investīciju analīze un novērtēšana

of 101/101
BANKU AUGSTSKOLA MAĢISTRA DARBS INVESTĪCIJU ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA Profesionālās maģistra finansu programmas Pilna laika studiju 2MF1 grupas studente DACE VANAGA Rīga, 2007

Post on 19-Jan-2017

233 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BANKU AUGSTSKOLA

  MAISTRA DARBS

  INVESTCIJU ANALZE UN NOVRTANA

  Profesionls maistra finansu programmas Pilna laika studiju 2MF1 grupas studente

  DACE VANAGA

  Rga, 2007

 • 2

  ANOTCIJA

  Maistra darba tmas nosaukums ir Investciju analze un novrtana.

  Teortiskaj da aplkotas vairkas brvo naudas ldzeku ieguldjumu iespjas

  ieguldjumi investciju projektos, nekustamaj paum, pensiju fondos, akcijs un

  ieguldjumu fondos. Atsevi noda tiek apskatta Bafeta investciju stratija.

  Praktiskaj da tiek saldzinti ieguldjumi dados ieguldjumu fondos un

  ieguldjumi a/s Grindeks un a/s Olainfarm akcijs, kas auj izvlties labko brvo naudas

  ldzeku ieguldjuma veidu. Akciju sabiedrbu saldzinjum pielietota Bafeta investciju

  stratija.

  Darba gait tika izpttas iespjams investciju iespjas, to priekrocbas un trkumi,

  k rezultt priekroka tiek dota ieguldjumiem akcijs, ieguldjumu fondos, neaizmirstot ar

  uzkrjumus vecumdienm, t.i., pensiju fondus. Idel variant ie ieguldjumi btu

  jdiversific.

  Secinjumi un prieklikumi apkopoti darba beigs.

  Darba apjoms 101 lpp, kas sastv no 7 nodam. Darb izmantotas 20 attli un 15

  tabulas.

 • 3

  Annotation

  Die Benennung des Theme der Magisterarbeit heisst Analyse und Bewertung von

  Investitionen.

  In theoretischen Teil werden verschiedene Arten der Investitionen der freien

  Geldmitteln betrachtet Anlagen in Investitionprojekten, Immobilien, Anlagefonden, Aktien

  und RenteFonden. In separate Kapitel wird InvestitionenStrategie von Baffet beschaut.

  In praktischen Tel werden Anlagen in verschiedene Anlagefonden und Aktien von AG

  Olainfarm und AG Grindeks, was den beste Anlage der freien Geldmitteln zum

  auswaehlen erlaubt, vergleicht. In Vergleichung von Aktiengesellschaften wird

  InvestitonenStrategie vov Baffet benutzt.

  Im Laufe der Arbeit wurden moegliche Investitions Arten erforscht, deren Vorzuge

  und Mangeln, wo als Ergebniss festgestellt wurde, dass die besten Investitionsarte Anlagen in

  Aktien, Anlagenfonden und Anhaeufung fuers Alter nicht vergessen, d.h. RenteFonden. Das

  beste waere die alle zu diversifizieren.

  Folgerungen und Vorschlaege sind am Ende der Arbeit zusammengefasst.

  Der Umfang der Arbeit sind 101 Seiten. In Arbeit wurden 20 Abbildungen und 15

  Tabellen ausgenuetzt.

 • 4

  Saturs

  Ievads.............................................................................................................................6

  1. Investciju jdziens, klasifikcija un struktra...........................................................9

  1.1. Rels investcijas.................................................................................................10

  1.2. Finanu investcijas...............................................................................................12

  2. Ieguldjumi investciju projektos..............................................................................13

  2.1. Investciju projekta jdziens..................................................................................13

  2.2. Projekta atmaksans periods..............................................................................14

  2.3. NETO tagadnes vrtbas metode (NPV)...............................................................16

  2.4. Projekta peas norma vai rentabilittes indekss (PI)...........................................17

  2.5. Iekjs rentabilittes normas metode (IRR).........................................................18

  2.6. Modifict rentabilittes norma (MIRR)...............................................................20

  2.7. Investciju projektu novrtanas metou pielietojums un nepilnbas..................21

  2.8. Kuru investciju projektu novrtanas metodi izvlties?...................................23

  3. Ieguldjumi nekustamaj paum............................................................................25

  3.1. Ieguldjumu nekustamaj paum pamatjdzieni.................................................25

  3.2. Nekustam pauma vrtba un ts noteikanas pamati.........................................27

  3.3. Nekustam pauma tirgus vrtbas noteikanas metodes.....................................29

  3.2.1. Izmaksu metode..................................................................................................29

  3.2.2. Saldzino metode.............................................................................................30

  3.2.3. Ienkumu/peas metode....................................................................................30

  3.4. Nekustam pauma novrtanas principi............................................................32

  3.4. Investciju nekustamaj paum analze..............................................................37

  4. Ieguldjumi ieguldjumu fondos...............................................................................42

 • 5

  4.1. Ieguldjumu fonda jdziens, btba, darbbas princips un risks............................42

  4.2.Ieguldjumu fondu klasifikcija..............................................................................45

  4.3.Ieguldjumu fondu priekrocbas............................................................................48

  4.4. Kdu ieguldjumu fondu izvlties?......................................................................49

  5. Ieguldjumi pensiju fondos.......................................................................................53

  5.1. Ieguldjumu pensiju fondos pamatjdzieni un struktra.......................................53

  5.2. Iedzvotju iesaistans pensiju sistmas lmeos un prvaldtja izvle............61

  6. Ieguldjumi akcijs...................................................................................................67

  6.1. Ieguldjumu akcijs pamatjdzieni un struktra....................................................67

  6.2. V.Bafeta investciju stratijas..............................................................................71

  6.3. V.Bafeta matemtiskie instrumenti.......................................................................76

  6.4. Bafeta ptjuma anketa..........................................................................................82

  7. A/s Grindeks un a/s Olainfarm saldzinjums...................................................83

  7.1. A/s Grindeks un a/s Olainfarm saldzinjums pc ikgadjo vadbas

  ziojumu informcijas.....................................................................................83

  7.2. A/s Grindeks un a/s Olainfarm saldzinjums pc Vorena Bafeta

  ptjuma anketas...............................................................................................86

  7.3. Vorena Bafeta investciju stratija Latvij..........................................................92

  Secinjumi un prieklikumi..........................................................................................97

  Bibliogrfisko noru saraksts....................................................................................101

 • 6

  Ievads.

  Kaut ar nauda nav viengais laimes nosacjums, tai msu dzv ir liela nozme. Kad

  nauda ir iekrta, ms vlamies, lai ts btu vl vairk, un skam meklt iespjas, kur to

  ieguldt. Naudas ieguldjuma iespjas var bt dadas. Aktuls ir jautjums, k izvlties

  pareizo variantu?

  Slavens finansists Bernards Baruhs ir teicis: Jebkur naudas ieguldjums ir saistts ar

  noteiktu risku, un jebkuras investcijas ir sava veida avantra.

  Vorens Bafets, Henrijs Fords, Riards Brensons visi ms esam dzirdjui par viu

  veiksmm un ceu uz pankumiem. Protams, ne visi piedzvo dienu, kad ierauga sevi pasaules

  bagtko cilvku sarakst. Tomr jebkur no mums var skt veidot savus uzkrjumus un tos

  ienesgi ieguldt. Lai tas izdotos sekmgi un ar pankumiem, nepiecieamas attiecgas

  zinanas, neatlaidgi un apzinti jpta un janaliz savas finanses. Protams, pasaul ir

  daudzas metodes, kas paldz gudri apieties ar naudu un to prvaldt. Cilvki biei nevelta

  piencgu uzmanbu savm finansm, jo vii vienkri nezin, k darbojas nauda, un td ar

  netic, ka ar nelielu piepli un attiecgiem pamieniem var sasniegt oti labus rezulttus.

  Nav iespjams preczi noteikt kop kura laika cilvki invest naudu. Lielk daa

  ekspertu dom, ka tas vartu bt 4000 gadu atpaka. Tomr jau pirms tam cilvki tirgojs,

  sldzot lgumus rakstisk veid, kas nepiecieambas gadjum darbojs paaudzes uz prieku.

  Ne velti etrus tkstous pirms Kristus dzimanas raduies pirmie veckie ekonomiska

  rakstura raksti. Pirmie lgumi bija parasti aizdevumi.

  Investciju pankumi liel mr ir atkargi no vesel saprta. Tiei veselais saprts ms

  virza izvlties tdus aktvus, kur katrs ieguldtais lats ness lielku peu. Ir prtgi,

  piemram, saldzint virkni ldzgu investciju instrumentu, lai izvltos vienu, kura cena btu

  saldzinjum zemka. Prkot vienas vai otras kompnijas akcijas par to rels vrtbas dau,

  ms mazk riskjam ciest no cenu krituma un palielinm cerbu sagaidt ievrojamu cenas

  pieaugumu. Diversifict investcijas tiem ir vrtgi: instrumenti, kas nes peu augstku par

  vidjo, kompens tos, kuri dod zemkus ienkumus. Pat vislabkajam specilistam ir

  jrins ar to, ka ne vairk k divas tredaas pieemto lmumu tiem ness peu augstku

  par vidjo. Tiei tpc aktvu sadalana un diversifikcija liek pamatus sekmgm

 • 7

  investcijm ilgtermi. Diversifict nozm neieguldt savus aktvus viena tipa finansu

  instrumentos.

  Dons Rokfellers uzskatja, ka: Lai ktu bagts, naudai ir jpiespie strdt jsu

  lab. Citiem vrdiem sakot, ir jbt kreditoram, nevis aizmjam. Investt, vadoties pc

  skaidr saprta, nozm sagatavoties gan finansili, gan psiholoiski. Finansili ir jbt

  gatavam izdzvot t., lai nerastos vajadzba prdot investciju instrumentu brd, kad tas nav

  izdevgi. Sagatavoties psiholoiski nozm zint, ka tirgus konjunktras pazeminans vai

  paaugstinans nav retums, un td nedrkst pirkt vai prdot darjumam nepiemrot laik.

  Pirkt par zemm cenm un prdot par augstm cenm ir diezgan grti tie, kuri nav tam

  psiholoiski gatavi vai rkojas, vadoties pc emocijm, bet nevis faktiem. Templeton

  Foundations investciju kompnijas informcija buklet teikts: Pirkt, kad citi bezcerb

  prdod, un prdot, kad citi nejg prk, var tikai tad, ja ir milzgs gara spks, bet visi jsu

  plii simtkrtgi atmakssies. Izvloties akcijas, ko pirkt, jievro desmitiem kritriju, kuri

  paldz novrtt vrtspaprus no vairkiem skatupunktiem. Visdrokais kritrijs cenas un

  akcijas ienesguma attiecba. Vl svargk painteresties, cik augsta ir cena attiecb uz

  iespjamo ienesgumu nkamajos 5 vai 10 gados. Akcijas vienkri dod tiesbas iegt

  procentu no kompnijas nkotnes peas. Peas pieaugums ir kompetentas vadbas, augsta

  lmea menedmenta rezultts. Pat augsta ranga specilistiem ir grti ar to novrtanu.

  Investors amatieris vadbu var novrtt ar trs jautjumu paldzbu. Vai kompnija attsts

  trk nek konkurenti? Vai t gst lielku peu k konkurenti? Vai ikgadjie ienkumi

  prsniedz konkurentu ienkumus? ie trs rdtji oti daudz ko runa par vadbu.

  Aktvu menedments prasa plau daudzmaz ievrojamu investciju sadaljumu

  variantu analzi. Tpc darb tiek noskaidroti aktvu sadalanas principus, kas atautu veikt

  prtgas investcijas aj maingaj pasaul.

  Esoie brvie naudas ldzeki jiegulda un ar tiem jpelna, nevis jtur tie norinu

  kont vai mjs. Tomr privtajam investoram vai vienkram cilvkam ar brviem naudas

  ldzekiem nereti jsastopas ar investanas grtbm, t k nav nepiecieam laika vai

  zinanu, lai sekotu ldzi finanu un vrtspapru tirgus notikumiem, orienttos uzmumu

  finanu atskaits un profesionlu tirgus dalbnieku sples taktik. Pastv dadi veidi, k

  paglbt savus uzkrjumus vai vienkri brvos naudas ldzekus un likt tiem pelnt1.

  1 Agnese Paulia. Jliek savai naudai pelnt. Dienas Bizness. 2006, 22.dec., 16 lpp.

 • 8

  Darbs tika izstrdts ar mri izptt vienu no ilgtermia ieguldjumu iespjm k

  fiziskai personai labk ieguldt brvos naudas ldzekus, saldzinot to ar citm iespjm.

  Mra sasnieganai tika izvirzti sekojoi uzdevumi:

  - izptt investciju iespjas, to priekrocbas un trkumus;

  - veikt fizisks personas brvo naudas ldzeku iespjam investciju

  scenrija izpti un analzi;

  - izptt V.Bafeta investciju stratiju un pardt k t darbojas Latvijas

  apstkos.

  Pielietots ptjuma metodes:

  - literatras analze;

  - investciju scenrija izstrdanai ar V.Bafetu metodi nepiecieamo

  datu analze.

  Ptjuma priekmets: Fizisks personas brvo naudas ldzeku investciju iespjas

  Latvij.

  Ptjuma hipotze. Latvij ir daudz investciju iespjas un investjot ir iespjams

  izmantot gan klasisks teorijas, gan, piemram, V.Bafeta investciju stratiju.

  Analtiskaj proces tiek izmantotas ekonomisks un statistisks analzes metodes, uz

  k pamata var novrtt brvo naudas ldzeku ieguldjumu efektivitti.

  Ptjuma periods ir etri gadi.

  Darba mris un uzdevumi nosaka t struktru. Darbs sastv no ievada, 7 nodam,

  secinjumiem un prieklikumiem, un izmantots literatras saraksta.

  Darb izmantoti Latvijas un rvalstu statistikas dati, publikcijas, sekundrie avoti,

  seminru materili.

 • 9

  1. Investciju jdziens, klasifikcija un struktra.

  Investcijas ir naudas ldzeki, vrtspapri vai cits paums, ko var novrtt naudas

  izteiksm, un kas tiek ieguldti uzmjdarbbas vai citas darbbas objektos ar mri gt peu

  vai citu dergu efektu. Investcijas ir naudas ldzeku aizdoana uz zinmu laiku, lai izveidotu

  tdu naudas plsmu, kura investoram vartu kompenst aizdoto ldzeku summu, sagaidmo

  inflciju, k ar dot zinmu peu. Investciju struktra attlo investciju iedaljumu.

  1.1.att. Investciju struktra1

  1 M.Rurne. Finanu menedments. Rga: RSEBAA, 2005. 109.lpp.

  FINANSU INVESTCIJAS

  Ieguldjumi finansu aktvos

  Ldzdalba radniecgo un

  citu uzmumu

  kapitl

  Aizdevumi (ilgtermia)

  Tehnoloisks iekrtas, manas (iegde, t.sk.

  lzings, izveidoana pau spkiem, kapitlais

  remonts)

  Prjie vrtspapri un ieguldjumi,

  t.sk. obligcijas

  RELS un nematerils INVESTCIJAS

  Investcijas pamatkapitl

  Investcijas apgrozmajos aktvos

  Ldzeki, kuri ieguldmi materilos aktvos (pamatldzekos)

  Zeme (uzlaboana)

  Dzvojams kas, citas kas, bves celtnes

  (izveidoana, nepabeigto objektu izmaksas, kapitlais remonts)

  Ilggadgie stdjumi, darba un produktvie lopi

  (iegde, audzana)

  Prjie pamatldzeki un inventrs (iegde, t.sk.

  lzings, izveidoana pau spkiem , kapitlais

  remonts)

  Individuls dzvojam mjas (izbvana, kapitlais remonts)

  Ldzeki, kuri ieguldmi

  nematerilos aktvos

  Uzmuma attstbas,

  ptniecbas darbu izmaksas

  Koncesijas, licences, patenti,

  preu zmes

  Datoru programm-

  nodroinjums (iegde,

  izveidoana pau spkiem)

  Izejvielu, pamatmaterili

  un palgmaterilu krjumu

  palielinanai

  Nepabeigto raojumu

  palielinanai

  Gatavo raojumu un preu

  prdoanas apjoma

  palielinanai

 • 10

  1 M.Rurne. Finanu menedments. Rga: RSEBAA, 2005. 109.lpp. Investcijas var klasifict pc dadm pazmm:

  1. Atbilstoi kapitla ieguldanas objektam, investcija iedals trs grups: materils,

  finanu un nematerils investcijas.

  a. Finanu investcijas ir uzmuma brvo naudas ldzeku ieguldjums ilgtermia

  vrtspapros, kapitla ldzdalb citos uzmumos vai ar ilgtermia kredtu

  izsniegana citiem uzmumiem.

  b. Materils vai rels investcijas ir brvo naudas ldzeku ieguldjums

  materilajos objektos, pamatldzekos.

  c. Nematerils investcijas ir kapitla ilgtermia ieguldana nematerilos

  objektos, kas nepiecieami uzmuma darbbai.

  2. Pc investciju rakstura ts var iedalt tieajs un atvasintajs.

  a. Ties investcijas ir ieguldjumi saimniecisk subjekta pamatkapitl (stattu

  fond) ar mri iegt tiesbas piedalties uzmuma prvald.

  b. Atvasints investcijas ir ieguldjums portfel. Vrtspapru portfelis ir

  vienuviet sakrtoti dada veida vrtspapri: akcijas, obligcijas, lu zmes,

  apdroinanas polise u.c.

  3. Pc pauma formas investcijas iedals: privts, fizisku vai juridisku personu

  investcijs; rvalstu investcijs; valsts investcijs.1

  1.1. Rels investcijas.

  Uzmumi vairk invest nevis finanu investcijs, bet gan raoanas iekrts, patentos,

  produktu reklms, zmolos, darbinieku apmcb u.c. Investcijas apmcbs, protams,

  attiecas ar uz privtajiem investoriem. Blakus tam privtpersonas daudz invest ar

  nekustamajos paumos, drgmetlos vai mkslas darbos. Visas s investcijas ir pieskaitmas

  pie relajm investcijm.

  1 M.Rurne. Finanu menedments. Rga: RSEBAA, 2005. 108.lpp.

 • 11

  1.1.tabula

  Relo investciju iedaljums1

  Materila rakstura rels investcijas Nematerila rakstura rels investcijas

  Nekustamais paums Izgltba

  Raoanas iekrtas Programmatras

  Transporta ldzeki Patenti

  u.c. u.c.

  Tabul mints relo investciju piemri atiras pc kalpoanas laika: iegdjoties transporta

  ldzekli vai raoanas iekrtas, investors rins ar ierobeotu lietoanas laiku (ar

  norakstanu vai prdoanu tlk pc laika) ar noteiktas naudas plsmas beigu termiu.

  Turpret nekustam pauma gadjum parasti ir nodrointas ar beztermia garm naudas

  plsmm. Rels investcijas no finanu investcijm atiras ar ar to, ka atmaksas plsmas

  (pareizj) vrtba nav aprinma. Finanu investciju gadjum atmaksas plsmas ir labi

  aprinmas. Paties finanu instrumenta cena atbilst attiecgai atmaksas plsmas vrtbai.

  Maksjumu plsma (Cash Flow Stream), kas rodas investciju rezultt, tiek apzmta ar CFt laik t=0, 1, 2, ..., kur skum ir izmaksa: CF00 ir nedroa.

  1.2.tabula

  Relo investciju naudas plsma1

  Relo

  investciju

  veids/t

  0 1 2 ... T ...

  Nekustamais

  paums

  CF0 CF1 CF2 ... CFT ... CF

  Raoanas

  iekrtas

  CF0 CF1 CF2 ... CFT ... ...

  1 Trautmann. Investitionen. Berlin: Springer, 2006.5.lpp.

 • 12

  1.2. Finanu investcijas.

  Finanu investciju populrk forma ir akcijas, kas investoram (akcionram) dod

  dadas tiesbas, piemram, tiesbas piedalties akcionru pilnsapulc, balss tiesbas

  kopsapulc, tiesbas piedalties peas da (dividendes) u.c.

  1.3.tabula

  Finanu investciju iedaljums2

  Finanu investcijas Ldzdalbas tiesbas Prasjuma tiesbas Akcijas Aizdevums Investciju sertifikti Obligcijas u.c. Naudas tirgus fondi u.c.

  Kpc investt? Cilvki vis plaaj pasaul invest, lai gtu ienkumus un pasargtu

  savus aktvus no zaudjumiem inflcijas rezultt, lai nauda nestu peu, nevis zaudtu savu

  vrtbu! Starp dadiem ieguldjumu veidiem noteikti var atrast sev vispiemrotko. Vai nu

  tas btu depozts, akcijas, obligcijas, ieguldjumu fondi vai privt pensija, vai vairku

  ieguldjumu kombincija. Investoram tiek piedvts plas investciju instrumentu spektrs, kas

  var nest peu. Tomr jrins ar ar risku. Investciju ienesgums ir tiei saistts ar risku. Ja

  vlas gt lielku peu, attiecgi, ir juzemas lielks risks, t.i., ieguldjumi vrtspapros. Ja

  riska pieaujambas lmenis ir zems, jiegulda instrumentos ar viszemko riska lmeni -

  naudas tirgus ieguldjumu fondos un depoztos. Katram ieguldtjam ir jizvrt savs riska

  pieaujambas lmenis, veicot ieguldjumus.

  1 Turpat, 6.lpp. 2 Trautmann. Investitionen. Berlin: Springer, 2006.2.lpp.

 • 13

  2. Ieguldjumi investciju projektos.

  2.1. Investciju projekta jdziens.

  Investciju projekts ir secgu paskumu kopa ar noteiktu stenoanas grafiku, kas ietver

  paskumus, lai iegdtos vai radtu materilus vai nematerilus labumus un sasniegtu

  investciju projekta mintos mrus, un kuram ir noteikta investciju projekta realizcijas

  struktra un stenoanai nepiecieamo resursu pamatojums. panieks kapitlu iegulda tad, ja

  saska ar investciju projektu un t praktisko realizciju nkotn ir nodroints kapitla

  pieaugums. Tas nozm atteikanos no tltja labuma, lai gtu lielku peu nkotn.

  Skot strdt pie jauna projekta, vienmr ir nepiecieams novrtt, par cik sagaidmie

  rezultti atbilst investora prasbm pc ienkumu lmea un investciju atmaksans termia.

  Kapitla ieguldanu no finanu viedoka var uzskatt par izdevgu un ir mrtiecgi ieguldt

  kapitlu, ja ienkums no ieguldjuma prsniedz ienkumus, ko dod ldzeku ieguldana

  banku depoztos, bet rentabilittes lmenis ir augstks par inflcijas lmeni. Ja atdeve no

  konkrt investciju projekta ir lielka par atdevi no alternatva projekta. Un, ja investciju

  projekts atbilst uzmuma biznesa stratijai. Investciju projekta novrtana ir paredzamo

  kapitlieguldjumu vrtana finanu aspekt, lai noteiktu kapitlieguldjumu rentabilittes un

  (vai) kapitlieguldjumu atmaksans laiku. Ja nav sagaidms, ka vars iegt vlamo

  rentabilittes normu, jpieem lmums par piedvto ieguldjumu projektu noraidanu.

  Kapitlieguldjumus parasti izdara viengi tad, ja gaidms, ka vars iegt vairk nek sola

  iekj ienkuma norma. Investciju vrtan ir svargi prliecinties, ka sagaidm iekj

  ienkumu norma prsniedz sagaidmo kapitla izmaksu normu (ieguldt kapitla izmaksas,

  kas izteiktas ar gada salikto procentu likmi. Piemram, ja uzmums maks 12% gad par

  izmantoto kapitlu, t kapitla izmaksu norma ir 12% un no visiem kapitlieguldjumiem btu

  jsagaida pea vismaz 12% gad). Ja t nav, nevajadztu uzemties os kapitlieguldjumus.

  Projektu novrtanas proces priekroka ir jdod tiem investciju projektiem, kuru

  efektivittes rdtji ir visaugstkie.

  Praks investciju projektu vrtan visbiek pielieto piecas metodes:

  1. Atmaksans periods (PP)

  2. Neto tagadnes vrtbas (Net Present Value, NPV) (diskonttie

  rdtji)

 • 14

  3. Peas norma vai rentabilittes indekss (Profitability Index, PI)

  4. Iekjs rentabilittes norma (Internal Rate of Return, IRR)

  5. Modifict rentabilittes norma (Modified IRR, MIRR)

  Katras metodes ekonomiskais saturs ir atirgs, tpc metodes izvle ir atkarga no

  projekta vrtanas mra. Neviena no m metodm nav pilnga, jo katrai no tm piemt

  zinmi trkumi, kuri citu metou aprinanas proces tiek izldzinti.

  Visu metou pielietoanai nepiecieams izmantot prognozts naudas plsmas

  aprinu.

  2.2. Projekta atmaksans periods.

  Projekta atmaksans periods tiek noteikts k paredzamais gadu skaits, kas

  nepiecieams pilngai investciju izmaksu kompenscijai. Tas ir laika posms gados ldz tam

  brdim, kad kapitla ieguldjuma izmaksas ir pilnb segtas ar pelu (neto naudas

  iemumiem), kas gta ar iem ieguldjumiem.

  Investciju projekta atmaksans periods ir visvieglk nosakmais projekta vrtbas

  nediskonttais rdtjs, kura aprini balsts uz grmatvedbas uzskaites informciju. T

  vienkrbas d to plai lieto privto sektoru mazu investciju projektu analz. Galven ideja

  jo sks laika periods, jo projekts ir izdevgks un mazk riskants.

  Atmaksans periodu aprina pc formulas (2.1):

  Atmaksans periods = Pilns gadu skaits pirms atmaksans gada +

  (Nekompenst vrtba uz atmaksans gada skumu/

  Naudas ldzeku ienkums atmaksans gada laik) (2.1)

  Piemrs:

  Investciju projekt Alla ir nepiecieams ieguldt 1000 naudas vienbas.

  Periods 0 1 2 3 4 5 Prognozt naudas plsma

  -1000 200 500 600 800 900

  Uzkrt naudas plsma

  -1000 -800 -300 +300

  Atmaksans periodu aprina pc formulas (2.1)

  = 2 + 300/600 = 2,5 gadi, t.i. projekts Alla atmakssies

  pc 2,5 gadiem.

 • 15

  Investciju atmaksans periods ir nepilngs projekta novrtanas rdtjs, jo tas

  ignor ienkumus, kurus uzmums gst pc t laika perioda, kad skuma aizdevums ir

  atmaksts. Btiska nepilnba ir t, ka netiek emts vr ne laika faktors, kas ietekm naudas

  vrtbas samazinanos nkotn, ne ar projekta realizciju saisttos riskus.

  Trkumu novranai visi galvenie investciju efektivittes rdtji tiek aprinti ar

  diskontts naudas plsmas paldzbu. Td veid, investciju projektu vrtanai pielietojot

  atmaksans perioda metodi, ir nepiecieams aprint projekta diskontto naudas plsmu,

  vadoties no diskonta likmes un ienkumu raans laika. Japrina uzkrto diskontto naudas

  plsmu algebrisku summu. Uzkrto diskontto naudas plsmu rina ldz ts pozitvam

  lielumam. Pc formulas nosaka atmaksans laiku.

  Piemrs:

  Investciju projekt Alfa ir nepiecieams ieguldt 1000 naudas vienbas. Izvlt

  diskonta likme 15%.

  Periods 0 1 2 3 4 5 Prognozt naudas plsma

  -1000 200 500 600 800 900

  Diskontt naudas plsma (likme 15%)

  -1000 174 378 395 457 447

  Uzkrt diskontt naudas plsma

  -1000 -826 -448 -53 +404

  Atmaksans periods= 3 + 53/457 = 3,1

  Aprintais rdtjs nosaka termiu, kur investcijas tiks iesaldtas, jo rel pea

  no investciju projekta sks ienkt tikai pc atmaksans perioda beigm. Priekroka tiek

  dota projektam ar vismazko atmaksans termiu. is rdtjs pietiekami labi raksturo

  investciju projekta risku. Tomr atpirkans periods neatspoguo projekta efektivitti pc t

  atmaksans un iemesla d nav izmantojams projekta ienesguma noteikanai.

  Investciju projektu novrtanas nediskonttie rdtji var tikt uztverti k oti

  vienkroti, ko var lietot aptuvenu vrtbu noteikan, k ar pieemot lmumus par mazm

  investcijm.

 • 16

  2.3. NETO tagadnes vrtbas metode (NPV).

  Neto tagadnes vrtbas metode ir pareizjs vrtbas rdtja kopjiem ienkumiem,

  ko radjis projekts t sagaidmaj darbbas laik, aprinanas metode. Ts btba ir projekta

  visu iemumu un izdevumu odienas vrtbas saldzinana. NPV metode balsts uz naudas

  plsmas diskontanu. Par diskonta likmi sauc kopjo ieguldjumu atdeves likmi, kuru

  investors vltos saemt papildus projektu atdevei un kas atspoguo laika faktorus un ar o

  projektu saisttos riskus. Diskonttie neto iemumi ir rdtjs, ko aprina, diskontjot visus

  no projekta gaidmos naudas izdevumus un iemumus ldz pareizjai vrtbai. Diskonttie

  neto ienkumi ir diskontto naudas iemumu un izdevumu starpba.

  NPV aprin katru naudas plsmas elementu diskont, emot vr kapitla cenu

  dotaj projekt. Diskonttos naudas plsmas elementus summ, k rezultt var aprint

  NPV (NPV jbt >0). Tlk NPV saldzina ar alternatvu projektu.

  NPV aprina pc formulas (2.2):

  NPV = (PV1+PV2+...+PVn)-(PC1+PC2+...+PCn), (2.2)

  kur

  PVn-pozitvs, nkotn saemams naudas plsmas tagadnes vrtba

  PCn-negatvs naudas plsmas jeb investciju izmaksu tagadnes vrtba

  Piemrs:

  Investciju projekt Alfa ir nepiecieams ieguldt 1000 naudas vienbas. Izvlt

  diskonta likme 15%.

  Periods 0 1 2 3 4 5 Prognozt naudas plsma

  -1000 200 500 600 800 900

  Diskontt naudas plsma (likme 15%)

  -1000 174 378 395 457 447

  Summr tagadnes naudas plsmu vrtba=174+378+395+457+447=1851

  NPV aprina pc formulas (2.2)= 1851-1000 = 851

 • 17

  Projekta NPV lielums ir atkargs no naudas negatvs un pozitvs plsmas sadaljuma

  laik. Tpat projekta NPV mains atkarb no diskonta likmes. Parasti jo augstka likme, jo

  mazka NPV. Projekts ir akceptjams ar doto diskonta likmi, ja NPV ir pozitva. Tomr

  jievro, ka izvlt diskonta likme var bt subjektva, ldz ar to ar NPV aprina rezultts

  var bt subjektvs.

  2.4. Projekta peas norma vai rentabilittes indekss (PI).

  Btb t ir t pati NPV metode, tikai izteikta k proporcija naudas iemumu NPV

  pret investciju apjomu.

  Projekta peas norma dod iespju saldzint investciju projektus, kuri atiras ar

  izmaksu un ienkumu plsmm. Optiml projekta izvle ir balstta uz izmaksas vienbas

  efektivittes novrtjumu jeb rentabilitti, ko aprina pc formulas (2.3):

  PI = NPV/PC x 100% (2.3)

  Efektivittes koeficientu mra procentos, un tas rda trs tagadnes naudas plsmas

  vrtbas lmeni uz investcijas izmaksu vienbu.

  Piemrs:

  Diskonta likme 10%.

  Projekts Daina

  Periods 0 1 2 3 Naudas plsma -900 300 400 600 Diskontt naudas plsma (likme 10%)

  -900 273 331 451

  Projekts Beate

  Periods 0 1 2 3 Naudas plsma -325 100 200 300 Diskontt naudas plsma (likme 10%)

  -325 91 165 225

 • 18

  Rdtja NPV aprins pc formulas (2.2):

  Rdtjs Projekts Daina Projekts Beate

  Summr tagadnes naudas

  plsmu vrtba

  1055 481

  Investcijas -900 -325

  NPV +155 +156

  T k NPV abos projektu ir ldzgi, tlkai projekta izvlei izmanto projekta peas

  normas (PI) saldzinjumu pc formulas (2.3):

  Projekts Daina: PI=155/900 * 100% = 17.2%

  Projekts Beate: PI=156/325 * 100% = 48,0%

  No t izriet, ka projekts Beate ir gandrz 3 reizes ienesgks nek projekts Daina.

  2.5. Iekjs rentabilittes normas metode (IRR)

  Investciju projektu vrtana, piemrojot IRR, ir balstta uz diskonta likmes

  maksiml lieluma noteikanu, pie kuras projekti joprojm ir rentabli. IRR t ir tda

  diskonta likme, pie kuras NPV=0. Vienlaikus t rda ar, kdu maksimlo atdevi no projekta

  var saemt investors. metode paredz, ka investoram jau iepriek ir zinma procentu likme.

  Izmantojot dadas procentu likmes, izslganas ce atrod likmi, kura tiem ir pieemama

  dotajam investciju projektam. d veid atrast procentu likme (iekj peas norma) tiek

  saldzinta ar investora noteikto likmi un tiek izdarts secinjums par investciju projekta

  ienesgumu. Investciju projekti ar lielku iekjs rentabilittes normu ir rentablki.

  Tiek brvi izmeklta diskonta likme un uz ts pamata aprinta naudas plsmas

  summr pareizj vrtba. Projekta investciju izmaksas tiek saldzintas ar iegto

  pareizjs naudas plsmas summu. Ja pirm brvi izvlt diskonta likme nedod trs

  pareizjs naudas plsmas nulles vrtbu, tiek izvlta otra diskonta likme. Ja NPV>0, tad

  jaunajai diskonta likmei ir jbt lielkai par skum izvlto. Ja NPV

 • 19

  Precza IRR aprinana ir iespjama tikai ar datora paldzbu, bet uz papra to var

  aprint, varijot ar dadm diskonta likmm, tas ir, ar minjumu un kdu paldzbu, vai

  ar interpolizcijas paldzbas formulu (2.4):

  IRR = r1+(r2-r1) x NPV1/(NPV1-NPV2), (2.4)

  kur

  r1 lielk diskonta likme, ar kuru NPV vl ir pozitvs,

  r2 mazk diskonta likme, ar kuru NPV ir negatvs

  NPV1 NPV ar diskonta likmi r1

  NPV2 NPV ar diskonta likmi r2

  Piemrs:

  Projekta Ciprese investciju izmaksas ir 1200. Izvlts diskonta likmes 5% un 20%.

  Periods 0 1 2 3 4 5 Prognozt naudas plsma

  1200 50 200 450 500 600

  Diskontt naudas plsma (likme 5%)

  -1200 48 181 389 411 470

  Summr tagadnes naudas plsmu vrtba

  1499

  Diskontt naudas plsma (likme 20%)

  -1200 42 139 260 241 241

  Summr tagadnes naudas plsmu vrtba

  923

  NPV (pie5%) = 1499-1200=299 NPV>0 20%>5%

  NPV (pie 20%)=923-1200=-277 NPV

 • 20

  2.6. Modifict rentabilittes norma (MIRR).

  Projekta modifict rentabilittes norma (MIRR) dod iespju novrst nopietnas

  projekta iekjs peas normas nepilnbas, kuras rodas vairkkrtjas investanas gadjum

  projekt. Ja investcijas projekt tiek veiktas vairku gadu garum, tad uz laiku brvos

  ldzekus, kuri investoram, bs jiegulda projekt vlk, var investt cit mazk svarg

  projekt. Galven prasba pret dm slaicgm investcijm ir to droba un likviditte, t k

  ieguldtie ldzeki ir jatgrie preczi, saska ar galven investciju projekta izmaksu grafiku.

  Projekta papildus investciju izmaksu diskontana ar drou likvidittes likmi dod

  iespju aprint visu izmaksu summro pareizjo vrtbu, kuras lielums dod iespju

  objektvk novrtt investciju projekta ienesguma lmeni.

  Tiek noteikta droa likvda peas norma. Dadu gadu investciju izmaksas tiek

  diskonttas ar droo likvdu likmi. Tiek sastdta modifict naudas plsma un aprints

  MIRR analogi tam, k aprina iekjo likviditti, bet balstoties uz modificto naudas

  plsmu.

  Piemrs:

  Projekta investciju izmaksas projekta skum 750,

  bet pc gada papildus finansjums 750.

  Diskonta likme 4%

  Periods 0 1 2 3 4 5

  Naudas plsma -750 -750 400 500 700 600

  Modifict naudas

  plsma ( likme 4%)

  -1471 0 370 445 598 493

  NPV=1906-1471=435, t.i. NPV>0

  Izvlas jaunu diskonta likmi 15%>4%

  Periods 0 1 2 3 4 5

  Naudas plsma -750 -750 400 500 700 600

  Modifict n.pl.

  (likme 4%)

  -1471 0 302 329 400 298

 • 21

  NPV=1329-1471=-142, t.i. NPV

 • 22

  Metode

  Pielietojums

  Nepilnbas NETO tagadnes vrtbas

  metode (NPV)

  Pozitvs NPV lielums rda,

  par cik pieaugs investora

  aktvu vrtba, realizjot o

  projektu. Tpc priekroka

  tiek dota projektam, kuram

  ir vislielk trs pareizjs

  naudas plsmas vrtba.

  Absolt NPV vrtba

  investciju projektu

  saldzinoaj analz

  neparda ieguldjumu

  apjomu katr variant. NPV

  lielums projekt ir atkargs

  ne tikai no izmaksu summas

  un ienkumu plsmas

  sadaljuma laik. Uz

  rezulttiem ievrojamu

  iespaidu atstj analtiu

  piemrot diskonta likme,

  kura var tikt noteikta

  subjektvi.

  Projekta peas norma vai

  rentabilittes indekss (PI)

  Pieemot investciju

  lmumus, priekroka tiek

  dota rdtjam PI tajos

  gadjumos, ja NPV lielumi

  izskatmajos projektos ir

  viendi.

  Aprinu rezulttu

  korektums ir atkargs no

  izvlts diskonta likmes.

  Iekjs rentabilittes

  normas metode (IRR)

  IRR pasaules praks ir

  vispopulrk investciju

  projektu vrtanas metode.

  IRR metodi ir sareti

  pielietot investciju portfea

  vrtanai, t k IRR

  atirb no NPV

  nesummjas un raksturo

  tikai konkrto projektu. IRR

  prasa oti uzmangu un

  preczu pielietojumu,

  analizjot projektus ar

  vairkkrtgiem

  ieguldjumiem o projektu

  darbbas period.

 • 23

  Metode

  Pielietojums

  Nepilnbas Modifict rentabilittes

  norma (MIRR)

  Projekta modifict

  rentabilittes norma

  (MIRR) dod iespju novrst

  nopietnas projekta iekjs

  peas normas nepilnbas,

  kuras rodas vairkkrtjas

  investanas gadjum

  projekt. Projekta papildus

  investciju izmaksu

  diskontana ar droo

  likvidittes likmi dod

  iespju aprint visu

  izmaksu summro

  pareizjo vrtbu, kuras

  lielums dod iespju

  objektvk novrtt

  investciju projekta

  ienesguma lmeni.

  Neraksturo investciju

  portfeli kopum. Ldzgi k

  IRR ir darbietilpga, it pai,

  ja projekt tiek veiktas

  vairkkrtjas investcijas.

  2.8. Kuru investciju projektu novrtanas metodi izvlties?

  Pc btbas katra vrtanas metode sniedz papildu informciju par investcijas

  projektu.

  Grmatvedbas peas normas metodi un atmaksans periodu metodi lieto, lai:

  - atteiktos no projektiem, kas ir acmredzami nepiemroti;

  - vrttu nelielus vai stermia projektus;

  - noteiktu riska pakpi un likviditti, k ar lai no diviem projektiem ar viendu

  NPV izvltos to, kuram ir sks atmaksans periods.

  NPV metode uzrda enertu projekta vrtbu un raksturo ieguldt kapitla atdevi.

  NPV pamat lieto, lai vrttu ilgtermia investcijas projektus. Ja investcijas projekt

  paredzta kapitla ieguldana pa dam ilgk laika posm, piemrotka ir NPV metode. IRR

 • 24

  metode un PI metode sniedz informciju par bezriska robeas rezervi, jo tdjdi aprina,

  kdu peu uzmumam dod katrs t projekt ieguldtais lats.

  Lai nodrointu resursu ieguldjumu maksimlu atdevi, uzmjam jatceras par

  galvenajm investciju projekta vrtanas pakpm:

  - Identifict investciju iespjas;

  - Savkt un izanalizt atbilstou informciju;

  - Novrtt alternatvos projektus un izvlties pievilcgko;

  - Pieemt lmumu un uzskt projekta izpildi;

  - Veikt neprtrauktu investcijas projekta izvrtanu.

 • 25

  3. Ieguldjumi nekustamaj paum.

  3.1. Ieguldjumu nekustamaj paum pamatjdzieni.

  Latvijas ekonomikas attstbas kopain neapaubmi liela nozme ir nekustam

  pauma tirgum. Daiem zemes gabalu, mju vai dzvoku tirdzniecbas kuvusi par profesiju

  un galveno ienkumu avotu1.

  Investcijas nekustamaj paum ttad ar ir viena no investciju iespjm. Ar eit

  mris ir nkotn gt peu. Nekustam pauma tirgus paliek arvien saretks. Rodas

  arvien jauni finansu instrumenti, mains likumdoana un veidojas jaunas prvaldjumu

  formas. Nominlajai summai, kuru maks par paumu, paliek mazka nozme k vrtbas

  rdtjam. Investori saprot, ka vii iegdjas ne tikai nekustamo paumu, bet ar noteiktu

  nosacjumu apjomu. T rezultt tirgus vrtbas noteikanai nepiecieams veikt korekcijas

  cen, kuru maks par nekustamo paumu.

  Biei darjumos ar nekustamo paumu tiek piesaistts ldzfinansjums, kas nodroina

  lielku finansilu drobu. Pie tam, jo mazka ir investora skaidrs naudas ieguldjuma daa,

  jo mazk zaudjumi tam bs gadjum, ja nekustam pauma vrtba kritsies. Priekrocba,

  investjot nekustamaj paum, ir t, ka vrtba nekad nebs nulle, k tas var gadties,

  piemram, ar akcijm. Tomr investcijas nekustamaj paum ir nelikvdas. Lai iegdtos

  nekustamo paumu, jiegulda daudz, kas nozm, ka investciju portfeli tlk bs grti

  diversifict. Tpat paumu neprdosi vien dien. Nekustam pauma vrtbas un cenu var

  ietekmt valsts, kura regul paumtiesbas, pieem lmumus par infrastruktras attstbu

  u.tml. Valsts likumdoan noteiktie nodevu un nodoku maksjumi darjumos ar nekustamo

  paumu ir augstki nek citos investciju veidos.

  Peu nesoajiem paumiem piemt vesela virkne pabu, kuras jievro nekustam

  pauma specilistiem2:

  1. Nevienmrgas naudas plsmas. Investcijas nekustamaj paum prasa

  nevienmrgas naudas plsmas. Parasti objekta izstrdes un izveidoanas period

  naudas plsmas ir negatvas. Pakpeniskas objekta izranas period naudas

  plsmas no negatvm prvras pozitvs. Objekta ekspluatcijas laik var tikt

  veikti ievrojami ieguldjumi t atjaunoanai vai kapitla pavairoanai.

  Atsevios gados naudu var izemt refinansans rezultt. Beigu beigs lielas

  summas saemanu var gaidt pauma prdoanas gadjum.

  1 J.Brtulis. Nekustam pauma iegdes riski un nianses. Rga: Kapitls/PAUMS, 10/2006. 18.lpp. 2 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 1.lpp.

 • 26

  2. Zemes vrtbas potencilais pieaugums. Viena no zemei raksturgm svargkm

  pabm ir ts vrtbas potencil paaugstinans. Tam par iemeslu var bt

  izmaias zemes izmantoanas sistm, relatvs zemes gabalu deficts attiecg

  apgabal, inflcija un citi faktori.

  3. ku un namu nolietojums. Laika gait ku un namu relatv vrtba samazins. is

  samazinjums rodas ku nolietojuma, apkrtjs vides ietekmes procesu,

  tehnoloisko izmaiu un citu rjo faktoru rezultt.

  4. Elastgi finansanas apstki. Peu nesoam paumam var bt vairki finansanas

  lmei, saistti ar pau vai aizemtiem ldzekiem. Finansana var bt

  laikietilpga, sareta procentu aprinu metou, vairku dalbnieku un dado

  privto intereu zi.

  5. Daltas juridisks tiesbas. Katram paumam var bt dadu juridisko tiesbu un

  intereu apkopojums. Viens objekts, kur ir paums, var tikt izrts ar tiesbu

  sadaljumu uz gaisa laukumu, zemi un ts dzlm, un vienlaicgi bt apgrtints

  ar kredta saistbm, kad taj pa laik cits objekts var bt vesels un

  neierobeots paums, brvs no jebkdm saistbm.

  6. pai nodoku apsvrumi. Valsts izveido diezgan saretu nodoku likumu un

  reguljoo normu, kas iespaido investcijas nekustamaj paum, tklu, kas gan

  dod jaunas iespjas, gan uzliek noteiktus ierobeojumus. Daudzos gadjumos

  investciju nekustamaj paum nodoku sekas ir viens no galvenajiem darjuma

  iemesliem.

  7. Risks un nenoteiktba. T k nekustamais paums ir fiziski nekustinms, s

  investcijas ir pakautas plakam risku spektram nek citi ieguldjumi.

  8. Stratificts tirgus. Nekustam pauma tirgi parasti ir auri, lokalizti, segmentti un

  personalizti. Nav viegli ievkt un apstiprint datus par konkurjoiem

  objektiem attiecb uz attiecgu eogrfisko rajonu. Darjuma cenu tomr parasti

  nosaka nevis liela pircju un prdevju skaita saistb, bet balstoties uz

  individulm sarunm1.

  1 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 1.lpp.

 • 27

  3.2. Nekustam pauma vrtba un ts noteikanas pamati.

  Galvens problmas, kuras visbiek ir jrisina novrtanas specilistiem, rodas

  saistb ar vrtbas noteikanu. Tas ir svargi pircjam un prdevjam pie aktuls darjuma

  cenas noteikanas, kreditoram pieemot lmumu par hipotekr kredta izsnieganu,

  apdroinanas kompnijai atmaksjot zaudjumus. Ja valdba vlas atsavint paumu,

  paniekam var bt nepiecieams novrtjums, lai apstrdtu valdbas prieklikumu par

  godgu kompensciju. Vrtbu nosaka ar nodoku apriniem. Dareiz, kad tiek noslgts

  res lgums, kur ietver punktu par res maksa paaugstinanu, o paaugstinto res maksu

  aprina procentos no tirgus vrtbas. Ar, ja viena korporcija vlas iegdties citu, kurai

  pieder nekustamais paums, var rasties nepiecieamba noteikt pauma aktulo vrtbu.

  Vrtba t ir nauda vai naudas ekvivalents, ko pircjs ir gatavs apmaint pret kdu

  priekmetu vai objektu. Jprot atirt jdzieni investciju vrtba, tirgus vrtba, izmaksas un

  cena. Vrtbu parasti analiz no iespjam pircja viedoka. Vrtba (value) apmrs, ko par

  novrtjamo paumu ir gatavs samakst potencilais pircjs. Izmaksas (costs) ieturjumu

  apmrs, kas nepiecieams, lai izveidotu pauma objektu tdai, lai tas atbilstu novrtjamam.

  s izmaksa var neatirties no summas, kuru btu gatavs samakst potencilais pircjs.

  Atkarb no rindas faktoru, ieskaitot pircja prasbas, ldzvrtgu objektu pieejambu un citu

  pircju aktivitti, s izmaksas var bt augstkas vai zemkas par novrtanas dienas vrtbu.

  Cena (price) parda, cik bija iztrts objekta iegdei iepriekjos darjumos. o terminu

  izmanto ar k prdevja pieprasto cenu. Iepriekjo darjumu cenas un prdevja

  pieprast cena ne obligti parda vrtbas apmru uz novrtanas dienu.

  Pastv vairki vrtbas veidi. Tie nepiecieami dadajm vajadzbm un funkcijm.

  eit iet runa par tdiem veidiem k zemes vrtba, apdroinanas vrtba, pamatota tirgus

  vrtba, bilances vrtba, res vrtba, likvd vrtba, investciju vrtba u.c. Tomr kopum

  vrtbu var iedalt divs plas kategorijs: apmaias vrtb un lietoanas vrtb.

  Apmaias vrtba ir cena, dominjoa brvaj, atkltaj un konkurences tirg,

  balstoties uz vienldzbu, kuru nosaka pieprasjums un piedvjums. Reizm o vrtbu dv

  ar par objektvo vrtbu (objective value), t k to nosaka pc reliem ekonomiskajiem

  faktoriem. Parasta apmaias vrtbas forma ir tirgus vrtba (market value). Tirgus vrtba ir

  augstk cena naudas vrtb, ko dod pauma prdoana atklt konkurences tirg, ievrojot

 • 28

  visus godga darjuma nosacjumus, k ar gadjum, kad k pircjs, t ar prdevjs, rkojas

  apdomgi un izprotot darjuma btbu un uz darjuma cenu neiedarbojas blakus stimuli1.

  Tirgus vrtba ir saistta ar tipisku potencilo investoru k tdu. Nekustam pauma

  tirgus vrtbu parasti nosaka profesionls vrttjs. Nekustam pauma vrtana ir analtiskas

  dabas aprinu process, kura laik tiek analizti dadi raksturlielumi, kuri var bt k kvantitatvi

  un kvalitatvi parametri, t ar dadi rji faktori, kas var iespaidot nekustam pauma tirgus

  cenu.

  Tomr ir vairkas piemumi, kuri attiecas uz tirgus cenu:

  1. Tirgus ir atklts un konkurjos un auj brvi mijiedarboties pietiekamam

  konkurtspjgu paumu objektu pircju un prdevju skaitam.

  2. Novrtjam pauma pircjs un prdevjs ir ar tipisku motivciju, ekonomiski

  racionli, bez spiediena ietekmes no malas, piekljgi uzmangi, ar

  nepiecieamajm zinanm un tiecas maksiml lmen realizt savas

  intereses.

  3. paums atrodas tirg pietiekamu laiku, lai btu pieejams potencilajiem

  pircjiem.

  4. Izmaksa prdevjam notiek naudas vai naudai ekvivalent izteiksm.

  5. Pircjs ir spjgs iegdties paumu pc tipiskiem attiecga tirgus finansjumu

  nosacjumiem.

  Pietiekami biei rel darjum daa o piemumu vai pat visi tiek prkpti. Tirgus vrtba ir

  idelais standarts, kur ir sasniedzams vienmr. iemesla d biei darjuma cena nesakrt ar

  pamatoto tirgus cenu. Jpiezm, ka tirgus vrtba parasti tiek noteikta, emot vr dotajam tirgum

  tipiska potencil pircja skatjumu. emot vr izmaias, kuras attiecas uz tirgus vrtbas

  noteikanu, novrttjiem ir jatrod iespjami tuvk prdoanas cena. Tas ir pat svargk nek

  tirgus cenas noteikana. Tda vrtbas noteikana nozm iespjams darjuma cenas prognozi

  netl nkotn.

  Lietoanas vrtba pauma vrtba konkrtam lietotjam vai lietotju grupai. T k

  lietoanas vrtba visbiek ir saistta ar konkrta lietotja prasbm, to dv ar par subjektvo

  vrtbu (subjective value). Biei izmantots vrtbas veids ir investciju vrtba (investment

  value), kas ir novrtjam pauma vrtba konkrtam investoram un tiek noteikta pc

  konkrtas personas prasbm un iezmm. Investciju vrtba ir saistta ar aktulo nkotnes

  ienkumu no pauma izmantoanas plsmas vrtbu. Investoram svargi ir tdi faktori k

  risks, finansjuma apjoms, objekta vrtbas pieaugums un samazinjums nkotn, nodoku

  likumdoanas ietekme.

  1 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 31.lpp.

 • 29

  Lai izstrdtu pamatotu vrtbas noteikanas sistmu, jievc attiecga nekustamo

  paumu tirgus informcija.

  3.3. Nekustam pauma tirgus vrtbas noteikanas metodes.

  Nekustam pauma novrtanai izmanto lielu skaitu visprpieemtu instrumentu.

  Dai no tiem ir k viegla aritmtika, citi saretki. Saretbas pakpes var bt

  visdadks no parastas pirkanas cenas un bruto ienkumu attiecbas ldz saretiem

  eometriskiem instrumentiem, ko pielieto investora naudas ienkumiem pc nodoku

  nomaksas. Kopum emot, novrtjot nekustamo paumu, vienkrks metodes var

  izmantot k visprjus vrtbas mrjumus vai prbaudei vai skotnjai projektu atlasei.

  Saretkas metodes var pielietot novrtjam pauma vrtbas aprinam vai iespjamo

  investciju variantu rananai.

  3.2.1. Izmaksu metode.

  Pc izmaksu metodes pauma vrtbu nosaka k summu, kuru veido tdas paas kas

  celtniecbas tdos paos tirgus apstkos izmaksas, no kurm ir atrinti tdi rjie faktori,

  k, piemram, fiziskais, funkcionlais un ekonomiskais nolietojums1. Aprina pc formulas

  (3.1):

  PAUMA VRTBA =

  zemes pauma vrtba

  + jaunas bves celtniecbas vrtba

  - fiziskais nolietojums

  - funkcionlais nolietojums

  - ekonomiskais nolietojums. (3.1.)

  Tas nozm, ka investors, d veid nosakot pauma vrtbu, nemakss vairk, k

  btu jmaks par jaunas kas celtniecbu.

  1 Korostelev S.P. Osnovi teoriji i praktiki ocenki edviimosi. Maskava:Piter,1998, 64.lpp.

 • 30

  3.2.2. Saldzino metode.

  Pielietojot o metodi, tiek saldzinti ldzgi darjumi ar ldzgiem nekustamajiem

  paumiem un veiktas attiecgas korekcijas. Tomr jem vr, ka rezultta pareizbu var

  iespaidot tdi rjie faktori k dadie tehniskie raksturojumi, izmaias tirgus apstkos u.c.

  Jskats, lai saldzinmie paumi tiem btu ldzvrtgi gan pc atraans vietas, gan

  tehnisk stvoka, gan pielietojuma u.t.t.

  Izmantojot datu saldzinanas metodi, jievro sekojoa darbbas secba1:

  1. attiecg reiona nekustam pauma tirgus izpte;

  2. saldzinanas pamatvienbu, piemram, pauma kvadratra attiecb uz

  pauma vrtbu, ienkumu neso kvadratra u.c., izvle un analze;

  3. vrtjam un saldzinmo paumu galveno raksturlielumu noteikana,

  saldzinana un korekciju veikana (atirbas parasti izsaka procentu vai

  koeficientu veid), ja tdas nepiecieamas;

  4. pauma vrtbas aprinana.

  3.2.3. Ienkumu/peas metode.

  metode pamatojas uz potencilajiem ienkumiem no pauma, kur k galveno t

  vrtbas noteicju uzskata ekonomiskos labumus, ko var dot paums t paniekam.

  Ienkumu/peas metodei ir divas pieejas: naudas plsmas diskontana un tie

  kapitalizcija.

  Naudas plsmas diskontana novrt laika ietekmi uz naudu, apskatot atsevia laika

  posma iemumu izdevumu plsmas veidoto odienas vrtbu. Tiek noteikta vrtba, kdu

  var makst odien, emot vr sagaidmo naudas plsmu noteikt laika posm un pauma

  prdoana vrtbu perioda beigs. Diskontjot naudas plsmu, tiek aprinta pauma tro

  iemumu vrtba noteikt laika posm.

  1 Korostelev S.P. Osnovi teoriji i praktiki ocenki edviimosi. Maskava:Piter,1998, 80.lpp

 • 31

  Nekustam pauma kopjo vrtbu veido atsevios posmos diskonttas naudas

  plsmas un reversijas summa, ko izsaka ar formulu (3.2):

  nt

  nn

  n

  iR

  iCF

  iCF

  iCF

  iCFPV

  )1()1(..

  )1()1(1 33

  221

  , (3.2)

  kur

  R reversija pauma iespjam tirgus vrtba n-taj gad;

  i regulro naudas plsmu diskonta likme;

  it beigu perioda diskonta likme (parasti vienda ar pdj aprina posma diskonta likmi,

  bet, lai palielintu vrtjuma drobu, o diskonta likmi nedaudz palielina)1.

  Tie kapitalizcija nozm nekustam pauma nkotnes tro iemumu patreizjs vrtbas

  noteikanu. Aprins tiek veikts pc formulas (3.3):

  PV = NOI/R0, (3.3)

  kur

  PV pauma patreizj vrtba;

  NOI gada trais ienkums;

  Ro kopj kapitalizcijas likme.

  o metodi izmanto, ja vrtjamajam paumam ir stabili iemumi ilgk laika posm.

  Kapitalizcijas likme parda ieguldto ldzeku atganas iespjas noteikt laika posm un

  peas ganu par pauma lietoanu. Kapitalizcijas likme parasti ietver dus faktorus:

  - bezriska ieguldjuma likme;

  - kompenscija par risku;

  - kompenscija par zemku likviditti saldzinjum ar noguldjumu kredtiestd

  vai vrtspapros;

  - kompenscija par papildu izdevumiem, kas saistti ar nekustamo paumu;

  - labojumi saistb ar pauma vrtbas iespjamo pazeminanos vai pieaugumu

  .

  Visprgi emot, vism trs metodm btu jdod viens pauma novrtanas rezultts. Tomr

  tas praktiski nav iespjams, t k nekustam pauma tirgus reti kad ir attiecg

  nepiecieamaj ldzsvara stvokl. T nu jizvlas konkrtam gadjumam atbilstoka metode.

  Piemram, dzvoklim visatbilstok droi vien btu saldzinoo darjumu metode.

  1 Korostelev S.P. Osnovi teoriji i praktiki ocenki edviimosi. Maskava:Piter,1998, 95.lpp

 • 32

  3.4. Nekustam pauma novrtanas principi.

  3.1.att. Nekustam pauma novrtanas principi1

  Nekustam pauma iemumu pieeja ir japskata novrtanas uzdevuma

  sistemtiska risinjuma kopj procesa kontekst. procesa pamat ir kopga novrtanas

  principu teorija. Principi tiek iedalti etrs grups (sk.3.1.att.).

  Principi, kas balstti uz lietotja priekstatiem.

  Lietderba (utility). Nekustamais paums ir vrtgs tikai tad, ja tas ir dergs kdam

  potencilajam paniekam un var tikt izmantots noteiktas ekonomisks funkcijas, piemram,

  raoanas uzmuma darbbai vai labbas audzanai, izpildanai.

  Aizvietojamba ( substition). Racionls pircjs nemakss par paumu vairk k

  minimlo summu, iekasjamu par tdas paas vrtbas ldzgu paumu. Tpat nebtu prtgi

  1 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 13.lpp.

  Principi, kas saistti ar zemi, km:

  - palieko produktivitte; - ieguldjumi; - progresjoie un

  regresjoie ienkumi; - sabalanstba; - ekonomiskais lielums.

  Principi, kas saistti ar tirgus vidi:

  - atkarba; - atbilstba; - piedvjums un

  pieprasjums; - konkurence; - izmaias.

  Pc iespjas labkas un efektvkas izmantoanas princips.

  Principi, kas balstti uz lietotja priekstatiem: - lietderba; - aizvietojamba; - paredzamba.

 • 33

  makst par jau eksistjou objektu vairk, ja cits analogas pielietojambas objekts var tikt

  izveidots bez paas aiztures par zemkm izmaksm. Ja investors analiz ienkumu plsmu,

  tad maksimlo cenu vi noteiks saldzinjum ar citu objektu, ar ldzgu risku un kvalitti,

  ienkumu plsmm. Aizvietojambas noteikana: aizvietojambas princips vsta, ka

  maksimlo pauma cenu nosaka mazk cena vai vrtba, par kdu var iegdties citu

  paumu ar ekvivalentu pielietojumu.

  Paredzamba (anticipation). pauma objekta lietderba ir saistta ar prognozjamo

  nkotnes labumu vrtbu. Investoram svarga ir gaidmo nkotnes ienkumu plsmas

  kvalitte un termi. Piemram, cilvku viedokli par konkrtu paumu var iespaidot tds

  notikums, k paziojums par jauna auto cea vai skolas bvniecbu objekta tuvum.

  Paredzana ttad ir aktuls ienkumu vai citu labumu, ko var gt nkotn no pauma,

  vrtbas noteikana. T k nauda nes procentus, tad lats, kuru varam iegt nkotn, ir mazk

  vrtgs par odienas latu. Runa iet par naudas vrtbu laik (the time value of money).

  Process, ar kdu nkotnes latus prveido aktulaj vrtb, ir diskontana (discounting).

  Principi, kas saistti ar zemi, km.

  Paliekoais ragums (surplus productivity) ir jpiemin zemes vrtbas sakar.

  Jebkura ekonomisk darbba pieprasa etrus raoanas faktorus.

  3.1.tabula

  Raoanas faktori1

  Faktori Kompenscija

  Darbaspks Algas u.tml.

  Kapitls (nauda vai tas, kas noprkams

  par naudu)

  Procenti, dividendes

  Uzmjdarbba Pea

  Zeme Zemes nomas maksa

  Katrs faktors ir japmaks no trajiem ienkumiem, ko sniedz attiecga uzmjdarbba.

  Paliekoais ragums tiek mrta k trais ienkums, kas attiecas uz zemi, pc tam, kad veikti

  norini attiecb uz darbaspku, kapitlu un uzmjdarbbu.

  1 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 15.lpp.

 • 34

  Ieguldjumi (augstk produktivitte) (contribution, marginal productivity) ir

  saimniecisk objekta vrtbas pieauguma summa kda jauna faktora rezultt, nevis izdevumi

  par o faktoru. T ir summa, par kdu palielins vai samazins saimniecisk objekta vrtba

  vai trie ienkumi kda papildus raoanas faktora ietekm vai tda trkuma rezultt.

  Progresjoo un regresjoo ienkumu (increasing and decreasing returns)

  noteikanas princips vsta to, ka atkarb no resursu pievienoanas raoanas pamatfaktoriem,

  trie ienkumi palielinsies pieaugo temp ldz pat punktam, skot no kura, kopjie

  ienkumi, kaut ar pieaugoi, tomr jau palielins palnint temp.

  Parasti zemes paniekiem jatbild uz jautjumu, cik intensvi ir jaizbv tiem piederoie

  zemes gabali. Piemram, uzmumam Dzirnas pieder hektrs zemes. Ja kompnija uzcels

  vienu ku, pea bs 10 000 latu. emot vr to, ka uz viena zemes gabala cels arvien vairk

  ku, zemes izmaksas attiecb uz vienu ku samazinsies. Vienlaicgi ldz ar katrai kai

  piedergo zemes gabalu samazinanos blv plnojuma rezultt samazinsies katras kas

  tirgus vrtba.

  Tabul 3.2. pardts peas aprins dada blvuma bvniecbai:

  3.2.tabula

  Peas aprins1

  Mju skaits Pea uz vienu mju (LVL) Kopj pea (LVL)

  0 0 0

  1 10 000 10 000

  2 15 000 30 000

  3 12 000 36 000

  4 10 000 40 000

  5 8 000 40 000

  6 6 000 36 000

  7 4 000 28 000

  Ja tiek bvtas divas kas, pea palielins pieaugo temp uz mroga ekonomijas

  rina. Tlk, kaut ar pea uz katru mju samazins, pie blvuma palielinjumam ldz pat 4

  ldz 5 km, kopj pea aug. Un tikko kompnija uzcels sesto mju, t sk zaudt kopjo

  peu.

  Sabalanstba (proporcionalitte) (balance (proportionality)). Ja zemei ir

  pievienots par maz raoanas faktoru, tad t nav pietiekami aizbvta. Ja o faktoru ir par

  1 D.Fridman, N.Orduei. Income property appraisal and analysis. Maskava: Delo,1997, 17.lpp.

 • 35

  daudz zeme ir prblvta. Abos gadjumos zeme tiek izmantota neefektvi un saska ar

  paliekos produktivittes principu ts vrtba samazins. Visiem raoanas faktoriem ir

  jatrodas atbilsto attiecb vienam ar otru, lai kopjie ienkumi no zemes btu maksimli.

  Augstk pardtaj piemra tabul redzam, ka uzmums maksimlo peu var gt uz zemes

  uzceot etras vai piecas mjas. Abos gadjumos pea btu 40 000 latu. Tomr, ja etru mju

  celtniecba dos to pau peu ar mazku risku nek piecu mju celtniecba, tad sabalanstbas

  princips saka priek, ka etru mju celtniecba bs optimlais piebvanas blvums. Ceot

  etras mjas, risks bs mazks, jo darjumu skaits, kas nepiecieams ts paas peas summas

  ieganai, bs mazks.

  Ekonomiskais lielums (economic size). Optimlo zemes bvniecbas blvumu nosaka

  tirgus konkurences nosacjumi un lietotju prasbas. Zemes gabals ar labu atraans vietu,

  kur tomr ir prk mazs vai prk liels priek potencilajiem lietotjiem, tirg var zaudt

  cenu. Ekonomisk lieluma princips praktiski ir tas pats sabalanstbas princips, kuru gan

  izskata cit rsgriezum.

  Principi, kas saistti ar tirgus vidi.

  Atkarba (dependency). Atraans vieta ir viens no svargkajiem faktoriem, kas

  ietekm nekustam pauma vrtbu. Ja apkrtj zemes lietoanas sistm vai nekustam

  pauma ekonomiskaj vid notiek izmaias, tas var btiski ietekmt t vrtbu. Ar ienkumi

  liel mr ir atkargi no t, k atraans vieta ir saistta ar lietotja tirgu. Konkrta nekustam

  pauma objekta vrtba ir pakauta un pati ietekm savas atraans vietas citu objektu vrtbu

  dabu un lielumu.

  Atbilstba (conformity). Atbilstbas noteikana ir tas, kd pakp arhitektras stils

  un rtbas un pakalpojumu lmei, ko piedv attiecga bvniecba, atbilst tirgus prasbm.

  Nekustam pauma bvniecbas projektiem ir jatbilst zemes izmantoanas tipam attiecg

  rajon.

  Piedvjums un pieprasjums (supply and demand). Nekustamajam pauma ir

  vrtba, ja tas ir interesants kdam lietotjam vai lietotju grupai. Tam ir jbt ar sav zi

  defictam. Piedvjums ir nekustamo paumu, kuri pieejami tirg par noteiktu cenu,

  daudzums. T k nekustam pauma tirgus ir nepilngs, ne vienmr pieprasjums un

  piedvjums dikt cenu, par kdu tiek noslgts darjums. Prdoanas cenu nosaka ar mksla

  vienoties par lguma noteikumiem, darjuma dalbnieku skaits, emocijas, finansjuma

  izmaksas un citi faktori. Tomr ilgtermia pln pieprasjumu un piedvjumu var uzskatt

  par samr efektvu faktoru, nosakot cenu izmaiu virzienu. Ja tirg pastv piedvjuma vai

 • 36

  pieprasjuma trkums, tad cenas un res maksas pazemins. Tomr gadjum, kad cenas atkal

  paaugstins, piedvjumu nedrkst palielint tr temp. Kad pieprasjums un piedvjums ir

  ldzsvar, tirgus cena parasti atspoguo raoanas izmaksas. Ja tirgus cenas ir augstkas par

  raoanas izmaksm, tiks bvti aizvien jauni objekti, kamr neiestsies piedvjuma un

  pieprasjuma ldzsvars. Ja tirgus cenas ir zemkas, jaunu objektu bvniecba sabremzsies vai

  vispr apstsies ldz momentam, kad saistb ar tirgus cenu paaugstinanos, pieaugs

  pieprasjums.

  Konkurence (competition). Cilvki tiecas maksimli palielint savu bagtbu. Ja vii

  redz, ka citi no nekustam pauma gst lielkus ienkumus, mina ar iekt nekustam

  pauma tirg. Jo lielki kst ie ienkumi, jo vairk saasins konkurence. Konkurences

  pieaugums noved pie attiecga nekustam pauma veida konkrt rajon piedvjuma

  pieauguma. Ja pieprasjums d gadjum nepalielinsies, tad kritsies vidjais trais

  ienkums, ko dod tipa nekustamie paumi. Ja konkurence ir prsplta, pea var nokristies

  zemk par normlu vai atsevios gadjums pat nepardties. Ttad, kad pea tirg prsniedz

  lmeni, kas nepiecieams, lai nosegtu raoanas faktoru atmaksu, attiecgaj tirg saasins

  konkurence, kas, savukrt, izraisa tro ienkumu vidj lmea samazinanos.

  Izmaias (change). Objekti pastvgi nonsjas. Zemes izmantoanas raksturs

  mains valsts likumdoanas rezultt un privt sektora ietekm. Nekustam pauma objektu

  vrtba parasti nepaliek nemainga, bet gan laika gait mains. Analtiiem ir jseko ldzi

  notikumiem, kuri vartu iespaidot nekustam pauma tirgu. T k notikumi un

  prieknoteikumi pastvgi mains, novrttji pieturas pie profesionl standarta un veic

  novrtanu konkrti noteikt datum.

  Pc iespjas labkas un efektvkas izmantoanas princips (highest and best use).

  T ir visu trs, iepriek apskatto, principu grupu sintze. is princips nozm saprtgu

  un iespjamu lietoanas variantu, kas objektam nodrointu visaugstko tagadnes vrtbu, kas

  tiek noteikta efektv novrtanas datum. Citiem vrdiem sakot, tas lietoanas variants, kas

  tiek izvelts no saprtgiem, iespjamiem un likumgiem alternatviem variantiem. Tas

  variants, kur ir fiziski iespjams, pietiekami pamatots un finansili realizjams un kur

  rezultt sniedz visaugstko pauma vrtbu.

 • 37

  3.4. Investciju nekustamaj paum analze.

  Investciju nekustamaj paum analze dod informciju par pauma investciju

  potencilu. Ieguldjumu nekustamaj paum kvalittes novrtjums, t.i., analze, tiek veikts,

  izmantojot tdus rdtjus k kvadrtmetra cena, kapitalizcijas likme, pau kapitla atdeve,

  saistbu nodroinjuma pakpe u.c.

  Kvadrtmetra cena.

  Lai noteiktu, vai nekustam pauma cena ir pamatota, kvadrtmetra cenu saldzina ar ldzga

  pauma kvadrtmetra cenu.

  Kapitalizcijas likme.

  Ar kapitalizcijas likmi noskaidro vai prdoanas cena ir adekvta tirgus situcijai. To izsaka

  k pirmaj gad saemt tr iemuma un nekustam pauma cenas attiecbu. Tomr, t k

  kapitalizcijas likme neem vr nkotnes iemumus no nekustam pauma un t

  prdoanas cenu turanas laik, t nav visa ieguldjuma ienesguma likme. T ir tikai k

  neliela daa ieguldjumu analzes pamatos.

  Pau kapitla atdeve.

  Pau kapitla atdeve ir ldzga kapitalizcijas likmei. To aprina k pirm gada naudas

  plsmas un investoru ieguldto naudas ldzeku attiecbu. Tomr, t k pau kapitla atdeve

  neem vr projekta naudas plsmu nkotn un iespjamo prdoanas vrtbu, ar is rdtjs

  neparda ieguldjumu ienesgumu.

  Saistbu nodroinjuma pakpe.

  Lai vartu saemt aizmumu no kreditora, ir jprliecins, ka ieguldjums ir pietiekoi dros.

  Kreditors apskata sev vlamo ienesgumu un aizdevuma riska pakpi. Visbiek apskata

  sagaidms naudas plsmas spju nosegt ieguldtja aizmuma maksjumus.

 • 38

  Plnot prdoanas cena.

  Lai noteikti plnoto prdoanas cenu, var izmantot kdu no divm metodm. Viena ietver

  pieauguma, ar kdu palielinsies pauma vrtba noteikt atraans viet, noteikana. Otra

  metode pielieto kapitalizcijas likmes pieeju.

  Ieguldjuma kvalittes novrtjums.

  Ieguldjuma kvalitti nosaka, izmantojot naudas plsmas prognozes, apskatot ar naudas

  plsmu vis nekustam pauma turanas laik.

  Neto tagadnes vrtba.

  Neto tagadnes vrtbu aprina, nosakot tagadnes nkotnes naudas plsmas vrtbu un no ts

  atskaitot skotnjos ieguldjumus paum. Td veid, neto tagadnes vrtba parda summu,

  par kdu naudas plsmas tagadnes vrtba prsniedz ieguldto paa kapitlu. Ir jem vr, ka

  summa ir atkarga no pielietots diskonta likmes. Diskonta likmei ir jparda minimlais

  vlamais ienesgums pc ieguldjuma veikanas, ievrojot ieguldjuma riska pakpi.

  Neto tagadnes vrtbu (NPV) aprina pc formulas (3.4):

  NPV = (PV1+PV2+...+PVn)-(PC1+PC2+...+PCn), (3.4)

  kur

  PV1,2,n-pozitvs, nkotn saemams naudas plsmas tagadnes vrtba

  PC1,2,n-negatvs naudas plsmas jeb investciju izmaksu tagadnes vrtba

  Peas norma.

  Peas norma ir saistta ar neto odienas vrtbu. Peas normu izsaka k naudas plsmas

  odienas vrtbas un skotnjo ieguldjumu attiecbu. Ar is rdtjs ir balstts uz diskonta

  likmi.

  Iekj ienesguma likme.

  Iekj ienesguma likmi (IRR) aprina, mekljot procenta likmi, ar kuru diskontt summa

  btu vienda ar nulli. Lai novrttu ienesgumu, ieguldtjam jsaldzina sava iekj

  ienesguma likme ar aizdevja noteiktajm aizmuma procenta likmm. T k ieguldtjs

 • 39

  uzemas lielku risku nek aizdevjs, ieguldjuma nekustamaj paum ienesgums parasti

  prsniedz kredtu procentu likmes. IRR aprina pc formulas (3.5):

  IRR = r1 + (r2-r1) x NPV1/(NPV1-NPV2) (3.5)

  Bruto res multiplikators.

  Bruto res multiplikators (GRM) ir pirkanas vai prdoanas cenas attiecba pret bruto res

  ienkumiem. rdtja aprinam var izmantot vai nu potencilo bruto ienkumu, vai ar

  tagadnes bruto ienkumu. Analtiiem ir jnosaka, kdu ienkumu rdtju izmantot, un pie t

  ar palikt. metode tiek plai pielietota. T aprina zi ir vienkra un tai ir nepiecieami

  viegli pieejami rdtji. Pie tam ie rdtji ir pieejami ar saldzinmajiem objektiem. Kaut

  gan bruto res multiplikatoru var izmantot k cenas palielinjuma vai pazeminjuma

  indikatoru, tas nespj ievrot dadu objektu operacionlo izmaksu lmeu atirbas, k ar

  finansjumu atirbas.

  Kopj ienkumu likme (OAR).

  Kopjo ienkumu likmi aprina, dalot operacionlos ienkumus ar prdoanas cenu. Iegtais

  rezultts ir ienkumu un visa atmaksjam kapitla atmaksas likme neatkargi no investora

  veida, t.i., pau kapitla investors vai hipotkas kreditors. metode nedaudz uzlabo bruto res

  multiplikatora rdtju, jo em vr operacionls izmaksas. OAR ir labs instruments

  saldzinmu objektu, kuri nav apgrtinti ar hipotku pardu., rananai, t k t novrt

  objektus k brvus no aizmumu finansjuma. Bez tam, kopj likme saldzinoi viegli

  aprins, vadoties pc tirgus datiem. Tomr, kad nekustamajam paumam ir aizdevuma

  apgrtinjums, kopj likme neem vr pastvo parda pabas.

  Naudas ienkumu pau kapitl likme.

  Naudas ienkumu pau kapitla likme (EDR) tiek dvta ar par naudas ienkumu naudas

  ldzekos metodi (cash-on-cash-return) vai naudas ienkumu investtajos naudas ldzekos

  metodi (cash return on cash invested), k ar par naudas ienkumu procentulo tehniku

  (percentage cash flow technique). EDR tiek aprinta, dalot naudas ienkumus pirms

  nodoku nomaksas ar skuma investciju pau kapitl summu, un o rezulttu prveidojot

  procentos. EDR tomr nespj emt vr aplikanas ar ienkumu nodokli sekas, izmaias

 • 40

  pauma vrtb un hipotku aizmuma pamatsummas samazinjumu. T ar nevar pardt

  galjo atdevi.

  Kapitalizcijas koeficienti.

  Kapitalizcijas koeficients nekustam pauma gadjum tiek apskatts k koeficients, kas auj

  naudas plsmu prveidot kopj vien tagadnes vrtb ar sekojoas formulas paldzbu:

  V = I/R,

  t.i., ienkumu plsmas tagadnes vrtba ir vienda ar ikgadj ienkuma daljumu ar

  kapitalizcijas koeficientu.

  Kapitalizcijas koeficients sastv no diviem galvenajiem elementiem:

  1. Investciju ienkumu likme;

  2. Investciju atgrieanas norma.

  Investciju ienkumi savukrt sastv no etriem pamatelementiem:

  1. Droa, likvda likme.

  2. Zemas likvidittes prmija.

  3. Investciju menedmenta prmija.

  4. Ienkumu plsmas un peas no prdoanas riska vai nenoteiktbas prmija.

  Investciju kapitla atgrieanas normas par aprint pc trim dadm metodm:

  1. Ringa metode.

  2. Metode, vadoties pc atmaksa fonda.

  3. Anuitv metode.

  Ringa metode attaisnojs tikai tad, kad paredzts, ka ienkumu plsma sistemtiski

  samazinsies. Piemram, aktvam, kura palikuais kalpoanas laiks ir 30 gadi, pc Ringa

  metodes gada kapitla atmaksas norma bs 3 1/3%. Ja 100% aktva vrtbas jatmaks 30

  gadu laik, tad aprin tas bs 3 1/3% gad. Attiecgi kapitalizcijas koeficients bs 15

  1/3%, t.i., to veido 12% investciju ienkumi un 3 1/35 kapitla atmaksas norma.

  Metodi, vadoties pc atmaksas fonda, dv ar par Hoskolda metodi. Pc s metodes

  ienkumu daai, kura ir investciju atmaksa, lieto konservatvo reinvestanas likmi.

  Piemram, ja apskatm to pau aktvu ar kalpoanas laiku 30 gadi, ja kds katru gadu

  krjkont atliktu summu, kas vienda ar aktva skuma vrtbas dau, tad mazk k 3 1/3%

  ikgadjais depozts bt vairk k pietiekams, lai atmakstu pilnb aktva skuma vrtbu 30

  gadu laik. Ikgadjais 3 1/3% depozts nodroina pilnas vrtbas atmaksu 30 gados pat bez

  procentu pieskaitjuma. Ja tiek izmantota konservatva tro ienkumu pielaide, piemram,

 • 41

  krjkont ieskaita gada 5% (saliktie procenti), tad kapitla atmaksas norma bs 0,01505, kas

  rda atmaksas fonda faktoru pie 5% 30 gadu laik. Ja fond, kas gad nes 5% iemumus,

  katru gadu iemaks 1,5% (0,015) no skuma aktva vrtbas , tad pc 30 gadiem is fonds

  izaugs ldz 100% aktvu vrtbai. Kapitalizcijas procents bs 12% plus 1,5%, t.i., 13,5%.

  Anuitv metode tiek dvta ar par Invuda metodi. To lieto gadjumos, kad visu

  prognozjam perioda laiku gaidmi pastvgi ienkumi. Ja tiek pieauts, ka daa periodisko

  ienkumu, kuri ir kapitla atgrieana, tiek reinvestta pc investciju ienkuma likmes, tad

  jpielieto anuitv metode. Piemram, kad nepiecieamie ienkumi novrtjamajai investcijai

  sastda 12%, atmaksas fonda faktors 30 gados pc s likmes bs 0,0041.

 • 42

  4. Ieguldjumi ieguldjumu fondos. 4.1. Ieguldjumu fonda jdziens, btba, darbbas princips un risks.

  Ieguldjumu fondi ir viens no populrkajiem un efektvkajiem naudas uzkranas un

  ieguldanas veidiem. Turklt, ar katru gadu ieguldtju skaits, kuri veic brvo ldzeku

  ieguldanu tiei fondos, ievrojami palielins vis pasaul. Ieguldjumus fondos veic

  privtpersonas un uzmumi, lai pieaudztu ieguldt kapitla vrtbu vai efektvk prvaldtu

  savu naudas plsmu. Ieguldjumu fondi paver plaas ieguldanas iespjas atbilstoi katra

  ieguldtja vlmm un riska tolerancei1.

  Ieguldjumu fondi ir naudas kopfondi, kuros ieguldtji apvieno savus ldzekus, lai

  kopgi pirktu akcijas, obligcijas un citus finanu aktvus. No fonda ieguldtjiem piesaisttie

  naudas ldzeki tiek ieguldti dados vrtspapros ar mri pankt ieguldt kapitla vrtbas

  pieaugumu. Ieguldjumu fondi dod iespju investoriem dalt risku un izdevumus, kas saistti

  ar ieguldjumiem finanu tirgos, tdejdi gstot lielkus ienkumus. Par saviem

  ieguldjumiem investors saem fondu daas (ieguldjumu apliecbas) proporcionli via

  ieguldjumam fond. Pea parasti tiek gta fondu dau vrtbas pieauguma rezultt, bet citos

  gadjumos ar dividenu un procentu veid.

  Ieguldjumu fondu mris ir samazint risku darjumos ar vrtspapriem un veicint

  privto uzkrjumu ieguldanu vrtspapru tirg. Ieguldjumu fondu profesionlu prvaldi

  nodroina ieguldjumu sabiedrbas.

  Ieguldjumu fondu daas jeb ieguldjumu apliecbas ir ieguldjumu fondu emitts

  vrtspaprs, kuru var pirkt un prdot. Tas apliecina ieguldtja ldzdalbu kd noteikt

  ieguldjuma fond. Cilvki iegulda savus ldzekus investciju fondos ar mri palielint savu

  ldzeku apjomu, pateicoties pasaules ekonomikas attstbai, jo t rezultt palielins

  vrtspapru cenas un ldz ar to ar fondos ieguldt kapitla vrtba.

  Ieguldjumu fondu daudzs populrs iezmes ir padarjuas tos par vistrk augoo

  investciju produktu pasaul pdjo 20 gadu laik. Ieguldjumu fondu prdoana un jaunu

  fondu attstba aj laika period ir notikusi visplakajos mrogos. odien pasaul ir

  desmitiem tkstou fondu, kas apkalpo ietaupjumus simtiem miljoniem investoru, prvaldot

  triljoniem dolru. Turklt, ieguldjumu fondu pievilcbu apliecina to iespaidg iespieans

  tirgos. Zviedrij, piemram, 1980. gad tikai 0.04% iedzvotju piederja kds kopfonds,

  1999. gad is cipars bija pieaudzis ldz vairk nek 60%. Francija, Kanda un ASV ar var

  lepoties ar vairk nek 40% mjsaimniecbu, kas krj naudu ieguldjumu fondos.

  1 Bez autora. 02.01.2007,www.hansabanka.lv

 • 43

  Vairums lielko pasaules ekonomisko tendenu kalpo par dzinjspku ieguldjumu

  fondu pieprasjumam. Rietumeirop un Ziemeamerik brni, kas dzimui

  liel demokrtisk sprdziena rezultt, pensijas vecumu bs sasniegui 2010. gad. grupa

  pareiz ir un bs, vismaz nkoaj dekd, kranas dzves cikla etap un bs finansili

  spjga iekrt lielkus peas procentus, kas visbiek nozm akciju ieguldjumu fondus.

  Vl viens liels spks, kas veicina ieguldjumu fondu pieprasjumu, ir tas, ka daudzs

  valsts cilvki arvien vairk uztraucas par saviem valsts pensiju plniem. Neprtraukti

  pieaugoais paredzamais dzves ilgums nozm, ka daudzi cilvki arvien ilgk saems pensiju.

  Turklt, augos medicnas izmaksas atstj negatvu iespaidu uz pensionru budetu.

  Pakpeniski nodoku makstju skaita samazinjums uz vienu pensionru turpins pavjint

  esos valsts pensiju sistmas. Neskatoties uz augoajm finansu grtbm, daudzas valdbas

  nespj vai nevar veikt atbilstous paskumus, lai uzturtu pie dzvbas pensijas, ko

  pilnb finans valsts. Arvien vairk valstu izmanto labvlgu nodoku politiku, lai iedrointu

  privtpersonas paas finanst privtos investciju plnus un lai veicintu vai pat aizsttu savus

  ienkumus no valsts pensijm. Lai finanstu pensijas, ir nepiecieams ilgtermia investciju

  plns. Ilgtermia investcijm jietver akciju komponents vai jsastopas ar samazintu peu.

  T rezultt vairums investoru pievras akciju ieguldjumu fondiem, lai nodrointu sev

  saulainas vecumdienas.

  Strauji augos izgltbas izmaksas un aizvien pieaugo valdbu nevlans atbilstoi

  finanst valsts mcbu programmas td pa veid spieot veckus un vecveckus pirkt

  privtos investciju plnus, aj gadjum lai finanstu savu brnu izgltbu. Skot agri un

  investjot regulri, vecki un vecvecki var vislabk nodroint, lai viu atvasm btu

  pieejama laba izgltba. T k izgltbas fondi pc sava rakstura lielkoties ir ilgtermia, tie

  ar ir palielinjui akciju ieguldjumu fondu pieprasjumu.

  Ieguldjumu fondu realizcij visvairk paldz tehnoloija. Tehnoloiskie

  uzlabojumi, pai komunikciju sfr, auj vieglk tos prvaldt, prdot un administrt.

  Raduies izmaksu ietaupjumi galvenokrt nokst pie patrtja, samazinot fondu izmaksas

  un palielinot to pievilcbu, saldzinot ar citiem investciju produktiem.

  Iepriekmintajm socilekonomiskajm tendencm pasaul jturpins, lai palielintu

  ieguldjumu fondu pieprasjumu nkoaj desmitgad vis pasaul. Un daas no m

  tendencm uz Latviju attiecas tikpat liel mr k uz prjo Eiropu. Attstoties Latvijas

 • 44

  ekonomikai un tai vairk integrjoties Eiropas ekonomik, Latvij pieaug pieprasjums pc

  tiem paiem investciju produktiem, kas ir populri prj Eirop1.

  Fonds ttad ir vairku ieguldtju ldzeku apvienojums, kuru prvalda profesionls

  ieguldjumu prvaldnieks ar mri, ieguldot vrtspapros, gt maksimli lielu peu. Ieguldot

  fond, nav nepiecieami lieli ldzeki, lai vartu gt peu no vrtspapru tirgus dinamikas. Pat

  neliels ieguldtjs var piekt praktiski jebkuram pasaules vrtspapru tirgum, veicot

  ieguldjumu attiecgaj fond. Fonda aktvi tiek ieguldti dados vrtspapros (akcijas,

  obligcijas u.c), atkarb no ieguldjumu fonda politikas, kas aprakstta katra fonda nolikum

  un prospekt. Ieguldjuma fonda daas vrtba (NAV) ir atkarga no vrtspapru, kuros fonds

  veic ieguldjumus, cenas. Darjumi ar fondu dam parasti notiek pa nkams vai aiznkams

  darba dienas cenm. Fonda daas vrtba tiek aprinta katru darba dienu. Ienkumi no

  ieguldjuma fond vrtbas pieauguma iegstami prdodot ieguldjumu fonda daas.

  4.1.att. Fondu struktra2

  Ieguldjumu fonda btba ir tda, ka investori apvieno ldzekus, lai kolektvi

  pirktu akcijas, obligcijas un citus finanu aktvus ar mri:

  Nopelnt vairk, kopgi ekonomjot uz izmaksm.

  Samazint risku, iegdjoties vairkus dadus vrtspaprus.

  Pelnt starptautiskajos vrtspapru tirgos.

  Izmantot profesionlu prvaldtju zinanas un resursus1.

  1 Bez autora. 02.01.2007.www.seb.lv 2 Bez autora. 02.01.2007. www.hansabanka.lv

 • 45

  4.2.att. Ieguldjumu fondu darbbas princips1

  1 Bez autora 02.01.2006. www.seb.lv

  Ieguldtjs Ieguldtjs

  Vienreizjas investcijas vai regulrie ieguldjumi

  Nauda Nauda

  Ieguldjumu fonds

  Turtjbanka Nodibina

  Izvlas Ieguldjumu fonda

  menederis

  Iegulda fonda naudu:

  Akcijs Obligcijs vai citos parda vrtspapros

  Nekustamaj paum Citos ieguldjumu fondos

  Fonda mantu glabana Kontrole Fonda vrtbas aprinana

  Ieguldtjs

  Ieguldjumu prvaldes sabiedrba

  Fondu daas Fondu daas

 • 46

  Jo garks ir plnotais investciju termi, jo lielku risku var uzemties

  Risks = pea

  4.3.att.Risks un ienesgums2

  4.3.att. Risks/ienesgums3

  Ieguldot ldzekus fond, ieguldjums ir saistts ar zinmu kontroljamu risku, ka

  gaidtais ienesgums atirsies no rel. Vrtspapru tirgus ir svrstgs, kur pieprasjuma

  piedvjuma ietekm ieguldjuma vrtba var gan krist, gan kpt. Tirgus dinamika ir cikliska

  pc krituma parasti seko kpums. Tiei o iemeslu d fonda aktvi tiek uzticti profesionlam

  ieguldjumu prvaldniekam, kur, izmantojot dadas tirgus izptes metodes, efektvi

  prvalda fondu. Turklt, veicot ieguldjumu ilgk termi, ievrojami samazins iespja

  negatvam ienesguma rezulttam, jo parasti ilgk laika period cenu kpums prsniedz

  slaicgus kritumus. Ieguldjumu fondu piedvjums ir oti plas, kas padara grtku lmumu,

  kur fond tiei ieguldt. Ne vienmr fonds, kuram vsturiskais ienesgums bijis vislielkais,

  ir piemrotkais. Pirms tiek veikts ieguldjums, pats svargkais ir apzinties kdu risku esat

  gatavs uzemties, lai iegtu vlamo peu. Jo augstki bs mri attiecb uz peu, jo lielks

  risks juzemas. Ne visi ieguldtji ir gatavi saskarties ar lielm ieguldjuma vrtbas

  svrstbm, ldz ar to pirms ieguldanas tas rpgi jizvrt4.

  1 Bez autora. Seminrs Unibankas darbiniekiem Ieguldjumu fondi, 2006 2 Bez autora. 02.01.2007. www.seb.lv 3 Bez autora 02.01.2007. www.hansabanka.lv 4 Bez autora 02.01.2007. www.hansabanka.lv

 • 47

  4.4.att. Ieteicamais investcijas minimlais laiks1

  4.2.Ieguldjumu fondu klasifikcija

  4.5.att. Ieguldjumu fondu klasifikcija2

  4.5.attls Ieguldjumu fondu klasifikcija3

  Naudas tirgus fondi iegulda stermia naudas tirgus ieguldjumu produktos,

  piemram, valsts emittas pardzmes u.tml. Tie ir k alternatva stermia noguldjumiem

  banks. Riska pakpe iem fondiem ir oti zema, likviditte nav ierobeota. Ienesgums tomr

  bs labks nek stermia noguldjumiem banks.

  Obligciju fondi iegulda tikai parda vrtspapros. Var bs gan portfei ar valsts

  obligcijs, gan korporatvajm obligcijm, gan jaukts tipa. Ieguldot obligciju fond, kopj

  ieguldjumu portfeli ieguldtjs viegli un lti iekauj parda vrtspaprus. T k, obligciju un

  1 Bez autora. 02.01.2007. www.hansabanka.lv 2 Bez autora. Seminrs Unibankas darbiniekiem Ieguldjumu fondi, 2006 3 Bez autora. 02.01.2007. www.seb.lv

 • 48

  akciju cenas biei mains pretjos virzienos, ieguldjumi aj fond paldz samazint risku,

  kas saistts ar akcijm, kuras ar ir attiecg ieguldjumu portfel.

  Sabalanstie fondi ir fondi, kuru investciju portfelis ir sabalansts starp

  ieguldjumiem akcijs un parda vrtspapros. Riska pakpe eit ir zemka nek obligciju

  fondiem, bet ienesgums labks. Novrojams diezgan stabils pieaugums. ie fondi bs

  piemroti ar ieguldtjiem ar ne tik lieliem ieguldmajiem ldzekiem.

  Ienkumu akciju fondi iegulda akcijs ar lieliem dividenu ienkumiem un

  ieguldtjiem tiek piedvta dividenu izmaksa vairkas reizes gad. Nav prk liela riska, ir

  iespja saemt regulru ienkumu no saviem ieguldjumiem.

  4.3. Ieguldjumu fondu priekrocbas

  Augsta likviditte ieguldjumu fondos ieguldjumus var veikt katru dienu

  (atvrtajiem fondiem), k ar iegt ieguldtos naudas ldzekus tikai dau dienu laik atkarb

  no fonda.

  Atpirkanas garantija - Ieguldjumu sabiedrbai ir pienkums veikt fondu

  ieguldjumu apliecbu atpirkanu (atvrtajiem fondiem) no ieguldtja, nodroinot dau dienu

  norinus.

  Diversifikcija - Ar nolku samazint risku, fonda aktvi ir sadalti dados

  ieguldjumu objektos. Fonda aktvi var tikt sadalti starp ieguldjumiem dados vrtspapros,

  ekonomikas nozars, valsts, reionos un starp citiem kritrijiem, tdjdi mazinot viena

  apstka ietekmi uz ieguldjumu kopum.

  Droba - ieguldjumu prvaldes sabiedrbu darbbu Latvij regul likums Par

  ieguldjumu sabiedrbm. Fonda ieguldjumu apliecbas ir publiskas apgrozbas vrtspapri,

  kuru emisija ir iegrmatota Latvijas Centrlaj Depozitrij. Visi rvalstu fondi, kurus

  piedv Hansabanka, ir reistrti attiecgs fondu prvaldos sabiedrbas mtnes valsts

  uzraudzbas institcijs, un tie tiek regulri prbaudti no uzraudzbas institciju puses. Tpat

  Banka pirms fondu publiskas piedvanas ir iepazinusies ar o fondu prvaldoajm

  sabiedrbm, lai prliecintos par to uzticambu un darbbas atbilstbu fondu prospekt

  mintajam. Fonda manta tiek glabta irti no ieguldjumu prvaldes sabiedrbas un

  turtjbankas mantas.

  Profesionla prvaldana - ieguldjumu fondu ldzeku izvietoanu veic zinoi,

  kompetenti ieguldjumu prvaldnieki ar ilgu gadu pieredzi finanu tirgos, kas nodroina

  efektvu portfea prvaldanu.

 • 49

  Izdevgums - ieguldjums fond nodroina ieguldtjam laika un naudas ekonomiju, jo

  nepiecieams veikt tikai vienu ieguldjumu. Prkot un prdodot vrtspaprus, fondi veic liela

  apjoma darjumus, kurus var noslgt uz ievrojami izdevgkiem nosacjumiem nek

  individulie ieguldtji.

  Nodoki pc Iedzvotju ienkumu nodoka likuma pea fiziskm personm no

  darjumiem ar ieguldjumu fondu apliecbm netiek aplikta ar iedzvotju ienkumu nodokli,

  k ar ieguldjumu fondi nav juridiskas personas, ldz ar to tie netiek aplikti ar ienkumu

  nodokli1.

  4.4. Kdu ieguldjumu fondu izvlties?

  Paralli ieguldjumiem akcijs priekpln izvirzs ar fondi ar savm plaajm

  iespjm, jo depozta procenti ir samazinjuies, inflcija ir pieaugusi un samazins oti lnos

  tempos (2004.gad 7,5%, 2005.gad 6,7%, 2006.gada prognozes 6,5%). Kdu fondu

  izvlties ieguldjumiem? Nebt nav vajadzgs skum izvlties fondu ar viszemkie risku,

  pakpeniski tiecoties uz lielkiem riskiem. Ja ieguldtjs vlas savus brvos naudas ldzekus

  ieguldt uz vairkiem gadiem, tad droi var ieguldt obligciju fondos. Pie tam, t k,

  obligciju un akciju cenas biei mains pretjos virzienos, ieguldjumi aj fond paldz

  samazint risku, kas saistts ar akcijm, kuras ar ir attiecg ieguldjumu portfel. Ttad, ja

  ieguldtja paum ir ar akcijas, tad ir interesanti ieguldt tiei aj obligciju fond, kur

  iegulda tikai parda vrtspapros. Tas gan bs nedaudz riskantks nek naudas tirgus fonds,

  bet ar lielku ienesgumu. Akciju cena ned var kristies pat par 5-10%, bet obligcijm tik

  lielas svrstbas nenotiek. Obligcijas ir zemk riska instruments, un tam obrd btu jdod

  pea apmram 4%, ldz 5% maksimlo, gad.

  1 Bez autora. 02.01.2007. www.hansabanka.lv

 • 50

  Tabul tiek saldzinti vairki obligciju un akciju ieguldjumu fondi :

  4.1.tabula

  Ieguldjumu fondu saldzinjums1

  Investciju mris, stratija Fonda

  valta

  Ieguldjuma

  termi

  Minimlais

  ieteicamais

  ieguldjums

  Ienesgums

  SEB

  Eiropas

  fonds

  Fonds iegulda ldzekus

  Eiropas uzmumu akcijs,

  strdjot ar daudzm bir,

  ES un EBTA valsts,

  t.sk.ES jaunajs valsts. T

  k is ir akciju fonds, tad

  investora ieguldjuma

  termiam vajadztu bt

  vismaz 5 gadiem un

  ieteicams vairk. Fonds var

  bt pakauts lielm cenas

  svrstbm, kuru laik

  fonda daas vrtba var gan

  pieaugt, gan samazinties.

  SEB Eiropas akciju fonds ir

  aktvs uzmumu

  ldzpanieks, ne tikai

  pasvs investors.

  USD 3-5 gadi 15 USD 2003 13,2%

  2004 13,9%

  2005 32,2%

  2006 14,6%

  SEB

  starptaut.

  jauktais

  fonds

  Sabalansts fonds, kas

  invest akcijs un akcijm

  saisttos vrtspapros vis

  pasaul, izemot Zviedriju.

  Parasti fonds iegulda 70%

  aktvu akcijs un 30%

  obligcijs, radot labu

  ldzsvaru starp abm aktvu

  klasm. Fonds ir piemrots

  ilgtermia investcijm.

  USD 3-5 gadi 15 USD 2003 2,9%

  2004 3,4%

  2005 21,0%

  2006 12,1%

  1 Bez autora. www.hansabanka.lv, www.seb.lv, www.parex.lv. 03.01.2007.

 • 51

  Investciju mris, stratija Fonda

  valta

  Ieguldjuma

  termi

  Minimlais

  ieteicamais

  ieguldjums

  Ienesgums

  Hansa

  Austrum-

  eiropas

  Obligciju

  Fonds

  Fonda manta tiek ieguldta

  Austrumeiropas (Latvijas,

  Bulgrijas, ehijas,

  Horvtijasm Igaunijas,

  Lietuvas u.c.) valsts,

  pavaldbu un

  komercsabiedrbu parda

  vrtspapros. Fonda mris

  ir vidj laika period

  pankt kapitla vrtbas

  pieaugumu.

  EUR 1-3 gadi Fonda vstur.

  ienesgums uz

  31.03.2006

  -9,35% gad

  Hansa

  Austrum-

  eiropas

  Akciju

  Fonds

  Fonda mris ir gt

  ilgtermia kapitla vrtbas

  pieaugumu ieguldot Eiropas

  Savienbas dalbvalstu

  emitentu vrtspapros.

  Fonds steno aktvu

  ieguldjumu stratiju ar

  mri gt labumu no o

  valstu birs kotto

  veiksmgko publisko

  akciju sabiedrbu

  potencila, emot vr ar

  reiona valstu ekonomikas

  un biras riska struktru.

  Mris ir nodroint labko

  efektu no pastvg

  ekonomiku saplanas, kas

  notiek ldz ar ES

  paplainanos.

  EUR 1-3 gadi Fonda vstur.

  ienesgums uz

  31.03.2006

  14,0% gad

 • 52

  Investciju mris, stratija Fonda

  valta

  Ieguldjuma

  termi

  Minimlais

  ieteicamais

  ieguldjums

  Ienesgums

  Parex

  Austrum-

  eiropas

  Obligciju

  fonds

  Fonda galvenais mris ir

  kapitla vrtbas

  palielinana, investjot

  diversifict portfel, kuru

  veido dads valts

  denominti Baltijas un

  Austrumeiropas valstu

  fiksta ienkuma vrtspapri

  ar saldzinoi augstu

  reitingu. Programmas

  ietvaros ir pieaujami

  ieguldjumi ar industrili

  attsttu valstu vrtspapros.

  USD 1-3 gadi 12,65 USD 2003 9,90%

  2004 5,99%

  2005 4,81%

  2006 3,69%

  Ga