātes šīs grupas tiesību ievērošanai. Jāatzīmē, ka projektu skaits, kuros tiek risinātas personu ar invaliditāti problēmas izglītības un nodarbinātības jomā vērtējams kā nepietiekams, tomēr projektos, kuri ir vērsti uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošanu, specifiskās aktivitātes kopumā atbilst mērķa grupas vajadzībām.