rrlab iesniegto projektu analīze

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reiņa trase, 25.04.2014. RRLAB iesniegto projektu analīze. Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā iesniegtie projekti Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • RRLAB iesniegtoprojektu analzeReia trase, 25.04.2014.

 • *RRLAB*Rgas rajona Lauku attstbas biedrb iesniegtie projektiLauku attstbas programmas 2007.-2013.gadam paskuma Vietjs attstbas stratijas ietvaros apstiprints vietjs attstbas stratijas ievieanai

  RRLAB

 • *RRLAB*Atbalsta intensitte100 % - biedrbm un nodibinjumiemkuri vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesnieganas ieguva sabiedrisk labuma statusu un kuru projekt plnots aktivittes atbilst pieirtajai sabiedrisk labuma darbbas jomai;90% - biedrbm un nodibinjumiem, pavaldbm;60% - citm fiziskm un juridiskm personm

  RRLAB

 • *RRLAB*Visprja informcijaProjektu stenoanai pieejamais publiskais finansjums bija 1 620 723.30 EUR

  RRLAB

 • *RRLAB*Projektu iesniegumu pieemana notika Lauku attstbas programmas 2007.-2013.gadam 2 paskumu ietvaros:4. ass 413. paskums Lauku ekonomikas dadoana un dzves kvalittes veicinana vietjo attstbu stratiju stenoanas teritorij pieejamais publiskais finansjums 1 511 400.35 EUR

  RRLAB

 • 4.ass 411. paskums Konkurtspjas veicinana vietjo attstbas stratiju stenoanas teritorij pieejamais publiskais finansjums 109 322.95 EUR

  *RRLAB*

  RRLAB

 • *RRLAB*4. ass 413. paskums

  Lauku ekonomikas dadoana un dzves kvalittes veicinana vietjo attstbu stratiju stenoanas teritorij

  RRLAB

 • *RRLAB*1.2.1.rcba: Jaunu socilo un sadzves pakalpojumu izveide un esoo pilnveidoana vietjiem iedzvotjiem

  Pieejamais finansjums 201 832,40 EUR (12.45%)

  Rcbas mris: Pakalpojumu snieganas organizanai piemrotu telpu izveidoana, iekrtu iegde. Jaunu pakalpojumu radana, darba vietu saglabana un izveidoana.Plnots darbbas: Nevienldzbas mazinana socils atstumtbas riska grupm socilo un sadzves pakalpojumu nodroinan, pieejamba dzvesviet vai socils paldzbas centros, jaunu pakalpojumu izveide un esoo pilnveidoana, ievieot jauninjumus, progresvku aprkojumu vism iedzvotju grupm.

  RRLAB

 • 1.2.1.rcba: Jaunu socilo un sadzves pakalpojumu izveide un esoo pilnveidoana vietjiem iedzvotjiem

  *RRLAB*

  Krta Iesniegto Projektu skaitsApstiprintie projektu skaitsKopjais pieprastais projektu finansjumsApstiprintais Publiskais finansjums1.krta1119 066.4817 159,822.krta53102 659.0542 778,333.krta54104 209,0170 094,025.krta9683 227,3338 231,087.krta436 998,2033 569,16KOP2414+346 160,07201 832,40

  RRLAB

 • *RRLAB*1.1.2.rcba: Publisks infrastruktras pilnveidoana pakalpojumu pieejambai, dzves kvalittes uzlaboanai un vides resursu saglabanai vietjiem iedzvotjiem

  Pieejamais finansjums 253 019,01 EUR (15.61%)

  Rcbas mri: Publisko objektu izveidoana un labiekrtoana, veidojot patkamu un sakrtotu vidi teritorijas iedzvotjiem.Plnots darbbas: Rcba ir paredzta VRG RRLAB darbbas teritorij esoo publisko laukumu, pagalmu, brnu rotau laukumu, pievedceu, uzbrauktuvju un stvlaukumu izveidoanai un uzlaboanai, apkrtnes apzaumoanai un labiekrtoanai pie pakalpojumu snieganas objektiem (taku, kpu un tiltiu ierkoana, tualeu izveidoana, objekta pieejambas nodroinana cilvkiem rati krslos u.c.) tdejdi uzlabojot pakalpojumu kvalitti un sasniedzambu, veidojot patkamu un sakrtotu vidi teritorijas iedzvotjiem.

  RRLAB

 • 1.1.2.rcba: Publisks infrastruktras pilnveidoana pakalpojumu pieejambai, dzves kvalittes uzlaboanai un vides resursu saglabanai vietjiem iedzvotjiem

  *RRLAB*

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprintie projektu skaitsKopjais pieprastais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums1.krta5389 222.8849 243,562.krta74111 691.4049927,903.krta74166 691,7387091,875.krta146199 365,5275503,08KOP3317566 971,53253 019,01

  RRLAB

 • *RRLAB*2.1.1.rcba: Atbalsts iedzvotju sabiedrisko aktivitu realizanai

  Pieejamais finansjums 458 165,52 EUR (28.27%)

  Rcbas mris: Aprkojuma un iekrtu iegde, telpu piemroana vai jaunu izveidoana un aprkoana.Plnots darbbas: Apmcbu, sevis pilnveidoanas un citu brv laika pavadanas aktivitu nodroinanai ar to realizanai nepiecieamo infrastruktru un aprkojumu (piemram: demonstranas iekrtu, informcijas tehnoloiju un programmu nodroinjuma iegde un uzstdana un paskuma telpu izveide un labiekrtoana).

  RRLAB

 • *RRLAB*2.1.1.rcba: Atbalsts iedzvotju sabiedrisko aktivitu realizanai

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais pieprastais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums1.krta115187 064.2680 031,302.krta125227 752.8070 618,673.krta1611251 709,58132 670,874.krta2910155 978,7349 108,335.krta128130 732,9472 656,427.krta11106 918,3586 846,36KOP9139+1 060 156,60458 165,52

  RRLAB

 • *RRLAB*2.2.1.rcba: Atbalsts kultrvides saglabanai un attstbai vietjiem iedzvotjiem

  Pieejamais finansjums 229 321,32 EUR (14.15%)

  Rcbas mris: Nodroint pieejambu vietjm kultrvsturiskm vrtbm.Plnots darbbas: rcba paredz sniegt atbalstu vietjo vrtbu saglabanai, vides sakrtoanai, realizjot labiekrtoanas projektus, sakrtojot infrastruktru, iegdjoties un uzstdot nepiecieamos pamatldzekus (tautas trpu iegde, aprkojuma iegde, kultras piemineku sakopana un citi risinjumi, kas atbilst rcbas mrim un saistoajiem normatvajiem aktiem)

  RRLAB

 • *RRLAB*2.2.1.rcba: Atbalsts kultrvides saglabanai un attstbai vietjiem iedzvotjiem

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais pieprastais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums1.krta2129 597.9715 772,532.krta4453 860.3837 445,243.krta123216 729,3447 044,755.krta139176 476,3789 099,997.krta791 250,9276 518,00KOP3817+567 914,98229 321,32

  RRLAB

 • *RRLAB*2.3.1.rcba: Sporta, tehnisks jaunrades un citu brv laika pavadanas veidu izveide un attstba

  Pieejamais finansjums 369 062,09 EUR (22.77%)

  Rcbas mris: Rcba paredzta sevis pilnveidoanas un brv laika pavadanas veidu dadoanai. Plnots darbbas: Sporta, tehnisks jaunrades un citu brv laika pavadanas iespju izveide un to tehnisk nodroinjuma iegde.

  RRLAB

 • *RRLAB*2.3.1.rcba: Sporta, tehnisks jaunrades un citu brv laika pavadanas veidu izveide un attstba

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais iesniegtais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums1.krta72127 212.2435 856,352.krta113205 296.5738 805,763.krta167252 686,58108 054,095.krta239207 392,38101 230,287.krta16222 420,43181 054,69KOP7321+1 015 008,20369 062,09

  RRLAB

 • *RRLAB*4.ass 411. paskums

  Konkurtspjas veicinana vietjo attstbas stratiju stenoanas teritorij

  RRLAB

 • *RRLAB*Paskuma aktivittes un rcbas3. AktivitteLauksaimniecbas produktu raoana, prstrdes un pirmapstrdes ar pievienoto vrtbu mjas apstkos veicinana

  RRLAB

 • *RRLAB*Atbalsta intensitte40% - Lauksaimniecbas produktu raoanai un pirmapstrdei, k ar ilggadgo augkopbas kultraugu stdu iegde, stdjumu balstu sistmu, ogu, ogu balstu iegde, uzstdana un stdjumu ierkoana

  50% - Iekrtu, tehnikas, aprkojuma, informcijas tehnoloiju un programmu nodroinjuma iegde un uzstdana, infrastruktras izveide lauksaimniecbas produktu prstrdei un pirmapstrdei mjas apstkos, ieskaitot pau saraots produkcijas iepakoanai

  RRLAB

 • *RRLAB*3.1.1.rcba: Lauksaimniecbas produktu raoana, prstrde un pirmapstrde mjas apstkos, pievienojot lauksaimniecbas produktiem pievienoto vrtbu

  Pieejamais finansjums: 109 322,95 EUR (7.06%)

  Rcbas mris: Veicint lauksaimniecbas produktu raoanu, prstrdi un pirmapstrdi mjas apstkos biedrbas RRLAB darbbas teritorij un atbalstt mjraotjus, kas btu gatavi raot, prstrdt un piedvt tirgum vietjos produktus (prstrde, iepakojums, fasana u.c.)Plnots darbbas: Iekrtu, tehnikas, aprkojuma, informcijas tehnoloiju un programmu nodroinjuma iegdei un uzstdanai, infrastruktras izveidei lauksaimniecbas produktu raoanai, prstrdei un pirmapstrdei mjas apstkos, ieskaitot pau saraots produkcijas iepakoanai, k ar ilggadgo augkopbas kultraugu (izemot zemenes) stdu iegdei, stdjumu balstu sistmu, ogu, ogu balstu iegdei, uzstdanai un stdjumu ierkoanai

  RRLAB

 • RRLAB*3.1.1.rcba: Lauksaimniecbas produktu raoana, prstrde un pirmapstrde mjas apstkos, pievienojot lauksaimniecbas produktiem pievienoto vrtbu

  *

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais iesniegtais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums4.krta4154 052,0010 599,755.krta5454 375.9912 000.766.krta4397 276,9639 891.007.krta9143 274,6161 246.71KOP228+348979,56109322,95

  RRLAB

 • RRLAB*Rgas rajona Lauku attstbas biedrb iesniegtie projektiRcbas programmas Eiropas Zivsaimniecbas fonda atbalsta ievieanai Latvij 2007.-2013.gadam paskuma Teritorijas attstbas stratiju stenoana ietvaros *

  RRLAB

 • RRLAB*Projektu stenoanai pieejamais publiskais finansjums bija 987 977,26 EUR

  5.1. aktivitte Ciematu, kuros veic zivsaimniecbas darbbas, atjaunoana un attstba Finansjums 563 766,84 EUR (57,06%)5.2. aktivitte Ar zivsaimniecbu un trismu saisttas maza mroga infrastruktras un pakalpojumu attstbai Finansjums 424 210,42 EUR (42,94%)

  *

  RRLAB

 • *RRLAB*5.2. aktivitte Ar zivsaimniecbu un trismu saisttas maza mroga infrastruktras un pakalpojumu attstbai Finansjums 424210,42 EUR (42,94%)Rcba 1.1.1. Ar zivsaimniecbu un trismu saisttas maza mroga infrastruktras un pakalpojumu attstbaMris: Rcba ir paredzta, lai VRG RRLAB darbbas teritorij tiktu attstta ar zivsaimniecbu un trismu saistta infrastruktra un atbilstoi pakalpojumi.Plnots darbbas: laivu nolaianas un izcelanas vietas, dens krtuvju atjaunoana un sakopana, stvlaukumu izveide pie denstilpnm, makeranas vietu izveidoana vai pielgoana personm ar kustbas traucjumiem, kempingu izveide, dabas un vstures ekspozciju izveide vai pielgoana personm ar kustbu traucjumiem saistb ar zivsaimniecbu u.c.

  RRLAB

 • *RRLAB*1.1.1. Ar zivsaimniecbu un trismu saisttas maza mroga infrastruktras un pakalpojumu attstba

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais iesniegtais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums1.krta159349 234,01171 566,062.krta207453 722,01141 925,493.krta95105 665,9050 993,494.krta6122 501,3353 517,995.krta6 207,39KOP5021+1 031 123,25424210,42

  RRLAB

 • 5.1. aktivitte Ciematu, kuros veic zivsaimniecbas darbbas, atjaunoana un attstba Finansjums 563 766,84 EUR (57,06%)Rcba 1.2.1. Vietjs nozmes brv laika pavadanas, sporta un kultras objektu bvniecba vai rekonstrukcija, tai skait pielgoana personm ar funkcionliem traucjumiem un teritorijas labiekrtoana.Mris: Rcba ir paredzta, lai VRG RRLAB darbbas teritorijas piekrastes zon un zivsaimniecbas teritorijs attsttu infrastruktru.Plnots darbbas: izbvtu estrdes, sporta laukumus, pludmales, nordes, pieturvietas, solius, atkritumu tvertnes, apgaismojumus u.c., k ar objektus pielgotu personm ar kustbas traucjumiem

 • *RRLAB*1.2.1. Vietjs nozmes brv laika pavadanas, sporta un kultras objektu bvniecba vai rekonstrukcija, tai skait pielgoana personm ar funkcionliem traucjumiem un teritorijas labiekrtoana

  Krta Iesniegto projektu skaitsApstiprinto projektu skaitsKopjais iesniegtais projektu finansjumsApstiprintais publiskais finansjums2.krta43270 345,64156 000,003.krta22358 087,31240 217,59KOP65628 432,95396 217,59

  RRLAB

 • *RRLAB*Visbiek pieauts kdasNav korekti aizpildta projekta iesnieguma veidlapa nav emts vr rinu priekapmaksas vrtanas laiks (Rinu priekapmaksas pieprasjumu un Maksjumu pieprasjumu plnots iesniegt vien dien)

  Nav sniegta informcija, k pc projekta stenoanas tiks nodrointa t darbbapiemram, plnots iegdties zles pvju, bet nav sniegta informcija, kas ar to strds

  Cenu saldzinana projekta iesniegumam nav pievienoti vismaz divi savstarpji saldzinmi piedvjumi, kas atbilst projekta iesniedzja izvirztajm prasbmnav pievienots apraksts par piedvjumu saldzinanu un nav nordts saimnieciski izdevgk piedvjuma izvles pamatojums

  RRLAB

 • *RRLAB*Teritorijas labiekrtoanas gadjum netiek iesniegti visi nepiecieamie dokumenti, jo projekta iesniedzjs projekta sagatavoanas laik nav sazinjies ar attiecgo bvvaldi, lai saemtu informciju par dokumentiem, kas (no bvvaldes viedoka) nepiecieami projekt plnoto darbu veikanaiBiedrbas vai nodibinjuma lmjinstitcijas lmum par projekta stenoanu, k ar pavaldbas domes lmum par piedalanos projekt nav nordtas preczas projekta izmaksas un konkrti izmaksu finansanas avoti

  RRLAB

 • *RRLAB*Nomas, patapinjuma lgums, saskaojums Netiek ievrots nosacjums, ka lgumiem un saskaojumiem ir jbt noslgtiem vismaz uz septiiem gadiem no projekta iesnieguma iesnieganas dienasLgumus un saskaojumus pretendents sldz ar nekustam pauma panieku!

  RRLAB

 • *RRLAB*SVARGI!10 darbdienu laik pc pdj maksjuma pieprasjuma iesnieganas Lauku atbalsta dienest atbalsta samjs vietj rcbas grup iesniedz: prskatu par projekta stenoanas rezulttiem 4.pielikums (ELFLA) vai 2 pielikums (EZF)prskatu par atbalsta samja saimniecisks darbbas rdtjiem 5.pielikums (ELFLA) vai 3.pielikums (EZF)

  Skot ar nkamo gadu pc projekta stenoanas, atbalsta samjs katru gadu ldz 30.martam piecu gadu period vietj rcbas grup iesniedz prskatu par atbalsta samja saimniecisks darbbas rdtjiem 5.pielikums (ELFLA) vai 3 pielikums (EZF) par iepriekjo kalendra gadu

  RRLAB

 • RRLAB*Paldies par uzmanbu!*

  RRLAB

 • *RRLAB*ELFLA un EZF administratv vadtja Inese Pikaovatlr. 67970250mob. 26423616e-pasts: [email protected]

  RRLAB

  *************************