kompetences trūkumu analīze

Click here to load reader

Post on 29-May-2015

4.158 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lektors: Atis Egliņš-Eglītis

TRANSCRIPT

  • 1. Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma Kompetences trkumu analze Atis Egli-Egltis Liepjas Universitte, Projektu daas vadtjs [email protected], 29343731

2. Kompetenu defincijas Indivdam personbu raksturojoo faktoru kopums, kas nepiecieams sekmgai savu pienkumu izpildei Organizcijai metode, kas tiek izmantota zinanu, prasmju, iemau un uzvedbas modeu definanai, kuri nepiecieami organizcijas sekmgai darbbaiInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 3. Personbas kompetences Lojalitte tika Ticamba Atbildba par sevi Kreativitte Prasme sevi vadt Atvrtba prmaim Gatavba mcties Sadarbba Humora sajta U.c.Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 4. Vadbas kompetences Spja pieemt lmumus Vlme attstties Spja izturt slodzi Prieks iesaistties inovcijs Optimisms Neatlaidba Iniciatva Mobilitte Enerija u.c.Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 5. Saskarsmes kompetences Prasme risint konfliktu Spja risint problmas Prasme strdt komand Saskarsmes prasme Prasme pielgoties Pienkuma apzia Sirdsapzia Prasme konsultt Vlme eksperimentt U.c.Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 6. Profesionl kompetences Orientcija uz zinanm Spja analizt Lietiums Pakritika Spja sistematizt Spja argumentt Prasme plnot Spja mcties Spja vadt projektus Spja apgt radikli jaunas iemaas Globla izpratne, zinanas U.c.Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 7. Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 8. LDERIS?VADTJS? Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 9. LderisLderis ir vispratzts, administratvi neiecelts grupas vadtjs, kur bez piespieanas spj ietekmt darbinieku rcbu unuzskatus, viegli apvieno grupu kopgai darbbai Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 10. Vadtjs Vadtjs ir konkrts darbinieks, kur ietekm darbbu, lai stenotu organizcijas mrus Lai panktu efektvu vadanu, vadtjam ir jlieto vara Varas pamatveidi: Forml (tradicionl) vara Atalgojuma vara Piespiedu vara Ekspertu vara Personbas vara Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 11. Vara Piespiedu varas pamat ir vadtja pilnvara sodt padoto Ekspertu varu vadtjs iegst, pateicoties savm zinanm un prasmm, un padotie savu vadtju respekt tpc, ka vi ir zinoks Personbas varas pamat ir vadtja personba raksturs, spja pierdt ideju nozmgumu, prasme vadt padotosInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 12. Prasmes, kas raksturo lderi Prasme izveidot un uzturt labas attiecbas ar visiem Prasme vadt padotos Prasme risint konfliktus Prasme izveidot komunikcijas sistmu organizcij Prasme pieemt netradicionlus vadbas lmumus Prasme sadalt organizcijas resursus Uzmja prasme spja apzinti riskt un ieviestorganizcij jauninjumus Paanalzes prasmesInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 13. Militrs organizcijas un lderi Spja pieemt lmumus ierobeot laik Iedvesmot vienbu un sniegt preczu informciju Spja risint problmas un sasniegt nosprausto mri Redzt iespjas, uzemties atbildbu un iniciatvu Radoa un inovatva domana Zinmas rcbas brvbas deleana zemkiem vadtjiem Militrie trenii un mcbas k kolektva saliedanas paskumi Ko ms varam mcties no militrajiem lderiem: Kristne Atmante Biznesa psiholoija (2009, Nr. 18) Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 14. ASV militr doktrn mintie lderbas principi Pazt sevi un tiekties pc savas pilnveides Bt izgltotam tehnisks un taktisks joms Tiekties pc atbildbas un atbildt par savu rcbu Pieemt pareizus un savlaicgus lmumus Rdt piemru, pazt savus karavrus un rpties parviu labkljbu Informt savus karavrus Attstt atbildbas izjtu savos padotajos Bt prliecintam, ka uzdevums ir saprasts, prraudztsun izpildts Izveidot komandu Izmantot savu vienbu atbilstoo ts spjm http://www.military-net.com/education/mplead.htmlInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 15. Prasmes, kas raksturo vadtju Vadtja autoritte veidojas, pateicoties galvenokrt diem faktoriem: Zinanas Darbaspjas Organizatora dotbas Prasme prliecint Prasme uzskto novest ldz galam Vrdu un darbbas vienotba Labvlga attieksme pret padotajiem Spja pamatoti riskt Ieinterestba darbinieku sasniegumos Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 16. Atirbas starp vadtju un lderiVadtjsLderisAdministr Ievie jauninjumus Atdarina Ir oriinli Koncentr uzmanbu uz sistmmKoncentrjas uz cilvkiemun struktrm Paaujas uz kontroli Rada uzticanos Akcept pieemto krtbuIzaicina pieemto krtbuKlasiskie labie zaldtiIr personbasVeic darbu pareiziVeic pareizo darbu Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 17. Vadtjs k paraugs Paraugs motivcijas zi. Pai ierosina un iedvesmo sevi darbbai Skaidra un stabila vrtbu sistma, kur nozmgas vrtbas ir godgums, atkltba, ciea pret ldzcilvkiem Vadtjam jbt paraugam rcbas zi; atbildba Darba spjas Orientcija uz cilvkiem Deleana un uzticans cilvkiem Atklta komunikcija Tolerance un spja pieemt dadus viedokusInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 18. Vadanas problmas Riskjoais vadbas stils Darbbas virziens nav nosakms, viss mains Raksturga organizcijas nemitga augana unpaplainans Vadtjs neauj darbiniekiem rkoties Nav efektva informcijas sistma Vadtjs domin, ir nekaungs, dusmu izvirdumi traucdarbinieku efektvu kontaktanos organizciajs ietvaros Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 19. Vadanas problmas Pasvs vadanas stils Domin stagncija un nevrba pret jauninjumiem Organizcija strd pc iepriek izstrdtiem plniem unprojektiem, netiecas sacensties un mainties Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 20. Vadanas problmas Pedantiska organizcija: Skaidrs darbbas virziens, politika, mri, plni Organizcija orientjas uz savu spju un resursu analzi Raksturga stingra hierarhijaInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 21. Vadanas problmas Aizdomgs vadanas stils Vadtjs veido saretu kontroles un informcijasvkanas sistmu, lai pamantu draudus Organizcija vienmr ir modra un gatava neparedztmsitucijm Pozitvi vadtjs var savkt oti preczu informciju unpieemt optimlu plnu Negatvs aizdomgums un skuma Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 22. Darbinieki | vadanas problmas Noslgta organizcija: Vadtjs noslgts cilvks, kas negribgi kontaktjas arpadotajiem Parasti ietekmgki ir zemka lmea vadtji Nereti notiek ca par varu organizcij Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 23. Komandas un grupas atirbasPazmes GrupaKomanda InteresesKatrs seko pats savm Visus vieno kopgs uzdevumspersoniskm interesm MriMri ir atirgiKopgs mrisPriorittesPiederba grupai ir pakrtota Dalba komand ir galven prioritteOrganizcija Brva un nesaistoa Pastv stingra un saistoaorganizcija Motivcija T jdara T vlosKonkurence Sav starp konkur Konkurence vrsta uz ruKomunikcija Daji atkltaAtklta savstarpj informcijasapmai Uzticba Maz savstarpjs uzticbasIzteikta uzticans un paauansuz komandu Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 24. Grupas loceku lomas Zvaigzne Grupas neformlais lderis Bezkaua Izteikti enerisks, bet ar nekaungu dabu Problmu mktais Intrigants Talants Slaists Iemesli var bt dadi slinkums, ambiciozitte, vadba, motivcija,mobings Jauniais Lksmais Godkrgais Biklais Klauns Jokdaris, kur jebkur situcij mina izraist smieklus Miergais Izstumtais Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 25. Komandas izveides trs fzes 1. fze Komandas vadtja izvle Komandas izveide pc dalbnieku atbilstbas profesionlajm un personiskajm prasbm un spjm Komandas izveide pc dalbnieku spjas strdt komand 2. fze Darba norises organizana un mru izvirzana 3. fze Rezulttu atzana un novrtana Apmcbu plnoana un iemau attststana Komandas treni un konsultana problmu situcijsInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 26. Komandas vadtja izvle Komandas koordinana Noskaidrot un vienoties par kopjiem mriem Padart caurspdgus procesus Ievrot un rpties, lai citi ievro laika limitus Uzemties procesu saskaoanu ar citm struktrm Saruna vadtja funkciju uzemans Komandas dalbnieku konsultana (know-how) Konfliktu risinana Sasniegumu atspoguoana Komandas reprezentana uz rpusi Komandas intereu prstvana Spja tikt gal ar kritiku un iebildumiem Diplomtiskas dotbas Spja pieemt un akceptt kompromisa lmumusInovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 27. No kdiem cilvkiem btu juzmans OK, iesaistos komand, bet gan jau citi man viet izdars: Aiz citu muguras cenas noslpt savu nekompetenci (arslinkumu vai nespju tikt gal ar saviem pienkumiem) Ar asprtgu vai ldzjtgu uzstanos cenas iegtkomandas atzinbu Vlas iesaistties grup tikai, lai emocionli (ar finansili)sevi apmierintu Izraugs sev pai mos, kas komand dara melnodarbu Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma 28. Nobeiguma vietS zatis uz celma un kaut ko raksta. Skrien garm lapsa. - Zat, ko tu raksti? - Disertciju. - Par ko? - Par to, k zai d lapsas. - Kur tu kaut ko tdu esi redzjis? - Ejam, kaut ko pardu... Pc kda laika zatis atkal s uz celma un kaut ko raksta. Skrien garm vilks. - elmaci, ko tu raksti? - Disertciju. - Par ko? - Par to, k zai d vilkus. - Kur tu kaut ko tdu esi redzjis? - Ejam, kaut ko pardu... Pc kda laika zatis atkal s uz celma un kaut ko raksta. Iet garm lcis. - Zati, ko tu raksti? - Disertciju par to, k zai d lus. - Kur tas ir redzts? - Ejam, kaut ko pardu... Ala, kalns ar lapsas, vilka un la kauliem. Pa vidu, nikni uzlkojot kaulus, gu milzgs lauva. Morle: nav svarga disertcijas tma, svargi ir tas, kas ir tavs vadtjs! Inovatvas uzmjdarbbas motivcijas programma