plakanu stieŅu sistĒmu struktŪras analĪze

of 11/11
PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Par ģeometriski nemainīgu sauc sistēmu, kuras forma var mainīties tikai sistēmas elementu deformēšanās rezultātā. Par ģeometriski mainīgu sauc sistēmu, kuras forma var būtiski mainīties tās elementiem pārvietojoties vienam attiecībā pret otru vai attiecībā pret zemi bez šo elementu deformēšanās. Celtniecībā lieto tikai ģeometriski nemainīgas sistēmas, vai tādas, kas kļūst ģeometriski nemainīgas tās pievienojot ģeometriski nemainīgam pamatam (zemei).

Post on 15-Jan-2016

109 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE. Par ģeometriski nemainīgu sauc sistēmu, kuras forma var mainīties tikai sistēmas elementu deformēšanās rezultātā. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Par eometriski nemaingu sauc sistmu, kuras forma var mainties tikai sistmas elementu deformans rezultt.PLAKANU STIEU SISTMU STRUKTRAS ANALZE Par eometriski maingu sauc sistmu, kuras forma var btiski mainties ts elementiem prvietojoties vienam attiecb pret otru vai attiecb pret zemi bez o elementu deformans.Celtniecb lieto tikai eometriski nemaingas sistmas, vai tdas, kas kst eometriski nemaingas ts pievienojot eometriski nemaingam pamatam (zemei).

 • Par disku sauc atseviu sistmas elementu, kas veido plakanu sistmu (vienkrs disks), veselu nemaingu plakanu sistmu vai ts nemaingu dau (paplaints disks) vai nemaingu pamatu.Ttad, piemram, apskatot kopni, par disku var emt atseviu stieni, visu nemaingu kopni vai ts nemaingu dau, k ar zemi.Disks, sistmas kustbas brvbas un mainguma pakpe Par sistmas kustbas brvbas pakpi (apzm ar W) sauc minimlo eometrisko parametru skaitu, kas neatkargi viens no otra mains sistmai prvietojoties attiecb pret zemi.Brva, pie zemes nepiestiprinta diska kustbas brvbas pakpe ir vienda ar 3.

 • Saitespirm veida saite stienis ar locklm gal samazina sistmas kustbas brvbas pakpi par vienu vienbu.otr veida saite vienkra cilindriska lockla samazina sistmas kustbas brvbas pakpi par divm vienbm. 3. tre veida saite vienkra stinga saite samazina sistmas kustbas brvbas pakpi par trim vienbm. Lai samazintu sistmas kustbas brvbas pakpi varam izmantot sekojoas saites:

 • Saliktas saitesJa lockla vai stinga saite savieno vairk par diviem diskiem, tad das saites sauc par saliktm. Katra salikta saite, kura savieno m stieus, ir ekvivalenta m1 vienkrai saitei.3m (m+2) = 2m 2 = 2(m-1)

 • Ievedsim sekojous apzmjumus:D disku skaits sistm; L summrais vienkro un uz vienkrajm reducto salikto locklu skaits; L = 1L2+2L3+3L4+4L5+C summrais vienkro un uz vienkrajm reducto stingo saiu skaits;C = 1C2+2C3+3C4+4C5+Ssist sistmas stieu skaits; Satb atbalststieu skaits; W = 3D (2L + 3C + Ssist + Satb) kustbas brvbas pakpe - pie zemes piestiprintai sistmai I = 3(D 1) (2L + 3C + Ssist) mainguma pakpe - brvai sistmai vai tdai, kur zeme iekauta k disksKustbas brvbas pakpe, mainguma pakpe

 • Atkarb no iegts sistmas kustbas brvbas pakpes vai mainguma pakpes vrtbas varam konstatt:eometrisks nemainbas nepiecieamais nosacjums

  1.W > 0I > 0Sistmai nav pietiekos saiu skaits, lai t vartu bt eometriski nemainga. Ttad sistma ir eometriski mainga.2.W = 0I = 0Sistmai ir minimli nepiecieamais saiu skaits, lai t vartu bt eometriski nemainga. Lai sistma btu eometriski nemainga, nepiecieams, lai ievests saites btu izvietotas pareizi. Pie nepareiza saiu izvietojuma sistma var bt eometriski mainga vai acumirklgi mainga. Sistmas, kurm izpilds is noteikums, ir statiski noteicamas. Balstu reakcijas un iekjs pieples ds sistms var atrast izmantojot statikas viendojumus.3.W < 0I < 0Sistm ir t saucams lieks saites, tas ir tdas, kas nav nepiecieamas sistmas eometrisks nemainbas nodroinanai. Pie nepareiza saiu izvietojuma ar da sistma var bt eometriski mainga vai acumirklgi mainga.Sistmas, kurm izpilds is noteikums, ir statiski nenoteicamas. Lai atrastu balstu reakcijas un iekjs pieples ds sistms bez statikas viendojumiem nepiecieami papildus viendojumi, kas em vr sistmas deformanos.

 • Acumirklgi maingas sistmas Par acumirklgi maingm sauc sistmas, kurm slogojuma skuma moment iespjami bezgalgi mazi sistmas elementu prvietojumi bez to deformans oti s laika sprd, pc kura sistma kst nemainga.Celtniecb acumirklgi maingas sistmas nelieto, jo:1. rel konstrukcij bezgalgi mazie prvietojumi kst ievrojami;2. das sistmas elementos rodas oti lielas iekjs pieples (piemram, attl pardtajai sistmai aksilspks stieos N, ja leis 0).Acumirklgi maingas sistmas var atirt pc sekojom pazmm:

  1. triju stieu, kas savieno divus diskus, darbbas lnijas krustojas vien punkt.Iespjamais bezgalgi mazais prvietojums ir augj diska pagrieziens ap stieu darbbas lniju krustpunktu.2. triju stieu, kas savieno divus diskus, darbbas lnijas ir parallas.Iespjamais bezgalgi mazais prvietojums ir augj diska prvietojums horizontl virzien attiecb pret apakjo disku.3. trs relas vai fiktvas locklas, kas savieno trs diskus, atrodas uz vienas taisnes.Ar fiktvu locklu eit saprotam divu stieu, kas savieno divus diskus darbbas lniju krustpunktu.Iespjamais bezgalgi mazais prvietojums ir punkta B vertiklais prvietojums.

 • eometriski nemaingu sistmu veidoanas nosacjumi: dus divus stieus sauc par didi. Didei piemt divas pabas, kuras oti rti izmantot, lai no sistmas izdaltu eometriski nemaingas daas diskus:Ja eometriski nemaingai sistmai pievieno jaunu mezglu ar dides paldzbu, tad iegt sistma ar ir eometriski nemainga; Ja no kdas sistmas atmetot didi iegt sistma ir eometriski nemainga, tad ar skotnj sistma ir bijusi eometriski nemainga.2. divi diski veido eometriski nemaingu sistmu, ja tie sav starp savienoti:

  Pareizs savienojumsNepareizs savienojums

  acumirklgi mainga sistma1. mezgls un disks veido eometriski nemaingu sistmu, ja mezgls pievienots diskam ar diviem stieiem, kuru asis neatrodas uz vienas taisnes.

  Pareizs savienojumsNepareizs savienojumsa) ar trim stieiem, kuru asis nekrustojas vien punkt un nav parallas;

 • c) ar vienu stingu saiti.

  Pareizs savienojumsNepareizs savienojums

  acumirklgi mainga sistmab) ar locklu un stieni, kura ass neiet caur locklas centru;

  Pareizs savienojumsNepareizs savienojums

  acumirklgi mainga sistma3. trs diski veido eometriski nemaingu sistmu, ja tie sav starp savienoti ar trim relm vai fiktvm locklm, kuras neatrodas uz vienas taisnes.