esošās situācijas analīze

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2017

226 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) PROGRAMME

  Contract N: IEE/11/BWI/507/SI2.604357

  Full title of the project: Efficient Energy Building Roadmap for Latvia

  Acronym of the project: EEBR-LV

  Deliverable 2.1.

  Esos situcijas analze

  Bvniecb strdjoo kvalifikcijas un prasmju paaugstinana 2020. gada

  enerijas un klimata mru sasnieganai

  Rgas plnoanas reions (RPR)

  Kurzemes plnoanas reions (KPR)

  Latgales plnoanas reions (LPR)

  Vidzemes plnoanas reions (VPR)

  Zemgales plnoanas reions (ZPR)

  Latvijas Siltuma, gzes un dens tehnoloijas inenieru savienba (LSGTIS)

  Latvijas Vides investciju fonds (LVIF)

  Latvijas Bvnieku asocicija (LBA)

  Latvijas Bvinenieru savienba (LBS)

  2012

  Grant agreement no: IEE/11/BWI/507/SI2.604357

  Project acronym: EEBR-LV

  Project full title: Efficient Energy Building Roadmap for Latvia

  www.rpr.gov.lv/bus

  Atskaite: publiski pieejama

  The European Commission (EC) is not responsible for information presented in this

  report, nor does it represent the official viewpoint of the European Commission.

 • Build up Skills - Latvija

  2

  Saturs

  Kopsavilkums 3

  1. Ievads 5

  2. Mri un metodes (LBA) 6

  3. Bvniecbas nozares raksturojums 7

  4. Valsts politika un stratija, lai veicintu ES 2020 enerijas un klimata

  mru sasnieganu ks (RPR) 16

  4.1. Energoefektivittes prasbas km 16

  4.2. Valsts mri klimata un enerijas jom 17

  4.3. Izvirztie energoefektivittes mri 20

  4.4. Valsts politika un stratija, lai sasniegtu vlamo rezulttu

  2020. gad atjaunojams enerijas ku bvniecb 26

  5. Statistika bvniecbas un enertikas nozars 28

  5.1. Renovciju apjomi 29

  5.2. Uzmumi bvniecb 30

  6. Profesionls izgltbas analze 39

  6.1. Profesionlo izgltbu apliecinoie dokumenti 43

  6.2. Latvijas izgltbas sistmas piesaiste Eiropas kvalifikciju

  ietvarstruktrai 44

  6.3. Bvniecbas specilistu sertifikcija 46

  6.4. Bvniecbas nozares darba tirgus dinamika 46

  6.5. Citi kursi un apmcbas programmas par ku energoefektivitti un

  atjaunojams enerijas izmantoanu ks (LEIF) 47

  6.6. Secinjumi un ierosinjumi 48

  7. Trkumi un ri 2020. gada mru izpildei 49

  7.1. Iespjamo investciju prognoze no 2012. gada ldz 2020. gadam

  projektos, kuri saistti ar ku energoefektivittes paaugstinanu,

  un to iespjamie avoti 49

  7.2. Darba resursu aprina metodikas izvle 49

  7.2.1. Projektu sistematizcija, galvens pamatgrupas 51

  7.2.2. Prognoze par nepiecieamo darbaspku, kas strd

  bvniecb, energoefektivittes uzlaboan 52

  8. ri un ieteikumi 2020. gada mru izpildei 56

  8.1. Profesionl izgltba 57

  8.2. Bvniecba kopum 57

  8.3. Klimata un enerijas mru izpilde 58

  9. Secinjumi 58

  10. Pielikumi 61

  10.1. pielikums. kas pc to veidiem 61

  10.2. pielikums. Pavaldbu investcijas 62

  10.3. pielikums. ku platbas pa ku veidiem (m2) 64

  10.4. pielikums. Profesionl pamatizgltba, EKI lmei 64

  10.5. pielikums. Energoefektivittes bvniecbas jom rpus

  reglamentts izgltbas Latvij 66

 • Build up Skills - Latvija

  3

  Kopsavilkums

  Projekt, kas tiek finansts BUILD UP Skills ietvaros, izstrdta skotnj

  analze, kas raksturoto bvniecbas tirg strdjoo zinanas un prasmes, k ar

  pareizjo situciju bvniecb kopum.

  s analzes mris bija noteikt pieprasjumu pc bvniecb nodarbintajiem un

  prognozt to nkotn, 2020. gad, lai izpildtu Latvijas klimata un enerijas

  mrus. darba rezultts ir pamats diskusijm ar vism ieinterestajm pusm

  rcbas plna izveidei un bvniecb strdjoo personu zinanu un kvalifikcijas

  paaugstinanai.

  km Latvij ir milzgs tehniski sasniedzams un ekonomiski pamatots

  energoefektivittes potencils, kas palaik netiek piencgi izmantots. Esoo ku

  renovcija Latvij notiek lni. Biei tiek stenota tikai daja kas renovcija, un

  vidji ku renovcijas projektos tiek sasniegts zems enerijas patria

  samazinjums zems bvdarbu kvalittes d. Veicot kompleksu kas renovciju

  atbilstoi obligtajm bvnormatva LBN 002-01 prasbm, iespjams sasniegt

  vismaz 50 % un lielku enerijas patria samazinjumu, nodroinot augstu

  komfortu un izmantojot atjaunojamos energoresursus.

  ku energoefektivittes Direktv 2010/31/ES1 ir izvirzts mris no 2020. gada

  31. decembra vism jaunbvm jtuvojas nulles enerijas kas rdtjiem jeb

  jsasniedz oti zema enerijas patria kas rdtji, un enerijai jbt saraotai,

  izmantojot atjaunojamos energoresursus. Skot ar 2018. gada 31. decembri, izrjot

  vai iegdjoties ku, da tipa kas jizvlas vism publiskajm institcijm.

  Latvija ir ar uzmusies vairkas starptautiskas saistbas, nosakot konkrtus

  enerijas un klimata mrus:

  ldz 2020. gadam palielint energoefektivitti par 20 %,

  ldz 2020. gadam palielint atjaunojamo energoresursu patsvaru bruto

  enerijas galapatri ldz 40 %,

  laika period no 2009. gada ldz 2016. gadam paaugstint energoefektivitti

  enerijas galalietotja pus, pankot 9 % enerijas patria samazinjumu,

  paaugstint nodarbintbas lmeni.

  Augsta bvniecbas darbu kvalitte renovcij un bvniecb ir viens no

  svargkajiem faktoriem, lai ieguldjumi energoefektivittes paaugstinan un

  atjaunojamo energoresursu izmantoan btu ekonomiski pamatoti. Izvirzto mru

  sasniegana nav iedomjama bez pietiekama skaita augsti kvalifictu strdnieku

  bvniecb.

  2011. gad ku bvniecb bija aizemtas 17 940 darba vietas. Lai prognoztu

  nepiecieamo strdnieku skaitu ldz 2020. gadam, darba ietveros izstrdti trs

  dadi scenriji:

  1) bzes scenrijs: aprins pamatots uz Ekonomikas ministrijas IKP pieauguma prognozi 2012. gadam 2,9 % un 4,6 % pieaugumu laik no 2013. ldz

  1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktva 2010/31/ES par ku energoefektivitti (prskatta). Eiropas Savienbas Oficilais Vstnesis L 153, 18.6.2010., 13. lpp.

 • Build up Skills - Latvija

  4

  2016. gadam. IKP pieaugums laik no 2016. ldz 2020. gadam pieemts k vidji

  4 % gad. Atbilstoi im bzes scenrijam nepiecieami 19 949 strdjoie, kas

  nodarbinti ar ku energoefektivitti un AER izmantoanu saisttos projektos;

  2) Latvija 2020 scenrijs: lai Latvija sasniegtu 2020. gadam noteikto klimata un enerijas mri, t. i., samazint ku enerijas patriu par 20 %, nepiecieamas

  1,51,8 miljardus latu lielas investcijas. Atbilstoi im scenrijam nepiecieami

  38 056 strdjoie;

  3) vidjs izaugsmes scenrijs: o scenriju raksturo piemums, ka aizvien vairk ku tiks renovtas, attstoties jauniem ku energoefektivittes

  paaugstinanas un AER izmantoanu veicinoiem finansanas instrumentiem k,

  piemram, ESCO, rotcijas fonds, nodoku atlaides, samazintas aizdevumu

  procentu likmes, valsts garantijas utt. scenrija gadjum 2020. gad bs

  nepiecieamai 29 003 strdjoie.

  K liecina veikt analze, profesionls izgltbas iestdes ldz 2020. gadam vartu

  sagatavot ldz 5166 jaunu bvniecbas specilistu, kas nodrointu papildus

  nepiecieamo strdjoo skaitu tikai bzes scenrija gadjum. Tomr jem vr,

  ka darbaspjg vecuma iedzvotju skaita prognozes liecina par darbspjgo

  iedzvotju skaita samazinanos. Tpat obrd aktula problma ir bvniecb

  strdjoo emigrcija uz citm valstm labka darba mekljumos. Bvniecb

  strdjoajiem raksturgas hroniskas slimbas, kas ierobeo iespju izmantot

  strdniekus daudzos darbos, piemram, darbam augstum un citos, kas ir btiski

  energoefektivittes paaugstinan. Vecum ap 60 gadiem iespjams, ka 90 %

  strdnieku nevars turpint darbu bvniecb. K liecina veikt analze, lai

  sasniegtu izvirztos enerijas un klimata mrus ldz 2020. gadam, nepiecieams

  gan palielint profesionlo izgltbas iestu absolventu skaitu, gan ar veikt

  pieauguo prkvalifikciju.

  Latvij nepastv izteikta specializcija energoefektvaj bvniecb, un lielkoties

  aj jom darbus veic tie pai uzmumi, kas darbojas visprgaj bvniecb.

  obrd nenotiek strdnieku specializcija. K liecina darba ietvaros veikt aptauja,

  gandrz visi respondenti atzinui, ka ir japmca strdnieki, paaugstinot to

  kvalifikciju. Aptaujas rezultti liecina ar, ka lielka daa strdjoo nav ieguvui

  atbilstou izgltbu, bet nepiecieams prasmes apguvui bvobjekt un pie

  uzmumu meistariem. Tomr mazajiem un vidjiem uzmjiem ir grti konkurt

  publisko pastjumu konkursos, un parasti ie uzmumi ir iesaistti bvdarbos k

  apakuzmji. Bvuzmjs, strdjot tikai k apakuzmjs un nesaemot savus

  pastjumus k enerluzmjs, nevar izveidot un noturt kvalifictu specilistu

  kodolu, komanda tiek komplektta katram objektam atsevii un netiek veikta

  strdjoo apmcba vai kompetenu paaugstinana. Tpat esoo strdnieku

  apmcbu bremz Publisko iepirkumu likuma nepilnbas, kur par galveno

  konkursu vrtanas kritriju tiek izvirzta piedvt zemk cena. Bvniecbas

  nozar pastv oti augsts nu ekonomikas faktors, kas neveicina godgu

  konkurenci un strdjoo kvalifikcijas paaugstinanu.

  obrd bvniecbas strdnieku prestis ir zems, un oti biei profesionls izgltbas

  iestds ir grti nokomplektt grupas. K biekais iemesls strdnieku papildu

  apmcbai tiek mints praktisko iemau trkums un nespja strdt patstvgi.

  Darba devji nav ieinteresti labu kvalifikcijas praku stenoan, jo uzmumiem

  nav motivcijas sistmas praku vietu nodroinanai. Strdjoajiem raksturga

 • Build up Skills - Latvija

  5

  aura specializcija bez izpratnes par energoefektivitti un jaunkajm AER

  tehnoloijm. Neformls izgltbas kursus organiz bvmaterilu raotji un

  tehnoloiju izplattji, ir organizti ar vairki apmcbu kursi un seminri dadu

  projektu ietvaros. stenotie kursi vui uzkrt pieredzi par esoo strdnieku

  kvalifikcijas trkumiem un papildus nepiecieamajm zinanm, bet di kursi

  netiek organizti regulri. Latvij nav ar sabiedriskas organizcijas (asocicijas),

  kas risintu un nodarbotos ar bvniecb nodarbinto strdnieku profesionlo

  kompetenu pilnveides jautjumiem. Latvij nav izstrdta instrumenta attstbas

  tendenu prognozanai un monitoringam attiecb uz jaunajm tehnoloijm,

  strdjoo kvalifikciju un nepiecieamo apmcbu bvniecbas nozar, un tas

  trauc veidot ilgtermia attstbas plnus strdjoo apmcbai.

  Tomr aptaujtie bvniecbas uzmumi atzina, ka pieredzjuu esoo strdnieku

  prkvalifikciju iespjams veikt pietiekami s laik, veidojot intensvus apmcbas

  kursus bvobjekt uz vietas, ko vartu stenot kop ar profesionls izgltbas

  iestdm. Atbilstoi valsts noteiktajiem klimata un enerijas mriem btu

  nepiecieams gan palielint strdjoo skaitu, gan ar paaugstint to zinanas un

  prasmes.

  1. Ievads

  Eiropas Savienbas (ES) dalbvalstis ir izvirzjuas ldz 2020. gadam sasniedzamos

  klimata un enerijas mrus, kas paredz, ka jpalielina atjaunojamo energoresursu

  (AER) izmantoana, lai Latvij 40 % no kopj enerijas galapatria nodrointu

  no AER. Juzlabo energoefektivitte, lai enerijas patri tiktu samazints par

  20 %. Latvij ldzgi k cits ES valsts tiei kas ir lielkais enerijas patrtjs.

  kas ir materilietilpgas un energoietilpgas inenierbves, kas rada 40 % no

  kopj enerijas patria un 36 % no kopjm CO2 emisijm Eirop. Palaik

  prioritrie ilgtermia mri k jaunu ku bvniecb, t esoo ku renovcij ir

  di:

  paaugstint ku energoefektivitti, tuvojoties nulles enerijas kas (oti zema enerijas patria ka, kas izmanto atjaunojamos energoresursus) rdtjiem;

  palielint atjaunojamo energoresursu izmantoanu ku enerijas patria seganai;

  samazint CO2 emisijas.

  Bvniecbas nozare ir viena no nozmgkajm tautsaimniecbas nozarm Latvijas

  ekonomik gan pc finanu apgrozjuma, gan nodarbinto skaita. Bvniecbas

  nozare ir atkarga no valsts ekonomisks attstbas, tai ir izteikta atseviu darbu

  veidu sezonalitte, augsta bvmaterilu, darbaspka un energoietilpba, k ar

  nozmgas pamatldzeku uzturanas un iegdes izmaksas.

  Pdj laik Latvijas bvniecba piedzvo btiskas izmaias. Kop 2002. gada

  nozar bija vrojams apjomu pieaugums, kas laik no 2006. ldz 2007. gadam

  prauga bvniecbas bum, ko izraisja ilgstos, neprtraukts ekonomikas,

  iedzvotju ienkumu un labkljbas lmea pieaugums, brva ltu kredtu

  pieejamba. Iedzvotju vlme uzlabot savu dzves lmeni un valsts investcijas

  bvniecbas sektor izraisja bvniecbas produkcijas cenu pieaugumu, kas nebija

  ekonomiski pamatots. 2008. gads bija zmgs ar strauju bvniecbas izaugsmi

 • Build up Skills - Latvija

  6

  pirmaj pusgad, neraugoties uz visprjo ekonomikas lejupsldi, un strauju

  kritumu otraj pusgad, kas turpinjs ldz 2011. gada treajam ceturksnim, kad

  bvniecbas apjomi beidzot ska pieaugt.

  Bvniecb 2011. gad tika nodarbints 71 tkstotis personu, kas ir 7,3 % no kopj

  nodarbinto skaita valst. Valsts mrog nozare piesaista apmram pusi no vism

  investcijm. Kopum bvniecba raksturo ikvienas valsts ekonomisko attstbu un

  ts dinamiku. Ekonomikas krzes rezultt, kad bvniecbas apjomi ievrojami

  krits, samazinjs bvniecbas nozar strdjoo skaits. Tomr pdj gad

  bvniecbas apjomi atkal pieaug 2011. gad saldzinjum ar iepriekjo gadu

  bvniecbas apjomi kpui par 12,4 %, kas saistts ar Eiropas fondu veiksmgu

  apguvi un zemo bvniecbas apjomu 2010. gad. Eiropas fondu finansjums ku

  energoefektivittes paaugstinanai Latvij pagaidm ir plnots ldz 2013. gadam.

  obrd mains izpratne par bvniecbas nozari un tiek noteiktas jaunas prasbas

  saistb ar vides aizsardzbu, energoresursu efektvu izmantoanu, kultrvsturisk

  mantojuma saglabanu un pielgoanu msdienu sabiedrbas vajadzbm. Mintie

  fakti nosaka arvien lielku nepiecieambu pc augsti kvalificta un motivta

  darbaspka, kas autu sasniegt 2020. gadam izvirztos klimata un enerijas mrus.

  Izstrdts analzes mris ir noteikt prasmju un zinanu trkumus bvniecb

  strdjoajiem un ar to saistts barjeras. Tpat esam centuies analizt nodarbinto

  personu zinanu un prasmju pieprasjumu nkotn.

  Autori cer, ka sagatavot esos situcijas analze var bt pamats tlkm

  diskusijm par pareizjm un nkotnes vajadzbm darbinieku prasmju un

  zinanu pilnveidoanai.

  2. Mri un metodes

  Analzes mris ir noteikt prasmju un zinanu trkumus bvniecb strdjoajiem

  un ar to saistts barjeras. Tpat tiek risinti jautjumi, kas saistti ar ES un Latvij

  2020. gadam noteikto klimata un enerijas mru sasnieganu. Darb analiztas trs

  lielas nozares enertika, bvniecba un izgltba, galveno uzmanbu pievrot

  profesionlajai izgltbai. Analze veikta kontekst ar valsts ekonomisko attstbu,

  ievrojot izstrdtos plnus un stratijas. Izmantotas das galvens ptjumu

  metodes:

  tiesbu aktu un politikas plnoanas dokumentu analze;

  tmai atbilstos pieejams informcijas un datu analze;

  bvnieku anketana;

  ekspertu viedoklis;

  statistisks apstrdes metodes (korelcijas, regresijas analze utt.).

  Lai nodrointu izmantoto datu ticambu, ptjuma pamat ir Latvijas Centrls

  statistikas prvaldes (turpmk tekst CSP) sniegtie dati, k ar Valsts kases, Valsts

  iemumu dienesta, Finanu un kapitla tirgus komisijas un Latvijas Bankas dati.

 • Build up Skills - Latvija

  7

  Ptjum izmantoti dati un secinjumi no citiem, ES finanstiem ptjumiem un

  ziojumiem par aj darb analizto jomu, k ar no atbildgo ministriju

  sagatavotiem gada prskatiem, informatvajiem ziojumiem un no to sagatavotajm

  stermia un ilgtermia stratijm un plniem.

  Dati, kuri tiek izmantoti, ptot makroekonomisko situciju valst un bvniecbas k

  nozares ietekmi uz kopjo ekonomiku, atirtas no datiem, kas raksturo ms

  interesjoo sfru energoefektivittes paaugstinanu un atjaunojamo energoresursu

  (AER) izmantoanu ku bvniecbas nozar. Ptot bvniecbas nozares ietekmi uz

  iekzemes kopproduktu (IKP), jem vr nozares kopjie dati par ku bvniecbu

  un projektanu, inenierbvju bvniecbu un specilo bvniecbu. ku bvniecba

  veidoja aptuveni pusi no visa apjoma izaugsmes gados (2007) un apmram 1/3

  pareizj situcij (2011), kad inenierbvju bvniecbas patsvars kopj apjom

  ir btiski palielinjies.

  Prognozes da, lai noteiktu nepiecieamo darbaspku nkotn, analizti valsts

  noteiktie klimata un enerijas mri, kurus paredzts risint, paaugstinot ku

  energoefektivitti un atjaunojamo energoresursu izmantoanu ks. Ir emtas vr

  prognozes, ko izteikusi Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Finanu ministrija,

  Labkljbas ministrija un citas valsts institcijas. Oficils prognozes saldzintas ar

  neatkargu ekspertu vrtjumu.

  emot vr pareizjo ekonomisko situciju ne tikai Latvij, bet ar vis Eirop,

  jatzst, ka darbaspka prognoze tuvkajiem 510 gadiem bvniecb tiek izteikta

  oti piesardzga, veidojot trs alternatvus scenrijus: nepiecieamais darbaspks

  izvirzto mru sasnieganai, valsts prognoztais un ekspertu prognozes.

  Darbaspka pieprasjumu tirg ilgtermi btiski ietekm oti daudzi faktori,

  piemram, ekonomikas attstba, finanu plsma, mjoku politika, demogrfija,

  nodarbintbas problmas, kas saisttas ar darbaspka pakpenisku novecoanos,

  darbaspka emigrciju un imigrciju.

  Sagatavojot secinjumus tlkai rcbas plna izstrdei, pamat ir emtas vadlnijas,

  kas noteiktas Nacionls attstbas plna 2014.2020. gadam (NAP) izstrdanai.

  Tas bs hierarhiski augstkais vidj termia attstbas plnoanas dokuments

  Latvij, kam jnodroina Latvijas ilgtspjgas attstbas stratijas ldz 2030. gadam

  (Latvija 2030) stenoana vidj termi.

  3. Bvniecbas nozares raksturojums

  Bvniecbas nozare Latvij ir piedzvojusi btiskas izmaias vairku gadu garum,

  t veido nozmgu dau no IKP un ir kopjs tautsaimniecbas attstbas vai

  stagncijas posma rdtjs. Bvniecbas nozare ir ciei saistta ar citu ekonomikas

  dalbnieku aktivittm, jo, ieguldot investcijas cits nozars, ts nevar attstties

  bez bvuzmju ldzdalbas, vai t btu infrastruktras attstba, jaunu raotu

  bvniecba vai mjoku un nedzvojamo ku bvniecba. Bvniecbas tendences

  korelcij ar IKP izmaim pardtas 3.1. attl2.

  2 www.em.gov.lv

 • Build up Skills - Latvija

  8

  3.1. attls. Bvniecbas tendences korelcij ar IKP izmaim

  Centrls statistikas prvaldes apkopotie sezonli neizldzintie dati liecina, ka

  2011. gad saldzinjum ar 2010. gadu IKP ir palielinjies par 5,5 %. Bvniecbas

  apjomi kopum augui par 12,4 %. 2011. gada ceturtaj ceturksn, saldzinot ar

  2010. gada ceturto ceturksni, par 25,9 %, lai ar kpumu vairk nodroinjusi

  finanu piesaiste inenierbvm.

  Bvniecbas produkcijas apjoma izmaias pa gadiem, saldzinot ar bzes periodu,

  parda bvniecbas produkcijas indekss 3.1. tabul.

  3.1. tabula

  Bvniecbas produkcijas indekss 2000.2011.

  Gads

  Bvniecbas

  produkcija

  kop

  kas Inenierbves Bvniecbas

  produkcija

  kop

  kas Inenierbves

  Pret iepriekjo gadu (%) 2005=100 %

  2000 107,8 138,2 78,2 56,9 59,5 53,3

  2001 105,8 103,4 109,4 60,4 61,3 58,8

  2002 110,8 108,9 116,7 67,7 67,0 68,7

  2003 113,5 117,3 107,4 76,6 78,4 74,0

  2004 113,0 110,4 117,6 86,7 86,6 86,7

  2005 115,3 115,4 115,3 100 100 100

  2006 114,4 108,5 119,8 114,4 108,5 119,8

  2007 113,0 123,6 101,3 113,0 123,6 101,3

  2008 96,9 86,3 112,6 129,3 134,1 121,4

  2009 65,1 50,5 82,2 124,9 116,5 136,7

  2010 76,4 75,1 77,7 95,4 87,5 106,2

  2011 112,3 114,7 110,6 107,1 100,4 124,7

  Straujkais bvniecbas rdtju kpums bija vrojams laik no 2005. gada ldz

  2008. gadam, ko sekmja ekonomikas strauj attstba, finanu kapitla pieaugums

  un banku labvlg kreditanas politika. Izvrtjot izdoto bvatauju skaita

 • Build up Skills - Latvija

  9

  dinamiku aj period, var secint, ka visstraujk palielinjs izsniegto bvatauju

  skaits dzvojamo mju segment.

  da tendence bija likumsakarga, atskatoties uz padomju laiku, kad Latvij bija

  izteikts dzvoku un dzvojams platbas trkums un dzvojamo ku bvniecba

  spja nodroint tikai minimls prasbas. aj laik Latvij ieplda daudz

  iedzvotju no visas Padomju Savienbas. Pieprasjums pc dzvokiem atstja

  iespaidu uz tolaik celto ku kvalitti un energoefektivitti, jo bija lti energoresursi.

  Otrs faktors, kas veicinja tirgus pieprasjumu pc papildu dzvojamm platbm,

  bija fakts, ka liela daa dzvojams platbas tika rta. Pc dzvoku un statistikas

  gadagrmatas datiem3, 1996. gad Latvij saldzinjum ar kaimivalstm 58,2 %

  iedzvotju dzvoja rts dzvojams platbs (Igaunij 19 %, Lietuv 7,6 %).

  Mjoku kopjs platbas pieauguma tendenci var skaidrot ar pieprasjumu pc

  lielkas mjoka platbas uz vienu iedzvotju.

  Neraugoties uz dzvojamo ku lielo bvniecbas apjomu, pc Centrls statistikas

  prvaldes datiem4, Latvij dzvojam fonda kopj platba 2009. gada beigs bija

  61,1 miljons kvadrtmetru, t. i., vidji 27,2 m2 uz vienu iedzvotju.

  Aptuveni divas

  tredaas dzvojam fonda atrodas pilsts, attiecgi viena tredaa lauku

  teritorijs. Mjoka platba vidji uz vienu iedzvotju kop 1990. gada pieaugusi

  par 8,2 m2. Prognozjams, ka mjoku platba turpins pieaugt, jo saldzinjum ar

  citm Eiropas valstm Latvij dzvojam platba uz iedzvotju ir viena no

  mazkajm. Lielbritnij un Zviedrij vidj mjoka platba vienam iedzvotjam

  ir aptuveni 40 m2. K redzams 3.2. attl, no 1990. gada dzvojam fonda platba ir

  pieaugusi. Straujkais pieaugums bija 2005.2006. gad. Kop 2008. gada

  pieauguma temps ir strauji samazinjies, un to var izskaidrot ar sareto

  ekonomisko situciju Latvij.

  48

  50

  52

  54

  56

  58

  60

  62

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  milj

  . m

  kop

  j

  s p

  lat

  bas

  3.2. attls. Dzvojamais fonds, pa gadiem (milj. m kopjs platbas)

  3 Annual Builletin of HOUSING AND BULDING STATISTICS for Europe and North America, 1998.,United

  Nations, New York and Geneva, 89p.

  4 Latvijas Republikas Centrl statistikas prvalde. Dzvojam fonda platba. Tmeka vietne:

  http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp

  http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp

 • Build up Skills - Latvija

  10

  Lielais pieprasjums un nekustam pauma tirgus attstba veicinja dzvojamo ku

  bvniecbu. Augoais bvniecbas apjoms aj laik neveicinja kvalitatvu ku

  bvniecbu, un energoefektivittes nodroinana nebija primrais rdtjs. Pla

  ku celtniecba izraisja bvniecbas produkcijas cenu pieaugumu, kas nebija

  pamatots. Savukrt pieprasjums pc strdniekiem bija pieaudzis td apmr, ka

  strdnieku kvalifikcijai netika pievrsta pietiekama uzmanba. Lai laik pabeigtu

  darbus un nodotu kas ekspluatcij, bvuzmji bija spiesti makst neadekvti

  augstu algu strdniekiem, un darbs bvniecb vilinja pilngi viss nozars

  strdjoos bez paas kvalifikcijas. Algas bvniecb bija tik lielas, ka darbinieki

  no citm nozarm prgja strdt bvniecb, un tas izraisja kopj algu lmea

  pieaugumu tautsaimniecb. Darbaspka augsts darba algas un ltko bvmaterilu

  izvle, lai nedaudz samazintu izmaksas, atstja iespaidu uz ajos gados bvto ku

  kvalitti un daji ar grva bvniecb strdjoo darbinieku prestiu.

  Skoties ekonomikas krzei, bezdarbs visvairk skra bvniecbas nozar

  strdjoos. Neraugoties uz aj laik uzbvto dzvojamo ku (gan daudzdzvoku,

  gan privto ku) lielo apjomu, dzvoku problma netika atrisinta, jo lielais

  pieprasjums bija sadrdzinjis visu celtniecbas procesu, skot no projekttjiem,

  materilu piegdtjiem un beidzot ar palgstrdniekiem. Pieprasjums pc

  dzvokiem strauji samazinjs, nekustamo paumu vrtba krits. Ldzeki, kas

  tika ieguldti bvniecb, tika iesaldti un nesa tikai zaudjumus, tie neatgriezs

  ekonomik un padziinja krzi vl vairk. Daudzi bvniecbas uzmumi

  bankrotja. Uzbvto dzvojamo platbu apjoms pa gadiem pardts 3.2. tabul5.

  3.2. tabula

  Uzbvts dzvojams kas reionos Reioni Kopj platba (tkst. m

  2) tai skait viendzvoku mjas (tkst.

  m2)

  Gads 2000 2005 2009 2010 2011 2000 2005 2009 2010 2011

  Kop 191,1 552,2 672,0 384,7 380,9 181,0 324,7 427,0 323,8 240,9

  Rga,

  Pierga

  118,0 438,0 504,2 282,9 306,3 108,6 235,1 278,1 225,3 166,5

  Prj

  Latvija

  73,1 114,2 167,8 101,8 74,6 72,4 89,6 148,9 98,5 74,4

  No Bvinspekcijas 2007. gada prskata var secint, ka 2007. gad nozmga ir

  Eiropas Savienbas finanu ldzeku piesaiste infrastruktras objektiem, liela

  uzmanba tika pievrsta daudzdzvoku dzvojamo ku renovcijai un

  energoefektivittes paaugstinanai. 2007. gad ir palielinjies ekspluatcij

  pieemto bvju skaits kopum, vienlaikus pieaugot apjomam. 2007. gad

  ekspluatcij pieemtas bves kopsumm par 1 707 497,8 latu. Btiskais apjoma

  kpums saistts ar bvmaterilu cenu pieaugumu, darba apmaksas paaugstinjumu,

  energoresursu sadrdzinjumu valst u. c. Ekspluatcij pieemts par valsts un

  pavaldbu finanu ldzekiem celts bves veido apmram 2022 % no kopj

  apjoma (2007. gad 390 367,9 latu jeb 22,9 % no kopj ekspluatcij nodoto

  bvju apjoma, 2006. gad 255 880,7 latu jeb 22,3 %, 2005. gad 172 191 latu

  jeb 21 %). Skatt pielikumu.

  5 Centrls statistikas prvaldes dati.

 • Build up Skills - Latvija

  11

  emot vr ekonomisko situciju valst, 2008. gad bvniecbas apjomi

  saldzinjum ar 2007. gadu ir samazinjuies par 3,7 % (tai skait jauns

  bvniecbas apjomi sarukui par 1,6 %, remonta un rekonstrukcijas darbu

  apjomi par 6,2 %). Ekonomikas lejupsldes period no 2008. ldz 2010. gadam

  bvniecbas nozare ir cietusi daudz vairk nek tautsaimniecba kopum. IKP

  sarukums 2009. gad bija par 14,4 %, savukrt bvniecbas indekss samazinjs par

  32,8 %. Ekonomikas kritums IKP rdtjus pietuvinja 2005. gada lmenim, bet

  bvniecbas rdtjus 2003. gada lmenim.

  2008. gad sks ievrojama dzvojamo ku bvniecbas apjomu krians,

  bvniecbas apjoms faktiskajs cens samazinjs par 35,5 %, ldz 2009. gad

  apjomu redukcija sasniedza 71,5 % rdtju. Dzvojamo ku bvniecbas kritums

  2010. gad mazinjs un bija 31 %, bet 2011. gad vrojams kpums dzvojamo mju

  bvniecb, par ko liecina izsniegto bvatauju skaits kop jaunai bvniecbai,

  rekonstrukcijai, renovcijai un jaunai bvniecbai atsevii. Ldzgi kritumi un

  kpumi vrojami nedzvojamo ku sektor. ku bvniecbai izsniegto bvatauju

  skaits (pa gadiem) redzams 3.3. attl6.

  3.3. attls. Izsniegts bvataujas ku bvniecbai, pa gadiem

  Bvniecbas tirgus dalbnieki

  Atbilstoi Bvniecbas likumam bvniecbas dalbnieki ir fiziskas vai juridiskas

  personas, kuras ar paumu, finanu ldzekiem, darbu vai pakalpojumu piedals

  bvniecbas proces. Bvniecbas dalbnieki ir: bvtjs, pasttjs, bvprojekta

  autors, galvenais bvuzmjs, darbuzmjs. obrd komercbankas veic

  piesardzgu kreditanu, kas neveicina investciju piesaisti bvniecb. Lielkie

  darbi, kas saistti ar energoefektivittes un atjaunojamo energoresursu izmantoanu

  ks, galvenokrt attiecas uz valsts atbalsta programmu apganu. Ldz ar

  bvniecbas apjomu kritumu samazinjies jau esoo bvniecbas uzmumu skaits,

  tpat obrd ir apgrtinta jaunu uzmumu ienkana tirg. Btisks rslis jaunu

  6 Centrls statistikas prvaldes dati.

 • Build up Skills - Latvija

  12

  dalbnieku ienkanai ir ne tikai investciju samazinans bvniecb. SIA

  Baltijas Konsultcijas ziojum k galvenie ri minti:

  atbilstoas kvalifikcijas specilistu trkums;

  darba pieredzes prasbas komercsabiedrbai;

  liels apjoms pretrungu un nesakrtotu tiesbu aktu, kas regul bvniecbas

  nozari;

  prasbas komercsabiedrbu apgrozjumam.

  Tirgus tendences un prognozes

  Tirgus tendences ir atkargas no katras teritorijas attstbas tendencm, katras

  pavaldbas finansilajm iespjm, investcijm, darbaspka nodroinjuma, bet,

  galvenais, no tautsaimniecbas attstbas valst kopum. Tirgu ietekmjos faktors ir

  dadu investciju piesaiste jebkurai nozarei. Saska ar Ekonomikas ministrijas

  ziojumu 2012. gad Latvijas tautsaimniecbas izaugsme neprsniegs 3 % robeu,

  savukrt kopjs pievienots vrtbas lmea svrstbas bvniecbas nozar

  iespjamas ldz 7,7 %. Reli bvniecbas produkcijas apjoms saldzinmajs cens

  ldz 2020. gadam vartu pieaugt ik gadu par 24 %.

  Ir veikts ptjums par tirgus tendencm un prognozm, aptaujjot bvniecbas

  nozares uzmumus. Pc SIA ERNST&YOUNG veikts aptaujas7 datiem var

  secint, ka lielk daa bvniecbas uzmumu redz attstbas iespjas vietj tirg

  un nesaskata lielas iespjas eksporta tirgos, taj pa laik liela daa uzmju

  nedom, ka vietjais tirgus vartu btiski mainties.

  Aptaujas rezultti uzmumu prognozes par uzmuma attstbu vietj tirg un

  eksporta tirg 2012. gad ku bvniecb redzami 3.4. un 3.5. attl.

  3.4. attls. Bvniecbas uzmumu prognozes par vietjo tirgu

  7 Eiropas Socil fonda darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma

  1.2.1.1.1. apakaktivittes projekta Nozaru kvalifikcijas sistmas izveide un profesionls izgltbas

  efektivittes un kvalittes paaugstinana ietvaros.

 • Build up Skills - Latvija

  13

  3.5. attls. Bvniecbas uzmumu prognozes par eksporta tirgiem

  Kopum bvniecbas nozare, pc ts dalbnieku vrtjuma, turpins attstties,

  tomr attstba drzk bs mrena nek strauja. Lai nkotn uzlabotu uzmumu

  darbbu un paaugstintu to konkurtspju, ir btiski palielint darbaspka

  kompetences lmeni, kas atbilstoi SIA ERNST&YOUNG veiktajam ptjumam

  visvairk ietekm uzmumu darbbu. K btiskkos faktorus uzmji min dus:

  1) darbaspka kompetences lmenis (77,4 %);

  2) nodoku politikas izmaias (65,7 %);

  3) pirktspja (56,4 %);

  4) darbaspka pieejamba darba tirg (56,2 %);

  5) uzmjdarbbas izmaksu izmaias (45,5 %).

  K btiskkie faktori bvniecbas uzmjvides attstbai tiek minti darba spka

  kompetences uzlaboana un darbaspka pieejamba darba tirg.

  Nelegl nodarbintba un nu ekonomika bvniecbas nozar

  nu ekonomika 2010. gad Latvij sasniedza 38,1 % no iekzemes kopprodukta,

  kas ir par 1,5 % vairk nek 2009. gad, liecina Eiropas Mazo uzmumu padomes

  (European Council for Small Business and Entrepreneurship ECSB) ptjums

  par nu ekonomiku Baltijas valsts.

  Baltijas Starptautisk ekonomikas politikas studiju centra (BICEPS) ptnieku Ta

  Putnia un Ara Saukas veiktaj aptauj atkljies, ka Latvij nu ekonomikas

  patsvars 2010. gad bijis ievrojami lielks nek Lietuv un Igaunij.8

  Populrkie nu ekonomikas izpausmes veidi ir peas slpana, aploku algas un

  nelegl nodarbintba (NN), k ar kukudoana.

  8 http://scenariji.lv/2011/09/enu-ekonomika-latvija-pern-pieaugusi/, 28.09.2011.

  http://scenariji.lv/2011/09/enu-ekonomika-latvija-pern-pieaugusi/

 • Build up Skills - Latvija

  14

  Ptnieki norda, ka nu ekonomikas izaugsmei pdjo trs gadu laik Latvij bijusi

  labvlga augsne, ko veicinjusi nestabil nodoku sistma. Latvij bvniecba tiek

  uzskatta par nozari, kur nu ekonomikas izpausmes ir visplaks.

  BICEPS ptjum nu ekonomika bvniecb veido 53 % (skatt 3.6. attlu).

  Ptnieki secina, ka ldz ar nu ekonomikas pieaugumu var apaubt ar IKP kritumu

  bvniecbas nozar.

  3.6. attls. nu ekonomika nozars 2010. gad (% no IKP) sektoros

  2011. gad saldzinjum ar 2010. gadu vairk nek divas reizes ir palielinjies

  atklto neoficili nodarbinto skaits. Valsts darba inspekcija veikusi

  3248 prbaudes un 885 uzmumos atklti 2958 bez rakstveida darba lguma

  nodarbintie. Visvairk neoficili nodarbintie strdjui bvniecbas nozar

  713 cilvki (24,1 %). dus datus Valsts darba inspekcijas nereistrts

  nodarbintbas apkaroanas eksperti skaidro ar saldzinoi ierobeoto skaitu brvo

  darba vietu, k ar sabiedrb valdoo iecietbu pret nereistrto nodarbintbu.

  3.2. tabul redzami Valsts darba inspekcijas dati par prbaudm saistb ar

  nereistrti nodarbintm personm Latvijas bvniecbas nozares uzmumos,

  kopum un atsevii no 2007. ldz 2011. gadam9.

  3.2. tabula

  Nereistrti nodarbintie bvniecb

  Gads Apsekojumu

  skaits, kop

  Atklto NN

  personu

  skaits, kop

  Atklto NN

  personu skaits

  bvniecb

  Procentos pret

  kopjo skaitu

  2007 3987 2846 1453 51,1

  2008 4554 1623 695 42,8

  9 Valsts darba inspekcijas dati.

 • Build up Skills - Latvija

  15

  2009 4996 1211 485 40

  2010 3264 1823 716 39,3

  2011 3248 2958 713 24,1

  Statistikas dati apliecina, ka bvniecbas uzmumi uzskatmi par nereistrtas

  nodarbintbas augsta riska uzmumiem. Ptjumu centra SKDS ptjuma dati, kas

  iegti pc Latvijas Brvo arodbiedrbu savienbas pastjuma, liecina, ka aptauj,

  kuras mris bija noskaidrot iedzvotju attieksmi pret darba lgumu noslganu,

  37 % respondentu atbildjui, ka piekristu strdt algotu darbu ar bez darba

  lguma, savukrt 26 % respondentu uzskata, ka darba lgums ir tikai formalitte.

  Valsts darba inspekcijas apkopot informcija liecina, ka Latvijas uzmumos ir

  oti augsts nereistrtas nodarbintbas lmenis, jo katr treaj apsekotaj

  uzmum konstattas nereistrtas nodarbintbas pazmes. Valsts darba

  inspekcija sav mjas lap regulri inform par uzmumiem, kuros konstattas

  nereistrti nodarbintas personas. Minto informciju izmanto ar publisko

  iepirkumu institcijas, saemot informciju par uzmumiem, kuri pieteikui savu

  dalbu publiskajos iepirkumos. Tas vairk attiecas uz lielajiem uzmumiem, kas,

  k rda ptjumi, ar piedals nu ekonomikas veidoan. Lielkais nelegls

  nodarbintbas apjoms, pc statistikas datiem, vartu bt privtaj sektor,

  viendzvoka ku bvniecb.

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  19

  90

  19

  92

  19

  94

  19

  96

  19

  98

  20

  00

  20

  02

  20

  04

  20

  06

  20

  08

  20

  10

  Uzb

  v

  ts

  jau

  ns

  dz

  voja

  ms

  ka

  s.

  (t

  kst.

  m2

  kop

  j

  s p

  lat

  bas

  )

  Dzvojams kas Latvij

  Viendzvoka kas Latvij

  Dzvojams kas Rg

  Viendzvoka kas Rg

  3.7. attls. Uzbvts jauns dzvojams kas Latvij un Rgas reion, pa gadiem

  K redzams 3.7. attl, lielu dau no jaun uzbvt dzvojam fonda veido

  privtmjas, un lielkoties ts ir privtmjas Rgas reion. Biei vien privtmjas

  tiek celtas pau spkiem, un nereti ar privtmju bvniecb domin nelegl

  nodarbintba. K pierda statistikas dati un veiktie ptjumi, bvniecb raksturgs

  liels nelegls nodarbintbas risks, kas savukrt neveicina godgu konkurenci un

  strdjoo kvalifikcijas paaugstinanu.

 • Build up Skills - Latvija

  16

  4. Valsts politika un stratija, lai veicintu ES 2020 enerijas un klimata mru sasnieganu ks (RPR)

  4.1. Energoefektivittes prasbas km

  obrd ku energoefektivittes paskumus steno divas ministrijas Vides

  aizsardzbas un reionls attstbas ministrija (VARAM) steno projektus

  galvenokrt sabiedrisks ks, Ekonomikas ministrija daudzdzvoku dzvojams

  ks. Normatvie akti nosaka, ka par energoefektivittes politiku atbildg

  institcija ir Ekonomikas ministrija (sk. ku energoefektivittes likuma10

  4. pantu

  un Noteikumu par ku energosertifikciju11

  18. un 19. punktu).

  Energoefektivittes prasbas km nkotn iezmtas Direktv 2010/31/ES (ku

  energoefektivittes direktva)12

  . Taj noteikts, ka katrai dalbvalstij jparedz prasbu

  minimums ku energoefektivittei. Latvijas gadjum tiek izdarta atsauce uz

  bvnormatvu LBN 002-01, kur noteiktas obligts prasbas norobeojoajm

  konstrukcijm un to blvumam, lai ar nav noteikts kas enerijas patri kopum.

  obrd izstrdes stadij esoaj Enertikas stratij noteikts, ka ilgtermi ldz

  2030. gadam ir sasniedzams ku sektora siltumenerijas patria samazinjums ldz

  100 kWh/m2 gad, tai skait jaunu ku vidjais patri 50 kWh/m

  2 gad.

  ku energoefektivittes direktv izvirzta btiska prasba no 2020. gada

  31. decembra vism jaunbvm jtuvojas nulles enerijas kas jeb zema enerijas

  patria kas rdtjiem, un enerijai jbt saraotai, izmantojot atjaunojamos

  energoresursus. Skot ar 2018. gada 31. decembri, izrjot vai iegdjoties ku,

  da tipa kas jizvlas vism publiskm institcijm. Atirb no pirms versijas

  prskatt direktva attiecas gandrz uz vism km.

  Jauns direktvas otraj pant pards nulles enerijas kas jdziens. Nav nordti

  konkrti kvantitatvi (piem., kWh/m2 gad) rdtji, kas autu defint da tipa ku,

  bet ir nordti kvalitatvi rdtji (piem., maksimli samazinti siltuma zudumi),

  kdiem jatbilst kai. kas enerijas patriam jbt oti zemam, un tam ir jbt

  nosegtam ar eneriju, kura saraota k vai netlu no kas, izmantojot atjaunojamos

  energoresursus. Prskattaj direktv pards ar jdziens izmaksu optimls

  lmenis, kas bs jpiemro jebkuram renovcijas projektam.

  Direktvas mru sasnieganai dalbvalstm nepiecieams:

  noteikt kvantitatvus un prbaudmus zema enerijas patria kas kritrijus;

  veicot ku renovciju, sasniegt lielku enerijas patria samazinjumu nek ldz im;

  izstrdt metodiku izmaksu optimalittes lmea noteikanai ku renovcijas gadjum. Metodika jizstrd ar noteikumu, ka taj emtas vr ne

  tikai indivda, bet ar sabiedrbas intereses;

  10 ku energoefektivittes likums (Latvijas Vstnesis (LV), 51 (3835), 02.04.2008.; Ziotjs, 9,

  08.05.2008.) [stjs spk 16.04.2008.] ar grozjumiem, 04.03.2010. likums (Latvijas Vstnesis, 43 (4235), 17.03.2010.) [stjs spk 18.03.2010.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=173237.

  11 MK noteikumi Nr. 504 Noteikumi par ku energosertifikciju (LV, 93 (4285), 11.06.2010.) [stjs spk 12.06.2010.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=211642.

  12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktva 2010/31/ES par ku energoefektivitti

  (prskatta). Eiropas Savienbas Oficilais Vstnesis L 153, 18.6.2010., 13. lpp.

  http://www.likumi.lv/doc.php?id=206633http://www.likumi.lv/doc.php?id=206633http://www.likumi.lv/doc.php?id=173237http://www.likumi.lv/doc.php?id=211642

 • Build up Skills - Latvija

  17

  ES lmen jrod jauni energoefektivittes finansanas pamieni un instrumenti, kas veicintu esoo ku renovciju.

  K var prognozt, km nkotn tiks izvirztas aizvien stingrkas prasbas attiecb

  uz to enerijas patriu. Lai Latvija sptu izpildt direktv noteiktos mrus un

  nkotn priet uz nulles enerijas ku bvniecbu un renovciju, nepiecieami

  zinoi un augsti kvalificti darbinieki.

  4.2. Valsts mri klimata un enerijas jom

  Latvijas enerijas un klimata mri stratijas ES 2020 kontekst:

  palielint energoefektivitti par 20 % jeb iegt 0,668 Mtoe enerijas

  ietaupjumu primro energoresursu patri;

  palielint atjaunojamo energoresursu patsvaru bruto enerijas galapatri

  ldz 40 %;

  ierobeot valsts kopjs siltumncefekta gzu (SEG) emisijas, lai 2020. gad

  ts neprsniegtu 12,19 Mt CO2 ekvivalenta;

  Latvijas starptautisks saistbas paredz ar paaugstint energoefektivitti

  enerijas galalietotja pus laika period no 2009.2016. gadam, pankot 9 %

  enerijas patria samazinjumu;

  paaugstint nodarbintbas lmeni.

  Ar Eiropas Savienbas Direktv 2006/32/EK13

  ir noteikts, ka katrai dalbvalstij

  ldz 2016. gadam jsamazina enerijas galapatri par 9 % saldzinjum ar bzes

  gadu. Atbilstoi iem mriem pieemts pirmais un otrais energoefektivittes

  rcbas plns. Vislielko enerijas patria samazinjumu paredzts pankt ar

  energoefektivittes paskumiem mjoku sektor, iegstot 2701 GWh enerijas

  samazinjumu.

  Vairkos ptjumos analizts dzvojamo ku enerijas patri un dadu faktoru

  ietekme uz to. A. Kamenders, G. ogla un A. Blumberga ptjum Daugavpils

  dzvojamo ku enerijas patri14

  analizjui 35 daudzdzvoku dzvojams kas,

  kuru vidjais koritais siltumenerijas patri standartiztos klimatiskajos

  apstkos apkurei bija 150 kWh/m2 gad. Savukrt 94 daudzdzvoku dzvojamo

  ku enerijas patria datu analze Salaspil15

  va secint, ka vidjais koritais

  siltumenerijas patri apkurei un karstajam denim ir 212 kWh/m2 gad, no

  kurm 56 kWh/m2 gad veido karst dens patri un attiecgi 156 kWh/m

  2

  gad apkure. Kaut ar kas nodotas ekspluatcij dados gados, to patnjais

  enerijas patri nav atkargs no kas bvniecbas gada un var ievrojami

  atirties.

  Saska ar Latvijas Republikas Pirmo energoefektivittes rcbas plnu vidjais

  kas siltumenerijas patri dzvojams ks ir no 220 ldz 250 kWh/m2 gad

  16.

  13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. apra Direktva 2006/32/EK par enerijas galapatria

  efektivitti un energoefektivittes pakalpojumiem. 14 Blumberga A., Kamenders A., ogla G. Energy Consumption of Soviet Type Buildings in Daugavpils// RTU

  zintniskie raksti, 13.sr. Vides un klimata tehnoloijas. 2008., 1. sj., 134.139. lpp. 15 Kamenders A.,Ozolia L., Blumberga D. Tehniski ekonomiskais pamatojums centralizts siltumapgdes

  sistmas attstbai Salaspils novad// SIA Ekodoma darba atskaite, 2010. 16 Latvijas Republikas Pirmais energoefektivittes rcbas plns 2008. 2010. gadam.

 • Build up Skills - Latvija

  18

  Latvij 77 % no patrts enerijas mjsaimniecbs tiek izmantoti apkures

  vajadzbm un 8 % karst dens sagatavoanai17

  . Lai norintos par

  patrtajiem energoresursiem, Latvij tiek izlietota liela daa mjsaimniecbas

  budeta. 2009. gad izdevumi par prtiku bija 26,7 % no mjsaimniecbas kopjiem

  izdevumiem, un maksjumi par eneriju un deni ierindojs otraj viet, veidojot

  15,5 % no kopjiem izdevumiem18

  . Saldzinjumam, piemram, Lielbritnij

  mjsaimniecbas izdevumi par eneriju 2009. gad bija 2,9 %19

  . 4.1. attl pardts

  vidjais siltumenerijas patri kWh/m2 gad dadm km Latvij. Vidjais

  siltumenerijas patri dzvojams ks Latvij ir 180 kWh/m2 gad, bet, izpildot

  bvnormatv LBN 002-0120

  noteikts obligts energoefektivittes prasbas,

  iespjams sasniegt energoefektivittes lmeni, kas atbilst siltumenerijas patriam

  ap 85 kWh/m2 gad. Pc Rgas enertikas aentras datiem, siltumenerijas

  vidjais patri dau sriju ks prsniedz ar 200 kWh/m2 gad.

  Saldzinjumam zema enerijas patria kas siltumenerijas patri ir etras

  reizes mazks nek vidji relais patri, un saldzinjum ar pasvo ku vidjais

  enerijas patri ir divpadsmit reiu augstks.

  4.1. attls. Siltumenerijas patria saldzinjums

  Lielk daa Latvijas dzvojam fonda ku (68 %) uzceltas period no 1958. ldz

  1992. gadam. Ldz 1940. gadam uzcelti 22 % ku, laika posm no 1940. ldz

  1957. gadam 9 %, savukrt kop 1993. gada tikai aptuveni 1 % (sk.

  4.2. attlu)21

  .

  17 Centrl statistikas prvalde: 2011/ Tmeka vietne: http://data.csb.gov.lv/DATABASE. 18 Centrl statistikas prvalde: 2011/ Tmeka vietne: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-

  28270.html-0 19 Household energy efficiency (2005)/ Tmeka vietne: http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-

  28270.html-0 20 Latvijas bvnormatvs LBN 002-01 ku norobeojoo konstrukciju siltumtehnika. 21 Centrls statistikas prvaldes dati.

  http://data.csb.gov.lv/DATABASEhttp://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html-0http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html-0http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html-0http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html-0

 • Build up Skills - Latvija

  19

  4.2. attls. Latvijas dzvojam fonda struktra, pc ku uzcelanas laika

  No 1947. gada Latvij ska ieviest saliekam dzelzsbetona ku konstrukcijas. Tas

  saistts ar Latvijas atraanos Padomju Savienbas sastv, kur notika dzvojamo

  ku un sriju tipizcija un masveid tika ieviesti saliekam dzelzsbetona

  izstrdjumi un konstrukcijas. Pc srijveida projektiem Latvij 1960. gad uzcla

  88 % no visiem dzvojamiem namiem, bet 1981. gad 96 %. 1959. gad Latvij

  ska izmantot lielpaneu konstrukcijas, 1985. gad no tm uzbvja vairk nek

  60% visu dzvojamo namu22

  .

  1957. gad Latvij plak tika izvrsta dzvoku celtniecba, notika pavrsiens no

  atseviu namu celtniecbas uz lielu masvu apbvi. Skotnji ts bvja no

  ieeiem, tau vlk materili tehnisk bze saliekamais dzelzsbetons un citi

  rpnieciski raoti lielgabarta elementi radja bvniecbas raguma pieaugumu.

  1959. gads tiek uzskatts par lielpaneu dzvojamo ku celtniecbas aizskumu

  Latvij. aj period lielkoties bvja 464. un 467. srijas piecstvu namus, no

  1980. gada 119. srijas devistvu namus. ajos namos bija t saucamie

  mazgabarta dzvoki, t. i., ldz galjai robeai samazinti telpu, jo pai palgtelpu,

  izmri.

  No 1960. gada dzvojamo mju celtniecba tika modernizta. Ska ieviest Latvijas

  arhitektu moderniztus 467.A un 464. srijas namus. Ar 318. ieeu namu sriju

  tika ieviesta jauna dzvoku kvalitte, to varja izmantot gan 2-stvu un 3-stvu, gan

  5-stvu un 9-stvu variantos.

  K redzams 1.14. attl, lielk daa tagadj Latvijas dzvojam fonda uzcelta tiei

  aj period. Palaik s srijveid celts kas ir nokalpojuas un energoneefektvas.

  To projektanas gait uzmanba tika pievrsta trai uzcelanai un funkcionalittei,

  daudzu dzvoku nodroinanai, tau netika domts par energoresursu patriu

  k, par kas energoefektivitti. Tipisk vairk dzvoku k Latvij enerijas

  patri ir no 149 ldz 270 kWh/m2 gad

  23.

  22 Rubns J. Rgas dzvojamais fonds 20. gadsimt. Rga: Jumava, 2004. 23 Borodiecs A. Dzvojamo ku energoefektivittes novrtana/ Promocijas darbs. Rga, RTU izdevniecba,

  2007.

 • Build up Skills - Latvija

  20

  No iem datiem var secint, ka dzvojamais fonds Latvij nomains lni, ttad

  jaunuzcelto ku enerijas patri bs svargs ilgtermi. Kvalitatva ku

  renovcija, ko iespjams veikt, pateicoties labi apmctam darbaspkam, ir svargs

  faktors ku enerijas patria un ietekmes uz vidi samazinan.

  4.3. Izvirztie energoefektivittes mri

  kas Latvij ldzgi k Eirop ir viens no lielkajiem enerijas patrtjiem. Latvij

  mjsaimniecbas rada 37 % no enerijas galapatria. Apmram 85 % jeb 51,65 PJ

  no patrts enerijas mjokos tiek izmantoti apkurei un karst dens

  sagatavoanai. Lielko dau no enerijas galapatria mjsaimniecbs veido

  koksne 49,6 %, elektroenerija 12 %, dabasgze 7,7 %, naftas produkti

  2,3 %, ogles 1,3 %, k ar centralizt siltumenerija 27 %24

  .

  Enerijas galalietotju energopatri pa gadiem, no kuriem rints plnotais

  enerijas galapatria ietaupjums, pardts 4.3. attl.

  0

  30

  60

  90

  120

  150

  180

  2001 2002 2003 2004 2005

  PJ

  Lauksaimniecba

  Pakalpojumi

  Rpniecba

  Transports

  Mjsaimniecbas

  4.3. attls. Enerijas galalietotju energopatri

  25

  Latvijas plnotais enerijas galapatria samazinjums raksturots 4.4. attl.

  24 Latvijas enertika skaitos: gala enerijas patri mjsaimniecbs. Latvijas Republikas Ekonomikas

  ministrija. Rga, 2009. 25 www.em.gov.lv

 • Build up Skills - Latvija

  21

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Vid

  jai 2

  000-

  2004

  Mr

  is (9

  %)

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2001-2005

  Atsauces enerijas

  patri

  Enerijas ietaupjuma

  indikatvais mris - 9%

  Enerijas ietaupjuma

  indikatvais mris - 9%

  Ietaupjuma starpposma

  mris - (~1.5%)

  4.4. attls. Enerijas galapatri valst un aprintais kumulatvs enerijas

  ietaupjums26

  Lai sasniegtu plnoto enerijas patria samazinjumu, tika izveidots Pirmais

  energoefektivittes rcbas plns 2008.2010. gadam26

  , kura mris ir ldz

  2016. gadam samazint enerijas patriu par 3483 GWh, neemot vr klimata

  korekcijas. Vislielkais enerijas ietaupjums 77 % jeb 2701 GWh tika

  plnots mjoku sektor. Tas pamatots ar faktu, ka Latvij mjsaimniecbu sektors

  ir vislielkais enerijas galapatrtjs apmram 37 % no kopj enerijas

  galapatria valst.

  Lai gan ku siltinanas potencils Latvij ir milzgs, ldzinj politika nav jtami

  veicinjusi t izmantoanu. Kaut ar 2009. gad ku energoefektivittes

  paaugstinanas paskumu stenoanai daudzdzvoku mjs no Eiropas Reionls

  attstbas fonda un valsts budeta tika pieirts finansjums 44 miljonu latu apmr

  un ar mjoku panieki no t ir ieguvji, kop energoefektivittes politikas

  ievieanas skuma siltinto mju pieaugums ir niecgs no vairk nek no

  aptuveni 39 000 daudzdzvoku ku pilnb siltintas ir tikai aptuveni 600 kas.

  Lai noteiktu iespjamo renovciju apjomu, kas saisttas ar energoefektivittes

  uzlaboanu un atjaunojamo energoresursu izmantoanu ks, detalizti japlko

  valsts izvirztie mri. K jau mints, lielkais enerijas patria samazinjums

  paredzts mjoku sektor, veicot energoefektivittes paskumus mjokos un

  tdejdi sasniedzot 2701 GWh ietaupjumu. Turpmk analizts, cik daudz ks un

  kds enerijas patria samazinjums btu jpank, lai sasniegtu plnoto

  ietaupjumu mjoku sektor. Pc Centrls statistikas prvaldes datiem27

  , Latvij

  dzvojam fonda kopj platba 2009. gada beigs bija 61,1 miljons kvadrtmetru

  un vidjais enerijas patri apkurei 180 kWh/m2 gad. Veicot kas renovciju,

  iespjams sasniegt dadu enerijas patria samazinjumu atkarb no veiktajiem

  renovcijas paskumiem un veikto bvdarbu kvalittes. Iespjamie ietaupjumi kas

  renovcijas rezultt pardti 4.5. attl28

  .

  26 Latvijas Republikas Pirmais energoefektivittes rcbas plns 2008.2010. gadam. 27 Centrl statistikas prvalde. Dzvojam fonda platba / Tmeka vietne:

  http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp 28 C. Rochas prezentcija.

  http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file59432.dochttp://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp

 • Build up Skills - Latvija

  22

  4.5. attls. Enerijas patria samazinjuma potencils dzvojams ks

  K redzams attl, dzvojamm km raksturgs augsts energoefektivittes

  potencils ldz 70 %, kuru iespjams apgt, veicot kompleksu, kvalitatvu kas

  renovciju. Veicot ku renovciju, vidjais enerijas patria samazinjums ir no

  30 % ldz 50 %. Tdejdi, emot vr, ka vidjais kas enerijas patri ir

  180 kWh/m2 gad un kopj dzvojam platba 61,1 miljons kvadrtmetru, lai

  sasniegtu 2701 GWh ietaupjumu ldz 2016. gadam, viss ks enerijas patri

  jsamazina ldz 135 kWh/m2 gad jeb jveic daja to renovcija, sasniedzot 25 %

  enerijas patria samazinjumu. Ja tiek veikta kompleksa kas renovcija,

  bvniecbas darbi izpildti augst kvalitt un renovcijas rezultt tiek pankts

  50 % enerijas patria samazinjums, d veid btu jrenov apmram puse no

  visa dzvojam fonda. 4.6. attl pardtas abas alternatvas un nepiecieamie

  renovcijas apjomi, lai valsts sasniegtu izvirztos mrus29

  .

  29 Blumberga A., Blumberga D., Babauers G. u. c. Sistmdinamika vides inenierzintu studentiem.

  Madona: Madonas Poligrfists, 2010., 318 lpp.

  kas norobeojos konstrukcijas + atjaunojamie energoresursi (AER) Apkure + karst dens sistma kas energovadba

  Ventilcijas sistma kas norobeojos konstrukcijas + atjaunojamie energoresursi (AER) Apkure + karst dens sistma kas energovadba

  Apkure + karst dens sistma kas energovadba

 • Build up Skills - Latvija

  23

  4.6. attls. Nepiecieamie renovcijas apjomi energoefektivittes mru izpildanai

  Vajadzgais darbaspka nodroinjums pie nepiecieamajiem renovcijas apjomiem

  analizts 7. noda. Prognozjot nepiecieamos darbaspka apjomus, izveidotas

  vairkas alternatvas. Iepriek nordtie iegtie rezultti izmantoti, veidojot uz

  energoefektivittes rcbas plna mru izpildi balsttu alternatvu, ko var uzskatt

  par optimistisku, jo Rgas Tehnisks universittes Vides aizsardzbas un siltuma

  sistmu institta ptjum atzmts, ka izvirzto mri nav iespjams sasniegt ar

  pareizjiem politikas instrumentiem. ku energoefektivittes paaugstinanas

  sistmdinamikas modelis auj secint, ka, izmantojot esoos politikas instrumentus,

  izvirzto mri 2701 GWh samazinjumu nevartu sasniegt pat ldz

  2080. gadam. Lai gan, papildinot energoefektivittes politiku ar vl citiem politikas

  instrumentiem tdiem k vienas pieturas aentra, CO2 nodoklis, minimlo

  energoefektivittes paskumu pastiprinana, zintnes un ptjumu atbalstana,

  standarta iepirkumu dokumentcijas un lgumu izveidoana, mrtiecga

  informcijas kampaa nepiecieamo patria samazinjumu, izmantojot s

  politikas, vartu sasniegt ap 2019. gadu30

  . emot vr renovcijas vidjs

  izmaksas, kas ir ap 50 ls/m2 apkurinms platbas, pavisam mra sasnieganai

  btu nepiecieami 1,5 miljardi latu. Ar citu ekspertu vrtjum investcijas, kas

  nepiecieamas renovcijai turpmkajos gados, lai sasniegtu mrus un nodrointu,

  ka ldz 2020. gadam par 20 % tiek samazints ku energopatri, nepiecieami

  vismaz 1,51,8 miljardi latu (t. sk. Rg 0,6 miljardi)31

  . Izmantojot ldzinjs

  atbalsta programmas, ir renovti tikai 4 % Latvijas dzvojam fonda.

  Valsts un reionlo politiku un stratiju energoefektivittes jom liel mr

  raksturo iespja stenot energoefektivittes paaugstinanas paskumus jeb finanu

  30 Blumberga A., Blumberga D., Babauers G. u. c. Sistmiskas domanas integrana vides politik.

  Madona: Madonas Poligrfists, 2010., 225 lpp.

  31 Salmi A. Pavaldbu loma un iespjas atbalstt kvalitatvu mjoku renovciju.

 • Build up Skills - Latvija

  24

  ldzeku pieejamba iem mriem. Ldz im gandrz visi energoefektivittes

  paaugstinanas paskumi ks notikui ar banku un investciju fondu kredtu vai

  dadu atbalsta programmu, tostarp valsts, pavaldbu, Eiropas Savienbas,

  paldzbu.

  Atseviu investciju prskats, kas saisttas ar energoefektivittes paaugstinanu

  vai atjaunojamo energoresursu izmantoanu, dots 4.1. tabul.

  4.1. tabula

  Investciju prskats par pdjiem gadiem

  Gads Finanstjs

  (atbalsta

  sniedzjs)

  Kopjais finansjums un renovto

  ku skaits

  Apraksts

  Ldz 2013. Eiropas fondu

  finansjums

  Eiropas

  Reionls

  attstbas fonds

  (ERAF)

  474 projekti par kopjo summu

  61 348 397 LVL (ERAF atbalsts

  28 027 066 LVL)

  Daudzdzvoku mju

  siltumnoturbas

  uzlaboanas

  paskumi

  Ldz 2013. Socilo

  dzvojamo mju

  siltumnoturbas

  paskumi

  4,85 milj. LVL

  43 projekti

  2007.

  2010.

  Valsts atbalsta

  programma

  6,5 milj. LVL

  2004.

  2005.

  Vcijas Federls

  Republikas

  Vides, dabas

  aizsardzbas un

  reaktoru drobas

  federlo

  ministrija

  2004. gad 5 mjas

  2005. gad 2 mjas

  Mjoku sancijas

  iniciatva enerijas

  taupanai.

  Kreditanstalt fr

  Wiederaufbau (KfW),

  Latvijas Republikas

  Vides ministrijas,

  Vides investciju

  fonda un Hipotku

  banka

  No 2001. Hipotku banka32

  Kop 2001. gada, kad Hipotku banka

  uzska kredtu izsnieganu

  daudzdzvoku namu renovcijai, kop

  pieirti 465 di aizdevumi par

  kopjo summu 9,5 miljoni latu.

  No 2007. A/s SEB banka

  2010.

  2013.

  Klimata

  prmaiu finanu

  institts (KPFI)

  Energoefektivittes paaugstinana

  augstks izgltbas iestu ks

  6 027 000 LVL 28 kas

  Kompleksi risinjumi siltumncefekta

  gzu emisiju samazinanai

  profesionls izgltbas iestu ks

  32

  http://www.hipo.lv/lv/par_banku/jaunumi/20090120_pern_ar_hipoteku_bankas_finansejumu_renoveti_100_na

  mi

  http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/dms_9/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/socialo_dzivojamo_maju/projektu_sagatavosana/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/socialo_dzivojamo_maju/projektu_sagatavosana/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/socialo_dzivojamo_maju/projektu_sagatavosana/http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_istenosana/socialo_dzivojamo_maju/projektu_sagatavosana/

 • Build up Skills - Latvija

  25

  14 419 000 LVL 48 kas

  Kompleksi risinjumi siltumncefekta

  gzu emisiju samazinanai raoanas

  iestu ks 16 932 000 LVL

  68 kas

  Kompleksi risinjumi siltumncefekta

  gzu emisiju samazinanai pavaldbu

  iestu ks 22 654 000 LVL

  133 kas

  Zema enerijas patria kas

  9 514 000 LVL 28 kas

  No 2009. Tres puses

  finansjums

  (ESCO)

  2 projekti

  10 projekti

  2008.

  2010.

  Liepja33

  2008. gads 24 energoauditi par kopjo summu 4236 LVL un

  13 renovcijas projekti par

  54 367 LVL;

  2009. gads 70 energoauditi par kopjo summu 13 277 LVL un

  47 renovcijas projekti par 186 914

  LVL;

  2010.gads 17 energoauditi par kopjo summu 3400Ls un 3

  renovcijas projekti 7774Ls

  Liepjas pilstas

  pavaldbas

  ldzfinansjumu

  pieirana

  energoefektivittes

  paskumu veikanai

  daudzdzvoku mjs

  Jelgava34

  2 ku renovcija, kopjais finansjums

  aptuveni 455 392 LVL (Vcijas puses

  ldzfinansjums 154 370 LVL)

  Jelgavas pilstas

  siltumapgdes

  sistmas

  modernizcija

  2010. Daugavpils35

  2011. gad ldzfinansjuma summa

  bija 50 000,00 LVL. 2012. gad

  ldzfinansjumam paredzta summa

  380 000,00 LVL apmr.

  Energoefektivittes

  paskumu

  ldzfinansjuma

  pieiranas

  programma

  Pielikum uzskaittas pavaldbas, kas pdjo trs gadu laik atbalstjuas

  energoefektivittes projektus. No tabulas redzams, ka lielk daa pavaldbu

  atbalsta nav bijusi kompleksai renovcijai, bet tikai atseviiem renovcijas

  stenoanas posmiem. Pc atbalsta vidj apjoma var secint, ka dau pavaldbu

  33 Liepjas pilstas domes informcija. 34 Jelgavas pilstas domes informcija. 35 Daugavpils pilstas domes informcija.

 • Build up Skills - Latvija

  26

  stratija ir ar mazu atbalstu sekmt iespjami daudz renovcijas projektu; citas,

  piemram, Rga, Kandava, Skrunda, Viaka, finans atseviu mju renovciju.

  Pieemot, ka Ekonomikas ministrija, kas ir atbildg valsts institcija par

  energoefektivittes paskumiem Latvij, inform, ka atbalsta pieirana ldzinj

  intensitt izsniedzot dvinjumus 5060 % apmr no kopjm izmaksm

  turpmk nenotiks, nepiecieams meklt citus finansanas avotus un mehnismus.

  Teortiski pastv ar iespja finanst ku energoefektivittes paaugstinanas

  paskumus no dzvoku panieku uzkrjumiem, mra maksjumiem vai peas,

  bet praks tas Latvij nenotiek, jo:

  uzkrjumi, ja tdi ir, nav pietiekami; iedzvotjiem lieku papildu ldzeku nav vai ar ir stipri apgrtinta to akumulana;

  biei vien komunls saimniecbas strd ar zaudjumiem, nevis peu.

  Citur Eirop ir populrs ESKO modelis, kas paredz, ka ku renovcijas paskumu

  finansan tiek iesaistti energoservisa uzmumi, kuru uzmjdarbba vrsta uz

  peu, kas rodas no ku energoefektivittes paaugstinanas ieguvuma. ESKO

  kompniju aizvien plaka ienkana Latvijas tirg veicintu eso dzvojam

  fonda renovciju un enerijas patria samazinjumu.

  Viens no btiskkajiem faktoriem veiksmgai ESKO kompniju darbbai Latvij ir

  spja pankt augstu bvdarbu kvalitti. Ldz ar to, lai obrd btu iespjams attstt

  jaunus ku renovcijas finansanas modeus, btiski ir paaugstint strdjoo

  zinanas un prasmes.

  Ar pavaldbm ir btiska loma energoefektivittes jautjumu risinan.

  Reionlo politiku energoefektivittes jom liel mr raksturo pavaldbu atbalsta

  programmas un mehnismi energoefektivittes paaugstinanai.

  Pavaldbu ldzdalbas jeb atbalsta veidi:

  pavaldbu rcbas plni un atbalsta programmas; ldzfinansjums ku renovcijas paskumiem; labko piemru apkopoana un iedzvotju informana/motivana; nekustam pauma nodoka (NN) atlaides.

  4.4. Valsts politika un stratija, lai sasniegtu vlamo rezulttu 2020. gad atjaunojams enerijas ku bvniecb

  Latvijai visprjais mris attiecb uz enerijas, kas saraota no atjaunojamiem

  energoresursiem, patsvaru enerijas galapatri 2020. gad ir noteikts 40 %

  apmr (2009. gad sasniegti 34,3 % un 2010. gad 32,5 %). K jau mints

  iepriek, tiei kas ir viens no lielkajiem enerijas patrtjiem valst, un ks ir ne

  vien liels potencils samazint enerijas patriu, bet ar veiksmgi izmantot

  atjaunojamos energoresursus nepiecieam enerijas patria seganai. Ar ku

  energoefektivittes direktv ir noteikts, ka no 2020. gada nepiecieamais enerijas

  patri ks jnodroina no atjaunojamiem energoresursiem.

  Energoresursu patri mjsaimniecbs, pc Centrls statistikas prvaldes datiem

  par 2010. gadu, pardts 4.7. attl.

 • Build up Skills - Latvija

  27

  4.7. attls. Atseviu energoresursu veidu patsvars kopj patri procentos

  Lai ar 4.7. attl redzams, ka joprojm populrkais atjaunojamais energoresurss

  Latvij ir koksne, programmas KPFI apstiprinto projektu rezultti parda jaunu

  tendenci. KPFI 2011. gada programmas Atjaunojamo energoresursu izmantoana

  mjsaimniecbu sektor. I krta ietvaros noslgti 1147 lgumi ar dadm

  mjsaimniecbm vis Latvij.

  Kopum izvltas 1284 atjaunojamo resursu iekrtas, un tas nozm, ka

  137 mjsaimniecbs izvlti kompleksi risinjumi, visbiek biomasas granulu

  katls ar saules kolektora atbalstu silt dens sagatavoanai vai siltumsknis ar

  saules kolektora atbalstu silt dens sagatavoanai. Programm visvairk izvlts

  iekrtas ir siltumski (tostarp gaiss/dens, gaiss/gaiss, idrums/dens,

  idrums/gaiss siltumski), kas kopum izvlti 476 mjsaimniecbs, un saules

  kolektori, kurus izvljus uzstdt 442 mjsaimniecbas.

  20%

  1%

  34%

  38%

  4%

  3%

  Granulu / biomasas katls

  Biomasas kamns

  Saules kolektori

  Siltumski

  Saules baterijas

  Vja eneratori

  4.8. attls. Mjsaimniecbs KPFI programmas ietvaros izvlto atjaunojamo

  energoresursu iekrtu sadaljums pa to veidiem

  Ldz ar finansjuma pieejambu AER izmantoanai palielins ar jaunu atjaunojamo

  energoresursu tehnoloiju izmantoana ks, kas savukrt rada pieprasjumu pc

  kvalificta darbaspka.

 • Build up Skills - Latvija

  28

  Pamatojoties uz KPFI finansto projektu stenoanas statistiku, var secint, ka

  Latvij darbojas uzmumi, kas skui specializties atjaunojamo energoresursu

  jom vai ar attstjui atjaunojamo energoresursu tehnoloiju tirdzniecbu un

  uzstdanu k savu atseviu darbbas virzienu. Daudzi no uzmumiem darbojas

  vairku AER tehnoloiju joms. Lielk daa veic gan iekrtu piegdi, gan

  uzstdanu:

  72 uzmumi, kas nodarbojas ar biomasas (eldas, salmu, biomasas

  granulu, malkas) katlu uzstdanu;

  70 uzmumi, kas nodarbojas ar biomasas (eldas, salmu, biomasas

  granulu, malkas) kamnu uzstdanu;

  50 uzmumi, kas nodarbojas ar saules kolektoru sistmu uzstdanu;

  22 uzmumi, kas nodarbojas ar eotermlo siltumsku uzstdanu;

  3 uzmumi, kas nodarbojas ar eotermlo urbumu veikanu;

  6 uzmumi, kas nodarbojas ar vja eneratoru uzstdanu;

  15 uzmumi, kas nodarbojas ar saules bateriju uzstdanu;

  84 uzmumi, kas nodarbojas ar biomasas (eldas, salmu, biomasas

  granulu, malkas) katlu piegdi;

  14 uzmumi, kas nodarbojas ar biomasas (eldas, salmu, biomasas

  granulu, malkas) kamnu piegdi;

  48 uzmumi, kas nodarbojas ar saules kolektoru sistmu piegdi;

  30 uzmumi, kas nodarbojas ar eotermlo siltumsku piegdi;

  13 uzmumi, kas nodarbojas ar vja eneratoru piegdi;

  81 uzmums, kas nodarbojas ar saules bateriju piegdi.

  K redzams, virkne uzmumu skui specializties AER izmantoan, lai ar darba

  ietvaros veikt aptauja energoefektvaj bvniecb darbojoos bvuzmumu vid

  liecina, ka darbus veic tie pai uzmumi, kas darbojas visprgaj bvniecb.

  Tpat uzmji atzst, ka lielks problmas sagd tiei ineniertehniu piesaiste.

  Ldz ar jaunu AER tehnoloiju (granulu katli, saules kolektori, siltumski,

  dadas kombints sistmas utt.) ienkanu tirg aizvien btiskks kst jautjums

  par darbaspku, kuram btu nepiecieams zinanas un iemaas, lai s

  tehnoloijas uzstdtu un tlk perspektv ar apkalpotu.

  5. Statistika bvniecbas un enertikas nozars

  Apbve Latvij ir oti daudzveidga. Ir ne tikai pdj gadsimta laik bvtas

  dzvojam un nedzvojam fonda kas, bet ar liels skaits vsturisku gan mra, gan

  koka apbves ku, kurs nepiecieams veikt energoefektivitti uzlabojous

  paskumus. Kopum Latvij nav pieejama statistika par esoo ku fondu attiecb

  uz ku veidiem un nepiecieambu veikt energoefektivittes paskumus. Ir pieejama

  informcija par pdjos gados uzbvto ku skaitu un veidiem. Informcija par

  2003.2011. gad uzbvto ku veidiem ir apkopota 10.1. pielikum.

  Informcija par pavaldbu veiktajm investcijm energoefektivittes paskumos

  no 2009.-2011. gadam dota 10.2. pielikum.

 • Build up Skills - Latvija

  29

  5.1. Renovciju apjomi

  Kopjais ku sadaljums pa ku veidiem dots 10.1. pielikum. Lielkais renovciju

  skaits ar mri samazint enerijas patriu vai izmantot AER notiek dzvojamo un

  publisko ku sektor.

  T k tikai atsevias Latvijas bvvaldes apkopo informciju par stenotajiem

  renovcijas projektiem, statistikas dati par renovtajiem projektiem ir sareti

  apkopojami. Darb izmantoti nepublicti CSP dati, kas dod daju ieskatu renovto

  ku statistik.

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  350000

  400000

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Tks

  to

  lati

  (re

  ls

  cen

  s)

  Jaunu nedzvojamo ku bvniecba

  Nedzvojamo ku renovcija

  Dzvojamo ku renovcija

  Jaunu dzvojamo ku bvniecba

  5.1. attls. Jauno ku bvniecba un renovcija

  T k lielk daa renovcijas projektu stenoti dadu Eiropas Savienbas, valsts

  vai pavaldbu atbalsta programmu ietvaros, atbalstto projektu skaits ajs

  programms liel mr atspoguo kopjo renovcijas statistiku Latvij. Tomr dati

  nav pilngi, jo pastv ar banku kreditana, pateicoties kurai pdjos gados stenoti

  daudzi renovcijas projekti. Tpat atbalsta programmas steno ar pavaldbas sev

  piederoaj ku fond. T k projektiem, kas tiek jau finansti no ERAF, KPFI vai

  banku aizdevumiem, pavaldbas finansjums ir neliels, kopj tabul iekauti

  viengi tie projekti, kuros pavaldba finans nozmgu renovcijas darbu apjomu

  (10.2. pielikums).

  Dati par veiktajm ku renovcijm iegstami ar, apkopojot informciju par

  izsniegtajm bvataujm. Latvij netiek atsevii izdaltas renovcijai pieirts

  bvataujas. Dati pieejami viengi par kopjo bvatauju skaitu un jaunbvju

  bvniecbai pieirto bvatauju skaitu. Pieemot, ka prjs ir lielkoties

  kapitlajam remontam un rekonstrukcijai pieirts bvataujas, kas ietver ku

  renovciju, iegstam starpba atspoguo renovcijai izsniegto bvatauju skaitu.

  Jem vr, ka ne visas bvniecbas tiek pabeigtas, ldz ar to izsniegto bvatauju

  skaits neatspoguo renovto ku skaitu, bet drzk tendenci, k ar iniciatvu veikt

  renovcijas darbus.

 • Build up Skills - Latvija

  30

  Kapitl remonta un rekonstrukcijas darbu apjoms latos pardts 5.1. tabul36

  .

  5.1. tabula

  Kapitl remonta un rekonstrukcijas darbu apjoms (LVL)

  2008 2009

  Kop 550 690 900 243 066 700

  Sabiedriskais sektors 19 125 000 14 364 700

  Valsts paums 19 049 200 11 869 600

  pavaldbu paums 75 800 2 495 000

  Privtais sektors 531 565 900 228 702 100

  Privtpaums 398 913 300 165 060 900

  rvalstu juridisko vai

  fizisko personu paums

  31 413 500 9 286 400

  Jauktais paums bez

  valsts kapitla

  ldzdalbas

  84 029 400 50 781 900

  Nav apkopota informcija par to, cik pilnga ir esoo mju renovcija, proti, tiei

  kdi darbi ir veikti. Tomr lielkoties, veicot mjas energoefektivittes

  paaugstinanas paskumus, tiek izvlta kompleksa renovcija, ieskaitot fasu

  siltinanu, jumta renovciju/siltinanu, apkures sistmas rekonstrukciju. Retk

  tiek veikta ar logu nomaia, durvju nomaia, ventilcijas sistmas uzlaboana un

  pagraba vai bniu siltinana.

  Tomr daudzu projektu rezultti liecina, ka kompleksa pieeja ir btiska. Jo, veicot

  tikai siltinanu un logu nomaiu un vienlaikus neizveidojot atbilstou ventilcijas

  sistmu, renovtajs ks nkas saskarties ar kondensta uzkranos, peljuma

  veidoanos un sliktu iektelpu klimatu.

  Reionlo energoefektivittes politiku raksturo tabul atspoguotais renovto vai

  renovcijas proces esoo ku skaits ERAF programmas ietvaros.

  5.2. Uzmumi bvniecb

  Saska ar Ekonomikas ministrijas sniegto informciju Bvkomersantu reistr k

  aktvas komercsabiedrbas 2011. gad reistrti 4385 uzmumi. Ekonomiski

  aktvu bvkomersantu izmaias pa gadiem redzamas 5.2. attl.

  36 http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/stermia%20statistikas%20dati/Bvniecba/Bvniecba.asp

  (26.04.2012).

  http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/stermia%20statistikas%20dati/Bvniecba/Bvniecba.asp

 • Build up Skills - Latvija

  31

  5.2. attls. Ekonomiski aktvu bvkomersantu skaits

  2012. gada skum Latvijas teritorij Bvkomersantu reistr bija reistrti

  4385 uzmumi, kas par savu pamatdarbbas veidu nordjui bvniecbu, tomr tas

  nav patiesais tirgus dalbnieku skaita rdtjs, jo, pc Uzmumu reistra un CSP

  datiem, bvniecbu k peas ganas veidu ir nordjuas daudz vairk

  komercsabiedrbu un individulo komersantu (5.1.tabula).

  5.1. tabula

  Ekonomiski aktvie tirgus sektora dalbnieki bvniecb

  2010

  Bvniecba

  Panodarbint

  as personas

  Komercsabiedrb

  as

  Individuli

  e

  komersant

  i

  Zemnieku

  un

  zvejnieku

  saimniecb

  as

  Kop

  Latvij

  a

  Mikro 892 4507 270 25 5694

  Mazs - 1081 2 - 1083

  Vidj

  s

  - 218 - - 218

  Liels - 20 - - 20

  KOP 892 5826 272 25 7015

  da atirba saistta ar to, ka Bvkomersantu reistr tiek reistrti tikai tie

  uzmumi, kuru darbinieku vid ir sertificts bvinenieris vai arhitekts ar

  augstko izgltbu. Tikai di uzmumi var piedalties publisk iepirkuma

  konkursos iekj tirg. Daa nereistrto uzmumu strd rvalstu tirgos un

  piedals rvalstnieku finanstos projektos Latvij, kuros prasbas pc sertifikcijas

  nav. Latvijas bvuzmumu saviem spkiem veiktais darbu apjoms rpus Latvijas

  (faktiskajs cens) ar katru gadu strauji pieaug ja 2008. gad tas bija

  14,15 miljoni latu, tad 2011. gad jau 75,13 miljoni latu. Daudzi, pai mazie

  uzmumi un panodarbints personas, gst ienkumus, strdjot galvenokrt

  privtaj sektor, bvjot individuls mjas un remontjot dzvokus.

 • Build up Skills - Latvija

  32

  Bvniecbas tirgus ir visai sadrumstalots gan reionl, gan katra atsevia

  uzmuma ieemts tirgus daas griezum. K redzams 5.3. attl, Latvij lielk

  daa ir nelieli uzmumi ar mazu apgrozjumu. No vienas puses, tie nespj piesaistt

  augsti kvalifictu darbaspku, bet, no otras puses, tie var bt uzmumi ar auru

  specializciju un augstu kvalitti. di uzmumi ir sastopami strdjam ar

  ekoloiskiem materiliem, tie var prstvt amatniekus ar uniklm prasmm.

  5.3. attls. Uzmumu un nodarbinto skaits

  Konkurences padome uzskata, ka uzmumiem btu nepiecieams sniegt dadus

  savstarpji saisttus bvniecbas pakalpojumus, kas autu palielint to

  konkurtspju.

  5.4. attl pardts uzmumu sadaljums pa gadiem. Ekonomikas krzes laik

  komercsabiedrbu skaits ir samazinjies, toties pieaudzis panodarbinto personu

  skaits, kas liecina par to, ka daa uzmumu nav izturjui konkurenci, bankrotjui

  vai apvienojuies un brvo strdnieku skaits pieaudzis.

  0 2000 4000 6000 8000

  Panodarbints personas

  Individulie komersanti

  Komercsabiedrbas

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  5.4. attls. Ekonomiski aktvie uzmumi bvniecb

 • Build up Skills - Latvija

  33

  Tomr, k redzams 5.5. attl, kopjais strdjoo skaits nozar ir strauji

  samazinjies.

  5.5. attls. Kopjais strdjoo skaits nozar

  Ekonomikas ministrijas Ziojum par Latvijas tautsaimniecbas attstbu

  (2011. gada decembris) prognozts, ka ldz ar visprjs ekonomisks situcijas

  uzlaboanos valst ir uzlabojusies situcija ar darba tirg, tomr atlabana bs

  mrena. Gaidms, ka ldz 2016. gadam nodarbinto skaits vidji palielinsies tikai

  par 1,6 % gad, jo izaugsme vairk balstsies uz produktivittes kpumu.37

  5.6. attls. Renovto vai renovcijas proces esoo ku skaits ERAF aktivitt38

  Bvniecbas nozar nodarbintais darbaspks

  Nav pieejami dati par bvniecb nodarbinto darbinieku kvalifikciju un

  sadaljumu pa specialittm. da uzskaite netiek veikta, jo Latvij nenotiek

  bvniecb strdjoo sertifikcija un nav ar informcijas par strdnieku prasmm

  un kvalifikciju. Piesakoties darb, strdnieks norda visu, ko kdreiz darjis

  bvlaukum, un liela daa prasmju ir apgtas, strdjot objekt. Uzskaitti tiek tikai

  37 EM informcija. 38 EM informcija.

 • Build up Skills - Latvija

  34

  profesionlo mcbu iestu beidzji pa apgtajm specialittm (ne pc prasmm),

  k ar dadus tlkizgltbas kursus beiguie un Nodarbintbas valsts dienesta

  uzskait esoie bezdarbnieki. ie dati nedod priekstatu par Latvij reli bvniecb

  strdjoo kvalificto specilistu apjomu.

  Lai novrttu pareizjo darbaspka prasmju un specializcijas lmeni

  energoefektvas bvniecbas nozar, k ar vlmes un vajadzbas attiecb uz

  strdjoo kvalifikciju, tika veikta energoefektvaj bvniecb darbojoos

  bvuzmumu aptauja.

  Veidojot respondentu izlasi, tika secints, ka Latvij nepastv izteikta specializcija

  energoefektvaj bvniecb, un lielkoties aj jom darbus veic tie pai

  uzmumi, kas darbojas visprgaj bvniecb. Ldz ar to aptaujai tika izvlti

  uzmumi, kas veikui energoefektivittes paaugstinanas darbus KPFI

  finanstajos projektos.

  Respondentu kopu veido 16 dada lieluma un pieredzes uzmumi, no kuriem:

  4 dibinti laik no 1991. ldz 1999. gadam,

  7 dibinti laik no 2000. ldz 2005. gadam,

  5 dibinti laik no 2006. ldz 2010. gadam.

  13 uzmumiem k pamatdarbbas sfra minta ku bvniecba,

  9 uzmumiem k pamatdarbbas sfra minta inenierbvniecba,

  2 uzmumiem k pamatdarbbas sfra minti specializtie bvdarbi.

  Vairkiem uzmumiem ir vairk nek viena darbbas sfra.

  Gandrz visu aptaujto uzmumu panieki ir LR pilsoi vai kompnijas, izemot

  vienu, kur ir ar rvalstu kapitls. Trs no uzmumiem ir meitasuzmumi.

  Attiecb uz nodarbinto skaitu tikai divos uzmumos nav bijuas izmaias.

  Septios uzmumos darbinieku skaits samazinjies, savukrt septios

  palielinjies. Tas pats attiecas uz bvobjektos strdjoo skaitu. Savukrt attiecb

  uz administrcij nodarbinto skaitu devios uzmumos tas palicis nemaings,

  mainoties kopjam darbinieku skaitam, un tikai septios tas mainjies ldz ar kopjo

  darbinieku skaitu. No t var secint, ka izmaias darbaspka kustb lielkoties

  bijuas uz bvobjektos nodarbinto rina.

 • Build up Skills - Latvija

  35

  5.7. attls. Strdjoo skaita izmaias 2009.2011. gad

  K redzams 1. tabul un 1. attl, kopjais nodarbinto skaits un kopjais

  bvobjektos nodarbinto skaits samazinjies 2010. gad un pieaudzis 2011. gad,

  prsniedzot skotnjo 2009. gada lmeni.

  No aptaujtajm bvfirmm 14 atzina, ka pdjo 5 gadu laik ir veikuas darbus

  saistb ar energoefektivittes paaugstinanu, kop pdjo 5 gadu laik stenojot

  energoefektivittes paaugstinanas paskumus 80 bvobjektos, kas ir vidji 5,3 uz

  katru respondentu. Darbaspka pareizjais kvalifikcijas lmenis lielkoties tiek

  vrtts pozitvi k vidjs vai augsts. To komentjot, uzmumu prstvji atzst,

  ka pielikui lielas ples savu darbinieku atraan, motivan un sagatavoan,

  tomr tirg kopum situcija nav tik pozitva.

  5.8. attls. Strdnieku prasmju apguves vieta, uzmumu skaits

  K liecina informcija 5.8. attl, strdjoie vienldz liel skait tiek sagatavoti gan

  arodskol, gan specializtos kursos (Latvij un rvalsts), gan pamcb, gan pie

  meistara objekt. Lielkoties strdjoie savas prasmes apguvui vairk nek vien

 • Build up Skills - Latvija

  36

  veid. K redzams, lielk daa strdnieku netiek sagatavoti arodskols un prasmes

  apguvui pie meistara objekt vai pamcbas ce. Tpat iespjams prognozt, ka

  lielai daai strdjoo nav nepiecieamo izgltbu apliecinoa diploma.

  Vrtjot profesionls kvalifikcijas lmeni, neviens uzmums, kura darbinieki

  prasmes apguvui arodskol, nav novrtjis to k zemu, bet ar ne k oti augstu

  (du novrtjumu sniegui viengi tie, kuru strdnieki prasmes apguvui

  specializtajos kursos).

  5.9. attls. Novrtjums attiecb uz iespjm energoefektivittes jom piesaistt

  kvalifictu darbaspku no Latvijas

  K redzams 5.9. attl, iespjas piesaistt kvalifictu darbaspku energoefektivittes

  jom no Latvijas tiek novrttas lielkoties k mazas, vidjas vai oti mazas. Tikai

  25 % aptaujto uzmumu ts vrt k lielas.

  5.10.a attls. Novrtjums attiecb uz iespjm energoefektivittes jom piesaistt

  kvalifictu darbaspku no rzemm

  5.10. attl redzams, ka ar iespjas energoefektivittes jom piesaistt kvalifictu

  darbaspku no rzemm tiek vrttas lielkoties negatvi. Tas galvenokrt

  skaidrojams nevis ar prasmju lmeni, bet gan ar nepietiekamu finansjumu vai

  apgrtintu piekuvi.

  Gandrz visi aptaujtie uzmumi atzst, ka ir problmas ar strdnieku piesaisti

  viss profesijs vai kd no tm, piemram, visu veidu inenierkomunikciju licji,

  ineniertehnii, santehnii, kurus ir grti atrast par piedvto samaksu. Trkst ar

  ku siltinanas specilistu. Lielk daa atzinusi, ka strdniekus atrast nav grti,

  bet lielkas problmas ir ar augsti kvalifictiem strdniekiem meistariem un

 • Build up Skills - Latvija

  37

  bvdarbu vadtjiem. Dai atzst, ka darbinieki ir pieejami, bet problmas ir atrast

  kvalitatvus darbu veicjus.

  Aptauj tika iekauts ar jautjums par strdnieku vidjm algm par profesijm,

  bet, t k uzmumi bija visai izvairgi izpaust savu finanu situciju, rezulttos tas

  netiek analizts.

  Iespjas piesaistt apakuzmjus tiek novrttas pozitvk nek iespjas piesaistt

  darbaspku. Tikai divi atbilu sniedzji atzinui, ka viss sfrs ir grti piesaistt

  apakuzmjus. Septii atzinui, ka nav problmu nevien jom.

  5.11. attls. Novrtjums par laiku, kas nepiecieams strdnieku sagatavoanai

  darbam objekt

  Aptauj uzmumiem tika uzdots jautjums par laiku, kas nepiecieams strdnieku

  sagatavoanai darbam objekt (pa profesijm). Bet, t k uzmumi lielkoties

  neizdalja o laiku pa profesijm, apkopojum uzrdts tikai kopgais rezultts. K

  redzams 5.11. attl, pietiek ar 2 nedm vai pat dam dienm, lai sagatavotu

  strdniekus darbam objekt. Tie lielkoties ir strdnieki ar pieredzi. Daudzi

  respondenti atzinui, ka pieem darb tikai strdniekus ar pieredzi, jo nepietiek

  resursu, ko ieguldt to apmcb vai sagatavoan.

  5.2. tabula

  Strdnieku mainbas iemeslu novrtjums

  nemains 3

  atalgojums 3

  cits 4

  nenopietna attieksme pret

  darbu

  1

  ambcijas 1

  personiski 1

  dadi 1

  Tikai trs no respondentiem atzinui, ka nesaskaras ar strdnieku mainbu. K

  galvenais strdnieku mainbas iemesls tiek mints atalgojums, vairkiem

  respondentiem atzstot, ka ir problmas piesaistt strdjoos par oficilu darba

  samaksu, kas ir zemka nek nodoku nemaksanas gadjum.

 • Build up Skills - Latvija

  38

  Pamat aptaujtie uzmji ir apmierinti ar strdnieku profesionlo apmcbu. Uz

  jautjumu, kdas specialittes jaunajiem strdniekiem btu japgst profesionls

  izgltbas iestds (PII), lielk daa astoi no respondentiem atzina, ka

  jmca ir visas, jebkuras vai visas ldzinjs specialittes. pai btu japmca

  galdnieki, santehnii, ineniertehnisko darbu veicji, k ar jmca energoefektvas

  bvniecbas pamati. Un zinanas btu jnostiprina praks.

  Gandrz visi respondenti atzinui, ka japmca strdnieki, paaugstinot to

  kvalifikciju. Tas nozm, ka kvalifikcijas celana ar apmcbu metodm tiek

  novrtta atzingi. Tikai viens respondents atzinis, ka tas nav vajadzgs, jo visas

  prasmes var apgt darb.

  Atbildot uz jautjumu, ar kdm metodm btu japmca strdjoie, gandrz visi

  uzsvrui, ka tas jdara praks un ar pieredzes apmaiu, iepazstinot ar jaunkajiem

  risinjumiem. Dai minja ar, ka nepiecieamas labkas teortisks apmcbas un

  vairk jmca atbildba un domana, mazk metou iekalana.

  Lielk daa no respondentiem atzinui, ka ir jnosaka strdnieku kvalifikcijas

  prasbas, vairki to dara savos uzmumos. Aptaujtie atzinui, ka ir nepiecieams

  uzmum diferenct strdnieku darba samaksu atkarb no viu kvalifikcijas.

  5.12. attls. Uzmumu gatavba atbalstt strdnieku profesionlo izaugsmi

  5.12. attl redzams, ka gandrz visi uzmumi ir gatavi atbalstt strdnieku

  profesionlo izaugsmi.

 • Build up Skills - Latvija

  39

  5.13. attls. Veidi, kdos uzmumi ir gatavi atbalstt strdnieku profesionlo

  izaugsmi

  Visbiek uzmumi gatavi atbalstt darbinieku profesionlo izaugsmi, finansili

  apmaksjot mcbas Latvij (lielkoties kursos) vai pieirot apmakstus mcbu

  atvainjumus. Vairki atzinui, ka to jau dara.

  Strdnieku izgltbas programms atbilstoi lmenim btu jiekauj:

  informcija par kas enerijas patriu, primrs enerijas un gala enerijas jdzieni;

  energoefektivittes kontroles un patria uzskaites metodes; jdzieni ilgtermi un ilgtspjga bvniecba, energoefektivitte, siltinana, atjaunojamie resursi u. c.

  informcija par energoauditu; ku prkaranas jautjumi vasar; kvalitatva prakse, lai apmcmais 2/3 no laika pavadtu bvlaukum, 50 % no skolas laika strdjot tiei uzmum. Btu nepiecieams dott bvuzmjus,

  kuri pieem praks audzkus un studentus. Japmaks prakses vadana

  bvobjekt skolm tehnoloisks prakses vadana juztic darba devjam;

  apmcba darbam ar atbilstou modernu tehniku; vairk ugunsdrobas, akustikas un siltumizolcijas izmantoanas jautjumi.

  Strdjoajiem btu jprzina BIK (Bvniecbas izcenojumu katalogs), lai strdnieks izprastu darba raguma jdzienu;

  mcbu saturs energoefektivittes kontekst jpapildina, izmantojot ETAG montas rokasgrmatu;

  Strdniekam btu jprzina bvklimatoloija, pamati jautjumos par siltuma zudumiem, mitrumu, siltumnoturbu. Strdniekiem bvobjekts jizprot k vienota

  sistma.

  6. Profesionls izgltbas analze

  2020. gadam noteikto klimata un enerijas mru izpilde nav iedomja bez augsti

  kvalifictiem strdniekiem. aj noda apkopota informcija par pareizjo

 • Build up Skills - Latvija

  40

  situciju un attstbas tendencm viss strdnieku profesionls izgltbas forms,

  kas noteiktas Profesionls izgltbas likum39

  un Izgltbas likum40

  . Arodizgltbu,

  profesionlo pamatizgltbu, profesionlo vidjo izgltbu par valsts budeta

  ldzekiem steno valsts profesionls izgltbas iestdes, koledas, vai ar to sniedz

  k bezdarbnieku apmcbu par tai paredztajiem Nodarbintbas valsts aentras

  (NVA) ldzekiem. Profesionls tlkizgltbas un profesionls pilnveides

  programmas piedv valsts profesionls izgltbas iestdes, privts SIA, privtie

  mcbu centri41

  . Neformls izgltbas kursus organiz bvmaterilu raotji un

  izplattji, atsevius seminrus rko ar energoefektivitti saistto Eiropas projektu

  ietvaros.

  Profesionls izgltbas organizcija Latvij

  Ministru kabinets nosaka profesiju standartu izstrdes krtbu, mcbu prakses

  organizcijas krtbu, valsts atztu profesionls kvalifikcijas dokumentu formu,

  izsnieganas kritrijus un krtbu, finansanas krtbu u. c.

  Izgltbas un zintnes ministrija (IZM) izstrd prieklikumus finansjuma

  pieiranai un sadalei ts padotb esoajm profesionls izgltbas iestdm,

  izstrd normatvo aktu projektus profesionlaj izgltb, apstiprina ts padotb

  esoo valsts profesionls izgltbas iestu nolikumus.

  Citas ministrijas sadarbojas ar IZM profesiju standartu izstrd un aktualizcij,

  profesionls izgltbas kvalittes vrtan, profesionlaj tlkizgltb, k ar

  bezdarbnieku prkvalifikcij un apmcb.

  Pavaldbas piedals profesionls izgltbas stenoan, sekm komercdarbbas

  attstbu sav teritorij, sadarbojas ar darba devju organizcijm, piedals to

  jautjumu risinan, kas saistti ar prakses vietu nodroinanu izgltojamajiem

  attiecgs pavaldbas teritorij.

  6.1. attls. Profesionlaj izgltb iesaistto institciju organigramma

  39 1999. gada 10. jnija Profesionls izgltbas likums (LV, 213/215 (1673/1675), 30.06.1999.; Ziotjs, 14,

  22.07.1999.), ar grozjumiem. 40 1998. gada 29. oktobra Izgltbas likums (LV, 343/344 (1404/1405), 17.11.1998.; Ziotjs, 24,

  24.12.1998.) [stjs spk 01.06.1999.], ar grozjumiem. 41 www.niid.lv

  http://www.niid.lv/

 • Build up Skills - Latvija

  41

  Finanu plsma profesionl izgltb pardta 6.2. attl.

  6.2. attls. Finanu plsma skotnj profesionl izgltb

  Pareiz profesionlo izgltbu piedv 57 iestdes arodskolas, arodvidusskolas,

  profesionls vidusskolas, tehnikumi un 9 koledas. Izgltbas programmas ar

  bvniecbu saistts profesijs valst steno 21 izgltbas iestde, kas sagatavo 13

  pamatprofesijs bvniecb, II un III kvalifikcijas lmen. 1. pielikum nordtas

  izgltbas iestdes, kas sagatavo bvniecbas specilistus, mcbu ilgums un

  apmcmo skaits katr specialitt. Kaut ar programmas ir licenctas un

  akredittas, tomr ir iestdes, kurs nav neviena apmcm nav nokomplektta

  grupa. 1. pielikum s grupas atzmtas ar *.

  Pamatojoties uz valdbas Lmumu par profesionls izgltbas iestu tkla

  optimizcijas pamatnostdnm 2010.2015. gadam42

  , tika uzskta profesionls

  izgltbas strukturl reforma, optimizjot profesionlo izgltbas iestu skaitu un

  izvietojumu reionos, izveidojot msdienu prasbm atbilstou materili tehnisko

  nodroinjumu. Optimizcijas rezultt paredzts izveidot 13 profesionls

  izgltbas kompetences centrus, 14 profesionls izgltbas iestdes ar specializciju

  un 2 profesionls izgltbas iestdes pamatiemau apguvei (no 56 iestdm

  2010. gad uz 29 iestd